Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Iváncsa 099/48 hrsz-ú ingatlanon létesítendő monitoring kutak vízjogi létesítési engedélye'. 
FEJÉR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
HATÓSÁGI OSZTÁLY  
 
Iktatószám: 35700/3422/2023.ált.  
Tárgy:  
Iváncsa  099/48  hrsz.-ú  ingatlanon  létesítendő 
monitoring kutak vízjogi létesítési engedélye  
VKSZ: 109/10852-23933 
Ügyintéző: 
Szijjártóné Pauker Dóra  
HATÁROZAT 
1.  Az  SK  ON  Hungary  Kft.  (2903  Komárom,  Irinyi  János  u.  9.,  KÜJ:  103606316,  KSH 
azonosító: 26165532-2720-113-11), mint engedélyes részére  
                                     vízjogi létesítési engedélyt  
adok  arra,  hogy  az  Iváncsa  099/48  hrsz.-ú  ingatlanon  létesítendő  monitoring  kutakat  az 
NNK  Kft.  (4025  Debrecen,  Iskola  u.  3.  Tt/1.)  által  2023  áprilisában  készített,  BT-
316/2023/A/V2  tervszámú engedélyezési terve alapján, valamint a 2023. május 3.-án kelt 
Tervezői nyilatkozat és az M-1a. – M-1i. rajszámú csövezési rajzok alapján kivitelezze. 
2.  A létesítmények helye, objektumazonosítója: 
2.1.  Érintett ingatlan: Iváncsa 099/48 hrsz.  
2.2.  A létesítmények objektumazonosítója: 
VOR 
Objektum név 
Objektum típus 
Iváncsa, SK ON Hungary Kft. 2. számú 
Vízhasználati hely - Ipari vízhasználati 
ATW094 
gyár 099/48 hrsz. 
telep 
ARJ467 
Iváncsa, SK ON gyár TV-1 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ469 
Iváncsa, SK ON gyár TV-2 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ471 
Iváncsa, SK ON gyár TV-3 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ473 
Iváncsa, SK ON gyár TV-4 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ475 
Iváncsa, SK ON gyár TV-5 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ477 
Iváncsa, SK ON gyár TV-6 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ479 
Iváncsa, SK ON gyár TV-7 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ481 
Iváncsa, SK ON gyár TV-8 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ483 
Iváncsa, SK ON gyár TV-9 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
ARJ485 
Iváncsa, SK ON gyár TV-10 figyelőkút 
Felszín alatti vízfeltáró objektum - kút 
 
  ____________________________________________  _________________________________________________ 
Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben 
Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/512-150 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00 
E-mail: [email protected]; Hivatali kapu: FMKI 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947 
 

3.  Tárgyi  vízilétesítmények  az  alábbi  főbb  műszaki  jellemzők  betartása  mellett 
valósíthatók meg: 
Vízhasználat  célja:  Az  engedélyes  az  Iváncsa  099/48  hrsz.-ú  telephelyén 
akkumulátorgyártó  üzem  (I.  ütem)  építését  valósítja  meg.  A 
telephelyen  folytatni  kívánt  tevékenység  felszín  alatti  vizekre 
gyakorolt  hatásának  nyomon  követése  céljából,  a  telephelyi 
talajvíz-figyelő  monitoring  rendszer  részeként  10  db  monitoring 
kutat létesít. 
Vízkészlet típusa: talajvíz 
A tervezett kutak EOV koordinátái:  
Kút jele 
EOVX 
EOVY 
Zterep (mBf) 
TV-1 
199 992,2 
632 370,2 
108,59 
TV-2 
199 677,6 
632 556,0 
108,57 
TV-3 
199 347,0 
632 766,9 
108,68 
TV-4 
199 686,6 
632 314,7 
108,34 
TV-5 
199 478,4 
632 470,5 
108,82 
TV-6 
199 396,6 
632 491,1 
108,45 
TV-7 
199 211,7 
632 568,3 
108,45 
TV-8 
199 798,0 
632 037,2 
108,08 
TV-9 
199 468,7 
632 155,0 
107,35 
TV-10 
199 122,2 
632 358,2 
107,59 
 
A tervezett kutak kialakítása: 
Kút jele  Talpmélység  
Csövezés  
Szűrőzés (m-m)  
TV-1 
-4,09 - -11,09 
TV-2 
-4,07 - -11,07 
TV-3 
-
+
4,18 - -11,18 
0,8 - -0,7 m-ig 
TV-4 
Ø 159 mm acél 
-3,84 - -10,84 
védőcső 
TV-5 
-4,32 - -11,32 
12 m 
 
TV-6 
-
+
3,95 - -10,95 
0,7 - -12,0 m-ig 
TV-7 
Ø 125/115 mm 
-3,95 - -10,95 
PVC béléscső 
TV-8 
-3,58 - -10,58 
TV-9 
-2,85 - -9,85 
TV-10 
-3,09 - -10,09 
A  figyelőkutak  zárható  acél  védőcsővel  kerülnek  kialakításra,  amelyet  0,7×0,7  m 
betongallér rögzít.  
 
 

 

4.  Vízügyi előírások: 
-  A  felszín  alatti  vízkészletekbe  történő  beavatkozás  és  a  vízkútfúrás  szakmai 
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
4.§  (1)  bekezdése  értelmében  a  kivitelezés  megkezdésének  időpontjáról  a 
kivitelezőnek,  a  vízügyi  hatóságot,  a  munkálatok  megkezdése  előtt  legalább  
nappal
 értesíteni kell. 
-  A  kutak  kivitelezését  csak  a  Rendelet  13.  §  (2)-(4)  bekezdéseiben  meghatározott 
jogosultsággal  rendelkezők  végezhetik,  a  Magyar  Bányászati  Hivatal  által 
engedélyezett fúróberendezéssel (2/1981. OBF utasítás). 
-  A  Rendelet  13/A.§  (1)  bekezdése  értelmében  a  13.  §  (2)-(4)  bekezdéseiben 
meghatározott  jogosultságokat  igazoló  dokumentumok  másolatát  a  kutak 
kivitelezésének időpontjáról szóló értesítéshez mellékelni kell. 
-  Az  engedélyezett  talpmélységet  15  %-nál  nagyobb  mértékben  meghaladó 
továbbfúráshoz,  illetve  az  engedélyben  meghatározottól  eltérő  vízkészlet 
igénybevételéhez,  az  engedély  módosítását  kell  kérni,  amelyet  a  továbbfúrásra 
vonatkozó vízföldtani szakvélemény csatolásával kell kérelmezni.  
-  A  vízbeszerzés  szempontjából  meddőnek  minősíthető  kutat  el  kell  tömedékelni  a 
22.116/2002. MSZ 4. pontjában előírtak szerint. Az eltömedékelésre vízjogi létesítési 
engedélyt kell kérni. Az eltömedékelésről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a 
vízügyi hatóságnak. 
-  A kivitelezés során el kell végeztetni: 
-  a Rendelet 1. sz. melléklete szerinti geofizikai, kútszerkezeti és 
hidrodinamikai vizsgálatokat (5.§ (1) bekezdés), 
-  a víz minőségi vizsgálatát  
-  a kőzetmintavételt - 1 méterenként, illetve rétegváltozásonként, 
-  a kút helyének geodéziai bemérését (5.§ (6) bekezdés) 
-  szűrő- és rétegtisztítást, 
-  tisztítószivattyúzást. 
-  A  kútvizsgálati  mérések  kiértékelését,  összefoglaló  szakvéleményét,  a  vizsgálatok 
jóváhagyását, továbbá vízföldtani naplót csak a Rendelet 13.§ (5)-(6) bekezdéseiben 
meghatározott jogosultsággal rendelkezők készíthetik.  
-  A  Rendelet  7.§  (4)  bekezdésében  foglaltak  szerint  a  kutakra  kúttáblát  kell 
elhelyezni, amely tartalmazza az üzemeltető megnevezését, a kivitelezés évét. 
-  A kutak körüli 10 m sugarú körön belül semmilyen szennyezőforrás nem lehet. 
-  A kutak körül 10 m sugarú műszaki beavatkozást  lehetővé tévő területet biztosítani 
kell. 
-  A kutakat az üzemszerű használatbavételig megfelelően le kell zárni, fenntartásukról, 
állagmegóvásukról gondoskodni kell. 
5.  A kivitelezés során az alábbi hozzájárulások előírásait be kell tartani. 
5.1. A  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  obj-000296-0002/2023.  ügyiratszámú 
vagyonkezelői hozzájárulását, amelyben az alábbi előírások szerepelnek: 
-  Az engedélyes köteles a kivitelezés megkezdésének időpontjáról a munkálatok 
megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni Igazgatóságunkat, megadva a 
felelős műszaki vezető nevét, elérhetőségét.  
 

 

-  A  kutak  létesítése  során  be  kell  tartani  „a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és 
kártételeinek  elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre 
vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, „a 
vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló 
tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó  műszaki  szabályokról”  szóló 
30/2008.  (XII.  31.)  KvVM  rendelet,  „a  felszín  alatti  vízkészletekbe  történő 
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 
23.) KvVM rendelet, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásait.  
-  A kutak helyét úgy kell megválasztani, hogy körülöttük  a kivitelezéshez, ill. a 
későbbi üzemeltetéshez, ill. karbantartáshoz (kútjavítás, stb.) szükséges terület 
rendelkezésre álljon.   
-  A kivitelezés során el kell végezni a tervdokumentációban szereplő méréseket.   
-  A  kútfejeket  úgy  kell  kialakítani,  hogy  a  választott  műszaki  megoldás 
biztosítsa,  hogy  a  felszín  alatti  vizek  a  kútfejeken  keresztül  ne 
szennyeződhessenek. 
-  A  kutakat  a  kialakításuk  után  megfelelően  le  kell  zárni,  fenntartásukról, 
állagmegóvásuról gondoskodni kell.  
-  A  benyújtott  tervdokumentációban  szereplő  műszaki  paraméterektől  való 
eltérés,  illetve  a  vízhasználatban  bekövetkező  változások  esetén 
Igazgatóságunkat  meg  kell  keresni  egyeztetés  céljából,  melynek  eredménye 
alapján új vagyonkezelői hozzájárulás beszerzése válhat szükségessé.  
5.2.  Az  510060105  számú  E-közmű  által  hitelesített  Közműnyilatkozatban  foglalt 
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. közműkezelői hozzájárulását. 
6.  Egyéb előírások, kikötések: 
6.1.   Az engedélyes köteles: 
a)  az építés során jelen engedély előírásait betartani; 
b)  a mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani; 
c)   a  munkálatok  befejeztével  tartandó  műszaki  átadás-átvételi  eljárást  8  nappal 
megelőzően a vízügyi hatóságra bejelenteni, az  arról készült  jegyzőkönyvet 15 
napon belül meg kell küldeni. 
d)  a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni: 
-  a  munkálatok  megkezdésének  időpontját  e  vízjogi  engedély  számának 
közlése mellett. Amennyiben a beruházás közbeszerzési eljárás hatálya  alá 
tartozik  a  munkálatok  tervezett  megkezdését  10  nappal  megelőzően 
jogszabályban meghatározott tartalommal kell bejelenteni. 
-  az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, 
ha a létesítmény az engedély érvényességi ideje alatt nem valósultak meg, 
-  a  kivitelezés  során  felmerülő  minden  olyan  műszaki  és  egyéb  változást, 
akadályt,  mely  az  engedélyben  foglalt  előírások,  adatok  megváltoztatását 
igényli, 
-  a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése 
mellett, 
 

 

-  a  munkálatok  befejezése  esetén  a  vízilétesítmény  üzemeltetőjének  nevét  és 
címét.  
6.2.  Az elkészült kutakra a műszaki átadást követően vízjogi üzemeltetési engedélyt kell 
kérni.  A  kérelemhez  mellékelni  kell  a  kutakról  készült  műszaki  dokumentációt,  a 
vízminőségvizsgálatokat és a megfigyelések komponenskörét.    
7. 
Engedélyem  a  jelen  határozat  véglegessé  válásától  a  létesítmények  tényleges  üzembe 
helyezéséig, de legfeljebb 2 évig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben 
a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is. 
8. 
Felhívom  engedélyes  figyelmét  arra,  hogy  a  munkálatok  csak  e  határozat  véglegessé 
válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem 
jogosít.  Az  engedélyezési  tervdokumentációt  jelen  határozat  véglegessé  válását 
követően adom ki. 
9. 
Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági 
engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
10.  Elrendelem,  hogy  a  határozat  véglegessé  válását  követő  8  napon  belül  a  Vízikönyvi 
Okirattár  Vezetője  a  jogszabály  alapján  előírt  és  e  határozatból  eredő  jogokat, 
kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba 
jegyezze be. 
11.  A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, 
tekintettel  arra,  hogy  a  tevékenység  megkezdéséhez  környezetvédelmi  engedély  vagy 
egységes környezethasználati engedély nem szükséges. 
12.  Az  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díja  megfizetésre  került,  egyéb  eljárási  költség  nem 
merült fel. 
13.  Elrendelem,  hogy  az  ügyfelek  tájékoztatásáért  felelős  személy  a  határozat 
kiadmányozását  követően  haladéktalanul  gondoskodjon  a  határozatnak  a  vízügyi 
hatóság  hirdetőtábláján  történő  kifüggesztéséről,  illetve  az  internetes  honlapján, 
valamint a központi rendszeren való közzétételről. 
14.  Jelen  határozat  ellen  közigazgatási  úton  további  jogorvoslatnak  helye  nincs,  a  vitatott 
közigazgatási  cselekmény  ellen  a  Veszprémi  Törvényszéknek  címzett  és  a  Fejér 
Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 
2.)  a  közléstől  számított  30  napon  belül  benyújtott  kereseti  kérelemmel  közigazgatási 
pert lehet kezdeményezni. 
Tárgyalás  tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a  vádiratban  kérheti. 
Tárgyalás  tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonástól  vagy  a 
perbeállítástól  számított  tizenöt  napon  belül  is  kérhető.  A  tárgyalás  tartása  iránti 
kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
 
 

 

INDOKOLÁS 
Az  SK  On  Hungary  Kft.  (2903  Komárom,  Irinyi  János  u.  9.;  továbbiakban:  engedélyes) 
megbízásából eljáró NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola u. 3., Tt/1.; továbbiakban: megbízott) 
vízjogi létesítési engedély kérelmet nyújtott be az Iváncsa 099/48 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 
10 db monitoring kút tárgyában a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint 
I. fokú vízügyi hatósághoz (továbbiakban: vízügyi hatóság). 
Jelen  eljárás  az  Iváncsa  község  külterületén  megvalósuló  ipari  park  fejlesztéssel  összefüggő 
közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé 
nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről  
szóló  359/2020.  (VII.23)  Korm.rendelet 
hatálya alá tartozik. 
A  megbízott  kérelméhez  mellékelte  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges 
dokumentáció tartalmáról szóló
 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint 
meghatározott  engedélyezési  tervdokumentációt,  a  megbízást  az  engedélyezési  eljárásban 
való  képviseletre  vonatkozóan,  az  az  E-közmű  által  hitelesített  510060105  számú 
közműnyilatkozatot,  valamint  a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  által  obj-000296-
0002/2023.  ügyiratszámon  kiadott  vízügy  nyilatkozatot  (vagyonkezelői  hozzájárulás  és 
vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat). 
Az  eljárás  során  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  a 
továbbiakban:  Ákr.)
  10.§-a  alapján  ügyféli  jogállást  biztosítottam  az  ismert  ügyfeleknek, 
akiket  az  eljárás  megindításáról  értesítettem  és  akiktől  az  eljárás  során  észrevétel  nem 
érkezett. 
Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  44.§-a  értelmében 
hiánypótlás  vált  szükségessé,  amelyben  kértem  az  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díját, 
valamint a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kérelemhez becsatolásra került 2023 
márciusában (tervszám: BT-316/2023/A) és 2023 áprilisában (tervszám: BT-316/2023/A/V2) 
készített tervdokumentáció között milyen műszaki eltérés van.  
A  becsatolt  tervdokumentáció  műszaki  leírása  szerint  egységes  kútszerkezettel  a  104,5-
97,5mBf.  közötti  szűrőzési  tartomány  kialakítását  kívánják  megvalósítani.  A  dokumentáció 
nem  tartalmazta  a  kutak  létesítési  helyének  terepszintjét  (mBf.)  és  a  tervdokumentáció  H-2 
rajszámú  melléklete  alapján  nem  láttam  biztosítottnak,  hogy  az  egységes  kútszerkezettel 
minden  kút  esetében  teljesül  a  tervben  a  megadott  (104,5-97,5  mBf.  közötti)  szűrőzési 
tartomány, ezért a hiányzó magassági adatok pótlására és annak megfelelően, a kútszerkezet 
átdolgozására  hívtam  fel  az  ügyfeleket,  hogy  a  megjelölt  szűrőzési  tartomány  biztosítva 
legyen. 
Teljesítési  határidőn  belül  becsatolásra  került  az  eljárási  díj  fizetés  igazolása,  a  tervező 
nyilatkozata, amely szerint a műszaki jellemzők tekintetében nem tér el a BT-316/2023/A és a 
BT-316/2023/A/V2  számú  tervdokumentáció,  a  változtatás  csupán  a  közműegyeztetés  során 
kért  térképi  megjelenítésre  vonatkozott.  2023.  május  3.-án  bemérésre  kerültek  a  kutak 
létesítési  helyének  terepszintjei,  és  az  alapján  a  tervezett  104,5-97,5  mBf.  közötti  szűrőzési 
tartomány  kutanként,  a  kutak  csövezési  rajzai  (M-1a.  –  M1i.  rajzszám),  valamint  a  tervező 
nyilatkozata,  hogy  a  kivitelezés  során  hogyan  biztosítják  a  tervezett  szűrőzési  tartomány 
kialakítását. 
Az  engedélyes  az  Iváncsa  099/48  hrsz.-ú  telephelyén  akkumulátorgyártó  üzem  (I.  ütem) 
építését  valósítja  meg.  Az  FE/KTF/8597-33/2022.  számú  egységes  környezethasználati 
engedélyének  14.1  pontjában  hivatkozott  35700/6908-4/2022.ált.  számú  szakhatósági 
állásfoglalás alapján a folytatni kívánt tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának 
 

 

nyomon  követésére  –  a  telephely  talajvíz-figyelő  monitoring  rendszer  (10  kút)  részeként  – 
monitoring kutak kialakítása és jövőbeli üzemeltetése szükséges. 
Magyarország felülvizsgált és az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott 2021. évi 
vízgyűjtő-gazdálkodási  terve  alapján  a  figyelőkutak  az  1-9  Közép-Duna  vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegységre esnek és az „sp.1.9.1 Duna jobb parti vízgyűjtő – Budapest-
Paks”  megnevezésű  sekély  porózus  víztestet  érintik.  A  vízgyűjtő-gazdálkodási  terv 
felülvizsgálata  során  meghatározottak  szerint  a  víztest  mennyiségi  és  kémiai  állapota 
„gyenge” minősítést kapott. 
A  figyelőkutak  üzemelő,  vagy  távlati  ivóvízbázis  előzetesen  lehatárolt,  ill.  hatósági 
határozatban  kijelölt  hidrogeológiai  védőidomát,  védőövezet-  és  védőterület-rendszerét  nem 
érintik.  A  figyelőkutakból  vízmintavétel  és  vízminőségi  vizsgálat  szükséges  a  hatóság  által 
előírt  gyakorisággal  és  megadott  kémiai  komponensekre.  Az  akkreditált  mintavételhez 
szükséges vízmennyiség kivétele nem befolyásolja negatív irányba a víztest állapotát.  
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: 
faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a 
terület  szennyeződés-érzékenységi  besorolása  a  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából: 
érzékeny terület
Határozatom 1. pontjában feltüntettem az engedélyes nevét és azonosító adatait. 
A fentieknek megfelelően a vízilétesítmények helyét határozatom 2. pontjában rögzítettem.   
A tulajdoni lapból ellenőriztem az engedélyes terület feletti rendelkezési jogát, amely során 
megállapítottam,  hogy  a  tárgyi  vízilétesítmények  saját  tulajdonban  lévő  ingatlanon  (Iváncsa 
099/48 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az SK ON Hungary Kft.) kerülnek kivitelezésre.  
A vízilétesítmények  főbb műszaki jellemzőit a határozatom rendelkező részének 3. pontjába 
foglaltam. 
Határozatom  4.  pontjában  vízügyi  előírásokat  tettem  a  hatályos  jogszabályok,  különösen  a 
101/2007. (XII.23) KvVM rendelet alapján tettem. 
Határozatom 5. pontjában rendelkeztem a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott 
obj-000296-0002/2023. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulásban, valamint az 510060105 
számú E-közmű által hitelesített Közműnyilatkozatban foglalt előírások betartásáról. 
Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (továbbiakban:  Ákr.) 
55.§-  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  törvény  vagy  a  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló 
kormányrendelet  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  az  ügyben  érdemi  döntésre 
jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben 
más hatóság (továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását be kell szereznie. 
Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről 
szóló
 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. táblázat alapján az ügyben érintett 
szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem. 
A  Fejér  Vármegyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 
Hulladékgazdálkodási  Főosztály  
az  FE/KTF/6425-2/2023.  iktatószámú  szakhatósági 
állásfoglalásában az engedély kiadásához előírás és kikötés nélkül hozzájárult. 
Szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 
„A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatkozott számú végzésében kérte 
a  Fejér  Vármegyei  Kormányhivatal  (továbbiakban:  Környezetvédelmi  Hatóság) 
szakhatósági  állásfoglalását  az  SK  On  Hungary  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
(továbbiakban:  Kérelmező)  részére  az  Iváncsa,  099/48  hrsz.-ú  ingatlanon  létesítendő 
 

 

monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyének kiadásához, az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.) 
Korm.  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése,  valamint  1.  sz.  melléklet  16.  táblázat  9.-10.  sora 
alapján. 
A  megkereséshez  csatolta  a  meghatalmazottként  eljáró  az  NNK  Kft.  (4025  Debrecen, 
Iskola u. 3. Tt/1.)  által BT-316/2023/A/V2 2023. áprilisban elkészített „IVÁNCSA, 099/48 
HRSZ.  ALATT  LÉTESÍTENDŐ  MONITORING  KUTAK  VÍZJOGI  LÉTESÍTÉSI 
ENGEDÉLYES TERVE”
 című dokumentációt. 
A rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg: 
A  Környezetvédelmi  Hatóság  előzetes  vizsgálati  eljárást  folytatott  le  az  Iváncsa  096/94, 
099/48,  099/52  hrsz.-ú  ingatlanon  (telekalakítást  követően  099/48  hrsz.)  tervezett 
akkumulátorgyár  I.  üteme  létesítésének  tárgyában  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az 
egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  
szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm. 
rendelet  (a  továbbiakban:  R.)  3.  sz.  melléklet  66.  pontja  „Akkumulátor  gyártás 
méretmegkötés nélkül” 
és a R. 3. § (1) bekezdése alapján.  
Ezt  követően  a  Környezetvédelmi  Hatóság  egységes  környezethasználati  engedélyezési 
eljárást folytatott le az Iváncsa, 099/48 hrsz. alatti ingatlanon tervezett akkumulátorgyártó 
üzemhez 
kapcsolódó, 
50 
MWth 
névleges 
bemenő 
hőteljesítmény 
feletti 
tüzelőberendezések  tárgyában  a  R.    2.  számú  mellékletének  1.1  pontja  és  a  R.  1.  §  (3) 
bekezdés c) pontja alapján.  
Az  egységes  környezethasználati  engedély  FE/KTF/8597-33  /2022.  ügyiratszámon  került 
kiadásra. Az egységes környezethasználati engedély 14.1 pontjában előírásra került, hogy a 
folytatni kívánt tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére 
– a telephelyi talajvíz-figyelő monitoring rendszer (10 kút) részeként –  monitoring kutak 
kialakítása és jövőbeli üzemeltetése szükséges. 
A monitoring kutak helye:  
Monitoring kút 
EOVx  
EOVy  
jele  
TV-1  
199 992,2  
632 370,2  
TV-2  
199 677,6  
632 556,0  
TV-3  
199 347,0  
632 766,9  
TV-4  
199 686,6  
632 314,7  
TV-5  
199 478,4  
632 470,5  
TV-6  
199 396,6  
632 491,1  
TV-7  
199 211,7  
632 568,3  
TV-8  
199 798,0  
632 037,2  
TV-9  
199 468,7  
632 155,0  
TV-10  
199 122,2  
632 358,2  
Talpmélység: 12 m. 
Vízkészlet típusa: talajvíz
Jelen  eljárás  tárgya  az  Iváncsa  község  külterületén  megvalósuló  ipari  park  fejlesztéssel 
összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 
23.)  Korm.  rendelet  1.§  (1)  bekezdése  és  1.  számú  melléklet  6.  pontja  alapján 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül. 
A  tervezett  vízilétesítmények  megvalósítását  követő  vízhasználat  a  környezeti 
hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 80. pontja 
 

 

szerinti  olyan  tevékenység,  amely  nem  éri  el  a  3.  számú  mellékletben  meghatározott 
küszöbértéket,  illetve  a  R.  3.  számú  mellékletben  a  tevékenységre  megállapított  feltétel 
nem teljesül. 
A R. 2/A. § (1) bekezdése szerint kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú 
melléklet  szerinti  olyan  tevékenység  esetén,  amely  nem  éri  el  a  3.  számú  mellékletben 
meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított 
feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - a 13. számú melléklet 
szerint  megadott  adatok  és  az  5.  mellékletben  meghatározott  szempontok 
figyelembevételével  -,  a  (2)-(6)  bekezdésben  foglaltak  szerint  kell  megvizsgálni  a 
feltételezett  környezeti  hatások  jelentőségét,  továbbá  döntést  hozni  a  környezeti 
hatásvizsgálat szükségességéről, és az annak során vizsgálandó kérdésekről. 
A  tárgyi  környezethasználati  monitoring  rendszer  részét  képező  monitoring  kutak  nem 
tartoznak  a  felszín  alatti  vízkészletekbe  történő  beavatkozás  és  a  vízkútfúrás  szakmai 
követelményeiről  szóló  101/2007.  (XII.  23.)  KvVM  rendelet  8.  §  (1)  bekezdésének  b) 
pontja  hatálya  alá,  a  felszín  alatti  vizek  vizsgálatának  egyes  szabályairól  szóló  30/2004. 
(XII. 30.) KvVM rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése, és a 13. § (3) bekezdése alapján, ezért 
a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet 
5/A.  §  és  2.  számú  melléklet  4.  a)  pontja  alapján,  a  R.  13.  melléklete  szerinti  adatlap 
benyújtása, valamint a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata nem szükséges. 
A  tárgyi  vízilétesítmények  külterületi  ingatlant  érintenek,  azonban  országos 
jelentőségű  védett  természeti  területet,  Natura  2000  területet,  barlang  felszíni 
védőövezetét és egyedi tájértéket nem érintenek. 
A  rendelkezésre  álló  dokumentumok  alapján,  a  hatáskörömbe  utalt  kérdéseket 
megvizsgálva  megállapítottam,  hogy  a  vízjogi  létesítési  engedély  kiadása  táj-  és 
természetvédelmi  érdeket  nem  sért,  a  vonatkozó  jogszabályi  előírások  betartásával  a 
tevékenység  nem  okoz  környezetkárosítást,  ezért  a  vízjogi  üzemeltetési  engedély 
módosításához a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadtam. 
Jelen szakhatósági eljárás mentes a díjfizetési kötelezettség alól.  
Felhívom  a  figyelmet,  hogy  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL. 
törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése értelmében a határozat indokolásában a 
szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell. 
Jelen  szakhatósági  állásfoglalás  ellen  önálló  jogorvoslatnak  nincs  helye,  az  eljárást 
befejező  döntés  elleni  jogorvoslat  keretében  támadható  meg  az  Ákr.  55.  §  (4)  bekezdése 
alapján.  
A  Környezetvédelmi  Hatóság  az  ügyintézést  a  jelen  döntés  elektronikus  úton  történt 
továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti. 
A  szakhatósági  állásfoglalást  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995. 
évi  LIII.  törvény  91.  §  (5)  bekezdése  szerint,  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet 16. táblázat 10. sora alapján adtam meg. 
A  Környezetvédelmi  Hatóság  a  döntését  a  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási 
feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  625/2022.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban:  625/2022.  Korm.  rendelet)  6.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  és  (2)  bekezdése 
alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. sz. melléklet 
16. táblázat 10. sora szerinti hatáskörében, valamint a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg. 
 

 

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és 
működési  szabályzatáról  szóló  15/2022.  (XII.  21.)  MvM  utasítás  és  a  Fejér  Vármegyei 
Kormányhivatal  vezetőjének  a  kiadmányozásról  szóló  2/2023.  (II.  20.)  utasítása  alapján 
történt. 
A  szakhatósági  állásfoglalás  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  a  környezetvédelmi 
hatósági  nyilvántartás  vezetésének  szabályairól  szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM  rendelet 
szerint intézkedtem.” 
Határozatom 6. pontjaiban általános előírásokat tettem. 
Határozatom 6.1. pontjában a vízjogi létesítési engedélyezésre vonatkozó általános előírásokat 
tettem  a  Vhr.  3.§-a  alapján.  Felhívom  az  engedélyes  figyelmét  arra,  hogy  amennyiben  a 
létesítményeket  engedélytől  eltérően  kívánják  megépíteni,  a  vízjogi  létesítési  engedély 
módosítását  kell  kérni  a  szükséges  mellékletek  csatolásával.  Ennek  elmulasztása  esetén,  az 
engedélytől  eltérően  megvalósult  létesítményekre  fennmaradási  engedélyt  kell  kérni,  amely 
fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után. 
A  munkálatok  megkezdésére  vonatkozó  bejelentési  kötelezettség  az  építőipari  kivitelezési 
tevékenységről szóló
 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. R.) előírásain 
alapszik. A bejelentési kötelezettség, valamint az építési napló előírások szerinti vezetésének 
elmulasztása esetén a Kormányrendeletben meghatározott szankciókat kell alkalmaznom. Az 
adatszolgáltatás  tartalmát  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi 
LXXVIII. tv. 58.§ (7) bekezdése határozza meg. 
A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján 
rendelkeztem. 
Amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, a vízjogi létesítési 
engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. 
Mindezek  alapján  megállapítottam,  hogy  a  megvalósítani  kívánt  létesítmények  a  tett 
kikötések  és  előírások  betartása  mellett  nem  veszélyeztetik  a  vízkészlet  védelméhez  fűződő 
érdeket, megfelelnek a vízilétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, valamint a 
műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni 
vizek  védelmével  összefüggő  egyéb  szabályozásnak  és  a  külön  jogszabályban  foglalt 
előírásoknak,  ezért  a  vízjogi  létesítési  engedélyt  a  Vgtv.  28/A.  §  (1)  bekezdése  alapján, 
figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. 
§-ában,  valamint  az  Ákr.-ben  foglaltakra  megadtam,  egyben  vízvédelmi  hatósági 
jogkörömben a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályai szerint rendelkeztem. 
A  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  3.  §  (7)  bekezdése  alapján  a  létesítési  engedély  –  a 
vízgazdálkodási  szempontokra  figyelemmel  –  az  abban  meghatározott  ideig  hatályos.  A 
hatály  az  engedély  módosítására  vonatkozó  szabályok  szerint,  valamint  a  (7a)  bekezdésben 
foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható. 
Határozatom 12. pontjában megállapítottam, hogy  az eljárás díja megfizetésre került, egyéb 
eljárási  költség  nem  merült  fel.  Az  eljárás  díja  a  vízügyi  és  a  vízvédelmi  hatósági 
eljárásokigazgatási szolgáltatási díjairól 
szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: 
díjrendelet.)  1.  számú  melléklet  56.  sora  alapján  az  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díjának 
mértéke kutanként 7.000.- forint szerint, azaz összesen (10×7.000.-forint) 70.000.- forint. 
A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának 
gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről
  szóló  2006.  évi  LIII.  törvény  2.  §  (1)  bekezdés  alapján  a 
 
10 
 

kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a 
személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben hozott határozat 
elleni  fellebbezési  lehetőséget  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL. 
törvény 116. § (4) bekezdés e) pontja zárja ki. 
A  Veszprémi  Törvényszék  hatáskörét  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I. 
törvény  (továbbiakban:  Kp.)  12.  §  (1)  bekezdése,  illetékességét  a  Kp.  13.  §  (1)  bekezdése, 
valamint 
a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete állapítja meg. 
A  közigazgatási  perre  vonatkozó  speciális  szabályokat  a  nemzetgazdasági  szempontból 
kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  
szóló 
2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ngt.) 7. § - 10. §-ai állapítják meg. 
Az Ngt. 7. § (1) bekezdése alapján a perben a jogi képviselet kötelező. 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, ha 
nemzetközi  szerződésből  eredő  kötelezettség  alapján  törvény  vagy  nemzetközi  szerződés 
eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 
A polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése szerint az E-
ügyintézési  tv.  alapján  elektronikus  úton  történő  kapcsolattartásra  kötelezett  minden 
beadványt  kizárólag  elektronikusan  –  az  E-ügyintézési  tv.-ben  és  végrehajtási  rendeleteiben 
meghatározott  módon  –  nyújthat  be  a  bírósághoz,  és  a  bíróság  is  elektronikusan  kézbesít  a 
részére. 
Az Ngt. 2. § (1) bekezdés értelmében  a kiemelt  jelentőségű ügyben eljáró hatóság  az általa 
meghozott  döntéseket  –  az  eljárás  során  a  személyesen  az  ügyfélnek  szóló  végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján, a hirdetményi úton 
történő  közlés  esetén,  ha  a  döntés  az  ügyfél  számára  kötelezettséget  állapít  meg,  vagy 
alapvető  jogát  vonja  el  vagy  korlátozza,  a  kiemelt  jelentőségű  ügyben  a  hatóság  az  ismert 
ügyfelet  a  döntés  szövegéről  –  a  hirdetmény  kifüggesztésével  egyidejűleg  –  az  ügyfél 
tekintetében  az  adott  ügyfajtára  vonatkozó  külön  jogszabály  szerint  alkalmazható  egyéb 
kapcsolattartási  forma  használatával  is  tájékoztatja.  A  közlés  jogkövetkezményei  ilyen 
esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének 
napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezés hiányában 
– a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 
Tájékoztatom,  hogy  az  Ákr.  132.  §-ában  foglaltak  alapján,  ha  az  ügyfél  a  hatóság  végleges 
döntésében  foglalt  kötelezésnek  nem  tett  eleget,  az  végrehajtható.  Az  Ákr.  133.  §  (1) 
bekezdése  értelmében  a  végrehajtást  –  ha  törvény  vagy  kormányrendelet  másként  nem 
rendelkezik  –  a  döntést  hozó  hatóság,  másodfokú  döntés  esetén  pedig  az  elsőfokú  hatóság 
rendeli el. 
A  hatóság  az  ügyintézést  jelen  döntés  postára  adásával,  illetve  elektronikus  úton  történt 
továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti. 
Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági 
nyilvántartás  vezetésének  szabályairól  szóló  58/2019  (XII.18.)  AM  rendelet
  1.  §  (1) 
bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése 
iránt. 
 
11 
 

A  környezeti  alapnyilvántartásról  szóló  78/2007.  (IV.  24.)  Korm.  rendelet  49/A.§  alapján  a 
vízvédelmi  hatóság  a  jogszabályban  meghatározott  feladatai  ellátása  céljából  jogosult  az 
Információs  Rendszer  vízvédelemmel  kapcsolatos  adataihoz  való  közvetlen  hozzáférésre, 
továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére. 
Jelen döntés a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik. 
A  Fejér  Vármegyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  hatáskörét  a  vízgazdálkodásról  szóló 
1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi 
hatáskörömet  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény 
66/A.§-a,  és  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről
 szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. 
Korm.  rendelet)  10.  §  (1)  bekezdés  4.  pontja,  a  vízügyi  és  vízvédelmi  illetékességemet  a 
223/2014. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.   
Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint 
Magosi Lajos tű. ezredes 
igazgató  
 
 
 
 
12 
 

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35700/3422-9/2023.ált.