5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019. szeptember 1. óta kötött, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződéseik olyan listáját, amely tartalmazza
- a szerződések megnevezését (típusát),
- tárgyát,
- a szerződéseket kötő felek nevét,
- a szerződések értékét,
- határozott időre kötött szerződések esetében azok időtartamát, határidejeit,
- valamint az említett adatok változásait, azaz a szerződésmódosítások ugyanezen adatait.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019. szeptember 1. óta történt, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó kifizetéseik következő dokumentumait:
- a banki utalásaik bankszámlakivonatait,
- a készpénzes kifizetéseik pénztárbizonylatait,
- a kifizetéseikhez tartozó utalványrendeleteiket,
- a kifizetéseikhez tartozó számlákat,
- illetve a kifizetéseikhez tartozó teljesítési igazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 14.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő, Takács Borbála Asszony!

A tárgyban szereplő témában Ön által érkezett adatigénylése tekintetében élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény, azaz az Infotv. 29. §. (2) bekezdése , hogy "ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Jelen időben már zajlik a jövő évi választások előkészítése valamint az év vége előtti munkafolyamatok és a kollégák sorozatos betegsége miatti erőforrás hiánya miatt, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom., mivel ezeket a sok évre visszanyúló információkat összeállítani jelentős többletmunkát igényel.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Takács Borbála Úrhölgy Adatigénylő!

Az adatigénylése két részből áll. Az első részben kérte az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések alább felsorolt listáját, amely
tartalmazza:
- a szerződések megnevezését (típusát),
- tárgyát,
- a szerződéseket kötő felek nevét,
- a szerződések értékét,
- a határozott időre kötött szerződések esetében azok időtartamát, határidejeit,
- valamint az említett adatok változásait, azaz a szerződésmódosítások ugyanezen adatait.

Ezeket csatolmányban megküldöm, mivel mindezek az Infotv. rendelkezései szerint, ezek az adatok közérdekből nyilvános adatok és az általános közzétételi lista szerint ezeket az adatokat kötelező közzétenni. (Infotv. ált. közzétételi lista III. rész Gazdálkodási adatok 4. pont).

Az igénylésének második része, amelyben a kifizetések dokumentumait (a banki utalásaik bankszámlakivonatait, a készpénzes kifizetéseik pénztárbizonylatait, a kifizetéseikhez tartozó utalványrendeleteiket, a kifizetéseikhez tartozó számlákat, illetve a kifizetéseikhez tartozó teljesítési igazolásokat) kéri, a kért számlaszintű dokumentáció kiadásával nem kell teljesíteni, tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. § (7) bekezdése szerint a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók (pl.: egy ÁSZ ellenőrzés), így az ezekre vonatkozó adatkérését elutasítom.

A 11.14.-én érkezett közérdekű adatigénylése teljesítésére rendelkezésemre álló határidőt az Infotv. 29. § (2) bekezdése által biztosított lehetőség alapján 11.27.-én egy ízben 15 nappal meghosszabbítottam.

Az adatszolgáltatással kapcsolatban kifogással élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságnál.
Elérhetőségei:
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,
E-mail: [email address]
Telefon:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Hivatali kapu útján: Rövid név: NAIH, KRID: 429616918

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Eőryné Dr. Mezei Orsolya Jegyző Asszony!

Köszönöm az eddig megküldött adatokat.

Az Infotv. 29. paragrafusának 7. bekezdése nagyon szigorú lehet, óriási szerencse, hogy csak 6 van neki.

Az adatigénylésemet fenntartom, kérem, hogy szíveskedjenek azt teljesíteni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 12.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Eőryné Dr. Mezei Orsolya Jegyző Asszony!

Az Infotv. 30. § (7) bekezdése szerint kérem, hogy szíveskedjenek megküldeni részemre az adatigénylésem tárgyát képező
- azaz a 2019. szeptember 1. óta történt, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó kifizetéseik -
dokumentumainak másolatai helyett,

a 2019. szeptember 1. óta történt, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó kifizetéseik

- banki utalásainak bankszámlakivonatairól a következő adatok listáját:
a kedvezményezett neve, az utalás dátuma és összege, a bankszámla száma, amelyről az utalás történt, valamint a bankszámlakivonat száma, amelyen az utalás szerepel;

- készpénzes kifizetéseinek pénztárbizonylatairól a következő adatok listáját:
a pénztárbizonylat kiállítójának neve, a
pénztárbizonylat kezdeményezettjének neve, a pénztárbizonylat kiállításának dátuma és határideje, a pénztárbizonylaton szereplő összeg és az összeg tárgya, a pénztárbizonylat aláíróinak nevei, valamint a pénztárbizonylat száma;

- a kifizetéseikhez tartozó utalványrendeleteikről a következő adatok listáját:
az utalványrendelet kiállítójának neve, az utalványrendelet kezdeményezettjének neve, az utalványrendelet kiállításának dátuma és határideje, az utalványrendeleten szereplő összeg és az összeg tárgya, az utalványrendelet aláíróinak nevei, valamint az utalványrendelet száma;

- a kifizetéseikhez tartozó számlákról a következő adatok listáját:
a számlakibocsátó neve, a számla kelte és a fizetés határideje, a számla tárgya, a számla végösszege, valamint a számla száma;

- illetve a kifizetéseikhez tartozó teljesítési igazolásokról a következő adatok listáját:
a teljesítési igazolást kiállitó neve, az igazolás kiállításának dátuma, az igazolás tárgya, valamint az igazolás önkormányzati iktatási száma.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Ha mégis inkább a sorolt dokumentumok eredetileg kért másolatait küldenék meg részemre, nekem az is megfelel továbbra is.

Kelt: 2023. december 16.

Üdvözlettel:
Takács Borbála

Ui.: Kedves Orsi! Tudom, hogy tudod, hogy tudom, hogy erre a bekezdésre hivatkozva nem utasíthatod el ezt az adatigénylésemet. Hadd ne kelljen a Péterfalvihoz fordulnom ezzel, legyetek szívesek megküldeni az igényelt adatokat. Köszönöm szépen előre is. Üdv: Bori
https://youtu.be/ixExC-Zgyzc

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Takács Borbála Úrhölgy Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm az 5 millió Ft feletti kifizetések listáját
2019.szeptember 1. -től 2023.december 31.-ig terjedő időszakra
vonatkozóan.

További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

 

Üdvözlettel:

 

Seres Adrienn

pénzügyi vezető

Nagymarosi Polgámesteri Hivatal

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

tel: 27/595-100; 30/182-9474

 

 

 

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Seres Adrienn Pénzügyi Vezető Asszony!

Köszönöm szépen a megküldött adatokat.

Az alábbi szerződéseik/határozataik és kifizetéseik dokumentumai és adatai érdekelnének részletesebben, tekintettel arra, hogy a szerződések/határozatok és a hozzájuk tartozó kifizetések összegei nem egyeznek meg:

1.) Egészségház felújítása, korszerűsítése - 2020-2021-ben - BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2.) Mobil védelmi rendszer próbakénti felépítése, majd elbontása - 2022-ben - Nagymaros Védelméért Egyesület

3.) Fő tér 12-14. szám, 1848. hrsz. alatti Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítási munkálatai - 2022-ben - HÓD Kft.

4.) Polgármesteri Hivatal épületének részleges átalakítása és felújítása I. ütemének megvalósítása - 2023-ban - HÓD Kft.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 8.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Takács Borbála Úrhölgy  Adatigénylő!

 

 

Mellékelten küldöm a az eredeti közérdekű adatigényléséhez kapcsolódó kért
kiegészítő információkat.

 

Üdvözlettel:

 

Seres Adrienn

 

 

From: [email address] <[email address]>
Sent: Friday, January 5, 2024 4:09 PM
To: '[FOI #23476 email]'
<[FOI #23476 email]>
Cc: '[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]' <[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>; '[email address]'
<[email address]>; 'Benkovits Mónika' <[email address]>
Subject: Közérdekű adatigénylés- 5 M Forintot elérő, vagy azt meghaladó
kifizetések
Importance: High

 

Tisztelt Takács Borbála Úrhölgy Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm az 5 millió Ft feletti kifizetések listáját
2019.szeptember 1. -től 2023.december 31.-ig terjedő időszakra
vonatkozóan.

További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

 

Üdvözlettel:

 

Seres Adrienn

pénzügyi vezető

Nagymarosi Polgámesteri Hivatal

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

tel: 27/595-100; 30/182-9474

 

 

 

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Seres Adrienn Pénzügyi Vezető Asszony!

Köszönöm szépen a megküldött dokumentumokat.

Kérem, hogy küldjék meg részemre a 2022. évi 5 millió feletti szerződéseik közül a vonatkozó táblázat 9. sorában szereplő szerződés másolatát, illetve kifizetési dokumentumait: a banki utalások bankszámlakivonatait, a kifizetésekhez tartozó utalványrendeleteket, a kifizetésekhez tartozó számlákat, illetve a kifizetésekhez tartozó teljesítési igazolásokat.

A hivatkozott táblázat elérhető itt:

https://kimittud.hu/request/23476/respon...

És itt is:

https://nagymaros.hu/wp-content/uploads/...

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 30.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Takács Borbála Úrhölgy!

 

A kiküldött táblázat 9. sorával kapcsolatos kérdésben rendőrségi eljárás
van folyamatban. Ennek lezárultáig kérjük türelmét!

 

 

Üdvözlettel:

 

Seres Adrienn

pénzügyi vezető

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

Tel: 27/595-100- 123 mellék ; 30/182-9474

 

 

[1][IMG] Vírusmentes.[2]www.avg.com

References

Visible links
1. http://www.avg.com/email-signature?utm_m...
2. http://www.avg.com/email-signature?utm_m...

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Seres Adrienn Pénzügyi Vezető Asszony!

Köszönöm szépen a tájékoztatást.

Továbbra is akadályozza a február 27-én említett rendőrségi eljárás a kért dokumentumok kiadását?

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 11.

Üdvözlettel:

Takács Borbála