2019. és 2020. Évi külföldi kiküldetések

Az igénylés sikeres volt.

Kovasics L. Sándor

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Munkavállalóiknak és 3. személyeknek biztosított külföldi utazásaik/kiküldetéseik felsorolását a következő adatok feltüntetésével:
- munkavállaló beosztása, nem munkavállaló esetén az utazó neve;
- amennyiben nem munkavállaló a kiküldött, Társaságuk és a kiküldött közötti jogviszony jellege, a jogviszonyt keletkeztető dokumentum jellege, és kiállításának/aláírásának dátuma;
- a kiküldetés úticélja: város és ország;
- a kiküldetés oka és célja;
- a kiküldetés első és utolsó napja;
- utazási eszköz (mint pl. gépkocsi, vonat, repülőgép, stb.) és annak költsége;
- szállás igénybe vétele esetén a szállásszolgáltató megnevezése és jellege (szálloda, panzió, egyéb), és költsége;
- a kiküldetéshez kapcsolódó étkezési költségek adatai, és a számlák kiállítóinak pontos megnevezése;
- helyi közlekedés költségei és jellege (taxi, tömegközlekedés, bérelt jármű, stb.);
- rendezvényen/oktatáson való részvétel esetén az esemény pontos megnevezése, a részvételi díj feltüntetésével;
- a kiküldött számára jutatott kiküldetési napidíj pontos összege;
- valamennyi a kiküldetéshez kapcsolódó járulékos kiadás tételes felsorolása a kiadás jellegével összegszerűen feltüntetve.

Amennyiben rendelkeznek a fentiekre vonatkozó szabályzattal, kérjük azt is mellékelni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 17.

Üdvözlettel:

Kovasics L. Sándor

Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

Tisztelt Kovasics L.Sándor!

A Volánbusz Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.: 01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) részére 2020. május 17. napján a [VOLÁNBUSZ request email] email címre „Közérdekűadat Közérdekű adat request - 2019. és 2020. Évi külföldi kiküldetések - VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.” tárgyban benyújtott igénye megválaszolására nyitva álló határidőt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítjuk.
Az Infotv. 29.§ (2) bekezdése alapján, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az Info tv. 29.§ (1) bekezdésében meghatározott 15 napos határidő egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Üdvözlettel,

VOLÁNBUSZ Zrt.
Kommunikációs Igazgatóság
1091 Budapest, Üllői út 131.
[email address]

idézett részek megjelenítése

Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

4 Attachments

Tisztelt Kovasics L. Sándor!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2020. május 17. napján az [1][VOLÁNBUSZ request email] e-mail címre
érkezett, „ Közérdekűadat Közérdekű adat request - 2019. és 2020. Évi
külföldi kiküldetések - VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.” tárgyú adatigénylését
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29.§-a alapján az alábbiak szerint
teljesítjük:

 

Tájékoztatjuk, hogy társaságunknál külföldi kiküldetés alatt értjük
egyrészről a menetrendszerinti és szerződéses járatokkal kapcsolatos
autóbusz-vezetői és gépjármű-mentési kiküldetéseket, másrészről az e körbe
nem sorolható egyéb, de tevékenységünkkel szorosan összefüggő, szakmai és
üzleti célokat szolgáló külföldi munkavégzést. Hozzánk eljuttatott
kérdéseinek összefüggései alapján adatközlésünket az egyéb,
tevékenységünkkel szorosan összefüggő szakmai és üzleti célokat szolgáló
külföldi kiküldetésekre vonatkoztattuk nem kizárva annak lehetőségét, hogy
a későbbiekben nemzetközi autóbuszjáratainkkal kapcsolatos kiküldetések
adatait is meg kívánja ismerni. Ezzel kapcsolatban adatközlő levelünk
végén talál tájékoztatást.

 

Tevékenységünkkel szorosan összefüggő szakmai és üzleti célokat szolgáló
külföldi kiküldetések adatait a mellékletként csatolt
„Volánbusz_külföldi_kiküldetések_2019.” elnevezésű adattáblában és az
alábbiakban közöljük:

 

2020. év tekintetében szakmai és üzleti célokat szolgáló külföldi
kiküldetésre vonatkozó adatokat Társaságunk nem kezel, mert e körben
külföldi kiküldetés elrendelésére az idei évben még nem került sor.

2019. évben szakmai és üzleti okokból Szlovéniába, Norvégiába és Belgiumba
látogattak munkatársaink, 4 alkalommal.

 

Szlovéniában kétszer jártak kollégáink Társaságunk érdekeltségébe tartozó,
turisztikai célú szálláshely előkészítése, karbantartása és téliesítése
céljából  2019. május 13-17., valamint szeptember 30. és október 3.
között. Mindkét esetben társaságunk cégautójával közlekedtek a
kiküldöttek, étkezéseiket napidíjukból finanszírozták. Szállásköltség
egyik út alkalmával sem merült fel, mert a kiküldöttek Társaságunk
szálláshelyén szálltak meg.

 

Az elmúlt évben május 15-16. között négy munkatársunk utazott a norvégiai
Bergenbe, ott működő partnervállalatunk látogatása céljából.  A
kiküldöttek repülőgéppel utaztak, amelynek összköltsége 744 400 Ft volt, a
szállás négy főre 176 160 forintba került reggelivel a Radison Blue
Hotelben.

 

A tavalyi évben 25. alkalommal rendezték meg Európa legnagyobb
autóbusz-szakkiállítását, a Busworld 2019-et. A rangos eseménynek Brüsszel
adott otthont, amelyen minden jelentős autóbusz-gyártó és szolgáltató
képviseltette magát. Mivel az elkövetkező években Társaságunk jelentős
autóbuszflotta-fiatalítást és technológia-váltást hajt végre, a börzén
felvonultatott széleskörű szakmai újdonságok feltérképezése érdekében a
Volánbusz küldöttsége ellátogatott a kiállításra.

A közszolgáltatási tevékenységet végző munkakörökben dolgozókból álló
küldöttség jelentős többségét (46 főt) társaságunk saját autóbuszával
szállította a helyszínre. Hat fő repülővel utazott, a repülőjegyek
összesen 849 ezer forintba kerültek. A teljes delegáció szállásköltsége
összesen 3 445 243 Ft volt, reggelivel.  Hat fő Brüsszelben a Radison Blue
Hotelben, 46 fő Mechelenben a Holiday Innben szállt meg két éjszakára. Az
autóbusszal utazó kollégák 1 éjszakát a koblenzi Hohenstaufen Hotelben
töltöttek.

 

A külföldi kiküldetések alkalmával a kiküldöttek napi díjukból önállóan
gazdálkodnak, ebből fedezik az étkezéssel, illetve az esetleges helyi
közlekedéssel kapcsolatos költségeket. Erre tekintettel a napidíjból
fedezett költségnemekről Társaságunk adatokat nem kezel.

 

Menetrend szerinti és szerződéses autóbuszjárataink számos európai
országba közlekednek az év minden napján, így e körben a kiküldetések
száma éves szinten igen jelentős.  Erre tekintettel munkatársaink
előzetesen felmérték, hogy milyen erőforrások bevonása szükséges,
amennyiben Ön a nemzetközi járatokkal kapcsolatos 2019-2020. évi adatokat
is igényelné a jövőben.  Nemzetközi járatainkhoz kapcsolódó kiküldetések
adatainak tárolása többnyire papír alapú bizonylatokon történik, ezért a
kezelt adatok összegyűjtése és rendszerezése a humánerőforrás aránytalan
igénybevételével járna. A  papír alapú bizonylatokat minden, e körbe
tartozó kiküldetés vonatkozásában egyesével kell áttekinteni, majd ezt
követően rendszerezni a kért adatokat. A felmérés eredményeként az Info
tv. 29.§ (5) bekezdése és a  közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet 4.§-a alapján előzetes kalkulációt végzett. A számításban
kizárólag személyi ráfordítással számoltunk, amelyet mellékelten
megküldünk. Kérjük, hogy amennyiben e körben is meg kívánja ismerni az
adatokat, nagyságrendileg a mellékelt munkaerő-ráfordítás számítás
szerinti költséggel számoljon.

 

Kérésének megfelelően mellékelten küldjük a külföldi kiküldetéseket
szabályozó, jelenleg hatályos vállalati utasítást.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos
ügyek lehető leggyorsabb intézése érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt. eljáró
szervezete a [2][email address] e-mail címen közvetlenül fogadja az
igényeket.

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

1091 Budapest, Üllői út 131.

[3][email address]

[4][IMG]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése