Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft., kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

2012 és 2021 közötti hatásvizsgálati beszámolók, valamint egyes hatásvizsgálati lapok kiadása

We're waiting for Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. to read a recent response and update the status.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a következő törvények elfogadására irányuló törvényjavaslatok tervezetének egyeztetése során elkészített, az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (VI. 29.) MvM rendelet 4. § (4) bekezdése, valamint a 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti hatásvizsgálati lapokat:
aa) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény,
ab) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
ac) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvény, valamint
d) a 2012-2021 évekre vonatkozóan az igazságügy-miniszter által elkészített, az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (VI. 29.) MvM rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hatásvizsgálati beszámolókat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 6.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Címzett!

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

Tisztelettel:
Igazságügyi Minisztérium

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft., kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.