60-as járatszámú Fogaskerekű pályafelújítás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 60-as jelzésű villamos (fogaskerekű) pályát érintő 2023. október 24-től kezdődő felújítási munkálatainak részletes leírását, ütemtervét. Kérem az ütemterv szerint tervezett befejezés határidejét megjelelölni. A 2023-2024 évi téli időszakban várható-e további pályafelújításból adódó leállás, vagy más oknal fogva járat beszüntetés a fogaskerekű vonalán? Amennyiben igen, kérem a pontos időpontot és indokot szintén megjelelölni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 31.

Üdvözlettel:

Zséli Balázs

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0049660/2023 

Zséli Balázs

[1][FOI #23388 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Zséli Balázs!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a BKK Zrt.-hez 2023. október 31-én
érkezett közérdekű adatigénylést tartalmazó, Társaságunknál a
0038/0049660/2023 szám alatt nyilvántartott elektronikus levelére adandó
válaszunk megküldésének határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

A válaszadásig kérjük további szíves türelmét, valamint tájékoztatásunk
tudomásul vételét.

 

Budapest, 2023. november 15.

                                   

Tisztelettel:

 

Furi Judit

Levelezési koordinátor

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #23388 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Melléklet

 

Ügyszám: 0038/0049660/2023 

Zséli Balázs

[1][FOI #23388 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Zséli Balázs!

 

 

A Társaságunkhoz 2023. október 31-én érkezett, „Közérdekűadat igénylés -
60-as járatszámú Fogaskerekű pályafelújítás” tárgyú közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a fogaskerekű
infrastruktúrájának üzemeltetője a BKV Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató),
aki Társaságunk részére az alábbi választ adta a 2023. október 24-től
kezdődő felújítási munkálatok részleteivel kapcsolatban. A munkálatok
ütemezéséről további információt a jelen levelünk mellékleteként csatolt
táblázatban olvashat.

 

 1. Orgonás felső kitérő (9+28,40)

Feladat

• Felső kitérő cseréje a kitűzés szerint

◦ Kitérőben 2 darab szigetelt illesztés kialakítása
◦ Kerülő vágány ív korrekció
◦ Felső kitérő felett alj és síncsere
◦ Állomási vágányok szabályozása – betonfogak közti távolság
biztosítása
◦ Fogaslécek rendezése

• Átjárók burkolatainak helyreállítása
• Földárok kiszedés és visszaépítés 25 futóméter hosszban, pályaszint
alatt 60 centiméterrel

 

 2. Béla király úti híd – Mátyás király úti átjáró (24+08-25+92=184 vm)

Feladat

• 184 vm vágány felújítása

◦ 286 darab vb. alj beépítése talpfa helyett
◦ Ágyazatcsere
◦ Vágányszabályozás
◦ Fogasléc bontás és visszaépítés
◦ Aszfaltburkolatú átjáró átépítése
◦ 30 darab kábelcsatorna fedlap csere

 

 3. A fenti munkákon kívül saját kivitelezésben, a vonalon végeznek
szórványos talpfacseréket (20 darab), hézagrendezést, hevederes
illesztések szabályozását és az űrszelvény biztosítása érdekében
vágány melletti munkákat.

 

A Szolgáltató a téli időszakban nem tervez további pályafelújításból adódó
leállást.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását. 

 

Budapest, 2023. november 23.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Furi Judit

Levelezési koordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az
[2]Adatvédelem (bkk.hu) oldalon található.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazas... hivatkozás alatt
érhető el.

References

Visible links
1. file:///C:/Users/dgrosch/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YB5BGQ5L/[FOI #23388 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatvedelem/
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazas...