Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mérték Médiaelemző Műhely, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat által
a) a 444.hu szerkesztőségével, valamint a Magyar Jeti Zrt.-vel szemben indított perek listáját a tárgy megjelölésével,
b) a 2017-ben hatályos ügyvédi megbízási szerződések listáját a megbízott és a megbízási díj megjelölésével, továbbá az azokkal összefüggésben 2017-ben kiállított teljesítésigazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 12.

Üdvözlettel:

Mérték Médiaelemző Műhely

Riskó György Balázs dr., Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozással a 2018. január 12. napján, közérdekű adatigénylés tárgyában
elektronikus úton érkezett megkeresésére, mellékelve küldöm Polgármester
Úr válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Riskó György Balázs

irodavezető-helyettes

 

[1]Leírás: Leírás: emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/41.

tel.: 215-1077/231 mellék

 

References

Visible links

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mérték Médiaelemző Műhely, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.