Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Belügyminisztérium által 2022 decemberében a Kréta rendszeren keresztül kiküldött szülői kérdőívre érkezett válaszok eredményét. Tudomásom szerint ezeket az eredményeket a Belügyminisztérium eddig csak részlegesen tette közzé a 2022 dec. 22-iki Híradóban, itt azonban csak az eredmények egy része hangzott el, több esetben nem ismertették a részletes eredményeket. Ezért szeretném kikérni az alábbi adatokat:
1. Az egyes kérdések megadott válaszlehetőségeire adott válaszok százalékos arányát.
2. Az egyes kérdések esetében a válaszadók számát.
3. A szöveges válaszok közül melyek voltak a leggyakoribb vélemények. Ezeket hányan küldték be.

Az alábbiakban, levelem végén közlöm a kérdéseket is, amelyekkel kapcsolatban kérem a fent megnevezett adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 23.

Üdvözlettel:
Dr. Miklós György
a Szülői Hang képviseletében

A szülői kérdőív kérdései:

Kérjük, jelölje meg, mely évfolyamon tanul gyermeke.
- 1-4 évfolyam
- 5-8 évfolyam
- 9-12 évfolyam

Kérjük, válassza ki gyermeke isklája fenntartójának típusát!
- tankerületi központ
- egyházi jogi személy
- felsőoktatási intézmény
- egyéb

Szeret-e iskolába járni gyermeke?
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Van-e gyermeke osztályában olyan tanuló, aki magatartásával zavarja az osztálytársait, vagy egyéb, súlyos magatartási problémái vannak?
- Nincs,
- 1-2
- 2-4
- 5 vagy annál több
- Nem tudom

Kérjük, jelölje, gyermeke átlagosan mennyi időt tölt a házi feladat elkészítésével naponta?
- nincs házi feladat
- kevesebb, mint egy órát
- 1-2 óra között időt
- 2-3 óra közötti időt
- 3 óránál többet

Jár-e magántanárhoz valamilyen tárgyból a gyermeke annak érdekében, hogy az iskolai követelményeket megfelelően tudja teljesíteni?
- igen
- nem

Gyermeke iskolájában szerveznek-e kellő számú, a tanulók fejlődését segítő tanórán kívüli programot?
- igen
- nem
- nem tudom

Ön szerint gyermekének iskolai teljesítményét mennyire objektíven, azaz a teljesítményének és a képességeinek megfelelően mérik a pedagógusok?
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Kérjük, jelölje, hogy van-e lehetőség gyermeke iskolájában tanórán kívüli ingyenes sportolásra (szakkör, diáksport, tömegsport vagy egyéb program keretében) délutánonként?
- igen
- nem
- nem tudom

Kérjük, jelölje, hogy van-e lehetőség gyermeke iskolájában tanórán kívüli ingyenes művészeti képzésre (szakkör vagy egyéb foglalkozások keretében) délutánonként?
- igen
- nem
- nem tudom

Kérjük, jelölje, hogy egyetért-e Ön azzal, hogy a pedagógusok a tanulókat is bevonják a bérezésükkel kapcsolatos demonstrációkba?
- igen
- nem
- nem tudom

Amennyiben további javaslata, véleménye lenne, kérjük azt itt fogalmazza meg röviden!
……………….

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Mellékleten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.