Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Záhony környéki szolgálati helyek'. 
 
 
MÁV
Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen 
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony 
Állomásfőnökség Záhony 
Állomásfőnökség Záhony-széles
420/2019/MAV
Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles
egyseges
v
Állomási Végrehajtási Utasítása
Hatályos: 2019. február 01-től
 
 
 
 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE 
 
Sor-
Hatálybalépés 
A módosítás száma 
A módosítás tárgya 
Átvezette 
szám 
dátuma 
1. 
420-1/2019/MAV  
Hatálybaléptetés 
2019.02.01. 
 
2. 
420-3/2019/MAV 
1. számú módosítás 
2019.12.15. 
 
3. 
38198/2020/MAV 
2. számú módosítás 
2020.12.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK  ___________________________________________________________  7 
1.1  AZ  ÁLLOMÁS  FEKVÉSE  SZELVÉNYSZÁM  SZERINT,  (  VILLAMOSÍTOTT,  NEM 
VILLAMOSÍTOTT  VONALON,  VONALAKON)  SZOMSZÉDOS  ÁLLOMÁSOK,  NYÍLTVONALI 
SZOLGÁLATI  HELYEK  SZELVÉNYSZÁM  SZERINTI  FELSOROLÁSA.  A  LEGNAGYOBB  LEJTÉSI 
VISZONYOK 

SZOMSZÉDOS 
ÁLLOMÁSOKIG. 
AZ 
ÁLLOMÁSON 
ÜZEMELŐ 
BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA _______________________________________________________  7 
1.2.  AZ  ÁLLOMÁS  TERÜLETÉN  MŰKÖDŐ  EGYÉB  SZAKÁGAK,  ILLETVE  VÁLLALKOZÓ 
VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNY-
ÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA ___________________________________________________  8 
1.3. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA ____________  9 
1.4.  A  VONATOK  KÖVETÉSI  RENDJE,  ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI  BONTÁSBAN  (TÉRKÖZI, 
ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ) 
VONALI 
BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, 
VONATBEFOLYÁSOLÁSI 
RENDSZER  __________________________________________________________________________  11 
1.5.  AZ  ÁLLOMÁSI  VÁGÁNYOK  SZÁMOZÁSA,  JELÖLÉSE,  RENDELTETÉSE,  AZ  ÁLLOMÁSI 
ÁTMENŐ  FŐVÁGÁNYOK  MEGJELÖLÉSE.  A  VÁGÁNYOK  HASZNÁLHATÓ  HOSSZA, 
LEJTVISZONYAI,  A  SZOLGÁLATI  HELYEK  JELFELADÁSRA  KIÉPÍTETT  ÉS  KI  NEM  ÉPÍTETT 
VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA _______________________________________________________  12 
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása  __________  21 
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az 
utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása ___________________________________  21 
1.6.  A  VÁZLATOS  HELYSZÍNRAJZON  FELTÜNTETETT  ADATOKRA,  OBJEKTUMOKRA, 
BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS  _______________________________________  22 
1.6.1.  Helyhez  kötött  jelzők  felállítási  helye,  megjelölése,  rendeltetése.  figyelmeztető  jelek  felsorolása. 
törpe  tolatásjelzők  felsorolása  a  hozzá  tartozó  váltók  számának  megjelölésével.  A  szolgálati  helyekre 
rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint  ____________________  22
 
1.6.2.  A  váltók  számozása,  állítási  és  biztosítás  módjuk  szerinti  csoportosítása,  váltójelzők  típusa,  a 
váltófűtő  berendezéssel  ellátott  váltók  felsorolása,  a  váltófűtő  berendezés  típusa.  A  40  km/h  sebességnél 
nagyobb  sebességű  váltók,  váltókapcsolatok  felsorolása  és  az  azokon  alkalmazható  sebesség 
meghatározása  ______________________________________________________________________  30
 
1.6.3.  Helyhez  kötött  védelmi  berendezések  (vágányzáró  sorompók,  kisiklasztó  saruk),  vágányzáró 
szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye  __________________________________________  32 
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása  __________________________________________  34 
1.6.5.  Vízdaruk,  fordítókorongok,  tűztisztító  helyek,  olaj-  és  üzemanyag-vételező  helyek,  vizsgálóaknák 
felsorolása __________________________________________________________________________  35 
1.7.  ÉRTEKEZÉSI  LEHETŐSÉGEK,  RÁDIÓS  ÉS  TÉRHANGOS  KÖRZETEK,  ÁLLOMÁSI 
TÁVBESZÉLŐ 
KAPCSOLATOK, 
VASÚTI 
TÁVBESZÉLŐ 
RENDSZER, 
HANGRÖGZÍTŐ 
BERENDEZÉSEK.  AZ  EGY-EGY  TÁVBESZÉLŐ,  RÁDIÓS  KÖRZETHEZ  TARTOZÓ  SZOLGÁLATI 
HELYEK,  A  TÁVBESZÉLŐ  HÍVÓJELEK,  VALAMINT  A  HANGRÖGZÍTŐVEL  KIEGÉSZÍTETT 
TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA, 
IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK _________________________________________________________  35 
1.8.  VILLAMOS  FELSŐVEZETÉKI  RENDSZERHEZ  KAPCSOLÓDÓ  ELŐÍRÁSOK,  ÁLLOMÁSI 
KAPCSOLÓKERT,  KAPCSOLÁSI  HELYEK,  SZAKASZOLÓK  ELHELYEZÉSE,  VALAMINT  A 
FÖLDELŐ  RUDAK  TÁROLÁSI  HELYE  ÉS  DARABSZÁMA.  TÉRVILÁGOSÍTÁSI  KÖRZETEK  ÉS 
AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA ______________________________________________________  39 
1.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA  ____  43 
1.9.1. Szolgálati hely típusa  ___________________________________________________________  43 
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái _____________________  43 
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról
  __________________________________________________________________________________  43 
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az 
utasperonok  megközelítési  időnormájának  figyelembevételével  a  hangos  utastájékoztatást  a  vonatok 
érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni _______________________________  43
 
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e  szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem  rendelkezik  szigetperonnal, 
illetve  a  szigetperon  nem  alul-  vagy  felüljárón  keresztül  közelíthető  meg,  szabályozni  kell,  hogy 
vonattalálkozás  alkalmával  a  később  érkező  vonatról  az  érkezést  megelőzően  mikor  szabad  hangos 
utastájékoztatást adni _________________________________________________________________  44
 
1.9.6.  Állomásokon  az  utasperonok  szélességének  és  megközelítési  módjának  figyelembevételével 
szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni  ___  44 
1.9.8.  A  MÁV-START  Zrt.  által  készített  és  átadott  Utastájékoztató  szövegkönyv  módosítását, 
karbantartását végző munkavállaló  ______________________________________________________  44 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
1.9.9.  Az  utastájékoztató  berendezések  használhatatlansága  esetén  a  bejelentésre,  illetve  az  élőszavas 
utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások _________________________________________  45 
1.9.10.  Rendkívüli  események  esetén  a  MÁV-START  Zrt.  személyszállítási  tevékenységet  ellátó 
munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások __________________________________________  45 
1.9.11.  Állomáson  (megállóhelyeken)  alkalmazandó  papír  alapú  utastájékoztató  hirdetmények  fajtái.  Az 
utastájékoztató  hirdetmények  kihelyezésével,  pótlásával,  módosításával,  eltávolításával  megbízott 
munkavállalók _______________________________________________________________________  46
 
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások  ________________________  46 
1.10.  AZ  EGYES  SZOLGÁLATI  HELYEKEN  (HELYISÉGEKBEN)  A  SZOLGÁLAT  ELLÁTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK LISTÁJA, 
ELÉRHETŐSÉGE. A PARANCSKÖNYV TÁROLÁSI HELYE _________________________________  46 
1.13. A DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEK MEGHATÁROZÁSA  _________________________  51 
2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ___________________  52 
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA  _  52 
2.2. A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA__________________________________  53 
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA _________________________  55 
2.3.1.  Az  állomásbejárásra,  körzetbejárásra  kötelezettek  felsorolása  és  a  tevékenység  végrehajtásának 
helyi szabályozása ____________________________________________________________________  55 
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA ____________________________  55 
2.4.1.  Szolgálatátadás-átvétel  folytatólagos  szolgálat  esetén  az  egyes  munkakörökre  vonatkozó  részletes 
helyi szabályozással  __________________________________________________________________  55 
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén __________________  56 
2.5.  FORGALMI  SZOLGÁLATTEVŐ(K),  (TÉRFŐNÖK)  RÉSZLETES  MUNKABEOSZTÁSA.  A 
SZOLGÁLATI 
HELYEN 
SZOLGÁLATOT 
TELJESÍTŐ 
VALAMENNYI 
FORGALMI 
SZOLGÁLATTEVŐ 
RÉSZLETES 
MUNKABEOSZTÁSA, 
TEENDŐIK 
ÉS 
HATÁSKÖRÜK 
ELHATÁROLÁSÁVAL_________________________________________________________________  57 
2.7. VEZETŐ VÁLTÓKEZELŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA ________________________  64 
2.7.1 . Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása ____________________________________________  65 
2.8. VONALI TOLATÁSVEZETŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA______________________  69 
2.9. TOLATÁSVEZETŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA ______________________________  69 
2.10. VONALI KOCSIRENDEZŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA ______________________  71 
2.12. BELSŐ ADATRÖGZÍTŐK (VONATFEL- ÉS ÁTVEVŐK) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA  72 
2.14.  JELZŐK,  VÁLTÓK,  HELYISÉGEK  KIVILÁGÍTÁSÁNAK  SZABÁLYOZÁSA,  AZ  ÁLLOMÁSI, 
VALAMINT  NYÍLTVONALI  HELYHEZ  KÖTÖTT  JELZŐK  LÁMPÁINAK  GONDOZÁSÁRA 
VONATKOZÓ  HELYI  ELŐÍRÁSOK  A  GONDOZÁSUKKAL  MEGBÍZOTT  MUNKAKÖRÖK 
FELSOROLÁSÁVAL  __________________________________________________________________  73 
2.15.  AZ  ÁLLOMÁSHOZ  TARTOZÓ  SAJÁTCÉLÚ  VASÚTI  PÁLYAHÁLÓZAT  FELSOROLÁSA,  A 
KISZOLGÁLÁS MÓDJA  _______________________________________________________________  73 
2.16. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELÖLÉSE, ŐRZÉSE  _________________________________________  74 
2.16.1  Váltókezelői  körzetek  meghatározása,  valamint  a  csak  tolatás  részére  váltót  állító  váltókezelők 
kijelölése ___________________________________________________________________________  74 
2.17. VÁLTÓGONDOZÁS  _____________________________________________________________  77 
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése ________________________________________________  77 
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése  ________________________________________  77 
2.17.3.  A  váltógondozás  helyi  technológiájának  szabályozása  függetlenül  attól,  hogy  a  tevékenységet 
melyik szakszolgálat végzi ______________________________________________________________  79 
2.18. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSÁNAK KÖZLÉSE _________________________________  80 
2.19. UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA __________________________  80 
2.19.1.  Közbenső  váltókezelői,  sorompókezelői  szolgálati  helyiségek  felsorolása,  melyek  esetében  a 
szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására _____  80 
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a 
váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben 
van ________________________________________________________________________________  83
 
2.20. 

VÁGÁNYÚT 
BEÁLLÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES 
IDŐK 
VÁGÁNYUTANKÉNTI 
MEGHATÁROZÁSA,  VALAMINT  A  BERENDEZÉS  HASZNÁLHATATLANSÁGA  ESETÉN  A 
VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT _  83 
2.21. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE  ___________________________________________________  84 
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása _________________________________________________  86 
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása ____________  88 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.23. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE ______________________________  88 
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál  ______________________________  88 
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA ___________________________________________________________  88 
2.24.1.Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása ____________________  88 
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása  __________________  89 
2.25.  MELLÉKVÁGÁNYOKBAN  ÉS  MÁS  SZOLGÁLATI  HELYEK  TERÜLETÉN  LÉVŐ 
VÁGÁNYZATBAN  TALÁLHATÓ  LEZÁRHATÓ  VÁLTÓK  FELSOROLÁSA,  AZOK  LEZÁRÁSÁNAK 
ÉS FELNYITÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA _________________________________________________  89 
2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK _______________________________________  90 
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása  ___________  90 
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK _________________________  91 
2.27.1.  A  váltózárak  és  védelmi  berendezések  másodkulcsainak  őrzésére  kijelölt  szolgálati  helyek 
felsorolása __________________________________________________________________________  91 
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott 
biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye ___________________________________  92 
2.28. VÁLTÓELLENŐRZÉS ____________________________________________________________  93 
2.28.1.  A  váltók  állítására  kötelezettek  munkájának  ellenőrzésére  kijelölt  dolgozó  (második  dolgozó) 
meghatározása  ______________________________________________________________________  93 
2.29. VÁLTÓ ELLENŐRZÉS KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL __________________________  93 
2.29.1.  A  váltóellenőrzés  megtartásának  szabályozása  villamos  úton  központból  állított  váltóknál 
berendezés meghibásodása esetén  _______________________________________________________  94 
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának  szabályozása vonóvezetékkel ellátott központi állítású váltóknál 
berendezés meghibásodása esetén  _______________________________________________________  94 
2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelhető váltóknál 
a berendezés meghibásodása esetén ______________________________________________________  94 
2.30. VÁLTÓELLENŐRZÉS VÁLTÓZÁRAS VÁLTÓKNÁL _________________________________  94 
2.30.1.  Nem  biztosított  állomásokon  a  forgalmi  szolgálattevők  részére  előírt  váltóellenőrzés 
végrehajtásának  –  váltók  helyes  állásának  ellenőrzése  -  szabályozása.  A  váltóellenőrzés  megtartására 
kijelölt hely meghatározása _____________________________________________________________  95
 
2.31. VÁLTÓELLENŐRZÉS HELYSZÍNI ÁLLÍTÁSÚ LE NEM ZÁRT VÁLTÓKNÁL  ____________  95 
2.31.1. Váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása _________________  95 
2.32. JELENTÉS A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁRÓL _______________________________________  96 
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje _________  96 
2.32.2.  A  vágányút  beállításának  bejelentésére  vonatkozó  előírás,  ha  az  értekező  berendezés 
használhatatlan ______________________________________________________________________  97 
2.33.  ÁLLOMÁSI,  NYÍLTVONALI  ÚTÁTJÁRÓK  SZELVÉNYSZÁMA,  SOROMPÓK  JELE,  SZÁMA, 
KEZELŐ  SZOLGÁLATI  HELY  MEGNEVEZÉSE,  BIZTOSÍTÁS  MÓDJA,  AZ  ÚTÁTJÁRÓ  MELY 
KÖZUTAT  KERESZTEZI  (KÖZÚT  SZÁMA,  KÖZTERÜLET  NEVE),  VASÚTI  GYALOGOS 
ÁTKELŐHELY HELYE, SZELVÉNYSZÁMA ______________________________________________  98 
2.33.1  Nyíltvonali  útsorompók  felsorolása,  melyek  használhatatlansága  esetén  a  vonatszemélyzetet 
értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell  _____________________________________  100 
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A 
kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni __________________________________________  100 
2.34. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE __________________________________________________  101 
2.34.1. Fővágányt nem érintő, ill. nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások __  102 
2.34.2.  Gépészeti,  műszaki,  pályavasúti  és  egyéb  szolgálati  ág,  továbbá  sajátcélú  vasúti  pályahálózat 
vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások: __________  103 
2.35. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE _________________________________________________  105 
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét  irányító személy  kijelölése
  _________________________________________________________________________________  105 
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása __  105 
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén _____________  106 
2.36. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS  _______________________________________________________  107 
2.37.  JAVÍTÓ-,  TISZTÍTÓ-,  MOSÓ-,  TÖLTŐ-,  LEFEJTŐ  ÉS  EGYÉB  MELLÉKVÁGÁNYOKON  A 
JÁRMŰVEK FEDEZÉSE  ______________________________________________________________  108 
2.38.  JÁRMŰVEK  FEDEZÉSE,  HA  A  FŐVÁGÁNYOKON  JAVÍTÁSI,  TISZTÍTÁSI  STB.  MUNKÁT 
VÉGEZNEK _________________________________________________________________________  109 
2.39. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK KEZELÉSE  __________________________  110 
2.40. MOZDONYOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA __________________________________  111 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.40.1.  Az  egyedül  vagy  legfeljebb  1  kocsival  közlekedő  mozdonyok,  mozdonycsoportok  mozgásának 
szabályozására vonatkozó előírások _____________________________________________________  111 
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások ______  112 
2.40.3. Mozdonyok körüljárására alkalmas vágányok kijelölése ______________________________  112 
2.41. FÉKSARU ALKALMAZÁSA  _____________________________________________________  112 
2.41.1.  A  rendszeres  vonat-összeállítást  végző  szolgálati  helyeken  a  saruzásra  igénybe  vehető  vágányok 
felsorolása _________________________________________________________________________  112 
2.41.2.  A  féksaruk  jelölésére,  számozására,  darabszámára,  használatára,  karbantartására,  őrzésére  és 
tárolására vonatkozó helyi előírások  ____________________________________________________  112 
2.41.3. Használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely __________________________________  113 
2.41.4. Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások 113 
2.41.6. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, javításba küldésére, jelölésére, kezelésre vonatkozó 
előírások __________________________________________________________________________  113 
2.42.  SZALASZTHATÓ  KOCSIK  MENNYISÉGE,  ÁLLANDÓ  JELLEGŰ  SZALASZTÁSI  TILALMAK 
ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK ___________________________________________________  113 
2.43. 
SZALASZTÁS 
CSONKAVÁGÁNYRA. 

BIZTONSÁGOS 
SZALASZTÁS 
HELYI 
SZABÁLYOZÁSA ____________________________________________________________________  114 
2.44. VONAT BEHALADÁSA KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK 
RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSA __________________________________________________  114 
2.45.  A  VÁGÁNYÚTTÓL  JOBBRA,  ILLETVE  BALRA  FEKVŐ  VÁGÁNYOKON  A  VÁGÁNYÚT 
ÉRINTÉSE NÉLKÜL VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA  __________________  114 
2.46.  SZALASZTÁS,  CSURGATÁS,  ÉS  GURÍTÁS  KÖZBEN  AZ  ÁLLOMÁS  TÚLSÓ  VÉGÉN 
KÖZLEKEDŐ VONATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI ELŐÍRÁSOK ______  114 
2.47. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN _______________________________  114 
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma,  kiadásának, visszavételének helyi szabályozása
  _________________________________________________________________________________  114 
2.47.2.  A  rögzítősaruk  elhelyezéséért,  eltávolításáért,  felügyeletéért,  használhatóságának  ellenőrzéséért 
felelős személyek kijelölése ____________________________________________________________  116 
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk 
ellenőrzéséért felelős személy kijelölése __________________________________________________  116 
2.48. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK _________________________________________________________  117 
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának 
tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások ______________________________________________  117 
2.49. FIGYELÉSI, TÁJÉKOZÓDÁSI ÉS ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG _____________________  117 
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozódási kötelezettség helyi szabályozása  _______  117 
2.50. ENGEDÉLYKÉRÉS – ADÁS ______________________________________________________  118 
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése ________________  118 
2.50.2. Gépi engedélykérés helyi szabályozása  ___________________________________________  118 
2.51. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY 
ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT MUNKAVÁLLALÓK KIJELÖLÉSE ________________________  118 
2.52. MEGGYŐZŐDÉS A VONAT MEGÉRKEZÉSÉRŐL (ELHALADÁSÁRÓL)  _______________  118 
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása 118 
2.53. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL __________________________  119 
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak 
meghatározása  _____________________________________________________________________  119 
2.54.  A  VONATOK  MOZDONYVEZETŐINEK  FELHATALMAZÁSA  INDÍTÁSRA,  ÁTHALADÁSRA
  ___________________________________________________________________________________  119 
2.54.2.  A  vonatok  mozdonyvezetőinek  közvetett  módon  történő  felhatalmazására  jogosult  munkavállalók 
(váltókezelő, vezető váltókezelő) felsorolása, szolgálati helyenként _____________________________  120 
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása  120 
2.55. RENDKÍVÜLI ÁTHALADÁS _____________________________________________________  120 
2.57.  MENETREND  SZERINT  ÁTHALADÓ  VONATOK  MEGÁLLÍTÁSA  A  SZOLGÁLATI 
HELYEKEN _________________________________________________________________________  120 
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja __________________________  120 
2.58. A VONATOK FOGADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE ÁLLOMÁSOKON _____________________  121 
2.58.1.  A  forgalmi  szolgálattevők  vonatfogadási  helye,  amennyiben  az,  különleges  helyi  ok  miatt  az 
általánostól eltérő ___________________________________________________________________  121 
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása _______________________________  121 
2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a 
vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas  ______________________________________________  121 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.58.4. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési 
kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása. Személyszállító vonatoknál a tartózkodási időn 
belül végzett tolatási mozgásokról történő értesítés _________________________________________  121
 
2.60.  EGYEDI  ENGEDÉLLYEL  RENDELKEZŐ  RAKSZELVÉNYEN  TÚLÉRŐ  KÜLDEMÉNYT 
TOVÁBBÍTÓ  VONATRÓL  ÉRTESÍTETT  FORGALMI  SZOLGÁLATTEVŐ  ÁLTAL  ÉRTESÍTENDŐK 
KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA ____________________________  123 
2.61.  ÁLTALÁNOS  ÉRVÉNYŰ  (TÍPUS)  ENGEDÉLLYEL  RENDELKEZŐ  TÍPUSKÜLDEMÉNYEK 
TOVÁBBÍTÁSA  ESETÉN  BETARTANDÓ,  AZ  ÁLLOMÁSRA  ÉS  A  RENDELKEZÉSI  SZAKASZRA 
(SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK ______________________________________  123 
2.62.  A  SZOLGÁLATI  HELY  VÁGÁNYAINAK  RENDKÍVÜLI  KÜLDEMÉNYEK  TOVÁBBÍTÁSA 
SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  ______  124 
2.63.  A  TÚLSÚLYOS  KÜLDEMÉNYEK  TOVÁBBÍTÁSA  ESETÉN  AZ  SZOLGÁLATI  HELY  NEM 
VONATFOGADÓ VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA_________  125 
2.64.  A  GYALOGOSOK  KÖZLEKEDÉSÉRE  ÉS  A  SZOLGÁLATI  HELYEK  MEGKÖZELÍTÉSÉRE 
SZOLGÁLÓ  KÖZLEKEDÉSI  ÚTVONALAK  KIJELÖLÉSE,  ERRE  A  CÉLRA  A  KERÉKPÁR 
HASZNÁLATÁNAK  LEHETŐSÉGE.  KÉZIKOCSIK,  TARGONCÁK  ÉS  EGYÉB  KÖZÚTI  JÁRMŰVEK 
KÖZLEKEDÉSI  ÚTVONALAINAK  KIJELÖLÉSE,  A  VÁGÁNYOKON  VALÓ  ÁTHALADÁSUK 
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK  MÓDJA,  VALAMINT  AZ  ÉLETVÉDELMI  KERÍTÉSEN  —  SZOLGÁLATI 
CÉLÚ  KÖZLEKEDÉS  ÉRDEKÉBEN  —  LÉTESÍTETT  ZÁRHATÓ  ÁTJÁRÓ  HASZNÁLATÁNAK 
FELTÉTELEIT _______________________________________________________________________  126 
2.65. 
HATÁRÁLLOMÁSOKON 

HATÁRTECHNOLÓGIÁVAL 
KAPCSOLATOS 
HELYI 
SZABÁLYOZÁS _____________________________________________________________________  127 
3. 
GURÍTÓDOMBOS 
RENDEZŐ-PÁLYAUDVAROKON, 
VALAMINT 
RENDEZŐ-
PÁLYAUDVAROKON A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ____________  129 
3.1. AZ EGYES IRÁNY (RENDEZŐ) VÁGÁNYOK RENDELTETÉSE ________________________  129 
3.2.  A  TOLATÁSI  MOZGÁST  SZABÁLYOZÓ  JELZŐK  (TOLATÁS-  ÉS  GURÍTÁSJELZŐK) 
KEZELÉSÉRE  VONATKOZÓ  RÉSZLETES  RENDELKEZÉSEK,  A  KEZELÉSÉT  VÉGZŐ  DOLGOZÓK 
KIJELÖLÉSE ________________________________________________________________________  129 
4.  A  VASÚTI  JÁRMŰMÉRLEGEK  HASZNÁLATÁRA,  A  GÉPI  RAKODÁSI  ENGEDÉLYEK 
KIADÁSÁRA  ÉS  A  RAKTERÜLETEK  KEZELÉSÉRE  VONATKOZÓ  ELŐÍRÁSOK  HELYI 
SZABÁLYOZÁSA  _____________________________________________________________________  130
 
4.1.A  VASÚTI  JÁRMŰMÉRLEGRE  ÁLLÍTÁSRA,  A  HOZZÁFÉRÉS  BIZTOSÍTÁSÁRA,  A 
FELÜGYELETET  ELLÁTÓ  FORGALMI  SZEMÉLYZETRE,  A  MÉRLEGHÁZ  KULCSAINAK 
KEZELÉSÉRE,  A  MÉRLEGELÉS  ADATAINAK  RÖGZÍTÉSÉRE  VONATKOZÓ  HELYI  ELŐÍRÁSOK 
SZABÁLYOZÁSA ____________________________________________________________________  130 
4.2.  AZ  ÁLLOMÁSI  RAKODÓVÁGÁNYOK  ÉS  A  HOZZÁJUK  TARTOZÓ  RAKODÓTERÜLETEK 
KIJELÖLÉSÉRE 
VONATKOZÓ 
HELYI 
ELŐÍRÁSOK 
SZABÁLYOZÁSA. 
RAKODÁSOK 
ENGEDÉLYEZÉSE ___________________________________________________________________  133 
4.2.1. Gázátfejtő kiszolgálására vonatkozó egyéb rendelkezés ________________________________  134 
4.2.2. Rakodóhelyek kiszolgálása ______________________________________________________  134 
5.  PÁLYAVASÚTI  INFORMATIKAI  RENDSZEREK  KEZELÉSÉVEL  KAPCSOLATOS  HELYI 
SZABÁLYOZÁS _______________________________________________________________________  135 
5.1.  AZ  ÁLLOMÁSON  A  SZOLGÁLTATÁSOK  (ALAP,  JÁRULÉKOS,  KIEGÉSZÍTŐ,  MELLÉK, 
EGYÉB) KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA ____________  135 
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása ___________  135 
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik ________  136 
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése ___________  137 
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN  _________________  138 
5.2.1.  Részletes  feladatkiírás  készítésére  vonatkozó  előírások.  Elegyfeldolgozáshoz  szükséges  kódok 
alkalmazása,  helyi  sajátosságoknak  megfelelő  kódok,  ezek  alkalmazása  a  kiadott  rendelkezéseken.  Az 
állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása __________________________  138
 
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás 140 
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN  _____________  140 
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében ______________________  140 
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vállalkozó vasúti társasági munkavállalókkal _____________  141 
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS ________  143 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
5.5.  SZOLGÁLAT  ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  SZABÁLYOZÁSA,  LE  NEM  ZÁRT,  NAPLÓZÁS  ALATTI 
TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS _____________________________  147 
5.6.  A  SZÁMÍTÓGÉPPEL  NEM  RENDELKEZŐ  SZOLGÁLATI  HELYEK  SZOLGÁLTATÁSI 
ADATKEZELÉSI FELADATAINAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSA _________________________  147 
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati 
helyek teljesítményének rögzítése történik  ________________________________________________  148 
5.7.  A  BELSŐ  ADATRÖGZÍTŐI  TEVÉKENYSÉGGEL,  VALAMINT  AZ  ADATTOVÁBBÍTÁSI  ÉS 
RÖGZÍTÉSI 
RENDSZERREL 
(CALL-CENTER) 
KAPCSOLATOS 
HELYI 
ELŐÍRÁSOK 
SZABÁLYOZÁSA ____________________________________________________________________  149 
6.  A  SZOLGÁLATI  HELY  HELYI  SAJÁTOSSÁGAI,  KÜLÖNLEGES  VISZONYAI  MIATT 
SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK  _______________________________________________________  151 
6.1.  A  MOZDONYOK  KULCSAINAK  ŐRZÉSÉRE,  ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE  VONATKOZÓ  HELYI 
ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA ________________________________________________________  151 
6.2.  AZ  INFORMATIKAI  RENDSZEREKBE  TÖRTÉNŐ  BELÉPÉSHEZ  SZÜKSÉGES  KÓDOKKAL, 
AZOK  TÁROLÁSI  HELYÉVEL,  HASZNÁLATÁVAL  KAPCSOLATOS  HELYI  ELŐÍRÁSOK 
SZABÁLYOZÁSA ____________________________________________________________________  151 
6.3. ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS  _  152 
6.4.  NAPI  LASSÚJEL  KIMUTATÁS  KEZELÉSÉVEL,  KÉZBESÍTÉSÉVEL  KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOZÁS _____________________________________________________________________  153 
6.6.  AZ  EGYÉB  PÁLYAVASÚTI  SZOLGÁLTATÁSOKKAL  KAPCSOLATOS  HELYI  SZINTŰ 
ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA ________________________________________________________  156 
6.7. 

RENDKÍVÜLI 
KÜLDEMÉNYEK 
TOVÁBBÍTÁSÁRÓL 
TÖRTÉNŐ 
ÉRTESÍTÉS 
SZABÁLYOZÁSA ____________________________________________________________________  158 
6.8. KÜLÖNLEGES EGYIDEJŰ MENETLEHETŐSÉGEK  __________________________________  159 
6.9.  A  VONATKÖZLEKEDÉS  SZABÁLYOZÁSA  ZÁHONY-TUZSÉR  ÁLLOMÁSOK  KÖZÖTT 
SZÉLES NYOMTÁVON _______________________________________________________________  160 
6.10. 
TÁVOLBALÁTÁS 
KORLÁTOZOTTSÁGÁNAK, 
VÁGÁNYOK 
ÁT 
NEM 
TEKINTHETŐSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE  _________________________________________________  161 
6.11. VONATOK FOGLALT VÁGÁNYRA FOGADÁSÁNAK HELYI RENDELKEZÉSEI  ________  161 
6.14. KÜLÖNÖS ÓVINTÉZKEDÉS MELLETT VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK ___________________  162 
6.14.1. A tengelyátszerelő csarnok védelme ______________________________________________  162 
6.14.2. Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely területén _____________________________________  164 
6.14.3. Cseppfolyósított gázátfejtő telepen _______________________________________________  165 
6.15. A VONATKÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA ZÁHONY-RENDEZŐ ÉS ZÁHONY KÖZÖTT _  165 
6.15.1. Záhony – Záhony-Rendező közötti speciális vágánykapcsolatok ________________________  165 
6.15.2 A technológia rendje  __________________________________________________________  166 
6.15.3 A vonatközlekedés szabályozása  _________________________________________________  166 
 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 
Az Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony speciális helyzetéből, földrajzi, forgalmi, műszaki, 
technológiai adottságaiból adódóan két állomásfőnökség, három szolgálati helyének (Záhony, 
Záhony-Rendező, Záhony-széles) egy egységként történt kezelésével került szabályozásra. 
Az Állomási Végrehajtási Utasítás hatálya kiterjed Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
szolgálati helyeken foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra. 
 
 
1.1  AZ  ÁLLOMÁS  FEKVÉSE  SZELVÉNYSZÁM  SZERINT,  (  VILLAMOSÍTOTT, 
NEM 

VILLAMOSÍTOTT 
VONALON, 
VONALAKON) 
SZOMSZÉDOS 
ÁLLOMÁSOK,  NYÍLTVONALI  SZOLGÁLATI  HELYEK  SZELVÉNYSZÁM 
SZERINTI  FELSOROLÁSA.  A  LEGNAGYOBB  LEJTÉSI  VISZONYOK  A 
SZOMSZÉDOS 

ÁLLOMÁSOKIG. 
AZ 
ÁLLOMÁSON 
ÜZEMELŐ 
BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA 
 
Záhony, Záhony-Rendező a 100 sz. Budapest  Nyugati pu. - Cegléd  - Szolnok - Záhony oh. 
fővonalon  a  611+25-663+50  sz.  szelvények  között  fekszik,  Tuzsér  állomásig  kétvágányú, 
Tuzsér  -  Záhony  állomások  között  egyvágányú  villamosított  pályán.  Elágazó,  csatlakozó  és 
végállomás, egyben rendelkező és vonatindító állomás. 
Záhony-széles a 400 sz. Csap - Záhony-széles – Tuzsér – Komoró - Fényeslitke-Déli rendező 
széles  nyomtávolságú,  nem  villamosított  vonalon  fekszik,  területe  a  8+69  sz.  szelvénytől  a 
43+65 sz. szelvényig terjed. 
  
Záhonyból ágazik ki: 
-  a 111 sz. Záhony – Mátészalka egyvágányú, nem villamosított mellékvonal, 
-  csatlakozik  (Záhony  országhatárig)  a  100  sz.  egyvágányú,  nem  villamosított  vonalon 
az Ukrán vasutak felé normál nyomtávon Záhony – Csap (Ukrajna) állomásig. 
 
Záhony-Rendezőből vágánycsatlakozás van: 
-  Záhony felé normál nyomtávon. 
 
Záhony-szélesből ágazik ki: 
-  széles  nyomtávon  a  400h  sz  vonal  Tuzsér  állomás  felé,  mely  egyvágányú,  nem 
villamosított vonal, 
-  csatlakozik  az  Ukrán  vasutak  felé  széles  nyomtávon  a  400j  egyvágányú  nem 
villamosított vonalon. 
 
Szomszédos állomások: 
Záhony: 
-  100 sz. vonalon: Tuzsér normál nyomtávon, 
-  111 sz. vonalon Mándok normál nyomtávon, 
-  Ukrajna felé normál nyomtávon Csap. 
Záhony-széles: 
-  széles nyomtávon Tuzsér, 
-  Ukrajna felé széles nyomtávon Csap. 
 
Nyíltvonali szolgálati hely: 
Záhony: 
100 sz vonalon: 
- Tiszabezdéd megállóhely a 611 sz. szelvényben. 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
111 sz. vonalon: 
-  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely,  személyzettel  nem 
rendelkező nyíltvonali kiágazás a 875 sz. szelvényben, 
 
 
- Eperjeske-alsó megállóhely a 823 sz. szelvényben. 
 
Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig: 
Záhony – Tuzsér állomások között 0,83 ‰ esés-emelkedés van. 
Záhony – Mándok állomások között 2,5 ‰ esés-emelkedés van. 
Záhony - Csap állomások között: 
-  a  662+00  –  672+00  szelvény  között  normál  nyomtávon  7,57  ‰ 
emelkedés van. 
Záhony-széles - Csap állomások között: 
-  A 8+10 sz. szelvénytől a 3+85 sz. szelvényig széles nyomtávon 8,0 ‰ 
emelkedés van. 
-  A  3+85  sz.  szelvénytől  az  államhatárig  (0+00  sz.  szelvényig)  széles 
nyomtávon 6,0 ‰ emelkedés van. 
Záhony-széles - Tuzsér állomások között széles nyomtávon: 1,55 ‰ emelkedés-esés van. 
 
A biztosítóberendezés ismertetése: 
Normál  nyomtávon  a  váltózárkulcs  azonosító  berendezés  nem  rendelkezik  vonatutolérést 
kizáró funkcióval. 
Záhony - Csap között széles és normál nyomtávon ellenmenetet kizáró berendezés van. 
Szolgálati helyenként az alább felsorolt biztosítóberendezések vannak: 
Záhony: 
Forgalmi iroda: 
kapcsológombos készülék, tológombos készülék 
XVIII. sz. szolgálati hely: 
váltózárkulcs azonosító készülék 
I. sz. szolgálati hely: 
váltózárkulcs azonosító készülék 
 
Záhony-Rendező: 
II. sz. szolgálati hely: 
váltózárkulcs azonosító készülék 
X. sz. szolgálati hely: 
váltózárkulcs azonosító készülék 
XIV. sz. szolgálati hely: 
váltózárkulcs azonosító készülék 
 
Záhony-széles: 
VIII. sz. szolgálati hely: 
tengelyszámlálós  foglaltság  érzékelésen  alapuló  vonatutolérést 
és ellenmenetet kizáró berendezés 
 
 
1.2.  AZ  ÁLLOMÁS  TERÜLETÉN  MŰKÖDŐ  EGYÉB  SZAKÁGAK,  ILLETVE 
VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK 
FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNY-ÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA  
 
Záhony: 
MÁV-START Zrt mozdonyjavító műhely 
(Vontatási Szolgáltatási Telephely és Területi Műhely) 
Normál nyomtávon, Záhony területén ágazik ki a 205 és 31 sz. váltókon, széles nyomtávon a 
Záhony-széles vágányzatából ágazik ki az 511 és 214 sz. váltókon keresztül. 
 
Az  RCH  Zrt.  Záhony  Területi  üzemeltetési  központ  (kocsiszolgálat)  épülete  a  Záhony  I  sz. 
vágánya mellett található. 
 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
TEBO Biztosítóberendezési főnökség 38513 Blokkmesteri szakasza 
A biztosítóberendezés  szakszolgálat  helységei  Záhony területén az  I sz. vágány mellett és a 
Felvételi Épületben találhatóak, vágánykapcsolatuk nincs. 
 
MÁV  SZK  Zrt.  BLÜ  Keleti  Raktározási  Régió  I.  Készletcsoport,  Záhony  telephely:  I.  sz. 
vágány mellett. 
MÁV SZK Zrt. BLÜ Keleti Raktározási Régió Záhony I. sz. raktár hőközpont lefejtő vágány: 
normál nyomtávon ágazik ki az 1 sz. váltón. 
 
Záhony-Rendező: 
Területi PLO Pályafenntartási főnökség Nyíregyháza: 
Normál  nyomtávon  ágazik  ki  a  XIV.  sz.  őrhelynél  lévő  2  sz.  váltón  keresztül.  A 
Pályafenntartási főnökséghez tartoznak a 2/1 és 2/3 sz. váltókon kiágazó csonka vágányok. 
 
Záhony-Port Zrt.: 
Normál  nyomtávon  ágazik  ki  a  XIV.  sz.  őrhelynél  lévő  2  sz.  váltón  keresztül.  Záhony-Port 
Zrt.-hez tartoznak a 2/4 és 2/2 sz. váltókon kiágazó csonka vágányok. 
 
Záhony-Rendező és Záhony-széles területén: 
Tengelyátszerelő: 
Normál nyomtávon Záhony-Rendező Cserélő csoportból ágazik ki a 820, 830/2 sz. váltókon, 
széles nyomtávon a Záhony-széles VIII. sz. őrhely vágányzatából ágazik ki a 602/1 sz. váltón 
keresztül. 
 
Közvám rakodó: 
Normál nyomtávon a Záhony-Rendező Cserélő csoport vágánykapcsolataiból ágazik ki a 866 
sz.  váltón,  széles  nyomtávon  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhely  vágányzatából  a  606  sz.  váltón 
keresztül. 
 
Várda-Garden 2001. Kft., Kelet-Trans 2000 Kft. saját célú vágány: 
Normál nyomtávon Záhony-Rendező szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301/1 sz. váltón. 
Széles  nyomtávon  Záhony-széles  XII/a.  őrhely  vágányzatához  tartozó  Vonalból  ágazik  ki  a 
609/1 sz. váltón keresztül. 
 
Transzfer-R Kft.. saját célú vágány: 
Normál nyomtávon Záhony-Rendező szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301/5 sz. váltón. 
Széles nyomtávon az olajtelepi kihúzóvágányból ágazik az 502/1 sz. váltón keresztül. 
 
MÁVAG bérelt rakodó területe: Kelet-Trans 2000 Kft.: 
Normál  nyomtávon  Záhony-Rendező  szalkai  kihúzó  vágányból  ágazik  ki  a  301  sz.  váltón 
keresztül. Széles nyomtávon Záhony-széles VII. őrhely körzetében lévő vágányzatából ágazik 
ki az 512 sz. váltón keresztül. 
 
1.3. 
AZ 
ÁLLOMÁS 
SZOLGÁLATI 
HELYEINEK 
(HELYISÉGEINEK) 
FELSOROLÁSA  
 
Záhony: 
Forgalmi jellegű: 
Felvételi épületben: 

forgalmi iroda, 


Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 

FCSF irodák. 
Külön épületben: 

I. sz. őrhely, 

XVIII. sz. őrhely. 
 
Kereskedelmi jellegű: 
Felvételi épületben: 
-  RCH Zrt., 
-  MÁV-START Zrt. Személyszállítás. 
 
Egyéb jellegű: 
Felvételi épületben: 
-  MÁV-START Zrt. Vontatás, 
-  B+N Referencia Kft., 
-  TTEBO Távközlési főnökség Távközlési szakasz Záhony. 
 
Külön épületben: 
-  TTEBO Biztosítóberendezési főnökség  
-  MÁV-START Zrt. JBI (mozdonyjavító műhely) 
 
Záhony-Rendező: 
Forgalmi jellegű: 
Külön épületben: 

XIV. sz. őrhely, 

X. sz. őrhely, 

II. sz. őrhely. 
 
Egyéb jellegű: 
Külön épületben: 
-  MÁV TIMO, 
-  MÁV FKG Kft., 
-  FBŐ Záhony, 
-  Záhony-Port Zrt., 
-  Záhony tengelyátszerelő, 
-  PFT. Szakasz Záhony. 
 
Záhony-széles: 
Forgalmi jellegű: 
„Munkásfürdő” épületében került elhelyezésre: 
-  Záhony-széles Állomásfőnökség irodái, 
-  térfőnök. 
 
 
Külön épületben: 

III. sz. őrhely, 

V. sz. őrhely, 

VII. sz. őrhely, 

XII/a. sz. őrhely, 

VIII. sz. őrhely. 
 
10 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Kereskedelmi jellegű: 
RCH Zrt. Záhony Területi üzemeltetési központ Árufuvarozási kirendeltsége. 
 
 
1.4.  A  VONATOK  KÖVETÉSI  RENDJE,  ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI  BONTÁSBAN 
(TÉRKÖZI, 

ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ) 
VONALI 
BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, 
VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER 
 
Ellenmenetet és 
Vonatbefolyásolásra 
Állomásköz 
Követési rend 
utolérést kizáró 
kiépített
berendezés
 
 
Záhony, Záhony-
Rendező - Tuzsér 
állomástávolságú 
nincs 
nem 
normál nyomtáv 
Záhony-széles - Tuzsér  állomástávolságú
széles nyomtáv
 
van 
nem 
 
Záhony - Csap normál  állomástávolságú
nyomtáv
 
van 
nem 
 
Záhony-széles - Csap 
állomástávolságú
széles nyomtáv
 
van 
nem 
 
Záhony - Mándok 
állomástávolságú 
nincs 
nem 
 
Záhony  –  Tuzsér  normál  nyomtávon,  ha  az  elől  haladó  vonat  Záhony-Rendező  II.  sz. 
őrhelynél  lévő „B” jelű  jelzőnél  elhaladt,  akkor  Záhony  főrendelkezője hozzájárulást kérhet 
követő vonat részére Tuzsér állomástól. Ebben az esetben Záhony-Rendező II. sz. őrhelynél 
lévő  „B”  jelzőt  csak  akkor  szabad  továbbhaladást  engedélyező  állásba  állítani,  ha  az  elöl 
haladó vonatról Tuzsér állomás visszajelentést adott. 
 
11 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
1.5.  AZ  ÁLLOMÁSI  VÁGÁNYOK  SZÁMOZÁSA,  JELÖLÉSE,  RENDELTETÉSE,  AZ  ÁLLOMÁSI  ÁTMENŐ  FŐVÁGÁNYOK 
MEGJELÖLÉSE.  A  VÁGÁNYOK  HASZNÁLHATÓ  HOSSZA,  LEJTVISZONYAI,  A  SZOLGÁLATI  HELYEK  JELFELADÁSRA 
KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA 

 
Záhony: 
Záhony 
 
 

za 
]
za 
 ]
ás 
 
ss
m
ss
‰]
ő 
ő 
 
[m
ol
ől
é 
égpon
 
 
tér
 felől
tér
el
 felé [
el
 felé [
‰]
sa
ki
nt
ki
t f
Vágány 
Vágány neve
tó ho
tó ho
TAF-TSI 
 
Rendeltetése 
nt
t f
szony 


folyás
ó 
ó 
Hozzáférés 
Megjegyzés 
lha
lha
nt
é [
tvi
ol
ol
azonosító 
besorolása 
szony v
fel
be
típu
ár
dőpo
ár
zná
dőpo
zná
Lej
dőpo
vi
at
at
végpon
as
as
végpon
t
onat
H
kez
H
H
kez
H
kez
V
Lej

10 
11 
12 
13 
vonatfogadó/ 
I. 
indító 
451 
 
 
 
nem 
44 
27 
55-14175-01-1 

nyílt 
 
fővágány 
vonatfogadó/ 
II. 
indító 
451 
 
 
 
nem 
44 
27 
55-14175-01-2 

nyílt 
 
fővágány 
vonatfogadó/i
III. 
ndító 
634 
 
 
 
nem 
40 
21 
55-14175-01-3 

nyílt 
 
fővágány 
vonatfogadó/ 
IV. 
indító átmenő  763 
 
 
 
nem 
30 
15 
55-14175-01-4 

nyílt 
 
fővágány 
vonatfogadó/ 
V. 
indító 
774 
 
 
 
nem 
28 
13 
55-14175-01-5 

nyílt 
 
fővágány 
vonatfogadó/ 
VI. 
indító 
690 
 
 
 
nem 
32 
19 
55-14175-01-6 

nyílt 
 
fővágány 
VII. 
vonatfogadó/  637 
 
 
 
nem 
34 
23 
55-14175-01-7 

nyílt 
 
12 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
indító 
fővágány 
vonatfogadó/ 
VIII. 
indító 
588 
 
 
 
nem 
38 
25 
55-14175-01-8 

nyílt 
 
fővágány 
tároló 
IX. 
mellékvágány 548 
 
 
 
nem 
42 
29 
55-14175-01-9 

nyílt 
 
 
tároló 
55-14175-01-
X. 
mellékvágány
50 
360 
 
 
nem 
42 
31 

nyílt 
 
 
10 
rakodó 
Átrakó XI
55-14175-01-
forgalomból 

csonkavágány 288 
 
 
 
nem 
110 
földkúp 
 
nyílt 
 
NÁTR11 
kizárva 
rakodó 
forgalomból 
Átrakó XIV
55-14175-01-
.  csonkavágány 499 
 
 
 
nem 
110 
földkúp 
 
nyílt 
 
NÁTR14 
kizárva 
rakodó 
forgalomból 
Átrakó
55-14175-01-
 XV. 
csonkavágány 461 
 
 
 
nem 
108 
földkúp 
 
nyílt 
 
NÁTR15 
kizárva 
rakodó 
Átrakó XVI
55-14175-01-
.  csonkavágány 465 
 
0,2 
 
nem 
108 
földkúp 
 
nyílt 
 
 
NÁTR16 
rakodó 
homlok  55-14175-01-
forgalomból 
Homlok I. 
csonkavágány 118 
 
 
 
nem 
107 
 
nyílt 
 
rakodó 
HOMLOK1 
kizárva 
rakodó 
homlok  55-14175-01-
forgalomból 
Homlok II. 
csonkavágány 117 
 
 
 
nem 
107 
 
nyílt 
 
rakodó 
HOMLOK2 
kizárva 
rakodó 
55-14175-01-
Raktár III. 
mellékvágány 476 
 
 
 
nem 
Ks2 
Ks4 

nyílt 
 
 
RAKTÁR3 
rakodó 
Hőközpont
55-14175-01-
 
csonkavágány 211 
 
 
 
nem 
Vs1 
földkúp 
 
nem nyílt 
 
 
HŐKP 
tároló
ütköző
Szertár
 
-
55-14175-01-
csonka  csonkavágány 99 
 
 
 
nem 
Ks3 
 
nem nyílt 
 
 
bak 
SZERTÁR 
Tiszacsonka 
tároló 
55-14175-01-
forgalomból 
90 
 
 
 
nem 

földkúp 
 
nyílt 
XXV. 
csonkavágány 
TISZA25 
kizárva 
Tiszacsonka 
tároló 
55-14175-01-
forgalomból 
150 
 
 
 
nem 

földkúp 
 
nyílt  
XXVI. 
csonkavágány 
TISZA26 
kizárva 
 
 
 
13 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony lejtviszonyok: 
I. vágánytól a - X. vágányig:  
654 sz. szelvényig végpont felé 0,32 ‰ emelkedés, 654 sz. szelvénytől végpont felé 0,35 ‰ esés van. 
 
 
 
Záhony-Rendező: 
 
 
za 
]
za 
 
]
]
 
 
ss
[m
ss
ás 
ő 
ő 
 
[m
[‰
[‰]
sol
elől
elé 
tér
tér
ony 
elé 
ony 

 
 f
felől
Vágány 
tó ho
tó ho
felé 
sa
Vágány 
Rendeltetése
t f
t f
felé 
ol
ó ki
ó ki
TAF-TSI 
 
isz
]  isz

ont
Hozzáférés 
Megjegyzés 
neve 
tv
tv
típu
azonosító 
besorolása 
nálha
nálha
ej
ej
árol
dőp
árol
L
L
at
ez
at
végpont 
asz
asz
végpont 
végpont 
onatbef
H
k
H
H
kezdőpon
H
kezdőpon
V

10 
11 
12 
13 
vonatfogadó/indí
55-42077-
I. 
tó fővágány
842 
 
 
0,2 
nincs 
450 


nyílt 
 
 
01-R1 
vonatfogadó/indí
55-42077-
II. 
tó fővágány
855 
 
 
0,2 
nincs 
450 
421 

nyílt 
 
 
01-R2 
vonatfogadó/indí
55-42077-
III. 
tó fővágány
862 
 
 
0,2 
nincs 
444 
429 

nyílt 
 
 
01-R3 
vonatfogadó/indí
55-42077-
IV. 
tó fővágány
833 
 
 
0,2 
nincs 
442 
435 

nyílt 
 
 
01-R4 
vonatfogadó/indí
55-42077-
V. 
tó fővágány
751 
 
 
0,2 
nincs 
448 
443 

nyílt 
 
 
01-R5 
vonatfogadó/indí
55-42077-
VI. 
tó fővágány
758 
 
 
0,2 
nincs 
448 
443 

nyílt 
 
 
01-R6 
vonatfogadó/indí
55-42077-
VII. 
tó fővágány
738 
 
 
0,2 
nincs 
452 
445 

nyílt 
 
 
01-R7 
vonatindító 
55-42077-
VIII. 
mérlegvágány
735 
 
 
0,2 
nincs 
452 
445 

nyílt 
 
 
01-R8 
XVI. 
mellékvágány 
55-42077-
(tároló)
560 
 
 
 
nincs 
470 
449 

nyílt 
 
 
01-R16 
14 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
XVII. 
mellékvágány 
55-42077-
forgalomból 
(tároló)
562 
 
 
 
nincs 
470 
449 

nyílt 
 
01-R17 
kizárva 
XVIII. 
mellékvágány 
55-42077-
forgalomból 
(tároló)
585 
 
 
 
nincs 
466 
451 

nyílt 
 
01-R18 
kizárva 
XIX. 
mellékvágány 
55-42077-
forgalomból 
(tároló)
791 
 
 
 
nincs 
432 
453 

nyílt 
 
01-R19 
kizárva 
XX. 
mellékvágány 
55-42077-
(tároló)
675 
 
 
 
nincs 
430 
457 

nyílt 
 
 
01-R20 
XXI. 
mellékvágány 
55-42077-
(tároló)
698 
 
 
 
nincs 
430 
457 

nyílt 
 
 
01-R21 
XXII. 
mellékvágány 
55-42077-
(tároló)
647 
 
 
 
nincs 
420 
459 

nyílt 
 
 
01-R22 
XXIII. 
mellékvágány 
55-42077-
forgalomból 
(tároló)
650 
 
 
 
nincs 
414 
459 

nyílt 
 
01-R23 
kizárva 
MÁVAG I. 
mellékvágány 
55-42077-
(rakodó) 
01-
402 
 
 
0,4 
nincs 
303/5 
földkúp 
 
nem nyílt 
 
MAVAG

MÁVAG 
mellékvágány 
55-42077-
II. 
(rakodó) 
01-
158 
 
 
0,4 
nincs 
303/2 
földkúp 
 
nem nyílt 
 
MAVAG

MÁVAG 
mellékvágány 
55-42077-
V. 
(rakodó) 
01-
155 
 
 
0,4 
nincs 
303/3 
földkúp 
 
nem nyílt 
 
MAVAG

MÁVAG 
mellékvágány 
55-42077-
VI. 
(rakodó) 
01-
400 
 
 
0,4 
nincs 
303/3 
földkúp 
 
nem nyílt 
 
MAVAG

Szalkai 
mellékvágány 
55-42077-
kihúzó 
(rakodó) 
01-
vágány
324 
 
 
0,4 
nincs 
3/3 
301 
 
nyílt 
 
 
SZALKA

15 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
MÁVAG 
mellékvágány 
55-42077-
átrakó 
(rakodó) 
01-
422 
 
 
0,4 
nincs 
306 
földkúp 
 
nem nyílt 
forgalomból 
XXXI. 
MAVAG
kizárva 
31 
MÁVAG 
mellékvágány 
55-42077-
átrakó 
(rakodó) 
01-
291 
 
 
0,4 
nincs 
306 
földkúp 
 
nem nyílt 
forgalomból 
XXXII. 
MAVAG
kizárva 
32 
MÁVAG 
mellékvágány 
55-42077-
átrakó 
(rakodó) 
01-
435 
 
 
0,4 
nincs 
304 
földkúp 
 
nem nyílt 
forgalomból 
XXXIII. 
MAVAG
kizárva 
33 
mellékvágány 
Pillangó I. 
55-42077-
(rakodó)
homlok 
 
243 
 
 
 
nincs 
894 
01-
 
nyílt 
 
rakodó 
rakodó 
NPILL1 
mellékvágány 
Pillangó II. 
55-42077-
(rakodó)
homlok 
rakodó
 
236 
 
 
 
nincs 
894 
01-
 
nyílt 
 
 
rakodó 
NPILL2 
700-as 
mellékvágány 
forgalomból 
rakodóvágá
(rakodó)
55-42077-
 
541 
 
 
 
nincs 
896 
801 
 
nyílt 
kizárva 
01-N700 
ny 
 
500-as 
mellékvágány 
55-42077-
nyitott 
(rakodó) 
rakodóvágá
437 
 
 
 
nincs 
884 
815 
01-
 
nem nyílt 
 
N500R9 
ny 
500-as 
mellékvágány 
55-42077-
fedett 
(rakodó) 
ütköző 
forgalomból 
rakodóvágá
478 
 
 
 
nincs 
872 
01-
 
nem nyílt 
bak 
kizárva 
N500CS1 
ny I. 
500-as 
mellékvágány 
55-42077-
fedett 
(rakodó) 
ütköző 
forgalomból 
rakodóvágá
478 
 
 
 
nincs 
872 
01-
 
nem nyílt 
bak 
kizárva 
N500CS2 
ny II. 
Közvám 
mellékvágány 
ütköző 
55-42077-
501 
 
 
 
nincs 
866 
 
nem nyílt 
 
rakodó 
(rakodó) 
bak 
01-Kézi 
16 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
mellékvágány 
55-42077-
F.1. 
(rakodó) 
356 
 
 
 
nincs 
888 
817 
01-
 
nyílt 
 
N500R7 
mellékvágány 
55-42077-
forgalomból 
F.2. 
(rakodó) 
356 
 
 
 
nincs 
888 
817 
01-
 
nyílt 
kizárva 
N500R8 
mellékvágány 
Gázátfejtő 
ütköző 
55-42077-
(rakodó) 
443 
 
 
 
nincs 
813 
01-
 
nem nyílt 
 
F.3. 
bak 
NGÁZ10 
mellékvágány 
Gázátfejtő 
ütköző 
55-42077-
(rakodó) 
420 
 
 
 
nincs 
813 
01-
 
nem nyílt 
 
F.4. 
bak 
NGÁZ11 
 
 
 
 

za 
]
za 
 ]
ás 
 
ss
m
ss
‰]
ő 
ő 
 
[m

ol
ől
é 
égpon
 
 
tér
 felől
tér
el
Vágány 
 felé [
el
 felé [
‰]
sa
ki
nt
ki
t f
Vágány 
Rendeltetése
tó ho
tó ho
TAF-TSI 
 
nt
t f
szon
nt


folyás
ó 
ó 
Hozzáférés 
Megjegyzés 
neve 
lha
lha
é [
tvi
ol
ol
azonosító 
besorolása 
szony v
fel
be
típu
ár
dőpo
ár
zná
dőpo
zná
Lej
dőpo
at
at
végpon
as
as
tvi
végpon
onat
H
kez
H
H
kez
H
kez
Lej
V

10 
11 
12 
13 
vonatfogadó/
Cserélő I.
 
55-42077-01-
 
825 
 
1,55 
 
nincs 
828 
854 
 
nyílt 
ROLA 
indító fővágány 
CS1 
Cserélő 
vonatfogadó/ 
55-42077-01-
821 
 
1,55 
 
nincs 
828 
854 
 
nyílt 
 
II. 
indító fővágány 
CS2 
Cserélő 
vonatfogadó/ 
55-42077-01-
842 
 
1,55 
 
nincs 
822 
850 
 
nyílt 
 
III. 
indító fővágány 
CS3 
Cserélő 
vonatfogadó/ 
55-42077-01-
830 
 
1,55 
 
nincs 
824 
850 
 
nyílt 
 
IV. 
indító fővágány 
CS4 
Cserélő 
vonatfogadó/ 
55-42077-01-
459 
344 
1,55 
 
nincs 
824 
858 
 
nyílt 
 
V. 
indító fővágány 
CS5 
Cserélő 
mellékvágány 
55-42077-01-
418 
360 
1,55 
 
nincs 
816 
856 
 
nyílt 
 
VI. 
(tároló) 
CS6 
17 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Cserélő 
mellékvágány 
55-42077-01-
348 
442 
1,55 
 
nincs 
820 
856 
 
nyílt 
 
VII. 
(tároló) 
CS7 
Cserélő 
mellékvágány
földk
kihúzó 
 
55-42077-01-
360 
 

 
nincs 
úp
810 
 
nyílt 
 
vágány
 
 
CSKI 
 
Tengely-
mellékvágány
földkú
átszerelő
 
55-42077-01-
 
(tengelyátszerelő)
333 
 
1,55 
 
nincs 
830 
 
nem nyílt 
 
 

25 
XXV. 
Tengely-
mellékvágány
átszerelő
 
830/
55-42077-01-
 
(tengelyátszerelő)
316 
 
1,55 
 
nincs 
830/6 
 
nem nyílt 
 
 

26 
XXVI. 
Tengely-
mellékvágány
forgalomból 
átszerelő
 
830/
55-42077-01-
 
(tengelyátszerelő)
317 
 
1,55 
 
nincs 
830/6 
 
nem nyílt 
 

27 
kizárva 
XXVII. 
Tengely-
mellékvágány
földkú
átszerelő
 
830/
55-42077-01-
 
(tengelyátszerelő)
321 
 
1,55 
 
nincs 
 
nem nyílt 
 
 


28 
XXVIII. 
 
 
Záhony-széles: 
 
 

za 
]
za 
 ]
ás 
 
ss
m
ss
‰]
ő 
ő 
 
[m
ol
ől
é 
égpon
 
 
tér
 felől
tér
el
Vágány 
 felé [
 felé [
‰]
sa
ki
nt
ki
t f
Vágány 
Rendeltetése
tó ho
tó ho
TAF-TSI 
 
nt
 felt
szony 
nt


folyás
ó 
ó 
Hozzáférés 
Megjegyzés 
neve 
lha
lha
é [
tvi
ol
ol
azonosító 
besorolása 
szony v
fel
be
típu
ár
dőpo
ár
zná
dőpo
zná
Lej
dőpo
at
at
végpon
as
as
tvi
végpon
onat
H
kez
H
H
kez
H
kez
Lej
V

10 
11 
12 
13 
mellékvágány 
55-44230-01-
forgalomból 
63. 
(tároló)
514 
 
 

nincs 
555 
536 
 
nyílt 
 
SZR63 
kizárva 
340 méter a 
mellékvágány 
55-44230-01-
járható hossz 
64. 
(tároló)
577 
 
 

nincs 
547 
530 
 
nyílt 
 
SZR64 
a végpont 
felől 
18 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
vonatindító/ 
55-44230-01-
68. 
769 
 
 

nincs 
543 
522 
 
nyílt 
 
fogadó 
SZR68 
vonatindító/  
55-44230-01-
69. 
747 
 
 

nincs 
557 
520 
 
nyílt 
 
fogadó 
SZR69 
mellékvágány 
55-44230-01-
70. 
(tároló, 
574 
 
 

nincs 
557 
532 
 
nyílt 
 
mérleg)
SZR70 
 
mellékvágány 
55-44230-01-
forgalomból 
71. 
(tároló)
 
150 
 

nincs 
535 
508 
 
nyílt 
 
SZR71 
kizárva 
mellékvágány 
forgalomból 
Átrakó 11.
55-44230-01-
 
(rakodó)
678 
 
 

nincs 
541 
földkúp 
 
nyílt 
 
ATR11 
kizárva 
mellékvágány 
Átrakó 14.
55-44230-01-
 
(rakodó)
460 
 
 

nincs 
541 
földkúp 
 
nyílt 
 
 
ATR14 
mellékvágány 
Átrakó 15.
55-44230-01-
 
(rakodó)
700 
 
 

nincs 
555 
földkúp 
 
nyílt 
 
 
ATR15 
mellékvágány 
55-44230-01-
T.1. 
(tároló)
384 
 
 
 
nincs 
613 
629 
 
nyílt 
 
 
SZ T 1 
vonatindító/ 
55-44230-01-
T.2. 
fogadó
362 
362 
 
 
nincs 
613 
620 
 
nyílt 
 
 
SZ T 2 
vonatindító/ 
55-44230-01-
T.3. 
fogadó
387 
468 
 
 
nincs 
611 
620 
 
nyílt 
 
 
SZ T 3 
vonatindító/ 
55-44230-01-
T.4. 
fogadó
884 
 
 
 
nincs 
611 
614 
 
nyílt 
 
 
SZ T 4 
vonatindító/ 
55-44230-01-
T.5. 
fogadó
904 
 
 
 
nincs 
609 
618 
 
nyílt 
 
 
SZ T 5 
vonatindító/ 
609/
55-44230-01-
T. Vonal 
fogadó
1326 
 
 
 
nincs 
602 
 
nyílt 
 
 

SZT VON 
mellékvágány 
ütközőb
55-44230-01-
Pillangó 1. 
(rakodó)
228 
 
 
 
nincs 
643 
 
nyílt 
 
 
ak 
SZPILL1 
mellékvágány 
ütközőb
Pillangó 2
55-44230-01-

(rakodó)
228 
 
 
 
nincs 
643 
 
nyílt 
 
 
ak 
SZPILL2 
700-as 
mellékvágány 
forgalomból 
rakodóvágá
55-44230-01-
(rakodó)
568 
 
 
 
nincs 
641 
földkúp 
 
nyílt 
 
SZ 700 
kizárva 
ny 
19 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
500-as 
mellékvágány 
55-44230-01-
nyitott 
(rakodó)
650 
 
 
 
nincs 
608 
földkúp 
SZRÉ500
 
nem nyílt 
 
rakodó
 
 
 
500-as 
mellékvágány 
ütközőb
55-44230-01-
fedett 
(rakodó)
526 
 
 
 
nincs 
608 
SZÚJ500
 
nem nyílt 
 
rakodó
 
ak 
 
 
mellékvágány 
ütközőb
Közvám
55-44230-01-
 
(rakodó
454 
 
 
 
nincs 
606 
 
nem nyílt 
 

ak 
SZKZVÁ 
MÁVAG 
mellékvágány 
512/
55-44230-01-
 
forgalomból 
250 
 
 
0,4 
nincs 
földkúp 
 
1. 
(rakodó) 

MÁVAG1 
nem nyílt 
kizárva 
MÁVAG 
mellékvágány 
512/
55-44230-01-
forgalomból 
172 
 
 
0,4 
nincs 
földkúp 
 
nem nyílt 
2. 
(rakodó) 

MÁVAG2 
kizárva 
MÁVAG 
mellékvágány 
512/
55-44230-01-
328 
 
 
0,4 
nincs 
földkúp 
 
nem nyílt 
 
5. 
(rakodó) 

MÁVAG5 
MÁVAG 
mellékvágány 
512/
55-44230-01-
288 
 
 
0,4 
nincs 
földkúp 
 
nem nyílt 
 
6. 
(rakodó) 

MÁVAG6 
mellékvágány 
Tengelyát-
602/
55-44230-01-
szerelő 18.
(tengelyátszere
273 
 
 
 
nincs 
602/4 
 
nem nyílt 
 
 
lő)

18 
 
mellékvágány 
Tengelyát-
(tengelyátszere
602/
55-44230-01-
szerelő 19.
244 
 
 
 
nincs 
602/4 
 
nem nyílt 
 
 
lő)

19 
 
mellékvágány 
Tengelyát-
(tengelyátszere
602/
55-44230-01-
szerelő 20.
277 
 
 
 
nincs 
602/5 
 
nem nyílt 
 
 
lő)

20 
 
20 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
A vágányszámok előjegyzése: 
A  forgalmi  szolgálattevői  Fejrovatos  előjegyzési  napló  vezetésekor,  a  vágányútbeállítás 
elrendelése  alkalmával  a  6.  sz.  rovatban,  míg  a  váltókezelői  Fejrovatos  előjegyzési  napló 
azonos  rovatában  betűvel  kell  előjegyezni  a  vágány  számát.  Minden  más  esetben  számmal 
történik a vágányok előjegyzése, normál nyomtávú vágányok esetén római, a széles nyomtávú 
vágányok esetén arab számmal. 
 
 
1.5.1. 
RO-LA 
FORGALOM 
LEBONYOLÍTÁSÁRA 
KIJELÖLT 
VÁGÁNYOK 
(VÁGÁNYKAPCSOLATOK) FELSOROLÁSA 
 
Ro-La  forgalom  lebonyolítására  a  Záhony-Rendezőhöz  tartozó  Cserélő  csoport  I.  és  III.  sz. 
vágánya van kijelölve. 
Az I. sz. vágányra történő vonatközlekedés: 
a 802. sz. váltó kitérő, a 812. egyenes, a 818a. FK, a 818b. FE, a 822. kitérő, a 828. sz. váltók 
egyenes irányban történő állításával lehetséges. 
A III. sz. vágányra történő vonatközlekedés: 
a  802.  sz.  váltó  kitérő,  a  812.  egyenes,  a  818a.  FK,  a  818b.  FE,  a  822.  sz.  váltók  egyenes 
irányban történő állításával lehetséges. 
A közúti járművek fel- és lerakodására csak a Záhony-Rendező Cserélő csoport I. sz. vágánya 
van kijelölve. 
 
 
1.5.2.  UTASPERONOK  HOSSZA,  SZÉLESSÉGE,  SÍNKORONA  FELETTI  MAGASSÁGA  (SK0,  SK15, 
SK30,  SK55),  BURKOLATA,  AZ  UTASOK  RÉSZÉRE  KIJELÖLT  MEGKÖZELÍTÉSI  ÚTVONAL 
MEGHATÁROZÁSA 
 
Záhony: 
 
Peron 
Vágány 
hossza 
magassága
burkola
  szélessége 
száma
ta 
 
teljes  
bal oldal  
közép, 
jobb oldal 
 
 
 
szintbeli  
239 m  balra 155 m   
jobbra  84  SK 15 
360 cm 
aszfalt 
I. 

balra 150 m  
 
jobbra  86  SK 30 
160 cm 
aszfalt 
I-II. 
vágány

  275 m  tovább 
9 m 
 
SK 00 
160 cm 
aszfalt 
 
balra 30 m 
balra 150 m 
 
 
SK 30 
160 cm 
aszfalt 
II-III. 
tovább 
9 m 
 
SK 00 
160 cm 
aszfalt 
vágány  346 m  balra 30 m 
 
 
 
jobbra 157  SK 15 
160 cm 
aszfalt 

balra 150 m      
jobbra 234  SK 15  
164 cm 
beton 
III-IV. 
vágány

  480 m  tovább 
9 m 
 
SK 00 
164 cm 
aszfalt 
 
balra 87 m 
21 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
IV-V. 
balra 18 m 
 
jobbra  87  SK 15 
153 cm 
aszfalt 
vágány  114 m 

 
 
9 m 
 
SK 0 
153 cm 
aszfalt 
Az  utasperonok  a  váróteremmel  szemben  kiépített  járdán  és  szintbeli  gyalogos  átjárón  át 
közelíthetők meg. 
 
 
1.6. 
A  VÁZLATOS  HELYSZÍNRAJZON  FELTÜNTETETT  ADATOKRA, 
OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS 
 
A  100-as  számú  vonalhoz  a  kezdőpont  felől  Záhony-Rendező  II.  számú  őrhelynél  a  802-es 
számú  váltóval  (613+00  szelvény),  Záhony-Rendező  a  X.  számú  őrhelynél  a  402  (634+35 
szelvény), 410 (636+00 szelvény) számú váltókkal csatlakozik. 
 
1.6.1.  HELYHEZ  KÖTÖTT  JELZŐK  FELÁLLÍTÁSI  HELYE,  MEGJELÖLÉSE,  RENDELTETÉSE. 
FIGYELMEZTETŐ  JELEK  FELSOROLÁSA.  TÖRPE  TOLATÁSJELZŐK  FELSOROLÁSA  A  HOZZÁ 
TARTOZÓ 

VÁLTÓK 
SZÁMÁNAK 
MEGJELÖLÉSÉVEL. 

SZOLGÁLATI 
HELYEKRE 
RENDSZERESÍTETT  HORDOZHATÓ  JELZŐK,  JELZŐESZKÖZÖK  FELSOROLÁSA  DARABSZÁM 
SZERINT 
 
Jelzők jelölése, szelvényszámuk és állítási helyük: 
Záhony-Rendező: 
Kezdőpont felől normál 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely 
Menet- 
 
Fények 
 
(állomás, 
irány 
Szelvényszá
Jele 
száma 
Rendeltetése 
nyíltpálya) 
oldala 

 
bejárati jelző 
II. sz. őrhely 

611+25 


Tuzsér felől  
Végpont felől normál 
kijárati jelző 
II. sz. őrhely 

614+85 


rendező felől 
(egyéni) 
kijárati jelző 
Cserélő vágány 
II/a sz. őrhely 

617+00 


 
felől 
(közös) 
 
 
Előjelzők 
Kezdőpont felől normál 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely 
Menet-
Fénye
(állomás, 
irány 
Szelvényszám
 
 
Jele 
k száma
Rendeltetése
nyíltpálya)
 
 
 
oldala 
„A” bejárati 
II. sz. őrhely 

601+25 
AEj 

jelző előjelzője 
Végpont felől normál 
„B” kijárati jelző 
II. sz. őrhely 

625+56 
BEj 

előjelzője 
22 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
X. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése: 
Kezdőpont felől normál 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely
Menet- 
 
Fények
irány
Szelvényszám
 
Rendeltetése
(állomás, nyíltpálya)
 
 
Jele 
 
 
száma 
oldala 
bejárati jelző 
X. sz. őrhely 

633+56 

4+hívó 
Tuzsér felől 
Végpont felől normál 
kijárati jelző 
X. sz. őrhely 

637+55 

2+hívó 
Záhony felől 
(egyéni) 
kijárati jelző 
X. sz. őrhely 

637+00 


Rendező felől 
(csoport) 
kijárati jelző 
X. sz. őrhely 

637+00 


Rendező felől 
(csoport) 
A „H” és a „J”- jelű jelzők hívójelzés kivezérlésére alkalmasak, hívójelzés feloldása jelzés 
adására egyik jelző sincs kiépítve. 
Előjelzők: 
Szolgálati hely 
Menet-
Fények 
irány 
Szelvényszám
Rendeltetése
(állomás, nyíltpálya)
 
Jele 
 
 
száma 
oldala 
„H” bejárati jelző 
X. sz. őrhely 
J 
623+80 
HEj 
2 
előjelzője 
 
XIV. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése: 
Kezdőpont felől normál 
Nem biztosított 
XIV. sz. őrhely 

645+27 
M. 

bejárati jelző 
Tuzsér felől 
Végpont felől normál 
kijárati jelző 
XIV. sz. őrhely 
J 
646+33 
N 
3 
Záhony felől 
Előjelzők 
Kezdőpont felől normál 
„M” bejárati jelző 
XIV. sz. őrhely 

636+68 
MEj  

előjelzője 
(nem biztosított) 
23 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Tolatásjelzők: 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely 
Menet- 
Fények 
(állomás, 
irány 
Szelvényszám 
Jele 
Rendeltetése
száma
 
nyíltpálya)
 
 
oldala 
Széles- Normál 
szintbeli 
XIV. sz. őrhely 

27+05 
T1 

kereszteződés 
 
fedezése 
Nem biztosított 
Széles- Normál 
szintbeli 
T2 
XIV. sz. őrhely 

27+05 

kereszteződés 
 
fedezése  
Nem biztosított 
Széles- Normál 
szintbeli 
T3 
XIV. sz. őrhely 

26+12 

kereszteződés 
 
fedezése 
Nem biztosított 
Széles- Normál 
szintbeli 
T4 
XIV. sz. őrhely 

27+50 

kereszteződés 
 
fedezése 
 Nem biztosított 
XIV. sz. őrhely 

27+05 
T5 

Üzemen kívül 
 
 
 
Záhony: 
I sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése: 
Végpont felől normál 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely 
Menet-
Fények 
(állomás, 
irány 
Szelvényszám 
Jele 
Rendeltetése
száma
 
nyíltpálya)
 
 
oldala 
Nem biztosított 
I. sz. őrhely 

894+13 
C  

bejárati jelző 
Mándok felől 
Nem biztosított 
I. sz. őrhely 

663+50 
B  

bejárati jelző 
Csap felől 
Fedező jelző 
I. sz. őrhely 

662+50 


Fonódás 
24 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
Előjelzők 
Végpont felől normál 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely 
Menet-
Fények 
(állomás, 
irány 
Szelvényszám 
Jele 
Rendeltetése
száma
 
nyíltpálya)
 
 
oldala 
„C” bejárati 
I. sz. őrhely 

887+12 
CEj 

jelző előjelzője. 
Nem biztosított. 
Széles „A”, 
normál „B” 
I. sz. őrhely 

668+50 
ABEj 

bejárati jelző 
előjelzője. 
Nem biztosított. 
Forgalmi iroda helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése. 
Végpont felől normál 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati 
Menet- 
Fények 
hely 
irány 
Szelvényszám
száma
Rendeltetése
(állomás, 
 
Jele 
 
 
nyíltpálya
oldala 
 
 
Forgalmi 
fedező jelző 

877+53 


iroda 
Záhony felől 
Forgalmi 
fedező jelző 

875+09 


iroda 
Mándok felől 
Előjelzők 
Végpont felől normál 
Forgalmi 
fedező jelző 

884+66 
YEj 

iroda 
előjelzője 
Forgalmi 
fedező jelző 

868+03 
XEj 

iroda 
előjelzője 
 
 
Záhony-széles: 
VIII sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése. 
Kezdőpont felől széles 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely 
Menet-
Fények 
(állomás, 
irány 
Szelvényszám 
Jele 
Rendeltetés
száma

nyíltpálya)
 
 
oldala 
Nem biztosított 

VIII. sz. őrhely 

43+65 

bejárati jelző 
 
Tuzsér felől 
25 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
Végpont felől széles 
Nem biztosított 

kijárati jelző 
VIII. sz. őrhely 

41+19 

 
Záhony-széles 
felől 
 
Közös kijárati 
VIII. sz. őrhely 

42+00 


jelző Záhony-
 
széles felől 
Előjelzők: 
Kezdőpont felől széles 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely 
Menet-
Fények 
irány 
Szelvényszám
(állomás, nyíltpálya)
 
Jele 
Rendeltetése 
 
száma 
oldala 
„X” bejárati 
XEj 
jelző előjelzője 
VIII. sz. őrhely 

50+69 

 
Nem 
biztosított 
„Y” kijárati 
YEj 
jelző előjelzője 
VIII. sz. őrhely 

33+12 

 
Nem 
biztosított 
Tolatásjelzők: 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely
Menet- 
 
Fények 
irány
Szelvényszám
Rendeltetése
(állomás, nyíltpálya)
 
 
Jele 
 
 
száma 
oldala 
behaladó, 
kihaladó 
VIII. sz. őrhely 

43+50 
T1 

vágányút 
fedezése 
 
V. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése. 
Végpont felől széles 
A jelző helye 
A jelző 
Szolgálati hely 
Menet-
Fények 
irány 
Szelvényszám
Rendeltetése
(állomás, nyíltpálya)
 
Jele 
 
 
száma 
oldala 
Nem 

biztosított 
V. sz. őrhely 

8+69 

 
bejárati jelző 
Csap felől 
Nem 

V. sz. őrhely 

9+73 

biztosított 
 
fedező jelző  
26 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Előjelzők: 
Végpont felől széles 
A jelző helye 
A jelző helye 
Szolgálati hely 
Menet-
Fények 
irány 
Szelvényszám
Rendeltetése
(állomás, nyíltpálya)
 
Jele 
 
 
száma 
oldala 
Széles „A”, 
normál „B” 
ABEj 
bejárati jelző 
V. sz. őrhely 

0+69 

 
előjelzője. 
Nem 
biztosított 
 
Egyéb jelzők felsorolása: 
Útátjáró jelzők: 
A jelző helye 
Útátjárójelzők 
Szolgálati hely (állomás,  Menet-
irány 
Szelvényszám
nyíltpálya)
 
Jele 
Felállítás helye 
 
oldala 
Záhony-Rendező II. sz. 
Tuzsér felől 
őrhely

611+25 
AS611 
 
 
(önműködő) 
Záhony-Rendező II sz. 
Rendező felől 
őrhely

618 
AS611 
 
 
(önműködő) 
széles nyomtáv szintbeli útátjáró 
Záhony-Rendező II. sz. 
Tuzsér felől
őrhely

61+30 
AS62 
 
 
ö 
Záhony-Rendező II. sz. 
Záhony felől
őrhely

57 
AS62 
 
 
ö 
Normál nyomtáv szintbeli útátjáró 
Záhony-Rendező X. sz. 
Tuzsér felől
őrhely

620 
AS625 
 
 
ö 
Záhony-Rendező X. sz. 
Záhony felől
őrhely

629 
AS625 
 
 
ö 
Záhony XVIII. sz. 
üzemi 
Tuzsér felől
őrhely

651+50 
 
 
útátjáró 
üzemi 
Záhony I. sz. őrhely 

661+38 
Csap Felől
útátjáró
 
 
 
Megállás helye jelző: 
Szolgálati 
Páros vonat: 
Páratlan: 
hely: 
Tiszabezdéd 
megállóhely
609+64 
611+44 

Záhony X. 
őrhely
638+19 
636+65 
 
Záhony-
Fehérolaj 
877+90 
875+70 
27 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Átfejtő 
Kelet-Trans 
2000., Várda-
28+48 609/1-609/2 váltó között 
Garden 2001 
Szalkai 
HS1 sorompó előtt mindkét irányban széles és normál nyomtávon 30+30
vontatóvágány
 
 
Transfer-R 
kapu előtt, széles és normál nyomtávon 
Kft.. 
Transfer-R 
normál nyomtáv 0+76,50 szelvény. útátjáró előtt mindkét irányban 
Kft.. 
Eperjeske 
alsó 
826+00 
823+00 
megállóhely. 
Vágányzáró-jelzők: 
Kelet-Trans 2000 Kft. 1 sz. és 2 sz. széles vágány végén van 
 
Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők: 
34+40 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
418 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
636+55 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
637+55 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
647+15 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
646+69 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
647+78 szelvény
Villamos mozdony állj! 
 
 
650+70 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
650+43 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
652+77 szelvény
Villamos mozdony állj! 
 
 
899+30 szelvény 
Villamos mozdony állj! 
 
663+300 
szelvény
Villamos mozdony állj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
 
Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök: 
 
 
 
 
  
 
köz

ínűre
ínűre
p
pa
ínűre
 
pa
pa
 
 
 sz
 
esz
m
kézi 
ám
mpa.
mpa
ny
ő
 sz
sa
 
 mellény
rös sz
őlám
őlám
rc

öld
 
!” s
ő
elzője

 
árga
 
őlá
ll

 
elzől
 vö

 s

zőlá
őlámpa
ó jelz
elzőlá
e z
jel
aladá
csa
-jelzj
 előj
ztosí
zi j
zi jelz
zi jelz
elzőtá
 
zi j
ll
ő
tatha
énye
tatha
zi jelz
zi 
ndít
ény
tatha
lh

énye


sságú á
 
ti
őtár
r f
oz

oz
oz


lt
lt
lt
ínű j
az e
-jelzj
hér f
hér f
nyű 
ényű jelz
nyű ké


jelz
nyű 
nyű 
sz

Me
llmaga
 vonaényű 
ényű 
ll
li
 fé
tóságot bi
r
k fe


k fe

k fe
 f
zaba
piros f

Merga
piros 
ppa

fe
fe
„S
 látha
fe
fe
vörös f

na
melyne
jól
amelyne
amelyne
Záhony-Rendező 
II. sz. 
őrhelyX. sz. 
őrhelyXIV. sz. 
őrhelyZáhony 
XVIII. 
sz. őrhelyForgalmi 


iroda: 
I. sz. 
őrhelyZáhony-széles  
VIII. sz. 
őrhelyXII/a. 
sz. 


őrhely: 
VII. sz. 
őrhelyIII. sz. 
őrhely 
 
Tolatási határjelző:  
Záhonyban a 662+50 szelvényben csapi vonal felé,  
29 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely körzetében a 633+89 szelvényben,  
Záhony-szélesen a VIII sz. őrhely körzetében a 43+12 szelvényben van elhelyezve. 
Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel: 
 
 
Záhony-Rendező emelt kihúzó vágány végén, 
 
 
Záhony-Rendező II. sz. őrhely csonka vágány végén. 
 
1.6.2. 

VÁLTÓK 
SZÁMOZÁSA, 
ÁLLÍTÁSI 
ÉS 
BIZTOSÍTÁS 
MÓDJUK 
SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA,  VÁLTÓJELZŐK  TÍPUSA,  A  VÁLTÓFŰTŐ  BERENDEZÉSSEL  ELLÁTOTT 
VÁLTÓK  FELSOROLÁSA,  A  VÁLTÓFŰTŐ  BERENDEZÉS  TÍPUSA.  A  40  KM/H  SEBESSÉGNÉL 
NAGYOBB  SEBESSÉGŰ  VÁLTÓK,  VÁLTÓKAPCSOLATOK  FELSOROLÁSA  ÉS  AZ  AZOKON 
ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA 

 
Záhony: 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított,  lezárható  váltók,  ábralemezes  váltójelzővel  felszerelt  és 
fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
7, 9, 12, 14, 16, 21, 24, 25, 27, 29, 32, 38, 42, 101, 110 
 
 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított  lezárható  váltók,  forgólapos  váltójelzővel  felszerelt  és 
fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
3, 5, 11, 13, 15, 19,22, 23, 26, 28, 30, 34, 36, 40 
 
Helyszíni  állítású,  állandóan  zárva  tartott,  nem  biztosított  lezárható  váltók,  ábralemezes 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
18, 20, 31, 44, 205/a 
 
Helyszíni  állítású,  állandóan  zárva  tartott,  nem  biztosított  lezárható  váltók,  forgólapos 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
1, 17 
 
Záhony- Rendező: 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított  lezárható  váltók,  ábralemezes  váltójelzővel  felszerelt  és 
fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
10, 405, 407, 411, 418, 420, 426, 429, 432, 436, 440, 442, 444, 457, 459, 810, 812 
,820 ,822 ,824 ,828 ,830/2 ,834 ,840 ,842 ,846 
 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított  lezárható  váltók,  forgólapos  váltójelzővel  felszerelt  és 
fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
406, 408, 416, 422, 424, 430, 438, 448, 450, 452, 456, 466, 470, 801, 830/2, 850, 
854, 860, 864, 865, 872, 874, 880, 884, 888, 896, 898, 900 
 
Helyszíni  állítású,  állandóan  zárva  tartott,  nem  biztosított  lezárható  váltók,  ábralemezes, 
váltók váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
2, 2/1, 4, 6, 8, 802, 816, 818 
 
Helyszíni  állítású,  állandóan  zárva  tartott,  nem  biztosított  lezárható  váltók,  forgólapos 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
813, 866 
 
Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt 
és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
 413, 417, 421, 423, 425, 435,443,  445, 451, 453 
30 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és 
fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
419, 447, 449, 856, 862 
 
Vonóvezetékes  állítású,  központi  reteszelésű,  biztosított,  lezárható  váltók,  forgólapos 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
402, 410 
 
Vonóvezetékes  állítású,  biztosított,  lezárható  váltó,  ábralemezes  váltójelzővel  felszerelt  és 
fényvisszaverő fóliával ellátott: 
412 
 
Helyszíni  állítású,  központi  reteszelésű,  biztosított,  lezárható  váltó,  forgólapos  váltójelzővel 
felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott: 
428 
 
Helyszíni állítású, központi reteszelésű, biztosított, lezárható váltó, ábralemezes váltójelzővel 
felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott: 
404 
 
Vonóvezetékes  állítású,  biztosított,  lezárható  váltó,  forgólapos  váltójelzővel  felszerelt  és 
fényvisszaverő fóliával ellátott: 
434 
 
Záhony-széles: 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított,  lezárható  váltók,  ábralemezes  váltójelzővel  felszerelt  és 
fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
501, 502, 504, 537 , 530, 539, 615, 633, 
 
Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltók, ábralemezes váltójelzővel felszerelt 
és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
503, 505,508, 511, 513, 512/2, 516, 525, 533, 534, 541, 547, 555, 636, 641, 643 
 
Helyszíni állítású, nem biztosított, nem lezárható váltók, forgólapos váltójelzővel felszerelt és 
fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
512/1, 512/3, 512/4 
 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított,  lezárható  váltó,  váltófűtéssel  (EWH),  forgólapos 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott: 
515 
 
Villamos  úton  állított,  állandóan  zárva  tartott,  biztosított  váltók,  váltófűtéssel  (EWH), 
ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
602, 602/1 
 
Helyszíni  állítású,  állandóan  zárva  tartott,  nem  biztosított,  lezárható  váltók,  ábralemezes 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
502/1, 509, 517, 521, 621, 625 
 
 
31 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított,  lezárható  váltók,  váltófűtéssel  (EWH),  forgólapos 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
510,557, 603, 605, 606, 609, 611, 613, 618, 620 
 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított,  lezárható  váltó,  váltófűtéssel  (EWH),  forgólapos 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott: 
607 
 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított,  lezárható  váltók,  váltófűtéssel  (EWH),  ábralemezes 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
512, 518, 519, 520, 522, 529, 532, 535, 614 
 
Helyszíni  állítású,  állandóan  zárva  tartott,  nem  biztosított,  lezárható  váltók,  váltófűtéssel 
(EWH), forgólapos váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
507, 543, 601 
 
Helyszíni  állítású,  állandóan  zárva  tartott,  nem  biztosított,  lezárható  váltó,  forgólapos 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátott: 
609/1 
 
Helyszíni  állítású,  állandóan  zárva  tartott,  nem  biztosított,  lezárható  váltók,  váltófűtéssel 
(EWH), ábralemezes váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
531, 523 
 
Helyszíni  állítású,  nem  biztosított,  nem  lezárható  váltó,  váltófűtéssel  (EWH),  forgólapos 
váltójelzővel felszerelt és fényvisszaverő fóliával ellátottak: 
608 
 
Záhony,  Záhony-Rendező  és  Záhony-széles  területén  40  km/h  sebességnél  nagyobb 
sebességgel járható váltó, váltókapcsolat nem található. 
 
1.6.3. 
HELYHEZ 
KÖTÖTT 
VÉDELMI 
BERENDEZÉSEK 
(VÁGÁNYZÁRÓ 
SOROMPÓK, 
KISIKLASZTÓ 
SARUK), 
VÁGÁNYZÁRÓ 
SZERKEZETEK 
(FÖLDKÚP, 
ÜTKÖZŐBAK) 
FELSOROLÁSA, HELYE 
 
Vágányzáró-sorompó 
Záhony 
Tiszacsonka XXVI. 
VS1 
895+16 szelvény 

vágány 
KS és 1. sz 
Hőközpont vágány 
VS 
660 szelvény 
váltóval szerkezeti 
függés 
Záhony-Rendező 
Transzfer vágány 
VS2 
 

Szalkai 
Gázátfejtő 
vontatóvágány végén 
VS3, VS4 
 
berendezéssel 
a Transzfer vágány 
függés 
Alfagas vágány 
VS2, VS4 
 

 
 
32 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Kisiklasztó saruk 
Záhony 
VS és
Hőközpont
 1 váltóval 
 
KS 
660 szelvény 
szerkezeti függés 
Szertárcsonka
17 sz. váltóval 
 
KS3 
657 szelvény 
szerkezeti függés 
Raktári III
XVIII. sz. őrhely 
. sz. 
kulcsazonosító 
vágány
KS4 
650+43 szelvény 
 
berendezés ellenőrzi 
I. sz. őrhely 
Tiszacsonka 
KS1 
895+16 szelvény 
kulcsazonosító 
XXVI. 
berendezés ellenőrzi 
Záhony-Rendező 
Raktári III. sz. 
4 sz. váltóval 
vágány
KS2 
643+63 szelvény 
 
szerkezeti függés 
Tengelyátszerelő KS2 (központi villamos állítás, szerkezeti függésben T. 3 tolatásjelzővel) 
Záhony-széles 
Tengelyátszerelő KS2, KS3 (602/2,602/3 számú váltókkal szerkezeti függésben) 
T.1 tolatásjelző 602/1 sz. váltóval szerkezeti függés 
 
Földkúp: 
Záhony: 
 
 
Hőközpont vágány 
   
 
 
Tiszacsonka XXV., XXVI. 
 
 
Átrakó XI., XIV, XV., XVI. 
 
Záhony-Rendező: 
 
 
417. csonkavágány 
 
 
PFT csonkavágány 
 
 
Szalkai kihúzó vágány 
 
 
MÁVAG I-VI. vágány 
 
 
XXII. vágány vége 
 
 
Emelt kihúzó 
 
 
Cserélő csoport kihúzó 
 
Záhony-széles: 
Átrakó XI. vágány  
Átrakó XIV. vágány  
Átrakó XV. vágány  
MÁVAG I. vágány  
MÁVAG VI. vágány  
700-as rakodó vágány  
500-as vágány  
Gázátfejtő vágány  
 
 
 
33 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Ütközőbak: 
Záhony: 
Szertárcsonka vágány  
Záhony-Rendező: 
Pillangó I., II. vágány  
500-as fedett rakodó I., II. vágány  
Közvám rakodó vágány  
Gázátfejtő F. 3. vágány  
 
Záhony-széles: 
MÁVAG 6. vágány  
Pillangó 1., 2. vágány  
500-as fedett rakodó vágány  
Közvám vágány 
 
1.6.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA 
 
Űrszelvénybe nyúló váltóellensúlyok, létesítmények felsorolása: 
 
Záhony: 
103 sz. váltó "b" vége 
104 sz. váltó "a" vége 
Raktár III. sz. vágányán lévő oldalrakodó 
Homlokrakodó 
 
Záhony-Rendező: 
14 sz. váltó "b" vége 
405 sz. váltó "b" vége 
409 sz. váltó "a" vége 
411 sz. váltó "b" vége 
419 sz. váltó "a" vége 
421 sz. váltó "a" vége 
700-as, Pillangó, 500-as nyitott rakodó 
Fedett 500-as rakodó, Közvám rakodó 
A tengelyátszerelő csarnokban a vasúti járműemelők 
MÁVAG VI. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó 
Területi PLO Pályafenntartási főnökség Nyíregyháza vágányhálózat területén levő világítási 
oszlopok. 
 
Záhony-széles: 
520 sz. váltó ”a” vége 
700-as, Pillangó, 500-as nyitott rakodó 
Fedett 500-as rakodó, Közvám 
Homlokrakodók 
A tengelyátszerelő csarnokban a vasúti járműemelők 
 
 
34 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
1.6.5.  VÍZDARUK,  FORDÍTÓKORONGOK,  TŰZTISZTÍTÓ  HELYEK,  OLAJ-  ÉS  ÜZEMANYAG-
VÉTELEZŐ HELYEK, VIZSGÁLÓAKNÁK FELSOROLÁSA 
 
Vízdaru, fordító korong, vizsgálóakna, olajvételező hely a Vontatási Szolgáltatási Telephely 
területén található. 
 
 
1.7.  ÉRTEKEZÉSI  LEHETŐSÉGEK,  RÁDIÓS  ÉS  TÉRHANGOS  KÖRZETEK, 
ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, 
HANGRÖGZÍTŐ  BERENDEZÉSEK.  AZ  EGY-EGY  TÁVBESZÉLŐ,  RÁDIÓS 
KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, 
VALAMINT  A  HANGRÖGZÍTŐVEL  KIEGÉSZÍTETT  TÁVBESZÉLŐ  ÉS  RÁDIÓS 
KAPCSOLATOK,  SZOLGÁLATI  HELYEK  RÉSZLETES  FELSOROLÁSA, 
IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK 
 
Távbeszélő kapcsolatok: 
Záhony területi főüzemirányító távbeszélő: 
A  főüzemirányítói  helyiségben  centralizált  diszpécser  rendszerű  készülék  van  telepítve.  A 
készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít: 
Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely; 
Záhony-Rendező: X. sz. őrhely; 
Záhony-széles: térfőnöki iroda, III., VII., VIII., sz. őrhely. 
Térfőnöki távbeszélő: 
Záhony-széles térfőnöki helyiségben centralizált diszpécser rendszerű készülék van telepítve. 
A készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít: 
Záhony területi főüzemirányítói iroda; Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely; Záhony-
Rendező: II., X., XIV. sz. őrhely; Záhony-széles: térfőnöki iroda, III., VII., VIII., sz. őrhely, 
Záhony Adatrögzítő központ. 
 
Főrendelkezői távbeszélő: 
Záhony  forgalmi  irodában  centralizált  diszpécser  rendszerű  készülék  van  telepítve.  A 
készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít: 
Záhony területi főüzemirányítói iroda, Záhony: I., XVIII. sz. őrhely; Záhony-Rendező: X. sz. 
őrhely,  kocsivizsgálói  helyiség;  Záhony-széles:  térfőnöki  iroda,  V.  sz.  őrhely,  valamint 
Kisvárda alállomás villamos üzemirányítói iroda. 
A készülékbe van integrálva az állomásközi távbeszélő és az állomásköri telefon. 
 
Állomásközi távbeszélő kapcsolatok (a főrendelkezői készülékbe integrálva): 
1.  Záhony  –  Tuzsér  között  a  vonatforgalom  lebonyolítása  céljából  a  következő  szolgálati 
helyiségekben dolgozókkal létesíthető kapcsolat: 
Tuzsér I. sz. őrhely, Záhony-Rendező II. sz. őrhely. 
Ez a távbeszélő használandó normál és széles nyomtávon Tuzsér állomás rendelkező forgalmi 
szolgálattevőjétől történő engedélykérésre. 
 
2.  Záhony-széles  –  Tuzsér,  Záhony-széles  –  Eperjeske-Rendező  között  a  vonatforgalom 
lebonyolítása céljából a következő szolgálati helyiségekben dolgozókkal létesíthető kapcsolat: 
Eperjeske  –  Rendező  forgalmi  iroda,  Tuzsér  I.  sz.  őrhely,  Záhony-Rendező  II.  sz.  őrhely, 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely. 
 
35 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
3.  Záhony  –  Mándok  között  a  vonatforgalom  lebonyolítása  céljából  a  következő  szolgálati 
helyiségekben dolgozókkal létesíthető kapcsolat: 
Mándok: forgalmi iroda, I., III. sz. őrhely, valamint Záhony I. sz. őrhely. 
 
4.  Záhony  –  Csap  között  a  vonatforgalom  lebonyolítása  céljából  Csap  3  sz.  kitérő  forgalmi 
szolgálattevőjével létesíthető kapcsolat. 
 
Köri telefon kapcsolatok: 
1.  nagykör: Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely, Záhony-Rendező: II., II/a, VI., X., 
XIV. sz. őrhely 
2.  kiskör: Záhony: forgalmi iroda, Záhony-Rendező: II., II/a., VI., X., XIV. sz. őrhely 
3.  széles  kör:  Záhony:  forgalmi  iroda;  Záhony-széles:  III.,  V.,  VII.,  VIII.,  XII/a.  sz.  őrhely; 
Záhony-Rendező: XIV. sz. őrhely 
4.  eperjeskei kör: Záhony: forgalmi iroda; Záhony-széles: VIII., XII/a. sz. őrhely. 
 
 
– 
ző)
 
 
 
 
r (
k
k
 
 
sér

 
 
B
 
ende
ndok
 C
vójele
roda
-R
 
roda
ámok
i i
- Tuz
– Tuz
- Má
 
ei kör
i i
mi
ske
 
sk
lyek/irodá
ni hí
lm
r
ga
hony 
hony 
rje
hony 
gykör
fonsz
éles kör
rje
főnök
sútüze
őrhe
egyé
for


Epe

na
kiskö
sz
epe
tér
va
tele
Forgalmi 
 
 
x 


 
03/31-33 
iroda 
I. sz. őrhely 
· · 

 
 


 
 
 
x  03/34-11 
XVIII. sz. 

x 
 
 
 
x 
 
 
 
x  03/34-18 
őrhely 
  ·  
 
XIV. sz. 
· · ·
 
 
 
  
x  03/34-16 
őrhely
 
 
X. sz. 
· 

 
 
 


 
 
x  03/34-10 
őrhely
 
 
II. sz. 
· · · ·
 
 

 


 
 
x  03/30-32 
őrhely
 
 
III. sz. 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 
03/34-13 
őrhely
    · · 
 
V. sz. 

x 
 
 
 
 
 
x 
 
 

őrhely
   · 
 
VII. sz. 
· 
 
 
 
 
 
 

 
 
03/34-17 
őrhely
   
 
XII/a. sz. 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
03/32-72 
őrhely
  · 
 
VIII. sz. 
· · 
 
 
 
 
 
 


x  03/34-14 
őrhely
  · 
 
VI. sz. 
· 
 
 
 
 


 
 
 

őrhely
 · · 
 
II/a. sz. 
       
 
 
 
 
x 
x 
 
 
 

őrhely 
 
36 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
térfőnök 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/32-30 
Adatrögzítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
x  03/34-09 
központ
 
 
 
Hangszórós távbeszélő készülékek: 
Utasítást adó, egyirányú hangszórós távbeszélő készülék  
Szolgálati helyek:  körzetek: 
 
Záhony 
I. sz. őrhely 
Záhony 
XVIII. sz. őrhely 
Záhony-Rendező 
XIV. sz. őrhely 
Záhony-széles 
III. sz. őrhely 
Utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék 
Szolgálati helyek:  körzetek: 
Visszajelző panel helye: 
Záhony-Rendező 
II. sz. őrhely 
2 db 810-es sz. váltóknál, üzemen kívül. 
Záhony-Rendező 
X. sz. őrhely 
3 db a 402, 428, 442 sz. váltók mellett  
Záhony-széles 
VIII. sz. őrhely 
2 db. 602/1, 608, sz. váltók mellett, 
1  db.  az  Összekötő  vágány  mellett  a  635-641  sz. 
váltók között,  
1  db.  a  T5.  vágány  mellett  a  35+50  sz. 
szelvényben. 
Záhony-széles 
XII/a. sz. őrhely 
2 db. a 603, 609/1 sz. váltók mellett, 
2 db. a T5. vágány mellett a 33+50, és a 31+50. 
sz. szelvényekben  
 
Rádió összeköttetések: 
Rádiós körzetek 
kapcsolt helységek 
Záhony 
forgalmi iroda, XVIII., I. sz. őrhely 
Záhony-Rendező 
X., XIV. sz. őrhely 
Záhony-széles 
III., VII., VIII., XII/a. sz. őrhely 
Tengelyátszerelő 
Tengelyátszerelő 
 
Telepített rádió található: 
Záhony:  Forgalmi  irodában  és  a  XVIII.  sz.  őrhelyen,  körzetének  megnevezése  XVIII., 
csatorna száma 2., területe I. számú őrhelytől a XIV. számú őrhelyig terjed.  
Záhony-Rendező:  X.,  és  a  XIV.  számú  őrhelyeken,  körzetének  megnevezése  X.,  csatorna 
száma 3., területe XIV. számú őrhelytől a II. számú őrhelyig terjed. 
Záhony-széles:  III.,  VII.,  VIII.,  XII/a.  sz.  őrhelyeken,  körzetének  megnevezése  Széles, 
csatorna száma 1., területe III. számú őrhelytől a VIII. számú őrhelyig terjed. 
 
Hordozható rádió: 
Záhony: 
A  főrendelkező  mellett  szolgálatot  teljesítő  tolatásvezetőhöz  3  db  hordozható  rádiókészülék 
tartozik.   
I. sz. őrhely 1 db. hordozható rádió 
 
Záhony-széles: 
VII. sz. őrhely 3 db hordozható rádió 
térfőnök: 11 db hordozható rádió 
37 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Mobiltelefon: 
Záhony: 
forgalmi iroda 1 db. (telefonszám: +36/30-161-9602) 
 
Záhony-széles: 
VIII. sz. őrhely 1 db. (telefonszám: +36/30-966-3380) 
Adatrögzítő központ Záhony 1 db. (telefonszám: +36/30-966-3341) 
 
Hangrögzítő berendezéssel ellátott értekező berendezések: 
Záhony területi főüzemirányítói centralizált diszpécser rendszerű készülék. 
 
Záhony: 
Főrendelkezői centralizált diszpécser rendszerű készülék, 
Záhony – Csap állomásközi távbeszélő vonal, 
Záhony – Mándok állomásközi távbeszélő vonal, 
Záhony – Tuzsér normál állomásközi távbeszélő vonal, 
nagykör forgalmi távbeszélő vonal, 
kiskör forgalmi távbeszélő vonal, 
eperjeskei-kör forgalmi távbeszélő vonal, 
főrendelkező vasútüzemi CB telefon (31-33), 
utastájékoztató hangszórós távbeszélő készülék, 
XVIII. sz. őrhely telepített mozdonyrádió, 
XVIII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-18). 
 
Záhony-széles: 
Térfőnöki centralizált diszpécser rendszerű készülék, 
térfőnöki vasútüzemi CB telefon (32-30), 
VII. sz. őrhely telepített mozdony rádió, 
VII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-17), 
VIII. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék, 
VIII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-14), 
XII/a. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék. 
 
Záhony-Rendező: 
X. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék, 
X. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-10), 
X. sz. őrhely telepített mozdonyrádió, 
II. sz. őrhelyről Tiszabezdéd megállóhely hangos utastájékoztató berendezése. 
 
A  hangrögzítő  berendezés  használhatatlanságáról  a  berendezést  felügyelő  távközlési 
szakember értesíti a főrendelkezőt, aki erről a tényről köteles értesíteni a munkavállalókat. 
A  vasútüzemi  telefon  hangrögzítő  berendezésének  használhatatlanságáról  a  főrendelkező 
köteles értesíteni a térfőnököt. (ÁVU 5.3.2. pont) 
 
 
 
 
 
 
 
38 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Irányítói elérhetőségek: 
munkakör 
üzemi telefon 
mobil telefon 
e-mail 
Záhony területi 
03/33-19 
(30) 610-3923 
[email protected] 
főüzemirányító 
[email protected] 
Területi személyszállítási 
03-18-40   
(30) 544-8546 
db_iranyitok@mav-
főirányító 
start.hu 
Területi 
vontatási  03-13-35 
(30) 565-6428 
[email protected] 
főirányító 
 
Területi pályalétesítményi  03-12-51 
(30) 932-5307 
[email protected] 
osztály diszpécser 
Biztosítóberendezési 
03-16-97   
(30) 565-5920 
[email protected] 
diszpécser 
 
Villamos üzemirányító 
03-79-44 
(45) 506-083 
[email protected] 
 
Egyéb elérhetőségek: 
MÁV-START Zrt mozdonyjavító műhely 
03-34-24 
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely 
03-33-43 
 
 
1.8. VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, 
ÁLLOMÁSI  KAPCSOLÓKERT,  KAPCSOLÁSI  HELYEK,  SZAKASZOLÓK 
ELHELYEZÉSE,  VALAMINT  A  FÖLDELŐ  RUDAK  TÁROLÁSI  HELYE  ÉS 
DARABSZÁMA.  TÉRVILÁGOSÍTÁSI  KÖRZETEK  ÉS  AZOK  KAPCSOLÁSÁNAK 
MÓDJA 
 
Felsővezetékkel  kapcsolatos  utasítás  adására  minden  esetben,  a  szolgálatban  lévő 
főrendelkező  jogosult  a  vonatkozó  előírások  megtartása  mellett.  Felsővezeték  kapcsolását 
végezheti a főrendelkező és főrendelkezőtől kapott utasítás szerint az érvényes Feljogosítással 
és Megbízással rendelkező ÁVU 4. számú mellékletében felsorolt személyek. 
 
Földelő rudak helye, száma: 
 
Záhony: 
XVIII. sz. őrhely 
1 db 
Kapcsolókert 
4 db 
I. sz. őrhely   
2 db 
 
Záhony-Rendező: 
II. sz. őrhely  
1 db 
Cserélő kapcsolókert 
1 db 
X. sz. őrhely 
2 db 
XIV. sz. őrhely 
1 db 
 
Földelő szondák: 
Záhony: 
Az I sz. őrhely körzetében IV-V. sz. vágányai között, a 660+19 sz. szelvényben, a XVIII. sz. 
őrhely körzetében V-VI. számú vágányai között a 652 sz. szelvényben, valamint a XVI. sz. 
váltókörzetben, az összekötő V-VI. számú vágányok között, a 650 és a 651 sz. szelvényekben 
felsővezetékes  érintésvédelmi  földelő  szondák  vannak  telepítve,  melyek  besüllyesztve, 
védőaknákban kerültek elhelyezésre. 
39 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A védőaknák sárga-fekete színre mázolt fedéllel  rendelkeznek és kb. 5-10 cm  magasságban 
vannak  kiemelve  az  ágyazati  szinthez  képest,  melyek  botlásveszélyt  jelentenek  az  ott  folyó 
munkavégzésre  nézve.  Az  említett  helyen  fokozott  figyelemmel,  körültekintően  kell  a 
szolgálatot ellátni! 
 
Kapcsolókertek: 
A felsővezetéki berendezés kapcsolása két helyről történhet: 
 
Záhony: 
A felvételi épület melletti kapcsolókertből történik az "Állomás bal", "állomás jobb mellék", 
"Állomás  jobb",  "Rendező  1",  "Rendező  2",  "Budapest  vonal",  "Budapest  táp",  "Összekötő 
jobb",  "Összekötő  bal"  áramkörök  feszültségből  be-  ill.  kikapcsolása,  az  áramköröket  a 
főrendelkező kapcsolja. A szakaszolók szabványos állása bekapcsolt. 
 
Záhony-Rendező: 
A Cserélő csoportnál lévő VI. sz. őrhely (új forgalmi iroda) melletti kapcsolókertből történik 
az  "Állomás  jobb",  "Ro-La  vágány",  "Budapest  vonal",  "Budapest  táp",  "Összekötő  jobb", 
"Összekötő bal” áramkörök feszültségből be-, ill. kikapcsolása, az áramköröket megrendelés 
alapján  a  Felsővezetékes  szakközeg  munkavállalója  kapcsolja.  A  szakaszolók  szabványos 
állása bekapcsolt. 
A Záhony-Rendező VIII. vágány fölött felsővezeték van, melynek megnevezése „R1” (Raktár 
1)  jelű  áramkör.  Határai  a  VIII.  vágány  két  végén  elhelyezett  szakaszszigetelők  között 
találhatók.  Az  „R1”  jelű  áramkör  kapcsolására  a  064/88  számú  felsővezetéki  oszlopon 
elhelyezett  „R1”  jelű  földelőkéses  raktári  szakaszoló  szolgál,  melynek  szabványos  állása: 
kikapcsolt. 
A szakaszoló kikapcsolt helyzetében a hozzá tartozó áramkört földeli, ez a földelés azonban a 
munkavégzéshez nem elegendő. Ezért, ha a R. VIII. vágányon olyan jellegű rakodási munkát 
végeznek,  hogy  a  felsővezetéket  a  megközelítési  távolságon  belül  kell  megközelíteni,  a  R. 
VIII.  vágányon  a  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  –  a  főrendelkező  utasítása 
alapján - köteles a földelő rúddal a földelést elvégezni. A rakodási munka a főrendelkező által 
kiadott  Rakodási  engedély  nélkül  nem  kezdhető  meg!  A  szakaszoló  kulcsát  a  főrendelkező 
őrzi. 
Ha  a  mérlegelés  villanymozdonnyal  történik,  a  mérlegelés  előtt  az  „R1”  jelű  kapcsoló 
kezelésével  az  „R1”jelű  áramkört  feszültség  alá  kell  helyezni  és  erről  a  tolatásvezetőt  és  a 
mérlegelést végző dolgozót értesíteni kell a XIV. sz. őrhely Fejrovatos előjegyzési naplójába 
történő bejegyzéssel, melyet aláírásukkal vesznek tudomásul. Az értesített dolgozók kötelesek 
tájékoztatni a tolatásban, ill. mérlegelésben résztvevő valamennyi dolgozót. 
Mérlegelés  befejezése  után  az  „R1”  jelű  áramkört  az  előírtak  szerint  feszültségmentesíteni 
kell. 
 
Felsővezetékkel  ellátott  műszaki  (gépészeti,  karbantartói,  mozdony)  telep  esetében  a 
kapcsolásra, engedélyezésre jogosultak együttműködése: 
 
Záhony: 
A  Vontatási  Szolgáltatási  Telephely  területén  lévő  felsővezetéki  hálózat  az  „Állomás  jobb 
mellék”  áramkör  része  (folytatása),  a  telephely  területén  történő  külön  kapcsolás  nem 
lehetséges. 
Felsővezetékkel  kapcsolatos  utasítás  adására  minden  esetben,  a  szolgálatban  lévő 
főrendelkező  jogosult  a  vonatkozó  előírások  megtartása  mellett.  Felsővezeték  kapcsolását 
40 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
végezheti a főrendelkező és főrendelkezőtől kapott utasítás szerint az érvényes Feljogosítással 
és Megbízással rendelkező munkavállaló. 
 
Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok: 
Záhony - Záhony-Rendező között: 
-  Raktár III. vágány a 36. sz. váltótól az üzemi útátjáróig, 
-  „Négyes útja” összekötő vágányszakasz a 445-423. sz. váltók között, 
-  „Hétfelé” összekötő vágányszakasz a 429-405. sz. váltók között járható üzembe helyezett 
villamos mozdonnyal. 
 
Térvilágítás: 
A  szolgálati  helyeken  és  külső  téren  elhelyezett  villamos  kapcsolók  kezelése  egyéb 
rendelkezés  hiányában  az  ott  szolgálatot  teljesítő  legmagasabb  beosztású  munkavállaló 
felelőssége,  aki  a  takarékossági  szempontok  figyelembevételével  köteles  a  térvilágítás 
kapcsolását végrehajtani ill., végrehajtatni a Világítási naptárnak megfelelően. Amennyiben a 
munkaterületen  a  munkavégzés  szünetel,  az  előzőekben  meghatározott  munkavállaló,  az 
áruvédelmi szempontok figyelembevételével köteles a térvilágítást megszüntetni. 
 
Térvilágítási körzetek 
Záhony forgalmi iroda: 
Erősáramú  villamos  elosztó  „régi  kapus  szoba”  kulcsa  a  forgalmi  irodai  külső  forgalmi 
szolgálattevőnél  van.  A  térvilágítás  kapcsolását  a  forgalmi  irodában  szolgálatot  teljesítő 
főrendelkező végzi. 
Innen  történik  Záhony  területén  lévő  világító  tornyok,  a  peron  megvilágítására  szolgáló 
lámpaoszlopok,  valamint  a  felvételi  épület  település  felőli  oldalán  lévő  lámpatestek 
világításának kapcsolása. 
 
Záhony I. sz. őrhely 
A tiszai csonka vágány, fűtőházi kihúzó térvilágítása alkonyatkapcsolóval van felszerelve. Az 
őrhely előtt lévő oszlopról kapcsolható az őrhely közvetlen körzetének világítása. 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely 
Alkonyatkapcsolóval van felszerelve a Homlok I- II sz. vágányok melletti világítótorony. Az 
őrhelyen  automatizált  kapcsoló  van  telepítve,  ami  kapcsolja  a  VI  –  VII.  sz.  vágányok  közti 
lámpasort,  a  kokszcsúszda  állomás  felőli  oldalán  található  lámpasort,  az  útátjáró  melletti 
lámpákat,  az  őrhely  körzetének  világítását,  valamint  Záhony  világítását  a  kocsiszolgálat 
vonaláig.  Amennyiben  az  automatizált  kapcsoló  meghibásodna,  akkor  az  őrhelyről 
mechanikusan lehet kapcsolni az előzőekben felsorolt világításokat. 
 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely 
Innen, valamint a régi tengelyátszerelő oldaláról kapcsolható a vonal, s a régi tengelyátszerelő 
melletti  lámpasor,  a  XVIII.  sz.  őrhely  irányába,  a  R.  IV.  -  R.  V.  vágányok  között  lévő 
lámpasor  a  kocsivizsgálók  épületéig.  Alkonyatkapcsolóval  van  felszerelve  a  darucsonka 
melletti világítótorony. 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely 
Innen  kapcsolható  a  R.  IV.  –  R.  V.  vágányok  között  lévő  lámpasor  kivételével  a  többi 
rendezői vágányok, valamint az őrhely körzetének világítása. 
 
 
41 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-Rendező II. sz. őrhely 
Innen  kapcsolható  Tiszabezdéd  megállóhely,  az  útátjáró,  valamint  az  őrhely  körzetének 
térvilágítása. 
 
Záhony-Rendező Cserélő csoport 
A Cserélő csoport térvilágítása alkonyatkapcsolóval van felszerelve. 
 
Záhony-Rendező Gázátfejtő telep 
A Gázátfejtő telep területén lévő világító tornyok kapcsolása alkonyatkapcsolóval történik. 
 
Záhony-Rendező Tengelyátszerelő 
A  Tengelyátszerelő  helyiségéből  kapcsolható  a  csarnok  világítása.  A  közelben  lévő  3  db 
világítótorony alkonyatkapcsolóval van felszerelve. 
 
Záhony-Rendező Tároló vágányok világítása 
A széncsúszda mellett lévő 3 db világítótorony alkonyatkapcsolóval van felszerelve. 
 
Záhony-széles III. sz. őrhely: 
Az őrhely előtt lévő 1 db világítótorony alkonyatkapcsolóval van felszerelve.  Az átrakó egy 
részét megvilágító torony a fűtőház udvarán, oszlopról kapcsolható. 
 
Záhony-széles V. sz. őrhely 
Innen  kapcsolható  a  71.  sz.  vágány  mellett  lévő  1  db  világítótorony.  A  régi  daruvágánynál 
lévő torony az oszlopról kapcsolható. 
 
Záhony-széles VII. sz. őrhely 
A  71.  sz.  vágány  felé  lévő  világító  torony,  a  Homlokrakodó  térvilágítása,  valamint  a  70B 
vágány  világítótornya,  valamint  a  régi  tengelyátszerelő  térvilágítása  alkonyatkapcsolóval 
ellátva. 
A  70B  vágányon  lévő  mérleg  térvilágítása  a  mérleg  épületének  oldalán  elhelyezett 
kapcsolóval történik. 
 
Záhony-széles 500-as rakodó, 700-as rakodó, Pillangó rakodó, 500-as fedett rakodó melletti 
világítótestek, gépkocsi tároló világítótorony. 
A területek térvilágítását az 500-as üzemi épületének  bejárati ajtójánál  lehet  kapcsolni, és  a 
VIII. sz. őrhely munkavállalója végzi. 
 
Eljárás térvilágítás hiányossága esetén 
A  Világítási  naptár  szerint  a  térvilágítást  az  előzőekben  foglaltak  szerint  be  kell  kapcsolni. 
Amennyiben a kapcsolást végrehajtó munkavállaló a világításban hiányosságot észlel, köteles 
a  főrendelkezőn  keresztül  értesíteni  a  MÁV  Zrt.  Ingatlankezelési  diszpécserszolgálatát 
(01/63-19). 
 
 
 
 
 
42 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
1.9. 
AZ 
UTASTÁJÉKOZTATÁSRA 
VONATKOZÓ 
HELYI 
ELŐÍRÁSOK 
MEGHATÁROZÁSA 
1.9.1. SZOLGÁLATI HELY TÍPUSA 
 
Záhony  utastájékoztatási  szempontból  kiemelt  állomásnak  nem  minősülő  elágazó  és 
csatlakozó állomás. 
 
1.9.2.  A  SZOLGÁLATI  HELYRE  RENDSZERESÍTETT  UTASTÁJÉKOZTATÓ  BERENDEZÉSEK 
FAJTÁI 
 
Hangos utastájékoztató berendezések: 
Záhonyban 
hangos 
utastájékoztató, 
ezen 
belül 
számítógéppel 
támogatott 
(digitális)/számítógéppel  nem  támogatott  (analóg),  helyből  kezelt/távvezérelt,  számítógép 
vezérlésű SCHAUER PIS-GBE-01 V típusú digitális utas tájékoztató berendezéssel történik 
az utasok tájékoztatása. 
A berendezés kezelése helyből  történik.  A számítógép vezérlés meghibásodása esetén KAB 
(Kétirányú Asztali Beszélő) berendezés szolgál az utasok tájékoztatására. 
 
Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: 
Záhony  várótermében  1  db  elektronikus  összesítő  utastájékoztató  tábla  került  elhelyezésre, 
mely  a  számítógép  vezérlésű  SCHAUER  PIS-GBE-01  V  típusú  digitális  utas  tájékoztató 
berendezés révén kezelhető. 
 
Záhony  forgalmi  irodában  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  kezeli  a 
SCHAUER típusú PIS-GBE-01 V digitális vizuális és hangos utastájékoztató rendszert. 
 
1.9.3.  UTASTÁJÉKOZTATÓ  KÖRZETEK,  EZEN  KÍVÜL  MELY  SZOLGÁLATI  HELYEK 
UTASTÁJÉKOZTATÁSA TÖRTÉNIK AZ ÁLLOMÁSRÓL 
 
Záhonyban a hangos utastájékoztatás két körzetre van osztva. 
A belső utastér, mely magába foglalja a váróteremben lévő utasok tájékoztatását, valamint a 
külső utastér, mely az I. vágány és a felvételi épület között fekvő peron jobb és bal oldalán, 
valamint a II. és III. vágány között fekvő peron bal oldalán lévő hangszórós berendezésen ad 
tájékoztatást a vonatok érkezéséről, indulásáról, csatlakozásokról, az esetleges késésekről és 
az utas védelemmel kapcsolatos információkról. 
Tiszabezdéd  megállóhely  hangos  utastájékoztatása  Záhony-Rendező  II.  sz.  őrhelyéről 
történik. 
 
1.9.4.  AZ  ÁLLOMÁSI  UTASPERONOK  MEGKÖZELÍTÉSI  IDŐNORMATÍVÁJA  PERC  ÉRTÉKE.  A 
SZOLGÁLATI  HELY  TÍPUSÁNAK  ÉS  AZ  UTASPERONOK  MEGKÖZELÍTÉSI  IDŐNORMÁJÁNAK 
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL  A  HANGOS  UTASTÁJÉKOZTATÁST  A  VONATOK  ÉRKEZÉSÉHEZ-
INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI 
 
Megközelítési időnormatíva: 
Záhonyban az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időnormatívája 
egységesen 3 perc. 
 
A hangos utastájékoztatás időpontja: 
Záhonyban  hangos  utastájékoztatást  a  vonatok  érkezéséhez-indulásához  képest  3  perccel 
korábban kell elvégezni. 
43 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Tiszabezdéd  megállóhelyen  a  hangos  utastájékoztatást  a  vonatok  várható  érkezése  előtt  3 
perccel korábban kell elvégezni. 
 
5  percet  meghaladó  vonatkésésről,  annak  okáról,  valamint  várható  időtartamáról  a  vonatok 
menetrend  szerinti  várható  érkezési/indulási  ideje  előtt  3  perccel  tájékoztatni  kell  az 
utazóközönséget. 30perc feletti késés esetén a tájékoztatást 10 percenként meg kell ismételni. 
Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi 
szolgálattevő,  valamint  Tiszabezdéd  megállóhely  esetében  Záhony-Rendező  II.  számú 
őrhelyen szolgálatot teljesítő vezető váltókezelő (váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő) a 
főrendelkezőtől kapott információk alapján köteles az utastájékoztatást folyamatosan végezni 
az utastájékoztató berendezésen keresztül. 
 
 
1.9.5.  AZ  ÁLLOMÁS  RENDELKEZIK-E  SZIGETPERONNAL.  AMENNYIBEN  AZ  ÁLLOMÁS  NEM 
RENDELKEZIK  SZIGETPERONNAL,  ILLETVE  A  SZIGETPERON  NEM  ALUL-  VAGY  FELÜLJÁRÓN 
KERESZTÜL  KÖZELÍTHETŐ  MEG,  SZABÁLYOZNI  KELL,  HOGY  VONATTALÁLKOZÁS 
ALKALMÁVAL  A  KÉSŐBB  ÉRKEZŐ  VONATRÓL  AZ  ÉRKEZÉST  MEGELŐZŐEN  MIKOR  SZABAD 
HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI 
 
Záhony szigetperonnal nem rendelkező szolgálati hely. 
A  tolatási  mozgás,  és  a  vonatközlekedés  szabályozása  során,  a  hangos  utastájékoztatásra 
kiemelt figyelmet kell fordítani, az utasok védelme érdekében. 
Vonattalálkozás  alkalmával,  a  később  érkező  vonatról  közvetlenül  az  érkezést  megelőzően 
csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat megérkezett az állomásra. 
 
1.9.6.  ÁLLOMÁSOKON  AZ  UTASPERONOK  SZÉLESSÉGÉNEK  ÉS  MEGKÖZELÍTÉSI  MÓDJÁNAK 
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL  SZABÁLYOZNI  KELL,  HOGY  A  MENETREND  SZERINT  ÁTHALADÓ 
VONATOKRÓL KELL E HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI 
 
Záhonyban  szükség  esetén  a  menetrend  szerint  áthaladó  vonatokról  az  utasokat  a  hangos 
utastájékoztató berendezés kezelésével tájékoztatni kell. 
 
1.9.8.  A  MÁV-START  ZRT.  ÁLTAL  KÉSZÍTETT  ÉS  ÁTADOTT  UTASTÁJÉKOZTATÓ 
SZÖVEGKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓ 
 
Az  Utastájékoztató  szövegkönyvet  valamennyi  menetrendváltás-,  változás  és  vágányzár 
alkalmával  a TSZVI Debrecen készíti  el  és gondoskodik átadásáról.  Záhony utastájékoztató 
szövegkönyvét  az  életbe  lépéstől  számított  14  nappal  korábban,  Tiszabezdéd  megállóhely 
utastájékoztató  szövegkönyvét  pedig  7  nappal  korábban  elektronikus  formában  küldi  meg 
Záhony állomásfőnökének. 
Az  Utastájékoztató  Szövegkönyv  eljuttatása  a  hangos  utastájékoztatást  végző  Záhony 
forgalmi  iroda  külső  forgalmi  szolgálattevő  és  Záhony-Rendező  II.  sz.  őrhely  váltókezelő 
részére az állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor feladata. 
A  Forgalmi  csomóponti  főnökség  üzemmérnöke  gondoskodik  az  utastájékoztatáshoz 
szükséges digitális hanganyag biztosításáról. 
 
 
44 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
1.9.9.  AZ  UTASTÁJÉKOZTATÓ  BERENDEZÉSEK  HASZNÁLHATATLANSÁGA  ESETÉN  A 
BEJELENTÉSRE, 

ILLETVE 
AZ 
ÉLŐSZAVAS 
UTASTÁJÉKOZTATÁS 
VÉGREHAJTÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Záhony: 
A számítógéppel támogatott hangosbemondó berendezés meghibásodása esetén Záhonyban az 
érvényes  szövegkönyv  alapján  a  berendezés  kezelője  az  utasok  tájékoztatását  az  utas 
tájékoztató  hangszórós  berendezésen  végzi  (KAB).  Ha  a  hiba  olyan  mértékű,  hogy  az 
utastájékoztatást  a KAB segítségével  sem  lehet  megoldani (pl.: teljes áramszünet), akkor az 
utasokat a váróteremben, a felvételi épület vágányok felőli oldalán és a peronokon élőszóval 
kell  értesíteni  a  vonatok  közlekedéséről.  Ebben  az  esetben  a  külső  forgalmi  szolgálattevő 
(naplózó)  értesíti  a  személypénztárost  a  vonatok  közlekedéséről,  késéséről.  A 
személypénztárosok kötelesek a vonatok közlekedéséről érdeklődni. Amennyiben a kezelő a 
vizuális  és  verbális  utastájékoztató  berendezések  használhatatlanságáról  győződik  meg, 
haladéktalanul gondoskodni köteles azok mielőbbi helyreállítása felől. 
Tiszabezdéd megállóhely: 
Az utastájékoztató hangos berendezés hibáját az utazószemélyzet  Záhony főrendelkezőjének 
jelenti  élőszóban  vagy  a  03-31-33  telefonszámon.  Amennyiben  a  kezelő  az  utastájékoztató 
berendezés  használhatatlanságáról  győződik  meg,  haladéktalanul  köteles  jelenteni  Záhony 
főrendelkezőjének.  A  főrendelkező  a  kapott  bejelentés  alapján  bejelenti  a  hibát  a  területi 
távközlési diszpécserszolgálat felé, melyet a Hibaelőjegyzési könyvben előjegyez. 
 
1.9.10.  RENDKÍVÜLI  ESEMÉNYEK  ESETÉN  A  MÁV-START  ZRT.  SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI 
TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK ÉRTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Valamennyi  rendkívüli  esetet  -  beleértve  a  személyszállítással  kapcsolatos  eseteket  is-,  a 
főrendelkező jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak. 
A  vonatkésésekről  Záhony  területi  főüzemirányító  értesíti  a  főrendelkezőt,  melyet  -  ha  az 
élőszóban  (telefonon)  történt  -  elő  kell  jegyezni  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban.  A 
vonatkésésekről információ szerezhető a Pályavasúti Informatikai Rendszerekből is. 
A  technológiától  történő  eltérés  esetén,  illetve  késés  és  egyéb  operatív  információk 
közlésének  szükségessége  esetén  (késés  ok,  rendkívüli  események,  átszállások  közleménye, 
baleset  megelőzési  közlemények,  tolatási  mozgások  esetén,  stb.)  az  utastájékoztatást  végző 
munkatárs  a  főrendelkezőtől  élőszóban  kapott  utasítások  és  információk  alapján  köteles 
munkáját végezni. 
A  főrendelkező  5  perc,  vagy  annál  nagyobb  várható  késés  esetén,  személyesen  /külső 
forgalmi  szolgálattevő  által/  tájékoztatja  a  személypénztárosokat,  illetve  az  állomáson 
tartózkodó  vonatok  személyzetét,  akik  késés  esetén  kötelesek  érdeklődni.  Rendkívüli 
esemény  bekövetkeztekor  a  hangosbemondó  készülék  kezelését  végző  külső  forgalmi 
szolgálattevő,  valamint  Tiszabezdéd  megállóhely  esetében  Záhony-Rendező  II.  számú 
őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  vezető  váltókezelő  (váltókezelő,  külső  forgalmi  szolgálattevő) 
főrendelkezőtől kapott utasítás alapján szolgálati közleményben haladéktalanul kéri az érintett 
személyszállító vonat vezető jegyvizsgálójának bejelentkezését Záhony Forgalmi irodába.  
A  bejelentkezés  megtörténtét  követően  a  főrendelkező  közli  a  vezető  jegyvizsgálóval  a 
rendkívüli eseményre vonatkozó szükséges információkat.  
Kötelező közlemények az értesítések alkalmával: 
-  a bekövetkezett rendkívüli esemény oka (műszaki ok, baleset, időjárás, stb.), 
-  akadályoztatás várható időtartama, 
-  várható vonatkésés(ek), 
45 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
-  várható közlekedési rend illetve várható intézkedés a vonatforgalom helyreállítására 
(vonatelmaradás, szerelvényegyesítés, stb.). 
 
1.9.11. 
ÁLLOMÁSON 
(MEGÁLLÓHELYEKEN) 
ALKALMAZANDÓ 
PAPÍR 
ALAPÚ 
UTASTÁJÉKOZTATÓ  HIRDETMÉNYEK  FAJTÁI.  AZ  UTASTÁJÉKOZTATÓ  HIRDETMÉNYEK 
KIHELYEZÉSÉVEL,  PÓTLÁSÁVAL,  MÓDOSÍTÁSÁVAL,  ELTÁVOLÍTÁSÁVAL  MEGBÍZOTT 
MUNKAVÁLLALÓK 
 
Érkező-induló vonatok jegyzéke: 
Az  Érkező-induló  vonatok  jegyzékének  megfelelő  mennyiségben  és  tartalommal  történő 
készítése és módosítása és átadása  az állomásfőnök részére az FCSF üzemmérnökének és  a 
forgalmi  technológiai  szakelőadójának  a  feladata.  Az  Érkező-induló  vonatok  jegyzékének 
kihelyezéséről, pótlásáról az állomásfőnök intézkedik.  
Tiszabezdéd és Eperjeske-alsó személyzet nélküli megállóhelyeken történő kihelyezés, pótlás 
a Pályalétesítményi osztály Pályafenntartási főnökség kijelölt vonalgondozójának feladata. 
 
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: 
A  Menetrendváltozásra  figyelmeztető  felhívás  kezelése  azonos  az  Érkező-induló  vonatok 
jegyzékének kezelésével. 
 
Állomási rend, Váróterem nyitvatartás: 
Az Állomási rend és a Váróterem nyitvatartás a Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás 
szerint kifüggesztve. Módosítása Záhony állomásfőnök feladata.   
Záhony forgalmi irodájában Tiszabezdéd és Eperjeske-alsó megállóhelyek vonatkozásában 2-
2  db  laminált  tartalékpéldány  kerül  elhelyezésre,  a  hiányzó  hirdetmények  azonnali 
pótolhatósága érdekében.  
Az  Érkező-induló  vonatok  jegyzéke  valamint  a  Menetrendváltozásra  figyelmeztető  felhívás 
hiánya esetén a főrendelkező a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő bejegyzéssel adja át a 
tartalékpéldányokat a vonalgondozó részére, amit a vonalgondozó aláírásával elismer. 
 
1.9.12. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Záhony  hirdetményeinek  és  hirdetőfelületeinek  ellenőrzése  az  állomásfőnök  (üzemmérnök, 
forgalmi technológiai szakelőadó) és a forgalmi koordinátor feladata. 
Tiszabezdéd  és  Eperjeske-alsó  megállóhelyek  hirdetményeinek  és  hirdetőfelületeinek 
ellenőrzése Területi Pályalétesítményi osztály Pályafenntartási főnökség vonalgondozójának a 
feladata. 
 
 
1.10. AZ EGYES SZOLGÁLATI  HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A SZOLGÁLAT 
ELLÁTÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES 
UTASÍTÁSOK, 
SZABÁLYZATOK, 
SEGÉDKÖNYVEK,  VU-K,  RENDELETEK  LISTÁJA,  ELÉRHETŐSÉGE.  A 
PARANCSKÖNYV TÁROLÁSI HELYE 
 
Az  utasítás-  és  a  rendeletgyűjtemény  a  forgalmi  irodában  található,  az  engedélyezett 
dokumentumok  a  Pályavasúti  intranet  portálon  a  FOR  munkaállomások  számítógépein 
elérhetőek.  
 
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20g
yujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx 

46 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások: 
Központilag kiadott dokumentumok: 
F.1. sz. Jelzési Utasítás 
F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására  
(a forgalomirányítási csoport szolgálati helyein) 
E.2. sz. Fékutasítás 
E.101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére (csak villamosított 
vonalakon) 
E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (csak villamosított 
vonalakon) 
MÁV Zrt. Kollektív Szerződése 
      1. tartó - Területi és helyi dokumentumok 
ÁVU Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles szolgálati helyekre 
Vasúttársasági megállapodások (MÁV-START, RCH, MMV, PKP CARGO,Záhony-Port, 
MÁV Rail-Tours) 
ÁVU 10, 12 sz. melléklete 
(vagyonvédelem és környezetvédelem) 
MVSZ helyi függeléke 
Területi téli forgalmi rendelkezések 
Debrecen PTI területére 
Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás FCsF Záhony területére 
UZ-MÁV Határforgalmi vonatokmányok 
Belső veszély-elhárítási terv 
ÁVU mellékletei külön mappában (fehér) 
      2. tartó 
Szolgáltatások és panaszok könyve 
Biztonsági adatlapok 
Menetidők táblázatos kimutatása jelzőőrök részére+ előjegyzési naplók viszonylatonként 
      3. tartó 
SZ. 1. sz utasítás 
FOR00 felhasználói kézikönyv 
IÜR felhasználói kézikönyv 
Ideiglenes végrehajtási utasítás a FOR rendszer próbaüzemére 
Külön szabályozást igénylő GEN ábrák kezelése a FOR rendszerben 
Segédlet a helyes FOR kezeléshez a próbaüzem tapasztalatai alapján (1.5) 
14/2020 EVIG utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e.mail rendszerének 
használatáról 
IRCS kezelési szabályzat 
   Kifüggesztve (szemmagasságban): 
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére 
(Válságkezelési út. 1/A melléklet)  
Nyíltvonali Útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség 
Elsősegélynyújtási útmutató áramütéses balesetekhez (MSZ 1585 C100 melléklet) 
A szolgálati hely torzított helyszínrajza,(amely tartalmazza a vágányok csoportba 
sorolását a H. 6. sz. Utasítás előírásai szerint) 
A szolgálati hely felsővezetékének kapcsolási rajza 
Lezárási, Elzárási táblázat 
47 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a 
normál üzemi körülményektől eltérő esetekben) 
Leltárjegyzék 
Közcélú távbeszélő hívószámok 
Területi szervezeti ábra 
   Közös mappában (fehér) 
    Külön gyűjtemény I.: 

Negatív eredményű alkoholszondás ellenőrzési napló (az ablakban) 
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv 
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra  
Ténymegállapítási jelentés 3. pld.(BVU 2. sz. melléklet) 
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv 3. pld.(BVU 4. sz. melléklet). 
Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhoz 
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv) 
Kimutatás a váltók szabványos állásáról 
Világítási naptár 
Tűzriadó terv (Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles szolgálati helyeken nincs) 
Távbeszélő hívójelek (érintett szolgálati helyeken) 
Oktatási Ütemterv (éves, időszakos) 
Munkabalesetek, úti balesetek bejelentési rendje; MVSZ. 9 sz. mell. Sérülési bejelentő 
A  szolgálati  helytől  viszonylatonként  80  km-nél  nem  távolabbra  eső  szolgálati  helyek 
felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat 
indításakor  nem  áll  rendelkezésre  kocsivizsgálat  elvégzésére  alkalmas  műszaki 
személyzet 
fenntartva 
A rendelkezés adására jogosultak névjegyzéke (E.102.) 
Rendelkezések vételére és végrehajtására jogosultak névjegyzéke (E.102.) 
Rakodási engedély kiadására feljogosítottak névjegyzéke (E.101.) 
Állandó jellegű szalasztási tilalom 
Menetrendjegyzék (rendelkezésre áll elektronikusan) 
           Külön gyűjtemény II.: 
Elismerő nyilatkozat 3 pld. (BVU 5. sz. melléklet) 
Bombaüzenet adatlap (Válságkezelési út. 3. melléklet) 
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet) 
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása 
esetén) 
Gyakorlati oktatási kimutatás (az M meghajtón) 
Fékberendezés vizsgálati jegyzőkönyv 3. pld.(BVU 9. sz. melléklet) 
Utas személysérülési adatlap 3. pld.(BVU 3. sz. melléklet 9. sz. adatlap) 
 
Az utasítások, segédletek javítását a forgalmi irodában a külső forgalmi szolgálattevő végzi. 
A  forgalmi  iroda,  állomásfőnökök,  forgalmi  koordinátorok,  vezényletek,  térfőnök, 
valamennyi őrhely, Adatrögzítő központ rendelkeznek Állomási Végrehajtási Utasítással. 
  Parancskönyv tárolási helye: 
Záhony: 
48 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Munkanapokon nappal 
-  a vezényletben, 
  munkaszüneti napokon, hétvégén illetve éjszaka 
-  forgalmi irodában. 
 
Záhony-Rendező: 
-  X. és II. őrhelyen. 
 
Záhony-széles: 
 
Munkanapokon nappal 
-  a vezényletben, 
  munkaszüneti napokon, hétvégén illetve éjszaka 
-  térfőnöki irodában 
 
állandóan 
-  VIII. őrhelyen. 
 
 
1.11.  ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL  FIGYELEMBE  VEHETŐ  ÉS  HASZNÁLHATÓ 
ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A 
HÁZI  ORVOS,  AZ  ÜGYELETES  ORVOS,  A  KÓRHÁZAK  ÉS  EGYÉB  ELLÁTÁST 
BIZTOSÍTÓ  EGÉSZSÉGÜGYI  INTÉZMÉNYEK  NÉV-  ÉS  CÍMJEGYZÉKE. 
ELSŐSEGÉLY  NYÚJTÁSÁRA  KIKÉPZETTEK  NÉVSORA.  VÉRALKOHOL-
VIZSGÁLATI  DOBOZ,  ALKOHOLSZONDA,  ALKOHOLTESZTER  TÁROLÁSI 
HELYE 
 
A  forgalmi  irodában,  térfőnöknél  és  valamennyi  őrhelyen  rendelkezésre  áll  1-1  db 
elsősegélynyújtáshoz alkalmazható mentődoboz. 
Szolgálatátadás  alkalmával  meg  kell  győződni  a  mentődoboz  ólomzárának  sértetlenségéről, 
eltérés  esetén  Eseménykönyvben  kell  jelentést  tenni,  hogy  a  hiányzó  tartalom  pótolható 
legyen. 
Elsősegély nyújtására kiképzettek névsorát a MVSZ Helyi Függelék 7. fejezete tartalmazza, 
valamint a forgalmi irodában nyomtatott formában megtalálható. 
 
Véralkohol doboz, alkoholteszter, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában valamint a 
térfőnöknél van. 
Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény  
megnevezése 
címe 
telefonszáma 
Foglalkozás- egészségügyi orvos 
4625 Záhony, Vasút út 2. 
31-02 
4625 Záhony, Ifjúság út 
Városi rendelőintézet
10. 
45/425-234 
 
 
 
Záhony, Baross Gábor út 
Hétvégi és éjszakai orvosi ügyelet 
12/b. (Záhony mentőállomás)
45/425-114 
 
Mentőállomás 
4625 Záhony, Baross G. út 
45/712 537 
 
12. 
45/ 415 240 – 104 
Mentőállomás 
4600 Kisvárda, Árpád út 28. 
(vasúti telefonról: 
904) 
Felső-Szabolcsi Kórház 
4600 Kisvárda, Árpád út 26. 
45/502 100 
 
49 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
1.12.  RENDŐRSÉG,  MENTŐK,  TŰZOLTÓSÁG,  KATASZTRÓFAVÉDELEM, 
POLGÁRŐRSÉG, 

VASÚTŐRÖK, 
ÖNKORMÁNYZAT, 
VADÁSZTÁRSASÁG, 
ILLETVE  A  SZOLGÁLATI  HELYEN  LÉVŐ  ÉS  VASÚTI  TEVÉKENYSÉGET 
VÉGZŐ  VÁLLALKOZÓ  VASÚTI  TÁRSASÁGOK  ÉS  KÜLSŐ  VÁLLALKOZÁSOK 
CÍME, TELEFONSZÁMA 
 
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb 
vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások  
megnevezése 
címe 
telefonszáma 
Tel: 45/425 
011, 107 
Záhony Rendőrkapitányság 
4625 Záhony, Zalka M. út 2.  
(vasúti 
telefonról: 
907)   
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
4400. Nyíregyháza, Erdősor út 
42/594-609 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(24 órás 
Főügyelete
5. 
 
ügyelet) 
 
 
 
Sz.-Sz - B. Megyei Katasztrófavédelmi 
4600 Kisvárda, Mátyás Király 
45/420-420 
Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
út 109.
Kirendeltség, Kisvárda
 
 
Városi Polgárőrség 
4625 Záhony, Ady Endre út 
06 30 872- 
 
30. 
7375 
Területi Vasútbiztonság Fegyveres 
4625 Záhony, Vasút út
32-29, 32-82, 
Biztonsági Őrség Záhony
 
 
30/922-6517 
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 
4625 Záhony, Ady E. út 35. 
45/525-508 
 
Kossuth Vadásztársaság 
4623 Tuzsér, Kossuth út 123.  70/702-5191 
 
 
 
RCH Zrt. 
4625 Záhony, Európa tér 7. 
33-70 
MÁV-START Zrt. Személyszállítás 
4625 Záhony, Európa tér 7.
31-39 
 
 
MÁV-START Zrt. TSZVI 
4625 Záhony, Európa tér 7.
31-81, 31-45 
 
 
Záhony–Port Zrt. 
4625 Záhony, Európa tér 12. 
33-14 
MÁV-START  Zrt.  JBI:  Mozdonyjavító 
34-24 
Műhely
4625 Záhony, Fűtőház út 1. 
 
 
MÁV  Zrt.  Ingatlankezelési  Központi 
diszpécser szolgálat
Budapest, Teleki Blanka út. 
01-63-19 
 
MÁV  FKG  Kft.  Záhony  telephely 
Építésvezetőség
4625 Záhony, Vasút út 10. 
30-86 
 
B+N Referencia Zrt. Záhony kirendeltség 
4625 Záhony, Vasút út 4. 
30/ 647-6781 
 
 
 
50 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
1.13. A DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEK MEGHATÁROZÁSA 
Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása 
Záhony 
Felvételi épület 
Település felől, északi főbejárat, RCH iroda előtt. 
 
  
Felvételi épület 
Forgalmi iroda csapi oldala. 
  
Felvételi épület 
Protokoll váró bejárat melletti rész. 
  
I. sz. őrhely: 
Épület végpont felőli oldala. 
  
XVIII. sz. őrhely:  Épület mögött. 
Záhony-Rendező  XIV. sz. őrhely 
Épület mögött. 
 
  
X. sz. őrhely 
Épület mögött. 
  
II. sz. őrhely 
Őrhely mögött. 
Záhony-széles 
Felvételi épület 
Épület végpont felőli oldala. 
 
  
VII. sz. őrhely 
Épület oldalfal. 
  
XII/a. sz. őrhely 
Épület oldalfal. 
  
VIII. sz. őrhely 
Épület mögött. 
  
III. sz. őrhely 
Épület oldalfala. 
51 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
2.1.  A  SZOLGÁLATI  HELY  TECHNOLÓGIÁJÁHOZ  IGAZODÓ  LÉTSZÁM 
MEGHATÁROZÁSA  

 
Záhony: 
Az állomás 
Az állomás 
technológiájához 
technológiájához 
Szolgálati hely, munkakör 
szükséges 
szükséges létszám  minimális létszám 
(fő) 
(fő) 
Forgalmi iroda: 
 
 
főrendelkező 


külső forgalmi szolgálattevő 


XVIII. sz. őrhely: 
 
 
vezető váltókezelő 


váltókezelő 


I. sz. őrhely: 
 
 
külső forgalmi szolgálattevő 


váltókezelő 


 
Záhony-Rendező: 
Az állomás 
Az állomás 
technológiájához 
technológiájához 
Szolgálati hely, munkakör 
szükséges 
szükséges létszám  minimális létszám 
(fő) 
(fő) 
II. sz. őrhely: 
 
 
vezető váltókezelő 


X. sz. őrhely: 
 
 
külső forgalmi szolgálattevő 


váltókezelő 


XIV. sz. őrhely: 
 
 
külső forgalmi szolgálattevő 


váltókezelő 


 
 
Záhony-széles: 
Az állomás 
Az állomás 
technológiájához 
technológiájához 
Szolgálati hely, munkakör 
szükséges 
szükséges létszám  minimális létszám 
(fő) 
(fő) 
Térfőnöki iroda: 
 
 
térfőnök 


VIII. sz. őrhely: 
 
 
külső forgalmi szolgálattevő 


váltókezelő 


XII/a. sz. őrhely: 
 
 
váltókezelő 


52 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
VII. sz. őrhely: 
 
 
váltókezelő 


III. sz. őrhely: 
 
 
váltókezelő 
1* 

Adatrögzítő központ: 
 
 
rendszerfelügyeleti előadó 


*csak vonatközlekedés esetén 
 
A tolatócsapat technológiai létszáma: 
Az 
állomás  Az 
állomás 
technológiájához 
technológiájához 
Szolgálati hely, munkakör 
szükséges  létszám  szükséges minimális 
(fő) 
létszám (fő) 
Záhony-Rendező Normál I. tartalék: 
  
  
vonali tolatásvezető 


vonali kocsirendező 


Záhony-Rendező VI. tartalék: 
  
  
tolatásvezető 


kocsirendező 


Záhony-Rendező Szereldés tartalék: 
  
  
tolatásvezető 


kocsirendező 


Záhony-széles I. tartalék: 
  
  
tolatásvezető 


kocsirendező 


Záhony forgalmi iroda: 
 
 
tolatásvezető 
 
 
nappal (vasárnap kivételével) 


éjszaka és vasárnap nappal 


 
 
2.2. A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony: 
A  Szolgálati  beosztásban  közölt  időpontban  jelentkeznek  szolgálatra  a  fordulószolgálatos 
munkavállalók, a következők szerint: 
Munkanapokon  nappali  szolgálatra  a  vezényletben,  pihenő-  és  munkaszüneti  napokon 
valamint  éjszaka  a  főrendelkezőnél  jelentkezik  szolgálatra:  a  főrendelkező,  a  főrendelkező 
mellett szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, tolatásvezető, az I. sz. őrhely külső 
forgalmi  szolgálattevője  és  váltókezelői,  a  XVIII.  sz.  őrhely  vezető  váltókezelője  és 
váltókezelői. 
A  szolgálatra  jelentkezést  (a  munkavégzés  megkezdését)  és  a  szolgálat  befejezését  (a 
munkavégzés végét) a szolgálati helyeken található Jelentkezési könyvben kell előjegyezni. 
Jelentkezés  alkalmával  meg  kell  győződni  a  szolgálatba  lépők  biztonságos  munkavégzésre 
alkalmas állapotáról, s közölni kell a vezénylőtiszt által közölt rendelkezéseket. 
 
Záhony-Rendező: 
A  Szolgálati  beosztásban  közölt  időpontban  jelentkeznek  szolgálatra  a  fordulószolgálatos 
munkavállalók, a következők szerint: 
53 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  és  váltókezelője  személyesen  jelentkezik 
szolgálatra:  munkanapokon  nappali  szolgálatra  Záhony  szolgálati  helyen  a  vezényletben, 
pihenő- és munkaszüneti napokon valamint éjszaka Záhony főrendelkezőnél. 
A  II.  sz.  őrhely  váltókezelője,  valamint  a  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője 
telefonon  jelentkezik  szolgálatra:  munkanapokon  nappal  Záhony  vezénylőnél  vagy 
megbízottjánál, pihenő- és munkaszüneti napokon valamint éjszaka Záhony főrendelkezőnél. 
A  X.  sz.  őrhely  váltókezelője  személyesen  jelentkezik  szolgálatra  az  őrhelyen  szolgálatot 
teljesítő külső forgalmi szolgálattevőnél. Jelentkezés alkalmával közölni kell a vezénylő által 
kiadott rendelkezéseket. 
A  szolgálatra  jelentkezést  (a  munkavégzés  megkezdését)  és  a  szolgálat  befejezését  (a 
munkavégzés végét) szolgálati helyeken elhelyezett Jelentkezési könyvben kell előjegyezni. 
A szolgálatot átadó külső forgalmi szolgálattevő (II. őrhelyen vezető váltókezelő, váltókezelő) 
köteles  meggyőződni  a  szolgálatot  átvevő  külső  forgalmi  szolgálattevő,  váltókezelő 
szolgálatképes állapotáról. 
 
Záhony-széles: 
Záhony-szélesen  a  vezényletben  jelentkeznek  szolgálatra  a  Szolgálati  beosztásban  közölt 
időpontban:  munkanapokon  nappal  a  Záhony-Rendező  Normál  I.  sz.,  Záhony-Rendező  VI. 
sz.,  Záhony-Rendező  Szereldés,  Záhony-széles  I.  sz.  tolatómozdony  tolatószemélyzete, 
Záhony-szélesen  a  VII.  sz.,  a  XII/a.  sz.  őrhely  váltókezelője,  valamint  a rendszerfelügyeleti 
előadó  és  a  térfőnök.  Pihenő-  és  munkaszünetes  napokon  valamint  éjszaka  a  szolgálatra 
jelentkezés a térfőnöknél történik, személyesen.  
A  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  és  váltókezelője  telefonon  jelentkezik 
szolgálatra:  munkanapokon nappal  Záhony-széles vezénylőnél  vagy megbízottjánál,  pihenő- 
és munkaszünetes napokon valamint éjszaka a térfőnöknél. 
 
A  szolgálatra  jelentkezést  (a  munkavégzés  megkezdését)  és  a  szolgálat  befejezését  (a 
munkavégzés  végét)  a  Jelentkezési  könyvben  kell  előjegyezni,  mely  a  következő  helyeken 
került elhelyezése Záhony-szélesen: 
-  VIII. sz. őrhelyen, 
-  XII/a. sz. őrhelyen, 
-  VII. sz. őrhelyen,  
-  Adatrögzítő központ, 
-  a  térfőnökök  és  a  tolatószemélyzet  munkanapokon  nappal  a  vezényletben,  pihenő-  és 
munkaszünetes napokon valamint éjszaka a térfőnöki irodában. 
 
A külső forgalmi szolgálattevő a VIII. sz. őrhelyen, a váltókezelők a vezénylés helye szerinti 
őrhelyen,  a  rendszerfelügyeleti  előadó  az  Adatrögzítő  központban,  a  térfőnök  valamint  a 
tolatócsapat  munkanapokon  nappal  a  vezényletben,  pihenő-  és  munkaszünetes  napokon 
valamint  éjszaka  a  térfőnöki  irodában  elhelyezett  Jelentkezési  könyvben  jegyzik  elő  a 
munkavégzés megkezdését, befejezését.  
Jelentkezés alkalmával meg kell győződni a szolgálatot átvevők szolgálatképes állapotáról, s 
közölni  kell  a  vezénylőtiszt  által  kiadott  rendelkezéseket.  Ha  valamelyik  munkavállaló  nem 
biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezik, a Munkavédelmi Szabályzatban 
foglaltak szerint kell eljárni és értesíteni kell az állomásfőnököt. 
 
 
54 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA 
2.3.1.  AZ  ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA,  KÖRZETBEJÁRÁSRA  KÖTELEZETTEK  FELSOROLÁSA  ÉS  A 
TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA 

 
Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles  váltókezelői  a  szolgálati  helynek  azt  a  részét 
kötelesek szolgálatátvétel után egy órán belül bejárni, melyre tevékenységi körük kiterjed. A 
bejárás  tényét  és  eredményét  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  elő  kell  jegyezni,  majd  a 
következők szerint jelenteni: 
-  Záhonyban az I. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője, valamint a XVIII. sz. őrhely 
vezető váltókezelője a főrendelkezőnek, 
-  Záhony-Rendezőn  a  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  valamint  a  II.  sz. 
őrhely váltókezelője a X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének, 
-  Záhony-szélesen  a  XII/a.  sz.  őrhely  váltókezelője  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevőjének, a III., VII. sz. őrhely váltókezelője Záhony főrendelkezőnek. 
 
Hiányosság esetén: 
-  Ha a körzetbejárás során Záhony-Rendezőn a X, XIV, II. sz. őrhelyek körzetében merül 
fel  hiányosság,  ezt  a  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  köteles  jelenteni 
Záhony főrendelkezőnek. 
-  Ha  a  körzetbejárás  során  Záhony-szélesen  a  XII/a.,  VIII.  sz.  őrhely  körzetében  kerül 
megállapításra hiányosság, ezt a VIII. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője köteles 
jelenteni Záhony főrendelkezőnek. 
A tolatásvezetők működési területeiknek azt a részét kötelesek bejárni az első tolatási mozgás 
megkezdése  előtt,  ahol  váltókezelők  nem  teljesítenek  szolgálatot.  A  bejárás  tényét  a 
felügyeletet ellátó munkavállalónak Záhony-Rendező X. őrhely, valamint Záhony-széles VIII. 
őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének jelenteni kell.  
 
 
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA 
2.4.1.  SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL  FOLYTATÓLAGOS  SZOLGÁLAT  ESETÉN  AZ  EGYES 
MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL 

 
Záhony,  Záhony-Rendező  valamint  Záhony-széles  szolgálati  helyek  vonatkozásában 
folytatólagos  szolgálat  van  a  Szolgálati  beosztásban  meghatározott  munkakörökben,  a 
szolgálatátadások a következők szerint történnek: 
 
Záhony: 
Személyesen, szóban és írásban adja át a szolgálatot: 
-  a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő főrendelkező, külső forgalmi szolgálattevő,  
-  az I. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, 
-  a XVIII. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő vezető váltókezelő. 
 
Személyesen, írásban adja át a szolgálatot: 
-  az I. és XVIII. sz. őrhelyeken szolgálatot teljesítő váltókezelők, 
 
Záhony-Rendező: 
Személyesen, szóban és írásban adja át a szolgálatot: 
-  a X. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, 
-  a XIV. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, 
-  a II. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő vezető váltókezelő. 
 
55 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Személyesen, írásban adja át a szolgálatot: 
-  a X. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő, 
-  a XIV. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő. 
 
Záhony-széles: 
Személyesen, szóban és írásban adja át a szolgálatot: 
-  a térfőnök, 
-  a VIII. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, 
-  a XII/a. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő, 
-  a VII. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő. 
 
Személyesen, írásban adja át a szolgálatot: 
-  Rendszerfelügyeleti előadó. 
 
Írásban adja át a szolgálatot: 
-  a III. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő, 
-  a VIII. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő, 
-  Záhony-Rendező VI. sz. tolatómozdony tolatásvezetője a térfőnöki irodában. 
 
Záhonyban  a  főrendelkező  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban,  a  főrendelkező  mellett 
szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  a  Szolgálatátadási  könyvben,  míg  Záhony, 
Záhony-Rendező, Záhony-széles szolgálati helyeken az őrhelyeken szolgálatot teljesítő külső 
forgalmi  szolgálattevők,  vezető  váltókezelő,  váltókezelők  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban 
jegyzik elő a szolgálatátadást. 
A szolgálatátadás szövegében kötelesek közölni a vágányhelyzetet (melyik fővágány foglalt, 
mivel  van  elfoglalva,  közölni  kell  a  kiadott  rögzítősaruk  hollétét,  a  felügyelet  alatt  tartott 
saruk darab- és sorszámát, az engedélyre, visszajelentésre váró, illetőleg a már engedély után, 
de még útban lévő vonatok számát, s az azok értesítésére vonatkozó egyéb információkat, az 
F.2. Utasítás vonatkozó előírásainak megfelelően. 
A szolgálatátadást a kiadott minta szerint, pontosan kell átírni, az adott forgalmi helyzetnek 
megfelelően.  A  szolgálatátadás  a  szolgálat  folytatásához  szükséges  egyéb  információkkal 
egészíthető  ki,  pl.:  átadott  táviratok,  szerelvényforduló  eltérések,  ünnepi  fordulók,  egyéb 
rendelkezések. 
A szövegminta a szolgálatátadás szövegében fel nem sorolt, állandóan átadandók jegyzékét is 
tartalmazza,  melyet  a  Fejrovatos  előjegyzési  napló  felfektetése  alkalmával,  a  hátlap  belső 
oldalára  be  kell  ragasztani.  A  jegyzéket  a  napló  vezetését  végző  valamennyi  munkavállaló 
köteles aláírni. 
 
Záhony-Rendező  VI.  sz.  tolatómozdony  tolatásvezetője  és  Záhony-Rendező  Normál  I.  sz. 
tolatómozdony 
tolatásvezetője 

Záhony-széles  térfőnöki 
irodában 
elhelyezett 
Szolgálatátadási könyvben jegyzik elő a szolgálatátadást. 
 
2.4.2.  SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL  SZOLGÁLAT  MEGSZAKÍTÁS,  SZOLGÁLAT  SZÜNETELÉS 
ESETÉN 
 
Szolgálatszünetelés esetén a szolgálatot  csak írásban kell átadni illetve átvenni  a Fejrovatos 
előjegyzési naplóban. 
Szolgálatszünetelés  Záhony-széles  III,  valamint  a  Záhony-Rendezőhöz  tartozó  Cserélő 
csoport II/a., és VI. sz. őrhelyeken van jelenleg. 
56 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A szolgálatátadást a kiadott minta szerint, pontosan kell átírni, az adott forgalmi helyzetnek 
megfelelően.  A  szolgálatátadás  a  szolgálat  folytatásához  szükséges  egyéb  információkkal 
egészíthető  ki,  pl.:  átadott  táviratok,  szerelvényforduló  eltérések,  ünnepi  fordulók,  egyéb 
rendelkezések. 
A szövegminta a szolgálatátadás szövegében fel nem sorolt, állandóan átadandók jegyzékét is 
tartalmazza, melyet a napló felfektetése alkalmával, a fedlap belső oldalára be kell ragasztani. 
A jegyzéket a napló vezetését végző valamennyi munkavállaló köteles aláírni. 
A  szolgálatszünetelés  befejezését  követően  (a  szolgálat  megkezdésekor)  halaszthatatlanul 
váltókörzet bejárást kell tartani, mely során meg kell győződni a vágány- és kocsihelyzetről, a 
váltók, 
berendezések 
állapotáról, 

hordozható 
jelzőeszközök 
meglétéről 

járműmegfutamodás  elleni  védelemről,  stb.,  melynek  tényét  elő  kell  jegyezni  a  Fejrovatos 
előjegyzési naplóban. 
 
 
2.5. 
FORGALMI 
SZOLGÁLATTEVŐ(K), 
(TÉRFŐNÖK) 
RÉSZLETES 
MUNKABEOSZTÁSA.  A  SZOLGÁLATI  HELYEN  SZOLGÁLATOT  TELJESÍTŐ 
VALAMENNYI 

FORGALMI 
SZOLGÁLATTEVŐ 
RÉSZLETES 
MUNKABEOSZTÁSA, TEENDŐIK ÉS HATÁSKÖRÜK ELHATÁROLÁSÁVAL 
 
Záhony főrendelkező feladatai: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Vonatforgalom 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokban kizárólagos rendelkezési joga van. Döntései során 
figyelembe  veszi  a  területi  főüzemirányító  és  a  térfőnök  rendelkezéseit.  Határforgalomban 
történő  vonatközlekedés  lebonyolításakor  a  területi  főüzemirányító  rendelkezései  a 
mérvadóak. 
Állandó  kapcsolatot  tart  a  területi  főüzemirányítóval,  a  térfőnökkel,  a  MÁV-START  Zrt. 
mozdonyirányítóval, a villamos üzemirányítóval, NAV, Rendőrség képviselőivel.  
Felsővezetéki  villamos  üzemmel  kapcsolatos  feladatokat  minden  esetben  a  villamos 
üzemirányítótól kapott rendelkezés alapján látja el. Őrzi a kapcsolókert kapujának kulcsát. 
A  villamos  üzemirányítóval  való  egyeztetés  után  elvégzi  a  felsővezetéki  hálózat 
feszültségmentesítését,  s  utasítást  ad  a  feszültségmentesített  szakaszon  a  földelés 
végrehajtására. 
Szükség esetén Rakodási engedélyt ad ki. 
Szabályozza  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony–széles  szolgálati  helyekre  érkező  és  onnan 
induló vonatok forgalmát. 
Meghatározza  a  személyszállító  vonatok  bejárati  vágányát  és  rendelkezik  a  váltókezelői 
szolgálati  helyek  felé,  a  vonatok  vágányútjának  beállítására.  Érkező  vonat  esetén,  a  FOR00 
rendszer  ellenőrzésével  köteles  meggyőződni  arról,  hogy  a  vonat  szolgálati  menetrendje 
melyik  szolgálati  helyre  szól,  más  szolgálati  helyre  tervezett  közlekedtetés  esetén  a 
menetrendben  szerepel-e  a  „közlekedés  más  pályaudvarra”  utaló  jel.  Felelős  a 
személyszállító-  és  tehervonatok  menetrendszerű  közlekedéséért,  valamint  a  személyszállító 
vonatok szerelvényeinek a vonatkozó előírásokban (SZVÖR, távirati rendelkezések, átmeneti 
technológiák)  meghatározott  összeállításáért.  Személyszállító  vonat  szerelvényében  beálló 
változások  (kisorozás,  besorozás,  különleges  kocsi,  más  vonattal  esetleg  tehervonattal  való 
továbbítás)  esetén  értesíti  a  MÁV-START  Zrt.  munkavállalóját  (pl.:  Személyszállítási 
főirányító [18-40], Nyíregyháza Ügyeletes [41-56]). 
Valamennyi  Záhony szolgálati  helyre  megrendelt nem  tehervonattal  kapcsolatos  szolgáltatás 
tényadatait  köteles  a  külső  forgalmi  szolgálattevővel  naplóztatni  vagy  naplózni,  a  FOR00 
rendszer Szolgáltatások naplózása párbeszédben. 
57 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Kezeli  a  biztosító-berendezést  a  Kezelési  Szabályzatban  előírtak  szerint.  A  Kezelési 
Szabályzatnak  megfelelően  őrzi  az  állandóan  zárva  tartott  44.  sz.  váltó  kulcsát  a 
berendezésben.  Az  I.  és  a  II.  sz.  vágányra  történő  vonatközlekedés  alkalmával  a  mellé 
beosztott  külső  forgalmi  szolgálattevővel  váltóellenőrzést  tart  a  Forgalmi  Utasítás  szabályai 
szerint.  Tolatás  alkalmával  a  44.  sz.  váltó  kulcsát  átadja  a  forgalmi  irodában  szolgálatot 
teljesítő külső forgalmi szolgálattevő részére. 
Rendelkezései  alapján  az  általa  felhatalmazott  külső  forgalmi  szolgálattevők  Írásbeli 
rendelkezést  állítanak  ki,  s  végzik  a  vonatok  mozdonyvezetőinek  indításra  történő 
felhatalmazását. 
Ellenőrzi és irányítja a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő és 
tolatásvezető munkáját. 
Nemzetközi személyszállító vonatok, tehervonatok közlekedése alkalmával értesíti a NAV és 
rendőrség  szolgálatban  lévő  munkavállalóit,  szervezi  a  be-  és  kilépő  vonatok  vizsgálatát,  a 
vonatforgalmat NAV és a rendőrségi szervek rendelkezései alapján bonyolítja le.  
Záhony  szolgálati  helyre  érkező  és  induló  tehervonatok  vonatelőkészítési  tevékenységének 
megkezdhetőségéről,  érkezéséről,  indulásáról  személyesen,  vagy  a  forgalmi  irodában 
szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  útján  értesíti  a  térfőnököt.  A  térfőnök 
munkaközi  szünete  esetén  kapcsolatot  tart  a  vállalkozó  vasúti  társaságot  képviselő 
munkavállalóval,  a  vállalkozó  vasúti  társaságokkal  kötött  Megállapodásokban  foglaltak 
szerint. 
Más  szakszolgálat,  külső  vállalkozók  által  végzendő  munkák  megkezdésének 
engedélyezésére, ha az a vonatforgalmat érinti, a területi főüzemirányítóval ill. a térfőnökkel 
való egyeztetés után jogosult. 
Ellenőrzi Záhony szolgálati hely területén a térvilágítás időben történő be- ill. kikapcsolását, 
ügyel a rend és tisztaság biztosítására.  
Felügyelet alatt tartja a rögzítősarukat, szükség esetén átadja a tolatásvezető részére, darab és 
sorszám szerint. 
Rendkívüli  események (baleset) esetén az Értesítési  Rend alapján intézkedik, a technológiát 
zavaró  vágányzári  és  egyéb  építési  munkák  esetén  szervező  tevékenységével 
forgalomszabályozási  intézkedéseket  tesz  az  üzemirányítással  és  az  állomásvezetéssel 
összhangban,  ezzel  biztosítva  a  technológiai  rend  helyreállítását,  a  menetrendszerű 
közlekedést.  
Intézkedik  a  bejelentett  hibák  megszüntetésére.  Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplót,  a 
Hibaelőjegyzési  könyvet,  a  Villamos  üzemi  naplót,  a  Feszültségmentesítési  nyilvántartást,  a 
Villamos  váltófűtés  Hibaelőjegyzési  naplót,  a  Mozdonyok,  motorkocsik,  vontatójárművek 
kulcsainak  nyilvántartását,  a  Rendkívüli  kocsikisorozások  előjegyzési  könyvét,  a  MÁV  Zrt. 
Ingatlankezelői  Hibabejelentő  könyvét.  Bejelentési  kötelezettsége  van  a  MÁV  Zrt. 
Ingatlankezelési Központi diszpécser szolgálat felé. 
 
Kezeli  Záhony  rendelkezési  szakaszaira  kiadott  sebességkorlátozás  elrendelő,  megszüntető 
táviratokat,  vezeti  a  Lassúmenet-  és  vágányzár  nyilvántartást,  gondoskodik  az  érintett 
mozdonyszemélyzet  lassúmenetekről  történő  értesítéséről  az  ÁVU  6.3,  6.4.  pontja  szerint, 
vagy erre a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevőt utasítja. 
Felügyelet  alatt  tartja a  Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely kiágazást  biztosító  berendezés 
kulcsát.  Részt  vesz  a  MÁV  ZRT.  MSZ  EN  ISO  9001:2015  szabvány  szerint  kiépített 
minőségirányítási rendszer fenntartásában, fejlesztésében. 
A  forgalmi  iroda  FOR  termináljára  telepített  zárt  csoportú  e-mail  rendszert  -  a  vonatkozó 
utasítások  rendelkezéseinek  megfelelően  -  kezeli,  illetve  kezelteti  a  forgalmi  irodában 
szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevővel. 
 
58 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony főrendelkező mellé beosztott külső forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Állandó  kapcsolatot  tart  a 
főrendelkezővel,  a  főrendelkező  utasítása  alapján  Írásbeli  rendelkezést  állít  ki,  kézbesíti  a 
vonatszemélyzet  részére, esetről-esetre kapott felhatalmazás alapján végzi  a mozdonyvezető 
indításra történő felhatalmazását. 
A  Forgalmi  Utasítás  szabályai  alapján,  I.  –  II.  sz.  vágányra  történő  vonatközlekedés 
alkalmával  nyitja,  lezárja  a  44.  sz.  váltót  és  a  főrendelkezővel  együtt  meggyőződik  a  váltó 
helyes állásáról. 
Kezeli az utastájékoztató hangosbemondó készüléket. Értesíti az utazóközönséget a vonatok 
érkezéséről,  indulásáról,  érkezési  és  indulási  vágányáról,  késésekről,  az  állomás  I  –  V.  sz. 
vágányain végzett tolatásokról (gépkörüljárás, gép vonatra járás), utazással kapcsolatos egyéb 
tudnivalókról  (MÁV-START  Zrt.  által  készített  hangos  szövegkönyv  szerint),  tűz-  és 
balesetvédelmi tájékoztatásokról.  
Elvégzi a Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasításában meghatározott feladatokat. 
Kezeli a személyszállító vonatok Vonatterhelési kimutatásait. 
Nemzetközi vonatokon utazó személyek számát nyilvántartja, a rendőrség bejegyzése szerint.  
Gyűjti  a 24 órás  helyzet készítéséhez szükséges adatokat, melyek alapján forgalmi  helyzetet 
készít. 
A  főrendelkező  utasítása  alapján  értesíti  a  térfőnököt  a  Záhony  szolgálati  helyre  érkező  és 
induló  tehervonatok  vonatelőkészítési  tevékenységének  megkezdhetőségéről,  érkezéséről, 
indulásáról. 
Gondoskodik  a  vámvizsgálatot  igénylő  vonatok  kiírásáról,  határforgalomban  közlekedő 
mozdonyszemélyzet  részére  elkészíti  és  átadja  a  kilépési  okmányokat.  Késés  esetén  a 
főrendelkező utasításai alapján elvégzi az igazolást.  
Vezeti  a  Személyvonati  Vámkönyvet  és  a  Határvizsgálati  könyvet,  a  számítógépes 
Hibaelőjegyzési könyvet, Kulcsnyilvántartó könyvet, Szolgálatátadási könyvet. 
Feladata  valamennyi  Záhony  szolgálati  helyre  érkező,  vagy  onnan  induló  normál  nyomtávú 
vonat  (személy-,  teher-,  mozdony-  és  munkavonatok)  eseményének  naplózása  (beleértve  a 
menetrendtől  eltérő  eseményeket  is).  Szükség  szerint  Eperjeske-alsó,  Záhony-Fehérolaj 
Átfejtő rakodóhely menetrendtől eltérő eseményeinek rögzítése a FOR00-ban. 
A  vonatkozó  utasítások  rendelkezéseinek  megfelelően  kezeli  a  forgalmi  iroda  FOR 
termináljára telepített zárt csoportú e-mail rendszert.  
A főrendelkező rendelkezése alapján Záhony szolgálati helyre megrendelt nem tehervonattal 
kapcsolatos  szolgáltatás  tényadatait  köteles  a  FOR00  alrendszer  Szolgáltatás  naplózás 
párbeszédében lenaplózni. 
A  főrendelkező  utasítása  alapján,  kezeli  Záhony  rendelkezési  szakaszaira  kiadott 
sebességkorlátozás  elrendelő,  megszüntető  táviratokat,  vezeti  a  Lassúmenet-  és  vágányzár 
nyilvántartást,  végzi  az  érintett  mozdonyszemélyzet  lassúmenetekről  történő  értesítését  az 
ÁVU 6.3, 6.4. pontja szerint. 
 
 
Záhony I. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Állandó  kapcsolatot  tart  a 
főrendelkezővel,  térfőnökkel,  a  Vontatási  Telephely  munkavállalójával,  a  területi 
főüzemirányítóval. 
A  főrendelkező  utasításai  alapján  szabályozza  a  vonatok  közlekedését,  felügyeli  a  tolatási 
mozgásokat. 
A  főrendelkező  utasításai  alapján  Írásbeli  rendelkezést  állít  ki,  kézbesíti  a  vonatszemélyzet 
részére,  s  esetről  esetre  kapott  felhatalmazás  alapján,  indításra  felhatalmazza  a  Csap  és 
Mándok 
irányába 
közlekedő 
nem 
személyszállító 
vonatok 
mozdonyvezetőit.
59 

 A  körzetében  előforduló  forgalmi  vonatkozású  változásokról,  vonatok  ki-  és  behaladásáról 
tájékoztatja  a  térfőnököt.  Szabályozza  a  Vontatási  Telephelyre  tartó  és  onnan  kijönni 
szándékozó mozdonyok mozgását.  
Irányítja  és  ellenőrzi  a  váltókezelők  munkáját.  A  vonatközlekedés  és  a  tolatási  mozgások 
lebonyolítására  vonatkozó  rendelkezése  valamennyi,  az  adott  őrhely  váltókörzetében 
szolgálatot  teljesítő  váltókezelőre  egyaránt  vonatkozik.  Szükség  esetén  a  külső  forgalmi 
szolgálattevő váltót állít. 
A  szolgálati  helyről  engedély  vagy  rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért  váltókezelő 
részére  soron  kívül  elrendeli  a  folyamatban  lévő  vonatközlekedés  és  tolatási  mozgás 
lebonyolításával összefüggő teendők elvégzését.  
A hangrögzítő berendezés használhatatlansága esetén Záhony – Mándok állomások között, az 
ellenmenet-  és  utolérést  kizáró  berendezés  használhatatlansága  esetén  Záhony  –  Csap 
állomások  között  széles és  normál  nyomtávolságon,  történő  engedélykéréskor  betölti  a  tanú 
szerepét. 
A  Kezelési  Szabályzatban  meghatározott  módon  kezeli  a  szolgálati  hely  jelzőberendezését, 
őrzi az állandóan zárva tartott váltók, kisiklasztó saruk, vágányzáró sorompók kulcsait. 
Felügyelet alatt tartja a páros féksarut és rögzítősarukat. Felelős a járműmegfutamodás elleni 
védekezés biztosításáért. 
Felügyeli  és  kezeli  az  állandóan  zárva  tartott  üzemi  útátjáró  sorompó  berendezését, 
vonatközlekedés és tolatás alkalmával intézkedik az útátjáró fedezéséről. 
Vonat- és tolatásmentes időszakban intézkedik gépjárművek áthaladására. 
A főrendelkező utasítása alapján elvégzi a feszültségmentes felsővezeték földelését. 
Felelős az őrhely és környezetének rendjéért, tisztaságáért, gondoskodik a körzetéhez tartozó 
váltók  használható  állapotban  tartásáról,  gondozásáról.  Kezeli  a  térvilágítást  kapcsoló 
berendezéseket. 
Vezeti a Fejrovatos előjegyzési naplót, a Hibaelőjegyzési könyvet, a Fűtőházba be- ill. kijáró 
mozdonyok  nyilvántartását,  a  Fuvarokmány  átvevő-átadó  könyvet,  a  Vonatterhelési 
kimutatások átadása-átvételét.  
Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik. 
Gondoskodik 

Vontatási 
Telephelyről 
kijáró 
vontatójárművek 
esetében 

mozdonyszemélyzet lassúmenetekről történő értesítéséről, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
 
Záhony-széles térfőnök részletes munkabeosztása:  
Munkáját megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben végzi. Felügyeli, és rendelkezési joga 
van Záhony, Záhony-Rendező, Záhony–széles szolgálati helyek forgalmi munkavállalói felett 
a vonatforgalom tervezésében, szervezésében, lebonyolításában. 
Állandó  kapcsolatot  tart  a  területi  főüzemirányítóval,  a  MÁV-START  Zrt. 
mozdonyirányítóval, a főrendelkezővel, VI., I. számú, a szereldés és a széles I. számú tolató 
tartalék tolatásvezetőjével valamint a vállalkozó vasúti társaságok képviselőivel a vállalkozó 
vasúti társaságokkal kötött Megállapodásokban foglaltak szerint. 
Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony–széles  szolgálati  helyek  vonatforgalmi  és  elegyhelyzete 
alapján, vonatforgalmi terv javaslatot tesz az F. 3. sz. Utasítás előírásai szerint, részt vesz a 12 
órás vonatforgalmi terv és a módosítás elkészítésében. 
Felelős az átrakás során jelentkező elegyáramlat  időben történő levezetésére, felel a helyből 
induló  tehervonatok  összeállításáért  a  vonatközlekedési  terv,  s  az  elegytovábbítási  rend 
betartásáért. 
Gondoskodik  az  érkező  mozdonyok  fordulójának  betartásáról.  Felügyeli  és  biztosítja  a 
tehervonatok menetrendszerűségét.  
Szervezi  az  érkező  VÁM  kilépő  küldemények  rendezését,  illetve  feldolgozását  a 
technológiának megfelelően. 
60 
 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A  főrendelkezővel  egyezteti  az  érkező  tehervonatok  bejárati  vágányát,  irányítja  a  vonatok 
szétrendezését, a kocsik rakodóhelyre való állítását, az üres és rakott kocsik vonatba sorozását 
és továbbítását. 
Állandóan  tájékozottnak  kell  lennie  az  állomás  vágányhelyzetéről,  a  továbbításra  váró 
elegyről, az átrakás során keletkező elegy rendeltetési helyéről. 
Meghatározza  a  normál  és  széles  nyomtávú  tolatómozdonyok  operatív  tolatási  rendjét.  A 
vállalkozó 
vasúti 
társaságokkal 
kötött 
megállapodások 
szerint, 

beadott 
szolgáltatáspontosítások alapján előállítja a „Részletes feladatkiírás” nyomtatványt, és elvégzi 
a megrendelt szolgáltatások FOR00 rendszerben történő naplózását. 
Felügyel  a  rendre  és  a  tisztaságra,  rendkívüli  esemény  alkalmával  az  Értesítési  rendben 
előírtak szerint intézkedik.  
Jogosult ellenőrizni a munkavállalók szolgálatképes állapotát.  
Vezeti a Helyzetjegyzéket, Szolgálatátadási könyvet, Számítógépes Hibaelőjegyzési könyvet. 
Feladata  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony–széles  szolgálati  helyekre  megrendelt  nem 
személyszállító  vonatok  részére  igényelt  szolgáltatások  tényadatainak  rögzítése  széles  és 
normál forgalomban a FOR00 rendszerben.  
Gondoskodik  az  állomási  tolatószolgálatot  ellátó  tolatómozdonyok  esetében  a 
mozdonyszemélyzet lassúmenetekről történő értesítéséről, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Állandó  kapcsolatot  tart  a 
főrendelkezővel,  térfőnökkel,  a  területi  főüzemirányítóval.  A  főrendelkező  rendelkezései 
alapján részt vesz a vonatközlekedés, valamint tolatási mozgások szabályozásában. 
Irányítja  és  ellenőrzi  a  váltókezelők  munkáját.  A  vonatközlekedés  és  a  tolatási  mozgások 
lebonyolítására  vonatkozó  rendelkezése  valamennyi,  az  adott  őrhely  váltókörzetében 
szolgálatot  teljesítő  váltókezelőre  egyaránt  vonatkozik.  A  szolgálati  helyről  engedély  vagy 
rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért  váltókezelő  részére  soron  kívül  elrendeli  a 
folyamatban  lévő  vonatközlekedés  és  tolatási  mozgás  lebonyolításával  összefüggő  teendők 
elvégzését. Szükség esetén a külső forgalmi szolgálattevő váltót állít. 
Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik.  
Záhony-széles szolgálati helyen az indulásra kész vonatokról jelentést tesz a főrendelkezőnek 
a  vonatszám  és  a  vonathossz  közlésével.  Jelenti  a  menetirány  birtoklását.a  főrendelkező 
részére.  A  főrendelkező  utasításai  alapján  Írásbeli  rendelkezést  állít  ki,  kézbesít  és  esetről 
esetre kapott felhatalmazás alapján elvégzi mozdonyvezető indításra történő felhatalmazását.  
A  széles  nyomtávon  kilépő  vonatok  esetében,  az  V.  sz.  őrhelyen  végzi  az  indításra  történő 
felhatalmazást a főrendelkező utasítása alapján. 
Rakodások  ideje  alatt  őrzi  a  KS2,  KS3  sz.  kisiklasztó  saruk  kulcsait,  valamint  a  gázátfejtő 
telep 635/E sz. váltójának kulcsát. A kulcsok átadását és átvételét elismeri, illetve elismerteti 
a Fejrovatos előjegyzési naplóban.  
A  térfőnök  rendelkezései  alapján  gondoskodik  a  kocsik  átrakó  (rakodó)  vágányokra  történő 
beállításáról és a kocsik kihúzásáról. 
Adatokat  szolgáltat  a  Záhony  Adatrögzítő  központ  és  a  főrendelkező  mellett  szolgálatot 
teljesítő külső forgalmi szolgálattevő részére. 
Feladata  valamennyi  Záhony-széles  szolgálati  helyre  érkező,  vagy  onnan  induló  széles 
nyomtávú  vonat  (teher-,  mozdony-  és  munkavonatok)  eseményének  naplózása  (beleértve  a 
menetrendtől eltérő eseményeket is). 
Az  érkező  és  induló  tehervonatok  vonatelőkészítési  tevékenységének  megkezdhetőségéről, 
érkezéséről, indulásáról értesíti a térfőnököt.  
Figyelemmel  kíséri  illetve  irányítja  a  tolatási  mozgásokat,  tekintettel  a  veszélyeztetett 
egyidejű mozgásokra és a tolatási körzetek elválasztására. 
61 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A  Kezelési  Szabályzatban  meghatározott  módon  kezeli  a  szolgálati  hely  biztosító-
berendezését.  Az  őrhelyen  rendszeresítve  van  a  Pályavasút  által  biztosított  vonatadat 
felvételéhez szükséges mobiltelefon, ami a leltári jegyzék részét képezi.  
Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplót,  Hibaelőjegyzési  könyvet,  Számítógépes 
Hibaelőjegyzési könyvet, a Fuvarokmány átvevő-átadó könyvet, a Vonatterhelési kimutatások 
átadása-átvételét, a Mozdonyok, motorkocsik, vontatójárművek kulcsainak nyilvántartását,  a 
Rádió és mobiltelefon átadási előjegyzést. 
Felügyelet alatt tartja az őrhelyre rendszeresített rögzítősarukat.  
A  vonatkozó  utasítások  rendelkezéseinek  megfelelően  kezeli  a  VIII.  sz.  őrhely  FOR 
termináljára telepített zárt csoportú e-mail rendszert. 
Végzi az érintett mozdonyszemélyzet lassúmenetekről történő értesítését, az ÁVU 6.4. pontja 
szerint. 
Felelős az őrhely és környezetének rendjéért, tisztaságáért, gondoskodik a körzetéhez tartozó 
váltók  használható  állapotban  tartásáról,  gondozásáról.  Kezeli  a  térvilágítást  kapcsoló 
berendezéseket. 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének részletes munkabeosztása:  
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Állandó  kapcsolatot  tart  a 
főrendelkezővel, térfőnökkel, a területi főüzemirányítóval. A főrendelkező utasításai alapján 
részt vesz a vonatközlekedés, valamint tolatási mozgások lebonyolításában. 
Irányítja  és  ellenőrzi  a  váltókezelők  munkáját,  ellenőrzi  a  biztonságos  munkavégzésre 
alkalmas  állapotukat,  felügyeli  a  vonatok  összeállításában,  szétrendezésében  részt  vevők 
biztonságát.  (kocsivizsgálók,  összerakók,  a  vállalkozó  vasúti  társaságot  képviselő 
munkavállalók, kocsirendezők, tolatásvezetők, váltókezelők). 
A  vonatközlekedés  és  a  tolatási  mozgások  lebonyolítására  vonatkozó  rendelkezése 
valamennyi,  az  adott  őrhely  váltókörzetében  szolgálatot  teljesítő  váltókezelőre  egyaránt 
vonatkozik.  A  szolgálati  helyről  engedély  vagy  rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért 
váltókezelő  részére  soron  kívül  elrendeli  a  folyamatban  lévő  vonatközlekedés  és  tolatási 
mozgás lebonyolításával összefüggő teendők elvégzését.  
Végzi  a  központi  vonóvezetékes  állítású  váltók  állítását,  illetve  szükség  esetén  a  helyszíni 
állítású váltókat is állítja. 
Záhony-Rendező  szolgálati  helyre  érkező  és  induló  tehervonatok  vonatelőkészítési 
tevékenységének megkezdhetőségéről, érkezéséről, indulásáról értesíti a térfőnököt.  
A  főrendelkező  utasításai  alapján  Írásbeli  rendelkezést  állít  ki,  kézbesít  és  esetről-esetre 
kapott utasítás alapján, végzi a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását.  
Vonatgép érkezésekor értesíti a térfőnököt. 
A  főrendelkezőtől  kapott  utasítás  alapján,  elvégzi  a  földelést  Záhony-Rendező  X.  szolgálati 
hely vonatkozásában. 
Felügyelet  alatt  tartja  a  813/E  866  E  sz.  váltó  kulcsát,  a  kiadást  illetve  a  visszavételt 
elismerteti a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
A Kezelési Szabályzatban leírtak szerint kezeli a berendezést. 
Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplót,  Hibaelőjegyzési  könyvet,  a  számítógépes 
Hibaelőjegyzési könyvet, a Fuvarokmány átvevő-átadó könyvet, a Vonatterhelési kimutatások 
átadása-átvételét, a Mozdonyok, motorkocsik, vontatójárművek kulcsainak nyilvántartását. 
A használhatatlan féksaruk cseréje iránt köteles intézkedni, a szolgálati felettese útján. 
Körzetében előforduló forgalmi vonatkozású változásokról értesíti a térfőnököt. Intézkedik az 
anyag és nyomtatványok vételezése iránt.  
Felelős az őrhely és körzetének rendjéért, tisztaságáért. 
Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik.  
62 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Feladata  valamennyi  Záhony-Rendező  szolgálati  helyre  érkező  vagy  onnan  induló  normál 
nyomtávú vonat eseményeinek rögzítése a FOR00-ban. 
Felügyelet alatt tartja az őrhelyre rendszeresített rögzítő- és féksarukat. 
A vonatkozó utasítások rendelkezéseinek megfelelően kezeli a X. sz. őrhely FOR termináljára 
telepített zárt csoportú e-mail rendszert. 
Végzi az érintett mozdonyszemélyzet lassúmenetekről történő értesítését, az ÁVU 6.4. pontja 
szerint. 
 
Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjének  részletes 
munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Kapcsolatot  tart  a 
főrendelkezővel, térfőnökkel. Rendelkezéseik alapján részt vesz a vonatközlekedés, valamint 
tolatási mozgások lebonyolításában. 
A főrendelkező utasításai alapján Írásbeli rendelkezést állít ki, kézbesít s esetről-esetre kapott 
utasítás alapján, végzi a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását.  
Felügyeli  a  körzetében  végzett  tolatási  mozgásokat,  melyek  biztonságos  végrehajtása 
érdekében állandó kapcsolatot tart a X. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjével, a XII/a. sz. 
őrhely váltókezelőjével, a XVIII. sz. őrhely vezető váltókezelőjével.  
Kezeli  a  pályaszinti  vágánykeresztezést  fedező  tolatásjelzőket  a  XII/a.  sz.  őrhely 
váltókezelőjével egyetértésben.  
Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik.  
A  PFT  csonka  vágány,  Záhony-Port  Zrt.  udvar  felé  történő  tolatási  mozgások  végzésére, 
engedélyt kér a főrendelkezőtől.  
Irányítja  a  felügyeletére  bízott  váltókezelők  munkáját.  A  vonatközlekedés  és  a  tolatási 
mozgások  lebonyolítására  vonatkozó  rendelkezése  valamennyi,  az  adott  őrhely 
váltókörzetében  szolgálatot  teljesítő  váltókezelőre  egyaránt  vonatkozik.  A  szolgálati  helyről 
engedély  vagy  rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért  váltókezelő  részére  soron  kívül 
elrendeli a folyamatban lévő vonatközlekedés és tolatási mozgás lebonyolításával összefüggő 
teendők elvégzését. Szükség esetén a külső forgalmi szolgálattevő váltót állít. 
Őrzi az állandóan zárva tartott váltók kulcsait, kezeli a jelzőberendezést a Kezelési Szabályzat 
szerint. 
Felügyelet alatt tartja a HS1, VS5, 301/1, 301/5. sz. váltó kulcsát, a kiadást, ill. visszavételt 
elismerteti a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
Körzetében  előforduló  forgalmi  jellegű  változásokról  értesíti  a  térfőnököt.  Rendelkezései 
alapján  felügyeli  a  tolatási  mozgásokat.  Kezeli  a  térvilágítási  kapcsolót  az  energiatakarékos 
üzem szem előtt tartásával.  
Intézkedik  az  anyag  és  nyomtatványok  vételezése  iránt.  Felügyelet  alatt  tartja  a  féksarukat, 
rögzítősarukat. A használhatatlan féksaruk, rögzítősaruk cseréje iránt köteles intézkedni.  
Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplót,  a  Hibaelőjegyzési  könyvet,  a  Fuvarokmány  átvevő-
átadó  könyvet,  a  Vonatterhelési  kimutatások  átadása-átvételét,  a  Mozdonyok,  motorkocsik, 
vontatójárművek kulcsainak nyilvántartását, a Rádió és mobiltelefon átadási előjegyzést. 
Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik. 
Végzi az érintett mozdonyszemélyzet lassúmenetekről történő értesítését, az ÁVU 6.4. pontja 
szerint. 
Felelős  az  őrhely  és  körzetének  rendjéért,  tisztaságáért,  gondoskodik  a  körzetéhez  tartozó 
váltók használható állapotban tartásáról, gondozásáról.  
 
 
 
 
63 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.7. VEZETŐ VÁLTÓKEZELŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely vezető váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Állandó  kapcsolatot  tart  a 
térfőnökkel, főrendelkezővel. Rendelkezései alapján részt vesz a vonatközlekedés, valamint a 
tolatási mozgások lebonyolításában.  
Irányítja  a  beosztott  váltókezelők  munkáját.  A  vonatközlekedés  és  a  tolatási  mozgások 
lebonyolítására  vonatkozó  rendelkezése  valamennyi,  az  adott  őrhely  váltókörzetében 
szolgálatot  teljesítő  váltókezelőre  egyaránt  vonatkozik.  A  szolgálati  helyről  engedély  vagy 
rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért  váltókezelő  részére  soron  kívül  elrendeli  a 
folyamatban  lévő  vonatközlekedés  és  tolatási  mozgás  lebonyolításával  összefüggő  teendők 
elvégzését. 
A vezető váltókezelő jelöli ki a XVIII. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelők közül, a 
XVI. sz. váltókörzetbe tartozó váltók állítását végző váltókezelőt. 
Felügyeli  a  körzetében  végzett  tolatási  mozgásokat.  A  mozgások  szabályozásakor 
figyelemmel  kell  lenni,  a  körzethez  tartozó  állandóan  zárva  tartott  üzemi  útátjáró,  sorompó 
berendezésére.  Az  útátjáróhoz  érkező  járművek  áthaladását  a  vonatközlekedési  és  tolatási 
szünetekben biztosítani kell. Huzamosabb ideig történő, útátjárón végzett tolatásokat, a közúti 
járművek  áthaladásáig  szüneteltetni  kell.  Ilyen  esetben  figyelemmel  kell  lenni  arra,  hogy  a 
tolatás  indokolatlanul  ne  akadályozza  a  közúti  forgalmat.  Ha  a  sorompó  használhatatlanná 
válik,  az  F.  2.  sz.  Forgalmi  Utasításban  előírt  esetekben  köteles  intézkedni  az  útátjáró, 
vonatközlekedés és tolatás tartama alatt történő fedezéséről. Kezeli a berendezést a Kezelési 
Szabályzatban  foglaltak  szerint.  Őrzi  az  állandóan  zárva  tartott  váltók  és  kisiklasztó  saruk 
kulcsait. Szükség esetén a vezető váltókezelő váltót állít. 
Kezeli  a  térvilágítás  kapcsolóit  az  energiatakarékos  üzem  szem  előtt  tartásával.  Felelős  az 
őrhely  és  körzetének  rendjéért,  tisztaságáért,  gondoskodik  a  körzetéhez  tartozó  váltók 
használható  állapotban  tartásáról,  gondozásáról.  Intézkedik  az  anyag  és  nyomtatványok 
vételezése iránt. 
Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik. 
Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplót,  a  Hibaelőjegyzési  könyvet,  a  Fuvarokmány  átvevő-
átadó könyvet, a Vonatterhelési kimutatások átadása-átvételét. 
Felügyelet alatt tartja az őrhelyre rendszeresített rögzítősarukat. 
Gondoskodik  az  érintett  mozdonyszemélyzet  lassúmenetekről  történő  értesítéséről,  az  ÁVU 
6.4. pontja szerint. 
 
Záhony-Rendező II. sz. őrhely (vezető) váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Állandó  kapcsolatot  tart  a 
főrendelkezővel,  térfőnökkel.  A  főrendelkező  utasításai  alapján  szabályozza  vonatok 
közlekedését. 
A  körzetében  előforduló  forgalmi  vonatkozású  változásokról,  a  tehervonatok  ki-  és 
behaladásáról értesíti a térfőnököt. A Kezelési Szabályzatban meghatározott módon kezeli a 
szolgálati  hely  biztosítóberendezését.  Őrzi  a  berendezéshez  tartozó,  állandóan  zárva  tartott 
váltók kulcsait (802, 818, 816. sz. váltók). 
Felügyelet  alatt  tarja  a  páros  féksarukat,  rögzítősarukat.  A  használhatatlan  rögzítősaruk  és 
páros féksaruk cseréje iránt köteles intézkedni. 
Tiszabezdéd  megállóhely  vonatkozásában  köteles  a  MÁV  –  START  Zrt.  által  készített 
Utastájékoztatási  szövegkönyv  alapján  élőszóval,  a  hangosbemondón  keresztül 
utastájékoztatást végezni.  
64 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Kezeli  a  térvilágítás  kapcsolóit,  s  felel  az  őrhely  és  környékének  rendjéért  és  tisztaságáért. 
Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplót,  a  Hibaelőjegyzési  könyvet.  Rendkívüli  esemény 
alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik. 
Felelős az őrhely és környezetének rendjéért, tisztaságáért. 
 
 
2.7.1 . VÁLTÓKEZELŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA 
 
Záhony I. sz. őrhely váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli  (fordulós) munkarendben végzi.  A felügyeletére bízott váltók 
állításával,  ellenőrzésével,  őrzésével  és  gondozásával  megbízott  munkavállaló.  A  külső 
forgalmi szolgálattevő utasításainak megfelelően feladata az elrendelt vonatközlekedéssel és 
tolatási mozgásokkal összefüggő vágányutak beállítása, tolatási mozgások szabályozása. 
A  külső  forgalmi  szolgálattevő  vonatközlekedésre  és  a  tolatási  mozgások  lebonyolítására 
vonatkozó  rendelkezése  valamennyi,  az  adott  őrhely  váltókörzetében  szolgálatot  teljesítő 
váltókezelőre egyaránt vonatkozik. 
Az I. sz. őrhely körzetében 2 fő váltókezelő teljesít szolgálatot. Az 1. sz. váltókezelő a 205/a, 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. sz. váltókat, a 2. sz. váltókezelő a 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. sz. 
váltókat kezeli. Az 1. és 2. sz. váltókezelő kijelöléséről az I. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő 
külső forgalmi szolgálattevő gondoskodik. 
A külső forgalmi szolgálattevő utasítása alapján kijelöléstől függetlenül bármely a szolgálati 
helyhez tartozó váltót köteles állítani.  
Amennyiben az őrhely körzetében 1 fő váltókezelő teljesít szolgálatot, egyszemélyben látja el 
a váltókörzetben a váltókezelői feladatokat. 
A  szolgálati  helyről  engedély  vagy  rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért  váltókezelő 
részére a külső forgalmi szolgálattevő, vezető váltókezelő soron kívül elrendeli a folyamatban 
lévő  vonatközlekedés  és  tolatási  mozgás  lebonyolításával  összefüggő  teendők  elvégzését, 
melyeket köteles azonnal végrehajtani. 
A  rábízott  körzetben  rendszeresített  berendezéseket  kezeli  a  Kezelési  szabályzatban  leírtak 
szerint. Gondoskodik az őrhely előtt lévő oszlopról kapcsolható térvilágítás energiatakarékos 
kezeléséről,  felelős  a  rábízott  körzetben  rendszeresített  jelzőeszközök  meglétéért  és  azok 
használhatóságáért. 
Körzetében  gondoskodik  a  váltó,  és  vágányút  ellenőrzés  szabályainak  betartásáról,  a 
közlekedő vonatok fogadásáról, megfigyeléséről a vonatközlekedés biztonságos lebonyolítása 
érdekében.  Zavartatás  esetén  a  külső  forgalmi  szolgálattevővel  együttesen  tevékenyen  részt 
vesz a technológiai nehézmények megszüntetésében és a rend helyreállításában. 
Átadja  az  érintett  mozdonyszemélyzet  részére  a  lassúmenet  értesítésére  szolgáló 
dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
Felelős az őrhely és környezetének rendjéért, tisztaságáért. 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli  (fordulós) munkarendben végzi.  A felügyeletére bízott váltók 
állításával,  ellenőrzésével,  őrzésével  és  gondozásával  megbízott  munkavállaló.  A  vezető 
váltókezelő  utasításainak  megfelelően  feladata  az  elrendelt  vonatközlekedéssel  és  tolatási 
mozgásokkal összefüggő vágányutak beállítása, tolatási mozgások szabályozása. 
A  XVI.  sz.  váltókörzet  váltókezelője  a  XVIII.  sz.  őrhelyen  végzi  szolgálatát.  A  XVI.  sz. 
váltókörzetben lévő váltókat a XVIII. sz. őrhelyre beosztott, a vezető váltókezelő által kijelölt 
váltókezelő állítja. 
A  szolgálati  helyről  engedély  vagy  rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért  váltókezelő 
részére  a  vezető  váltókezelő  soron  kívül  elrendeli  a  folyamatban  lévő  vonatközlekedés  és 
65 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
tolatási  mozgás  lebonyolításával  összefüggő  teendők  elvégzését,  melyeket  köteles  azonnal 
végrehajtani. 
A  rábízott  körzetben  rendszeresített  berendezéseket  kezeli  a  Kezelési  szabályzatban  leírtak 
szerint.  Felelős  a  rábízott  körzetben  rendszeresített  jelzőeszközök  meglétéért  és  azok 
használhatóságáért.  Körzetében  gondoskodik  a  váltó,  és  vágányút  ellenőrzés  szabályainak 
betartásáról,  a  közlekedő  vonatok  fogadásáról,  megfigyeléséről  a  vonatközlekedés 
biztonságos  lebonyolítása  érdekében.  Zavartatás  esetén  a  vezető  váltókezelővel  együttesen 
tevékenyen  részt  vesz  a  technológiai  nehézmények  megszüntetésében  és  a  rend 
helyreállításában. 
Átadja  az  érintett  mozdonyszemélyzet  részére  a  lassúmenet  értesítésére  szolgáló 
dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
Felelős az őrhely és környezetének rendjéért, tisztaságáért. 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli  (fordulós) munkarendben végzi.  A felügyeletére bízott váltók 
állításával,  ellenőrzésével,  őrzésével  és  gondozásával  megbízott  munkavállaló.  A  külső 
forgalmi szolgálattevő utasításainak megfelelően feladata az elrendelt vonatközlekedéssel és 
tolatási mozgásokkal összefüggő vágányutak beállítása, tolatási mozgások szabályozása. 
A  szolgálati  helyről  engedély  vagy  rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért  váltókezelő 
részére a külső forgalmi szolgálattevő, vezető váltókezelő soron kívül elrendeli a folyamatban 
lévő  vonatközlekedés  és  tolatási  mozgás  lebonyolításával  összefüggő  teendők  elvégzését, 
melyeket köteles azonnal végrehajtani. 
A  rábízott  körzetben  rendszeresített  berendezéseket  kezeli  a  Kezelési  szabályzatban  leírtak 
szerint.  Felelős  a  rábízott  körzetben  rendszeresített  jelzőeszközök  meglétéért  és  azok 
használhatóságáért.  
Körzetében  gondoskodik  a  váltó,  és  vágányút  ellenőrzés  szabályainak  betartásáról,  a 
közlekedő vonatok fogadásáról, megfigyeléséről a vonatközlekedés biztonságos lebonyolítása 
érdekében.  Zavartatás  esetén  a  külső  forgalmi  szolgálattevővel  együttesen  tevékenyen  részt 
vesz a technológiai nehézmények megszüntetésében és a rend helyreállításában. 
Átadja  az  érintett  mozdonyszemélyzet  részére  a  lassúmenet  értesítésére  szolgáló 
dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
Felelős az őrhely és környezetének rendjéért, tisztaságáért. 
 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli  (fordulós) munkarendben végzi.  A felügyeletére bízott váltók 
állításával,  ellenőrzésével,  őrzésével  és  gondozásával  megbízott  munkavállaló.  A  külső 
forgalmi szolgálattevő utasításainak megfelelően feladata az elrendelt vonatközlekedéssel és 
tolatási mozgásokkal összefüggő vágányutak beállítása, tolatási mozgások szabályozása. 
A XVI. sz. váltókörzet váltókezelője a XVIII. sz. őrhelyen végzi szolgálatát. Ha a XVIII. sz. 
őrhelyen  egy  váltókezelő  teljesít  szolgálatot,  vagy  amennyiben  a  XVI.  sz.  váltókörzet 
váltókezelője  a  személyvonatok  összeállítását,  forgatását  végzi,  a  XVI.  sz.  váltókörzet 
váltóinak felügyeletét a XIV. sz. őrhely váltókezelője látja el. Ennek elbírálása a főrendelkező 
feladata. 
A  szolgálati  helyről  engedély  vagy  rendelkezés  alapján  eltávozó  és  visszatért  váltókezelő 
részére a külső forgalmi szolgálattevő, vezető váltókezelő soron kívül elrendeli a folyamatban 
lévő  vonatközlekedés  és  tolatási  mozgás  lebonyolításával  összefüggő  teendők  elvégzését, 
melyeket köteles azonnal végrehajtani. 
A  rábízott  körzetben  rendszeresített  berendezéseket  kezeli  a  Kezelési  szabályzatban  leírtak 
szerint.  Felelős  a  rábízott  körzetben  rendszeresített  jelzőeszközök  meglétéért  és  azok 
használhatóságáért.  
66 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Körzetében  gondoskodik  a  váltó,  és  vágányút  ellenőrzés  szabályainak  betartásáról,  a 
közlekedő vonatok fogadásáról, megfigyeléséről a vonatközlekedés biztonságos lebonyolítása 
érdekében.  Zavartatás  esetén  a  külső  forgalmi  szolgálattevővel  együttesen  tevékenyen  részt 
vesz a technológiai nehézmények megszüntetésében és a rend helyreállításában. 
Átadja  az  érintett  mozdonyszemélyzet  részére  a  lassúmenet  értesítésére  szolgáló 
dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
Felelős az őrhely és környezetének rendjéért, tisztaságáért. 
 
Záhony-széles III. sz. őrhely váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Széles nyomtávú vonat közlekedése alkalmával, részt vesz a vonatforgalom lebonyolításában. 
A  főrendelkező  utasításainak  megfelelően  feladata,  az  elrendelt  vonatközlekedéssel 
összefüggő vágányutak beállítása, szükségessé váló tolatási mozgások szabályozása az őrhely 
körzetében.  A  rábízott  körzetben  rendszeresített  berendezéseket  kezeli  a  Kezelési 
Szabályzatban  leírtak  szerint.  Tisztítja  a  felügyeletére  bízott  váltókat.  Köteles  jelenteni  a 
széles  nyomtávú  vonatok  beérkezését  a  főrendelkezőnek  és  az  I.  sz.  őrhelyen  szolgálatot 
teljesítő külső forgalmi szolgálattevőnek. 
Felelős  a  rábízott  körzetben  rendszeresített  jelzőeszközök  meglétéért  és  azok 
használhatóságáért.  Körzetében  gondoskodik  a  váltó,  és  vágányút  ellenőrzés  szabályainak 
betartásáról,  a  közlekedő  vonatok  fogadásáról,  megfigyeléséről  a  vonatközlekedés 
biztonságos lebonyolítása érdekében. 
Felügyelet  alatt  tartja  a  rögzítősarukat.  Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplót,  Lassúmenet 
kimutatás átadási könyvét, Hibaelőjegyzési könyvet. Kulcsszekrényben elzárva őrzi az 519 B 
FE,  523  B  FK,  535  K  váltók  kulcsait,  biztosítja  és  ellenőrzi  a  vagyonvédelmi  előírások 
betartását.  
Felelős  az  őrhely  és  körzetének  rendjéért,  tisztaságáért.  Intézkedik  az  anyag  és 
nyomtatványok,  lassúmenet  kimutatások  vételezése  iránt.  Rendkívüli  esemény  alkalmával 
közvetlen felettese útján intézkedik.  
Zavartatás  esetén  a  külső  forgalmi  szolgálattevővel,  vezető  váltókezelővel  együttesen 
tevékenyen  részt  vesz  a  technológiai  nehézmények  megszüntetésében  és  a  rend 
helyreállításában.  
Az  érintett  mozdonyszemélyzet  részére  átadja  a  lassúmenet  értesítésére  szolgáló 
dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
Felelős az őrhely és környezetének rendjéért, tisztaságáért. 
 
Záhony-széles VII. sz. őrhely váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben végzi. Kapcsolatot tart a térfőnökkel, 
főrendelkezővel, utasításai alapján részt vesz a vonatközlekedés, valamint tolatási mozgások 
lebonyolításában. Kulcsszekrényben őrzi az állandóan zárva tartott váltók kulcsait. Váltót állít 
a  tolatási  mozgások  részére.  A  XII/a.  sz.  őrhely  felé  történő  tolatások  alkalmával  különös 
gondot kell fordítani a pályaszinti keresztezésen, normál nyomtávolságon végzett tolatásokra, 
a tiltott egyidejű mozgásokat meg kell szüntetni. 
Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplót,  Lassúmenet  kimutatások  átadási  könyvét, 
Hibaelőjegyzési könyvet, kezeli a térvilágítás kapcsolóit az energiatakarékos üzem szem előtt 
tartásával.  Felelős  az  őrhely  és  körzetének  rendjéért,  tisztaságáért.  Intézkedik  az  anyag  és 
nyomtatványok  vételezése  iránt.  Rendkívüli  esemény  alkalmával  közvetlen  felettese  útján 
intézkedik. Felügyelet alatt tartja az őrhelyre rendszeresített rögzítősarukat és a III. sz. őrhely 
kulcsát. 
Az  érintett  mozdonyszemélyzet  részére  átadja  a  lassúmenet  értesítésére  szolgáló 
dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
67 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Tevékenysége  széles  nyomtávolságú  vonat  közlekedése  esetén  kiegészül  a  III.  sz.  őrhely 
váltókezelőjének munkájával, ha azt a III sz. őrhely körzetében látja el. 
A Vontatási Telephelyre történő jármű  ki- és bejáratások során elvégzi  a Záhony-széles  III. 
sz.  őrhely  váltóinak  állítását,  az  ÁVU  2.34.2.  sz.  pontja  szerint.  Felelős  az  őrhely  és 
környezetének rendjéért, tisztaságáért. 
 
Záhony-széles XII/a. sz. őrhely váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben végzi. Kapcsolatot tart a térfőnökkel, 
főrendelkezővel,  rendelkezései  alapján  részt  vesz  a  vonatközlekedés,  valamint  tolatási 
mozgások lebonyolításában. A pályaszinti keresztezésen végzett tolatásokat kézi jelzésekkel 
szabályozza, melynek érdekében, kapcsolatban áll a VII. sz. őrhely váltókezelőjével, valamint 
a XIV. és a VIII. sz. őrhelyek külső forgalmi szolgálattevőivel.  
Hozzájárul a tároló vágányokon végzendő tolatási mozgásokhoz, melyek részére váltót állít. 
Tisztítja a felügyeletére bízott váltókat. 
A  vágányok  elfoglalását  és  felszabadítását  közli  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevőjével. 
A  Várda-Garden  2001.  Kft.,  Kelet-Trans  2000  Kft.  saját  célú  vágány  kiszolgálásakor,  az 
Üzemviteli Végrehajtási Utasításban foglaltakat köteles betartani. 
Felügyelet alatt tartja a 609/1, 601. sz. váltók-, valamint a VS2, VS4. sz. kulcsokat, melyet a 
kiszolgáló  menet  tolatásvezetőjének  adhat  át.  A  kiadást  ill.  visszavételt  elismerteti  a 
Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
Felügyelet alatt tartja a rögzítősarukat. Felelős az őrhely és körzetének rendjéért, tisztaságáért. 
Intézkedik  az  anyag  és  nyomtatványok  vételezése  iránt.  Vezeti  a  Fejrovatos  előjegyzési 
naplót, Hibaelőjegyzési könyvet.  
Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik. 
Átadja  az  érintett  mozdonyszemélyzet  részére  a  lassúmenet  értesítésére  szolgáló 
dokumentumokat,  az ÁVU 6.4. pontja szerint.  Felelős  az őrhely  és környezetének rendjéért, 
tisztaságáért. 
 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely váltókezelőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli  (fordulós) munkarendben végzi.  A felügyeletére bízott váltók 
állításával,  ellenőrzésével,  őrzésével  és  gondozásával  megbízott  munkavállaló.  A  külső 
forgalmi szolgálattevő utasításainak megfelelően feladata az elrendelt vonatközlekedéssel és 
tolatási mozgásokkal összefüggő vágányutak beállítása, tolatási mozgások szabályozása. 
A  külső  forgalmi  szolgálattevő  vonatközlekedésre  és  a  tolatási  mozgások  lebonyolítására 
vonatkozó  rendelkezése  valamennyi,  az  adott  őrhely  váltókörzetében  szolgálatot  teljesítő 
váltókezelőre egyaránt vonatkozik. 
A  rábízott  körzetben  rendszeresített  berendezéseket  kezeli  a  Kezelési  szabályzatban  leírtak 
szerint. Gondoskodik a térvilágítás energiatakarékos kezeléséről, felelős a rábízott körzetben 
rendszeresített jelzőeszközök meglétéért és azok használhatóságáért. 
Körzetében  gondoskodik  a  váltó,  és  vágányút  ellenőrzés  szabályainak  betartásáról,  a 
közlekedő vonatok fogadásáról, megfigyeléséről a vonatközlekedés biztonságos lebonyolítása 
érdekében.  Zavartatás  esetén  a  külső  forgalmi  szolgálattevővel  együttesen  tevékenyen  részt 
vesz a technológiai nehézmények megszüntetésében és a rend helyreállításában. 
Átadja  az  érintett  mozdonyszemélyzet  részére  a  lassúmenet  értesítésére  szolgáló 
dokumentumokat,  az ÁVU 6.4. pontja szerint.  Felelős  az őrhely  és környezetének rendjéért, 
tisztaságáért. 
 
 
68 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.8. VONALI TOLATÁSVEZETŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA 
 
Záhony-Rendező  Normál  I.  tolatómozdony  vonali  tolatásvezetőjének  részletes 
munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben végzi. Kapcsolatot tart a térfőnökkel, 
a  főrendelkezővel,  ill.  a  XVIII.  sz.  őrhely  vezető  váltókezelőjével.  Állomási  technológia 
zavartatása  esetén  a  térfőnök  rendelkezései  alapján  elvégzi  a  saját  célú  vágányok, 
rakodóhelyek,  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő,  Tornyospálca,  Mándok  állomások  kiszolgálását. 
Vezeti a részére átadott Részletes feladatkiírást.  
Záhony-Fehérolaj Átfejtő, ill. Tornyospálca, Mándok kiszolgálása alkalmával, az Adatrögzítő 
központ  útján  elkészítteti,  a  Pályavasúti  informatikai  rendszerek  hibája  esetén  elkészíti  a 
Vonatterhelési  kimutatást,  szükség  esetén  fékpróbát  tart  a  vonatnál  és  felhatalmazza  a 
mozdonyvezetőt az indításra. 
Irányítja a tolatási mozgások végzését, mérlegelendő kocsik mérlegelését, ellenőrzi a tolatás 
befejezése után a megfutamodás elleni biztosítás végrehajtását. 
Felelős  a  tolatás,  ill.  vonatközlekedés  közben  az  utasítás  szerinti  munkavégzésért,  a 
munkavédelmi eszközök előírás szerinti használatáért. 
Működési  területe  kiterjed  a  Záhony-Rendező,  Záhony,  Záhony-Átrakó  normál  nyomtávú 
vágányaira,  valamint  Mándok,  Tornyospálca,  állomásokra  és  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő 
rakodóhely területére. Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik. 
A tolatási feladat  végrehajtására kijelölt  vontatójármű mozdonyszemélyzete részére átadja a 
lassúmenet értesítésére szolgáló dokumentumokat. 
 
 
2.9. TOLATÁSVEZETŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA 
 
Záhony forgalmi irodában szolgálatot teljesítő tolatásvezető feladatai: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Állandó  kapcsolatot  tart  a 
főrendelkezővel,  jelzésadás  útján  és  élőszóban  az  I.  és  XVIII.  sz.  őrhelyek  váltókezelőivel, 
mozdonyvezetőkkel, kocsivizsgálókkal. 
Szolgálat  közben  az  adott,  vett  közleményeket  az  utasításokban  előírt  módon  adja,  illetve 
nyugtázza. 
Részt vesz az érkező és induló személyszállító és szerelvény vonatok összeállítását elősegítő 
tolatási mozgások előkészítésében és végrehajtásában. A vonatok összeállításánál figyelembe 
veszi  a  SZVÖR-szerinti  és  a  főrendelkező  által,  részére  adott  szerelvény  összeállítással 
kapcsolatos rendelkezéseket. 
Végrehajtja  az  érkező  vonatok  mozdonyainak  lekapcsolását,  az  induló  vonatokra  a 
mozdonyok  rákapcsolását  a  mozdonyforduló  és  eseti  rendelkezések  alapján  az  F.  2.  sz. 
utasításban foglaltak szerint. 
Végrehajtja  a  váltók  állítását  a  biztonságos  tolatás  érdekében.  Felelős  a  szerelvények 
balesetmentes  mozgatásáért  a  Forgalmi  utasításban  és  az  ÁVU-ban  foglalt  utasvédelmi  és 
tolatásvezető  teendőivel  összefüggő  rendelkezések  betartásáért,  tolatás  közben  és  annak 
befejezése után a szükséges biztonsági intézkedések megtételéért. 
Elvégzi  a  közlekedés,  tolatás  lebonyolítását,  az  utasítások,  szabályzatok  és  technológiákban 
előírtak  alapján,  a  forgalom  biztonsága  érdekében.  A  tolatások  végrehajtásának  ideje  alatt 
rádiókapcsolatot tart a főrendelkezővel és a tolatást végző mozdonnyal.  
Felelős  a  felügyeletére  bízott  eszközök  használatáért,  használható  állapotáért,  hiányosság 
esetén  jelentéstételi  kötelezettsége  van.  Vezeti  a  tolatási  rádiók  átadás-átvételi  könyvet. 
Rendkívüli  esemény  esetén  jelentési  kötelezettsége  van  a  Balesetvizsgálati  Utasítás  és  az 
Értesítési rend szerint. 
69 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Rendkívüli  helyzetben  konkrét  előírások  hiányában  is  köteles  elvégezni  a  munkáját,  úgy 
ahogy az megítélése szerint az adott körülmények között legbiztonságosabb. 
Köteles  munkatársaival  együttműködni,  munkáját  előírásszerűen  végezni  annak  érdekében, 
hogy saját és mások testi épségét ne veszélyeztesse. 
Fogadja  Záhony  I-V.  vágányára  érkező  személyszállító  és  szerelvényvonatokat,  a  vonatok 
megállási helyénél. 
Záhony  szolgálati  helyen  -  amennyiben  szükséges  -  a  tolatási  feladat  végrehajtására  kijelölt 
vontatójármű mozdonyszemélyzete részére átadja a forgalmi irodában előállított, lassúmenet 
értesítésére szolgáló dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
 
Záhony-Rendező VI. sz. tolatómozdony tolatásvezetőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  Állandó  kapcsolatot  tart  a 
térfőnökkel, a X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjével. Rendelkezései alapján irányítja 
a  Záhony-Rendező  VI.  sz.  tolatómozdony  munkáját,  felügyeli  és  irányítja  a  beosztott 
kocsirendezők munkáját. Működési területe kiterjed a Záhony-Rendező, Cserélő csoport, 500-
as,  Tengelyátszerelő  normál,  ill.  kombinált  vágányaira,  700-as,  Pillangó  rakodó,  Gázátfejtő, 
Kelet-Trans  2000  Kft,  Várda-Garden  2001  Kft,  MÁVAG,  Fűtőház,  Hőközpont,  Transfer-R 
Kft., Záhony, Záhony-Átrakó normál nyomtávú vágányaira. 
Feladata: A működési területéhez tartozó rakodóhelyek időben történő minőségi kiszolgálása, 
érkező vonatok szétrendezése, ill. az induló vonatok összeállítása az utasítások, rendelkezések 
figyelembe  vételével.  Irányítja  a  tolatási  mozgások  végzését,  ellenőrzi  a  tolatás  befejezése 
után  a  megfutamodás  elleni  biztosítás  végrehajtását.  Vezeti  a  részére  átadott  Részletes 
feladatkiírást.  Felelős  a  tolatások  utasítás  szerinti  végzéséért,  a  védőfelszerelések  előírás 
szerinti használatáért. Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik.  
A tolatási feladat  végrehajtására kijelölt  vontatójármű mozdonyszemélyzete részére átadja a 
lassúmenet értesítésére szolgáló dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
 
Záhony-Rendező Szereldés tolatómozdony tolatásvezetőjének részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben végzi. Kapcsolatot tart a térfőnökkel, 
a  Tengelyátszerelő  művezetőjével.  Rendelkezései  alapján  irányítja  a  Záhony-Rendező 
Szereldés tartalék munkáját, felügyeli és irányítja a beosztott kocsirendező munkáját. Feladata 
a  visszaszerelendő  kocsik  kivédőzése,  majd  a  visszaszereléshez  való  beállítása,  az 
átszerelendő  kocsik  beállítása  szereléshez,  ill.  az  átszerelt  kocsik  bevédőzése  a  Cserélő 
csoporton. 
Irányítja  a  tolatási  mozgások  végzését,  ellenőrzi  a  tolatás  befejezése  után  a  megfutamodás 
elleni biztosítás végrehajtását, betartja a kiszolgálással kapcsolatos technológiát, a védőkocsik 
alkalmazásával kapcsolatos szabályokat. 
Működési  területe  kiterjed  a  Tengelyátszerelő  normál,  ill.  kombinált  vágányaira,  valamint 
Záhony-Rendező,  Cserélő  csoport,  500-as,  700-as,  Pillangó  rakodó,  Gázátfejtő,  Kelet-Trans 
2000 Kft., Várda-Garden 2001 Kft, MÁVAG, Fűtőház, Hőközpont, Transfer-R Kft., Záhony , 
Záhony-Átrakó normál nyomtávú vágányaira. 
Felelős  a  tolatások  utasítás  szerinti  végzéséért,  a  védőfelszerelések  előírás  szerinti 
használatáért.  
Rendkívüli esemény alkalmával közvetlen felettese útján intézkedik. Vezeti a részére átadott 
Részletes feladatkiírást. 
A tolatási feladat  végrehajtására kijelölt  vontatójármű mozdonyszemélyzete részére átadja a 
lassúmenet értesítésére szolgáló dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
 
Záhony-széles I. sz. tolatómozdony tolatásvezetőjének munkabeosztása: 
70 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Munkáját megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben végzi. Kapcsolatot tart a térfőnökkel, 
a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjével.  Rendelkezéseik  alapján  irányítja  a 
Záhony-széles I. tartalék munkáját. 
Felügyeli és irányítja a beosztott kocsirendezők munkáját. 
Működési  területe  kiterjed  Záhony-széles  szolgálati  hely  vágányhálózatára,  megrendelés 
esetén Tuzsér állomás széles vágányhálózatára. 
Feladata: a működési területhez tartozó rakodóhelyek időben történő, minőségi kiszolgálása, 
érkező vonatok szétrendezése, ill. az induló vonatok összeállítása.  
Vezeti a részére átadott Részletes feladatkiírást. 
Felelős a tolatás utasítás szerinti végzéséért, a védőfelszerelések használatáért. 
Irányítja  a  tolatási  mozgások  végzését,  ellenőrzi  a  tolatás  befejezése  után  a  megfutamodás 
elleni  biztosítás  végrehajtását.  Rendkívüli  esemény  alkalmával  közvetlen  felettese  útján 
intézkedik.  
A tolatási feladat  végrehajtására kijelölt  vontatójármű mozdonyszemélyzete részére átadja a 
lassúmenet értesítésére szolgáló dokumentumokat, az ÁVU 6.4. pontja szerint. 
 
 
2.10. VONALI KOCSIRENDEZŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA 
 
Záhony-Rendező  normál  I.  sz.  tolatómozdony  vonali  kocsirendezőjének  részletes 
munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  A  vonali  tolatásvezető 
irányítása mellett végrehajtja a járműkapcsolásokat, a vonatok rendezésre való előkészítését, a 
vonatok összerakását.  
Ellenőrzi 

munkafolyamatokban 
érintett 
berendezéseket, 
meggyőződik 
azok 
használhatóságáról,  az  esetleges  hiányosságokat  jelenti  a  végrehajtandó  műveletek 
folyamatosságának biztosítása érdekében. 
A  tolatási  műveletek  során  a  részére  meghatározott  körzetben  a  helyszíni  állítású  váltókat 
állítja.  A  vonali  tolatásvezető  felhatalmazása  alapján  egyéb  védelmi  berendezést  (siklasztó 
saru,  vágányzáró  sorompó)  kezel,  a  váltók  és  a  védelmi  berendezések  helyes  állásáról 
tájékoztatja a vonali tolatásvezetőt a balesetmentes tolatási mozgás biztosítása érdekében. 
Sorompó nélküli útátjárót érintő tolatási mozgások végzésekor az útátjáró fedezését biztosítja 
a közúti forgalom veszélyeztetésének elkerülése céljából. 
Tolatásmentes időszakban elvégzi  a részére kijelölt  váltók gondozását.  A tolatási mozgások 
befejezése  után  végrehajtja  a  járműmegfutamodás  elleni  biztonsági  teendőket,  a  balesetek 
megelőzése céljából.  
Zavar,  vagy  rendkívüli  esemény  esetén  a  vonali  tolatásvezetővel  együttesen  gondoskodik  a 
technológiai  nehézmények  megszüntetéséről  –  a  forgalmi  utasítások  szabályainak  betartása 
mellett  –  a  helyzetnek  megfelelően  a  technológiai  rend  helyreállítása  érdekében. 
Balesetvédelmi és munkabiztonsági szabályok betartásáért személyes felelősség terheli.  
Téli időszakban a Téli forgalmi utasításban meghatározottak szerint részt vesz a hóeltakarítási 
munkálatokban.  
 
 
2.11. KOCSIRENDEZŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA 
 
Záhony-Rendező  VI.,  Záhony-Rendező  Szereldés,  valamint  a  Záhony-széles  I.  sz. 
tolatómozdony kocsirendező(k) részletes munkabeosztása: 
Munkáját  megszakítás  nélküli  (fordulós)  munkarendben  végzi.  A  tolatásvezető  irányítása 
mellett végrehajtja a járműkapcsolásokat, a vonatok rendezésre való előkészítését, a vonatok 
71 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
összerakását.  Ellenőrzi  a  munkafolyamatokban  érintett  berendezéseket,  meggyőződik  azok 
használhatóságáról,  az  esetleges  hiányosságokat  jelenti  a  végrehajtandó  műveletek 
folyamatosságának biztosítása érdekében. A tolatási műveletek során a részére meghatározott 
körzetben a helyszíni állítású váltókat állítja. 
A tolatásvezető felhatalmazása alapján egyéb védelmi berendezést (siklasztó saru, vágányzáró 
sorompó)  kezel,  a  váltók  és  a  védelmi  berendezések  helyes  állásáról  tájékoztatja  a 
tolatásvezetőt a balesetmentes tolatási mozgás biztosítása érdekében. 
Sorompó nélküli útátjárót érintő tolatási mozgások végzésekor az útátjáró fedezését biztosítja 
a közúti forgalom veszélyeztetésének elkerülése céljából. 
Tolatásmentes időszakban elvégzi  a részére kijelölt  váltók gondozását.  A tolatási mozgások 
befejezés  után  végrehajtja  a  járműmegfutamodás  elleni  biztonsági  teendőket,  a  balesetek 
megelőzése céljából. 
Zavar,  vagy  rendkívüli  esemény  esetén  a  tolatásvezetővel  együttesen  gondoskodik  a 
technológiai  nehézmények  megszüntetéséről  –  a  forgalmi  utasítások  szabályainak  betartása 
mellett  –  a  helyzetnek  megfelelően  a  technológiai  rend  helyreállítása  érdekében. 
Balesetvédelmi és munkabiztonsági szabályok betartásáért személyes felelősség terheli. 
Téli időszakban a Téli forgalmi utasításban meghatározottak szerint részt vesz a hóeltakarítási 
munkálatokban. 
 
 
2.12.  BELSŐ  ADATRÖGZÍTŐK  (VONATFEL-  ÉS  ÁTVEVŐK)  RÉSZLETES 
MUNKABEOSZTÁSA 
 
Záhony-széles rendszerfelügyeleti előadó részletes munkabeosztása: 
Munkáját megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben végzi. 
Állandó kapcsolatot tart a térfőnökkel és a főrendelkezővel. 
Telefonon,  fax-on,  ill.  email-en  bemondott,  érkezett  adatok  alapján  elvégzi  az  IÜR 
rendszerben a vonat-összeállításokat, kereskedelmi adatok rögzítését, módosítását, a vonatok 
készre jelentését, PGV határforgalmi folyamatok kezelését.  
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely, Tuzsér, Komoró, Vásárosnamény, Mándok, Nyírmada 
állomásokat  kiszolgáló  Kt,  Ki  vonatok  járműadat  módosításait  és  vonat-összeállítás 
rögzítéseit végzi. 
Normál nyomtávon kilépő tehervonatoknál előjelentést küld az UZ vasúti társaság részére a 
vonat-összeállításról. 
Kereskedelmi  adatok  rögzítését  végzi  mind  normál,  mind  széles  nyomtávon.  A  normál 
hálózaton  be-  és  kilépő  vonatok  esetén  kezeli  az  IÜR  rendszer  PGV  felületét  és  köteles  az 
átadás-átvételi  adatokból  Kocsikimutatást,  Vonatjegyzéket  és  Vonatterhelési  kimutatást 
előállítani és átadni a vállalkozó vasúti társaság részére. Az átadott Vonatterhelési kimutatás 
egy példányát köteles lefűzni és 1 évig megőrizni. 
Amennyiben a munkafolyamatok  indokolják,  Záhony főrendelkező által  közölt vagy átadott 
adatok  alapján  elkészíti  a  részletes  feladatkiírást,  illetve  ezek  alapján  elvégzi  a  szolgáltatás 
pontosítás részletes naplózását. 
Szükség  esetén,  indokolt  esetben  a  vállalkozó  vasúti  társaság  által  megadott  adatok  alapján 
elkészíti az elektronikus pontosításokat. 
Vezeti  a  Szolgálatátadási  naplót,  és  a  számítógépes  Hibaelőjegyzési  könyvet.  Munkáját  a 
vonatkozó Utasítások, valamint a Kezelési szabályzat alapján végzi. 
Felügyelet  alatt  tartja  és  szükség  esetén  átadja  az  Adatrögzítő  központba  rendszeresített 
mobiltelefont,  a  pályahálózat  működtető  létszámába  tartozó  vonali  tolatásvezető  vagy  a 
vállalkozó vasúti társaságot képviselő munkavállaló részére. 
Felel a helység tisztaságáért, rendjéért. 
72 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
2.14.  JELZŐK,  VÁLTÓK,  HELYISÉGEK  KIVILÁGÍTÁSÁNAK  SZABÁLYOZÁSA, 
AZ  ÁLLOMÁSI,  VALAMINT  NYÍLTVONALI  HELYHEZ  KÖTÖTT  JELZŐK 
LÁMPÁINAK 

GONDOZÁSÁRA 
VONATKOZÓ 
HELYI 
ELŐÍRÁSOK 

GONDOZÁSUKKAL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSÁVAL 
 
Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles  és  a  hozzájuk  tartozó  nyíltvonalakon,  valamennyi 
helyhez  kötött  jelző  fényjelző,  melyek  jelzőlámpái  nappal  és  sötétben  állandóan  be  vannak 
kapcsolva.  Meghibásodás  esetén  jelentést  kell  tenni  a  főrendelkezőnek,  aki  a  helyreállítás 
iránt köteles intézkedni. A meghibásodást, ill. az elhárítást be kell jegyezni a Hiba-előjegyzési 
könyvbe.  A  jelzők  lámpáinak  gondozását  a  TTEBO  Biztosítóberendezési  Főnökség  Záhony 
végzi. 
Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles valamennyi szolgálati helyiségeinek kivilágítását 
a  Világítási  naptár  alapján  az  ott  szolgálatot  teljesítő  legmagasabb  beosztású  munkavállaló 
végzi. Figyelemmel kell lenni a biztonságos munkavégzéshez szükséges fényerő biztosítására. 
 
 
2.15.  AZ  ÁLLOMÁSHOZ  TARTOZÓ  SAJÁTCÉLÚ  VASÚTI  PÁLYAHÁLÓZAT 
FELSOROLÁSA, A KISZOLGÁLÁS MÓDJA 
 
Rakodóhelyek Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles területén a következők: 
Záhony: 
 
Hőközpont lefejtő vágánya: 
 
 
Az 1. sz. váltón ágazik ki. 
 
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely: 
 
 
A 111. sz. vonalon Záhony - Mándok állomások között az A/1. sz. váltóval ágazik ki. 
 
Záhony-Rendező: 
 
Várda-Garden 2001. Kft., Kelet-Trans 2000 Kft. saját célú vágány: 
 
 
A szalkai kihúzó vágányból ágazik ki 301/1 sz. váltón. 
 
Transfer-R Kft. saját célú vágány: 
 
 
A szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301/5 sz. váltón. 
 
MÁVAG, Kelet-Trans bérelt rakodó területe: 
 
 
A szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301 sz. váltón. 
 
Közvám rakodó: 
 
 
A 866 sz. kitérővel ágazik ki. 
 
Alfagas Gázátfejtő: 
 
 
A 813 sz. kitérővel ágazik ki. 
 
Záhony-széles: 
 
Várda-Garden 2001. Kft., Kelet-Trans 2000 Kft. saját célú vágány: 
 
 
A Tároló vonalból ágazik ki a 609/1 sz. váltón. 
 
Transfer-R Kft. saját célú vágány: 
 
 
Az olajtelepi kihúzó vágányból ágazik ki az 502/1 sz. váltón. 
 
MÁVAG, Kelet-Trans bérelt rakodó területe: 
 
 
VII. sz. őrhely körzetében lévő az 512 sz. váltóval ágazik ki. 
 
Közvám: 
 
 
A 606 sz. kitérővel ágazik ki. 
 
Alfagas Gázátfejtő: 
 
 
A 635 sz. kitérővel ágazik ki. 
73 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely: 
 
 
Záhony-széles 504. sz. váltójával ágazik ki. 
 
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely. normál nyomtávú kiszolgálása kivételével, valamennyi 
rakodóterület  kiszolgálása  tolatási  mozgással  történik,  részletes  rendelkezéseket  az  ÁVU 
4.2.1., 4.2.2., 6.14. pontjai, és az ÁVU 20. számú melléklet tartalmazza. 
 
2.16. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELÖLÉSE, ŐRZÉSE 
2.16.1 VÁLTÓKEZELŐI KÖRZETEK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A CSAK TOLATÁS RÉSZÉRE 
VÁLTÓT ÁLLÍTÓ VÁLTÓKEZELŐK KIJELÖLÉSE 
 
Záhony: 
Forgalmi iroda váltókörzete: 
A forgalmi iroda körzetéhez tartozik a 44 sz. váltó. Vonatközlekedés részére a váltó lezárását, 
a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő végzi. 
 
Záhony I. sz. őrhely váltókörzete: 
Körzete a "B", ill. "C" bejárati jelzőktől a Záhony kocsiszolgálat épülete kezdőpont felőli 
oldalának vonaláig terjed. 
Ide tartoznak: 
 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 és a 205 sz. váltók. 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely váltókörzete: 
Körzete a 22 sz. váltó csúcssínétől a Záhony kocsiszolgálat épülete kezdőpont felőli oldalának 
vonaláig terjed. 
Ide tartoznak: 
 
22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 sz. váltók. 
 
A  XVIII.  sz.  őrhely  váltókezelőjének  felügyelete  kiterjed  a  XVIII.  sz.  őrhely  körzetére  és 
állítja  a  vonatközlekedés  közben  érintett  és  védőváltókat,  a  vezető  váltókezelő  utasítására  a 
vonatközlekedésben nem érintett váltókat is.  
 
Záhony-Rendező: 
Záhony-Rendező XVI. sz. váltókörzete: 
Körzete a 10 sz. váltó biztonsági határjelzőjének vonalától a 22 sz. váltó csúcssínéig terjed.  
Ide tartozik: 
 
12,14,16,18,20,401,403,405,407 sz. váltók. 
 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely váltókörzete: 
Körzete a Záhony-Rendező RCH kocsivizsgálói helyiség (konténer) középvonalától, a 10. sz. 
váltó biztonsági határjelzőjéig terjed. 
 
Beleértve  Záhony-Rendezőt,  Záhonnyal  összekötő  vágányokat,  a  PFT,  a  Záhony–Port 
vágányait, a Raktár III sz. vágányt a megjelölt határokig.  
Ide tartozik: 
 
2,2/1,4,6,8,10,411,417,419,423,425,429,435,443,445,449,453,457 sz. váltók. 
 
 
 
 
74 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely váltókörzete: 
Körzete  a  402  sz.  váltó  csúcssínének  vonalától,  a  Záhony-Rendező  RCH  kocsivizsgálói 
helyiség  (konténer)  középvonaláig  terjed,  ideértve  a  XX,  XXI,  XXII,  XXIII.  vágányokat  a 
kiágazási ponttól 100 m hosszban. 
A körzet határa a Cserélő csoport irányában a 900 sz. váltó csúcssínének vonaláig terjed. Az 
emelt kihúzó, teljes hosszban az őrhely körzetéhez tartozik. 
Ide tartoznak: 
 
402,404,410,412,416,418,422,424,426,428,434,436,438,440,442,444,448,450,452 
sz. 
váltók. 
A  X.  sz.  őrhely  váltókezelőjének  felügyelete  kiterjed  az  őrhely  körzetére  és  állítja  a 
vonatközlekedés közben érintett és védőváltókat. 
A  külső  forgalmi  szolgálattevő  utasítására  a  felsoroltakon  kívüli  váltókat  is  állítja.  A 
felsorolásban nem szereplő váltókat, a tolatást végző tolatócsapat kijelölt tagja állítja. 
 
Záhony-Rendező Cserélő csoport váltókörzete: 
Körzete a 828 sz. váltó biztonsági határjelzőjétől, a 900 sz. váltó csúcssínének vonaláig terjed. 
A váltók felügyeletét a tolatási mozgást végző, tolatásvezető látja el. 
Abban  az  esetben,  ha  a  közlekedő  vonatok  a  Cserélő  csoporton  keresztül  közlekednek,  a 
felügyeletet  a  Cserélő  csoport  két  végén  lévő  II/a.  és  a  VI.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  végzők 
látják  el.  A  II/a.  sz.  őrhely  körzete  a  812  sz.  váltó  csúcssínétől,  a  Cserélő  csoport 
középvonaláig, míg a VI. sz. őrhely körzete a Cserélő csoport középvonalától, a 900 sz. váltó 
csúcssínének vonaláig terjed. 
Ide tartoznak: 
 
810,812,816,818,820,822,824,828,834,840,842,846,850,854,856,860,864,865 
sz. 
váltók. 
 
Záhony-Rendező Tengelyátszerelő váltókörzete: 
Körzete a Cserélő csoport 820 sz. váltójától, a Tengelyátszerelő csarnok középvonaláig terjed. 
A felügyeletet, a kiszolgálást végző tolatásvezető látja el. 
Ide tartoznak: 
 
830/1,830/2,830/3,830/4,830/5,830/6,830/7 sz. váltók. 
 
Záhony-Rendező Átrakó vágányok váltókörzete: 
Körzete a Cserélő csoporttól, a 500-as nyitott rakodó, Pillangó, fedett 500-as rakodó, Közvám 
vágányok ütközőbakjáig terjed. 
A felügyeletet a kiszolgáló menet tolatásvezetője látja el. 
Ide tartoznak: 
 
813,815,817,866,872,874,880,884,888,894,896,898,900  sz. váltók. 
 
Záhony-Rendező II. sz. őrhely váltókörzete: 
Körzete  az  "A"  bejárati  jelzőtől,  a  "B"  kijárati  jelzőig,  ill.  a  828  sz.  váltó  biztonsági 
határjelzőjéig terjed. 
Ide tartoznak: 
 
802,810,812,816,818,820,822,824,828 sz. váltók. 
 
Záhony-Rendező területén a tolatást végző tolatásvezető felügyeletére vannak bízva az alábbi 
váltók: 
 
301,302,304,306,303/1,303/3,303/5 sz. váltók. 
 
 
75 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-széles: 
Záhony-széles III. sz. őrhely váltókörzete: 
Az  III.  sz.  őrhely  körzete  az  „A”  bejárati  jelzőtől,  a  III.  sz.  és  VII.  sz.  őrhelyek  között  lévő 
vágánykapcsolatok  középvonaláig terjedő terület.  Ide tartoznak a fogadóvágányok is  az 532 
sz. váltó csúcssínének vonaláig. 
Ide tartoznak: 
 
501,503,505,507,509,511,513,515,517,519,521,523,525,529,531,533,535,537,539,541,
543,547,555,557 sz. váltók. 
 
Záhony-széles VII. sz. őrhely váltókörzete: 
Körzetének  területe  a  71  sz.  vágány  valamint  a  70  sz.  vágány  az  532  sz.  váltó  biztonsági 
határjelzőjéig,  az  olajkihúzó  vágány,  a  líra  vágány,  és  az  olajtelep  bejárati  vágánya  az 
olajtelep  kapujáig,  valamint  a  III.  sz.  és  VII.  sz.  őrhelyek  között  lévő  vágánykapcsolatok 
középvonaláig terjedő vágányrész. 
Ide tartozik a 70B vágányútból az 532 sz. váltó csúcssínéig terjedő vágányrész és az 502, 510, 
512 sz. váltók. 
Ide tartoznak: 
 
502,504,508,510,512,516,518,520,522,530,532,534,536 sz. váltók. 
 
Záhony-széles MÁVAG vágányok váltókörzete: 
Körzete  széles  nyomtávon  az  512  sz.  váltótól,  a  MÁVAG  átrakó  vágányok  ütközőbakjáig 
terjed. A váltók állítása és felügyelete a kiszolgálást végző tolatócsapat feladata. 
 
Záhony-széles XII./a. sz. őrhely váltókörzete: 
A  szolgálati  hely  körzete  a  601  sz.  váltó  csúcssínétől  a  Záhony-széles  Tároló  vágányok 
középvonaláig terjedő terület. 
Ide tartozik: 
 
601,603,605,607,609,609/1,611,613,615 sz. váltók. 
 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely váltókörzete: 
A szolgálati hely körzete a 621 sz. váltó csúcssínétől, a 602 sz. váltóig terjed. 
Ide tartoznak a Záhony-széles Tároló, a 500-as nyitott rakodó, Közvám, fedett 500-as rakodó 
vágányaiban fekvő váltók: 
 
602,604,606,608,614,618,620,621,623,625,627,629,631,633,635,602/1,602/2,602/3,602
/4,602/5,602/6 sz. váltók. 
 
A  Gázátfejtő  telep,  a  700-as  rakodó  és  a  Pillangó  rakodó,  az  összekötő  vágány,  valamint  a 
benne fekvő 641, 643 sz. váltók a kiszolgálást végző tolatásvezető felügyeletére van bízva. A 
tengelyátszerelő kiszolgálásakor a tolatásvezető felügyeli a 602/4, 602/5, 602/6 sz. váltókat. 
 
Záhony-széles Olajtelepi kiágazás váltókörzete: 
A  széles  vágányhálózatban  lévő  váltók  állítása,  felügyelete,  a  kiszolgáló  tolatómozdony 
tolatószemélyzetének feladata. 
Ide tartoznak az 504/1, 504/2, 504/3, 504/4 sz. váltók. 
Egyéb rendelkezés: 
Ha  a  felsorolt  körzetekben  több  váltókezelő  teljesít  szolgálatot,  a  körzethez  tartozó  váltók 
felügyeletét e váltókezelők között meg kell osztani. Az alkörzeteket a váltókezelők munkáját 
ellenőrző személy (külső forgalmi szolgálattevő, vezető váltókezelő) határozza meg. 
Kizárólag  csak  tolatás  részére  váltót  állító  váltókezelői  munkakör  nincs  kijelölve  Záhony, 
Záhony-Rendező, Záhony-széles területén. 
76 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.17. VÁLTÓGONDOZÁS 
2.17.1. VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELÖLÉSE 
 
A váltógondozási körzetek elhatárolása megegyezik a váltókörzetek kijelölésével. 
 
2.17.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSÁRA KÖTELEZETTEK KIJELÖLÉSE 
 
A váltók gondozása az őrhelyek körzetében műszakonként, a szolgálatot végző váltókezelők 
feladata. Az alábbiak tartalmazzák az egyes műszakok gondozására kijelölt váltókat. 
 
Záhony: 
I/a. sz. őrhely váltóinak gondozása a kiszolgálást végző tolatócsapat feladata. 
 
Záhony I. sz. őrhely váltógondozási körzete: 
I sz. műszak: 
 
1, 
3, 
5, 
7, 
205/a 
számú váltók 
 
II sz. műszak:   
9, 
11, 
13, 
19 
számú váltók 
 
III sz. műszak:   
15, 
17, 
21, 
27 
számú váltók 
 
IV sz. műszak:   
23, 
25, 
29, 
31 
számú váltók 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely váltógondozási körzete: 
I sz. műszak: 
 
12, 
14, 
16, 
18, 
20, 
22, 
26 
számú váltók 
 
II sz. műszak:    
407, 
405, 
403, 
401, 
101, 
102, 
107  
számú váltók 
 
III sz. műszak:   
28, 
30, 
36, 
40, 
44, 
103, 
104  
számú váltók 
 
IV sz. műszak:   
24, 
32, 
34, 
38, 
42, 
105, 
106, 
109   számú váltók 
 
 
Záhony-Rendező:  
XIV. sz. őrhely váltógondozási körzete: 
 
I sz. műszak: 
 
2, 
2/1, 
4, 
6, 
8, 
451 
számú váltók 
 
II sz. műszak: 
10, 
421, 
435, 
443, 
445, 
449 
számú váltók 
 
 
77 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
III sz. műszak: 
411, 
417, 
419, 
423, 
425 
számú váltók 
 
IV sz. műszak:   
429, 
447, 
453, 
457 
számú váltók 
  
Záhony-Rendező X sz. őrhely váltógondozási körzete 
I sz. műszak: 
  
801, 
813, 
815, 
817, 
402, 
404, 
406 
számú váltók 
 
II sz. műszak:   
408, 
410, 
412, 
416, 
418, 
420, 
422 
számú váltók 
 
III sz. műszak:   
424, 
426, 
428, 
434, 
436, 
438, 
444, 
450 
számú 
váltók 
 
IV sz. műszak:   
430, 
432, 
440, 
442, 
448, 
452, 
456, 
466, 
470  számú váltók 
 
Záhony-széles: 
III sz. őrhely váltógondozási körzete:  
I sz. műszak: 
501, 
503, 
505, 
507, 
509, 
511, 
513, 
515  
számú 
váltók 
 
II sz. műszak:   
517, 
519, 
521, 
523, 
525, 
535 
számú váltók 
 
III sz. műszak:   
529, 
531, 
533, 
539, 
537 
számú váltók 
 
IV sz. műszak:   
543, 
547, 
555, 
557 
számú váltók 
 
Záhony-széles VII. sz. őrhely váltógondozási körzete: 
I sz. műszak: 
 
534, 
516, 
510 
számú váltók 
 
II sz. műszak:    
536, 
518, 
512 
számú váltók 
 
III sz. műszak:   
530, 
520, 
504 
számú váltók 
 
 
IV sz. műszak:   
532, 
522, 
508 
számú váltók 
  
78 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely váltógondozási körzete: 
I sz. műszak: 
 
602/1, 
602, 
633, 
635 
számú váltók 
 
II sz. műszak:   
608, 
620, 
641, 
643 
számú váltók 
 
III sz. műszak:   
614, 
618, 
629 
számú váltók 
 
IV sz. műszak:   
621, 
625, 
606 
számú váltók 
 
Záhony-széles XII/a. sz. őrhely váltógondozási körzete: 
I sz. műszak: 
 
601, 
603 
számú váltók 
 
II sz. műszak:   
605, 
609/1 
számú váltók 
 
III sz. műszak:   
609, 
611 
számú váltók 
 
IV sz. műszak:   
613, 
615 
számú váltók 
 
Egyéb rendelkezés: 
A fel nem sorolt és Záhony-széles III. sz. őrhely körzetéhez tartozó - széles nyomtávú vonat 
közlekedésének kivételével - a váltók tisztítását a tolatócsapat tagjai végzik a szolgálati főnök 
rendelkezései alapján. 
Az előző pontokban felsorolt váltók tisztítását,  a váltókezelők  végzik,  akik  a váltógondozás 
megkezdése  előtt  a  vezető  váltókezelőtől,  illetve  külső  forgalmi  szolgálattevőtől  kötelesek 
engedélyt  kérni.  Azon  a  szolgálati  helyen,  ahol  a  váltókezelő  egyedül  teljesít  szolgálatot,  a 
váltógondozást  a két  szomszédos szolgálati  hely  váltókezelőjének hozzájárulásával  kezdheti 
meg, melyet mindhárom szolgálati hely Fejrovatos előjegyzési naplójában elő kell jegyezni. 
Az állandóan zárva tartandó váltók gondozása a váltózár nyitott állapota mellett történik, az 
előző  bekezdésben  foglalt  engedélyezési-  és  munkabiztonsági  előírások  szigorú  betartása 
mellett. 
 
2.17.3.  A  VÁLTÓGONDOZÁS  HELYI  TECHNOLÓGIÁJÁNAK  SZABÁLYOZÁSA  FÜGGETLENÜL 
ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELYIK SZAKSZOLGÁLAT VÉGZI 
 
Záhony,  Záhony-Rendező  és  Záhony-széles  valamennyi  váltójának  kenésére  a  szolgálati 
főnökség  részéről  erre  a  célra  kiadott  váltókenő  anyagot  kell  használni,  melyet  erre  a  célra 
alkalmas szóró berendezéssel vagy  ecsettel  kell  a kezelendő felületre felhordani.  Az eszköz 
használata során a következőket kell betartani: A váltók tisztítását végzők szükség szerint, de 
hetente  legalább  egyszer  kötelesek  a  sínszékeket,  s  a  váltók  mozgatható  alkatrészeit  a 
szennyeződéstől kaparóvassal megtisztítani, ezt követően a szóró berendezéssel vagy ecsettel 
a kenőanyagot vékonyan a sínszékekre és az egyéb kezelendő felületre kenni. A tisztítás során 
el  kell  végezni  a  váltójelzők  és  a  váltójelzők  ábráiban  lévő  tejüvegek  tisztítását  is.  A 
79 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
váltókenő anyaghoz más kenőanyagot, vizet, olajat, olajszármazékokat tölteni nem szabad. A 
szóró  berendezés  vagy  ecset  használata  során  be  kell  tartani  a  kezelésére  vonatkozó 
előírásokat.  Felszerelésük:  jól  láthatósági  védőmellény,  tisztítóvas,  szóró  berendezés  vagy 
ecset.  Kedvezőtlen  időjárás  esetén  (havazás,  hófúvás)  a  váltók  tisztítása  a  váltókezelői 
körzetekben folyamatos. 
 
 
2.18. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSÁNAK KÖZLÉSE 
 
A váltók szabványos állása egyenes irány: 
Záhony: 
1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 
34, 38, 40, 42, 44, 101, 205 
 
Záhony-Rendező: 
2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 402, 404, 405, 406, 407,408, 410, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 420, 
421,  422,  423,  424,  425,  429,  430,  432,  434,  435,  436,  438,  440,  442,  443,  444,  445,  448,  
450,  452,  453,  452,  456,  457,  459,  466,  470,  801,  802,  810,  812  ,  813,  816,  818,  820,  824, 
830/2 ,834,  840,842 ,846, 850, 854, 860, 864, 865, 872, 874, 888, 896, 866, 856, 862 
 
Záhony széles: 
501, 502, 502/1, 503, 504, 505, 508, 509, 510, 511, 512, 512/1, 512/2, 512/3, 512/4, 513, 515, 
516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 539,541, 547, 555, 601, 
602, 602/1, 603, 605, 606, 609/1, 611, 613, 614, 618, 620, 621, 625, 633, 636, 641, 643 
 
A váltók szabványos állása kitérő irány: 
Záhony: 
3, 36, 102, 110 
 
Záhony-Rendező: 
301/5, 426, 428, 447, 449, 451, 880, 884, 822, 828, 830/2, 898, 900 
 
Záhony széles: 
507, 517, 531/a, 531/b, 537/a, 537/b, 543, 557/b, 607, 608, 609, 615 
 
A  váltók  szabványos  állásának  kimutatása  az  őrhelyeken,  valamint  a  forgalmi  irodában 
rendelkezésre áll. 
 
 
 
2.19. UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA 
2.19.1.  KÖZBENSŐ  VÁLTÓKEZELŐI,  SOROMPÓKEZELŐI  SZOLGÁLATI  HELYISÉGEK 
FELSOROLÁSA, MELYEK ESETÉBEN A SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ DOLGOZÓKAT A FORGALMI 
SZOLGÁLATTEVŐ KÖTELES UTASÍTANI A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁRA 
 
Az érkező, induló, áthaladó vonatok  vágányútjának beállítására a következő őrhelyeket kell 
utasítani: 
Záhonyba, -ból történő közlekedéskor: 
Bejárat/Kijárat: 
Csap felől/felé utasítani kell az I., XVIII. sz. őrhelyeket. 
80 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Mándok felől/felé utasítani kell az I., XVIII. sz. őrhelyeket. 
Tuzsér felől/felé utasítani kell a II., X., XIV., XVIII., I. sz. őrhelyeket. 
Záhonyba,  -ból  Tuzsér  felől/felé  történő  bejáratok/kijáratok  alkalmával  a  vágányút 
beállítására vonatkozó utasítást a főrendelkező a felsorolt őrhelyek felé egyszerre adja ki. 
 
Záhony – Záhony-Rendező közötti közlekedéskor: 
Mindkét viszonylatban a X., XIV., XVIII., I. sz. őrhelyeket kell utasítani. 
A vágányút beállítására vonatkozó utasítást a főrendelkező a felsorolt őrhelyek felé egyszerre 
adja ki. 
 
Záhony-Rendezőbe, -ből történő közlekedéskor 
Bejárat/Kijárat: 
Záhony-Rendezőbe bejárat/kijárat a nyílt vonalról Tuzsér felől/felé lehetséges 
A vágányút beállítására utasítani kell a II., X., XIV. sz. őrhelyeket. 
A  Záhony-Rendezőbe  történő  bejáratok  alkalmával  a  vágányút  beállítására  vonatkozó 
utasítást a főrendelkező a felsorolt őrhelyek felé egyszerre adja ki. 
 
Cserélő csoportra/-ról történő közlekedéskor: 
A Cserélő csoportra csak rendkívüli esetben (vágányzár, baleset a 802, 402 sz. váltók között) 
szabad  vonatot  be-  ill.  kijáratni.  Ilyen  esetben  gondoskodni  kell  az  őrhelyek  létszámának 
biztosításáról, és a vonatszemélyzet értesítéséről, az üzemi útátjárók fedezéséről. 
Bejárat/Kijárat: 
A  Cserélő  csoportra  bejárat/kijárat  a  nyílt  vonalról  Tuzsér  felől/felé  lehetséges.  A  vágányút 
beállítására utasítani kell a II., II/a., VI. sz. (új forgalmi iroda) őrhelyeket. 
 
Záhony-szélesre/-ről Tuzsér állomás felől-felé történő közlekedéskor: 
Bejárat/Kijárat 
Záhony-szélesre a bejárat/kijárat Tuzsér felől/felé lehetséges. 
Bármely vágányra történő be-, ill.  kijárat  alkalmával  a vágányút  beállítására utasítani kell a 
VIII., XII/a. sz. őrhelyeket. 
 
Záhony-szélesre/-ről Csap állomás felől-felé történő közlekedéskor: 
Bejárat/Kijárat: 
Záhony-szélesre bejárat/kijárat Csap felől lehetséges. 
Bármely vágányra történő be-, ill.  kijárat  alkalmával  a vágányút  beállítására utasítani kell a 
V., VII. sz. őrhelyeket. 
A  széles  határforgalom  ideiglenes  szünetelése  miatt,  Záhony-széles  V.  sz.  őrhelyen 
munkavállaló jelenleg nem végez szolgálatot. Vonatközlekedés esetén  Záhony-széles III. sz. 
őrhely  váltókezelője  és  a  VIII.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  látja  el  a 
vonatközlekedéssel kapcsolatos teendőket. 
 
Különleges vágányút beállítási lehetőségek: 
Záhony-Rendezőn: 
Záhony-Rendezőbe való vonat érkezése, indulása előtt a főrendelkező elrendelheti a vágányút 
beállítását: 
Különleges  megjelölés  nélkül,  ebben  az  esetben  a  RI  -  RVI  sz.  vágányára,  -ról  való 
közlekedés  esetén  a  vonatok  a  410K,  434K  sz.  váltókon,  RVII.  vágányára,  -ról  való 
közlekedés esetén a vonatok a 402K, 412K, 428K sz. váltókon keresztül közlekednek. 
"Rendező  B"  vágányút  különleges  megjelölés  esetében,  a  RI  -  RVI  sz.  vágányokra,  -ról 
közlekedő vonatok a 402K, 412K, 428E, 434E sz. váltókon keresztül közlekednek. 
81 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony – Záhony-Rendező között: 
„Állomás …sz. vágányáról a … sz. vágány felé Rendező …sz. vágányára, illetve a Rendező 
…sz. vágányáról …. sz. vágány felé Személy …sz. vágányára” különleges megjelölés esetén 
Záhony  –  Záhony-rendező  közötti  vágánykapcsolatokon  történő  vonatközlekedés  vágányút 
beállításának elrendelése történik. 
 
 
Záhony-széles: 
"Hetven B" különleges megjelöléssel, a vágányút az 532 sz. váltó, kitérő állásában az 518 sz. 
váltón keresztül Kerülő vágány irányába folytatódik. 
Különleges  megjelölés  nélkül  a  vonatok  a  Záhony-szélesre  Tuzsér  állomás  felől  a  602  sz. 
váltó, kitérő állásában járnak be T2 - T5 sz. vágányaira. 
"Tároló vonal" különleges megjelöléssel, a vonatok a 602 sz. váltó, egyenes állásában járnak 
be Záhony-széles Tároló vonalra. 
 
Kerülő útirányon történő közlekedés: 
Záhony  területén  vágányzár  vagy  egyéb  ok  miatt  kerülő  útirányon  történő  közlekedés  két 
irányban hajtható végre. Kerülő útirányon át, történő közlekedés esetén visszajelentés vétele 
előtt II. sz. őrhelyig vonat nem indítható. 
Záhony-Rendező  Cserélő  csoporton  Rendező  I  sz.  vágányán  át,  a  Záhonyba  történő 
különleges megjelöléssel a vonat a Cserélő csoport V sz. vágányán, 700-as rakodó mellett a 
lapos  kihúzón  át,  a  Záhony-Rendező  valamelyik  vágányára,  vagy  a  R  I  sz.  vágányán  át  a 
Záhony valamelyik vágányára jár. 
A  vonatszemélyzetet  értesíteni  kell  a  kerülő  vágányúton  történő  közlekedésről,  az  ilyen 
közlekedés  során  betartandó  rendelkezésekről  és  a  további  útvonalra  vonatkozó 
rendelkezésekről. 
A  vágányút  beállítására  utasítani  kell  Záhony-Rendező  II.,  II/a.,  VI.,  X.,  XIV.,  és  Záhony 
XVIII.,  I.  sz.  őrhelyeket,  a  kerülő  útirányon  történő  közlekedés  idejére  gondoskodni  kell  a 
Záhony-Rendező II/a. és VI. sz. őrhelyekre dolgozó vezényléséről. 
Vonatok fogadása: Záhony-Rendező II/a őrhely vágányút beállítást végző dolgozója az őrhely 
előtti téren, a Záhony-Rendező VI. sz. őrhelyen szolgálatot végző az őrhely előtt, a vágányút 
beállítást  végző  dolgozó  a  865  és  874  sz.  váltók  között  lévő  sorompóval  fel  nem  szerelt 
útátjárónál köteles a vonatot fogadni, és az útátjárót fedezni. 
A  vonatok  részére  a  jelzőket  kezelni  kell,  amennyiben  nem  lehetséges,  a  Forgalmi  utasítás 
szerint kell eljárni. 
Záhony-Rendező  X.  sz.  őrhelyen  megálló  személyszállító  vonatot  a  X.  sz.  őrhely  külső 
forgalmi szolgálattevője köteles indításra felhatalmazni. 
Záhony-Rendező Rendező I. sz. vágányán át, a Záhonyba történő különleges megjelöléssel a 
vonat a Rendező I. sz. vágányán át a Záhony valamelyik vágányára jár. 
A  vonatok  részére  a  Záhony-Rendezőbe  való  be  és  kihaladáskor  a  jelzőket  kezelni  kell, 
amennyiben nem lehetséges a Forgalmi Utasítás szerint kell eljárni. 
Egyéb rendelkezések: 
A vonatok be-, ill. kijárati (átállítási) vágányútjának beállítására tett rendelkezés alkalmával, 
közölni  kell  a  vonatra  vonatkozó  egyéb  rendelkezéseket  (rendkívüli  küldemény,  toló 
mozdony, rendkívüli módon áthalad, előfogat, stb.). 
 
82 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.19.2. 
VÁGÁNYÚT 
BEÁLLÍTÁSÁNAK 
ELRENDELÉSE 
TÁVBESZÉLŐ 
BERENDEZÉS 
HASZNÁLHATATLANSÁGA  ESETÉN,  VAGY  HA  A  VÁLTÓKEZELŐ  ÁLLANDÓ  TARTÓZKODÁSI 
HELYE  NEM  A  FORGALMI  IRODÁBAN  VAGY  A  VÁLTÓKEZELŐI  SZOLGÁLATI  HELYISÉGBEN 

VAN 
 
A  helyi  forgalmi  távbeszélő  használhatatlansága  esetén  a  vágányútbeállítás  elrendelése  a 
rendelkezésre  álló  távközlő  berendezés  segítségével  történik  (pl.:  vasútüzemi  telefon), 
amilyen  módon  azt  az  adott  körülmény  lehetővé  teszi.  Használhatatlan  távbeszélő  esetén 
haladéktalanul  intézkedni  kell  annak  mielőbbi  helyreállítása  felől.  Záhony  főrendelkezője  a 
hibát köteles bejelenteni a távközlési diszpécsernek. 
Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles területén, valamennyi szolgálatot ellátó váltókezelő 
állandó tartózkodási helye a váltókezelői szolgálati helyiségek egyikében van kijelölve. 
 
 
2.20. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI 
MEGHATÁROZÁSA,  VALAMINT  A  BERENDEZÉS  HASZNÁLHATATLANSÁGA 
ESETÉN 


VÁGÁNYÚT 
BEÁLLÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES 
IDŐK 
MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT 
 
Záhony: 
Nappal és sötétben, ha a tér kellően meg van világítva: 
Záhony 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
Tuzsér
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
 felől/felé 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
Mándok felől/felé
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
Csap felől/felé
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
 
Sötétben, ha tér nincs kellően megvilágítva, a vágány nem áttekinthető, távolbalátás 
korlátozott: 
Záhony 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
Tuzsér felől/felé
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
Mándok felől/felé
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
Csap felől/felé
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
 
Záhony-Rendező: 
Nappal és sötétben, ha a tér kellően meg van világítva: 
Záhony-Rendező 
Cserélő
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
 csoport 
Tuzsér felől/felé 
15 perc 
15 perc 
15 perc 
15 perc 
15 perc 
 
Záhony-Rendező 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
Tuzsér felől/felé
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
 
83 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Sötétben, ha tér nincs kellően megvilágítva, a vágány nem áttekinthető, távolbalátás 
korlátozott: 
Záhony-Rendező 
Cserélő
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
 csoport 
Tuzsér felől/felé 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
 
Záhony-Rendező 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
Tuzsér felől/felé
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
perc 
 
Záhony-Rendező-Záhony között: 
Nappal és sötétben, ha a tér kellően meg van világítva: 
Záhony 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
Záhony-Rendező 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
I.-VI. felől 
Záhony-Rendező 
VII. felől
20 perc 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
 
 
Sötétben, ha tér nincs kellően megvilágítva, a vágány nem áttekinthető, távolbalátás 
korlátozott: 
Záhony 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
Záhony-Rendező 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
I.-VI. felől 
Záhony-Rendező 
VII. felől
20 perc 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
 
 
Záhony-széles: 
Nappal és sötétben, ha a tér kellően meg van világítva: 
Záhony-széles 
68. 
69. 
70. 
Csap felől/felé 
20 perc 
20 perc 
20 perc 
 
Záhony-széles 
T-II. 
T-III. 
T-IV. 
T-V. 
Tuzsér felől/felé 
15 perc 
15 perc 
15 perc 
15 perc 
 
Sötétben, ha tér nincs kellően megvilágítva, a vágány nem áttekinthető, távolbalátás 
korlátozott: 
Záhony-széles 
68. 
69. 
70. 
Csap felől/felé 
25 perc 
25 perc 
25 perc 
 
Záhony-széles 
T-II. 
T-III. 
T-IV. 
T-V. 
Tuzsér felől/felé 
15 perc 
15 perc 
15 perc 
15 perc 
 
 
2.21. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE 
 
Vágányút  ellenőrzést  a  Forgalmi  Utasítás  rendelkezései  szerint  a  vágányút  beállításában 
érdekelt  őrhelyek  külső  forgalmi  szolgálattevői,  vezető  váltókezelői,  illetve  váltókezelői 
kötelesek végezni. 
 
84 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony:  
Záhonyba/-ból történő be-, ill. kijáratok alkalmával, mivel a vágányok ívben fekszenek és a 
tér  kellően  meg  van  világítva,  a  vágányút  ellenőrzést  a  következőképpen  kell  végrehajtani. 
Nappal és sötétben, ha a tér kellően meg van világítva: az I. sz. őrhely vágányút ellenőrzést 
végző  váltókezelője,  bármely  irányból  érkező,  induló  vonat  esetén  addig  a  pontig  köteles 
bejárni a vágányt, ahonnan teljes hosszában át tudja tekinteni. A XVIII. sz. őrhely vágányút 
ellenőrzést  végző  váltókezelője,  érkező  és  induló  vonatok  előtt  áttekintéssel  köteles  a 
vágányút vizsgálatot végrehajtani. 
A  vágányút  ellenőrzés  végrehajtását  a  külső  forgalmi  szolgálattevő,  vezető  váltókezelő  a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  köteles 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
Záhony – Záhony-Rendező közötti közlekedés: 
Nappal  és  sötétben, ha  a tér kellően meg van világítva:  Záhony XVIII.  és  Záhony-Rendező 
XIV.  sz.  őrhelyek  vágányút  beállítást  és  vágányút  ellenőrzést  végző  váltókezelői, 
vonatközlekedés esetén addig a pontig kötelesek bejárni a vágányt, ahonnan teljes hosszában 
át tudják tekinteni. 
A  vágányút  ellenőrzés  végrehajtását  a  külső  forgalmi  szolgálattevő,  vezető  váltókezelő  a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  kötelesek 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
Záhony-Rendező: 
Nappal és sötétben, ha a tér kellően meg van világítva:  a X.  és XIV. sz. őrhelyek vágányút 
ellenőrzést  végző váltókezelői, az érkező, induló vonatok  esetében addig  a pontig kötelesek 
bejárni a vágányt, ahonnan teljes hosszában át tudják tekinteni. 
A vágányút  ellenőrzés végrehajtását  a külső forgalmi  szolgálattevő a  Fejrovatos előjegyzési 
napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  köteles  előjegyezni,  s  a  vágányút 
ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
Záhony-Rendező Cserélő csoporton: 
Nappal és sötétben, ha a tér kellően meg van világítva: a II/a. sz. őrhely, és a VI. sz. őrhely (új 
forgalmi iroda) vágányút ellenőrzést végző váltókezelői, az érkező, induló vonatok esetében a 
vágányút ellenőrzést, áttekintéssel kötelesek végrehajtani. 
A  vágányút  ellenőrzés  végrehajtását  a  külső  forgalmi  szolgálattevő,  (vezető)  váltókezelő  a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  köteles 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
Kerülő útirányon történő közlekedés 
Nappal  és  sötétben,  ha  a  tér  kellően  meg  van  világítva:  Záhony-Rendező  II/a.  sz.  őrhely 
vágányút ellenőrzést végző dolgozója, addig a pontig köteles bejárni a vágányt, ahonnan teljes 
hosszában  át  tudja  tekinteni.  Záhony-Rendező  VI.  sz.  őrhely  vágányút  ellenőrzést  végző 
dolgozója, addig a pontig köteles bejárni a vágányt, ahonnan Cserélő csoport vágányát teljes 
hosszában,  az  összekötő  vágányon  pedig  a  900  sz.  váltóig  terjedő  vágányrészt  át  tudja 
tekinteni. Záhony-Rendező X. sz. őrhely váltókezelője addig a pontig köteles bejárni a lapos 
kihúzó vágányt, ahonnan a 900 sz. váltóig terjedő vágányrészt át tudja tekinteni. 
A vágányút ellenőrzését a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában, vonatszám bejegyzése 
mellett be kell jegyezni és a vágányút vizsgálatot végző köteles, aláírni. 
 
 
 
 
85 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-széles Csap felől történő közlekedéskor: 
Nappal és sötétben, ha a tér kellően meg van világítva: Záhony-széles valamennyi vágányára 
elrendelt be- ill. kijárat esetén a vágányvizsgálatra kijelölt III. sz. őrhely váltókezelője addig a 
pontig köteles a vágányt bejárni, ahonnan teljes hosszban át tudja tekinteni.  
A  vágányút  ellenőrzés  végrehajtását  a  váltókezelő  a  Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön 
sorában, vonatszám bejegyzése mellett köteles előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel 
aláíratni. 
A széles határforgalom ideiglenes szünetelése miatt, az V. sz. őrhelyen munkavállaló jelenleg 
nem  végez  szolgálatot.  Vonatközlekedés  esetén  a  III.  sz.  őrhely  váltókezelője  látja  el  a 
vonatközlekedéssel kapcsolatos teendőket. 
 
Záhony-széles Tuzsér felől történő közlekedéskor: 
Nappal: a XII/a. sz. őrhely, és  a VIII. sz. őrhely vágányút ellenőrzést végző váltókezelői, az 
érkező, induló vonatok  esetében addig a pontig kötelesek bejárni,  a vágányt, ahonnan teljes 
hosszban át tudják tekinteni. 
A  vágányút  ellenőrzés  végrehajtását  a  külső  forgalmi  szolgálattevő,  vezető  váltókezelő  a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  köteles 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
2.21.1. A VÁGÁNYBEJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 
A vágány bejárást végző váltókezelő köteles jó láthatóságot biztosító védőmellényt viselni. 
 
Záhony: 
Sötétben, ha a tér nincs kellően megvilágítva, vagy a távolbalátás korlátozott, és ha a vágány 
teljes  hosszban  bármely  ok  miatt  nem  áttekinthető:  az  I.  sz.  őrhely  váltókezelője  bármely 
irányból érkező vonat  esetén, a vágányt teljes hosszban köteles bejárni.  A vágányút  bejárás 
végrehajtásának  igazolását  a  XVIII.  sz.  őrhely  vezető  váltókezelője  köteles  a  „Megtartott 
váltó- és vágányellenőrzések előjegyzési könyvben” aláírásával elismerni. 
Ha az I. sz. őrhelyen egy, a XVIII. sz. őrhelyen kettő váltókezelő teljesít szolgálatot, a vágány 
bejárását  a  XVIII.  sz.  őrhely  váltókezelője  köteles  elvégezni.  A  vágányút  bejárás 
végrehajtásának igazolását az I sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője köteles a „Megtartott 
váltó- és vágányellenőrzések előjegyzési könyvben” aláírásával elismerni. 
A  vágányút  bejárást  végző  munkavállaló  kijelölésénél,  a  főrendelkező  -  az  adott 
vonatközlekedési  és  tolatási  munkák  figyelembe  vételével  –  az  előbbiektől  eltérően  is 
rendelkezhet. 
A  vágányút  ellenőrzés  végrehajtását  a  külső  forgalmi  szolgálattevő,  vezető  váltókezelő  a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  köteles 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
Záhony – Záhony-Rendező közötti közlekedés esetén: 
Sötétben, ha a tér nincs kellően megvilágítva, vagy a távolbalátás korlátozott, és ha a vágány 
teljes  hosszban  bármely  ok  miatt  nem  áttekinthető:  a  XIV.  és  a  XVIII.  sz.  őrhelyek 
váltókezelői  a  12.  sz.  váltóval  bezárólag  kötelesek  a  vágányt  teljes  hosszban  bejárni.  A 
vágányút  bejárás végrehajtásának tényét  a 12. sz. váltónál  kötelesek a „Megtartott  váltó-  és 
vágányellenőrzések előjegyzési könyvben” aláírásukkal kölcsönösen elismerni. 
A vágányút ellenőrzés végrehajtását a külső forgalmi szolgálattevő és a vezető váltókezelő a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  kötelesek 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
86 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-Rendező: 
Sötétben, ha a tér nincs kellően megvilágítva, vagy a távolbalátás korlátozott, és ha a vágány 
teljes hosszban bármely  ok miatt nem áttekinthető: a XIV. sz. őrhely váltókezelője bármely 
irányból érkező vonat  esetén, a  vágányt teljes hosszban köteles bejárni.  A vágányút  bejárás 
végrehajtásának  igazolását  a  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  köteles  a 
„Megtartott váltó- és vágányellenőrzések előjegyzési könyvben” aláírásával elismerni. 
A vágányút ellenőrzés végrehajtását a külső forgalmi szolgálattevő és a vezető váltókezelő a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  kötelesek 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
Záhony-Rendező Cserélő csoporton: 
Sötétben, ha a tér nincs kellően megvilágítva, vagy a távolbalátás korlátozott, és ha a vágány 
teljes  hosszban  bármely  ok  miatt  nem  áttekinthető:  a  II/a.  sz.  őrhely,  és  VI.  sz.  őrhely  (új 
forgalmi iroda) vágányút ellenőrzést végző váltókezelői érkező vonatok esetében, a vágányt a 
találkozási  pontig  kötelesek  bejárni.  A  vágányút  bejárás  végrehajtásának  igazolását  a 
„Megtartott  váltó-  és  vágányellenőrzések  előjegyzési  könyvben”  egymás  részére  aláírással 
kell elismerni. 
A vágányút ellenőrzés végrehajtását a külső forgalmi szolgálattevő és a vezető váltókezelő a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  kötelesek 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
Záhony-szélesen Csap felől 
Sötétben, ha a tér nincs kellően megvilágítva, vagy a távolbalátás korlátozott, és ha a vágány 
bármely ok miatt nem áttekinthető: az III. sz. őrhely váltókezelője bármely irányból érkező, 
induló  vonat  esetén,  a  vágányt  teljes  hosszban  köteles  bejárni.  A  vágányút  bejárás 
végrehajtásának  igazolását  VII.  sz.  őrhely  váltókezelője  köteles  a  „Megtartott  váltó-  és 
vágányellenőrzések előjegyzési könyvben” aláírásával elismerni. 
A széles határforgalom ideiglenes szünetelése miatt, az V. sz. őrhelyen munkavállaló jelenleg 
nem végez szolgálatot. Vonatközlekedés esetén a III. sz. őrhely váltókezelője, és a VIII. sz. 
őrhely külső forgalmi szolgálattevője látja el a kapcsolatos teendőket. 
A  vágányút  ellenőrzés  végrehajtását  a  külső  forgalmi  szolgálattevő,  vezető  váltókezelő  a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  köteles 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
Záhony-szélesre történő bejáratok esetén a vágányút beállítás bejelentésekor, a vágány szabad 
voltát  közölni  kell  a  főrendelkezővel,  aki  ezt  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  köteles 
előjegyezni. 
 
Záhony-Rendezőn keresztül kerülő útirányon történő közlekedés: 
Sötétben,  ha  a  távolbalátás  korlátozott,  vagy  ha  a  tér  nincs  kellően  megvilágítva,  és  ha  a 
vágány  bármely  ok  miatt  nem  áttekinthető:  Záhony-Rendező  II/a.  sz.  őrhely  vágányút 
ellenőrzést  végző  dolgozója  a  vágányt  teljes  hosszban  köteles  bejárni.  A  vágányút  bejárás 
végrehajtásának igazolását a VI. sz. őrhelyen szolgálatot végző dolgozó köteles a „Megtartott 
váltó- és vágányellenőrzések előjegyzési könyvben” aláírásával elismerni. 
A  X.  sz.  őrhely  vágányút  ellenőrzést  végző  váltókezelője  a  lapos  kihúzót,  a  VI.  sz.  őrhely 
vágányút  ellenőrzést  végző dolgozója  a  bejárati vágányt  a találkozási  pontig (900 sz. váltó) 
köteles  bejárni,  a  vágányút  bejárás  végrehajtásának  igazolását  a  „Megtartott  váltó-  és 
vágányellenőrzések előjegyzési könyvben” előjegyezni és aláírásával elismerni. 
 
 
 
87 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-széles Tuzsér felől: 
Sötétben,  vagy  ha  a  távolbalátás  korlátozott,  vagy  a  vágány  bármely  ok  miatt  nem 
áttekinthető:  XII/a.  őrhely  és  a  VIII.-as  őrhely  vágányút  ellenőrzést  végző  váltókezelői  az 
érkező,  induló  vonatok  esetében  a  vágányt  a  találkozási  pontig(621  sz.  váltó)  kötelesek 
bejárni.  A  vágányút  bejárás  végrehajtásának  igazolását  a  „Megtartott  váltó  és 
vágányellenőrzési előjegyzési könyvben” aláírással kell elismerni. 
A  vágányút  ellenőrzés  végrehajtását  a  külső  forgalmi  szolgálattevő,  vezető  váltókezelő  a 
Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön  sorában,  vonatszám  bejegyzése  mellett  kötelesek 
előjegyezni, s a vágányút ellenőrzést végzővel aláíratni. 
 
2.21.2.  A  FORGALMI  SZOLGÁLATTEVŐ(K)  VÁGÁNYÚT  ÁTTEKINTÉSI  KÖTELEZETTSÉGÉNEK 
SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony I. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője, Záhony-Rendező XIV. és X. sz. őrhelyen 
dolgozó  külső  forgalmi  szolgálattevő,  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhely  szolgálatot  teljesítő 
külső  forgalmi  szolgálattevő,  és  Záhony  főrendelkezője  nem  kötelesek  a  vágányutat 
áttekinteni. 
 
2.23. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 
2.23.1.  A  VÁLTÓK  HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK  HELYSZÍNI  ELLENŐRZÉSE  SZOLGÁLAT 
ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL 
 
A váltókezelői körzetekhez tartozó váltókat, szolgálatátvételt követően 1 órán belül a váltók 
felügyeletével  megbízott  váltókezelő,  külső  forgalmi  szolgálattevő  köteles  használhatóság 
szempontjából ellenőrizni,  a Forgalmi  Utasításban foglaltak szerint. Záhony-Rendező  X. sz. 
őrhelyen levő vonóvezetékes váltóknál, szolgálatátvételkor a szolgálatot átadó és átvevő külső 
forgalmi szolgálattevők próbaállítást kötelesek végezni. A próbaállítás tényét és eredményét a 
Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  a  szolgálatátadáskor  elő  kell  jegyezni  és  mindkét  külső 
forgalmi  szolgálattevőnek  alá  kell  írni.A  váltókezelői  körzetekhez  nem  tartozó  váltókat  a 
tolatásvezetők felügyelik; a tolatásvezetők a felügyeletükre bízott, a szolgálat átvételi helytől 
távol  eső  váltókat,  nem  kötelesek  szolgálat  átvétele  után  egy  órán  belül  használhatósági 
szempontból  ellenőrizni,  az  ilyen  váltók  használhatóságáról,  a  felé  irányuló  első  mozgás 
megkezdése  előtt  kell  meggyőződni.Ellenőrzések  alkalmával  a  váltók  használhatóságáról  a 
Forgalmi Utasítás szabályai szerint kell meggyőződni. 
 
2.23.2. A HASZNÁLHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE ÁLLANDÓAN LEZÁRT VÁLTÓKNÁL 
 
Állandóan  zárva  tartott  váltók  használhatóságáról  lehetőleg  körzetbejáráskor,  a  távolabb 
fekvő  váltók  esetében  az  első  alkalmas  időpontban  köteles  a  váltó  felügyeletét  ellátó  külső 
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő meggyőződni, a Forgalmi Utasításban foglaltak szerint. 
 
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA 
2.24.1.VÁLTÓÁLLÍTÁS 

VONAT 
RÉSZÉRE. 

VÁLTÓÁLLÍTÁSRA 
KÖTELEZETTEK 
MEGHATÁROZÁSA 
 
Vonat  részére  váltókat  a  vágányút  beállításában  érdekelt  vezető  váltókezelők,  váltókezelők 
állíthatnak.  Ez  alól  kivételt  képeznek  Záhony-széles  VIII.-as  és  Záhony-Rendező  X.-es 
őrhelyen  levő  központi  állítású  váltók,  melyeket  az  ott  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevő  köteles  állítani.  Záhony  I/a.  őrhely  körzetében  fekvő  váltókat  a  kiszolgálást 
végző vonat vonali tolatásvezetője köteles állítani. 
88 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.24.2.  VÁLTÓÁLLÍTÁS  TOLATÁS  RÉSZÉRE.  A  VÁLTÓÁLLÍTÁSRA  KÖTELEZETTEK 
MEGHATÁROZÁSA 

 
Tolatás  részére  a  fővágányokban,  a  vonat  közlekedésében  érintett  és  védőváltókat  a 
váltókezelők, valamennyi más váltót a tolatásvezető, valamint az általa kijelölt kocsirendező 
köteles állítani. 
 
A helyszíni állítású váltókat a szolgálat befejezése előtt kell szabványos állásba állítani. 
 
2.25.  MELLÉKVÁGÁNYOKBAN  ÉS  MÁS  SZOLGÁLATI  HELYEK  TERÜLETÉN 
LÉVŐ VÁGÁNYZATBAN TALÁLHATÓ LEZÁRHATÓ VÁLTÓK FELSOROLÁSA, 
AZOK LEZÁRÁSÁNAK ÉS FELNYITÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely: 
101 
103 
104 
24 
 
Záhony I. sz. őrhely: 
29, 
31, 
205, 
 
Záhony-Rendező Cserélő csoport II/a. sz. őrhely: 
810, 
812, 
816, 
818, 
820, 
822 
824, 
828, 
834, 
840, 
842, 
846 
 
 
Záhony-Rendező 500-as: 
850, 
854, 
856, 
858, 
860, 
862, 
864, 
865, 
872, 
874, 
876, 
880, 
884, 
888, 
896, 
898, 
900. 
 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely: 
404, 
406, 
801, 
408, 
414, 
416, 
420, 
422, 
426, 
430, 
432, 
454, 
456, 
458, 
460, 
462, 
464, 
466, 
468, 
470, 
801, 
813, 
830/2, 
817. 
 
 
 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely: 
2/1, 
8, 
429, 
449, 
451, 
453, 
301/1 
301/5  
 
Záhony-Rendező XVI. sz. őrhely: 
10, 
12, 
14, 
16, 
18, 
411, 
407, 
405 
 
 
 
Záhony-széles III. sz. őrhely: 
501, 
515, 
517, 
519, 
521, 
523, 
529, 
531 
533, 
537, 
539, 
543, 
547, 
549, 
555, 
557. 
 
Záhony-széles VII. sz. őrhely: 
502/1, 
510, 
512, 
522, 
530, 
534. 
 
Záhony-széles XII/a. sz. őrhely: 
603, 
605, 
607, 
615. 
89 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely: 
 
606 
608 
 
Amennyiben  a  fent  felsorolt  váltók  lezárását,  felnyitását  forgalombiztonsági  vagy  más 
körülmény megköveteli, akkor Záhony főrendelkező rendelkezése szerint az érintett váltókat 
le kell zárni, vagy fel kell nyitni. 
 
 
2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK 
2.26.1. SZABVÁNYOS ÁLLÁSUKBAN ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK KIJELÖLÉSE ÉS 
FELSOROLÁSA 
 
Állandóan zárva tartott váltók: 
 
Záhony I. sz. őrhely: 
1 E 
17 E 
31 E 
205 a E 
 
Záhony forgalmi iroda: 
44E 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely: 
18 E, 
20 E. 
 
Záhony-Rendező II. sz. őrhely: 
802 E, 
818 b K, 
816 b K, 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely: 
813E 
 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely: 
2 E, 
2/1 K, 
4 E, 
6 E, 
8 E, 
301/1 E, 
301/5 K. 
 
 
Záhony-széles III. sz. őrhely: 
507 K, 
519 b FE, 
523 b FK, 
535 K. 
 
Záhony-széles VII. sz. őrhely: 
502/1 K 
 
Záhony-széles XII/a. sz. őrhely: 
601 
609 
 
 
 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely: 
621 E, 
625 E, 
629 E, 
635 E. 
 
90 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK 
2.27.1.  A  VÁLTÓZÁRAK  ÉS  VÉDELMI  BERENDEZÉSEK  MÁSODKULCSAINAK  ŐRZÉSÉRE 
KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELYEK FELSOROLÁSA 
 
A  váltózárak  és  védelmi  berendezések  másodkulcsainak  őrzése  Záhony  forgalmi  irodában 
ólomzárral zárt szekrényben történik. 
 
A másodkulcsok felsorolása: 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely: 
18E, 
18K, 
20E, 
20K, 
22E, 
22K, 
24E, 
24K, 
26E, 
26K, 
28E, 
28K, 
32a FE, 
32a FK, 
32b FE, 
32b FK, 
34E, 34K, 
36E, 
36K, 
38E, 
38K, 
40E, 
40K, 
42E, 
42K, 
44E, 
44K, 
105b FE. 
 
 
 
Záhony I. sz. őrhely: 
1E, 
3E, 
3K, 
5E, 
9a, FE, 
9a FK, 
9b FE, 
9b FK, 
11E, 
11K, 
13E, 13K, 
15E, 
15K, 
KSIII/17E, 
19E, 
19K, 
21a FE, 
21a FK, 
21b FE, 
21b FK, 
23E, 
23K, 
25E, 
25K, 
27E, 
29K, 
31E, 
KS HŐK, 
KSI/VSI, 
205b FE. 
 
Záhony Hőközpont 1VGZÁR,1 SIKSARU ZÁRVA 
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely I/A. őrhely:A/2 K,2 SARU NYIT, 2VGZÁR NYITVA, 
1 SIKSARU ZÁRVA.  
 
Záhony-Rendező II/a. sz. őrhely: 
810E, 
812E, 
812K, 
816a FE, 
816a FK, 
816b FE, 
816b FK, 
818a FE, 
818a FK, 
818b FE, 
818b FK 
820E, 
820K, 
822E, 
822K, 
824E, 
824K, 
826E 
826K, 
828E, 
828K, 
830E, 
830K 
830/1K, 
830/2E. 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely: 
406E, 
422E, 
424E, 
424K, 
426K, 
434E, 
434K, 
436E, 
438E, 
438K, 
442E, 
442K, 
444E, 
444K, 
448E, 
448K, 
450E, 
450K 
 
 
 
 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely:  
2E, 2/1K 
2E, 2/1K 
4/KS2E 
6E, 
8E, 
KS4. 
 
 
 
 
 
 

91 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.27.2.  BIZTONSÁGI  BETÉTTEL  LEZÁRHATÓ  VÁLTÓK  VÁLTÓSZÁM  ÉS  TERELÉSI  IRÁNY 
SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI BETÉTEK FAJTÁI, DARABSZÁMA ÉS 
AZOK TÁROLÁSI HELYE 
 
Záhony XVIII. sz. őrhely: 
Váltószám 
Terelési irány 
Fajtája 
Darabszám 
Tárolási hely 
állomásfőnöki 
20 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
22 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
26 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
28 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
30 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
32a 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
32b 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
34 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
 
Záhony I. sz. őrhely: 
Váltószám 
Terelési irány 
Fajtája 
Darabszám 
Tárolási hely 
állomásfőnöki 

E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
9a 
K,E 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
9b 
K,E 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
13 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
iroda 
állomásfőnöki 
15 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
19 

kampózáras 
1 db 
iroda 
 
Záhony-Rendező II. sz. őrhely: 
Váltószám 
Terelési irány 
Fajtája 
Darabszám 
Tárolási hely 
állomásfőnöki 
802 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
iroda 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely: 
Váltószám 
Terelési irány 
Fajtája 
Darabszám 
Tárolási hely 
402 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
X. sz. őrhely 
410 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
X. sz. őrhely 
92 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
állomásfőnöki 
416 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
iroda 
állomásfőnöki 
424 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
iroda 
állomásfőnöki 
428 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
iroda 
434 

kampózáras 
1 db 
X. sz. őrhely 
állomásfőnöki 
438 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
iroda 
állomásfőnöki 
444 
E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
450 
E, K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely: 
Váltószám 
Terelési irány 
Fajtája 
Darabszám 
Tárolási hely 
állomásfőnöki 

E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 

E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 

E,K 
kampózáras 
2 db 
iroda 
állomásfőnöki 
447 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
iroda 
állomásfőnöki 
449 
E,K 
zárnyelves 
1 db 
iroda 
 
Záhony-szélesVIII. sz. őrhely: 
602 
E,K 
spherolock 
1 db 
VIII. sz. őrhely 
602/1 
E,K 
spherolock 
1 db 
VIII. sz. őrhely 
 
 
2.28. VÁLTÓELLENŐRZÉS 
2.28.1.  A  VÁLTÓK  ÁLLÍTÁSÁRA  KÖTELEZETTEK  MUNKÁJÁNAK  ELLENŐRZÉSÉRE  KIJELÖLT 
DOLGOZÓ (MÁSODIK DOLGOZÓ) MEGHATÁROZÁSA  
 
A  váltók  állítására  kötelezettek  munkáját  a  vezető  váltókezelők,  illetve  külső  forgalmi 
szolgálattevők köteles személyesen ellenőrizni, a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint. 
 
2.29. VÁLTÓ ELLENŐRZÉS KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL 
 
Záhony-Rendező: 
Vonóvezetékkel  központból  állított  váltók  helyes  állását  a  külső  forgalmi  szolgálattevő,  az 
állítóemeltyűk helyzetének kiértékelésével végzi.  (X. sz. őrhely) 
 
Záhony-széles: 
Villamos  úton  központból  állított  váltók  helyes  állását,  a  külső  forgalmi  szolgálattevő  az 
ellenőrző berendezésen megjelenő fények kiértékelésével ellenőrizi. (VIII. sz. őrhely) 
 
93 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.29.1.  A  VÁLTÓELLENŐRZÉS  MEGTARTÁSÁNAK  SZABÁLYOZÁSA  VILLAMOS  ÚTON 
KÖZPONTBÓL ÁLLÍTOTT VÁLTÓKNÁL BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN 
 
Záhony-széles: 
VIII.  sz.  őrhely:  Ha  a  váltók  helyes  állásáról  az  ellenőrző  fények  kiértékelésével  nem  lehet 
meggyőződni, a váltók helyes állásáról a külső forgalmi szolgálattevőnek és a váltókezelőnek 
a  helyszínen  tartott  kétszemélyes  váltóellenőrzéssel  kell  meggyőződni  a  Kezelési 
Szabályzatban foglaltak szerint. 
 
2.29.2.  A  VÁLTÓELLENŐRZÉS  MEGTARTÁSÁNAK  SZABÁLYOZÁSA  VONÓVEZETÉKKEL 
ELLÁTOTT KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN 
 
Záhony-Rendező: 
 X.  sz.  őrhely:  Az  ellenőrző  berendezés  meghibásodása  esetén  a  váltók  helyes  állásáról  a 
külső  forgalmi  szolgálattevő  a  váltókezelővel  együtt  a  helyszínen  köteles  meggyőződni,  a 
Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint. Az érintett váltókat biztonsági betéttel le kell zárni. 
 
2.29.3.  A  VÁLTÓELLENŐRZÉS  MEGTARTÁSÁNAK  SZABÁLYOZÁSA  HELYSZÍNI  ÁLLÍTÁSÚ, 
KÖZPONTBÓL RETESZELHETŐ VÁLTÓKNÁL A BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN 
 
Záhony-Rendező: 
X.  sz.  őrhely:  Az  ellenőrző  retesz  meghibásodása  esetén  a  váltók  helyes  állásáról  a  külső 
forgalmi szolgálattevő a váltókezelővel együtt a helyszínen köteles meggyőződni, a Kezelési 
Szabályzatban foglaltak szerint. Ha a váltó váltózárral is fel van szerelve, a váltóellenőrzés a 
helyszíni  állítású  váltózáras  váltókra  vonatkozó  előírások  szerint  történik,  a  lezárt  váltók 
kulcsai a lezárható kulcsszekrénybe kerülnek elhelyezésre. 
 
 
2.30. VÁLTÓELLENŐRZÉS VÁLTÓZÁRAS VÁLTÓKNÁL 
 
Záhony,  Záhony-Rendező,  és  Záhony-széles  területén  a  váltózárral  felszerelt  váltók  helyes 
állásának ellenőrzése a következők szerint történik: 
 
Záhony I. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők az 
őrhelyen lévő lezárási táblázat adataival egyeztetnek. 
 
Záhony  XVIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  vezető  váltókezelő  és  a  váltókezelők  az 
őrhelyen lévő lezárási táblázat adataival egyeztetnek. 
 
Záhony forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő és a főrendelkező 
a szolgálati helyiségben lévő lezárási táblázat adataival egyeztetnek. 
 
Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  és  a 
váltókezelő az őrhelyen lévő lezárási táblázat adataival egyeztetnek. 
 
Záhony-Rendező  X.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  és  a 
váltókezelő az őrhelyen lévő lezárási táblázat adataival egyeztetnek. 
 
Záhony-Rendező  II.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  váltókezelő  az  őrhelyen  lévő  lezárási 
táblázat adataival egyeztet. 
94 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
Záhony-széles  III.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  váltókezelő  az  őrhelyen  lévő  lezárási 
táblázat adataival egyeztet. 
 
Záhony-széles  VII.  sz.  őrhelyen,  szolgálatot  teljesítő  váltókezelő  az  őrhelyen  lévő  lezárási 
táblázat adataival egyeztet. 
 
Záhony-széles XII/a. sz. őrhelyen, szolgálatot teljesítő váltókezelő  az őrhelyen lévő lezárási 
táblázat adataival egyeztet. 
Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  és  a 
váltókezelő  az  őrhelyen  lévő  lezárási  táblázat  adataival  egyeztet.  Váltókezelő  hiányában,  a 
külső forgalmi szolgálattevő a főrendelkezővel együtt végzi az egyeztetést. 
  
Az  egyeztetést  követően,  a  lezárt  váltók  kulcsait  Záhony  szolgálati  helyen  a  forgalmi 
irodában,  az  I.,  XVIII.  sz.  őrhelyen,  Záhony-Rendezőn  a  XIV.,  X.,  és  II.  őrhelyeken  lévő 
váltózár  kulcsazonosító  berendezésben  kell  elhelyezni.    Záhony  –  Záhony-Rendező  közötti 
vonatközlekedés  alkalmával  az  érintett  váltók  kulcsait  Záhony  XVIII.,  illetve  Záhony-
Rendező XIV. sz. őrhelyen lévő kulcsszekrényben kell őrizni. 
Záhony-széles III., VII., XII/a., VIII. sz. őrhelyeken a lezárt váltók kulcsait kulcsszekrényben 
őrzik. 
 
2.30.1. NEM BIZTOSÍTOTT ÁLLOMÁSOKON A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐK RÉSZÉRE ELŐÍRT 
VÁLTÓELLENŐRZÉS  VÉGREHAJTÁSÁNAK  –  VÁLTÓK  HELYES  ÁLLÁSÁNAK  ELLENŐRZÉSE  - 
SZABÁLYOZÁSA. A VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSÁRA KIJELÖLT HELY MEGHATÁROZÁSA 
 
Záhony,  Záhony-Rendező  váltózár  kulcsazonosító  berendezéssel  van  felszerelve,  ezért  a 
főrendelkezőnek,  külső  forgalmi  szolgálattevőknek  nem  kell  áttekintéssel  meggyőződni  a 
váltók helyes állásáról. 
Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhelyen,  amennyiben  váltókezelő  teljesít  szolgálatot,  a  külső 
forgalmi szolgálattevőnek nem kell áttekintéssel meggyőződni a váltók helyes állásáról. 
Váltókezelő  hiányában,  a  külső  forgalmi  szolgálattevő  az  őrhely  előtti  téren  köteles 
áttekintéssel meggyőződni a váltók helyes állásáról. 
 
 
2.31. VÁLTÓELLENŐRZÉS HELYSZÍNI ÁLLÍTÁSÚ LE NEM ZÁRT VÁLTÓKNÁL 
2.31.1. 

VÁLTÓELLENŐRZÉS 
MEGTARTÁSÁNAK 
ELŐJEGYZÉSÉRE 
KIJELÖLT 
HELY 
MEGHATÁROZÁSA 
 
Záhony,  és  Záhony-Rendező  közötti  vágánykapcsolatokon  történő  közlekedés  alkalmával 
Záhony  XVIII.,  illetve  Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhelyek  külső  forgalmi  szolgálattevői, 
vezető  váltókezelői  és  váltókezelői  kötelesek  megtartani  a  váltóellenőrzést,  az  F.2.  sz. 
Forgalmi  Utasítás  rendelkezéseinek  megfelelően.  A  megtartott  váltóellenőrzés  tényének 
előjegyzésére a XVIII., XIV. sz. őrhely Fejrovatos előjegyzési naplója szolgál. 
 
 
 
 
95 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.32. JELENTÉS A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁRÓL 
2.32.1. 


VÁGÁNYÚT 
BEÁLLÍTÁSÁRA 
UTASÍTOTT 
DOLGOZÓK 
JELENTÉSTÉTELI 
KÖTELEZETTSÉGÉNEK SORRENDJE 
 
Záhony: 
Bejárat Tuzsér felől: 
A vágányút beállításáról a jelentés több részletben történik. Első részletben a II., X., XIV. sz. 
őrhelyek  jelentik  a  szabad  bejáratot,  melynek  megtörténte  után  az  "A"  és  "H"  jelző 
továbbhaladást  engedélyező  állásba  állítható.  Második  részletben  a  XIV.,  XVIII.,  I.  sz. 
őrhelyek  jelentik  a  vágányút  beállítását,  melynek  megtörténte  után  az  "M"  bejárati  jelző 
továbbhaladást engedélyező állásba állítható. 
Kijárat Tuzsér felé: 
Kijáratok alkalmával ugyanazoknak az őrhelyeknek kell jelentést tenniük, mint bejárat esetén. 
A jelentés a vágányút beállításáról csak egyszerre történhet. 
 
Bejárat Csap és Mándok felől: 
Bejárat  alkalmával  a  vágányút  beállításáról  az  I.-es  és  XVIII.-as  őrhelyeknek  kell  jelentést 
tenni. 
Kijárat Csap és Mándok felé: 
Kijáratok alkalmával ugyanazoknak az őrhelyeknek kell jelentést tenniük, mint bejárat esetén. 
 
Záhony – Záhony-Rendező közötti közlekedéskor: 
Mindkét  viszonylatban  a  X.,  XIV.,  XVIII.,  I.  sz.  őrhelyek  tesznek  jelentést  a  főrendelkező 
részére. 
A jelentés a vágányút beállításáról csak egyszerre történhet. 
 
Záhony-Rendező: 
Bejárat: 
 
Záhony-Rendezőbe bejárat a nyílt vonalról Tuzsér felől lehetséges. A vágányút beállításáról a 
jelentés  több  részletben  történik.  Első  részletben  a  II.  sz.  őrhely  jelenti  a  szabad  bejáratot, 
melynek megtörténte után az "A" bejárati jelző továbbhaladást engedélyező állásba állítható. 
Második  részletben  a  X.,  XIV.  sz.  őrhelyek  jelentik  a  vágányút  beállítását,  melynek 
megtörténte után a "H" bejárati jelző továbbhaladást engedélyező állásba állítható. 
Kijárat: 
Kijárat alkalmával ugyanazoknak az őrhelyeknek kell jelentést tenniük, mint bejárat esetén. 
A jelentés a vágányút beállításáról csak egyszerre történhet. 
 
Cserélő csoportra, -ról történő közlekedéskor: 
Bejárat: 
A Cserélő csoportra bejárat a nyílt vonalról Tuzsér felől lehetséges. A vágányút beállításáról a 
jelentés csak egy részletben lehetséges, a II., II/a., VI. sz. (új forgalmi iroda) őrhelyek jelentik 
a  vágányút  beállítását,  melynek  megtörténte  után  az  "A"  bejárati  jelző  továbbhaladást 
engedélyező állásba állítható. 
Kijárat: 
Kijárat alkalmával ugyanazoknak az őrhelyeket kell jelentést tenniük, mint bejárat esetén. 
A jelentés a vágányút beállításáról csak egyszerre történhet. 
  
 
 
 
96 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-széles: 
Bejárat Tuzsér felől: 
A vágányút beállításakor az VIII., XII/a. sz. őrhelyek jelentik a vágányút beállítását, melynek 
megtörténte után az "X" bejárati jelző továbbhaladást engedélyező állásba állítható. 
Kijárat Tuzsér felé: 
Kijárat alkalmával ugyanazoknak az őrhelyeket kell jelentést tenniük, mint bejárat esetén. 
A jelentés a vágányút beállításáról csak egyszerre történhet. 
 
Bejárat Csap felől: 
A vágányút  beállítása után az V.,  VII.  sz. őrhelyek jelentik a vágányút beállítását,  melynek 
megtörténte után az "A" bejárati jelző továbbhaladást engedélyező állásba állítható. 
Kijárat Csap felé: 
Kijárat alkalmával ugyanazoknak az őrhelyeknek kell jelentést tenni, mint bejárat esetén. 
A jelentés a vágányút beállításáról csak egyszerre történhet. 
A széles határforgalom ideiglenes szünetelése miatt, az V. sz. őrhelyen munkavállaló jelenleg 
nem  végez  szolgálatot.  Eseti  vonatközlekedés  esetén  az  V.  sz.  őrhelyen  a  VIII.  sz.  őrhely 
külső forgalmi szolgálattevője látja el a kapcsolatos teendőket. 
Nem  eseti vonatközlekedés  esetén  az V. sz. őrhelyre külső forgalmi szolgálattevőt, a  III. sz. 
őrhelyre váltókezelőt kell vezényelni. 
 
Záhony és Záhony-Rendező: 
Kerülő útirányon történő közlekedés 
Bejárat/Kijárat 
A  vágányút  beállítása  után  a  Záhony-Rendező  II.,  II/a.,  VI.,  X.,  és  XIV.  sz.  őrhelyeken 
dolgozók,  Záhony  XVIII.,  I.  sz.  őrhelyeken  szolgálatot  teljesítők  jelentik  a  vágányút 
beállítását,  melynek  megtörténte  után  az  "A"  bejárati  jelző  továbbhaladást  engedélyező 
állásba állítható. A jelentés a vágányút beállításáról csak egyszerre történhet. 
 
Az őrhelyek felsorolásának sorrendje, egyben a jelentéstételi kötelezettség sorrendjét is jelöli. 
 
2.32.2.  A  VÁGÁNYÚT  BEÁLLÍTÁSÁNAK  BEJELENTÉSÉRE  VONATKOZÓ  ELŐÍRÁS,  HA  AZ 
ÉRTEKEZŐ BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLAN 
 
A  helyi  forgalmi  távbeszélő  használhatatlansága  esetén  a  vágányútbeállítás  bejelentése  a 
rendelkezésre  álló  távközlő  berendezés  segítségével  történik  (pl.:  CB  telefon,  technológiai 
mobiltelefon), amilyen módon azt az adott körülmény lehetővé teszi. 
Amennyiben az adott szolgálati helyiségben semmilyen üzemképes távközlési eszköz nem áll 
rendelkezésre,  a  vágányútbeállítás  bejelentése  a  legközelebb  lévő,  üzemképes  távközlési 
berendezéssel rendelkező helyiségből vagy Záhony forgalmi irodában, a főrendelkező részére 
személyesen történik. 
 
 
 
 
 
97 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.33. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁTJÁRÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK 
JELE,  SZÁMA,  KEZELŐ  SZOLGÁLATI  HELY  MEGNEVEZÉSE,  BIZTOSÍTÁS 
MÓDJA,  AZ  ÚTÁTJÁRÓ  MELY  KÖZUTAT  KERESZTEZI  (KÖZÚT  SZÁMA, 
KÖZTERÜLET 

NEVE), 
VASÚTI 
GYALOGOS 
ÁTKELŐHELY 
HELYE, 
SZELVÉNYSZÁMA  
 
 
Záhony - Tuzsér állomások között: 
állomási, nyíltvonali útátjárók 
Közút 
Szelvény 
Sorompó 
Sorompó  Kezelő szolgálati 
Biztosítás 
megnevezése/szá
száma 
jele 
száma 
hely 
módja 
ma 
Önműködő 
Tiszabezdéd 
611+72 
AS  
611 
II. sz. őrhely 
fény-és 
Kossuth Lajos út 
félsorompó 
4145sz. út 
Önműködő 
4. sz. főutat 
625+10 
AS 
625 
X. sz. őrhely 
fény-és 
Záhony 500-sal 
félsorompó 
összekötő út 
Üzemi 
Teljes 
Záhony Vasút 
651+50 
útátjáró

XVIII. sz. őrhely 
 
sorompó 
utca 
 
Záhony - Mándok megállóhely között: 
Állomási, nyíltvonali útátjárók 
Közút 
Szelvény  Sorompó  Sorompó  Kezelő szolgálati 
Biztosítás 
megnevezése/ 
száma 
jele 
száma 
hely 
módja 
száma 

Fűtőházi út  
GPS: 
Üzemi 
Teljes 
Ész.szélesség 
661+38 
I.sz. őrhely
útátjáró
 
 
sorompó 
48.40574532 
Kel. hosszúság 
22.18791271 
Elkerülő út, GPS: 
Ész.széles
Vonatszemélyzet
ség 
 
Önműködő 
877+92 
AS 
877 
által ellenőrzött
48.406862; 
 
fénysorompó 
Kel.hosszúság 
22.196373 
GPS: 
Ész.széle
Vonatszemélyzet
sség 
 
Önműködő 
864+65 
AS 
864 
által ellenőrzött
48.395101; 
 
fénysorompó 
Kel.hosszúság 
22.192004 
GPS: 
Ész.szélesség 
Nincs 
Nincs 
Vonatszemélyzet 
854+53 
Andráskeresz
sorompó

48.386457; 
 
sorompó 
által ellenőrzött 
Kel.hosszúság 
22.188707 
98 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
GPS: 
Ész.szélesség 
Nincs 
Nincs 
Vonatszemélyzet 
839+58 
Andráskereszt
sorompó
 
48.373722 
 
sorompó 
által ellenőrzött 
Kel.hosszúság 
22.193775 
GPS: 
Ész.szélesség 
Nincs 
Nincs 
Vonatszemélyzet 
815+78 
Andráskereszt
sorompó
 
48.353310 
 
sorompó 
által ellenőrzött 
Kel.hosszúság 
22.192021 
GPS: 
Ész.szélesség  
Nincs 
Nincs 
Vonatszemélyzet 
807+41 
Andráskereszt
sorompó
 
48.345804 
 
sorompó 
által ellenőrzött 
Kel.hosszúság 
22.191204 
nem 
Helyből kezelt 
önműködő 
3+85 
HS 

4114sz.út 
scvp 
fénysorompó 
 
 
 
Széles nyomtáv 
Tiszabezdéd 
Önműködő 
Kossuth Lajos 
62+71 
AS 
62 
II.sz. őrhely 
fény-és 
út
félsorompó
 
 
4145sz. út 
Szalkai vontató 
Helyből kezelt
nem 
 
4+36 
HS 

önműködő 
vágány. 
scvp 
fénysorompó 
4114.sz.út 
 
Sorompóval fedezett üzemi útátjárók: 
Záhony: 
I.  sz.  őrhelynél  lévő  üzemi  útátjáró,  a  Vontatási  Szolgáltatási  Telephely  megközelítésére 
szolgál. Az útátjárót a település felőli oldalon teljes csapó rudas sorompó fedezi. A sorompó 
szabványos állásában, állandóan zárva tartott. A sorompót felnyitni csak az I. sz. őrhely külső 
forgalmi szolgálattevőjének engedélyével, vonatközlekedési és tolatási szünetekben lehet. Az 
engedéllyel  rendelkező  gépjárművek  áthaladása  után  a  sorompót  azonnal  le  kell  zárni.  Az 
útátjáró Vontatási Szolgáltatási Telephely felőli oldalát vonatközlekedés és tolatás tartamára 
az I sz. őrhely váltókezelője köteles fedezni. 
Ha a sorompó használhatatlanná válik, a Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell az útátjárót 
vonatközlekedés és tolatás tartamára fedezni. A fedezést az I. sz. őrhely váltókezelője végzi. 
XVIII.  sz.  őrhelynél  az  átrakókörzet  megközelítésére  létesített  üzemi  útátjárót,  mindkét 
oldalról  központból  kezelhető  teljes  csapó  rudas  sorompó  fedezi.  A  sorompó  szabványos 
állásában,  állandóan  zárva  tartott.  A  sorompót  felnyitni  csak  a  XVIII.  sz.  őrhely  vezető 
váltókezelőjének  engedélyével,  vonatközlekedési  és  tolatási  szünetekben  lehet.  Az  üzemi 
útátjárón  csak  vasútüzemi  és  rendkívüli  esemény  esetén  a  segély  járművek  (mentő,  tűzoltó, 
hatósági szervek, vegyi elhárítás) haladhatnak át. Ezen túlmenően a belépési, illetve behajtási 
engedéllyel rendelkezők. A gépjárművek áthaladása után a sorompót azonnal le kell zárni. 
99 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Ha a sorompó használhatatlanná válik, a Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell az útátjárót 
vonatközlekedés  és  tolatás  tartamára  fedezni.  A  fedezést  a  XVIII.  sz.  őrhely  váltókezelője 
végzi. 
 
Záhony-Rendező és Záhony-széles: 
Transzfer  kihúzóban  lévő  HS1  jelű  fénysorompóval  biztosított  vasúti  átjáró.  A  HS1  jelű, 
közúti útátjáró helyszíni állítású biztosítóberendezésének kulcsát széles nyomtávon a VII. sz. 
őrhely váltókezelője, normál nyomtávon a XIV. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője őrzi. 
A  kulcs  kiadását  ill.  visszavételét  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  elő  kell  jegyezni,  s 
aláírással  hitelesíteni.  Részletes  rendelkezéseket  a  Transfer-R  Kft-vel  kötött  megállapodás 
tartalmazza. 
A sorompóval nem fedezett üzemi útátjáróra való ráhaladás előtt, az útátjárót a mozdonyhoz 
tartozó  tolatószemélyzet,  a  (vonali)tolatásvezető  által  kijelölt  tagja  köteles  az  áthaladás 
tartamára fedezni. 
Más szolgálati ág (Pft. szakasz), saját vontatójárművével való közlekedésekor a vontatójármű 
vezetője által kijelölt személy köteles az áthaladás tartamára az útátjárót fedezni. 
 
 
2.33.1  NYÍLTVONALI  ÚTSOROMPÓK  FELSOROLÁSA,  MELYEK  HASZNÁLHATATLANSÁGA 
ESETÉN  A  VONATSZEMÉLYZETET  ÉRTESÍTENI  KELL,  ILLETVE  AZ  ÚTÁTJÁRÓT  JELZŐŐRREL 
FEDEZNI KELL 
 
Záhony - Tuzsér állomások között: 
 
Nyíltvonali útsorompók, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni 
kell, illetve az útsorompót jelzőőrrel fedezni kell 
Sorompó  
sorompó száma 
Távolság (m) 
jele 
AS 
62 
225 m 
AS 
625 
725 m 
 
 
2.33.2. KIMUTATÁS A VASÚTI JELZŐVEL ELLENŐRZÖTT, DE VONAT ÁLTAL VEZÉRELT FÉNY, 
ILL.  FÉNY-  ÉS  FÉLSOROMPÓKRÓL.  A  KIMUTATÁST  A  FORGALMI  IRODÁBAN  KI  KELL 
FÜGGESZTENI 

 
Záhony - Eperjeske-alsó megállóhely között: 
 
Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, illetve fény- és 
félsorompókról 
Szelvény  Sorompó  Sorompó 
Ki, mi által ellenőrzött
száma
 
Biztosítás módja 
 
jele 
száma 
877+73 
AS 
877 
Fénysorompót ellenőrző 
Önműködő fénysorompó 
útátjáró jelző 
864+10 
AS 
864 
Fénysorompót ellenőrző 
Önműködő fénysorompó 
útátjáró jelző 
 
100 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.34. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE 
 
Záhony: 
Záhony I - V sz. fővágányain végzett tolatások engedélyezésére a főrendelkező jogosult, az I. 
sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője,  illetve  a  XVIII.  sz.  őrhely  vezető  váltókezelője 
útján. 
Más  fővágányokon  (Záhony  VI  -  VIII  sz.  vágányokon)  az  I.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevője  vagy  a  főrendelkező  jogosult  tolatást  engedélyezni,  a  Forgalmi  Utasítás 
előírásainak betartása mellett. 
A  szolgálati  hely  területén  a  szolgálati  helyre  érvényes  vizsgákkal  rendelkező,  de  nem  a 
pályahálózat  működtető  létszámába  tartozó  tolatásvezető  által  végzendő  tolatási  munkák 
megkezdése  előtt,  a  vállalkozó  vasúti  társaságot  képviselő  munkavállaló  köteles  közölni  a 
tervezett tolatási feladatokat a főrendelkezővel. 
A  nem  a  pályahálózat  működtető  létszámába  tartozó  tolatásvezető  részére  a  tolatás 
engedélyezése Írásbeli rendelkezésen és élőszóval történik. 
 
 
Záhony-Rendező: 
A  behaladó  vágányon  (II.  –  XIV.  sz.  őrhely  közötti  vágány,  vonal)  mozdonyok  mozgása, 
tolatás  csak  elkerülhetetlen,  indokolt  esetben  lehetséges,  a  főrendelkező  engedélyével.  A 
mozgások  végzéséhez  az  őrhelyek  külső  forgalmi  szolgálattevői,  vezető  váltókezelői 
egymástól  engedélyt  kérnek,  és  visszajelentést  adnak,  melyeknek  tényét  a  Fejrovatos 
előjegyzési  naplóban  elő  kell  jegyezni.  Ezek  az  előírások  érvényesek  a  behaladó  vágány 
metszésével, érintésével végzett tolatásokra is. 
Záhony-Rendező, Cserélő csoport vágányain végzett tolatások engedélyezésére a felügyeletet 
ellátó szolgálati helyek (XIV., X., sz. őrhely) külső forgalmi szolgálattevői és a főrendelkező 
jogosult, a Forgalmi Utasítás előírásainak betartása mellett. 
A  szolgálati  hely  területén,  a  szolgálati  helyre  érvényes  vizsgákkal  rendelkező,  de  nem  a 
pályahálózat  működtető  létszámába  tartozó  tolatásvezető  által  végzendő  tolatási  munkák 
megkezdése  előtt,  a  vasúttársaságot  képviselő  munkavállaló  köteles  közölni  a  tervezett 
tolatási  feladatokat  a  főrendelkezővel  vagy  a  X.,  XIV.  sz.  őrhelyek  külső  forgalmi 
szolgálattevőivel. 
A  nem  a  pályahálózat  működtető  létszámába  tartozó  tolatásvezető  részére  a  tolatás 
engedélyezése Írásbeli rendelkezésen és élőszóval történik. 
 
Záhony-széles: 
Záhony-széles  vágányain  végzett  tolatások  engedélyezésére  a  felügyeletet  ellátó  VIII.  sz. 
őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  vagy  a  főrendelkező  jogosult,  a  Forgalmi  Utasítás 
előírásainak betartása mellett. 
Az  szolgálati  hely  területén,  a  szolgálati  helyre  érvényes  vizsgákkal  rendelkező,  de  nem  a 
pályahálózat  működtető  létszámába  tartozó  tolatásvezető  által  végzendő  tolatási  munkák 
megkezdése  előtt,  a  vállalkozó  vasúti  társaságot  képviselő  munkavállaló  köteles  közölni  a 
tervezett  tolatási  feladatokat  a  főrendelkezővel  vagy  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevőjével. 
A  nem  a  pályahálózat  működtető  létszámába  tartozó  tolatásvezető  részére  a  tolatás 
engedélyezése Írásbeli rendelkezésen és élőszóval történik. 
 
 
101 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.34.1. 
FŐVÁGÁNYT 
NEM 
ÉRINTŐ, 
ILL. 
NEM 
VESZÉLYEZTETŐ 
TOLATÁSOK 
ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Záhony: 
Fővágányt  nem  érintő  tolatásokat  a  főrendelkező,  az  I.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevője; s a főrendelkezőtől esetről–esetre kapott felhatalmazás alapján engedélyezheti 
a  XVIII.  sz.  őrhely  vezető  váltókezelője  is.  Az  I.  sz.  őrhely  körzetében,  a  Hőközpont 
vágányán végzett tolatásokhoz a főrendelkező engedélye szükséges. 
A Tiszacsonka XXV., XXVI. vágányon végzett tolatásokra engedélyt a főrendelkező az I sz. 
őrhely külső forgalmi szolgálattevőjén keresztül adhat. 
Záhonyt  Záhony-Rendezővel  összekötő  vágányokon  végzett  tolatások  hozzájárulásakor 
figyelembe  kell  venni  a  Végrehajtási  Utasítás  „Egyidejű  tolatások  szabályozása,  tolatási 
körzetek meghatározása” fejezetének vonatkozó rendelkezéseit. 
 
Záhony-Rendező: 
Fővágányt  nem  érintő  tolatásokat  a  főrendelkező,  a  XIV.,  X.  sz.  őrhelyek  külső  forgalmi 
szolgálattevői engedélyezhetik. 
A  Záhonyt  Záhony-Rendezővel  összekötő  vágányokon  végzett  tolatások  hozzájárulásakor 
figyelembe  kell  venni  a  Végrehajtási  Utasítás  2.35.1.  pontjának  vonatkozó  rendelkezéseit. 
Ugyanígy  kell  eljárni,  ha  a  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője,  váltókezelője  az 
összekötő  vágányok  irányában,  Záhony-Rendező  nem  fővágányain,  a  szintbeli 
vágánykeresztezés  irányában,  valamint  a  MÁVAG  vágányok  normál  nyomtávú  vágányain 
tolatást  engedélyez.  Záhony-  Rendező  X.  sz.  őrhely  körzetében,  fővágányokon  végzett 
tolatások  engedélyezésére  minden  esetben  a  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője 
jogosult. 
Ide  tartoznak  a  Rendező  XVI.  –  XXIII.  sz.  vágányai,  a  kihúzó  vágányok,  Cserélő  csoport 
vágányai, oldal-, Pillangó I., II. normál nyomtávú vágányai. 
 
 
Záhony-széles: 
Fővágányt  nem  érintő  tolatásokat  a  főrendelkező,  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevője;  s  a  főrendelkezőtől  esetről  –  esetre  kapott  felhatalmazás  alapján 
engedélyezhetik a VII., XII/a. sz. őrhelyek váltókezelői. 
Az  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  széles  nyomtávú  vágányain  végzett  tolatásokhoz  a  VII.  sz. 
őrhely váltókezelőjének hozzájárulása szükséges. 
A  III.  sz.  őrhely  váltókezelőjének  hozzájárulása  szükséges  Záhony-széles  Csap  felőli  végén 
végzendő tolatásokhoz, ide értve a fővonal felé végzett tolatásokat is, ennek elvégzéséhez a 
főrendelkező engedélye is szükséges. 
A VII. sz. őrhely váltókezelőjének hozzájárulása szükséges a körzetében végzett tolatásokhoz, 
az Záhony-Fehérolaj Átfejtőn végzett, a líra vágány felé, a MÁVAG vágányok felé irányuló 
tolatásokhoz a széles nyomtávon. 
A  XII/a.  sz.  őrhely  váltókezelőjének  hozzájárulása  szükséges  az  őrhely  körzetében  lévő 
tolatások  végzéséhez.  A  VII.  és  XII/a.  sz.  őrhelyek  váltókezelői  az  összekötő  vágányokon 
végzett  tolatási  mozgásokhoz,  kötelesek  egymástól  hozzájárulást  kérni,  s  a  mozgásokról 
egymásnak visszajelentést adni. A hozzájárulást és a visszajelentést a  Fejrovatos előjegyzési 
naplóban elő kell jegyezni. 
A  XII/a.  sz.  őrhely  váltókezelője  a  szintbeli  vágánykeresztezés  felé  irányuló  tolatáshoz  csak 
akkor  járulhat  hozzá,  ha  a  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  a  tolatásjelzőt  a 
megfelelő állásba állította. 
102 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A VIII. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője engedélyezi a körzetében, valamint a széles 
nyomtávú  oldalrakodó  vágányokon,  összekötő  vágányokon,  és  a  tengelyátszerelő  vágányain 
végzett  tolatási  mozgásokat.  Engedélyezi  a  Tuzsér  felé  a  vonalon  végzett  tolatásokat,  de 
ebben az esetben a főrendelkező engedélyével. 
 
2.34.2.  GÉPÉSZETI,  MŰSZAKI,  PÁLYAVASÚTI  ÉS  EGYÉB  SZOLGÁLATI  ÁG,  TOVÁBBÁ 
SAJÁTCÉLÚ 

VASÚTI 
PÁLYAHÁLÓZAT 
VÁGÁNYZATÁN 
VÉGZENDŐ 
TOLATÁSOK 
ENGEDÉLYEZÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 
Záhony: 
Járművek bejáratása a mozdonyjavító telepre: 
A  járművek  bejáratására,  tolatás  megkezdésére  vonatkozó  engedélyt  az  I.  sz.  őrhelyen 
szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  kéri  telefonon  MÁV-START  Zrt. 
mozdonyjavító műhely telepi rendezőjétől (hiányában a saját használatú jármű vezetőtől), aki 
a kijáró gépek kijelentését is végzi. A bejáró járműnek átadási pontja a 205-ös átszelési kitérő, 
itt szükség van a váltókezelő és a gépészeti telepi rendező egyidejű jelenlétére. Továbbhaladni 
csak  a  váltókezelő  kézi  jelzésére  szabad,  ami  egyben  az  engedély  megadását  jelenti  a 
gépészeti telepre való behaladásra. 
Bejárattatni egyszerre csak egy járművet vagy több összekapcsolt, egy egységben közlekedő 
járművet szabad. 
A  tolatószemélyzet  csak  a  mozdonyvizsgáló  csarnok  melletti-,  valamint  a  műhely  melletti 
összekötő vágányon végezhet tolatást a MÁV-START Zrt. belső használatú mozdonyvezetője 
vagy  megbízottjának  személyes  jelenléte  és  irányítása  mellett.  A  telep  területén  a  tolatás 
engedélyezett  maximális  sebessége  5  km/h.  A  járművek  megfutamodás  elleni  biztosítás 
végrehajtásáért a telepi dolgozó felel. 
 
Járművekkel történő kijárás a mozdonyjavító telepről: 
A telepről a normál nyomtávolságú járművek kijárásához az engedélyt az I. sz. őrhely külső 
forgalmi szolgálattevője a főrendelkezőtől kapott közvetlen telefoni hozzájárulás után adhatja 
meg.  A  mozdonyjavító  telepről  a  járművek  kijárásához  az  engedélyt  az  I.  sz.  őrhely 
váltókezelője a külsős forgalmi szolgálattevőtől kapott közvetlen engedély után adhatja meg a 
gépészeti telepi  rendezőnek ill.  az ő távollétében a sajáthasználatú vasúti járművezetőnek, a 
közös  átadási  ponton  (205.  sz.  váltó)  mindkettőjük  (váltókezelő,  telepi  rendező)  egyidejű 
jelenlétére szükség van. 
A  jármű  kijáratása  előtt  a  váltókezelő  átadja  az  érvényes  lassúmenet  kimutatást,  élőszóban 
tájékoztatja  a  járművezetőt,  hogy  a  tolatás  mely  vágányon  át,  milyen  feltételekkel,  meddig 
történhet. A kijárati engedély vétele után a járművel az I. sz. őrhelytől tovább haladni csak a 
váltókezelő engedélyére szabad.  
Az engedélyek előjegyzésére Záhony I sz. őrhelyen felfektetett, a külső forgalmi szolgálattevő 
által vezetett „Fűtőházi gépek Ki- bejáró gépek könyve” elnevezésű nyilvántartás szolgál. 
 
A  Szertári-,  valamint  a  PFT.  vágányzatán  végzendő  tolatásokra  vonatkozó  szabályozás: 
Szertári  vágányon  végzett  tolatásokat,  a  MÁV  SZK  Zrt.  BLÜ  Keleti  Raktározási  Régió  I. 
Készletcsoport, Záhony telephely részéről megbízott munkavállaló engedélyezhet. A mikénti 
végrehajtásra  vonatkozó  rendelkezések  megegyeznek,  a  Vontatási  Szolgáltatási  Telephely 
területén végzendő tolatásokkal. 
PFT  vágányain  történő  tolatásokhoz  a  PFT  szakasz  Záhony  megrendelése,  valamint  PFT 
dolgozó helyszíni jelenléte szükséges. Az útátjáró fedezéséért a tolatásvezető felel. A tolatást 
éjszaka kivilágított váltókon és a tér kellő megvilágítása mellett lehet végezni. Figyelemmel 
kell  lenni  a  külső  vágányok  mellett  elhelyezett  térvilágítási  oszlopokra,  melyek  az 
103 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
űrszelvénybe érnek. Az oszlopok és a tolatott kocsisor között munkavállaló nem tartózkodhat. 
Tolatás  megkezdése  előtt  a  tolatásvezető  köteles  bejárni  a  tolatásban  érdekelt  körzetet.  A 
tolatást  bejárással  és  csak  lépésben,  legfeljebb  5  km/h  sebességgel  végezhető.  Tolatás  csak 
ezen feltételek együttes teljesülése esetén végezhető. 
Hőközpont  területén  végzett  tolatásokhoz  engedélyt  a  főrendelkezőtől,  valamint  a  telep 
vezetőjétől  kell  kérni.  Kiszolgálás  előtt  az  1  sz.  váltóval  szerkezeti  függésben  lévő  és  a 
berendezésben  elhelyezett  kisiklasztó  saru  kulcsát  a  tolatásvezető  az  I.  sz.  őrhely  külső 
forgalmi  szolgálattevőjétől  átveszi,  s  az  átvételt  az  erre  a  célra  rendszeresített  kiskönyvben 
elismeri.  A  telepen  egy  vágányzáró  sorompó  (VS)  került  kiépítésre,  amely  a  lefejtő 
berendezéssel  szerkezeti  függésben  van.  A  berendezést  a  Kezelési  Szabályzatban  előírtak 
szerint kell kezelni. A telep területén történő tolatás alkalmával  a tolatásvezető  a jelen lévő 
raktár  vezetőségi  munkavállalótól  átveszi  a  vágányzáró  sorompó  kulcsát,  a  vágányzáró 
sorompót  kezeli,  majd  a  tolatás  befejezése  után  a  vágányzáró  sorompó  lezárja  és  kulcsát  a 
raktárvezetőségi munkavállalónak visszaadja. 
 A  telep  területén  a  tolatás  bejárással  és  csak  lépésben,  legfeljebb  5  km/h  sebességgel 
végezhető. A tolatást csak a telep illetékes munkavállalójának jelenlétében szabad végezni. A 
váltókat  a  tolatásvezető  által  kijelölt  kocsirendező  állítja.  A  tolatás  befejezése  után  a 
megfutamodás  elleni  biztosításért  a  tolatásvezető  a  felelős,  melyet  a  raktárvezetőségi 
munkavállaló köteles ellenőrizni hiány esetén pótolni. 
A  visszatérés  után  az  1  sz.  váltóval  szerkezeti  függésben  lévő  kisiklasztó  saru  kulcsát  a 
tolatásvezető az I. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének visszaadja, s az átadást az erre 
a célra rendszeresített kiskönyvben elismerteti. 
 
Záhony-széles: 
Járművek bejáratása a mozdonyjavító telepre: 
A jármű mozdonyjavító telephelyre történő bejárásakor széles nyomtávú járműveknél a VII. 
sz. őrhely váltókezelője engedélyt kér telefonon a MÁV-START Zrt. mozdonyjavító műhely 
telepi  rendezőjétől.  Engedélykéréskor  közli  a  VII.  sz.  őrhely  váltókezelője  a  vontatójármű 
pályaszámát, a tolatáshoz használt vágány számát és a foglaltság állapotát. 
A  telepre  a  járművek  bejárásához  az  engedélyt  a  telepi  rendező  adja  meg,  távollétében 
helyettesítheti  a  sajáthasználatú  vasúti  járművezető.  Engedélyadáskor  nyugtázza  a 
tolatóvágányút foglaltságát. 
A  III.  sz.  őrhely  váltókörzetében  lévő  509/a.  sz.  váltón  kívül  más  lezárt  váltó  nyitását  is 
szükségessé tevő vágányút elfoglalása előtt, a VII. sz. őrhely váltókezelője telefonon értesíti a 
telepi rendezőt. Az 509/a. sz. váltón kívül más lezárt váltó nyitása, állítása, zárása a VII. sz. 
őrhely váltókezelőjének a feladata. 
Az 509/a sz. váltó állítása a telepi rendező feladata. Az 509/a sz. váltó felől érkező járműveket 
a  telepi  rendező  a  kívánt  javító  vágányra  állíttatja.  A  tolatóvágányút  felszabadítását  közli  a 
VII.  sz.  őrhely  váltókezelőjével.  Bejárati  engedélyt  egyszerre  csak  egy  jármű  vagy  több 
összekapcsolt, egy egységben közlekedő jármű részére szabad adni. 
Széles  nyomtávolságú  jármű  behaladásakor  nem  beszélünk  átadási  pontról,  így  itt  csak  a 
gépészeti telepi rendező van jelen. 
 
Járművekkel történő kijárás a mozdonyjavító telepről: 
A  jármű  telephelyről  történő  kijárásakor  széles  nyomtávú  járműveknél  a  fordaszolgálatos 
telepi rendező engedélyt kér a VII. sz. őrhely váltókezelőjétől. Engedélykéréskor közli a telepi 
rendező  vontatójármű  pályaszámát,  a  tolatáshoz  használt  vágány  számát  és  a  foglaltság 
állapotát. 
Az 509/a sz. váltó állítása a telepi rendező feladata. A jármű kijáratása előtt a telepi rendező 
vagy megbízottja a járművezetőt kimutathatóan értesíti az érvényes lassúmenetről, élőszóban 
104 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
tájékoztatja, hogy a tolatás mely vágányon át, milyen feltételekkel, meddig történhet. Az 509 
sz. váltón való áthaladásra és az átjáró vágány VII. sz. őrhelynél lévő biztonsági határjelzőjéig 
történő  mozgásra  az  engedélyt  a  telepi  rendező  vagy  megbízottja  adja  meg  a  járművezető 
részére. Kijárati engedélyt egyszerre csak egy jármű vagy több összekapcsolt, egy egységben 
közlekedő jármű részére szabad adni. 
Széles  nyomtávolságú  jármű  kihaladásakor  nem  beszélünk  átadási  pontról,  így  itt  csak  a 
gépészeti telepi rendező van jelen. 
A  jármű  VII.  sz.  őrhelyhez  való  érkezése  után  a  váltókezelő  közli  a  tolatóvágányút 
felszabadítását a telepi rendezővel. 
 
Az  engedélyek  előjegyzése  Záhony-széles  VII  sz.  őrhely  váltókezelője  által  vezetett 
Fejrovatos előjegyzési naplóban történik. 
 
Járművek kijárásakor figyelembe veendő egyéb előírások: 
A  telepi  rendező  vagy  megbízottja  a  tolató  vágányútban  érintett  váltó  (509/a) 
meghibásodásáról értesíti a VII. sz. őrhely váltókezelőjét. 
Téli időjárás esetén az állítandó váltó tisztítása a telepi rendező vagy megbízottjának feladata. 
A III. sz. őrhely körzetében valamennyi váltó váltózárral felszerelt, a váltók egy adott tolatási 
vágányútba kerülnek beállításra. 
 
 
2.35. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE 
2.35.1. TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT 
IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KIJELÖLÉSE 
 
Több tolatócsapat egyidejű munkáját: 
Záhony: 

I. sz. őrhely körzetében a külső forgalmi szolgálattevő, 

XVIII. sz. őrhely körzetében a vezető váltókezelő irányítja. 
Záhony-Rendező: 

XIV. sz. őrhely körzetében a külső forgalmi szolgálattevő, 

X. sz. őrhely körzetében a külső forgalmi szolgálattevő  

a II. sz. őrhely körzetében a térfőnök irányítja. 
Záhony-széles: 

VII. sz. őrhely körzetében a váltókezelő, 

XII/a. sz. őrhely körzetében a váltókezelő, 

VIII. sz. őrhely körzetében a külső forgalmi szolgálattevő irányítja. 
 
2.35.2.  TÖBB  TOLATÓCSAPATTAL  VÉGZETT  EGYIDEJŰ  TOLATÁSOK  ALKALMÁVAL  A 
TOLATÁSI KÖRZETEK ELHATÁROLÁSA 
 
Záhony: 
Záhonyt  Záhony-Rendezővel  összekötő  vágányokon  jelen  körülmények  között  egy 
tolatómozdony  végez  szolgálatot.  Amennyiben  a  körzetben  a  forgalom  több  tolatómozdony 
mozgását kívánja, a tolatómozdonyok körzetét a következőképpen kell elválasztani. 
A  XVIII.  sz.  őrhely  körzetében  a  tolatást  végző  tolatómozdony  kihúzási  iránya  az  V.  sz. 
vágány  folytatását  képező  összekötő  vágány,  a  RI  sz.  vágány  irányában.  Az  I.  sz. 
tolatómozdony kihúzási iránya a VI. sz. vágány folytatását képező összekötő vágány, a RII sz. 
vágány irányában.  
 
105 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-Rendező: 
A  XIV.  sz.  őrhely  körzetében  lévő  IV.  sz.  tolatómozdony  megrendelése  esetén  a  kihúzás 
iránya  a  407,  405,  103,  104  sz.  váltókon,  a  VII.  sz.  összekötő  vágányokon  át,  az  Átrakó 
vágányok. 
A  X.  sz.  őrhely  térségében  két  tolatómozdony  végezhet  egyidejű  tolatást.  A  rendező  első 
lírában tolatást végző tolatómozdony kihúzási iránya az emelt kihúzó, míg a rendező második 
lírában tolatást végző tolatómozdony kihúzási iránya a lapos kihúzó. 
Záhony-széles: 
Záhony-széles  VII.  sz.  őrhely  körzetében  egyidejűleg  két  tolatómozdony  végezhet  tolatási 
mozgást. 
Az egyidejű tolatások alkalmával fokozott gonddal kell eljárni, az egyidejű tolatások tényéről 
a tolatócsapatokat élőszóval értesíteni kell. 
A  tolatási  körzetek  elhatárolásáért  felelős  az  adott  terület  felügyeletét  ellátó  külső  forgalmi 
szolgálattevő, váltókezelő. 
 
 2.35.3.  A  TOLATÓCSAPAT  LÉTSZÁMA  NORMÁL  ÜZEMI,  ILLETVE  ATTÓL  ELTÉRŐ 
KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN 
 
Tolatócsapat technológiai létszáma: 
Az 
állomás  Az 
állomás 
technológiájához 
technológiájához 
Szolgálati hely, munkakör 
szükséges  létszám  szükséges minimális 
(fő) 
létszám (fő) 
Záhony-Rendező Normál I. tartalék: 
  
  
vonali tolatásvezető 


vonali kocsirendező 


Záhony-Rendező VI. tartalék: 
  
  
tolatásvezető 


kocsirendező 


Záhony-Rendező Szereldés tartalék: 
  
  
tolatásvezető 


kocsirendező 


Záhony-széles I. tartalék: 
  
  
tolatásvezető 


kocsirendező 


Záhony forgalmi iroda: 
 
 
tolatásvezető 
 
 
nappal (vasárnap kivételével) 


éjszaka és vasárnap nappal 


 
Záhony forgalmi irodában szolgálatot teljesítő tolatásvezető minden esetben bejárással végzi a 
tolatást. Amennyiben 10 kocsinál többel, hátul levő mozdonnyal tolva végzi a tolatást, akkor 
az  csak  lépésnek  megfelelő  sebességgel  végezhető.  Ha  a  távolbalátás  korlátozott,  a 
váltókezelők kötelesek a jelzések adásában és továbbításában közreműködni. 
Abban  az  esetben,  ha  a  Záhony-széles  I.  tartalék  létszáma  1  fő  tolatásvezetőből  és  1  fő 
kocsirendezőből  áll,  a  tolatás  csak  bejárással  végezhető  és  a  tolatásvezető  úgy  köteles  a 
tolatást szabályozni,  hogy  az üzembiztonsági  szabályok ilyenkor is  betarthatók  legyenek! A 
tolatás csak annyi kocsival végezhető, hogy a jelzések jól megfigyelhetők legyenek, illetve a 
tolatott kocsisor megfékezettsége mindenkor biztosítva legyen. 
106 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A tolatócsapat kijelölt tartózkodási helye: 
-  Záhony-Rendező  VI.  sz.  tolatócsapat:  Záhony-Rendező  X.  sz.  őrhellyel  szemben 
található melegedő helyiség, a Munkásfürdő épületében lévő központi öltöző. 
-  Záhony-széles  I.  sz.  tolatócsapat:  Záhony-széles  VII.  sz.  őrhely,  a  Munkásfürdő 
épületében lévő központi öltöző. 
-  Záhony-Rendező  Szereldés  tolatócsapat:  a  Munkásfürdő  épületében  lévő  központi 
öltöző. 
-  Záhony-Rendező Normál I. sz. tolatócsapat: a Munkásfürdő épületében lévő központi 
öltöző. 
-  Záhony  forgalmi  irodában  szolgálatot  teljesítő  tolatásvezető:  forgalmi  iroda,  felvételi 
épület alagsori öltöző. 
 
2.36. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS 
 
Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles  szolgálati  helyeken  az  átállás,  összetolás  során  a 
vágány túlsó végén a veszélyeztetett tolatásokat szüneteltetni kell. 
Vonatokkal, nagyobb kocsi csoportokkal történő átállásoknál, vágánymegtolásoknál Záhony, 
Záhony-Rendező,  Záhony-széles  szolgálati  helyein  a  vágány  túlsó  végén  lévő  váltókezelő 
köteles  2  db  rögzítősarut  a  két  sínszálra  kell  helyezni.  Ennek  tényét  jelenteni  kell  a  vezető 
váltókezelőnek,  külső  forgalmi  szolgálattevőnek,  aki  ezután  adhat  engedélyt  az  átállásra, 
vágánymegtolásra.  A  váltókezelő  köteles  a  helyszínen  maradni  és  beavatkozásra  készen  az 
átállást  ill.  megtolást,  felügyelni.  A  rögzítősarut  a  tolatás  befejezése  után  távolíthatja  el  a 
vágányról,  melynek  tényéről  köteles  jelentést  tenni  a  vezető  váltókezelőnek,  külső  forgalmi 
szolgálattevőnek. 
Ha  az  átállás,  összetolás  foglalt  vágányra  történik,  a  rögzítősarut  elhelyező  váltókezelő,  a 
rögzítősaru  vágányra  helyezése  előtt,  a  vágányon  álló  kocsikon  köteles  annyi  kéziféket 
meghúzni, amennyi a kocsik állva tartásához szükségesés. Valamennyi tolatásvezető köteles a 
szolgálatátvétel  után  kijelölni  azt  a  kocsirendezőt,  aki  a  szolgálat  alatt  az  átállások, 
összetolások  során  a  tolt  kocsisor  elején  halad  és  a  szükséges  jelzéseket  adja  (határos 
kocsirendező). 
A  megtolást  végző  tolatómozdony  határos  kocsirendezője  addig  a  pontig  köteles  haladni, 
amíg a vágány túlsó végén elhelyezkedő váltókezelő jelzését nem látja. 
Az átállásokat, összetolásokat mindig csak lépésben a fokozott figyelemmel szabad végezni. 
A  megtolt  vágány  végén  elhelyezkedő  váltókezelő  megfelelő  jelzések  adásával  köteles 
megakadályozni, hogy a járművek ne kerüljenek a vágány biztonsági határjelzőjén túlra, ill. 
az összetolás során veszélyeztetett tolatásokat, ne végezzenek. 
A  külső  forgalmi  szolgálattevők,  vezető  váltókezelők  az  átállás,  összetolás  engedélyezése 
előtt kötelesek értesíteni a körzetben tolatást végző tolatómozdony tolatásvezetőjét, aki ennek 
megfelelően kötelesek a tolatási mozgást szabályozni. 
A  szolgálati  helyek  külső  forgalmi  szolgálattevői,  vezető  váltókezelői  egymástól  átálláshoz, 
összezáráshoz,  összetoláshoz  minden  esetben  kötelesek  engedélyt  kérni,  még  akkor  is,  ha  a 
vonat  együtt  van.  A  szolgálati  helyek  külső  forgalmi  szolgálattevői,  vezető  váltókezelői  a 
mozgás megkezdése előtt kötelesek engedélyt kérni, a tolatási mozgás lebonyolítása során a 
megfelelő tolatási jelzéseket adni, s a mozgás befejezése után tájékoztatást adni. 
Az engedélyt minden esetben, az átállás végleges befejezési helyéig kell adni. 
Az átállást, ill. összetolásokat különös figyelemmel kell végezni a  Záhony-Fehérolaj Átfejtő 
rakodóhely valamennyi vágányán, mivel a vágányzat két végén váltókezelői szolgálat nincs. 
Az  átállások  és  összetolások  végzését  a  tolatásvezető  a  helyszínen  köteles  felügyelni  és 
irányítani. 
 
107 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
2.37.  JAVÍTÓ-,  TISZTÍTÓ-,  MOSÓ-,  TÖLTŐ-,  LEFEJTŐ  ÉS  EGYÉB 
MELLÉKVÁGÁNYOKON A JÁRMŰVEK FEDEZÉSE 
 
Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles valamennyi szolgálati helyén a járművek javítása, 
műszaki  vizsgálata,  tisztítása,  mosása,  töltése,  lefejtése  céljára  kialakított  vagy  erre  a  célra 
kijelölt mellékvágánnyal nem rendelkezik. 
 
Amennyiben  a  mellékvágányon  lévő  jármű  vagy  járművek  javítása,  hatósági  vizsgálata, 
műszaki vizsgálata, szemléje vagy bármely más munkavégzés válik szükségessé, az eljárás a 
következő: 
 
Záhony: 
A  munkavezető  a  munka  megkezdéséről,  befejezéséről,  fedezéséről  köteles  Záhony 
főrendelkezőt értesíteni, melyet a Fejrovatos előjegyzési naplóba be kell jegyezni és alá kell 
írni. 
A vágány védelmére a főrendelkező intézkedik,  az I. sz.  őrhelyen szolgálatot teljesítő külső 
forgalmi szolgálattevő, a XVIII. sz. őrhelyen szolgálatot végző vezető váltókezelő, valamint a 
forgalmi irodában szolgálatot teljesítő tolatásvezető, illetve Záhony szolgálati helyen tolatást 
végző tolatócsapat tolatásvezetőjének értesítésével. 
Ha  egy  adott  vágányon  lévő  kocsin,  kocsikon  vagy  kocsisoron  egyidejűleg  több  munkát 
(tevékenységet) is végeznek (pl. takarítás közben végzett féktuskó csere, csapszegpótlás, stb.), 
akkor  az  adott  munkavégzés  megkezdését,  befejezését  munkálatonként  külön-külön  köteles 
bejelenteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója. 
 
Záhony-Rendező: 
A  munkavezető  a  kocsijavítási  munkák,  egyéb  munkák  megkezdéséről,  befejezéséről, 
fedezéséről  köteles  a  X.  vagy  a  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjét  értesíteni, 
melyet a Fejrovatos előjegyzési naplóba be kell jegyezni és alá kell írni. 
Ha  egy  adott  vágányon  lévő  kocsin,  kocsikon  vagy  kocsisoron  egyidejűleg  több  munkát 
(tevékenységet) is végeznek (pl. takarítás közben végzett féktuskó csere, csapszegpótlás, stb.), 
akkor  az  adott  munkavégzés  megkezdését,  befejezését  munkálatonként  külön-külön  köteles 
bejelenteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója. 
 
Záhony-széles: 
A  munkavezető  a  kocsijavítási  munkák,  egyéb  munkák  megkezdéséről,  befejezéséről, 
fedezéséről köteles a III., VII., XII/a. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelőt, valamint a 
VIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevőt  értesíteni,  melyet  a 
Fejrovatos előjegyzési naplóba be kell jegyezni és alá kell írni. 
A  vágány  védelme  után,  a  tolatások  szabályozása  a  III.,  VII.  és  a  XII/a.  sz.  őrhely 
váltókezelőjének valamint a VIII. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének a feladata. 
Ha  egy  adott  vágányon  lévő  kocsin,  kocsikon  vagy  kocsisoron  egyidejűleg  több  munkát 
(tevékenységet) is végeznek (pl. takarítás közben végzett féktuskó csere, csapszegpótlás, stb.), 
akkor  az  adott  munkavégzés  megkezdését,  befejezését  munkálatonként  külön-külön  köteles 
bejelenteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója. 
 
 
 
108 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.38.  JÁRMŰVEK  FEDEZÉSE,  HA  A  FŐVÁGÁNYOKON  JAVÍTÁSI,  TISZTÍTÁSI 
STB. MUNKÁT VÉGEZNEK 
 
Záhony: 
A  jármű  karbantartási,  javítási,  járműtisztítási,  víztöltési  munkákat  Záhony  I  –  VIII.  sz. 
fővágányokon végzik, a munka csak a főrendelkező engedélyével végezhető. A munkavezető 
a  munkálat  megkezdése  előtt  köteles  a  főrendelkezőtől  írásban  engedélyt  kérni,  melyet  a 
Fejrovatos előjegyzési naplóba be kell jegyezni és alá kell írni. A munka megkezdhetőségére 
vonatkozó engedélyt a főrendelkező a Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyzett kérelmezés 
aláírásával köteles adni. 
Az engedély után, a szerelvény fedezéséről a munkavezető gondoskodik, a Forgalmi Utasítás 
vonatkozó pontja szerint. 
 
A vágány védelmére a főrendelkező intézkedik,  az I. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső 
forgalmi szolgálattevő, a XVIII. sz. őrhelyen szolgálatot végző vezető váltókezelő, valamint a 
forgalmi irodában szolgálatot teljesítő tolatásvezető, illetve Záhony szolgálati helyen tolatást 
végző tolatócsapat tolatásvezetőjének értesítésével. 
A  munka  befejezését  a  munkavezető  köteles  a  főrendelkezőnek  bejelenteni,  melyet  a 
Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni és alá kell írni. 
Ha  egy  adott  vágányon  lévő  kocsin,  kocsikon  vagy  kocsisoron  egyidejűleg  több  munkát 
(tevékenységet) is végeznek (pl. takarítás közben végzett féktuskó csere, csapszegpótlás, stb.), 
akkor  az  adott  munkavégzés  megkezdését,  befejezését  munkálatonként  külön-külön  köteles 
bejelenteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója. 
 
Záhony-Rendező: 
A  kocsijavítási  munkák,  egyéb  munkák  végzéséhez  a  X.  vagy  a  XIV.  sz.  őrhely  külső 
forgalmi  szolgálattevőjének  írásbeli  engedélye  szükséges,  melyet  a  Fejrovatos  előjegyzési 
naplóba be kell jegyezni és alá kell írni. 
Engedélyezés után a vágány védelme, a tolatások szabályozása a X. és a XIV. sz. őrhely külső 
forgalmi szolgálattevőjének a feladata. 
A  munka  befejezését  a  munkavezető  köteles  a  X.  vagy  a  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevőjének bejelenteni, melyet a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni és 
alá kell írni. 
Ha  egy  adott  vágányon  lévő  kocsin,  kocsikon  vagy  kocsisoron  egyidejűleg  több  munkát 
(tevékenységet) is végeznek (pl. takarítás közben végzett féktuskó csere, csapszegpótlás, stb.), 
akkor  az  adott  munkavégzés  megkezdését,  befejezését  munkálatonként  külön-külön  köteles 
bejelenteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója. 
 
Záhony-széles: 
A kocsijavítási munkák, egyéb munkák végzéséhez a III., VII., XII/a. sz. őrhelyen szolgálatot 
teljesítő  váltókezelőjének,  valamint  a  VIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevőjének írásbeli engedélye szükséges, melyet a Fejrovatos előjegyzési naplóba be 
kell jegyezni és alá kell írni. 
Engedélyezés  után  a  vágány  védelme,  a  tolatások  szabályozása  a  III.,  VII.  és  a  XII/a.  sz. 
őrhely  váltókezelőjének  valamint  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjének  a 
feladata. 
A munka befejezését a munkavezető köteles a III., VII. és a XII/a. sz. őrhely váltókezelőjének 
valamint a VIII. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének bejelenteni, melyet a Fejrovatos 
előjegyzési naplóban elő kell jegyezni és alá kell írni. 
109 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Ha  egy  adott  vágányon  lévő  kocsin,  kocsikon  vagy  kocsisoron  egyidejűleg  több  munkát 
(tevékenységet) is végeznek (pl. takarítás közben végzett féktuskó csere, csapszegpótlás, stb.), 
akkor  az  adott  munkavégzés  megkezdését,  befejezését  munkálatonként  külön-külön  köteles 
bejelenteni a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója. 
 
2.39. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK KEZELÉSE 
 
Záhonyban tolatási mozgást szabályozó jelző nincs. 
 
Záhony-Rendező és Záhony-széles: 
Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhely  körzetében  lévő  szintbeli  vágánykeresztezés  fedezésére 
tolatásjelzők szolgálnak. 
A  T1,  T2,  T3,  T4  -jelű  tolatásjelzők  a  széles-normál  nyomtáv  keresztezésénél  vannak 
elhelyezve. A jelzőket Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője kezeli, 
a Kezelési szabályzatban foglaltak szerint. 
 
Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhely  körzetében  normál  vágányok  mellett  lévő  T1,  T2-es 
tolatásjelzők  engedélyezik,  vagy  tiltják  a  normál  nyomtávon  végzett  tolatási  mozgásokat. 
Záhony-széles  XII/a.  sz.  őrhely  körzetében  lévő  T3,  T4-es  tolatásjelzők  engedélyezik,  vagy 
tiltják  a  széles  nyomtávon  végzett  tolatási  mozgásokat.  A  tolatásjelzők  közül,  a  beépített 
függőségek miatt, csak egy állítható tolatást engedélyező állásba. 
 
A  széles  nyomtávon  lebonyolítandó  tolatási  mozgások  végrehajtása  előtt,  Záhony-széles 
XII/a. sz. őrhely váltókezelője köteles kérni Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely külső forgalmi 
szolgálattevőjétől, a tolatásjelző állítását. Ha Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely külső forgalmi 
szolgálattevője szerint a tolatási mozgásnak normál nyomtávon nincs akadálya, a tolatásjelzőt 
a  kért  iránynak  megfelelően  „Szabad  a  tolatás”  állásba  állítja.  Ezután  kérhet,  ill.  adhat 
engedélyt  a  tolatási  mozgás  végzésére  a  Záhony-széles  XII/a.  sz.  őrhely  váltókezelője 
Záhony-széles VII. sz. őrhely váltókezelője felé. 
 
Engedélyezés után köteles elfoglalni a jelzés adására kijelölt helyet és a tolatási mozgást kézi 
jelzéssel, szabályozni. 
A  normál  nyomtávon  lebonyolítandó  tolatási  mozgások  végrehajtása  előtt  Záhony-Rendező 
XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  köteles  hozzájárulást  kérni  Záhony-széles 
XII/a. sz. őrhely váltókezelőjétől, a tolatásjelző állításához. 
 
Ha a hozzájárulást megkapta Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője 
a  tolatásjelzőt  a  mozgás  irányának  megfelelően,  „Szabad  a  tolatás”  állásba  állítja.  Erről 
értesíti Záhony-széles XII/a. sz. őrhely váltókezelőjét, mely tájékoztatás egyben felhatalmazás 
a kézi jelzés adására. Záhony-széles XII/a. sz. őrhely váltókezelője köteles elfoglalni a jelzés 
adására kijelölt helyet és a tolatási mozgást kézi jelzéssel, szabályozni. 
 
A szintbeli vágánykeresztezést érintő tolatási mozgást csak akkor szabad engedélyezni, ha az 
áthaladásnak nincs akadálya. 
Záhony-széles XII/a. sz. őrhely váltókezelője, olyan időben köteles elfoglalni a jelzés adására 
kijelölt helyet, hogy a tolatási mozgás - veszély esetét kivéve - ne kényszerüljön megállásra. 
Záhony-széles VIII. számú őrhely körzetében lévő T1 jelű tolatás jelzőt a VIII. számú őrhely 
külső forgalmi szolgálattevője kezeli.   
110 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.40. MOZDONYOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 
2.40.1.  AZ  EGYEDÜL  VAGY  LEGFELJEBB  1  KOCSIVAL  KÖZLEKEDŐ  MOZDONYOK, 
MOZDONYCSOPORTOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Záhony: 
A  mozdonyok  mozgásához  minden  esetben  a  főrendelkező  engedélye  szükséges.  A 
mozdonyok mozgását lehetőleg az V - IX sz. vágányokon kell lebonyolítani. 
Abban az esetben, ha a mozdony I - V sz. vágányok valamelyikén vonatról jár le ill. vonatra 
jár  és  személyekkel  elfoglalt,  akkor  a  gépkörüljárás,  tolatás  csak  kíséréssel  történhet.  A 
kísérést  a  tolatásvezető  vagy  a  főrendelkező  mellett  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevő végzi. 
Az  I.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője,  a  főrendelkező,  XVIII.  sz.  őrhely  vezető 
váltókezelője felel azért, hogy  ezeken a személyek által  elfoglalt  vágányokon csak indokolt 
esetben történjen a tolatás, ill. a mozdonyok mozgása. 
A  tolatási  mozgás,  ill.  gépkörüljárás  során  az  utasokat,  a  tájékoztatást  adó  hangosbeszélőn 
folyamatosan tájékoztatni kell. 
A mozdonyok mozgását Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni. 
A  Záhony  és  Záhony-Rendező  között  a  mozdonyokat  lehetőleg  az  V,  VI  sz.  összekötő 
vágányok valamelyikén kell közlekedtetni. 
A  vontatójárművek  mozgásának  engedélyezésére  vonatkozó  közleményeket  a  következők 
szerint kell előjegyezni: 
Záhony I-IX. vágányán történő körbejárás, Vontatási telephelyre/-ről járás: 
A … sz. vonat gépe a ….. sz. vágányon …. sz. őrhely határig jár. 
A … sz. vonat gépe a ….. sz. vágányon I. sz. őrhely határig, Fűtőházba jár. 
A … sz. vonat behaladása után, a … sz. vonat gépe a ….. sz. vágányon …. sz. őrhely határig 
jár. 
A … sz. vonat gépe a ….. sz. vágányon át. 
A … sz. vonat gépe Fűtőházból a ….. sz. vágányon át. 
A … gép a … sz. vágányon vissza a … sz. őrhelyig. 
A … sz. vonat gépe a ….. sz. vágányon vonaton. A… sz. vágány szabad. (utóbbi közlemény 
rovathelyesen) 
Foglalt vágányra/vágányon történő tolatás: 
A  …  sz.  vonat  a  foglalt  ….  sz.  vágányra  átáll.  A…  sz.  vágány  szabad.  (utóbbi  közlemény 
rovathelyesen) 
A … gép a foglalt … sz. vágányon át. 
A … sz. tartalék tol a foglalt … sz. vágányra. 
 
Záhony-Rendező: 
Záhony-Rendezőben  a  mozdonyok  mozgását  a  XIV.  és  a  X.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  végző 
külső  forgalmi  szolgálattevők  szabályozzák,  melynek  tényét  a  Fejrovatos  előjegyzési 
naplóban elő  kell jegyezni.  A mozdonyok körbejáratására a RI-VIII. vágányait kell igénybe 
venni. 
 
Záhony-széles: 
Az UZ mozdonyok mozgását csak kíséréssel lehet végezni. Kísérést a térfőnök által kijelölt 
munkavállaló végzi. Mozdonyok mozgásához a Záhony-széles VII.-XII/a. valamint a Záhony-
széles XII/a.  és VIII. sz. őrhelyeken szolgálatot teljesítő váltókezelők  illetve külső forgalmi 
szolgálattevő  egymástól  hozzájárulást  kötelesek  kérni,  melynek  tényét  a  Fejrovatos 
előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. A mozdonyok körbejárására lehetőleg Záhony-széles 
68. vágányát, valamint a Tároló II-V. vágányait kell igénybe venni. 
111 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.40.2.  TÖBB  ÖSSZEKAPCSOLT  MOZDONNYAL  VÉGZETT  TOLATÁSOK  LEBONYOLÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Több  összekapcsolt  mozdonnyal  történő  tolatás  esetén,  ha  a  tolatás  irányát  tekintve  az  első 
mozdony  vezetőállásáról  nem  lehetséges  a  jármű  vezetése,  akkor  a  tolatási  mozgás  csak  a 
tolatásvezető  jelenléte  és  irányítása  mellett  végezhető.  A  tolatásvezető  a  tolt  kocsisor 
menetirány  szerinti  első  járművének  első  fékállásán,  saroklépcsőjén,  ennek  hiányában  a 
kocsisor  előtt  haladva  irányítja  a  tolatást  a  helyszínen.  Kocsi  nélküli  tolatás  esetén  (pl. 
gépátjárás) az összekapcsolt vontatójármű előtt haladva irányítja a helyszínen a tolatást. 
 
2.40.3. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRÁSÁRA ALKALMAS VÁGÁNYOK KIJELÖLÉSE 
 
Záhony: 
I-IX. vágányok. 
 
Záhony-Rendező: 
RI-VIII. vágányok. 
 
 
Záhony-széles: 
68, 69, 70, Tároló II-V., Tároló vonal vágányok. 
 
 
2.41. FÉKSARU ALKALMAZÁSA 
2.41.1.  A  RENDSZERES  VONAT-ÖSSZEÁLLÍTÁST  VÉGZŐ  SZOLGÁLATI  HELYEKEN  A 
SARUZÁSRA IGÉNYBE VEHETŐ VÁGÁNYOK FELSOROLÁSA 
 
Záhony: 
A Záhony területén a féksaruval történő fékezés engedélyezve nincs. 
A  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhelyre  vonatkozó  katasztrófavédelmi  előírás  a  féksaruk 
használatát tiltja, így alkalmazásuk szigorúan tilos, helyettük alátétfákat kell alkalmazni. 
 
Záhony-széles: 
A Záhony-széles területén a féksaruval történő fékezés engedélyezve nincs. 
 
Záhony-Rendező: 
A  RI  -RVII  sz.,  valamint  a  RXVI-RXVIII.  számú  vágányokon  a  féksaruval  történő  fékezés 
engedélyezve van. 
Az oldalrakodók területén a féksaruval történő fékezés engedélyezve nincs. 
 
2.41.2.  A  FÉKSARUK  JELÖLÉSÉRE,  SZÁMOZÁSÁRA,  DARABSZÁMÁRA,  HASZNÁLATÁRA, 
KARBANTARTÁSÁRA, ŐRZÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK 
 
Záhony-Rendező területén az alábbi szolgálati helyeken van rendszeresítve féksaru: 
X. sz. őrhely:  
2 db 
XIV. sz. őrhely:  
2 db 
Jelölésük sárga, számozás nélküli. 
Őrzésük és tárolásuk a fent említett szolgálati helyeken történik. 
Átadás-átvételének dokumentálására a rögzítősarukra vonatkozó előírások érvényesek. 
 
112 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.41.3. HASZNÁLATON KÍVÜLI FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT HELY 
 
A használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely Záhony-Rendező X. és XIV. sz. őrhely. 
 
2.41.4. 
EGY 
SARUZÓRA 
BÍZHATÓ 
VÁGÁNYOK 
MENNYISÉGE, 

SARUZÓK 
ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Záhony-Rendező: 
A  saruzást  is  végző  munkavállaló  legfeljebb  2  vágány  felügyeletét  láthatja  el.  Személyét  a 
tolatásvezető jelöli ki. 
 
2.41.6.  HASZNÁLHATATLAN  ÉS  SÉRÜLT  FÉKSARUK  GYŰJTÉSÉRE,  JAVÍTÁSBA  KÜLDÉSÉRE, 
JELÖLÉSÉRE, KEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
A  féksarukat,  a  használó  munkavállaló,  forgalmi  ellenőrzése  során  a  forgalmi  ellenőrzésre 
kötelezett  munkavállaló  köteles  használhatóság  szempontjából  megvizsgálni  és  a 
használhatatlan féksaruk cseréjére az intézkedést megtenni. 
A  használhatatlan  vagy  sérült  féksarukat  az  állomásfőnök  feladata  kezelni,  raktárában 
gyűjteni és cseréjéről gondoskodni. 
 
2.42. 
SZALASZTHATÓ 
KOCSIK 
MENNYISÉGE, 
ÁLLANDÓ 
JELLEGŰ 
SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK 
 
Amennyiben a 10 kocsinként legalább 1 kéziféket  kezelő  munkavállalón  kívül más igénybe 
vehető dolgozó nem áll rendelkezésre, legfeljebb 10 kocsi szalasztható. 
 
Nem szabad szalasztani: 
Záhony: 

Záhony I-V. sz. vágányaira, 

az olajtelep normál vágányain, 

Homlok I -II sz. vágányára, 

a csonka vágányokra. 
 
Záhony-Rendező: 

A RVIII, RXIX vágányára, 

a Tengelyátszerelő vágányaira, 

az 500-as átrakó körzet széles és normál nyomtávú rakodóvágányira, ha azokon 
rakodás történik, rakodási szünet alatt a tolatás végezhető szalasztással, 

a csonka vágányokra. 
 
Záhony-széles: 

Az olajtelep széles vágányain, 

a csonka vágányokra. 
 
Záhony területén a vontatott járművek húzva történő szalasztása (angolozás) tilos. 
A  felsorolásban  megjelölt  vágányok  kivételével,  a  vágányokra  történő  tolatás  végezhető 
szalasztással is. 
 
113 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.43.  SZALASZTÁS  CSONKAVÁGÁNYRA.  A  BIZTONSÁGOS  SZALASZTÁS 
HELYI SZABÁLYOZÁSA 
 
A helyi viszonyok nem teszik lehetővé a biztonsági szabályok előírásával a csonka vágányra 
történő szalasztást. 
 
2.44.  VONAT  BEHALADÁSA  KÖZBEN  AZ  ÁLLOMÁS  TÚLSÓ  VÉGÉN 
VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSA 
 
Vonat behaladása közben az szolgálat helyek túlsó végén terelési lehetőség nélkül tolatás nem 
végezhető. 
 
2.45.  A  VÁGÁNYÚTTÓL  JOBBRA,  ILLETVE  BALRA  FEKVŐ  VÁGÁNYOKON  A 
VÁGÁNYÚT 

ÉRINTÉSE 
NÉLKÜL 
VÉGEZHETŐ 
TOLATÁSOK 
HELYI 
SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles szolgálati helyein a vágányúttól jobbra ill. balra 
fekvő vágányokon csak terelési lehetőség mellett végezhető a tolatás. 
 
2.46. SZALASZTÁS, CSURGATÁS, ÉS GURÍTÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ 
VÉGÉN  KÖZLEKEDŐ  VONATOK  VÉDELMÉRE  VONATKOZÓ  RÉSZLETES 
HELYI ELŐÍRÁSOK 
 
Vonat be- illetve kihaladása közben, a szolgálati helyek túlsó végén terelési lehetőség nélkül 
tolatás nem végezhető. 
 
2.47. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN 
2.47.1.  A  RÖGZÍTŐSARUK  TÁROLÁSI  HELYE,  DARAB-  ÉS  SORSZÁMA,    KIADÁSÁNAK, 
VISSZAVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSA 
 
A  járműmegfutamodások  megakadályozására  alkalmazott  rögzítősaruk  helye,  darab-  és 
sorszáma (jele): 
Záhony: 
I sz. őrhely 
8 db 
I/1 – I/8 
XVIII sz. őrhely 
8 db 
XVIII/1 – XVIII/8 
 
Záhony-Rendező: 
II. sz. őrhely 
16 db 
II/1 – II/2 
 
 
 
IIa/1 – IIa/7 
 
 
 
VI/1 – VI/7 
X. sz. őrhely 
22 db 
X/1 – X/12   
                           
 
Zh.R.F1.1 – Zh.R.F1.2   
 
 
 
Zh.R.F2.1 – Zh.R.F2.2   
 
 
 
Zh.R.500.1 – Zh.R.500.2 
 
 
 
 
Zh.R.700.1 – Zh.R.700.2 
 
 
 
 
Zh.R.Pill.1 – Zh.R.Pill.2 
 
XIV. sz. őrhely 
8 db 
XIV/1 – XIV/8 
Szerelde 
3 db 
S/1- S/3 
 
 
114 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-széles: 
VII .sz. őrhely 
4 db 
VII/1 – VII/4 
XII/a. sz. őrhely 
6 db 
XII/1- XII/6 
VIII. sz. őrhely 
8 db 
VIII/1 – VIII/8 
III. sz. őrhely 
5 db 
III/1 – III/5 
 
A  járművek  álló  helyzetben  történő  kapcsolásához  használt  rögzítősaruk  tárolására  kijelölt 
hely: 
Záhony: 
Forgalmi iroda 
2 db rögzítősaru 
FI/K1 – FI/K2 
I. sz. őrhely: 
2 db rögzítősaru 
I/K1 – I/K2 
XVIII. sz. őrhely: 
2 db rögzítősaru 
XVIII/K1 – XVIII/K2 
 
 
Záhony-Rendező : 
X. sz. őrhely: 
2db rögzítősaru 
X/K1 – X/K2 
XIV. sz. őrhely: 
2 db rögzítősaru  
XIV/K1 – XIV/K2 
II. sz. őrhely: 
2 db rögzítősaru 
II/K1 – II/K2 
 
A  járműmegfutamodások  megakadályozására  alkalmazott  rögzítősarukat  az  őrhelyeken 
szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevők,  vezető  váltókezelők,  váltókezelők 
kötelesek  darab  és  sorszám  szerint  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  történő  elismerés 
ellenében,  a  vágányra  helyező  tolatásvezetőnek,  kocsirendezőnek  illetve  váltókezelőnek 
kiadni.  A  rögzítősaru  kiadását  soron  kívül  jelenteni  kell  az  adott  szolgálati  helyhez  tartozó 
szomszédos  váltókezelői  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  munkavállaló  részére  (I.  –  XVIII. 
őrhely; X. – XIV. őrhely; III. – VII. őrhely; XII./a – VIII. őrhely), a vett közleményt elő kell 
jegyezni  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóba.  A  rögzítősaruk  elhelyezéséért  a  tolatást  vezető 
személy a felelős. 
A vágányon való tolatás megkezdése előtt a rögzítősarukat el kell távolítani, az eltávolításáért 
a tolatást vezető személy a felelős. A rögzítősarut eltávolító személy köteles a sarut az őrzésre 
kijelölt  őrhelyre  vinni,  s  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóba  történő  bejegyzés  mellett  az  ott 
szolgálatot  végzőnek  átadni.  A  rögzítősaru  visszavételét  soron  kívül  jelenteni  kell  az  adott 
szolgálati  helyhez  tartozó  szomszédos  váltókezelői  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő 
munkavállaló részére (I. – XVIII. őrhely; X. – XIV. őrhely; III. – VII. őrhely; XII./a – VIII. 
őrhely), a vett közleményt elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba. 
A  szolgálati  helyenként  sorszámozott  rögzítősaruk  őrzésére  kijelölt  helyeken  szolgálatot 
végzőknek  mindenkor  tudniuk  kell,  hogy  a  kiadott  rögzítősaruk  melyik  vágányon  vannak 
elhelyezve,  az  adott  szolgálati  helyhez  tartozó  szomszédos  váltókezelői  őrhely  birtokában 
lévő  rögzítősarukat  is  beleértve.  (I.  –  XVIII.  őrhely;  X.  –  XIV.  őrhely;  III.  –  VII.  őrhely; 
XII./a – VIII. őrhely).  
Szolgálatátadáskor  közölni  kell  a  kiadott  saruk  hollétét,  a  rögzítősarukat  darab-  és  sorszám 
szerint kell átadni illetve átvenni. 
A  rögzítősaruk  kiadását,  visszavételét  mind  a  fő-,  mind  a  mellékvágányok  tekintetében  elő 
kell  jegyezni  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban.  A  szolgálatátadásnak  szintén  tartalmaznia 
kell  a  váltókezelői  őrhelyek  körzetében  a  fő-  és  mellékvágányokon  lévő  saruk,  valamint  az 
átrakói vágányokra kiadott saruk felsorolását darab és sorszám szerint. 
 
 
115 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.47.2.  A  RÖGZÍTŐSARUK  ELHELYEZÉSÉÉRT,  ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT,  FELÜGYELETÉÉRT, 
HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK KIJELÖLÉSE 
 
Záhony,  Záhony-Rendező  és  Záhony-széles  szolgálati  helyekre  érkező  vonatoknál  a 
rögzítősaruk  elhelyezése  az  F.2.  Forgalmi  Utasításban  és  az  E.2.  sz.  Fékutasításban 
szabályozott módon történik. 
A  tolatás  befejezése  után  a  rögzítősarukat  a  járműmegfutamodás  megakadályozására  el  kell 
helyezni.  Elhelyezéséért  a  tolatást  vezető  személy  a  felelős.  A  vágányon  való  tolatás 
megkezdése előtt a rögzítősarukat el kell távolítani, az eltávolításáért a tolatást vezető személy 
a felelős.  A járműmegfutamodás elleni védekezést, a váltókezelői körzetet felügyelő személy 
köteles  ellenőrizni,  hiányosság  esetén  köteles  intézkedni  annak  megszüntetésére.  Ebben  az 
esetben  a  rögzítősarukat,  a  körzetet  felügyelő  személy  által  kijelölt  dolgozó  köteles 
elhelyezni,  illetve  eltávolítani.  A  járműmegfutamodások  megakadályozására  alkalmazott 
rögzítősaruk felügyeletét az ÁVU 2.47.1. pontjában felsorolt őrhelyeken szolgálatot teljesítő 
külső forgalmi szolgálattevők, vezető váltókezelők, váltókezelők végzik. 
Ha a tolatásvezető  nem  a pályahálózat  működtető  létszámába tartozik,  akkor a  rögzítősaruk 
kezelését rá kell vezetni az Írásbeli rendelkezésre. 
 
A rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzése: 
A rögzítősaruk használata előtt  a sarut használó  munkavállaló, forgalmi  ellenőrzés során az 
állomásfőnök  vagy  megbízottja  köteles  minden  esetben  meggyőződni  a  használhatóság 
feltételeiről. 
Használhatatlan rögzítősaru esetén a munkavállaló szolgálati felettese útján köteles intézkedni 
annak cseréje iránt. 
 
2.47.4. PÁROS FÉKSARUK, ILLETVE A HELYETTE  ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA 
KIJELÖLT HELY, HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY KIJELÖLÉSE 
 
Záhony: 
I. sz. őrhely 
1 db normál nyomtávú páros féksaru 
Záhony-Rendező: 
II. sz. őrhely 
1 db normál, 1 db széles nyomtávú páros féksaru 
Záhony-széles: 
VIII. sz. őrhely 
1 db széles nyomtávú páros féksaru 
 
Tárolásra kijelölt helye az őrhely előtti terület. A széles nyomtávú páros féksaruk sárga-fekete 
színnel vannak megjelölve. 
A felsorolt szolgálati helyeken, a váltókörzet bejárásra kötelezett munkavállalók a váltókörzet 
bejárása  során,  az  állomásfőnök  vagy  megbízottja  az  ellenőrzés  során  ellenőrzik  a 
használhatóságot. 
Használhatatlan páros féksaru esetén kötelesek haladéktalanul intézkedni annak cseréje iránt. 
 
 
 
 
 
116 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.48. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK 
2.48.1.  CSAVARKAPOCCSAL  VÉGZETT  JÁRMŰKAPCSOLÁS  ESETÉN  A  RÖGZÍTŐSARU 
HASZNÁLATÁRA,  ILLETVE  HASZNÁLATÁNAK  TILALMÁRA  VONATKOZÓ  RÉSZLETES  HELYI 
ELŐÍRÁSOK 
 
Az álló helyzetben történő járműkapcsoláskor a rögzítősarunak a vágányon való elhelyezése 
után lehet a kocsisort összezárni és csak álló helyzetben, a kocsisor összezárása után lehet a 
kapcsolást elvégezni. 
A járművek álló helyzetben történő kapcsolásához, és állva tartáshoz, az 54-es sínrendszernek 
megfelelő rögzítősaru minden vágányon alkalmazható. 
 
Nem szabad rögzítősarut használni: 
-  Olyan helyeken, ahol nem biztosított legalább 2 m csúszási távolság, 
-  Üzemi átjárókon, útátjárókon, 
-  Záhony I sz. vágányán, peronfeltöltés miatt, 
-  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely  területén  az  álló  helyzetben  történő 
járműkapcsolást kézifék behúzásával kell biztosítani. 
Olyan  vágányokon,  ahol  a  rögzítősarukat  nem  lehet  használni,  törekedni  kell  a  kézifék 
behúzásával a járművek álló helyzetben történő kapcsolására. 
 
 
2.49. FIGYELÉSI, TÁJÉKOZÓDÁSI ÉS ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
2.49.1.  A  FORGALMI  SZOLGÁLATTEVŐKRE  VONATKOZÓ  TÁJÉKOZÓDÁSI  KÖTELEZETTSÉG 
HELYI SZABÁLYOZÁSA 
 
A  főrendelkező  a  pályavasúti  informatikai  rendszer  segítségével  tájékozódik  a  közlekedő 
vonatokról.  Kapcsolatot  tart  a  területi  üzemirányítóval,  valamint  a  MÁV-START 
személyszállítási  főirányítóval.  Késések  esetén  meghatározza  a  személyszállító  vonatok 
érkezési indulási vágányát az utasvédelem szem előtt tartásával. Köteles gondoskodni, hogy a 
be-,  ki-,  áthaladó  vonatok,  valamint  a  tolatási  mozgások  ne  veszélyeztessék  az  utasokat. 
Szükség  esetén  utasítja  a  mellette  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevőt 
figyelmeztető közlemény bemondására. 
 
Személyszállító  vonatok  esetleges  késéséről,  elmaradásáról,  a  technológiától  eltérő 
munkavégzésről  értesíti  Záhony  I.,  XVIII.,  Záhony-Rendező  II.,  X.,  XIV.  sz.  őrhelyeken 
szolgálatot  végző  dolgozókat.  Utasítja  a  mellette  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevőt,  valamint  Záhony-Rendező  II.  sz.  őrhely  vezető  váltókezelőjét  a  területi 
üzemirányítótól kapott utastájékoztató szöveg alapján történő utastájékoztatás végrehajtására. 
 
Téli időjárás alkalmával Záhony I., Záhony-Rendező X., XIV., Záhony-széles VIII. sz. őrhely 
külső forgalmi  szolgálattevői kötelesek jelenteni  a főrendelkező felé minden olyan időjárási 
körülményt, mely a vonatközlekedést lebonyolítását, tolatási mozgások végzését befolyásolja. 
A főrendelkező intézkedik a közlekedési utak, peronok síkosság mentesítése érdekében. 
117 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.50. ENGEDÉLYKÉRÉS – ADÁS 
 
Az  engedélykérés-adásra  az  1.7  pontban  meghatározott  távbeszélő  kapcsolatokat  kell 
használni. 
 
2.50.1.  AZ  ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁS  BIZONYÍTÁSÁRA  KIJELÖLT  SZOLGÁLATI  HELY 
MEGNEVEZÉSE 
 
Záhony  -  Tuzsér,  Záhony-Rendező  -  Tuzsér,  Záhony-széles  -  Tuzsér  viszonylatokban  az 
engedélykérés  hangrögzítő  berendezéssel  felszerelt  állomásközi  távbeszélőn  történik.  Az 
engedélyadás  bizonyítása  végett  Záhony-Rendező  II.  sz.  őrhely  váltókezelőjét  kell  bevonni 
tanúként. 
Záhony  -  Csap  viszonylatban  az  engedélykérés  hangrögzítő  berendezéssel  felszerelt 
állomásközi távbeszélőn történik. Az állomásközben ellenmenetet kizáró berendezés üzemel. 
Az engedélykéréshez külön tanút bevonni nem kell. 
Záhony  -  Mándok  viszonylatban  az  engedélykérés  hangrögzítő  berendezéssel  felszerelt 
állomásközi távbeszélőn történik. Az engedélykéréshez külön tanút bevonni nem kell. 
Ha  a  hangrögzítő  berendezés  vagy  az  ellenmenetet  kizáró  berendezés  használhatatlan, 
engedélykéréshez Záhony - Csap valamint Záhony - Mándok viszonylatokban Záhony I. sz. 
őrhely külső forgalmi szolgálattevőjét kell bevonni tanúként. 
Amennyiben az állomásközi távbeszélő használhatatlan, üzemi CB telefonon, mobiltelefonon 
kell engedélyt kérni a forgalmi utasításban előírtak szerint. 
 
2.50.2. GÉPI ENGEDÉLYKÉRÉS HELYI SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony - Tuzsér, Záhony-Rendező - Tuzsér, Záhony-széles - Tuzsér, Záhony - Csap, Záhony 
-  Mándok  viszonylatokban  az  állomásközi  távbeszélőn  történő  engedélykéréssel 
párhuzamosan  a  FOR  rendszerben  is  engedélyt  kell  kérni  a  FOR  Ideiglenes  Végrehajtási 
Utasítás előírásai szerint a kijelölt vonatok részére. 
 
 
2.51.  A  VONATOK  SZÁMÁRÓL  ÉS  ELŐRELÁTHATÓ  INDULÁSI  IDEJÉRŐL 
SZÓLÓ  KÖZLEMÉNY  ADÁSÁRA  FELHATALMAZOTT  MUNKAVÁLLALÓK 
KIJELÖLÉSE 
 
A  vonatok  számáról  és  előrelátható  indulási  idejéről  szóló  közlemény  adása  a  főrendelkező 
kötelessége
 
 
2.52. MEGGYŐZŐDÉS A VONAT MEGÉRKEZÉSÉRŐL (ELHALADÁSÁRÓL) 
2.52.1.  A  VONATOK  TELJES  MEGÉRKEZÉSÉNEK  (ELHALADÁSÁNAK)  MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA 
 
Tuzsér felől Záhonyba érkező vonatok esetén Záhony XVIII. sz. őrhely vezető váltókezelője 
köteles megfigyelni és jelenteni a vonatok megérkezését a főrendelkezőnek. 
Tuzsér felől Záhony-Rendezőbe érkező vonatok esetén Záhony-Rendező X. sz. őrhely külső 
forgalmi  szolgálattevője  köteles  megfigyelni  és  jelenteni  a  vonatok  megérkezését  a 
főrendelkezőnek. 
118 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Tuzsér  felől  Záhony-szélesre  érkező  vonatok  esetén  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhely  külső 
forgalmi  szolgálattevője  köteles  megfigyelni  és  jelenteni  a  vonatok  megérkezését  a 
főrendelkezőnek. 
 
Mándok,  valamint  Csap  felől  Záhonyba  érkező  vonatok  esetén  Záhony  I.  sz.  őrhely  külső 
forgalmi  szolgálattevője  köteles  megfigyelni  és  jelenteni  a  vonatok  megérkezését  a 
főrendelkezőnek. 
A vonat teljes megérkezésének feltételeit a Forgalmi Utasítás tartalmazza. 
 
2.53. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL 
2.53.1.  AZ  ÍRÁSBELI  RENDELKEZÉS  KIÁLLÍTÁSÁNAK,  KÉZBESÍTÉSÉNEK  MÓDJA,  A 
KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÉZBESÍTÉSRE JOGOSULTAK MEGHATÁROZÁSA 
 
Záhony,  Záhony-Rendező  valamint  Záhony-széles  szolgálati  helyek  külső  forgalmi 
szolgálattevői  Záhony  főrendelkezőtől  esetről-esetre  kapott  utasítás  alapján  állítanak  ki,  és 
kézbesíthetnek Írásbeli rendelkezést. 
Záhony  főrendelkező  által  kiállított  Írásbeli  rendelkezést  a  forgalmi  irodában  szolgálatot 
teljesítő külső forgalmi szolgálattevő kézbesíti a vonatszemélyzet részére.  
Záhony  forgalmi  iroda,  Záhony-Rendező  X.  sz.  őrhely,  valamint  Záhony-széles  VIII.  sz. 
őrhely  FOR00  munkaállomással  rendelkezik.  A  külső  forgalmi  szolgálattevő  valamennyi 
szolgálati hely esetében a FOR00 alrendszer kezelésével állítja elő az Írásbeli rendelkezést. 
Ezeken a szolgálati helyeken, ha a FOR00 alrendszer bármely okból használhatatlan, valamint 
ha a rendszerből történő előállítás aránytalanul hosszabb időt vesz igénybe (pl. jelző-sorompó 
használhatatlanság), az Írásbeli rendelkezés kiállítása az Írásbeli rendelkezések tömbbe kézzel 
írott módon történik. 
Záhony I., Záhony-Rendező XIV. sz. őrhelyek nem rendelkeznek FOR00 munkaállomással. 
 
2.54.  A  VONATOK  MOZDONYVEZETŐINEK  FELHATALMAZÁSA  INDÍTÁSRA, 
ÁTHALADÁSRA 

 
A  vonatok  mozdonyvezetőinek  felhatalmazása  az  indításra,  áthaladásra  a  külső  forgalmi 
szolgálattevők által a főrendelkezőtől esetről esetre kapott utasítása alapján történik az alábbi 
szöveggel: 
„A … számú vonat a … számú vágányon indításra felhatalmazható!” ….név. 
 
Záhony  forgalmi  iroda  külső  forgalmi  szolgálattevője  végzi  Záhony  -  Tuzsér,  Záhony  - 
Mándok, Záhony - Csap viszonylatában induló vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazását. 
Záhony I. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője végzi Záhony - Mándok, Záhony - Csap 
viszonylatában induló vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazását. 
 
Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  végzi  Záhony-Rendező  - 
Záhony viszonylatában induló vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazását. 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője végzi Záhony-Rendező - Tuzsér 
viszonylatában induló vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazását. 
 
Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  végzi  Záhony-széles  -  Tuzsér 
viszonylatában induló vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazását. 
Záhony-széles - Csap viszonylatában a vonatforgalom átmenetileg szünetel. 
 
119 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely  kiágazásról  visszatérő  kiszolgáló  vonatokat  a  vonali 
tolatásvezető élőszóval hatalmazza fel az indításra. 
A felhatalmazás végrehajtására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Utasítás tartalmazza. 
 
2.54.2. 

VONATOK 
MOZDONYVEZETŐINEK 
KÖZVETETT 
MÓDON 
TÖRTÉNŐ 
FELHATALMAZÁSÁRA 
JOGOSULT 
MUNKAVÁLLALÓK 
(VÁLTÓKEZELŐ, 
VEZETŐ 
VÁLTÓKEZELŐ) FELSOROLÁSA, SZOLGÁLATI HELYENKÉNT 
 
Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles  területén  a  vonatok  mozdonyvezetőinek  közvetett 
módon történő felhatalmazása vezető váltókezelő, váltókezelő útján nem lehetséges.  
 
2.54.3.  A  SZOLGÁLATI  HELYRE  VONATKOZÓAN  A  VÖRÖS-FEHÉR  ÁRBOCÚ  FŐJELZŐ 
MELLETTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony,  Záhony-Rendező  valamint  Záhony-széles  helyszíni  állítású  váltóval  felszerelt 
szolgálati helyek. Jelzésadásra valamennyi szolgálati helyen van alkalmas dolgozó. 
A  fehér-vörös  árbócú  főjelző  használhatatlansága  esetén  „Szabad  az  elhaladás!”  jelzést  kell 
adni  Záhony  I.  sz.  őrhely,  Záhony-Rendező  II.,  XIV.  sz.  őrhely,  Záhony-széles  VIII.  sz. 
őrhely váltókezelőinek a váltókörzetükhöz tartozó főjelzők mellett, valamint Záhony-Rendező 
X. sz. őrhely váltókezelőjének, ha a „H” vagy a „J” főjelzőkre a „Hívójelzés” nem vezérelhető 
ki.  
 
2.55. RENDKÍVÜLI ÁTHALADÁS 
 
Rendkívüli  áthaladás  Záhony  vonatkozásában  csak  Tuzsér  -  Záhony  -  Mándok,  illetve 
Mándok  -  Záhony  -  Tuzsér  viszonylatokban  lehetséges.  A  rendkívüli  áthaladás  során  a 
Forgalmi Utasítás rendelkezéseit figyelembe kell venni (pl.: vonatszám váltás). 
A  rendkívüli  áthaladásról  ugyanazokat  az  őrhelyeket  kell  értesíteni,  mint  Záhonyba  történő 
bejárat és kijárat esetén. Rendkívüli áthaladás esetén Záhony I. sz. őrhely váltókezelője a 3 sz. 
váltó  mellett,  Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhely  váltókezelője  a  2.  sz.  váltó  mellett  állva,  a 
vonat felé „Felhívás az áthaladásra" jelzést köteles adni, Záhony forgalmi irodában szolgálatot 
teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  a  bejárati  vágány  mellett,  a  forgalmi  irodával  egy 
vonalban „Felhívás az indításra" jelzés adásával köteles a vonatot áthaladásra felhatalmazni. 
 
 
2.57.  MENETREND  SZERINT  ÁTHALADÓ  VONATOK  MEGÁLLÍTÁSA  A 
SZOLGÁLATI HELYEKEN 
2.57.1. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA 
 
Záhony  nem  biztosított  szolgálati  hely,  az  állomási  vágányok  nincsenek  kiépítve 
vonatbefolyásolásra. 
A  menetrend  szerint  áthaladó  vonatok  személyzetét  a  rendkívüli  megállásról  Tuzsér  illetve 
Mándok állomás útján értesíteni kell. Ha a vonat személyzetét a rendkívüli megállásról nem 
lehetett értesíteni, akkor a vonatot a bejárati jelzővel meg kell állítani, és a jelzőt csak akkor 
szabad  továbbhaladást  engedélyező  állásba  állítani,  ha  a  vonat  már  megállt  és  a 
mozdonyvezető a „Vonat állt meg a bejárati jelző előtt” jelzést adott. A behaladó vonat felé a 
Záhony  I.  sz.  őrhelyen  illetve  a  forgalmi  irodában  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevő  kézi  jelzőeszközzel  „Lassan!”,  majd  „Megállj!”  jelzést  köteles  adni.  Megállás 
után  a  mozdonyvezetőt  értesíteni  kell  a  kialakult  helyzetről  és  a  továbbhaladás  előrelátható 
idejéről. 
120 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.58. A VONATOK FOGADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE ÁLLOMÁSOKON 
2.58.1.  A  FORGALMI  SZOLGÁLATTEVŐK  VONATFOGADÁSI  HELYE,  AMENNYIBEN  AZ, 
KÜLÖNLEGES HELYI OK MIATT AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ 
 
Záhony  forgalmi  irodában  szolgálatot  teljesítő  főrendelkezőnek  valamint  külső  forgalmi 
szolgálattevőnek nincs vonatfogadási kötelezettsége. 
 
Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  végző  külső  forgalmi  szolgálattevő  az  őrhely 
előtti téren köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni. 
 
2.58.2. A VÁLTÓKEZELŐK VONATFOGADÁSI HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
 
 
Záhony  XVIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  végző  vezető  váltókezelő  az  őrhely  nyitott 
ablakában,  a  váltókezelő  az  útátjáró  Raktár  III.  sz.  vágány  felőli  oldalán,  a  Záhony 
XVI.  sz.  őrhely  váltókezelője  az  útátjáró  másik  oldalán  köteles  az  induló  és  érkező 
vonatokat fogadni és megfigyelni. 
 
Záhony  I.  sz.  őrhelyen:  az  egyes  sz.  váltókezelő  az  őrhelynél  lévő  útátjáró  Vontatási 
Szolgáltatási  Telephely  felőli  oldalán,  a  kettes  sz.  váltókezelő  az  útátjáró  másik 
oldalán köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni. 
 
Záhony-Rendező  II.  sz.  őrhelyen:  szolgálatot  végző  váltókezelő  az  őrhely  erkélyén 
köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni.  
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhelyen: szolgálatot végző váltókezelő az őrhellyel  ellentétes 
oldalon köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni.  
 
Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhelyen:  szolgálatot  végző  váltókezelő  az  őrhellyel 
ellentétes oldalon köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni.  
 
Záhony-széles VIII. sz. őrhelyen:  szolgálatot végző váltókezelő  az őrhellyel  ellentétes 
oldalon köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni. 
 
Záhony-széles XII/a. sz. őrhelyen:  szolgálatot végző váltókezelő  az őrhely  előtti téren 
köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni. 
 
Záhony-széles  VII.  sz.  őrhelyen:  szolgálatot  végző  váltókezelő  az  őrhely  előtti  téren 
köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni. 
 
Záhony-széles  III.  sz.  őrhelyen:  szolgálatot  végző  váltókezelő  az  őrhely  előtti  téren 
köteles az induló és érkező vonatokat fogadni és megfigyelni. 
 
2.58.3. A „FELHÍVÁS AZ ÁTHALADÁSRA” JELZÉS ADÁSÁRA KIJELÖLT HELY VÁLTÓKEZELŐK 
RÉSZÉRE, HA ANNAK ADÁSÁRA A VONAT FOGADÁSÁRA KIJELÖLT HELY NEM ALKALMAS 
 
A  „Felhívás  az  áthaladásra”  jelzést  Záhony  I.  sz.  őrhely  váltókezelője  a  3  sz.  váltó  mellett, 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely váltókezelője a 2. sz. váltó mellett állva köteles adni. 
 
2.58.4.  A  KOCSIVIZSGÁLÓK  VONATFOGADÁSI  TEVÉKENYSÉGÉVEL  KAPCSOLATOSAN  A 
FORGALMI 

SZOLGÁLATTEVŐK 
ÉRTESÍTÉSI 
KÖTELEZETTSÉGÉNEK, 
AZ 
ÉRTESÍTÉS 
MÓDJÁNAK  HELYI  SZABÁLYOZÁSA.  SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ  VONATOKNÁL  A  TARTÓZKODÁSI 
IDŐN BELÜL VÉGZETT TOLATÁSI MOZGÁSOKRÓL TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉS 
 
Záhony  területére  érkező,  induló  személyszállító-  és  szerelvényvonatokról  a  főrendelkező, 
Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles területére érkező, induló tehervonatokról a térfőnök 
értesíti  a  vállalkozó  vasúti  társaságot  képviselő  munkavállalót  (kocsivizsgálót).  Részletes 
szabályozást  a  vállalkozó  vasúti  társaságokkal  kötött  megállapodások  tartalmazzák.  Az 
értesítés élőszóban történik. 
121 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Ha  Záhony  fővágányain  a  kocsivizsgálók  akadály  elhárítását,  fékpróbát,  vonatátvételt, 
vonatvizsgálatot  végeznek,  a  munka  megkezdése  előtt  kötelesek  engedélyt  kérni  a 
főrendelkezőtől, aki előjegyzi a munkavégzést a Fejrovatos  előjegyzési naplóban.  Záhony I. 
és XVIII. sz. őrhelyen szolgálatot végzőket tájékoztatni kell a munkavégzésről, és az értesítés 
tényét  az  őrhelyek  Fejrovatos  előjegyzési  naplójában  is  elő  kell  jegyezni.  Az  akadály 
elhárítását,  fékpróba,  vonatátvétel,  vonatvizsgálat  befejezését,  a  kocsivizsgálók  kötelesek  az 
I.,  vagy  a  XVIII.  sz.  őrhelyek  egyikének  jelenteni,  a  Fejrovatos  előjegyzési  napló  külön 
sorában ezt elő kell jegyezni, s a kocsivizsgáló köteles aláírni. A munkavégzés befejezéséről 
értesíteni kell a szolgálati hely másik végén levő őrhelyet valamint a főrendelkezőt, akik ezt 
szintén kötelesek előjegyezni. 
 
A  IX.  X.  mellékvágányokon  történő  munkavégzésre  engedélyt  adhat  az  I.  sz.  őrhely  külső 
forgalmi  szolgálattevője,  valamint  a  XVIII.  sz.  őrhely  vezető  váltókezelője  egyaránt.  A 
Fejrovatos  előjegyzési  naplóba  ez  esetben  is  kötelesek  előjegyezni  a  munkavégzés 
megkezdését, valamint befejezését, valamint kötelesek egymást értesíteni. 
 
Záhony-Rendező  fő-,  illetve  mellékvágányain  végzendő  munka  megkezdését,  befejezését 
Záhony-Rendező  X.,  illetve  XIV.  sz.  őrhelyeken  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevők  engedélyezhetik.  A  Fejrovatos  naplóba  történő  előjegyzés,  és  az  értesítés 
egymás felé azonos az első bekezdésben foglaltakkal. 
 
Záhony-széles  tároló  vágánycsoporton  végzett  munka  megkezdését  és  befejezését  Záhony-
széles  VIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  engedélyezheti  a 
Fejrovatos  naplóba  történő  előjegyzése  mellett.  A  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevője a munka megkezdéséről valamint befejezéséről köteles értesíteni a szolgálati 
hely másik végén lévő XII/a. sz. őrhely váltókezelőjét, aki köteles az értesítést előjegyezni a 
Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
 
A  munka  befejezésének  vétele  előtt  a  vágányon  álló  szerelvénnyel  tolatást  végezni  tilos,  a 
munkahely  fedezése  iránt  a  főrendelkező  illetve  váltókezelői  szolgálati  helyen  szolgálatot 
végzők kötelesek intézkedni. 
 
A  kocsivizsgálók  vágányok  között  történő  munkavégzés  megkezdése  előtt,  a  tevékenység 
kezdetét  bejelenthetik  telefonon  (Záhonyban  a  főrendelkezőnek;  Záhony-Rendezőben, 
Záhony-Rendező Cserélő csoporton X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének; Záhony-
szélesen  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjének).  A  telefonon  történő 
bejelentések  rögzítésre  kerülnek.  A  hangrögzítő  berendezés  használhatatlansága  esetén  a 
vágányok  között  történő  munkavégzés  megkezdésének,  befejezésének  bejelentése  csak 
írásban történhet, az előző bekezdésben foglaltak szerint. 
 
Személyszállító  vonatoknál  a  tartózkodási  időn  belül  végzett  technológiától  eltérő  tolatási, 
elegyrendezési  mozgásokról  a  főrendelkező  köteles  értesíteni  a  MAV-START  Zrt. 
kocsivizsgálóját  úgy,  hogy  az  kellő  időben  el  tudja  végezni  a  szükséges  technológiai 
műveleteket  (fűtési  lengőkábel  kezelés,  vonatvizsgálat,  fékpróba)  a  személyszállító  vonat 
megkésleltetése nélkül. 
 
122 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.60.  EGYEDI  ENGEDÉLLYEL  RENDELKEZŐ  RAKSZELVÉNYEN  TÚLÉRŐ 
KÜLDEMÉNYT 

TOVÁBBÍTÓ 
VONATRÓL 
ÉRTESÍTETT 
FORGALMI 
SZOLGÁLATTEVŐ  ÁLTAL  ÉRTESÍTENDŐK  KÖRÉRE  VONATKOZÓ  HELYI 
ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 
Az  egyedi  engedély  alapján  történő  rakszelvényen  túlérő  küldemény  továbbításáról  Záhony 
főrendelkező a következők szerint végzi az érdekeltek értesítését: 
 
Tuzsér és Mándok állomás forgalmi szolgálattevőjét az engedélykérés, 
 
az  állomási  személyzetet  Záhony,  Záhony-Rendező  és  Záhony-széles  szolgálati 
helyeken egyaránt a vonat vágányút beállítás elrendelése alkalmával, 
 
Záhony területi főüzemirányítót a vonat indulása előtt, 
 
a  villamos  üzemi  diszpécsert  a  vonat  indulása  előtt,  amennyiben  a  villamosított 
vasútvonalon  a  rakszelvényen  túlérő  küldemény  továbbítása,  a  H.6.  sz.  Utasításban 
előírt felsővezeték feszültségmentesítését teszi szükségessé. 
 
Az értesítéseket elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
A  rendkívüli  küldemények  továbbításáról  történő  értesítés  részletes  szabályozását  az  ÁVU 
6.7. pontja tartalmazza. 
 
 
2.61.  ÁLTALÁNOS  ÉRVÉNYŰ  (TÍPUS)  ENGEDÉLLYEL  RENDELKEZŐ 
TÍPUSKÜLDEMÉNYEK 

TOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 
BETARTANDÓ, 
AZ 
ÁLLOMÁSRA 
ÉS 

RENDELKEZÉSI 
SZAKASZRA 
(SZAKASZOKRA) 
VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK 
 
Záhony  -  Nyíregyháza,  Záhony  -  Mátészalka  vonalon  a  11,  22,  33,  44,  55,  66,  88,  99 
kódszámú  típusküldeményeknél,  az  általános  érvényű  feltételeken  túlmenően,  más 
korlátozások nincsenek. 
Záhonyban és Záhony-Rendezőben a 77-es kódszámú típusküldeményt továbbító vonat a B, 
C, D, E, F jelű vágányokra, a vonatszemélyzet állandó figyelése mellett 10 km/h sebességgel 
közlekedhet,  a  szomszédos  vágányokon  csak  álló  járművek  lehetnek,  s  ezeknek  a 
járműveknek  a  biztonsági  határjelzőtől  való  távolságuk  legalább  30  m  kell  legyen.  A 
rendkívüli küldeményt továbbító vonatnak megállás után, a biztonsági határjelzőn belül 30 m-
nél beljebb kell lennie. Záhony-szélesen nincs korlátozás. 
 
A  széles  nyomtávról  átszerelt  kocsikat  közvetítő  kocsik  közé  sorozni,  lehetőleg  a 
Tengelyátszerelőben. Ha az átszerelt elegy összetétele miatt ez nem célszerű, akkor Záhony-
Rendező  Cserélő  csoport  vágányain  kell  átrendezni.  A  Záhonyba  belépő  átszerelt  kocsik 
közvetítő kocsik közé sorozása Záhony-Rendezőben történik. 
A  több  csoportból  álló  átszerelt  kocsikat  Záhony-Rendező  Cserélő  csoportból  húzva  kell 
átállítani  a  Záhony-Rendező  fővágányaira.  Ha  ez  nem  lehetséges,  akkor  tolva,  de  így 
legfeljebb  5  km/h  sebességgel  és  fokozott  figyelemmel  szabad  a  rendezői  fővágányokra 
betolni. 
A rendkívüli küldemények vonatba sorozását a Forgalmi Utasítás Függelékei tartalmazza. 
 
 
 
123 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
2.62.  A  SZOLGÁLATI  HELY  VÁGÁNYAINAK  RENDKÍVÜLI  KÜLDEMÉNYEK 
TOVÁBBÍTÁSA  SZEMPONTJÁBÓL  TÖRTÉNŐ  CSOPORTBA  SOROLÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
A rakszelvényen túlérő küldemények bemérése normál nyomtávon történő belépéskor Záhony 
X. sz. vagy Záhony átrakó XVI. sz. vágányán, a Tengelyátszerelőben rendkívüli küldeménnyé 
váló tengelyátszerelt kocsik bemérése Záhony-Rendező XXVI. sz. vágányán történik. 
 
Záhony  vágányainak  jelölése,  a  rakszelvényen  túlérő  küldemények  fogadhatósága 
szempontjából. 
Vágány 
Vágány megnevezése, száma 
jele 
I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Átrakó XI. 

Átrakó XIV. 

Átrakó XV. 

Átrakó XVI. 

Raktár III. 

 
Záhony-Rendező  vágányainak  jelölése,  a  rakszelvényen  túlérő  küldemények  fogadhatósága 
szempontjából. 
 
Vágány megnevezése, száma  Vágány jele 
Rendező I. 

Rendező II. 

Rendező III. 

Rendező IV. 

Rendező V. 

Rendező VI. 

Rendező VII. 

Rendező VIII. 

Rendező XVI. 

Rendező XVII. 

Rendező XVIII. 

Rendező XIX. 

Rendező XX. 

Rendező XXI. 

Rendező XXII. 

Rendező XXIII.   

124 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Pillangó I. 

Pillangó II. 

500-as fedett rakodó I. 

500-as fedett rakodó II. 

500-as nyitott rakodó 

F.3. 

F.4. 

PFT csonka 

Tengelyátszerelő XXV. 

Cserélő VI. 

700-as rakodó 

 
 
2.63. 

TÚLSÚLYOS 
KÜLDEMÉNYEK 
TOVÁBBÍTÁSA 
ESETÉN 
AZ 
SZOLGÁLATI  HELY  NEM  VONATFOGADÓ  VÁGÁNYAIRA  VONATKOZÓ 
KORLÁTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony: 
tengelyterhelés értéke
Vágány
 
 
Megjegyzés 
22,5 t 
IX. 
nem közlekedhet 
 
X. 
nem közlekedhet 
csonka vágány 
XVI. átrakó 
nem közlekedhet 
 
 
 
Záhony-Rendező: 
tengelyterhelés értéke
Vágány
 
 
Megjegyzés 
22,5 t 
VIII. 
5 km/h 
 
XVI. 
20 km/h 
 
XVII. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
XVIII. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
XIX. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
XX. 
nem közlekedhet 
 
XXI. 
nem közlekedhet 
 
XXII. 
5 km/h 
 
XXIII. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
MÁVAG I.  
5 km/h 
 
MÁVAG II.  
5 km/h 
 
MÁVAG V.   
5 km/h 
 
MÁVAG VI.  
5 km/h 
 
Szalkai kihúzó vágány 
5 km/h 
 
MÁVAG átrakó XXXI. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
MÁVAG átrakó XXXII. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
MÁVAG átrakó XXXIII. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
Pillangó I. rakodó 
5 km/h 
 
Pillangó II. rakodó 
5 km/h 
 
700-as rakodóvágány 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
500-as nyitott rakodóvágány 
5 km/h 
 
125 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
500-as fedett rakodóvágány I.  5 km/h 
 
500-as  fedett  rakodóvágány  5 km/h 
 
II. 
Közvám rakodó 
5 km/h 
 
F.1. 
nem közlekedhet 
 
F.2. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
Gázátfejtő F.3. 
nem közlekedhet 
 
Gázátfejtő F.4. 
nem közlekedhet 
 
 
Záhony-Rendező Cserélő Csoport: 
tengelyterhelés értéke
Vágány
 
 
Megjegyzés 
22,5 t 
I. 
5 km/h 
Rola 
II. 
5 km/h 
 
III. 
5 km/h 
 
IV. 
5 km/h 
 
V. 
5 km/h 
 
VI. 
5 km/h 
 
VII. 
5 km/h 
 
XXV. 
5 km/h 
 
XXVI. 
5 km/h 
 
XXVII. 
nem közlekedhet 
forgalomból kizárva 
XXVIII. 
5 km/h 
 
 
A túlsúlyos járművekre vonatkozó információkat a pályavasúti információs rendszer valamint 
a vállalkozó vasúti társaság által rögzített szolgáltatáspontosítás tartalmazza. 
 
 
2.64.  A  GYALOGOSOK  KÖZLEKEDÉSÉRE  ÉS  A  SZOLGÁLATI  HELYEK 
MEGKÖZELÍTÉSÉRE  SZOLGÁLÓ  KÖZLEKEDÉSI  ÚTVONALAK  KIJELÖLÉSE, 
ERRE  A  CÉLRA  A  KERÉKPÁR  HASZNÁLATÁNAK  LEHETŐSÉGE. 
KÉZIKOCSIK,  TARGONCÁK  ÉS  EGYÉB  KÖZÚTI  JÁRMŰVEK  KÖZLEKEDÉSI 
ÚTVONALAINAK  KIJELÖLÉSE,  A  VÁGÁNYOKON  VALÓ  ÁTHALADÁSUK 
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN — 
SZOLGÁLATI  CÉLÚ  KÖZLEKEDÉS  ÉRDEKÉBEN  —  LÉTESÍTETT  ZÁRHATÓ 
ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEIT 
 
Záhony  területén  lévő  gyalogos  átjárót  lehetőleg  szabadon  kell  tartani,  a  szerelvények 
érkezési,  indulási  vágányát  úgy  kell  meghatározni,  hogy  a  vonat  peron  mellett  álljon  és  az 
átjáró lehetőleg szabad legyen. 
A gyalogos, kerékpáros, motorkerékpáros közlekedésre szilárd burkolati üzemi utak vannak 
kijelölve. Az üzemi útátjárókon az átkelést fokozott figyelemmel kell végrehajtani. Az üzemi 
utak jelölését Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles összevont helyszínrajza szemlélteti. 
A  motoros  targoncák,  közúti  járművek  szilárd  burkolati  üzemi  utakat,  szolgálati  célból 
korlátozás  nélkül  használhatják.  Az  ilyen  járművek  a  peronokon  csak  elkerülhetetlen  és 
indokolt  esetben  haladhatnak,  az  utasforgalom  zavarása  nélkül  és  legfeljebb  5  km/h 
sebességgel  közlekedhetnek.  Ha  a  vágányok  űrszelvényébe,  ill.  a  vágányok  közé  kívánnak 
hajtani, a főrendelkezőtől kötelesek engedélyt kérni, a behaladásra, melyet elő kell jegyezni a 
126 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Fejrovatos előjegyzési naplóba. A munka befejezése után a jármű vezetője köteles jelenteni a 
kihaladást, melyet a Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni. 
 
Fogyatékossággal élő- és csökkent mozgásképességűek utazásával kapcsolatos feladatok: 
A  csökkent  mozgásképességűek  utazásának  elősegítésére  rendszeresített  emelő  állagban 
tartója  és  üzemeltetője  a  MÁV-START  Zrt.  TSZVI  Debrecen.  A  csökkent 
mozgásképességűek  utazásáról  (vonatfogadó  vágány  megváltoztatásáról)  a  TSZVI  a 
tudomásulvételt  követően  írásban  (email)  értesítést  ad  a  nappalos  munkarendben 
foglalkoztatottak  munkaidejében  a  Forgalmi  csomóponti  főnökség  munkavállalójának, 
munkaszüneti napokon illetve a nappalos munkarendben foglalkoztatottak munkaidején kívül 
pedig a főrendelkezőnek. Eltérő szerelvény összeállítási igényt a MÁV-START Zrt.-vel kötött 
Megállapodásban foglaltak szerint kell megrendelni. 
Az  emelő  kezelését  a  helyi  leszabályozás  szerint  a  MÁV-START  Zrt  létszámába  tartozó 
kocsivizsgálók végzik. 
 
Kerekesszékes  utas  által  igénybe  vett  vonatot  lehetőleg  Záhony  I.  vágányon  kell 
közlekedtetni.  Amennyiben  ez  nem  lehetséges,  akkor  a  kerekesszékes  utas  részére  kijelölt 
kocsi  tolatási  mozgással  kerül  átállításra  az  I.  vágányra,  a  MÁV-START  Zrt. 
szolgáltatáspontosítását  követően.  A  mobil-,  vagy  a  személykocsiba  beépített  emelő 
berendezéssel  történő  beemelés  megkezdése  előtt,  a  berendezést  kezelő  MÁV-START  Zrt. 
munkavállaló  köteles  egyeztetni  a  főrendelkezővel,  a  munka  megkezdhetőségére 
vonatkozólag. 
Záhonyban 1 db RML-2 típusú emelő berendezés áll rendelkezésre. 
Elhelyezése, tárolása: Záhony MÁV-START kocsivizsgálók helyiségének bejárata mellett. 
Záhony-Rendező, valamint Záhony-széles területén a gyalogos, kerékpáros, motorkerékpáros 
közlekedésre szilárd burkolati üzemi utak vannak kijelölve. Az üzemi útátjárókon az átkelést 
fokozott  figyelemmel  kell  végrehajtani.  Az  üzemi  utak  jelölését  Záhony,  Záhony-Rendező, 
Záhony-széles összevont helyszínrajza szemlélteti. 
A  motoros  targoncák,  közúti  járművek  szilárd  burkolati  üzemi  utakat,  szolgálati  célból 
korlátozás nélkül használhatják. 
 
2.65.  HATÁRÁLLOMÁSOKON  A  HATÁRTECHNOLÓGIÁVAL  KAPCSOLATOS 
HELYI SZABÁLYOZÁS 
A  határforgalomban  szükségessé  váló  vonatösszeállítás  közlést  a  belföldi  forgalomra  előírt 
szabályok szerint kell végezni figyelemmel a határforgalmat szabályozó utasításokra. (Helyi 
csatlakozási szerződés, Szolgálati utasítás stb.) 
Határforgalomban  közlekedő  vonatnál  minden  esetben  vonatösszeállítás  közlés  szükséges  a 
határponttól. 
Belépő tehervonatok esetében a szomszéd vasúttól kapott interfész, vagy ennek hiánya esetén, 
a  vállalkozó  vasúti  társaság  által  végzett  külső  adatközlést  követően  az  Adatrögzítő 
központban  elkészül  a  vonatjegyzék,  amennyiben  a  vállalkozó  vasúti  társasággal  kötött 
megállapodásban rögzítettek szerint erre a vállalkozó vasúti társaság igényt tart. Az elkészített 
vonatjegyzéket  igény  esetén  3  példányban  az  Adatrögzítő  központ  munkavállalója  átadja  a 
vállalkozó vasúti társaságot képviselő munkavállalónak. 
 
Kilépő tehervonatok esetében a vállalkozó vasúti társaság részéről végzett külső adatközlést 
követően  az  adatrögzítő  központban  elkészül  a  vonatjegyzék,  mely  3,  illetve  a 
Kocsikimutatás,  mely  6  példányban  kerül  átadásra  a  vállalkozó  vasúti  társaság  részére, 
amennyiben a vállalkozó vasúti társaság megrendelte a szolgáltatást a Pályavasúttól. 
127 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Belépő,  kilépő  tehervonatoknál  a  vonatjegyzék  előállítását  megelőzően  a  Pályavasúti 
informatikai  rendszer  PGV  felületén  kereskedelmi  adatrögzítést  kell  végezni,  a  Hhfsz  4.sz. 
melléklet alapján, amennyiben a szolgáltatás megrendelésre került a vállalkozó vasúti társaság 
részéről. 
 
Határforgalomban történő vonatközlekedés lebonyolításakor Záhony Területi főüzemirányító 
rendelkezései a mérvadóak. 
 
Minden  nemzetközi  be-  és  kilépő  személy-,  és  tehervonatról  a  főrendelkező  távbeszélő 
készüléken – a vonat érkezése, vagy indulása előtt legalább 10 perccel – értesíti a Rendőrség 
ügyeletesét/helyettesét,  valamint  a  NAV  szolgálatban  lévő  dolgozóját.  A  főrendelkező  a 
fentieken  kívül  közli  azt  is,  hogy  tartózkodik-e  a  tehervonaton  szállítmánykísérő.  A 
főrendelkező  által  adott  értesítésnek  tartalmaznia  kell  a  várható  érkezési/indulási  időt,  a 
vágányszámot, a vonatszámot, és a vagonok darabszámát. 
A menetvonal tulajdonos  vállalkozó vasúti társaságot  képviselő  munkavállaló által,  az ÁVU 
5.4. pontja szerint készre jelentett kilépő vonatot a főrendelkező átállíttatja Záhony vágányaira 
(az ÁVU 6.15. pontjában foglaltak szerint).  
Amennyiben a hatóság a vonat indítását nem tiltja meg, a vonat indítható Záhonyból. 
 
A határforgalom ellenőrzésének sorrendje mindkét irányban: 
1. A rendőrség által végzett útlevél és egyéb úti okmányok ellenőrzése; 
2. a NAV tisztviselője által végzett vámellenőrzés. 
 
  A  NAV  valamint  a  rendőrség  utasítására  szükség  esetén  el  kell  végezni  a  felsővezeték 
feszültségmentesítését  illetve  földelését  a  menetvonal  tulajdonos  által  megrendelt 
felsővezetékes  szakközeg  biztosítását  követően,  az  E.102.  sz.  Utasítás  rendelkezéseinek 
szigorú betartásával. 
 
A VÁM kilépő elegy  gyűjtése  Záhony-Rendező térfőnök  által  kijelölt  vágányán történik. A 
vonat  összeállításához,  szükséges  adatokat  a  vállalkozó  vasúti  társaság  köteles  átadni  az 
térfőnök részére, aki intézkedik a vonat összeállítására. 
 
AZ  RCH  vállalkozó  vasúti  társaság  tekintetében,  a  határforgalomban  közlekedő  nem 
személyszállító  vonatok  (kilépő,  belépő)  esetében  a  vonatösszeállítás  közlést,  a  vállalkozó 
vasúti  társaság  saját  rendszerében  állítja  elő  és  kézbesíti  a  vonat  vámvizsgálatához  a  vonat 
közlekedéséhez szükséges okmányokkal együtt. 
 
Vonatok  fogadásakor és indításakor  (engedélykérések-engedélyadások, stb.) közleményeinél 
a  „Végrehajtási  Utasítás  az  Ukrán  és  a  Magyar  vasutak  vonatforgalmának  lebonyolításáról 
Bátyu  -  Eperjeske  és  Csap  -  Záhony  határátkelők  között”  című  utasítás  3.  számú 
mellékletének szövegmintáit kell alkalmazni. 
128 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
3.  GURÍTÓDOMBOS  RENDEZŐ-PÁLYAUDVAROKON,  VALAMINT  RENDEZŐ-
PÁLYAUDVAROKON A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 
Záhony-Rendező területén az elegyfeldolgozás síktolatással történik. 
 
3.1. AZ EGYES IRÁNY (RENDEZŐ) VÁGÁNYOK RENDELTETÉSE 
 
Záhony-Rendező: 
vágány száma 
specializáció 
VIII. 
Mérleg 
XVI. 
megrendelői igényeknek fenntartva 
XVII. 
kizárva 
XVIII. 
kizárva 
XIX. 
kizárva 
XX. 
tárolás 
XXI. 
tárolás 
XXII. 
tárolás 
XXIII. 
kizárva 
 
Záhony-Rendező Cserélő csoport: 
vágány száma 
specializáció 
VI. 
debreceni elegy 
VII. 
közvetítő kocsi tároló 
 
 
3.2.  A  TOLATÁSI  MOZGÁST  SZABÁLYOZÓ  JELZŐK  (TOLATÁS-  ÉS 
GURÍTÁSJELZŐK) 

KEZELÉSÉRE 
VONATKOZÓ 
RÉSZLETES 
RENDELKEZÉSEK, A KEZELÉSÉT VÉGZŐ DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE 
 
Záhony-Rendező XIV. számú őrhely külső forgalmi szolgálattevője kezeli a körzetében lévő 
széles-normál  szintbeli  kereszteződés  védelmére  alkalmazott  T1,  T2,  T3  és  T4  jelű 
tolatásjelzőket a Záhony-széles XII./a őrhely váltókezelőjének hozzájárulása alapján. 
Záhony-széles VIII. számú őrhely körzetében lévő T1 jelű tolatás jelzőt a VIII. számú őrhely 
külső forgalmi szolgálattevője kezeli.   
129 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
4.  A  VASÚTI  JÁRMŰMÉRLEGEK  HASZNÁLATÁRA,  A  GÉPI  RAKODÁSI 
ENGEDÉLYEK 

KIADÁSÁRA 
ÉS 

RAKTERÜLETEK 
KEZELÉSÉRE 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA 
 
4.1.A 
VASÚTI 
JÁRMŰMÉRLEGRE 
ÁLLÍTÁSRA, 

HOZZÁFÉRÉS 
BIZTOSÍTÁSÁRA,  A  FELÜGYELETET  ELLÁTÓ  FORGALMI  SZEMÉLYZETRE, 
A  MÉRLEGHÁZ  KULCSAINAK  KEZELÉSÉRE,  A  MÉRLEGELÉS  ADATAINAK 
RÖGZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony-Rendező: 
A Rendező VIII. sz. vágányában lévő vasúti járműmérleg: 
 
1. Hol található a járműmérleg: 
A  Rendező  VIII.  sz.  vágányon  található,  a  445-446  sz.  kitérők  közötti  vágányrészen.  A 
mérlegen a rakodás és járműtárolás tilos! A Rendező VIII. sz. vágány fölött teljes hosszban 
felsővezeték van kiépítve, és a szabványos állása  kikapcsolt állapot. Raktár I. szakaszolóval 
van  leválasztva  a  R2  áramkörről.  Vasúti  járműmérleg-jelző,  illetve  tolatásjelző  a  vágány 
mellett nincs. A vasúti járműmérlegen engedélyezett sebesség 5 km/h. 
2. Milyen típusú: 
Záhony  Rendező  VIII.  sz.  vágányon  Ardin  típusú  elektronikus  A-B  rendszerű  a  vasúti 
járműmérleg van.  
A vasúti járműmérleg teherbírása: 100 t. 
A hídhossz: 9 + 3 + 9 m. 
Átlagos kapacitása: szilárd árunem: 25 jármű/óra, folyékony árunem: 20 jármű/óra. 
 
3. Felügyelet: 
A  mérlegház  kulcsát  a  térfőnök  őrzi  és  adja  át  a  tolatásvezetőnek  (javítást,  karbantartást 
végzőnek), aki a mérlegházat nyitja, zárja és a mérlegelést felügyeli. A javítás, karbantartás 
vagy mérlegelés befejezése után a mérlegház kulcsát vissza kell vinni a térfőnöknek. A Vasúti 
járműmérleg meghibásodását a térfőnök részére jelenteni kell. A térfőnök a meghibásodást a 
D.9.  sz.  utasítás  3.5.  sz.  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  köteles  bejelenteni  a 
főrendelkezőn  keresztül  az  illetékes  pályafenntartási  diszpécsernek.  A  diszpécser  értesíti  a 
területi  forgalmi  üzemirányítót,  a  területi  mérlegügyi  referenst  és  az  üzemeltető 
főpályamesteri szakaszt. A vasúti járműmérleg helyreállítását az értesítés vételét követően a 
mérlegnapló következő sorában az adó/vevő dolgozó nevével elő kell jegyezni.  Amennyiben 
a  tolatásvezető  a  mérlegház  épületével  kapcsolatban  felmerült  hibaesetet  észlel  (pl.  beázás, 
égőhiány, fűtési probléma, ablaküveg betörése, rongálás) köteles a térfőnököt  értesíteni,  aki 
zárt  csoportú  e-mail  rendszeren  keresztül  köteles  jelenteni  a  MÁV  Zrt.  Ingatlankezelési 
diszpécsere részére. 
 
4. Mérlegház kulcs: 
A mérlegház kulcsokat a térfőnök őrzi és adja át a (vonali) tolatásvezető részére. A mérlegelés 
befejezése  után  a  tolatásvezető  bezárja  a  mérlegházat,  a  kulcsokat  átadja  a  térfőnöknek.  A 
mérlegház kulcsokat szolgálatátadáskor írásban át kell adni. 
 
5. Ki mérlegelhet: 
Megrendelés  esetén  a  járműmérleg  üzembiztos  használatához  szükséges  ismeretekkel 
rendelkező  tolatásvezető,  illetve  a  vállalkozó  vasúti  társaság  részéről  vizsgával  rendelkező 
munkavállaló  végezhet  mérlegelést.  A  mérlegelésre  való  jogosultságot  a  térfőnöknek 
130 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
vizsgálnia kell. A mérlegelésre jogosultak névjegyzéke a mérlegházban kifüggesztésre kerül. 
A névjegyzék egy példánya a térfőnöki irodában ki van függesztve. 
 
6. Mérlegházba történő belépés: 
A mérlegház nyitásakor a tolatásvezető vagyonvédelmi ellenőrzést (ajtók, ablakok állapota), 
és  helyiségleltárt  tartozik  végezni,  hiány  esetén  a  térfőnököt  tájékoztatni.  A  térfőnök  a 
tolatásvezetőtől  kapott  információ  alapján  a  mérlegházban  elhelyezett  helyiségleltárban 
feltüntetett  eszközök  hiánya  esetén  köteles  haladéktalanul  értesíteni  az  állomásfőnököt 
eseménykönyvi  jelentés  formájában.  A  mérlegelés  befejezését  követően  a  tolatásvezető  a 
mérlegházban található  leltári  tárgyak ellenőrzését  követően zárja  azt,  meggyőződik  a belső 
helyiség lámpáinak, fűtésének lekapcsolt állapotáról. 
 
7. Tolatás mikénti végrehajtása: 
Járművek  mérlegelésekor  a  mérlegelendő  jármű  és  a  szomszédos  járművek  között  a 
járműkapcsolatot  meg  kell  szüntetni.  A  mérlegen,  mérlegelés  során  csak  egy  jármű 
tartózkodhat. Áruszóródás esetén a mérlegelést végzők feladata a mérleget a szennyeződéstől 
megtisztítani. 
 
8. Mérlegelés dokumentálása: 
A  mérlegelések  nyilvántartására  és  a  szolgáltatások  teljesítésének  FOR00  alrendszerben 
történő  rögzítése  céljából  a  mérlegelést  végző  a  Mérlegnaplót  köteles  vezetni.  Mind  a 
vállalkozó vasúti társaság, mind a pályavasút részéről végzett mérlegelés esetén a mérlegelt 
kocsik  darabszámát  és  a  mérlegelés  adatait  a  forgalmi  személyzet  által  kezelt  –  vasúti 
társaságonként  külön-külön  felfektetett  -  „Mérlegnaplóba”  a  mérlegelést  végzőnek  elő  kell 
jegyeznie, és azt alá kell írnia. A pályavasút által végzett mérlegelés esetén a Mérlegnaplóban 
rögzített adatokról (mérlegeredmény) a vállalkozó vasúti társaságot a mérlegnapló digitalizált 
formában történő megküldésével kell értesíteni (FAX, e-mail). 
 
9. Mérlegelés rögzítése a PASS2 rendszerben (ki rögzíti): 
Megrendelt  mérlegelés,  vagy  hatósági  mérlegelés,  valamint  rendkívüli  okból  történő 
mérlegelés esetén, a mérlegelést végző Mérlegnaplót köteles vezetni, mely alapján a térfőnök 
a  szolgáltatás  teljesülését  követően  köteles  az  adatokat  a  PASS2  informatikai  rendszer 
Szolgáltatásnaplózás párbeszédében rögzíteni. 
 
10. Téli időjárás alkalmával követendő eljárás 
Téli,  hideg  időjárás  alkalmával  az  informatikai  rendszer  működőképességének  megőrzése 
miatt  a  mérlegház  fűtése  tartalék  üzemben  folyamatosan  működhet.  Havazás  esetén  a  hó 
eltakarítása a mérlegelést végző tolatószemélyzet a feladata. 
 
Záhony-széles: 
70/B. sz. vágányban lévő vasúti járműmérleg: 
 
1. Hol található a járműmérleg: 
A  vasúti  járműmérleg  a  Széles  70/B.  sz.  vágányon  található,  az  532-518  kitérők  közötti 
vágányrészen. A mérlegen a rakodás és járműtárolás tilos! A Széles 70/B. sz. vágány fölött 
felsővezeték  nincs  kiépítve.  Vasúti  járműmérleg-jelző,  illetve  tolatásjelző  a  vágány  mellett 
nincs. A vasúti járműmérlegen engedélyezett sebesség 5 km/h. 
 
2. Milyen típusú: 
Széles 70/B. sz. vágányon Ardin típusú elektronikus A - B rendszerű  vasúti járműmérleg van.  
131 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A vasúti járműmérleg teherbírása: 200 t. 
A hídhossz: 9 + 4,5 + 9 m, 
Átlagos kapacitása: szilárd: 30 jármű/óra, folyékony: 20 jármű/óra. 
 
3. Felügyelet: 
A mérlegház kulcsát a VII. sz. őrhely váltókezelője őrzi, aki a mérlegházat nyitja, zárja és a 
mérlegelést  felügyeli.  Karbantartás,  javítás  alkalmával  a  mérlegház  kulcsát  átadja  a 
karbantartást,  javítást végzőnek amit  a  Fejrovatos előjegyzési  napló  következő üres sorában 
köteles előjegyezni. A Vasúti járműmérleg meghibásodását a térfőnök részére jelenteni kell. 
A  térfőnök  a  meghibásodást  a  D.9.  sz.  utasítás  3.5.  sz.  pontjában  foglaltaknak  megfelelően 
köteles  bejelenteni  a  főrendelkezőn  keresztül  az  illetékes  pályafenntartási  diszpécsernek.  A 
diszpécser  értesíti  a  területi  forgalmi  üzemirányítót,  a  területi  mérlegügyi  referenst  és  az 
üzemeltető főpályamesteri szakaszt.  A vasúti járműmérleg helyreállítását  az értesítés vételét 
követően  a  mérlegnapló  következő  sorában  az  adó/vevő  dolgozó  nevével  elő  kell  jegyezni. 
Amennyiben  a  váltókezelő  a  mérlegház  épületével  kapcsolatban  felmerült  hibaesetet  észlel 
(pl.  beázás,  égőhiány,  fűtési  probléma,  ablaküveg  betörése,  rongálás)  köteles  a  térfőnököt 
értesíteni,  aki  zárt  csoportú  e-mail  rendszeren  keresztül  köteles  jelenteni  a  MÁV  Zrt. 
Ingatlankezelési diszpécsere részére. 
 
4. Mérlegház kulcs: 
A  mérlegház  kulcsokat  a  VII.  sz.  őrhely  váltókezelője  őrzi.  A  mérlegelés  befejezése  után  a 
váltókezelő bezárja a mérlegházat, a kulcsokat visszaviszi a szolgálati helyére. A mérlegház 
kulcsokat szolgálatátadáskor írásban át kell adni. 
 
5. Ki mérlegelhet: 
Megrendelés  esetén  a  járműmérleg  üzembiztos  használatához  szükséges  ismeretekkel 
rendelkező  váltókezelő,  illetve  a  vállalkozó  vasúti  társaság  részéről  vizsgával  rendelkező 
munkavállaló  végezhet  mérlegelést.  A  mérlegelésre  való  jogosultságot  a  térfőnöknek 
vizsgálnia kell. A mérlegelésre jogosultak névjegyzéke a mérlegházban kifüggesztésre kerül. 
A névjegyzék egy példánya a térfőnöki irodában ki van függesztve. 
 
6. Mérlegházba történő belépés: 
A mérlegház nyitásakor a váltókezelő vagyonvédelmi ellenőrzést (ajtók, ablakok állapota), és 
helyiségleltárt  tartozik  végezni,  hiány  esetén  a  térfőnököt  tájékoztatni.  A  térfőnök  a 
váltókezelőtől  kapott  információ  alapján  a  mérlegházban  elhelyezett  helyiségleltárban 
feltüntetett  eszközök  hiánya  esetén  köteles  haladéktalanul  értesíteni  az  állomásfőnököt 
eseménykönyvi  jelentés  formájában.  A  mérlegelés  befejezését  követően  a  váltókezelő  a 
mérlegházban található  leltári  tárgyak ellenőrzését  követően zárja  azt,  meggyőződik  a belső 
helyiség lámpáinak, fűtésének lekapcsolt állapotáról. 
 
7. Tolatás mikénti végrehajtása: 
Járművek  mérlegelésekor  a  mérlegelendő  jármű  és  a  szomszédos  járművek  között  a 
járműkapcsolatot  meg  kell  szüntetni.  A  mérlegen,  mérlegelés  során  csak  egy  jármű 
tartózkodhat. Áruszóródás esetén a mérlegelést végzők feladata a mérleget a szennyeződéstől 
megtisztítani. 
 
8. Mérlegelés dokumentálása: 
A  mérlegelések  nyilvántartására  és  a  szolgáltatások  teljesítésének  FOR00  alrendszerben 
történő  rögzítése  céljából  a  mérlegelést  végző  a  Mérlegnaplót  köteles  vezetni.  Mind  a 
vállalkozó vasúti társaság, mind a pályavasút részéről végzett mérlegelés esetén a mérlegelt 
132 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
kocsik  darabszámát  és  a  mérlegelés  adatait  a  forgalmi  személyzet  által  kezelt  –  vasúti 
társaságonként  külön-külön  felfektetett  -  „Mérlegnaplóba”  a  mérlegelést  végzőnek  elő  kell 
jegyeznie, és azt alá kell írnia. A pályavasút által végzett mérlegelés esetén a Mérlegnaplóban 
rögzített adatokról (mérlegeredmény) a vállalkozó vasúti társaságot a mérlegnapló digitalizált 
formában történő megküldésével kell értesíteni (FAX, e-mail). 
 
9. Mérlegelés rögzítése a PASS2 rendszerben (ki rögzíti): 
Megrendelt  mérlegelés,  vagy  hatósági  mérlegelés,  valamint  rendkívüli  okból  történő 
mérlegelés esetén, a mérlegelést végző Mérlegnaplót köteles vezetni, mely alapján a térfőnök 
a  szolgáltatás  teljesülését  követően  köteles  az  adatokat  a  PASS2  informatikai  rendszer 
Szolgáltatásnaplózás párbeszédében rögzíteni. 
 
10. Téli időjárás alkalmával követendő eljárás: 
Téli,  hideg  időjárás  alkalmával  –  az  informatikai  rendszer  működőképességének  megőrzése 
miatt  –  a  mérlegház  fűtése  tartalék  üzemben  folyamatosan  működhet.  Havazás  esetén  a  hó 
eltakarítása a mérlegelést végző tolatószemélyzet a feladata. 
 
 
4.2.  AZ  ÁLLOMÁSI  RAKODÓVÁGÁNYOK  ÉS  A  HOZZÁJUK  TARTOZÓ 
RAKODÓTERÜLETEK  KIJELÖLÉSÉRE  VONATKOZÓ  HELYI  ELŐÍRÁSOK 
SZABÁLYOZÁSA. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE 
 
Rakodóvágányok, és kiágazási pontjaik: 
 
Záhony-Rendező: 
Pillangó I., II.: 
 
normál nyomtáv 880 sz. kitérő, 
700 rakodó: 
 
normál nyomtáv 801, 896 sz. kitérő, 
500-as fedett rakodó I., II.: 
 
normál nyomtáv 872 sz. kitérő, 
Közvám rakodó: 
 
normál nyomtáv 866 sz. kitérő, 
500-as nyitott rakodó: 
 
normál nyomtáv 815, 884 sz. kitérő, 
Gázátfejtő F.3., F.4.: 
 
 
normál nyomtáv 813 sz. kitérő, 
FKG Kft. rakodó: 
 
normál nyomtáv 102, 401 sz. kitérők között.  
 
 
Záhony-széles: 
Pillangó 1., 2.: 
 
széles nyomtáv 643 sz. kitérő, 
700-as rakodó vágány: 
 
széles nyomtáv 641 sz. kitérő, 
500-as fedett rakodó: 
 
széles nyomtáv 608 sz. kitérő, 
Közvám: 
 
széles nyomtáv 606 sz. kitérő, 
133 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
500-as rakodó: 
 
széles nyomtáv 608 sz. kitérő, 
Gázátfejtő:   
 
széles nyomtáv 635 sz. kitérő. 
 
Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles területén nincs közforgalmú rakodóhely. 
 
4.2.1. GÁZÁTFEJTŐ KISZOLGÁLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉS 
 
A  Gázátfejtő  kiágazási  váltóit  Záhony-Rendezőben  és  Záhony-szélesen  a  kiszolgálás 
befejezése után lezárt állapotban kell tartani. A Gázátfejtő kiszolgálásáról a térfőnököt értesíti 
Záhony–Rendező  X.  sz.  és  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhelyek  külső  forgalmi  szolgálattevői, 
akik  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  történt  bejegyzés  mellett  a  kiágazási  váltók  kulcsait 
átadják  a  kiszolgálást  végző  tolatásvezetőnek.  A  kiszolgálás  befejezése  után  a  kiszolgálást 
végző  tolatásvezető  a  váltót  köteles  védő  állásban  lezárni,  s  a  kulcsot  normál  nyomtávon 
Záhony–Rendező  X.  sz.,  széles  nyomtávon  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevőjének a Fejrovatos előjegyzési naplóba történt bejegyzés mellett átadni. 
 
4.2.2. RAKODÓHELYEK KISZOLGÁLÁSA 
 
A rakodóhelyre rendelt kocsik beállításáról, rakodóhelyről eltávolítandó kocsik kihúzásáról, a 
rakodóvágányon  végzendő  rendezési  munkákról  a  vállalkozó  vasúti  társaság  képviselője 
előzetesen  élőszóban  egyezetve,  a  szolgáltatások  megrendelésével,  szolgáltatáspontosítás 
elkészítésével értesíti a térfőnököt. 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  a  HHFSZ  előírásai  szerint  végzi  a  pályavasúti  szolgáltatások, 
rakodóhelyek  kiszolgálásához  szükséges  tolatások  megrendelését,  illetve  a  szolgáltatások 
pontosítását  (interfész  adatátadással,  az  IÜR  rendszerben  rögzítve  vagy  az  Adatrögzítő 
központ igénybevételével).  
Az  értesítés  leadása  után  a  vágányon  rakodást  végezni  nem  szabad.  Az  értesítéssel  a 
vállalkozó vasúti társaság képviselője igazolja a következők teljesülését: a rakodóvágányon a 
rakodás  befejezésre  került,  a  kocsi  ajtók  zárva  vannak,  a  kocsik  vizsgálata  rakodási  és 
műszaki szempontból megtörtént, a kocsik ólomzárral való lezárása, bárcázása megtörtént és 
a  kocsit  a  rakodóhellyel  összekötő  rámpák,  rakodógépek,  rakodásban  közreműködő 
személyek, a rakomány és egyéb dolgok az űrszelvényen kívül vannak. 
Az értesítés vétele után a térfőnök élőszóban értesíti a kiszolgálást végző tolató személyzetet a 
rakodóhelyek kiszolgálásáról. 
A kiszolgálás befejezése után a kiszolgálást végző tolató csapat a kiágazási váltót védő állásba 
állítja,  s  értesíti  a  térfőnököt  a  kiszolgálás  befejezéséről,  aki  élőszóban  értesíti  a  vállalkozó 
vasúti  társaság  képviselőjét  az  elvégzett  feladatról  és  az  esetleges  nehézményről.  A 
megrendelt szolgáltatást a tolatás tényadataival lenaplózza a PASS2 rendszerben. 
A rakodás megkezdése után a rakodó vágányon tolatási mozgást végezni nem szabad. 
Ha  a  kiágazási  váltón  több  rakodó  vágány  ágazik  ki,  egyik  rakodóterület  kiszolgálásakor  a 
tőle  elkülöníthető  más  rakodó  vágányokon  a  rakodás  végezhető,  azonban  a  kiszolgálás 
megkezdéséig  (a  váltó  védő  állásba  állításáig)  a  másik  vágányon  a  rakodást  a  raktárnoknak 
szüneteltetni kell. 
 
 
 
 
 
134 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
5. 
PÁLYAVASÚTI 
INFORMATIKAI 
RENDSZEREK 
KEZELÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS 
5.1. 

AZ 
ÁLLOMÁSON 

SZOLGÁLTATÁSOK 
(ALAP, 
JÁRULÉKOS, 
KIEGÉSZÍTŐ,  MELLÉK,  EGYÉB)  KEZELÉSÉT  VÉGZŐ  SZÁMÍTÓGÉPES 
MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA 
 
FOR munkaállomás van telepítve: 
Záhony - forgalmi iroda 
Záhony-Rendező – X. sz. őrhely 
Záhony-széles - térfőnöki iroda, VIII. sz. őrhely 
 
5.1.1.  A  MUNKAHELYEK  ADATAI,  AZ  EGYES  MUNKAHELYEKEN  VÉGZETT  FELADATOK 
MEGHATÁROZÁSA 
 
Záhony - forgalmi iroda: 
Munkaállomás helye: Záhony, felvételi épület (Európa tér 7.) 
A munkaállomást kezelő munkakör megnevezése: főrendelkező 
A munkahely üzemideje: folyamatos 
A telepített számítógép IT száma:1689792 
 
Záhony - forgalmi iroda: 
Munkaállomás helye: Záhony,felvételi épület (Európa tér 7.) 
A munkaállomást kezelő munkakör megnevezése: külső forgalmi szolgálattevő 
A munkahely üzemideje: folyamatos 
A telepített számítógép IT száma:1596144 
 
Záhony-Rendező – X. sz. őrhely: 
Munkaállomás helye: Záhony-Rendező X. sz. őrhely 
A munkaállomást kezelő munkakör megnevezése: külső forgalmi szolgálattevő 
A munkahely üzemideje: folyamatos 
A telepített számítógép IT száma: 1596209  
 
Záhony-széles - térfőnöki iroda: 
Munkaállomás helye: Záhony, Vasút út 4. (Munkásfürdő) 1. emelet 
A munkaállomást kezelő munkakör megnevezése: térfőnök 
A munkahely üzemideje: folyamatos 
A telepített számítógép IT száma:1301339 
 
Záhony-széles – VIII. sz. őrhely: 
Munkaállomás helye: Záhony-széles, VIII. sz. őrhely 
A munkaállomást kezelő munkakör megnevezése: külső forgalmi szolgálattevő 
A munkahely üzemideje: folyamatos 
A telepített számítógép IT száma:1229217 
 
A feladatok meghatározása: 
Záhony: 
-  forgalmi  iroda,  főrendelkező:  Valamennyi  Záhonyba  megrendelt,  nem  tehervonattal 
kapcsolatos  szolgáltatás  tényadatát  köteles  diktálása  alapján  a  külső  forgalmi 
szolgálattevővel naplóztatni a FOR00 alrendszer Szolgáltatás naplózás párbeszédben. 
Kezeli  és  szükség  esetén  módosításokat  végez  az  IÜR  felületein.  Vonatösszeállítás 
135 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
közlést  és  készre  jelentést  is  rögzíthet  a  mozdonyvonatok,  üzemi  vonatok,  MRN 
vonatok esetében a PASS2 rendszerben. 
-  forgalmi iroda, külső forgalmi szolgálattevő: Valamennyi Záhonyba érkező, vagy onnan 
induló vonat (személy-, teher-, mozdony- és munkavonatok) eseményének naplózása 
(beleértve  a  menetrendtől  eltérő  eseményeket  is),  valamint  ezen  vonatok  részére 
Írásbeli Rendelkezés kiállítása. Záhony-Fehérolaj Átfejtő sajátcélú vágány jelentőpont 
nevében  köteles  naplózni  a  rakodóhelyre/ről  érkezett/indult  kiszolgáló  vonatok 
vonateseményeit. Záhony-Fehérolaj iparvágány kiágazás, Eperjeske-alsó megállóhely, 
valamint  Tiszabezdéd  megállóhely  jelentőpontok  nevében  a  területi  főüzemirányító 
által adott információk alapján köteles rögzíteni a menetrendtől eltérő eseményeket. 
Kezeli és szükség esetén módosításokat végez az IÜR felületein. Vonatösszeállítás közlést és 
készre  jelentést  is  rögzíthet  a  mozdonyvonatok,  üzemi  vonatok,  MRN  vonatok  esetében  a 
PASS2 rendszerben. 
 
Záhony-Rendező: 
- X.  sz.  őrhely,  külső  forgalmi  szolgálattevő:  Valamennyi  Záhony-Rendezőbe  érkező 
vagy onnan induló vonat eseményének rögzítése és azok részére Írásbeli rendelkezés 
kiállítása (menetrendtől eltérő eseményeket is). 
Kezeli és szükség esetén módosításokat végez az IÜR felületein. Vonatösszeállítás közlést és 
készre  jelentést  is  rögzíthet  a  mozdonyvonatok,  üzemi  vonatok,  MRN  vonatok  esetében  a 
PASS2 rendszerben. 
 
Záhony-széles: 
- Térfőnöki iroda, térfőnök: A  Záhony, Záhony-Rendező és  Záhony-szélesre megrendelt 
szolgáltatás  tényadatainak  rögzítése,  széles  és  normál  nyomtávra  vonatkozóan 
egyaránt  a  FOR00  alrendszerben.  Az  adatrögzítés  a  (vonali)  tolatásvezetők  közlése 
alapján történik. 
Kezeli és szükség esetén módosításokat végez az IÜR felületein. Részletes feladatkiírást hoz 
létre,  részletes  szolgáltatásnaplózást  végez,  vágányspecializációt  rögzít,  módosít,  szükség 
esetén állomási vágányhelyzetet módosít. 
- VIII. sz. őrhely, külső forgalmi szolgálattevő: Valamennyi Záhony-szélesre érkező vagy 
onnan induló vonat  eseményének rögzítése a FOR00 alrendszerben, és  azok részére 
Írásbeli rendelkezés kiállítása. 
Kezeli és szükség esetén módosításokat végez az IÜR felületein. Vonat-összeállítást közlést 
és készre jelentést is rögzíthet a mozdonyvonatok, üzemi vonatok, MRN vonatok esetében a 
PASS2 rendszerben. 
 
A  Forgalmi  naplózást  a  naplózandó  esemény  megtörténtét  követően  30  percen  belül  a 
szolgáltatásnaplózást a naplózandó esemény megtörténtét követően 60 percen belül rögzíteni 
kell. A szolgálat ideje alatt elvégzett eseményt annak kell rögzítenie, akinek a szolgálatában 
végre lett hajtva. 
 
5.1.1.1. 
AZOKNAK 

SZOLGÁLATI 
HELYEKNEK 

FELSOROLÁSA, 
AMELYEK 
TELJESÍTMÉNYÉNEK A RÖGZÍTÉSE TÖRTÉNIK 
 
Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles,  Záhony-Fehérolaj  átfejtő  iparvágány  kiágazás, 
Záhony-Fehérolaj átfejtő rakodóhely, Tiszabezdéd megállóhely, Eperjeske-alsó megállóhely. 
 
136 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
5.1.1.2.  A  SZÁMÍTÓGÉP  MEGHIBÁSODÁSA  ESETÉN  A  HELYETTESÍTŐ  MUNKAHELY  / 
SZOLGÁLATI HELY KIJELÖLÉSE 
 
Záhony forgalmi iroda (főrendelkező, külső forgalmi szolgálattevő): 
Amennyiben  a  hiba  az  egyik  munkaállomást  érinti,  a  forgalmi  irodában  lévő  másik 
munkaállomáson  valamennyi  munkafolyamat  kezelhető.  Mindkét  munkaállomásra  kiterjedő 
meghibásodás  esetén  a  Záhony-Rendező  X.  sz.  őrhelyre  telepített,  külső  forgalmi 
szolgálattevő által kezelt munkaállomás IT:1596209 (telefonszám: 34-10) veszi át a vonatok 
naplózására  vonatkozó  feladatokat.  A  nem  tehervonatokkal  kapcsolatos  szolgáltatások 
(tolatások)  naplózási  feladatát,  részletes  feladatkiírás  elkészítését  a  Záhony-széles  térfőnöki 
irodába  telepített,  a  térfőnök  által  kezelt  munkaállomás  IT:3136667  (térfőnök,  telefonszám: 
32-30) veszi át a naplózási feladatokat. 
 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely, külső forgalmi szolgálattevő: 
A munkaállomás meghibásodása esetén a Záhony forgalmi irodába telepített, a külső forgalmi 
szolgálattevő  által  kezelt  munkaállomás  IT:1596144  (naplózó  telefonszám:31-34)  veszi  át  a 
feladatokat. 
 
Záhony-széles, térfőnök: 
A munkaállomás meghibásodása esetén a Záhony-széles VIII. sz. őrhelyre telepített, a külső 
forgalmi szolgálattevő által kezelt munkaállomás IT:3136612 (telefonszám: 34-14) veszi át a 
feladatokat. 
 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely, külső forgalmi szolgálattevő: 
A  munkaállomás  meghibásodása  esetén  a  Záhony-széles  térfőnöki  irodába  telepített,  a 
térfőnök által kezelt munkaállomás IT:3136667 (telefonszám: 32-30) veszi át a feladatokat. 
 
A  FOR  munkaállomás  meghibásodása  (üzemzavar),  esetén  a  tényleges  adatrögzítést  végző 
helyettesítő  munkahely  dolgozója  mindig  saját  felhasználói  azonosítójával  köteles 
bejelentkezni  a  PASS2  rendszerbe,  ahol  jelentőpontként  a  meghibásodott  munkaállomás 
jelentőpontját kell kiválasztania a vonatkozó adatok rögzítéséhez. 
 
Hibabejelentés: 
A jelentkező meghibásodást, üzemzavart haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes 
funkcionális felügyeletnek. 
A  hiba  bejelentésének  minden  olyan  adatot,  információt  tartalmaznia  kell,  ami  a  hiba 
elhárításában,  a  probléma  elemzésében  segít,  ezért  az  alkalmazásra  vonatkozó 
hibabejelentéskor  a  használt  rendszer  (alrendszer)  megnevezését  (IÜR,  FOR00),  az  utoljára 
használt párbeszéden bevitt adatokat, a kezelt vezérlőelemeket stb. ismertetni kell a felügyelet 
munkatársával. 
Amennyiben  olyan  rendelkezést  kap  a  felhasználó,  ami  a  szokásos  és  szabályos 
munkavégzéstől  eltér  (pl.  más  munkaállomás  végzi  el  a  feladatot),  ezt  a  tényt  is  elő  kell 
jegyezni a számítógépes Hibaelőjegyzési könyvbe a dátum és időpont feltüntetésével. 
 
Értesítendő telefonszámok: 
- A  programok  kezelésével  kapcsolatos  kérdésekben  munkaidőben:  Első  és  második 
generációs  oktatók:  forgalmi  üzemmérnök  33-87;  forgalmi  koordinátor  32-83, 
06/30/743-6208; forgalmi koordinátor 34-12, 06/30/465-8219. 
Rendszerfelügyeleti szakértő: 71-62; 06/30/368 9793. 
137 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
- A programok kezelésével kapcsolatos kérdésekben munkaidőn kívül, valamint program 
és  eszköz  működési  hiba  esetén:  Debreceni  területi  funkcionális  felügyelet  13-51 
(ahol az Elektronikus hibanapló vezetését végzik). 
 
A számítógépes Hibaelőjegyzési könyv vezetése: 
Mindenkor  a  szolgálatot  teljesítő  munkavállaló  feladata  a  számítógépes  Hibaelőjegyzési 
könyv  pontos  vezetése.  Hiba,  üzemzavar  esetén  -  akár  a  számítógépet,  a  nyomtatót,  az 
adathálózati  kapcsolat,  vagy  az  áramellátást  érinti  -,  a  bejelentéssel  egyidejűleg  a 
számítógépes  Hibaelőjegyzési  könyvbe  az  eseményt,  a  bejelentésre  kapott  hibaszámot,  a 
bejelentés dátumát, időpontját és a bejelentést nyugtázó nevét kell bejegyezni. 
Amennyiben a MÁV Szolgáltató központ Zrt. munkatársa csereeszközt helyez üzembe, akkor 
az elvitt és az ideiglenesen üzembe helyezett eszköz IT azonosító számát és gyári számát be 
kell  írni  a  számítógépes  Hibaelőjegyzési  könyvbe  a  dátum  és  időpont  feltüntetésével.  A 
megjavított  eszköz  újbóli  üzembe  helyezésekor  ezt  a  tényt  szintén  be  kell  bejegyezni. 
Szolgálatátadás-átvétel esetén az esetlegesen meglévő hibáról a leváltó dolgozót tájékoztatni 
kell. 
 
Amennyiben  a  kijelölt  helyettesítő  munkaállomás  bármely  ok  miatt  nem  tudja  a  kezelést 
végezni,  a  Debreceni  területi  funkcionális  felügyelet  rendelkezését  kell  végrehajtani  (pl. 
utólagos adatrögzítés, más kijelölt munkaállomás részére adatszolgáltatás stb.). Ezt a tényt a 
rendelkezést adó nevével elő kell jegyezni a számítógépes Hibaelőjegyzési könyvbe a dátum 
és időpont feltüntetésével. 
 
A meghibásodás ideje alatt az Írásbeli rendelkezések kiállítása manuális módon történik. Az 
üzemképtelen  FOR  munkaállomással  rendelkező  munkahelynek  a  munkaállomás  nélküli 
munkahelyekre  vonatkozó  adatközlési  tevékenységet  kell  végeznie,  a  kijelölt  helyettesítő 
munkaállomás bevonásával. 
 
Ha  az  üzemszerű  működés  ismét  lehetővé  válik,  akkor  azt  elő  kell  jegyezni  számítógépes 
Hibaelőjegyzési  könyvbe  a  dátum  és  időpont  feltüntetésével,  valamint  értesíteni  kell  a 
Debreceni területi funkcionális felügyeletet. 
 
 
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN 
5.2.1. 

RÉSZLETES 
FELADATKIÍRÁS 
KÉSZÍTÉSÉRE 
VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK. 
ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ  SZÜKSÉGES  KÓDOK  ALKALMAZÁSA,  HELYI  SAJÁTOSSÁGOKNAK 
MEGFELELŐ KÓDOK, EZEK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN. AZ ÁLLOMÁSON 
IGÉNYELT TOLATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE, FELADATOK KIADÁSA 
 
Szolgáltatáspontosítás elfogadása az IÜR alrendszer használhatatlansága esetén: 
A részletes feladatkiírás alapjául szolgáló szolgáltatáspontosítást a vállalkozó vasúti társaság 
elektronikusan  rögzíti.  Amennyiben  az  IÜR  alrendszer  használhatatlan  és  a 
használhatatlanság  tényét  a  Debreceni  területi  funkcionális  felügyelet  megerősítette,  vagy 
egyéb  a  vonatkozó  utasításban  megjelölt  esetben,  a  vállalkozó  vasúti  társaság  a 
Szolgáltatáspontosítás  nyomtatvány  kitöltésével  is  elvégezheti  a  szolgáltatáspontosítást, 
melyet átad a térfőnök részére. A nyomtatvány a www.mavcsoport.hu/palyavasut/hivatkozott-
dokumentumok  
oldalról  letölthető.  Az  átvett  nyomtatvány  birtokában  a  pontosított 
szolgáltatás végrehajtható. 
138 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Az  IÜR  alrendszer  helyreállását  követően  a  térfőnök  gondoskodik  az  átvett  szolgáltatás 
pontosítás PASS2 rendszerben történő rögzítéséről vagy továbbítja azt a Záhony Adatrögzítő 
központrészére, adatrögzítés céljából. 
 
Részletes feladatkiírások kezelése: 
 
Záhony: 
Személyvonatok  esetében  a  MÁV-START  Zrt.  a  személyszállítási  technológiától  eltérő 
szolgáltatáspontosításokat  elektronikusan  rögzíti  a  PASS2  rendszerben.  A  rögzítés  előtt 
egyeztet  munkanapokon  Záhony  állomásfőnökével  (FCSF  üzemmérnökével),  munkaidőn 
kívül  Záhony  főrendelkezőjével.  Az  igény  végrehajtását  az  elektronikus  rögzítéssel 
egyidejűleg  Szolgáltatáspontosítás  nyomtatvány  megküldésével  is  segíti.  HÜSZ-ös  (VI. 
számú)  tolatótartalék  igénybevétele  esetén,  Záhony  főrendelkezője  előzetesen  egyeztet 
Záhoy-széles térfőnökével a tartalék megrendelhetőségéről. 
A rögzített szolgáltatáspontosításból részletes feladatkiírást a főrendelkező mellett szolgálatot 
teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  a  főrendelkező  szóbeli  információi  alapján,  HÜSZ-ös 
megrendelés esetén Záhony-széles térfőnök készít. A részletes feladatkiírások szükség esetén 
kinyomtathatóak. 
Azonnali jelentést kell tenni az esetlegesen felmerült akadályokról, rendkívüli eseményekről, 
valamint a végre nem hajtásról. 
 
Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles: 
Tehervonatok  esetében  a  szolgáltatáspontosítás  rögzítéséről  a  vállalkozó  vasúti  társaság 
tájékoztatja Záhony-széles térfőnököt. A térfőnök készíti el a PASS2 rendszerben a részletes 
feladatkiírást  széles  és  normál  nyomtávon.  A  részletes  feladatkiírás  kinyomtatása,  a 
tolatószemélyzet  részére  történő  átadása  nem  kötelező.  A  térfőnök  élőszóban  közli  az 
elvégzendő feladatokat a tolatószemélyzet részére, a végrehajtást követően a tolatószemélyzet 
élőszóban tesz jelentést a térfőnök részére az elvégzett teljesítményekről. 
A  térfőnök  a  szolgáltatáspontosítástól  eltérő  végrehajtásról  soron  kívüli  tájékoztatást  ad  a 
megrendelő vállalkozó vasúti társaságot képviselő munkavállaló részére. 
 
Vonali kiszolgáló vonatok esetében: 
A  szolgáltatáspontosítás  rögzítéséről  a  vállalkozó  vasúti  társaság  tájékoztatja  Záhony-széles 
térfőnököt, aki ezt követően elkészíti a PASS2 rendszerben a részletes feladatkiírást Záhony-
Fehérolaj Átfejtő rakodóhely vonatkozásában. 
 
Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhelyet  kiszolgáló  vonat  érkezéséről  Záhony  főrendelkező, 
értesíti Záhony-széles térfőnököt. A térfőnök ez alapján értesíti a vállalkozó vasúti társaságot 
a  vonat  tényleges  érkezéséről.  A  vállalkozó  vasúti  társaság  ezt  követően  rögzíti  saját 
informatikai rendszerében a szolgáltatáspontosítást elektronikusan. 
 
A teljesítmények naplózása: 
-  Záhonyban  a  MÁV-START  Zrt.  által  pontosított,  személyvonatokkal  kapcsolatos 
teljesítmények  szolgáltatásnaplózása  a  forgalmi  irodában  szolgálatot  teljesítő  külső 
forgalmi szolgálattevő feladata a főrendelkező által közölt információk alapján, HÜSZ-
ös tartalék igénybevétele estén Záhony-széles térfőnök feladata. 
-  Záhony,  Záhony-Rendező,  és  Záhony-széles  szolgálati  helyeken,  a  tehervonatokkal 
kapcsolatos  szolgáltatások  naplózását  Záhony-széles  térfőnök  végzi  el  a  PASS2 
rendszerben. 
 
139 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A  vonali  kiszolgáló  vonatok  indulását  megelőzően,  a  megrendelő  vállalkozó  vasúti  társaság 
képviselője átadja a térfőnök részére az „Adatrögzítési-kocsimozgatási segédlet” elnevezésű 
nyomtatványt,  mely  alapján  a  térfőnök  közli  az  elvégzendő  feladatokat  a  vonali 
tolatószemélyzet részére (Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely, Mándok). 
A nyomtatvány tartalmazza az érkező vonattal elvégzendő tolatási műveleteket, a vonatszám, 
vágányszám,  kocsiszám,  rakománytömeg,  RID,  NHM,  árukód,  RK-adatok,  egyéb 
korlátozások,  megjegyzések  megadásával.  A  nyomtatvány  birtokában  a  tolatás 
engedélyezhető az adott szolgálati hely vonatkozásában. 
A  kapcsolatos  szolgáltatások  naplózását  Záhony-széles  térfőnök  végzi  el  a  PASS2 
rendszerben. 
 
5.2.2.  A  RÉSZLETES  FELADATKIÍRÁSON  NEM  KEZELT  SZOLGÁLTATÁSOK  TELJESÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS 
 
Záhonyban a MÁV-START Zrt. által megrendelt szolgáltatások naplózását Záhony forgalmi 
irodában  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  végzi  a  főrendelkező  által  közölt 
információk alapján a PASS2 rendszerben. 
Záhony,  Záhony-Rendező,  és  Záhony-széles  szolgálati  helyeken  az  SZ.1.  sz.  Utasítás  3.  sz. 
mellékletében  fel  nem  sorolt  szolgáltatásokat,  a  tehervonatok  vonatkozásában  a  térfőnök 
rögzíti a PASS2 rendszerben. 
 
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN 
5.3.1. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN 
 
Pályavasúti szolgáltatás keretében külső vonatfelvétel  Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely-
ről Záhonyba induló csomóponti kiszolgáló vonat esetén történik. 
 
Vonatfelvétel (járműadat felvétel) Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely területén: 
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhelyről Záhonyba induló csomóponti kiszolgáló vonat külső 
vonatfelvételét a pályavasút vonali tolatásvezetője végzi. A vonali tolatásvezető a helyszínen, 
pályavasúti  mobiltelefonon  diktálja  az  Adatrögzítő  központ  részére  a  Vonatösszeállítás 
rögzítéséhez  szükséges  járműadatokat,  a  vonatkozó  utasítások  figyelembe  vételével.  A 
vonatösszeállítás  rögzítésével  az  Adatrögzítő  központ  előállítja  a  Vonatterhelési  kimutatást, 
melyet  faxon  (32-37)  továbbít  a  Záhony-Port  Zrt.  Záhony–Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely 
területén lévő szolgálati helyiségébe, ahol a vonali tolatásvezető átveheti a VTK-t. 
 
A  megrendelő  vállalkozó  vasúti  társaság  előzetesen  szolgáltatáspontosításon  közli  a 
vonatterhelési  kimutatás  elkészítéséhez  szükséges  adatokat  (rakománytömeg,  árukód,  RK-
adatok,  RID-es  áru  esetén  árunem  NHM  kódja  és  az  áru  neve,  korlátozások),  valamint 
előzetesen  megküldi  a  Záhony  Adatrögzítő  központ  részére  a  PASS2  rendszer 
Vonatösszeállítás közlés rögzítéséhez szükséges jármű- és kereskedelmi adatokat tartalmazó 
dokumentumot. 
 
Amennyiben  a  VTK  faxon  történő  továbbítása  nem  lehetséges,  a  vonali  tolatásvezető  a 
helyszínen,  manuálisan  (kézzel)  készíti  el  az  induló  vonat  számára  a  Vonatterhelési 
kimutatást, a vonatkozó utasítások figyelembe vételével. 
Záhonyba történő érkezést követően, a Vonatterhelési kimutatást le kell adni az Adatrögzítő 
központ munkavállalója részére, melyet mind a vonali tolatásvezető, mind a belső adatrögzítő 
munkavállaló  köteles  aláírásával  ellátni.  Az  átvétel  elismerése  a  belső  adatrögzítő 
140 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
munkavállaló  által  vezetett  „Vonatterhelési  kimutatások  átadása-átvétele”  nyilvántartás 
aláírásával történik, mindkét munkavállaló részéről. 
Az  átvett  vonatterhelési  kimutatások  begyűjtése  a  napi  forgalmi  ellenőrzés  alkalmával 
történik, melyet Záhony Forgalmi csomóponti főnökség 1 évig megőriz. 
 
5.3.2.  KÜLSŐ  VONATFELVÉTEL  VÉGREHAJTÁSA  VÁLLALKOZÓ  VASÚTI  TÁRSASÁGI 
MUNKAVÁLLALÓKKAL 
 
A vonatadat  felvétel végrehajtása, valamint az adatok pályavasút részére történő átadása, az 
adatok  helyessége,  a  vállalkozó  vasúti  társaság  felelőssége  és  kötelezettsége.  A  vonatba 
sorozott  vontatott  járművek  felvételéhez  szükséges  adatok  megadását  a  HÜSZ  valamint  a 
hálózat-hozzáférési szerződés tartalmazza. 
 
A vállalkozó vasúti társaság értesítése: 
Záhonyba  érkező-induló  tehervonatok  esetében  a  főrendelkező,  Záhony-Rendezőbe/-ből 
érkező-induló  vonatok  esetében  a  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője,  Záhony-
szélesre  érkező-induló  vonatok  esetében  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője 
kötelesek jelentést adni a térfőnöknek. 
A  vonat  előkészítési  tevékenységet  végző  vállalkozó  vasúti  társasági  munkavállalók 
értesítéséről a térfőnök (munkaközi szünete esetén a főrendelkező) gondoskodik, a vállalkozó 
vasúti társaságokkal kötött Megállapodásokban foglalt elérhetőségek alapján. 
 
Mobiltelefonnal  Adatrögzítő  központon  keresztül  történő  vonatösszeállítás  közlés  esetén  a 
Pályavasút  biztosít  az  Adatrögzítő  központ  hívására  feljogosított  mobiltelefont  a  vállalkozó 
vasúti  társaság  részére,  mely  Záhony  Adatrögzítő  központban,  illetve  Záhony-széles  VIII. 
őrhelyen található. 
 
Amennyiben  a  vállalkozó  vasúti  társaság  rendelkezik  saját  informatikai  rendszerrel,  a 
vonatösszeállítás  közlést  abban  rögzíti,  majd  interfész  segítségével  adja  át  a  pályavasúti 
informatikai  rendszernek.  Ebben  az  esetben  az  adatok  megjelennek  a  FOR00,  és  IÜR 
alrendszerekben.  VTK  saját  rendszerből,  vagy  igény  estén  bármely  munkaállomáson 
kinyomtatható, ellenőrizhető. 
 
Abban  az  elkerülhetetlen  esetben,  ha  a  külső  vonatfelvétel  kézzel  készített  Vonatterhelési 
kimutatással történik, a vállalkozó vasúti társasági képviselő a kézzel kiállított Vonatterhelési 
Kimutatást  személyesen  adja  át  az  Adatrögzítő  központ  belső  adatrögzítő  munkavállalója 
részére. 
 
Rendszerhiba (adatátadási hiba, áramszünet stb.) esetén követendő eljárás: 
Rendszerhiba  esetén,  melynek  tényét  a  területi  funkcionális  felügyelet  megerősítette,  az 
adatközlés papír alapú VTK készítésével történik, a Záhony Adatrögzítő központban leadva. 
Ebben  az  esetben  a  vállalkozó  vasúti  társasági  képviselő  a  kézzel  kiállított  Vonatterhelési 
kimutatást  személyesen  adja  át  az  Adatrögzítő  központ  belső  adatrögzítő  munkavállalója 
részére,  melyet  mindkét  munkavállaló  köteles  aláírni.  Az  átvétel  elismerése  a  belső 
adatrögzítő  munkavállaló  által  vezetett  „Vonatterhelési  kimutatások  átadása-átvétele” 
nyilvántartás aláírásával történik, mindkét munkavállaló részéről. 
Az  átvett  vonatterhelési  kimutatás  adatai  alapján  a  belső  adatrögzítő  gondoskodik  a  Vonat 
fejadatok FOR00 alrendszerben történő rögzítésére. Ezt követően a vállalkozó vasúti társaság 
a  lehető  legrövidebb  időn  belül  köteles  pótolni  a  Vonatösszeállítás  közlést  az  IÜR 
alrendszerben. 
141 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Az átvett vonatterhelési kimutatások begyűjtése a forgalmi ellenőrzések alkalmával történik, 
melyeket a Záhony Forgalmi csomóponti főnökség 5 évig megőriz. 
 
Az  adatrögzítés  befejezését  követően,  az  induló  vonat  vonatterhelési  kimutatásának 
nyomtatása  történhet  a  vállakozó  vasúti  társaság  saját  nyomtatóján,  Záhony  Adatrögzítő 
központban, vagy Záhony-Rendező X. sz., illetve Záhony-széles VIII. sz. őrhelyeken. 
 
Adatközlő eszközök átadása, átvétele: 
A  Pályavasút  által  biztosított,  külső  vonatadat  felvétel  végzéséhez  szükséges  mobiltelefon 
elhelyezésére kijelölt szolgálati helyek felsorolását az ÁVU 5.7. pontja tartalmazza. 
A  mobiltelefon  szolgálati  helyről  történő  átadását,  visszavételét  a  szolgálati  helyen 
rendszeresített „Rádió és mobiltelefon átadási előjegyzés” elnevezésű könyvben kell vezetni 
és  mind  a  pályavasúti,  mind  a  vállalkozó  vasúti  társasági  munkavállalónak  alá  kell  írni.  Az 
adattovábbító eszközöket a kiadó szolgálati helyen kell visszaszolgáltatni. A visszavétel során 
tapasztalt rendellenességet be kell jegyezni a könyvbe, mindkét félnek alá kell írni és jelentést 
kell tenni a szolgálati vezetőnek. 
 
Az adatfelvétel megkezdésének, befejezésének bejelentése, előjegyzése: 
A vágányok között történő munkavégzés megkezdésének - befejezésének bejelentése, minden 
esetben kötelező a vállalkozó vasúti társaság részéről. 
Ha  egy  adott  vágányon  lévő  kocsin,  kocsikon  vagy  kocsisoron  egyidejűleg  több  munkát 
(tevékenységet)  is  végeznek,  (pl.  vonatfelvétel  közben  végzett  vonatellenőrzés,  hatósági 
vizsgálat, stb.), akkor az adott munkavégzés megkezdését, befejezését munkálatonként külön-
külön köteles bejelenteni a vállalkozó vasúti társaság. 
 
A  munkavégzés  megkezdésének  bejelentése  után,  annak  befejezéséig  a  vágányon 
vonatközlekedés  nem  bonyolítható,  tolatási  munka  nem  végezhető,  viszont  a  szomszédos 
vágányokon végezhető tolatás, és vonatközlekedésre lebonyolítása! 
 
Munkavégzés írásban, Fejrovatos előjegyzési naplóban történő bejelentése: 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  munkavállalói  vágányok  között  történő  munkavégzés 
megkezdése  előtt,  a  tevékenység  kezdetét  Záhonyban  a  forgalmi  irodában  tartózkodó 
főrendelkezőnek,  Záhony-Rendezőben,  Záhony-szélesen  a  szolgálati  hely  két  végén  lévő 
őrhelyek  valamelyikén  be  kell  jelenteni  és  engedélyezés  után  a  Fejrovatos  napló  külön 
sorában  előjegyezni.  Az  engedélyező  munkavállaló  köteles  tájékoztatni  a  szolgálati  hely 
másik végén lévő őrhelyet a közleményről. 
- Záhony  szolgálati  helyen  Záhony  főrendelkezője  köteles  tájékoztatni  Záhony  I.  sz. 
őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjét  valamint  Záhony  XVIII.  sz.  őrhelyen 
szolgálatot teljesítő vezető váltókezelőt. 
- Záhony-Rendező szolgálati helyen Záhony X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője 
köteles tájékoztatni Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjét. 
- Záhony-Rendező  szolgálati  helyen  Záhony  XIV.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevője  köteles  tájékoztatni  Záhony-Rendező  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevőjét. 
- Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  köteles  tájékoztatni 
Záhony-széles XII/a. őrhely váltókezelőjét. 
-  Záhony-széles  XII/a.  sz.  őrhely  váltókezelője  köteles  tájékoztatni  Záhony-széles  VIII. 
őrhely külső forgalmi szolgálattevőjét. 
Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában az értesítést előjegyezni. 
A munkavégzés befejezését az előzőekben leírt módon kell bejelenteni, és előjegyezni. 
142 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Munkavégzés telefonon történő bejelentése: 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  munkavállalói  a  vágányok  között  történő  munkavégzés 
megkezdése előtt a tevékenység kezdetét telefonon a Záhonyban a főrendelkezőnek, Záhony-
Rendezőben  a  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjének,  Záhony-szélesen  a  VIII.  sz. 
őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének jelentheti be. 
Az  értesítést  vevő  munkavállaló  köteles  tájékoztatni  a  szolgálati  hely  másik  végén  lévő 
őrhelyet a közleményről. 
- Záhony  szolgálati  helyen  Záhony  főrendelkezője  köteles  tájékoztatni  Záhony  I.  sz. 
őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjét  valamint  Záhony  XVIII.  sz.  őrhelyen 
szolgálatot teljesítő vezető váltókezelőt. 
- Záhony-Rendező szolgálati helyen Záhony X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője 
köteles tájékoztatni Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjét. 
- Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  köteles  tájékoztatni 
Záhony-széles XII/a. őrhely váltókezelőjét. 
A telefonon vett közleményt minden esetben elő kell jegyezni a szolgálati hely két végén lévő 
őrhely Fejrovatos előjegyzési naplójában. 
A  telefonon  történő  bejelentések  rögzítésre  kerülnek.  A  hangrögzítő  berendezés 
használhatatlansága  esetén  Záhony-széles  térfőnök  (munkaközi  szünete  esetén  a 
főrendelkező) telefonon értesíti a vállalkozó vasúti társaságot képviselő munkavállalót, mely 
esetben  a  vágányok  között  történő  munkavégzés  megkezdésének,  befejezésének  bejelentése 
csak írásban történhet, az előző bekezdésben foglaltak szerint. 
 
Vonattovábbításhoz szükséges okmányok, vonatterhelési kimutatás kezelése: 
A vonattovábbításhoz szükséges okmányokat, a vonatterhelési kimutatást a vállalkozó vasúti 
társaságot  képviselő  dolgozó  adja  át  a  vonatot  továbbító  vontatójármű  vezetője  részére  és 
veszi  el  vonatot  továbbító  vontatójármű  vezetőjétől,  amennyiben  fuvarokmány  kézbesítés 
szolgáltatás nem  került megrendelésre  a pályavasúttól.  Fuvarokmány kézbesítés szolgáltatás 
megrendelése  hiányában,  az  őrhelyeken  történő  átmeneti  fuvarokmány  tárolás,  őrzés  nem 
megengedett. 
 
 
5.4.  A  VONATOK  KÉSZRE  JELENTÉSÉVEL  KAPCSOLATOS  HELYI 
SZABÁLYOZÁS 
 
A vonatok készre jelentése mindenkor a menetvonal tulajdonos vállalkozó vasúti társaságok 
feladata.  A  vállalkozó  vasúti  társaság  a  vonat  tényleges  indulása  előtt  10  perccel  korábban 
köteles a vonatot készre jelenteni, a Pályavasút részéről teendő szükséges intézkedések időben 
történő  elvégezhetősége  érdekében  (informatikai  rendszer  kezelése,  engedélykérés, 
vágányútbeállítás elrendelése, bejelentése, indításra történő felhatalmazás, stb.). 
 
A készre jelentés elmaradása esetén a forgalmi szolgálattevő a vonatot nem hatalmazhatja fel 
indításra.  A  vezető  jegyvizsgáló  illetve  a  mozdonyvezető,  ha  előreláthatólag  a  menetrend 
szerinti  indulási  időben  bármely  ok  miatt  nem  tud  indulni,  azonnal  köteles  a  főrendelkezőt 
vagy a külső forgalmi szolgálattevőt értesíteni, valamint a várható indulási időt közölni. 
 
A készre jelentés általános szabályai: 
 
Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles szolgálati helyekről induló tehervonatok esetében 
a  vállalkozó  vasúti  társaság  munkavállalója  a  készre  jelentéssel  egyúttal  telefonon  értesíti  a 
térfőnököt (munkaközi szünete esetén a főrendelkezőt), aki intézkedik a vonat indítására. 
143 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhelyről  induló  kiszolgáló  vonatok  esetében,  a  szolgáltatás-
pontosításon megrendelt szolgáltatások elvégzése, és a vonat előkészítési folyamat befejezése 
után a vonali tolatásvezető értesíti Záhony-széles térfőnököt a végrehajtásról. 
A térfőnök értesíti a vállalkozó vasúti társaság képviselőjét a vonat informatikai rendszerben 
történő  készre  jelentés  megtétele  érdekében.  A  vállalkozó  vasúti  társaságot  képviselő 
munkavállaló  az elektronikus készre jelentéssel  egyidejűleg telefonon értesíti  Záhony-széles 
térfőnökét, aki intézkedik a vonat indítására. 
A vonat indítása egyik esetben sem előzheti meg a vállalkozó vasúti társaság által adott készre 
jelentést. 
 
Amennyiben a vállalkozó vasúti társaság  az induló vonatot elektronikusan készre jelentette, 
azonban a készre jelentett állapot nem jelenik meg a pályavasúti informatikai rendszerben, a 
vállalkozó  vasúti  társaságot  képviselő  munkavállalót  haladéktalanul  értesíteni  kell  ennek 
tényéről. A helyzet tisztázásáig a vonat nem indítható. 
 
Írásban történő készre jelentés Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles szolgálati helyeken: 
Abban az esetben, ha IÜR alrendszer használhatatlan, és a használhatatlanság tényét a területi 
funkcionális  felügyelet  megerősítette,  a  vállalkozó  vasúti  társaság  írásban  jelenti  készre  a 
vonatot,  egyidejűleg  közölve  a  Vonat  fejadatok  FOR00  alrendszerben  történő  rögzítéséhez 
szükséges  adatokat  a  forgalmi  szolgálattevő  részére.  Ezek  után  a  vállalkozó  vasúti  társaság 
feladata a vonatösszeállítás közlés pótlása a pályavasúti informatikai rendszerben. 
 
Az  írásban  történő  készre  jelentés  esetén,  a  vállalkozó  vasúti  társaság  képviselője  a  vonat 
előkészítési folyamat befejezése után, ha a vonat indításának akadálya nincs: 
„A  …  sz.  vágányon,  a  …sz.  vonat  …m-el  …RK  küldeménnyel,  Vonatbefolyásoló 
berendezéssel  /  Éberségi  berendezés,  CSM-el  /  Figyelésre  kötelezettel  indításra  kész,  a 
mozdony személyzet elérhetősége:……..…………………(aláírás/óra/perc)” 
szöveggel a Fejrovatos előjegyzési naplóba tett bejegyzéssel kínálja fel a vonatot a  
- Záhony forgalmi irodában 
- Záhony-Rendező X., XIV., őrhelyek valamelyikén 
- Záhony-széles VIII. sz. őrhelyen. 
A  XIV.  sz.  őrhelyen  írásban  történt  készre  jelentést  a  X.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálattevője rögzíti a PASS2 rendszerben. 
 
Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhelyről  induló  kiszolgáló  vonatok  esetében,  Záhony-széles 
térfőnök  értesíti  a  vállalkozó  vasúti  társaság  képviselőjét.  Amennyiben  a  vonat 
közlekedésének  akadálya  nincs,  a  vállalkozó  vasúti  társaság  képviselője  telefonon  értesíti  a 
térfőnököt,  aki  intézkedik  a  vonat  indítására,  a  vonali  tolatásvezetőn  keresztül.  Ez  esetben 
vonali tolatásvezető értesíti Záhony főrendelkezőjét aki  
„A megrendelt szolgáltatások elvégezve, a …sz. vonat …m-el indítható….(aláírás/óra/perc)”  
szöveggel előjegyzi a készre jelentést a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
 
Mozdonyvonatok, üzemi vonatok, MRN vonatok készre jelentése  Záhony, Záhony-Rendező, 
Záhony-széles szolgálati helyeken: 
Az  elektronikus  készre  jelentést  követően  a  mozdonyvezető  élőszóban  (telefonon, 
személyesen) értesíti 
- Záhony forgalmi irodában a főrendelkezőt, 
- Záhony-Rendező X., XIV., őrhelyek külső forgalmi szolgálattevőit, 
- Záhony-széles VIII. sz. őrhelyen szolgálatot végző külső forgalmi szolgálattevőt 
144 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
a készre jelentés tényéről. A készre jelentés tényét akkor is közölnie kell, ha a jármű foglalt 
vágányra lett beállítva. 
Rendszerhiba esetén valamint ha a vonat egyetlen vontatójárműből áll az eljárás megegyezik 
az  Írásban  történő  készre  jelentés  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony  széles  szolgálati 
helyeken bekezdésben foglaltakkal 
- Záhony forgalmi irodában a szolgálatot végző külső forgalmi szolgálattevő, 
- Záhony-Rendező X. őrhely külső forgalmi szolgálattevője, 
- Záhony-széles VIII. sz. őrhelyen szolgálatot végző külső forgalmi szolgálattevő  
végzi a PASS2 rendszerben a vonat készre jelentését, a Vonat fejadatok FOR00 alrendszerben 
történő rögzítésével.  
Az  F.2.  sz.  utasítás  12.7  sz.  pontjában  előírt  forgalmi  személyzet  értesítése  a  mozdonyon 
ellátott  szolgálatról,  az  indulásra  kész  állapot  szóbeli  bejelentése  alkalmával  történik  a 
forgalmi szolgálattevő részére. 
 
Zárjelző tárcsa kezelése Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles szolgálati helyeken: 
Az  érkező  vonatokon  a  zárjelző  tárcsa  kezelése,  az  induló  vonatokon  a  vonat  elejének  és 
végének megjelölése a kiszolgáló menetek kivételével a vállalkozó vasúti társaság feladata. 
 
Eljárás Fuvarokmány kézbesítés szolgáltatás megrendelése esetén Záhony, Záhony-Rendező, 
Záhony-széles szolgálati helyeken: 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  képviselője  által  átadott  kész  okmányokat,  a  pályavasúti 
munkavállaló  kézbesíti  a  mozdonyvezető  részére,  de  az  adatok  helyességéért,  a  vonat 
indításra történő Készre jelentéséért továbbra is a vállalkozó vasúti társaság a felelős. 
 
MÁV-START Zrt. által továbbított vonatokra vonatkozó szabályok: 
 
Személyszállító-, és szerelvényvonatok esetén Záhony szolgálati helyen: 
Személyszállító-  és  szerelvényvonatok  „indulásra  kész”  állapot  jelentése  a  vezető 
jegyvizsgáló feladata. A vezető jegyvizsgáló az eVTK rendszerben végzi a vonatok felvételét 
és  készre  jelentését,  mely  a  forgalmi  szolgálattevők  zárt  csoportú  email  rendszerén  érkezik 
meg  a  forgalmi  szolgálattevők  részére.  Ennek  eredményeképp  megjelenik  a  készre  jelentés 
ténye  és  időpontja  a  Pályavasúti  informatikai  rendszerben.  A  vonatszemélyzet  változással 
kapcsolatban  érkező  eVTK  alapján  a  pályavasúti  informatikai  rendszer  adatait  módosítani 
kell. 
Az eVTK kézbesítésének tényéről a készre jelentést végző vezető jegyvizsgáló meggyőződik, 
a  főrendelkezővel  vagy  a  forgalmi  irodában  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevővel történt egyeztetés útján. 
Abban  az  esetben,  amikor  a  zárt  csoportú  e-mail  rendszerben  megérkezik  az  eVTK,  de  a 
vontatójármű  informatikai  berendezésére  nem  érkezik  át  az  adat,  a  készre  jelentést  végző 
vezető  jegyvizsgáló  kérésére,  a  külső  forgalmi  szolgálattevő  gondoskodik  az  eVTK  1 
példányban  történő  nyomtatásáról,  melyet  a  vezető  jegyvizsgáló  átad  a  mozdonyvezető 
részére. 
 
Amennyiben  a  zárt  csoportú  e-mail  rendszerben  nem  érkezik  meg  az  eVTK,  a  vezető 
jegyvizsgáló  kézi  VTK-t  ad  át  a  külső  forgalmi  szolgálattevő  és  a  mozdonyvezető  részére 
egyaránt. 
A vezető jegyvizsgáló leadott papír alapú vonatterhelési kimutatás „A vonat indulásra kész, 
illetve Indulásra kész” rovataiban, aláírás és óra, perc bejegyzésével, ilyen rovat hiányában a 
vonatterhelési kimutatás fejrészében  
 
145 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
„A  …sz.  vonat  (…RK  küldeménnyel),  Vonatbefolyásoló  berendezéssel  /  Éberségi 
berendezés,  CSM-el  /  Figyelésre  kötelezettel  indulásra  kész,  a  mozdony  személyzet 
elérhetősége:……..………………… óra, perc, aláírás”  
bejegyzéssel és a vonatterhelési kimutatás forgalmi irodában történő leadásával végzi  a vonat 
készre jelentését. 
A  leadott  papír  alapú  VTK-t  a  Forgalmi  csomóponti  főnökség  tárolja  és  irattárazza  a 
mindenkor  érvényes  Iratkezelési  szabályzatnak  megfelelően.  Szükség  esetén  a  hozzáférést 
biztosítja a TSZVI Debrecen telephely munkavállalói részére. 
Az  F.2.  sz.  utasítás  12.7.  sz.  pontjában  előírt  forgalmi  személyzet  értesítését  a  mozdonyon 
ellátott szolgálatról, a vonatterhelési kimutatás (elektronikus és kézi) „Megjegyzés” rovatában 
jegyzi elő a vonatfelvételt végző dolgozó. 
 
Mozdonyvonatok  készre  jelentése  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles  szolgálati 
helyeken: 
A  MÁV-START  Zrt.  a  mozdonyvonatok  készre  jelentését  elektronikusan  végzi,  melynek 
eredményeképp megjelenik a készre jelentés ténye és időpontja a FOR00 alrendszerben. Ezzel 
egyidőben a zárt csoportú e-mail rendszerbe is megérkezik a vonat eVTK-ja, melyen a készre 
jelentés  időpontja  szintén  szerepel.  Az  elektronikus  készre  jelentést  követően  a 
mozdonyvezető élőszóban (telefonon, személyesen) értesíti: 

Záhony forgalmi irodában a főrendelkezőt, 

Záhony-Rendező X., XIV. őrhelyek külső forgalmi szolgálattevőit, 

Záhony-széles VIII. sz. őrhelyen szolgálatot végző külső forgalmi szolgálattevőt 
a készre jelentés tényéről. A készre jelentés tényét akkor is közölnie kell, ha a jármű foglalt 
vágányra lett beállítva.  
Rendszerhiba esetén valamint ha a vonat egyetlen vontatójárműből áll az eljárás megegyezik 
az  Írásban  történő  készre  jelentés  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony  széles  szolgálati 
helyeken bekezdésben foglaltakkal 
- Záhony forgalmi irodában a szolgálatot végző külső forgalmi szolgálattevő, 
- Záhony-Rendező X. őrhely külső forgalmi szolgálattevője, 
- Záhony-széles VIII. sz. őrhelyen szolgálatot végző külső forgalmi szolgálattevő  
végzi a PASS2 rendszerben a vonat készre jelentését, a Vonat fejadatok FOR00 alrendszerben 
történő rögzítésével. 
Az  F.2.  sz.  utasítás  12.7.  sz.  pontjában  előírt  forgalmi  személyzet  értesítése  a  mozdonyon 
ellátott  szolgálatról,  az  indulásra  kész  állapot  szóbeli  bejelentése  alkalmával  történik  a 
forgalmi szolgálattevő részére. 
 
Egyéb rendelkezések: 
Eljárás, ha a vonat nem továbbítható a menetrendben előírt sebességgel: 
Amennyiben  a  vonatnál  a  Szolgálati  Menetrendben  előírt  sebességnél  kisebb  alkalmazható, 
akkor a vállalkozó vasúti társaság képviselője a vonat készre jelentésekor, MÁV START Zrt. 
Záhonyból  induló  vonatai  esetén  a  főrendelkezőt,  egyéb  esetben  a  térfőnököt  (munkaközi 
szünete ideje alatt a főrendelkezőt) kimutatható módon értesíteni a megváltozott körülmények 
miatt alkalmazható legnagyobb sebességről és a megváltozott körülmények okáról.  
Elektronikus  úton  történő  készre  jelentéskor  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóba  a  következő 
szöveg  alapján  történő  bejegyzéssel:„Kérem  értesíteni  Írásbeli  rendelkezéssel  a  ............. 
(vonatszám/vonatazonosító)  vonat  személyzetét,  hogy  a  vonat  ………  (megfékezetlenség, 
kocsi  műszaki  állapota)  miatt  a  vonatnál  alkalmazható  legnagyobb  sebesség 
legfeljebb………km/h.” 
Írásban  történő  készre  jelentéskor,  a  készre  jelentéssel  egyidejűleg  teszi  a  bejegyzést  a 
Fejrovatos előjegyzési naplóba. 
146 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
A vágányok közötti munkavégzés befejezéséről történő értesítés elmulasztása: 
Abban  az  esetben,  ha  a  vonat  indulásra  készre  jelentése  alkalmával,  az  adott  vágány 
vonatkozásában  a  munkavégzés  befejezése  nem  került  bejelentésre,  vagy  több  egyidejű 
munkálat  esetén  (pl.  vonatfelvétel  közben  végzett  vonatellenőrzés,  hatósági  vizsgálat,  stb.) 
még  be  nem  fejezett  munkavégzés  van  folyamatban,  értesíteni  kell  MÁV  START  Zrt. 
Záhonyból  induló  vonatai  esetén  a  főrendelkezőt,  egyéb  esetben  a  térfőnököt  és  a  helyzet 
tisztázásáig a vonat nem indítható. 
Valamennyi  vonat  készre  jelentése  után  az  indító  szolgálati  hely  külső  forgalmi 
szolgálattevője  köteles  összehasonlítani  a  vonathossz,  RK  adatokat  a  FOR00-ban  lévő 
adatokkal (a Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely esetében a X. őrhelyen lévő FOR adataival).  
Amennyiben  eltérést  tapasztal  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  történt  előjegyzés  mellett 
köteles  értesíteni  a  területileg  illetékes  főirányítót,  térfőnököt,  Adatrögzítő  központot,  és  a 
helyzet tisztázásáig a vonat nem indítható. 
 
Indulási idő közlése Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles szolgálati helyeken: 
A  tehervonatok  indulását  követően  a  térfőnök  telefonon  közli  a  tényleges  indulási  időt  a 
vállalkozó vasúti társaság képviselőjével, legkésőbb a tényleges indulási idő után 15 perccel. 
 
Készre  jelentett  állapot  módosítása,  törlése  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles 
szolgálati helyeken: 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  a  készre  jelentett  állapot  módosításáról,  törléséről  kimutatható 
módon (telefon és e-mail) értesíti a Pályavasút Záhony területi főüzemirányítóját, aki értesíti 
Záhonyból  induló  vonatok  esetében  a  főrendelkezőt,  Záhony-Rendezőben  a  X.,  Záhony-
szélesen  a  VIII.  sz.  őrhelyek  külső  forgalmi  szolgálattevőit,  és  intézkedik  a  vonat 
megállítására valamint a készre jelentés törlésére. 
A MÁV-START Zrt esetében, amennyiben Záhonyban a vonat vontatójármű vagy személyzet 
nélkülivé  vált,  a  MÁV-START  Zrt.  kimutatható  módon  (telefonon,  személyesen)  értesíti  a 
főrendelkezőt a készre jelentés törléséről. 
 
 
5.5.  SZOLGÁLAT  ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  SZABÁLYOZÁSA,  LE  NEM  ZÁRT, 
NAPLÓZÁS  ALATTI  TELJESÍTMÉNYEK  ÁTADÁSÁVAL  KAPCSOLATOS 
ELJÁRÁS 
 
Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles  szolgálati  helyeken  a  szolgálat  átadás-átvétel 
előjegyzésének  tartalmaznia  kell  a  szolgálat  átadás-átvétel  időpontját,  továbbá  a  szolgálat 
zavartalan folytatásához szükséges tudnivalókat, nyitott tételeket. A FOR00, IÜR működéssel 
kapcsolatos problémákra utalni kell, de azokat a számítógépes Hibaelőjegyzési könyvben kell 
részletesen rögzíteni. 
 
 
5.6.  A  SZÁMÍTÓGÉPPEL  NEM  RENDELKEZŐ  SZOLGÁLATI  HELYEK 
SZOLGÁLTATÁSI 

ADATKEZELÉSI 
FELADATAINAK 
RÉSZLETES 
SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony kommunikációs körzetéhez tartozó FOR munkaállomással nem rendelkező szolgálati 
helyek: 
- Záhony-Fehérolaj Átfejtő iparvágány kiágazás 
- Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely 
147 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
- Tiszabezdéd megállóhely 
- Eperjeske-alsó megállóhely 
 
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely: 
A rakodóhely kiszolgálása vonattal történik, a rakodóhely területén a kocsik rendezés, tolatás 
után kerülnek beállításra/kihúzásra a rakodó vágányra/ról. 
 
A rakodóhelyre érkező kiszolgáló vonatok kezelése: 
A  kiérkezés  tényét  a  vonali  tolatásvezető  rádión  közli  Záhony  főrendelkezőjével.  A 
főrendelkező  a  vonatkozó  vonatszámot  és  érkezési  időt  szóban  közli  a  mellette  szolgálatot 
teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevővel.  A  csomóponti  jogosultsággal  rendelkező  külső 
forgalmi  szolgálattevő  Záhony-Fehérolaj  átfejtő  iparvágány  kiágazás  jelentőpont  nevében 
rögzíti a tényleges kiérkezési időt a Forgalmi Napló párbeszédben. 
 
A rakodóhelyről induló kiszolgáló vonatok kezelése: 
Az  indulás  Záhony  főrendelkezője  engedélyével  történik,  aki  a  vonatkozó  vonatszámot  és 
indulási időt szóban közli a mellette szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevővel, aki 
Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  iparvágány  kiágazás  jelentőpont  nevében  ezt  köteles  lenaplózni  a 
Forgalmi napló párbeszédben. 
 
Szolgáltatások naplózása: 
A  vonali  tolatásvezető  Záhonyba  történő  érkezés  után  köteles  telefonon  értesíteni  Záhony-
széles  térfőnökét  a  rakodóhelyen  történt  tolatási  mozgásokról,  aki  ezt  köteles  Záhony-
Fehérolaj iparvágány jelentőpont nevében rögzíteni a Szolgáltatás naplózás párbeszédben. 
 
Áthaladó vonatok adatkezelése a FOR00 alrendszerben: 
 
Az áthaladó vonatokhoz nincsenek Záhony-Fehérolaj Átfejtő iparvágány kiágazásra valamint, 
Eperjeske-alsó illetve, Tiszabezdéd megállóhelyekre szóló szolgáltatások megrendelve. 
Ezeket  a  vonatokat  alap  esetben  nem  kell  naplózni  a  Forgalmi  napló  párbeszédben  (nem 
kötelező  jelentő  pont),  a  rendszer  automatikusan,  számított  értékek  alapján  rögzíti  a  vonat 
közlekedését. 
 
A  menetrendtől  eltérő  eseményeket  azonban  kötelezően  rögzíteni  kell  (rendkívüli  megállás, 
baleset,  üzemzavar,  stb.).  Ezekről  az  eseményekről  a  területi  főüzemirányító  telefonon 
tájékoztatja  Záhony  főrendelkezőjét,  aki  az  adatokat  átadja  a  naplózónak,  aki  a  jelentőpont 
nevében köteles ezeket rögzíteni a Forgalmi napló párbeszédben. 
 
 
5.6.1.  AZOKNAK  A  SZOLGÁLATI  HELYEKNEK  A  FELSOROLÁSA,  AMELYEKEN  A 
SZÁMÍTÓGÉPPEL  NEM  RENDELKEZŐ  SZOLGÁLATI  HELYEK  TELJESÍTMÉNYÉNEK  RÖGZÍTÉSE 
TÖRTÉNIK 
Záhony forgalmi iroda  
Munkaállomás helye: Záhony, Állomás Épület (Európa tér 7.) 
Záhony-széles térfőnöki iroda 
Munkaállomás helye: Záhony, Vasút út 4. (Munkásfürdő) 1. emelet térfőnöki iroda 
 
148 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
5.7.  A  BELSŐ  ADATRÖGZÍTŐI  TEVÉKENYSÉGGEL,  VALAMINT  AZ 
ADATTOVÁBBÍTÁSI 

ÉS 
RÖGZÍTÉSI 
RENDSZERREL 
(CALL-CENTER) 
KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 
Pályavasúti adatrögzítési műveleti idők meghatározása 
szolgáltatáspontosítás rögzítése (pótlása) a PASS2-ben 
5 +1 perc / kocsi 
részletes feladatkiírás elkészítése 
5+1 perc / kocsi 
járműadat módosítás 
4 perc / kocsi 
vonatösszeállítás közlés adatrögzítés 
2 perc / kocsi 
vonatösszeállítás közlés járműadat egyeztetéssel 
3 perc / kocsi 
vonatösszeállítás közlés járműadat módosítással 
4 perc / kocsi 
vonat fejadatok rögzítése 
5 perc / vonat 
készre jelentés rögzítése 
5 perc / vonat 
határforgalmi többlet kezelések 
1 perc / kocsi 
 
 
Adatrögzítő központok 
Elsődleges Adatrögzítő központ 
Másodlagos Adatrögzítő központ Eperjeske-
Záhony  
Rendező 
kódszám  telefonszám 
FAX 
kódszám  telefonszám 
FAX 
33 
06-30/504-4878 
03/32-39 
32 
06-30/504-4878 
03/74-30 
 
vasúti: 01/48-78 
 
 
vasúti: 01/48-78   
 
Adatközlésre használható mobiltelefonok: 
Záhony Adatrögzítő központ: 
0630/966-3341 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely: 
0630/966-3380 
 
Induló  vonatok  Vonatterhelési  kimutatásainak  leadására  kijelölt  szolgálati  helyiségek  és 
munkakörök 
szolgálati helyiség 
munkakör 
Adatrögzítő központ Záhony 
rendszerfelügyeleti előadó 
Záhony forgalmi iroda 
főrendelkező 
Záhony I. sz. őrhely 
külső forgalmi szolgálattevő 
Záhony XVIII. sz. őrhely 
vezető váltókezelő 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely 
külső forgalmi szolgálattevő 
Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely 
külső forgalmi szolgálattevő, vezető váltókezelő 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely 
külső forgalmi szolgálattevő 
 
Adatközlést követő módosítások kezelése: 
Azokról az adatközlést követően szükségessé vált módosításokról, melyek a vállalkozó vasúti 
társaság  igénye  alapján  merültek  fel  (pl.:  kereskedelmi  adatmódosítás,  fékpróba  utáni 
kocsisorrend változás, egyéb ki/besorozás, stb.) a vállalkozó vasúti társasági képviselő értesíti 
az  Adatrögzítő  központot.  A  módosítás  számítógépes  rendszerben  történt  rögzítése  akkor 
minősül  elvégzettnek,  amikor  a  belső  adatrögzítő  munkavállaló  jelenti  annak  elkészültét. 
149 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Ezért a módosítás teljes időtartamára a kapcsolat nem szakítható meg, illetve ezen módosítás 
rendszerben történő rögzítése soron kívül végzendő, az Adatrögzítő központ részéről. 
 
Azokról az adatközlést követően szükségessé vált módosításokról, melyek nem a vállalkozó 
vasúti  társaság  igénye  alapján  merültek  fel  (pl.:  rossz  kocsiszám,  megfékezetlenség, 
határforgalomban  visszautasított  kocsik,  stb.)  az  Adatrögzítő  központ  köteles  értesíteni  a 
vállalkozó  vasúti  társaság  területi  üzemirányítóját  vagy  diszpécserét  a  hiba  elháríttatása,  a 
hiányosság pótoltatása céljából.  Az értesítés a megállapodásban rögzítettek alapján történik. 
Alkalmas  elérhetőség  hiányában  (üzemi  telefon  hiánya)  másodsorban  a  Pályavasút  Záhony 
területi  főüzemirányítójának,  harmadsorban  a  Területi  funkcionális  felügyelet  részére  kell 
jelentést tenni, a vállalkozó vasúti társaság értesítése céljából. 
150 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
6.  A  SZOLGÁLATI  HELY  HELYI  SAJÁTOSSÁGAI,  KÜLÖNLEGES  VISZONYAI 
MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK 
6.1.  A  MOZDONYOK  KULCSAINAK  ŐRZÉSÉRE,  ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE 
VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles területén, a személyzetváltás céljából megállított 
MÁV-START  és  RCH  mozdonyok  (vontatójárművek,  motorkocsik,  motorvonatok  stb., 
továbbiakban:  mozdonyok)  kulcsait  ahol  a  mozdonyszemélyzet  váltás  nem  személyesen 
történik, a következő szolgálati helyeken lehet leadni: 
-  Záhony forgalmi iroda, XVIII., XIV., X., VIII., és a XII/a. sz. őrhelyek. 
Az átvett kulcsokat a szolgálati hely zárható kulcsszekrényében, elzárva kell felügyelet alatt 
tartani. A mozdonyvezetőtől átvett kulcsot az átvevő köteles őrizni, azt arra illetéktelennek át 
nem adhatja. 
 
A  mozdony  lezárását  megelőzően,  a  forgalmi  személyzet  köteles  a  vontatójárművet  olyan 
vágányra állítani, ahol a lezárás nem zavarja továbbiakban a vasútüzemi munkát. 
A  mozdonykulcsnak  jól  látható,  a  mozdony  pályaszámát  tartalmazó  azonosító  táblával  kell 
rendelkeznie, ennek hiányában az átvételt meg kell tagadni. 
 
A  kulcsok  át-  és  visszavételét  a  „Mozdonyok,  motorkocsik,  vontatójárművek  kulcsainak 
nyilvántartásában” kell elismerni, a rovatok megfelelő kitöltésével, valamint az átvevő illetve 
a  visszavevő  aláírásával.  A  nyilvántartás  rovatait  a  forgalmi  személyzet  köteles  kitölteni, 
melyet  a  kulcsot  átadó,  illetve  visszavevő  mozdonyvezető  az  adatok  helyességének 
megállapítása után köteles aláírásával igazolni. 
 
A  mozdonyok  kulcsainak  a  forgalmi  személyzet  részére  történő  átadása  nem  jelenti  a 
felelősség átvállalását a megfutamodás elleni biztosítás és a mozdony előírtak szerinti lezárása 
tekintetében. 
Az átvett kulcsok őrzése nem jelenti a mozdonyok őrzését, vagyonvédelmét. 
A  forgalmi  személyzet  váltásakor  a  mozdonyok  kulcsait,  valamint  a  „Mozdonyok, 
motorkocsik,  vontatójárművek  kulcsainak  nyilvántartását”  írásban  és  ténylegesen  is  át  kell 
adni. 
 
6.2. 
AZ 
INFORMATIKAI 
RENDSZEREKBE 
TÖRTÉNŐ 
BELÉPÉSHEZ 
SZÜKSÉGES  KÓDOKKAL,  AZOK  TÁROLÁSI  HELYÉVEL,  HASZNÁLATÁVAL 
KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony,  Záhony-Rendező  és  Záhony-széles  területén  a  számítógépes  rendszerbe  (windows) 
történő  belépés  egyénileg  történik  a  személyes  felhasználói  azonosító  és  egyedi  jelszó 
használatával, tárolása a munkavállalók egyéni felelőssége. 
Az  IÜR  és  FOR00  alrendszerekbe  az  elindítást  követően  a  bejelentkezés  automatikusan 
történik,  a  rendszerek  a  számítógépes  rendszerbe  történő  belépést  követően  az  egyedi 
felhasználónév alapján azonosítják a munkavállalót. 
A zártcsoportú levelezési rendszer a szolgálati hely adott munkaköréhez tartozik, minden oda 
beosztott munkavállaló saját szolgálatában ugyanazt az e-mail címet használja, a belépéshez 
szükséges  azonosító  és  jelszó  az  adott  számítógéphez  tartozó  Hibaelőjegyzési  könyv  belső 
oldalán található. 
Záhony Adatrögzítő központ kezelőfelületére történő belépés az arra jogosult munkavállalók 
számára a felhasználói azonosító és egyedi jelszó használatával történik meg. 
Minden munkavállaló saját felelőségi körben őrzi belépési jelszavát. 
151 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
6.3.  ZÁRTCSOPORTÚ  E-MAIL  RENDSZER  KEZELÉSÉVEL  KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOZÁS 
 
A forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerét a következő munkavállalók kezelik: 
-  Záhony szolgálati helyen a főrendelkező. 
-  A főrendelkező utasítása alapján: 
  Záhony forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő,  
  Záhony-Rendező  X.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevő, 
  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevő. 
 
Elérhetőségek: 
Szolgálati hely:  
E-mail címek: Virtuális fax szám: 
Záhony: 
 
[email protected] 
03-55-50 
Záhony-Rendező X. sz. őrhely:  
[email protected] 
03-55-50 
Záhony-széles VIII. sz. őrhely: 
[email protected] 
03-55-51 
 
Záhony rendelkezési szakaszaira kiadott: 
- sebességkorlátozás  elrendelő,  megszüntető  táviratokat  (előre  látott,  előre  nem  látott, 
állandó, ideiglenes, fővágány, mellékvágány), 
- az  érkezett  vágányzári  utasításokat,  feszültségmentesítési  utasításokat  (amennyiben 
készült - Végrehajtási Utasításokat is), 
- a biztosítóberendezés kikapcsolási utasításokat, 
Záhony  szolgálati  helyen  a  főrendelkező  vagy  utasítása  alapján  a  forgalmi  irodában 
szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő köteles kinyomtatni és a Lassúmenet- és 
vágányzár nyilvántartásban, illetve a Feszültségmentesítések előjegyzésében előjegyezni. 
 
Az  Írásbeli  rendelkezés  kiállítására  és  kézbesítésére  való  felkérést  a  főrendelkező  vagy 
utasítása alapján Záhony szolgálati hely forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi 
szolgálattevő adja le. 
A vonat útvonalában fekvő rendelkező állomáson (állomásokon) menetrend szerint áthaladó 
vonatok  részére  kézbesítendő  Írásbeli  rendelkezés  anyagának  lekérése  a  főrendelkező  vagy 
utasítása alapján Záhony forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, 
Záhony-Rendező  X.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő 
kötelessége. 
A vonat útvonalában fekvő rendelkező állomáson (állomásokon) menetrend szerint áthaladó 
vonatok részére a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerén megküldött anyag 
alapján történő Írásbeli rendelkezés kiállítása a főrendelkező, vagy utasítása alapján  Záhony 
forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, vagy Záhony-Rendező X. 
sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő feladata. 
Balesetek,  rendkívüli  események,  munkabalesetek  bejelentését  Záhony  szolgálati  helyen  a 
szolgálati  vezető,  a  főrendelkező  vagy  utasítása  alapján  a  forgalmi  irodában  szolgálatot 
teljesítő külső forgalmi szolgálattevő végzi, a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül. 
A  területi  főüzemirányító  értesítését  olyan,  a  vonatközlekedést  zavaró  forgalmi 
nehézmenyekről  -  amelyek  nem  igényelnek  azonnali  forgalomszabályozási  beavatkozást  -, 
Záhony  szolgálati  helyen  a  főrendelkező  vagy  utasítása  alapján  a  forgalmi  irodában 
szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő végzi. 
A  forgalmi  szolgálattevők  által,  más  állomásoknak  továbbított  azon  információk  és 
tájékoztatások,  amelyek  a  forgalmi  szolgálat  zavartalan  ellátásához  szükségesek:  Záhony 
152 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
szolgálati  helyen  a  főrendelkező  vagy  utasítása  alapján  a  forgalmi  irodában  szolgálatot 
teljesítő külső forgalmi szolgálattevő végzi. 
 
Eljárás a zárt csoportú e-mail rendszer használhatatlansága esetén: 
A  levelezési  rendszer  használhatatlanságát  a  munkaállomásoz  tartozó  számítógépes 
Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni, valamint be kell jelenteni a vonatkozó utasítások 
előírásai szerint. 
A  rendszer  tényleges  helyreállításáig  Záhony-Rendező  X.  illetve  Záhony-széles  VIII.  sz. 
őrhely  zárt  e-mail  levelező  rendszerét  kell  használni  a  levelezés  lebonyolítására,  a 
főrendelkező utasítása szerint. 
 
 
6.4. 
NAPI  LASSÚJEL  KIMUTATÁS  KEZELÉSÉVEL,  KÉZBESÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 
 
Az előre nem látott lassúmenetek elrendeléséről, megszüntetéséről Záhony szolgálati helyen a 
főrendelkező  vagy  utasítása  alapján  a  forgalmi  irodában  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevő  vezet  nyilvántartást,  a  „Vágányzár-  és  lassúmenet  nyilvántartás”  elnevezésű 
könyvben előjegyezve. 
 
A nyilvántartást a következő rendelkezési szakaszokra kell vezetni: 
-  Záhony oh. – Nyíregyháza, 
-  Záhony – Fényeslitke-Déli rendező, 
-  Záhony – Eperjeske-Átrakó, 
-  Záhony oh. széles – Záhony-széles - Komoró széles, 
-  Záhony-széles – Eperjeske-Rendező széles, 
-  Záhony – Mátészalka. 
 
Záhony szolgálati helyen az új Napi lassúmenet kimutatás hatályba lépésekor a főrendelkező, 
vagy utasítására a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő köteles 
egyeztetni  a  Vágányzár-  és  lassúmenet  nyilvántartás  adatait  az  informatikai  rendszerben 
megjelenített változás-jelentés adataival. 
A  megállapított  lassúmenet  eltéréseket  fel  kell  írni  a  forgalmi  iroda  fali  táblájára  és 
gondoskodni kell a közlekedő vonatok személyzetének értesítéséről. 
 
A közlekedő vonatok mozdonyszemélyzetének értesítése: 
Az  induló  vonatok  mozdonyszemélyzetének  értesítésére  szolgáló  Napi  lassúmenet 
kimutatások előállítását (nyomtatását) és kézbesítését a következő munkavállalók végzik: 
-  Záhony  forgalmi  irodában  a  főrendelkező  vagy  utasítására  a  forgalmi  irodában 
szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, 
-  Záhony-széles VIII. sz. őrhelyen a szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, 
-  Záhony-Rendező X. sz. őrhelyen a szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, 
-  Záhony-Rendező XIV. sz. őrhelyen a szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő. 
 
Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhely  nem  rendelkezik  FOR  munkaállomással,  ezért  az  ott 
szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  gondoskodik  a  kézbesítendő  kimutatások 
rendelkezésre állásáról. (a nappali szolgálatra jelentkezést követően felveszi Záhony forgalmi 
irodában). 
 
 
153 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Tolatást végző vontatójárművek mozdonyszemélyzetének értesítése: 
Értesítésre szolgáló dokumentumok: 
-  Napi  lassúmenet  kimutatás  (fővágányokra  érvényes),  mely  a  FOR  munkaállomással 
rendelkező  szolgálati  helyiségekben,  a  Pályavasúti  információs  rendszerből 
nyomtatható ki. 
-  A Forgalmi csomóponti főnökség által készített „Kimutatás Záhony, Záhony-Rendező, 
Záhony-széles  mellékvágányain  alkalmazható  sebességről”  elnevezésű  dokumentum, 
mely a FOR munkaállomással rendelkező szolgálati helyiségekben használatos. 
-  A Forgalmi csomóponti főnökség által készített „Kimutatás Záhony, Záhony-Rendező, 
Záhony-széles  fő-  és  mellékvágányain  alkalmazható  sebességről”  elnevezésű 
dokumentum,  mely  a  FOR  munkaállomással  nem  rendelkező  szolgálati  helyiségek 
részére van rendszeresítve. 
 
A dokumentumok használata a következők szerint történik: 
Szolgálati hely: 
Napi lassúmenet 
Mellékvágány 
Fő- és mellékvágány 
kimutatás: 
kimutatás: 
kimutatás: 
Záhony: 
 
 
 
forgalmi iroda 


 
I.sz. őrhely 
 
 

XVIII. sz. 
 
 

Záhony-Rendező: 
 
 
 
II. sz. őrhely 
 
 

X. sz. őrhely 


 
XIV. sz. őrhely 
 
 

Záhony-széles: 
 
 
 
térfőnöki iroda 


 
VIII. sz. őrhely 


 
XII/a. sz. őrhely 
 
 

VII. sz. őrhely 
 
 

 
Záhony-Rendező  VI.  tartalék,  Záhony-Rendező  Szereldés  tartalék,  Záhony-széles  I.  tartalék 
(vagy 

megrendelő 
vasúti 
társaság 
által 
biztosított 
tolatómozdonyok) 
mozdonyszemélyzetének  értesítésére  szolgáló  kimutatásokat  a  térfőnök  köteles  -  a 
tolatómozdony  működési  területét  figyelembe  véve  -  1  példányban  kinyomtatni  és  a 
tolatómozdonyhoz  vezényelt  tolatásvezető  részére,  a  Munkagrafikonra  történő  bejegyzéssel 
átadni. 
A  tolatásvezető  a  kimutatás(ok)  átvételét  aláírásával  köteles  elismerni.  A  tolatásvezető  a 
térfőnöktől  átvett  kimutatás(oka)t  a  nappali  vagy  az  éjszakai  szolgálatot  megkezdő 
tolatómozdony mozdonyvezetője számára a Menetokmány „Megjegyzések” rovatába történő 
bejegyzéssel köteles átadni. 
A  kimutatás(ok)  átadásáról  a  tolatásvezető  köteles  a  térfőnököt  értesíteni,  melyet  elő  kell 
jegyezni a Munkagrafikonon. 
Az éjszakai szolgálatra vezényelt (napot váltó) tolatómozdonyok mozdonyvezetői számára a 
térfőnök  köteles  a  következő  napra  érvényes  új  kimutatás(oka)t  kinyomtatni  -  vagy  erre  a 
Záhony-Rendező  X.,  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevőt  utasítani  -  ,  és  a  tolatómozdonyhoz  vezényelt  tolatásvezető  útján  átadni,  a 
Fejrovatos előjegyzési naplóba tett bejegyzéssel dokumentálva. 
 
A  közlekedő  vonatok  mozdonyával  végzendő  tolatási  mozgások  esetén,  a  vonat 
mozdonyszemélyzete számára a vonatindító állomáson kézbesített kimutatás(ok) tartalmazzák 
154 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
a tolatási mozgásnál  figyelembe veendő, a szolgálati helyre vonatkozó lassúmenetek okozta 
sebességkorlátozásokat - a fővágányok vonatkozásában. 
Abban az esetben, ha a közlekedő vonat mozdonyának személyzete mégsem rendelkezne napi 
lassúmenet kimutatással (pl. induló vonat mozdonya, Vontatási telephelyről kijáró vonatgép, 
mozdonycsere,  stb.),  akkor  a  kimutatás(ok)  kézbesítése  Írásbeli  rendelkezésen  vagy  a 
tolatásvezető által történő átadással történik. 
 
Kísérés  nélkül,  egyedül  közlekedő  mozdonyok  illetve  mozdonycsoportok  mozgása  esetén, 
valamint: 
-  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles  szolgálati  helyeken  az  őrhelyek  körzetében 
lezárt, majd ismét indulásra kész járművek, 
-  Záhony-Rendező  XIV.  és  Záhony-széles  XII/a.  sz.  őrhely  körzetéből  a  Vontatási 
telephelyre  járó  vontatójárművek  esetében,  amennyiben  a  mozdonyszemélyzet 
érvényes  lassúmenet  kimutatással  nem  rendelkezik  (pl.:  Záhony-Rendező  XIV.  sz. 
őrhelyen a Fényeslitke-Déli rendező – Záhony-Rendező viszonylatú kimutatás esetén, 
személyzetcsere, stb.) 
esetén a következők szerint történik a dokumentumok átadása: 
-  Záhony-Rendező  X.,  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső 
forgalmi szolgálattevő a napi lassúmenet kimutatást, 
-  Záhony  I.,  Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevő,  Záhony  XVIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  vezető  váltókezelő  a 
Forgalmi  csomóponti  főnökség  által  készített  „Kimutatás  Záhony,  Záhony-Rendező, 
Záhony-széles  fő-  és  mellékvágányain  alkalmazható  sebességről”  elnevezésű 
dokumentumot 
adja át egy példányban a tolatást vezető váltókezelő részére, a Fejrovatos előjegyzési naplóba 
történő bejegyzéssel. 
A váltókezelő a kimutatás átvételét aláírásával köteles elismerni. 
Záhony-széles XII/a. és a VII. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő szintén a Forgalmi 
csomóponti főnökség által készített „Kimutatás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles fő- 
és mellékvágányain alkalmazható sebességről” elnevezésű dokumentumot használja, azonban 
ez  esetben  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóba  történő  átadás  elmarad,  mivel  a  váltókezelő 
egyedül teljesít szolgálatot. 
A  váltókezelő  az  átvett  dokumentumot  a  mozdonyvezető  számára  a  Menetokmány 
„Megjegyzések” rovatába történő bejegyzéssel vagy az erre a célra felfektetett átadókönyvben 
köteles átadni, melyet a mozdonyvezetővel alá kell írattatni. 
A  dokumentum(ok)  átadásáról  a  váltókezelő  köteles  értesíteni  a  részére  a  dokumentumot 
átadó külső forgalmi szolgálattevőt, vezető váltókezelőt, melyet elő kell jegyezni a Fejrovatos 
előjegyzési naplóba. 
Záhony-széles  XII/a.  és  a  VII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  váltókezelő  esetében  ez  az 
értesítés  elmarad,  azonban  a  kézbesítés  tényét  mindenkor  elő  kell  jegyezni  a  Fejrovatos 
előjegyzési naplóba. 
 
Mellékvágányon történő tolatás esetén: 

Záhony-széles  térfőnök,  Záhony  forgalmi  irodában,  Záhony-Rendező  X.,  Záhony-
széles VIII. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő  a Forgalmi 
csomóponti  főnökség  által  készített  „Kimutatás  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-
széles mellékvágányain alkalmazható sebességről” elnevezésű dokumentumot, 

Záhony  I.,  Záhony-Rendező  XIV.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi 
szolgálattevő,  Záhony  XVIII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  vezető  váltókezelő, 
Záhony-széles XII/a. és a VII. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő a Forgalmi 
155 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
csomóponti  főnökség  által  készített  „Kimutatás  Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-
széles fő- és mellékvágányain alkalmazható sebességről” elnevezésű dokumentumot 
adja át a tolatásvezető vagy a tolatást vezető váltókezelő részére (kivéve Záhony-széles XII/a. 
és  a  VII.  sz.  őrhelyen),  a  Munkagrafikonon  vagy  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóba  történő 
bejegyzéssel. 
A tolatásvezető vagy a váltókezelő a dokumentum átvételét aláírásával köteles elismerni. 
A  tolatásvezető,  a  váltókezelő  az  átvett  dokumentumot  a  mozdonyvezető  számára  a 
Menetokmány „Megjegyzések” rovatába történő bejegyzéssel vagy az erre a célra felfektetett 
átadókönyvben köteles átadni, melyet a mozdonyvezetővel alá kell írattatni. 
A  dokumentum(ok)  átadásáról  a  tolatásvezető,  a  váltókezelő  köteles  értesíteni  a  részére  a 
dokumentumot  átadó  térfőnököt,  külső  forgalmi  szolgálattevőt,  vezető  váltókezelőt,  melyet 
elő kell jegyezni a Munkagrafikonra, Fejrovatos előjegyzési naplóba. 
Záhony-széles  XII/a.  és  a  VII.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  váltókezelő  által  történő 
kézbesítés  esetén  ez  az  értesítés  elmarad,  azonban  a  kézbesítés  tényét  mindenkor  elő  kell 
jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba. 
 
Záhony Vontatási Telephelyről kijáró mozdonyok személyzetének értesítése: 
Záhony  I.  sz.  őrhelyen  szolgálatot  teljesítő  külső  forgalmi  szolgálattevő  a  Forgalmi 
csomóponti főnökség által készített „Kimutatás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles fő- 
és  mellékvágányain  alkalmazható  sebességről”  elnevezésű  dokumentumot  átadja  a  tolatást 
vezető váltókezelő részére, a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő bejegyzéssel. 
A váltókezelő a dokumentum átvételét aláírásával köteles elismerni. 
A  váltókezelő  az  átvett  dokumentumot  a  Vontatási  Telephelyről  kijáró  mozdonyok 
személyzete számára a Menetokmány „Megjegyzések” rovatába történő bejegyzéssel vagy az 
erre  a  célra  felfektetett  átadókönyvben  köteles  átadni,  melyet  a  mozdonyvezetővel  alá  kell 
írattatni. 
A  dokumentum(ok)  átadásáról  a  váltókezelő  köteles  értesíteni  a  részére  a  dokumentumot 
átadó külső forgalmi szolgálattevőt, melyet elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba. 
 
 
6.6. AZ EGYÉB PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS HELYI 
SZINTŰ ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 
Általános rendelkezések 
Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles területén a vonatfelvétel végrehajtásáért, a zárjelző 
tárcsa  elhelyezésért,  a  kész  fuvarokmányok,  vonatterhelési  kimutatás  átadásáért,  az  adatok 
helyességéért,  a  Menetokmányba  való  helyes  bejegyzésért  a  vállalkozó  vasúti  társaság 
képviselője a felelős. Ha zárjelző tárcsa kezelése, fuvarokmány kézbesítése szolgáltatás került 
megrendelésre  a  pályavasúttól,  akkor  ez  utóbbi  két  szolgáltatás  végrehajtásáról  pályavasúti 
munkavállaló gondoskodik, de az adatok helyessége, a vonat indításra történő készre jelentése 
továbbra is a vállalkozó vasúti társaság feladata, és felelőssége. 
A  vonali  tolatásvezetővel  közlekedő  kiszolgálóvonatoknál,  a  vonali  tolatásvezető  köteles 
gondoskodni a zárjelző tárcsa elhelyezéséről. 
 
Záhony,  Záhony-Rendező,  Záhony-széles  szolgálati  helyeken  nyújtható  egyéb  pályavasúti 
szolgáltatások: 
- Zárjelző tárcsa kezelése, 
- Fuvarokmány kézbesítése, 
- Vasúti kocsi bárcázása végezhető el, a következők szerint: 
 
156 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A szolgáltatások folyamata: 
 
Zárjelző tárcsa kezelése: 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  megrendelése  alapján  az  állomásfőnök,  vagy  megbízottja  az 
elfogadott igénylést követően a vonatszám közlésével együtt értesíti Záhony-széles térfőnököt 
az elvégzendő szolgáltatásról. 
Záhony-széles  térfőnök  -  Záhony  főrendelkezővel  egyeztetve  -  utasítja  a  megfelelő  őrhely 
külső  forgalmi  szolgálattevőjét,  vezető  váltókezelőjét,  váltókezelőjét  (Záhony  I.,  XVIII., 
Záhony-Rendező  XIV.,  X.,  és  Záhony-széles  VIII.  őrhelyek)  a  zárjelző  tárcsának  a 
megrendelt vonat végén, utasításnak megfelelő módon történő elhelyezésére. 
A zárjelző tárcsa elhelyezését a külső forgalmi szolgálattevő, vezető váltókezelő által kijelölt 
dolgozó  végzi.  A  zárjelző  tárcsa  vonat  végéről  történő  levételére  ugyanezek  az  előírások 
érvényesek. 
A zárjelző tárcsa levételét és elhelyezését a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. 
Az  elvégzett  szolgáltatás  vonatszámhoz  kötött,  a  szolgáltatás  naplózását  a  FOR00-ban  az 
őrhelyek által közölt adatok alapján Záhony-széles térfőnök végzi. 
A  szolgáltatás  végrehajtásához  szükséges  zárjelző  tárcsáról  a  vállalkozó  vasúti  társaság 
köteles gondoskodni. 
 
Fuvarokmány kézbesítése: 
A szolgáltatás tartalma: 
- A fuvarokmányok átvétele érkező vonatoknál, és írásban történő átadása a vállalkozó vasúti 
társaság  részére,  valamint  a  fuvarokmányok  írásban  történő  átvétele  a  vállalkozó  vasúti 
társaságtól és átadása a vonatokra. 
- A fuvarokmányok átvétele a vállalkozó vasúti társaság ügyfelétől és írásban történő átadása 
a  vállalkozó  vasúti  társaság  részére,  valamint  fuvarokmányok  írásban  történő  átvétele  a 
vállalkozó vasúti társaságtól és átadása a vállalkozó vasúti társaság ügyfelének. 
-  A  fuvarokmányok  átvétele  érkező  vonatoknál  és  közvetlen  átadása  induló  vonatokra.  A 
szolgáltatás tartalmazza az érkező vonat vonatterhelési kimutatásának átvételét és átadását a 
vállalkozó  vasúti  társaság  részére,  valamint  az  induló  vonat  vonatterhelési  kimutatásának 
átadását vontatójárműre. 
 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  megrendelése  alapján  az  állomásfőnök,  vagy  megbízottja  az 
elfogadott igénylést követően a vonatszám közlésével együtt értesíti Záhony-széles térfőnököt 
az elvégzendő szolgáltatásról. 
Záhony-széles  térfőnök  –  Záhony  főrendelkezővel  egyeztetve  -  utasítja  a  megfelelő  őrhely 
(Záhony  I.,  XVIII.,  Záhony-Rendező  XIV.,  X.,  és  Záhony-széles  VIII.  őrhelyek)  külső 
forgalmi  szolgálattevőjét,  vezető  váltókezelőjét,  váltókezelőjét  a  megrendelt  szolgáltatás 
elvégzésére. 
Az átvett okmányokat az adott őrhelyen kell megőrizni, és a megrendelésben foglaltak szerint 
kezelni. (átadás vonatra, átadás vállalkozó vasúti társaság részére). 
Az átvett fuvarokmányokat megbontani, felnyitni, azzal a megrendelésben foglaltakon kívül 
mást végezni nem szabad. 
A  szolgáltatás  nem  tartalmazza  a  kötegekbe  foglalt  okmányok  rendezését,  válogatását,  a 
kötegekbe  foglalt  (csomagolt,  kötözött  zsákolt  stb.)  okmányokat  megbontani  tilos,  még  a 
vállalkozó vasúti társaság kifejezett kérésére sem végezhető el. 
Átvétel  során  a  kötegekbe  foglalt  fuvarokmányokon  szemmel  észrevehető  hiányosság  van, 
(szakadás,  laza  kötés,  lyukas  zsák,  nyitott  boríték,  stb.)  ennek  tényét  az  átadóval  el  kell 
ismertetni  az  átvételi  könyvben.  Ha  az  átadó  a  hiányosságot  nem  ismeri  el,  az  átvételt  meg 
157 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
kell  tagadni  és  értesíteni  kell  Záhony-széles  térfőnököt,  aki  intézkedik  a  vállalkozó  vasúti 
társaság képviselőjének értesítéséről, a megállapodásban rögzítettek alapján. 
Az okmányok átvételét / átadását az erre rendszeresített átvevő-átadó könyvben kell rögzíteni, 
melyet a rovatoknak megfelelően kell kitölteni. 
Az átvett és az őrhelyen őrzött fuvarokmányokat szolgálatátadáskor írásban és ténylegesen át 
kell adni. 
Az  elvégzett  szolgáltatás  vonatszámhoz  kötött,  a  szolgáltatás  naplózását  a  FOR00-ban  az 
őrhelyek által közölt adatok alapján Záhony-széles térfőnök végzi. 
 
Vasúti kocsi bárcázása: 
A szolgáltatás tartalma: 
A megrakott kocsiknak a vállalkozó vasúti társaság által átadott, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
12. sz. függeléke szerinti bárcákkal történő ellátása. 
 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  megrendelése  alapján  az  állomásfőnök,  vagy  megbízottja  az 
elfogadott igénylést követően értesíti Záhony-széles térfőnököt az elvégzendő szolgáltatásról, 
melynek  egyértelműsítésére,  rögzítésére  a  vállalkozó  vasúti  társaság  szolgáltatás-pontosítást 
ad  a  bárcázandó  vasúti  kocsi  számáról,  az  alkalmazandó  bárca  megnevezéséről,  valamint 
átadja  az  elhelyezendő  bárcákat,  melyek  alapján  Záhony-széles  térfőnök  intézkedik  annak 
végrehajtására,  elhelyezésére.  A  bárcák  elhelyezése  Záhony-széles  térfőnök  által  kijelölt 
munkavállalók kötelessége. A munka megkezdésére, befejezésére a vágányok között végzett 
munkára  vonatkozó  biztonsági  előírásokat  kell  alkalmazni.  Az  elvégzett  szolgáltatás 
naplózását a FOR00-ban Záhony-széles térfőnök végzi. 
 
 
6.7. 
A  RENDKÍVÜLI  KÜLDEMÉNYEK  TOVÁBBÍTÁSÁRÓL  TÖRTÉNŐ 
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYOZÁSA 
 
Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles vonatindító állomáson: 
A vállalkozó vasúti társaság értesítési kötelezettsége: 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  a  vonat  tervezett  indulási  ideje  előtt  legalább  1  órával  köteles 
értesíteni  Záhony-széles  térfőnökét,  a  vonatba  sorozott  rendkívüli  küldemény  továbbításáról 
(RK-engedélyszám,  típus,  továbbítási  feltételek).  A  térfőnök  a  kapott  közlemény  alapján 
gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a főrendelkező értesítéséről. A 
kapott közleményt elő kell jegyeznie a főrendelkezőnek a Fejrovatos előjegyzési naplóban és 
gondoskodnia  kell  a  szükséges  intézkedések  megtételéről.  (Táviratban  foglalt  feltételek 
szerinti forgalomszabályozás, állomási forgalmi személyzet és a vonatszemélyzet értesítése.) 
A  térfőnök  munkaközi  szünete  esetén  a  vállalkozó  vasúti  társaság  képviselőjének  a 
főrendelkezőt kell értesítenie. 
A rendkívüli küldemények kezelésére, értesítésre vonatkozó egyéb előírásokat az F2., H6., és 
az ÁVU 2.60-2.63. pontjai tartalmazzák. 
 
A FOR00 rendszer ellenőrzésének kötelezettsége: 
A  rendkívüli  küldeményt  továbbító  vonat  indulása  előtt,  a  forgalmi  szolgálattevő 
(főrendelkező)  a  FOR00  rendszer  ellenőrzésével  köteles  meggyőződni,  hogy  a  Rendkívüli 
Küldemény adatok be vannak rögzítve. 
Az  előző  bekezdésben  foglaltakon  kívül  a  forgalmi  szolgálattevő  (főrendelkező)  a  FOR00 
rendszer  óránként  1  alkalommal  történő  ellenőrzésével  köteles  meggyőződni,  a  rendkívüli 
küldeményt  továbbító  vonat  forgalomba  helyezéséről,  közlekedéséről,  engedélykérés 
alkalmával pedig az engedélyt kérő vonat esetleges RK továbbításáról. 
158 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Ha a FOR00 rendkívüli küldeményt továbbító vonatot jelez, illetve az engedélyt kérő vonat 
rendkívüli  küldeményt  továbbít,  a  főrendelkező  köteles  ténylegesen  meggyőződni  az  RK 
engedélyben foglaltakról. 
 
A FOR00 rendszer ellenőrzése során jelentkező hiányosság esetén: 
A  vállalkozó  vasúti  társaság  által  előzetesen  rendkívüli  küldemény  továbbításáról  értesített, 
azonban  a  FOR00-ban  RK  bejegyzéssel,  RK  engedélyszámmal  nem  rögzített  vonat  esetén, 
illetve a vállalkozó vasúti társaság által rendkívüli küldemény továbbításáról nem értesített, de 
a FOR00-ban RK bejegyzéssel, RK engedélyszámmal rögzített vonat esetén azonnal értesíteni 
kell  Záhony-széles  térfőnökét.  (Aki  felveszi  a  kapcsolatot  a  vállalkozó  vasúti  társaság 
képviselőjével.)  Továbbá  értesíteni  kell  Záhony  területi  főüzemirányítót  is,  melyet  elő  kell 
jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
Az  előzőek  szerint,  a  rendkívüli  küldemény  továbbításával  kapcsolatos  hiányosságról 
értesített  Záhony-széles térfőnöke haladéktalanul  köteles felvenni a kapcsolatot  a  vállalkozó 
vasúti társaság képviselőjével. 
 
Vonatfogadás közben, rendkívüli küldemény továbbításával kapcsolatos hiányosság észlelése: 
Vonatfogadás alkalmával a FOR00-ban rendkívüli küldemény továbbítását nem jelző, illetve 
rendkívüli  küldemény  továbbításáról  nem  értesített  (pl.:  élőszóval)  vonat  esetén,  ha  a 
vonatfogadást  végző  munkavállaló  rendkívüli  küldeményt  észlel  a  vonatba  sorozva  (pl. 
átszerelt  kocsi),  azonnal  értesíteni  kell  a  forgalmi  szolgálattevőt  (főrendelkezőt),  aki 
haladéktalanul értesíti Záhony-széles térfőnökét, valamint Záhony területi főüzemirányítóját, 
melyet elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
 
 
6.8. KÜLÖNLEGES EGYIDEJŰ MENETLEHETŐSÉGEK 
 
Záhony-Tuzsér  között  a  biztosító-berendezés  jellege,  és  területi  elhelyezkedés  miatt, 
egyidejűleg több bejárat is lehetséges. 
Az engedélyezett egyidejű menetek a következők. 
Bejárat esetén 
Tuzsér felől normál nyomtávon egyidejűleg több bejárat lehetséges Záhony, Záhony-Rendező 
I-VII., Záhony-Rendező Cserélő csoport valamelyik vágányára. 
Az  érkező  vonatról  Záhony  főrendelkező  akkor  adhat  visszajelentést  Tuzsér  állomásnak,  ha 
Záhony-Rendező II. sz. őrhely váltókezelője a berendezés kezelésével jelentette a vonat teljes 
megérkezését. 
Visszajelentés után Záhony főrendelkező engedélyt adhat követő vonat indulására, még akkor 
is, ha az érkező vonat Záhony "M" ill. Záhony-Rendezőbe való behaladáskor a "H" jelzőnél 
fel lett tartóztatva. 
Ha  behaladó  vonat  a  "H"  jelzőt  meghaladta,  -  melynek  tényéről  Záhony-Rendező  X.  sz. 
őrhely külső forgalmi szolgálattevője a berendezés kezelésével ad jelentést - Záhony-Rendező 
II. sz. őrhelynél lévő "A" bejárati jelző továbbhaladást engedélyező állásba állítható. 
Ha  a  behaladó  vonatot  az  "M"  jelzőnél  feltartóztatták,  a  "H"  jelző  akkor  állítható 
továbbhaladást engedélyező állásba, ha a vonat megérkezett a Záhonyba. 
Ha  a  behaladó  vonatot  az  "M"  jelzőnél  feltartóztatták,  és  a  követő  vonat  Záhony-Rendező 
bármely vágányára jár be, a "H" jelző továbbhaladást engedélyező állásba állítható. 
Ha  a  behaladó  vonatot  az  "M"  jelzőnél  feltartóztatták  és  a  „H”  jelző  használhatatlan, 
Hívójelzés  csak  akkor  vezérelhető  ki,  illetve  a  továbbhaladás  engedélyezéséről  a 
vonatszemélyzetet csak akkor szabad értesíteni Záhony-Rendezőbe való bejárat esetén is, ha a 
vonat megérkezett Záhonyba. 
159 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Ha  Záhony  felé  egyidejűleg  több  vonat  van  útban,  a  jelzők  kezelésére  fokozott  gondot  kell 
fordítani. 
 
Kijárat esetén 
Tuzsér  felé  normál  nyomtávon  egyidejűleg  csak  egy  kijárat  lehetséges  Záhony,  Záhony-
Rendező  I-VIII.,  Záhony-Rendező  Cserélő  csoport  valamelyik  vágányáról.  A  kihaladó 
vonatról még nem  érkezett visszajelentés, de  Záhony-Rendező  II. sz. őrhely váltókezelője a 
berendezés  kezelésével  jelentette  a  kihaladó  vonat  teljes  elhaladását,  akkor  Záhony 
főrendelkező  hozzájárulást  kérhet  Tuzsér  állomás  forgalmi  szolgálattevőjétől,  egy  követő 
vonat részére Záhony-Rendező II. sz. őrhelyig. 
A hozzájárulást Záhony főrendelkező, és Záhony-Rendező II. sz. őrhely váltókezelője köteles 
előjegyezni, Fejrovatos előjegyzési naplóban a következő szöveggel: "… óra,  ... perc a ... sz. 
vonat részére hozzájárulás van a II. sz. őrhelyig. Név" 
A  hozzájárulás  vétele  után  a  követő  vonat  közlekedtetése  a  korábbiakban  foglaltak  szerint 
történik. 
Ha  Tuzsér  állomás  visszajelentést  ad  az  elöl  haladó  vonatról,  főrendelkező  engedélyt  kér  a 
követő  vonat  részére  Tuzsér  állomásig,  s  csak  ezután  oldja  fel  Záhony-Rendező  II.  sz. 
őrhelynél lévő "B" jelző blokkzárját. 
Ha a távolbalátás korlátozott, Záhony és Tuzsér között egyidőben csak egy vonat lehet útban. 
 
 
6.9. A VONATKÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA ZÁHONY-TUZSÉR ÁLLOMÁSOK 
KÖZÖTT SZÉLES NYOMTÁVON 
 
Követési rend: állomástávolságú közlekedési rend. 
 
A berendezés leírása és kezelése: 
Záhony – Tuzsér állomások között széles nyomtávon tengelyszámlálós foglaltság érzékelésen 
alapuló  vonatutolérés-  és  ellenmenet  kizáró  berendezés  üzemel.  A  berendezés  kezelő-  és 
visszajelentő  készüléke  Záhony-széles  VIII.  sz.  őrhelyen  került  elhelyezésre.  A  vonatokat  - 
üzemszerűen  működő  berendezés  esetén  -  a  beállított  menetiránynak  megfelelően, 
jelzőkezeléssel  kell  közlekedtetni.  A  kezelésre  vonatkozó  részletes  szabályozást  a  P-
1826/2011. sz. Kezelés Szabályzat tartalmazza. 
 
Meghibásodás során követendő eljárások: 
A berendezés meghibásodása esetén a kezelési szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
Ha  a  meghibásodás  a  kezelési  szabályzat  szerinti  kezeléssel  nem  szüntethető  meg,  Záhony-
széles VIII. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője, Záhony-Rendező II. sz. őrhely forgalmi 
munkavállalója,  Záhony  főrendelkezője  és  Tuzsér  állomás  rendelkező  forgalmi 
szolgálattevője  egyaránt  kötelesek  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  előjegyezni  a 
következőt:  „Záhony-Tuzsér  állomások  között  az  ellenmenet  kizáró  berendezés 
használhatatlan, a menetirány Záhony / Tuzsér állomás birtokában van.” 
Ha a berendezés meghibásodása miatt valamelyik figyelembe veendő főjelző nem kezelhető, 
a vonatok közlekedtetése a használhatatlan főjelzőkre vonatkozó előírások szerint történik. 
 
Jelentés a berendezés állapotáról: 
Követő vonat esetén: 
A vágányút beállítás elrendelése alkalmával a VIII. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője 
köteles  jelenteni  a  főrendelkezőnek  a  visszajelentő  berendezésen  jelzett,  a  vonat 
közlekedésének megfelelő menetirányt  a következőképpen:  „A menetirány  Záhony /  Tuzsér 
160 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
állomás  birtokában  van.”  Használhatatlan  vonatutolérés-  és  ellenmenet  kizáró  berendezés, 
vagy használhatatlan hangrögzítő berendezés (ÁVU 1.7. pont) esetén, a közleményt elő kell 
jegyezni mindkét félnek a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
 
Ellenkező irányú vonat esetén: 
A  vágányút  beállítás  elrendelése  egyben  rendelkezés  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi 
szolgálatevőjének a menetirányváltás kérés / hozzájárulás kezelésére. 
A VIII. sz. őrhely külső forgalmi  szolgálattevője köteles a berendezésen  a menetirányváltás 
kérést / hozzájárulást kezelni. Ha a menetirány átfordult, tehát a beállított menetirány a vonat 
közlekedésének megfelelő helyes irány, köteles jelenteni a főrendelkezőnek a következőt: „A 
menetirány  Záhony  /  Tuzsér  állomás  birtokában  van.”  Használhatatlan  vonatutolérés-  és 
ellenmenet kizáró berendezés, vagy használhatatlan hangrögzítő berendezés (ÁVU 1.7. pont) 
esetén, a közleményt mindkét félnek elő kell jegyeznie a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
 
 
6.10.  TÁVOLBALÁTÁS  KORLÁTOZOTTSÁGÁNAK,  VÁGÁNYOK  ÁT  NEM 
TEKINTHETŐSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 
A távolbalátás korlátozottságának, vágányok át nem tekinthetőségének megítélése az őrhelyek 
jelentése  alapján  a  főrendelkező  feladata  és  felelőssége.  A  távolbalátás  korlátozottságát, 
vágányok át nem tekinthetőségét körözvényileg kell az érdekelt őrhelyekkel tudatni, melyet a 
Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  elő  kell  jegyezni.  Ezek  az  előírások  vonatkoznak  a 
távolbalátás, át nem tekinthetőség megszűnésére is. 
A főrendelkező feladata eldönteni, hogy a távolbalátás korlátozottsága mind három szolgálati 
hely  területére  kiterjed,  vagy  csak  Záhony,  Záhony-Rendező,  vagy  Záhony-széles  területére 
terjed  ki.  Ha  a  tolatás  több  körzetet  érintenek  és  ezek  valamelyikében  a  távolbalátás 
korlátozott,  a  tolatást  a  távolbalátás  korlátozottságára  előírt  biztonsági  rendelkezéseknek 
megfelelően kell végezni. 
 
A  tolatásvezetőket  minden  esetben  értesíteni  kell  arról  a  körzetről,  ahol  a  távolbalátás 
korlátozott, melyről a tolatásvezető köteles értesíteni a tolatásban résztvevő munkavállalókat. 
A  behaladó  vágány  teljes  hosszán  érvényes  a  távolbalátás  korlátozottsága  akkor  is,  ha  csak 
valamely  kapcsolódó  terület  (Záhony,  Záhony-Rendező)  korlátozott  a  távolbalátás.  Ha  a 
távolbalátás a szomszédos állomások valamelyikén korlátozott, de Záhonyban a távolbalátás 
nem  korlátozott,  vagy  ha  a  távolbalátás  Záhonyban  korlátozott,  de  a  szomszédos  állomások 
egyikén sem korlátozott, az adott állomásközben a távolbalátást korlátozottnak kell tekinteni, 
s a vonatokat ennek figyelembevételével kell közlekedtetni. 
 
 
6.11. 
VONATOK 
FOGLALT 
VÁGÁNYRA 
FOGADÁSÁNAK 
HELYI 
RENDELKEZÉSEI 
 
Záhony-széles: 
Széles nyomtávú határforgalomban a vonatokat foglalt vágányra fogadni tilos. 
 
Záhony: 
Normál  nyomtávú  határforgalomban  (előzetes  értesítés  nélkül  pl.:Írásbeli  rendelkezés)  a 
foglalt vágányra bejáró vonatot minden esetben a "B" jelzőnél fel kell tartóztatni, s élőszóval 
kell értesíteni a foglalt vágányra járatás tényéről a járható vágányrész hosszáról. 
161 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
6.14. KÜLÖNÖS ÓVINTÉZKEDÉS MELLETT VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK 
6.14.1. A TENGELYÁTSZERELŐ CSARNOK VÉDELME 
 
Záhony-Rendező: 
A tengelyátszerelő védelmére normál nyomtávon a 820, 830/2 sz. váltók szolgálnak, melyeket 
a tolatásvezető köteles védőállásban lezárni. 
Normál nyomtávon  a T3 jelű tolatásjelző fedezi, mely szerkezeti függésben van a KS2 jelű 
kisiklasztó saruval. 
A tolatásjelzők kezelését a művezető végzi. 
Az átszerelő  kiszolgálásakor a  gyúlékony  gázokat  tartalmazó  tartálykocsik  átszerelésre  csak 
egyenként  állíthatók  be  és  más  típusú,  rakományú  kocsikkal  nem  keverhetők.  A  gyúlékony 
gázokat  tartalmazó  tartálykocsik  átszerelése  csak  nappali  világosság  mellett,  a  csarnokon 
kívül végezhető. A tengelyátszerelő vágányain,  valamint a csarnokban a tolatás legfeljebb 5 
km/h sebességgel végezhető. Tolatás megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni a 
tolatásjelző jelzéséről.  
Ha tengelyátszerelő biztosító-berendezése használhatatlan a kiszolgálás a következők szerint 
történik: A művezető a nála felfektetett kiskönyvben kéri meg az állítást és a kihúzást, melyet 
a  művezető,  ill.  a  kiszolgálást  végző  tolatómozdony  tolatásvezetője  köteles  aláírásával 
elismerni. 
A  közlekedő  vonatok  védelme  érdekében  normál  nyomtávon  a  820  és  830/1  sz.  váltók 
védőállásban történő lezárásával a vonatvédelem biztosítva van. 
 
Záhony-széles: 
A tengelyátszerelő védelmére széles nyomtávon a 602 / 1 sz. központi állítású váltó  szolgál, 
melyet  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevőjének  kell  egyenes  irányba  állítani  és 
lezárni.  További  védelmet  jelent  a  602/1  sz.  váltóval  szerkezeti  függésben  lévő  T.1 
tolatásjelző,  melyet  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  kezel.  Az  átszerelőbe 
való  bejárás  vagy  betolás  előtt,  a  VIII.  sz.  őrhely  külső  forgalmi  szolgálattevője  a 
tengelyátszerelő művezetőjétől engedélyt kér a bejárásra és az engedélyezés tényét a forgalmi 
Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. 
Széles nyomtávon a közlekedő vonatok védelmére terelési lehetőség nincs. A vonatvédelmet 
a KS2, KS3 jelű kisiklasztó saruk biztosítják (a KS3 a 18., 19. sz. vágányokról, a KS2 a .20 
sz.  vágányról  biztosítja  a  védelmet).  A  kisiklasztó  saruk  kulcsait  a  VIII.  sz.  őrhely  külső 
forgalmi szolgálattevője őrzi. 
A  tengelyátszerelő  kiszolgálása  előtt  a  kiszolgálást  végző  tolatásvezető  a  Fejrovatos 
előjegyzési  naplóban  történő  elismerése  mellett  átveszi  a  kulcsokat  és  a  kisiklasztó  sarukat, 
eltávolítja  a  vágányról.  A  kiszolgálást  csak  akkor  szabad  megkezdeni,  ha  a  vágányról  a 
kisiklasztó  saruk  el  vannak  távolítva.  A  kiszolgálás  befejezése  után  a  tolatásvezető 
gondoskodik a kisiklasztó saruk vágányon történő rögzítéséről, s a kulcsokat átadja a VIII. sz. 
őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének, az átvétel Fejrovatos előjegyzési naplóban történő 
elismerése mellett. 
 
Forgalmi kiszolgálás egy tolató tolatómozdony (normál) üzemeltetése esetén: 
 
Záhony-széles: 
A tengely átszerelő széles vágányain (18,19,20) vágányonként 16 db széles kocsi tárolható. A 
16 kocsis egység a vágányokon nem  szakítható  meg. A tolatás csak bejárással, legfeljebb 5 
km/ h sebességgel végezhető! 
162 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Alapvető biztonsági feltétel hogy a tengely átszerelő széles vágányaira beállított kocsicsoport 
megfutamodás  ellen  biztosítva  legyen.  Ezért  elsősorban  a  széles  tolatómozdony 
tolatásvezetője felel!  
A tolatásvezető szélesről normálra történő átszereléskor, a 18.(ill. a 20.) vágányon biztonsági 
határjelzőig, a 19. sz. vágányon a kombinált vágány végén belül 10 méterig köteles feltolni 
(legfeljebb a kisiklasztó saruig), majd megfutamodás ellen biztosítani. 
A  tengely  átszerelő  széles  vágányain  történő  tolatás  befejezése  után,  a  tolatásvezető  a 
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, (kocsik megfutamodás elleni biztosítása, váltók, 
saruk szabványos állásba történő állítása) után a saruk kulcsait a VIII. sz. szolgálati hely külső 
forgalmi szolgálattevőjének köteles írásban visszaadni, további megőrzés céljából.  
Széles  egység  átszerelése,  valamint  normál  egység  visszaszerelése  ideje  alatt  széles 
tolatómozdony a tengelyátszerelő széles vágányain (18., 19., 20. vágány)  nem tartózkodhat, 
tolatást nem végezhet. Erről a tengelyátszerelő művezetője köteles meggyőződni. 
Az átszerelés végeztével a széles tolatómozdony bejár a  tengely átszerelőbe és a normálról-
szélesre  átszerelt  kocsikat  határon  belülre  húzza.  Ezt  követően  átáll  a  szélesről-normálra 
átszerelendő kocsisorra, s betolja a kombinált vágány (19.) végén belül 10 méterre (legfeljebb 
a  kisiklasztó  saruig),  a  kombinált  szakaszra.  A  széles  gép  leakad,  majd  átáll  az  átszerelt 
kocsisorra és azt kihúzza a tárolóba. 
 
 
Záhony-Rendező: 
A várható tolatási mozgásokat az alábbiak szerint kell végrehajtani normálról szélesre történő 
átszerelése alatt: 
Az  első  átszerelésnél  a  tolatás  akkor  kezdhető  meg,  amikor  az  átszerelő  vágány  szabad  a 
forgóalváz  vonszolók  mindkét  oldalon  a  végállás  kapcsolóval  biztosított  határon  belülre 
visszahúzva, széles és a normál oldali motoros kisiklasztó saru vágányról leemelve, a normál 
oldali Tolatásjelző „Szabad a tolatás „jelzési képet mutat. 
A  tolatásvezető  minden  esetben  csak  a  művezető  szóbeli  engedélye  alapján  kezdheti  meg  a 
tolatási  mozgást.  (Ha  a  berendezés  használhatatlan  a  tolatás  írásbeli  engedéllyel  kezdhető 
meg,  amit  az  erre  felfektetett  előjegyzési  könyvben  kötelesek  előjegyezni,  és  mindketten 
aláírásukkal elismerni.) 
 
Normálról-szélesre történő átszerelés: 
A normál tolatómozdony az átszerelésre váró kocsi csoporttal (max. 16 kocsi) a tolatásvezető 
jelzésére betol az átszerelő csarnokba, a művezető által megjelölt emelőig. Onnan visszafelé 
az egy időben szerelendő kocsikat beszaggatja az emelőkhöz. (lehet 1,2,3,vagy 4) Az üres „ 
A” tűzveszélyességi osztályba tartozó tartálykocsit a külső szerelő állásra állítja be. 
A tolató mozdony a rajta maradt kocsisorral határon belülre húz, széles és a normál oldali saru 
a vágányra helyezve, a tolatásjelzőn „Tilos a tolatás” jelzési  kép jelenik meg. 
Az  átszerelés  befejezése  után,  ha  a  forgóalváz  vonszolók  mindkét  oldalon  a  végállás 
kapcsolóval  biztosított  határon  belülre  visszahúzva,  széles  és  a  normál  oldali  motoros 
kisiklasztó  saru  vágányról  leemelve,  a  normál  oldali  Tolatásjelző  „Szabad  a  tolatás”  jelzési 
képet mutat akkor a tolató tolatómozdony a rajtamaradt kocsisorral összezárja a csarnokban 
lévő  kocsikat,  és  lépésben  a  tolatásvezető  jelzésére  tolja  a  kombinált  vágány  vége  előtt  10 
méterig.  
Az átszerelt kocsikat leakasztja, megfutamodás ellen biztosítja, majd visszahúz a csarnokba és 
a következő egységet beszaggatja. Hátrahúz biztonsági határjelzőn belülre, széles és a normál 
kisiklasztó saru vágányra helyezve, tolatásjelző „Tilos a tolatás” jelzési képet mutat.  
Ezt a műveletet folyamatosan addig végzi, míg a vágányra előkészített átszerelendő kocsik el 
nem fogynak. 
163 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Szélesről – normálra történő átszerelés: 
A normál tolatómozdony az előző pontban szabályozottak alapján a tolatásvezető jelzésére a 
közvetítő  kocsival  a  kombinált  vágányra  tolt  kocsisorra  jár.  A  kocsisort  –  az  egy  időben 
szerelendő kocsikkal- meghúzza a kocsisort, majd a kombinált vágány végén belül 10 méterre 
leakasztja és azokat a művezető által meghatározott emelőkhöz beszaggatja. ( lehet 1,2,3,4 ) A 
tolatómozdony a közvetítő kocsival határon belülre húz, széles és a normál kisiklasztó saru a 
vágányra kerül, a tolatásjelzőn „Tilos a tolatás” jelzési kép jelenik meg. 
Az  átszerelés  után  az  a  normál  tolatómozdony  bejár  a  csarnokba,  az  átszerelt  kocsikkal 
összezár, majd lépésben rázár a kombinált vágány végén belül 10 méteren lévő kocsisorra. 
A  következő  szerelendő  kocsik  számával  meghúzza  a  kocsisort,  a  kombinált  vágány  végén 
belül  10  méterre  leakasztja,  majd  az  emelőkhöz  beszaggatja.  Tartálykocsi  esetén  egy  kocsi 
hosszával húzza meg a kocsisort.  A tolatómozdony a rajta maradt kocsikkal behúz biztonsági 
határon  belülre,  széles  és  a  normál  oldali  kisiklasztó  saru  a  vágányra  kerül,  a  tolatásjelzőn 
„Tilos a tolatás” jelzési kép jelenik meg. 
Ezt a műveletet folyamatosan addig végzi, míg a széles vágányokra előkészített átszerelendő 
kocsik el nem fogynak. 
A  széles  vágányokon  átszerelésre  előkészített  kocsisort  minden  egyes  meghúzás  után  a 
tolatószemélyzet  köteles  megfutamodás  ellen  biztosítani!  Erről  köteles  meggyőződni  a 
tengelyátszerelő művezetője is. 
Egygépes  kiszolgálás  ideje  alatt  a  széles  Cserélő  csoporton  széles  tolatómozdony  nem 
tartózkodhat,  tolatást  nem  végezhet!  Erről  köteles  meggyőződni  a  tengelyátszerelő 
művezetője is. 
 
6.14.2. ZÁHONY-FEHÉROLAJ ÁTFEJTŐ RAKODÓHELY TERÜLETÉN 
 
Záhony-széles: 
A  tűzbiztonsági  intézkedéseket  a  telepre  vonatkozóan  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely 
műszaki  végrehajtási  utasítása  tartalmazza.  A  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely  széles 
oldalán zárt kapu lett telepítve. Széles nyomtávon történő kiszolgálás esetén a VII. sz. őrhely 
váltókezelője  engedélyt  kér  telefonon  (33-43)  a  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely 
csoportvezetőjétől.  A  csoportvezető  vagy  az  általa  kijelölt  személy  kinyitja  a  Záhony-
Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely széles kapuját, majd engedélyt  ad telefonon (34-17)  a VII. sz. 
őrhely váltókezelőjének Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely szélesen történő kiszolgálására. 
Az  engedélykérést  és  engedélyadást  elő  kell  jegyezni  (időpont  és  az  engedélyt  kérő-adó 
nevének  feltüntetése  mellett).  A  VII.  sz.  őrhely  váltókezelőjének  a  Fejrovatos  előjegyzési 
naplóba,  a  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhely  csoportvezetőjének  vagy  az  általa  kijelölt 
személynek pedig az erre a célra rendszeresített könyvbe. Az engedélyadás azt jelenti, hogy a 
Záhony-Fehérolaj Átfejtő rakodóhely széles kapuja nyitott állapotban van és azt megfelelően 
rögzítették.  A  tolatásban  résztvevők  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhelyre  történő  tolatási 
mozgás  alkalmával  kötelesek  a  kapu  nyitott  és  megfelelően  rögzített  állapotáról 
meggyőződni, a kiszolgálás előtt a tolatásvezető köteles váltóellenőrzést tartani, s ezt az 504/1 
sz. váltó jelzőjében elhelyezett váltóellenőrzési kiskönyvben előjegyezni. A Záhony-Fehérolaj 
Átfejtő rakodóhely széles oldalán lévő váltó világításkapcsolóját a Záhony-Fehérolaj Átfejtő 
rakodóhely területén való tolatási mozgás megkezdése előtt sötétben, vagy ha a távolbalátás 
korlátozott, a csoportvezető vagy az általa kijelölt személy köteles felkapcsolni, a kiszolgálás 
befejezése után pedig lekapcsolni.  
Széles nyomtávon történő kiszolgálása esetén a tolatásvezető köteles a pályán lévő ív miatt a 
jelzésadást úgy megszervezni, hogy a jelzések folyamatosan láthatóak legyenek.  
A  szabadlátást  korlátozó  növényzet  eltávolításáról  az  illetékes  pályamester  köteles 
gondoskodni.  
164 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Rakott kocsik beállítását úgy kell fokozott óvatossággal végezni, hogy azok a vágány végén 
lévő  ütközőbak  előtt  megállíthatók  legyenek.  A  kiszolgálást  végző  tolatómozdony 
tolatásvezetője  a  Záhony-Fehérolaj  Átfejtő  rakodóhelyre  történő  kizárást  köteles  jelenteni  a 
VII.  sz.  őrhelyen  dolgozók  részére,  akik  a  tett  bejelentést  a  Fejrovatos  előjegyzési  naplóban 
kötelesek előjegyezni.  
A  kiszolgálás  befejezése  után  a  tolatásvezető  az  504  sz.  váltó  biztonsági  határjelzőjéig 
haladhat.  A  további  mozgáshoz  köteles  engedélyt  kérni  a  VII.  sz.  őrhelyen  dolgozóktól.  A 
tolatási  mozgást  csak  egyértelmű  engedélyezés  után  folytathatja.  Az  engedélyezést  mindkét 
szolgálati  helyen  elő  kell  jegyezni.  A  kiszolgálás  befejezése  után  a  tolatásvezető  köteles 
gondoskodni  a  vágányokra  vezető  váltók  szabványos  állásba  való  állításáról.  Azokon  a 
vágányokon, ahol átfejtő daru van csak akkor szabad tolatni, ha a gép kezelőjét értesítették, a 
munkát befejezték, s az űrszelvényt biztosították. 
 
6.14.3. CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZÁTFEJTŐ TELEPEN 
 
A  cseppfolyósított  gázzal  rakott  kocsik  gurítása,  szalasztása,  saruzása  tilos.  Tolatások  csak 
bejárással,  legfeljebb  5  km/h  sebességgel  végezhető.    A  gázátfejtő  telepen,  kapun  belülre 
kiszolgáló  mozdonnyal  bejárni  tilos.  Az  ott  lévő  kocsikat  széles  és  normál  nyomtávon 
egyaránt,  a  telepre  rendszeresített  traktorral  kell  a  kapuig  mozgatni.  Az  üzemen  belüli 
tolatásokat a traktorral kell végezni, figyelemmel a fokozott tűz és robbanásveszélyre.  
A kocsikat az átfejtő helyre való beállítás után megfutamodás ellen biztosítani kell.  
A gázátfejtő telep védelmét normál nyomtávon biztosító 813 sz. váltó kulcsát a X. sz. őrhely, 
széles nyomtávon a 635 sz. váltó kulcsát a VIII. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjétől, a 
Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  való  elismerés  mellett  a  kiszolgáló  tolatómozdony 
tolatásvezetője  veszi  át.  A  kulcs  átadására  a  térfőnök  jogosítja  fel  a  külső  forgalmi 
szolgálattevőket.  
A  kiszolgálás  befejezése  után  a  kulcsokat  a  tolatásvezető  ugyancsak  nekik  köteles  átadni,  a 
Fejrovatos  előjegyzési  naplóban  való  elismerés  mellett.  A  gáz  küldemények  továbbítására 
szolgáló kocsik tárolási helye normál nyomtávon az F1, F4 sz., széles nyomtávon a térfőnök 
által kijelölt vágány. 
 
 
6.15.  A  VONATKÖZLEKEDÉS  SZABÁLYOZÁSA  ZÁHONY-RENDEZŐ  ÉS 
ZÁHONY KÖZÖTT 
6.15.1. ZÁHONY – ZÁHONY-RENDEZŐ KÖZÖTTI SPECIÁLIS VÁGÁNYKAPCSOLATOK 
 
A  Záhony-Rendező  a  X.  sz.  őrhelynél  ágazik  ki  a  fővonalból  („H”  jelző).  Rendeltetése  a 
Tuzsér  felől  érkező  tehervonatok  fogadása,  az  itt  elkészített  tehervonatok  indítása, 
elegyfeldolgozó és tároló feladatokat is ellát. I – VIII vágánya felsővezetékkel ellátott, mely 2 
db  rendezői  áramkörből  áll  (Re1  áramkör:  I-VI.  vágány;  Re  2.  áramkör:  VII  vágány  és  a 
belőle  csatlakozó  R.VIII.  mérlegvágány,  mely  alaphelyzetben  kikapcsolt).  Az 
elegyfeldolgozás síktolatással, a szalasztási módszerek alkalmazásával történik. 
 
A  Záhony-Rendező  és  Záhony  szolgálati  helyei  között  kapcsolat  a  Záhony  V.  és  VI. 
vágányának  meghosszabbítását  képező  összekötő  vágányokon  (V.  vágány  felől/felé,  VI. 
vágány felől/felé) valósul meg. 
 
A  nem  személyszállító  vonatok  elegy  kiegészítésére,  összeállítására,  vonatfelvétel-, 
vonatvizsgálat-, fékpróba végzésére, vonatfeloszlatására, gépcseréjére, várakoztatására, egyéb 
célból történő tartózkodás biztosítására jellemzően Záhony-Rendező funkcionál. 
165 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
 
A  Záhonyba  érkező,  nem  személyszállító  vonatok  tekintetében,  csak  a  hatósági  vizsgálat 
(NAV-vizsgálat)  és  az  érkező  vonatátvétel-vonatvizsgálat  időtartamára  van  lehetőség 
fővágányon  történő  tartózkodásra,  mivel  Záhony  korlátozott  vágánykapacitású,  a  napi 
személyszállítási  technológia  és  a  vonatfogadó  fővágányok  kedvezőtlen  hosszviszonyai 
nagymértékben lekötik. 
 
6.15.2 A TECHNOLÓGIA RENDJE 
 
Mindkét szolgálati helyet érintő menetvonallal rendelkező, indításra készre jelentett vonatok 
leközlekedtetését a 6.15.3. pont szerint kell végrehajtani. 
Az  indításra  készre  nem  jelentett  vonatok  elegyét  tolatási  mozgással  kell  átállítani  egyik 
szolgálati  helyről  a  másikra,  azonban  mindenkor  figyelemmel  kell  lenni  Záhony  szűk 
kapacitására,  ezért  a  szükséges  technológiai  műveleteket  Záhony-Rendező  szolgálati  helyen 
kell elvégezni. 
 
Záhony-Rendező és Záhony között történő vonatközlekedés (átállítás) naplózása: 
A vonatközlekedés naplózására az érintett szolgálati helyek Fejrovatos előjegyzési naplóinak 
„irány”  rovatában  az  „ÁT”-jelölés  alkalmazandó,  míg  a  többi  rovat  kitöltésére  az  F.2.  sz. 
Forgalmi Utasítás rendelkezései a mérvadók. 
 
6.15.3 A VONATKÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA 
 
Készre  jelentett  vonat:  A  megállapodó  vállalkozó  vasúti  társaságokkal  -  az  állomás 
technológiai  kapcsolódási  pontjaira  -  kötött  megállapodásokban  foglalt  feltételek  szigorú 
betartásával  történik  a  vonat  indításra  történő  készre  jelentése,  az  ÁVU  5.4.  pontjában 
foglaltak szerint.  
Engedélykérés:  A  készre  jelentett  vonat  részére  engedély  kérhető  a  szomszéd  állomás 
forgalmi  szolgálattevőjétől,  amennyiben  a  mindenkori  forgalmi  helyzet  erre  lehetőséget  ad. 
Az engedélykérés az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, a Határforgalmi Megállapodás, az UZ Lvovi 
Igazgatóságának Bátyú  – Eszeny – Szalóka – Csap – 3. sz. Forgalmi Kitérő és a MÁV Zrt. 
Záhony  –  Eperjeske  állomása  közötti  vonatforgalom  lebonyolítására  kiadott  Végrehajtási 
Utasítása, valamint az ÁVU vonatkozó előírásai szerint történik.  
Az engedély birtokában a vonat kijárattatható a Záhony területéről. 
  Az  engedély  a  kilépő  vonat  részére,  a  vonat  Záhony-Rendezőből  történő  indulását 
követően is megkérhető a 3. sz. forgalmi kitérő forgalmi szolgálattevőjétől.  
  Kizárólag  csak  Záhony-Rendező-Záhony  szolgálati  helyek  között  történő 
vonatközlekedésre nem kell engedélyt kérni. 
 
Utasítás  a  vonat  vágányútjának  beállítására:  A  készre  jelentett  vonat  leközlekedtetésére,  a 
vágányút beállítás elrendelése a következőképpen történik: 
 
Csak a két szolgálati hely között: 
„A  ……  sz.  vonat  kb.  …  óra  …  perckor  átáll  a  (szolgálati  hely)  …  sz.  vágányról  a  …  sz. 
vágány felől (felé) a (szolgálati hely) … sz. vágányra.” 
 
Engedély birtokában: 
„A  ……  sz.  vonat  kb.  …  óra  …  perckor  kijár  a  (szolgálati  hely)  …  sz.  vágányról  a  …sz. 
vágány felől (felé) a (szolgálati hely) … sz. vágányon át. Ellenvonat nincs útban.” 
 
166 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
A  vágányút  beállításának  elrendelése  egyszerre  történik  valamennyi  érintett  őrhely  részére. 
(ÁVU 2.19.) 
Az utasítás leadásában a következő őrhelyek érdekeltek: X. XIV. XVIII. I. sz. őrhelyek. 
 
Az utasítás kiadásának időpontja: 
Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2.7.2. pontjában foglaltak szerint, különös tekintettel arra, hogy 
a  2.7.3.  pontban  felsorolt  munkák  más  vonat  visszatartása,  sebességének  csökkentése, 
megállítása nélkül elvégezhetők legyenek. A vágányút beállítási idők az ÁVU 2.20. pontjában 
kerültek meghatározásra. 
 
Teendők a vágányút beállításának elrendelése után: 
 A vágányút beállítás elrendelését követően az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2.7.3. pontja szerint 
kell eljárni: 
-  meg  kell  szüntetni  a  vonatközlekedés  közben  meg  nem  engedett  tolatásokat:  
külön szabályozást nem igényel. 
 
-  A  F.2.  sz.  Forgalmi  Utasítás  2.7.4.  pontban  foglaltak  szerint  meg  kell  vizsgálni,  hogy  a 
kijelölt  vágányút  szabad-e,  a  sarukat  (féksaru,  rögzítősaru)  a  vágányról  eltávolították-e 
ÁVU 2.21., 2.21.1. pontja szerint. 
 
-  meg  kell  győződni  a  vágányútban  fekvő  váltók  használhatóságáról:  külön  szabályozást 
nem igényel. 
 
-  a  váltókat  a  kijelölt  vágányra  vezető  állásba  (helyes  állásba),  a  vágányúthoz  tartozó 
védőváltókat védőállásba kell állítani, a lezárandó váltókat le kell zárni. Az ÁVU 2.25. 
pontja  tartalmazza  a  mellékvágányban,  mellékvágányokban  és  más  szolgálati  helyek 
területén  lévő  lezárható  váltók  felsorolását,  azok  lezárásának  és  felnyitásának 
szabályozását,  melyek  esetében,  ha  forgalombiztonsági  vagy  más  körülmény 
megköveteli,  akkor  a  főrendelkező,  külső  forgalmi  szolgálattevő,  a  vezető  váltókezelő 
rendelkezése szerint, az érintett váltókat le kell zárni, vagy fel kell nyitni. 
 
-  A  le  nem  zárható  váltók  lezárása  elmarad.  A  váltók  helyes  irányba  történő  állítása,  a 
lezárható váltók helyes lezárása a Lezárási táblázat alapján történik. 
 
-  a  lezárt  váltók  kulcsait  a  szolgálati  helyiségbe  kell  vinni:  az  F.2.  sz.  Forgalmi  Utasítás 
szerint, külön szabályozást nem igényel. 
 
-  Ellenőrizni kell a váltók és a védelmi berendezések helyes állását: 
 
Helyszíni állítású, lezárható váltók esetében: 
az F.2. sz. Forgalmi Utasítás szerint, külön szabályozást nem igényel. 
 
Helyszíni állítású, le nem zárható váltók esetében: 
az F.2. sz. Forgalmi Utasítás valamint az ÁVU 2.31. pontja alapján, a következők szerint:  
A XVIII., illetve a XIV. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő forgalmi munkavállalók tartják meg 
a helyszínen a váltóellenőrzést. A váltóellenőrzés megtartásának tényét az őrhely előjegyzési 
naplójában kell a vonatkozó rendelkezések szerint előjegyezni. 
„ .... óra .... perc váltóellenőrzés a ...........sz. vonat részére a ...sz. vágány felől (felé) a …sz. 
vágányra(-ról). Név.” 
-  A lezárt váltók kulcsait a kulcsszekrényben kell őrizni. 
167 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
-  jelenteni  kell  a  forgalmi  szolgálattevőnek  a  vágányút  beállítását:  A  X.,  XIV.,  XVIII.,  I. 
sz. őrhelyek tesznek jelentést a főrendelkező részére. 
A jelentés a vágányút beállításáról csak egyszerre történhet. (ÁVU 2.32.1.) 
 
-  az  útsorompókat  le  kell  zárni:  Az  F.2.  sz.  Forgalmi  Utasítás  szerint,  külön  szabályozást 
nem igényel. 
 
-  állítani kell a helyhez kötött jelzőket: Az Záhony-Rendező és Záhony közötti közlekedés 
szempontjából nincs figyelembe vehető, helyhez kötött jelző. 
 
-  el  kell foglalni a vonatfogadásra kijelölt  helyet:  Az F.2. sz.  Forgalmi  Utasítás, valamint 
az ÁVU szerint, külön szabályozást nem igényel. 
 
Az írásbeli rendelkezések kiállítása, kézbesítése: 
A főrendelkező által lediktált írásbeli rendelkezést kézbesítheti: 
-  Az I. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő; 
-  A XIV. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő; 
-  A X. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő. 
A főrendelkező által kiállított írásbeli rendelkezést, a főrendelkező mellett szolgálatot teljesítő 
külső forgalmi szolgálattevő kézbesíti a vonatszemélyzetnek. 
 
A mozdonyvezető értesítése Záhony-Rendező és Záhony között vonatközlekedésről: 
A vonatszemélyzetet írásbeli rendelkezéssel, a következő szövegminta alapján kell értesíteni: 
 
Záhony – Záhony-Rendező: 
1. 
Záhony – Záhony-Rendező között az összekötő vágányon közlekedik. 
2. 
Záhony-Rendezőn,  az  indításra  történő  felhatalmazás  hiányában  köteles 
megállni! 
3. 
Záhony-Rendezőn egyenes / kitérő irányba jár be. 
4. 
Záhony– Záhony-Rendező között az alkalmazható sebesség legfeljebb 20 km/h. 
 
Záhony-Rendező – Záhony: 
1. 
Záhony-Rendező – Záhony között az összekötő vágányon közlekedik. 
2. 
Záhony, az indításra történő felhatalmazás hiányában köteles megállni! 
3. 
Záhony egyenes / kitérő irányba jár be. 
4. 
Záhony-Rendező – Záhony között az alkalmazható sebesség legfeljebb 20 km/h. 
 
A vonat mozdonyvezetőjének indításra történő felhatalmazása: 
Az  indításra  történő  felhatalmazásra  a  főrendelkező  csak  akkor  adhat  rendelkezést,  ha  a 
vágányút  beállítását  valamennyi  érdekelt  őrhely  bejelentette!  Ennek  hiányában  vonatot 
indítani tilos! 
Ha  a  vágányút  beállítás  bejelentése  valamennyi  érdekelt  őrhely  részéről  megtörtént, 
vonatindító  jelzőeszközzel  kell  a  mozdonyvezetőt  felhatalmazni  az  indításra,  az  F.2.  sz. 
Forgalmi Utasítás 15.17.1.2. és a 15.17.2. pontjában foglaltak alapján, a következők szerint: 
A főrendelkező rendelkezése alapján, az indításra történő felhatalmazást a XIV. sz. őrhelyen 
szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő végzi. A felhatalmazásra kapott rendelkezést 
elő kell jegyezni a XIV. sz. őrhelyen, a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
 
 
 
168 

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles 
 
Jelentés a vonat indulásáról: 
Az indításra történő felhatalmazást végző külső forgalmi szolgálattevőnek jelentést kell adnia 
a főrendelkező, valamint a szomszédos érintett őrhely részére, a vonat indulásáról: 
„A ………sz. vonat a (szolgálat hely) …sz. vágányról indult. Név.” 
 
Jelentés a vonat megérkezésről (elhaladásáról): 
A  vonat  érkezéséről,  elhaladásáról  azonnal  jelentést  kell  adni  a  főrendelkező  részére,  a 
következő formában: 
Érkezésről: 
„A  (szolgálati  hely)  ….  sz.  vágányára  a  ……….sz.  vonat  …  óra  …  perckor  megérkezett. 
Név”. 
A vonat elhaladását követő vágány szabadulásról: 
„A  (szolgálati  hely)  ….  sz.  vágánya  és  a  ….  sz.  vágány  felé  szabad.  Név”.    (ÁVU  2.52.1. 
pont) 
169