A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylése a volt kommunista vezetők nyugdíjpótléka ügyében

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Magyar Nemzet közérdekű adatigénylését a volt kommunista vezetők nyugdíjpótléka ügyében és az erre adott válaszukat.

Link:
http://mno.hu/belfold/biszku-es-a-tobbie...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 4.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

6 Attachments

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: XVII/68/2/(2014)

Ferencz Gábor
részére

Tárgy: közérdekűadat-igénylés

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Közérdekűadat-igénylésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a kommunista
nyugdíjpótlékok felülvizsgálatával kapcsolatosan öt közérdekűadat-igénylés
érkezett adatigénylése érkeztéig.

Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes
nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján
meghozott határozatokban és bizottsági jegyzőkönyvekben szereplő közérdekű
adatok kiadása iránt egy korábbi adatigénylés kapcsán keresetet nyújtottak
be a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ellen a Fővárosi
Törvényszéken. A per eredményeként született ítélet jogerőre emelkedéséig
a vonatkozó megkeresésekre adott válaszokban feltüntetésre került, hogy
csak az ítélet jogerőre emelkedését követően van mód az adatigénylés
teljesítésére.

Az ítélet alapján csak azon személyek neve minősül közérdekből nyilvános
adatnak, akik saját jogon voltak jogosultak a nyugdíj-kiegészítés helyébe
lépő pótlékra. A pótlékra hozzátartozói minőségükben jogosultak neve nem
minősül közérdekből nyilvános adatnak, így ezen személyek listáját nem áll
módunkban kiadni.

Az ítélet jogerőre emelkedését követően a vonatkozó adatigénylések
teljesítésére folyamatosan és a vonatkozó törvényi határidőben került sor.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (2) bekezdése
alapján „Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes
adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és
a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez
szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését
követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.”

A kommunista nyugdíjpótlékok felülvizsgálatával kapcsolatosan a sajtóban
megjelent cikkek miatt álláspontunk szerint adatigénylése Infotv. 28. §
(2) bekezdése szerinti (személyes adatok nélküli) teljesítése esetén sem
biztosított az adatigénylő nevének anonimitása.

Fentiekre tekintettel tájékoztatásul jelezzük, hogy a témában adott
válaszaink során az adatigényléseknek kétféle módon tettünk eleget. A
határozatok és jegyzőkönyvek megküldésével, illetve a jegyzőkönyvek
tartalmának folyó szövegbeli átadásával.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Melléklet:

·         Határozatok és jegyzőkönyvek dokumentumai (4 darab).

·         Írásbeli tájékoztatások a jegyzőkönyvek tartalmáról.

Budapest, 2014. február 12.

 

Tisztelettel:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése