2022 évben az OTP Bank Nyrt -től felvett számla hitelt mire kellet felvenni és mire költötte el az Bánhorváti önkormányzat

Deák Ferenc made this Közérdekűadat request to Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2022 évben az OTP Bank Nyrt felvett számla hitelt mire kellet felvenni és mire költötte el az Bánhorváti önkormányzat valamint ezt 2023 évben is meg ismételik mi ennek az oka ?
http://banhorvati.hu/documents/kepviselo...

. 2.napirend L  Deák-Szinyéri József polgármester:Elmondja,hogy idén is el kell fogadni egy határozatot arra vonatkozóan,hogya2023.évre is igénybe vegyék az éven belül fel használható folyószámlahitelt. Javaslata a következő: „Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete működési célú folyószámla hitel igénybevételét határozza el. Az Önkormányzat a hitelt az OTP Bank Nyrt-től kívánja felvenni. A hitelhatározatlan futamidejű folyószámlahitel konstrukció.  A folyószámla-hitelkeretösszege a szerződés fennállása alatti naptári időszakokra: január első munkanapjától szeptember 30-ig 10.000.000,Ft,azaz Tízmillió forint;október1-től december 30-ig 6.000.000,-Ft-ra,azaz Hatmillió forint. 2.Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint arra,hogy a Hitelkamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt.részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára(beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 3.1.a Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitelbiztosítékaként felajánlja valamennyi,a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint e célra felajánlható bevételét (így különösen:helyi adók,a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása,egyébtámogatások,vagyon hasznosításból származó bevételek). 3.1.b.Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.részére,hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelenszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet,úgy annak biztosítása érdekében az 1/.pontban megjelölt kötelezettség fennállása alatt és a Kölcsön teljes vissza fizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse. 3.2.Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról,hogy a már meg lévő hitelekből,kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011.évi CXCIV.tv.10.§./5/bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 4. Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek,hogyaz1./pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon,.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 15.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc