Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gerzsenyi Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A 2020-ban megbírságolt emberek mennyisége és ebből származó pénzösszeg

We're waiting for Gerzsenyi Roland to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2020-as évben megbírságolt emberek mennyiségét és az ezekből a bírságokból származó pénzösszeget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:
Gerzsenyi Roland

HAJOVICS Krisztina (Budapest Közút), Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

2021. március 25-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. §
(1) bekezdése alapján közérdekű adatigényléssel fordult a Budapest Közút
Zrt.-hez. Adatigénylését a következők szerint terjesztette elő:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2020-as
évben megbírságolt emberek mennyiségét és az ezekből a bírságokból
származó pénzösszeget.”

Tájékoztatjuk, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény és a
fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-
és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008.
(VII. 15.) önkormányzati rendelet alapján a Budapest Közút Zrt. operatív
jellegű közútkezelői feladatokat lát el. Ennek keretében a Budapest Közút
Zrt. gondoskodik a fővárosi közutak és azok műtárgyai üzemeltetéséről,
fenntartásáról, felújításáról, továbbá Budapest területén meghatározza a
közúthálózat forgalmi rendjét – függetlenül a közút tulajdonosának
személyétől.

A Budapest Közút Zrt.-t feladatainak ellátásával összefüggésben törvény,
kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet
hatósági hatáskör gyakorlására nem jogosította fel, jogszabály hatósági
hatáskör gyakorlására nem jelölte ki, így a Budapest Közút Zrt.-nek sem
anyagi jogi sem pedig eljárásjogi bírság kiszabására, illetve
végrehajtására nincs lehetősége. Mindezekre figyelemmel 2020 évben a
Budapest Közút Zrt. bírságolással járó tevékenységet nem végzett.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat, illetve a
közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Budapest Közút Zrt.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gerzsenyi Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.