A 135-ös vonal utasforgalma

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hogy 2021-ben a 135-ös vonalon a forgalom újraindulása óta mennyien utaztak vasúttal, havi bontásban. Ha lehet irányonként is. Valamint, hogy ugyanezen a vonalon mennyien utaztak 2016-ban, és 2017-ben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 18.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2021.10.18. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az alábbi táblázat foglalja össze a 135-ös vasútvonal utasforgalmi adatát
havi bontásban 2016., 2017. és 2021. évre vonatkoztatva. (2021-ben a
járványhelyzet miatt jelentősen kevesebben utaztak.)

 

Utasfő/hónap 2016 2017 2021
január 37 458 66 885 21 626
február 35 243 66 976 24 173
március 40 939 71 652 22 319
április 39 806 67 112 24 126
május 45 222 74 372 36 076
június 42 755 71 057 35 305
július 39 844 54 244 35 073
augusztus 41 269 57 468 42 259
szeptember 41 365 69 090 47 545
október 40 589 75 440
november 39 309 72 633
december 42 317 62 919
Év összesen 486 116 809 848 288 502

 

A fenti számok tartalmazzák mindazon utasokat, akik az adott időszakban
vásárolt belföldi menetjegyen vagy bérleten feltüntetett viszonylat
alapján az adott vonalon legalább egy állomásközt utaztak.

A táblázat nem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

• jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak,
határon túli magyarok, múzeumlátogatásra díjmentesen utazó diákcsoport);

• nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel utaznak;

• START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

• vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alábbi rendelkezései
szerint lehetősége van az adatszolgáltatás kapcsán jogorvoslattal élni.

 

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per
kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a
törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése