A 1839/2017. (XI. 10.) kormányhatározat anyaga

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda / Digitális Jólét Program Titkársága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a "1839/2017. (XI. 10.) kormányhatározata a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről" kapcsolódóan a kormány elé beterjesztett javaslat eredeti szövegét, az előterjesztő nevét, a javaslat készítőjét, valamint a Kormány hivatkozott döntését megalapozó tanulmányt, jelentést, vagy más, a döntést megalapozó iratot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 26.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

Ferencz Gábor
részére

Tárgy: közérdekűadat-igénylés 1839/2017. (XI. 10.) Kormányhatározat kapcsán

Tisztelt Ferencz Gábor úr!

2018. január 26-án kelt elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében kérte megküldeni a 1839/2017. (XI. 10.) számú, a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló kormányhatározattal kapcsolatosan „a kormány elé beterjesztett javaslat eredeti szövegét, az előterjesztő nevét, a javaslat készítőjét, valamint a Kormány hivatkozott döntését megalapozó tanulmányt, jelentést, vagy más, a döntést megalapozó iratot”.

Adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk.

A kormányhatározat kapcsán megvalósuló V4 Future Sports Festival-t március 23-25 között kerül megrendezésre. A visegrádi négyek első e-sportbajnoksága és –konferenciája – szándékaink szerint - a magyar e-sportot Európa, sőt a világ térképére felhelyező rendezvény. Összedíjazása egymillió euró (313 millió forint) lesz. Bővebb információk elérhetők a fesztivál honlapján a www.v4futuresports.eu címen.

Magyarországon rendszeresen egymillió ember játszik videojátékkal, az aktív e-sportolók száma pedig a 250 ezret is meghaladja, így Magyarország első, világszínvonalú nemzetközi
e-sport tornája nemcsak diplomáciai, oktatási, turisztikai, hanem gazdasági szempontból is jelentős esemény. Magyarország nemzetközi versenyképességét egyre jobban meghatározza a digitalizáció, az e-sportok pedig hozzájárulnak a magyar polgárok digitális írástudásának fejlesztéséhez, nyitottságához a technológia és az informatika legújabb vívmányai iránt.

Mindezeket figyelembe véve hozta meg a kormány a 1839/2017. (XI. 10.) számú, a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányhatározatot.

További részleteket a mellékelt előterjesztésben olvashat.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2018. február

Üdvözlettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Melléklet: Előterjesztés a Kormány részére a hazai E- sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

idézett részek megjelenítése