2019.10. hónapban hány ezer Ft volt Z30-as vonatra váltott jegyekből származó

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2019.10. hónapban hány ezer Ft volt a Z30-as vonatra váltott jegyekből származó bevétel a Budapest Déli - Székesfehérvár irányban, minden viszonylatban? A válasz egy szám.

2019.10. hónapban hány ezer Ft volt a Z30-as vonatra váltott jegyekből származó bevétel a Székesfehérvár - Budapest Déli irányban, minden viszonylatban? A válasz egy szám.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 25.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Szíves megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által kért adatok pontosítására.
Kérjük pontosan megjelölni, hogy csak a jegyekből származó bevételek vonatkozásában kéri az adatszolgáltatást vagy a bérletek vonatkozásában is. Az adatigényében megjelölt viszonylaton sokan bérlettel utaznak.
Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető közérdekű adatigénylés a Társaság [MÁV-START Zrt. request email] elektronikus postafiók címére.

Köszönjük szíves együttműködését!

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Mivel a kérdésben egyértelműen a jegyek szó szerepel, ezért csak arra kell választ adni, a bérletre nem.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2019. november 29-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019.11.29-i napon beérkezett közérdekű adatigényével kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

A vasúti menetjegyek alapvetően nem vonatra szólnak, érvényességi idejükön belül felhasználhatóak, ezért kifejezetten a Z30-as járattípusra nem tudunk bevételi adatot adni.
Alábbiakban közöljük a 30a vonalon közlekedő elővárosi vonatokon 2019 október hónapban menetjegyekből képződött bruttó menetdíj-bevételt irányonként.

Budapest Déli - Székesfehérvár irányban 60.640.856 Ft
Székesfehérvár - Budapest Déli irányban 62.458.259 Ft

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése