1624 - Pályaszámú villamos felújítás végleges költségei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 1624 pályaszámú villamos felújítása összesen mekkora összeget emésztett fel, valamint várható-e belátható időn belül a tömeges átalakítás.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 26.

Üdvözlettel:

Suszter Dominik

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0030829/2021

Ügyintéző: Gelencsér Tímea

Suszter Dominik

[1][FOI #19075 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Suszter Dominik!

 

 

Társaságunkhoz 2021. október 26-án érkezett, „Közérdekű adatigénylés  -
1624 - Pályaszámú villamos felújítás végleges költségei - Budapesti
Közlekedési Központ Zrt.” tárgyú adatigénylésére hivatkozva tájékoztatjuk,
hogy az Ön által kért adatokkal szolgáltatónk, a BKV Zrt. rendelkezik.
Tekintettel erre, adatigénylését továbbítottuk az illetékes BKV Zrt.
részére válaszadás céljából.

 

Bízunk abban, hogy a segítségére lehettünk. 

 

 

Budapest, 2021. november 10.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #19075 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...

1 Attachment

Tisztelt Suszter Dominik!

Az 1624 pályaszámú TW6100 villamos átalakításának és korszerűsítésének a
végösszege 159.877.096 Ft + ÁFA volt a mellékelten megküldött számla
tanúsága szerint.

A „tömeges átalakítás” kérdésére a Hatóság által előírt kötelező
futástesztek végét követő kiértékelés eredménye ismeretében lehet
egyértelműen állást foglalni. Szintén befolyásolják még a projekt
programszerű beindítását a hatályban lévő CAF járműbeszerzésre vonatkozó
szerződésből lehívott mennyiségek, valamint a használt alacsonypadlós
villamosok beszerzésére irányuló eljárás eredménye is.

A prototípusként elkészített jármű egyes kiviteli elemei azonban
bizonyosan megjelennek a folyamatosan elvégzésre kerülő felújítások
alkalmával egy-egy járművön, ezek pontos specifikálása azonban még
egyeztetés alatt áll házon belül is, mert a szűkös anyagi források nem
biztosítanak – ezen a téren sem – túl széles mozgásteret Társaságunk
számára.

Tisztelettel:

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

BKV Zrt.

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

BKV vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekű adatigénylés - 1624 - Pályaszámú villamos felújítás végleges költségei - Budapesti Közlekedési Központ Zrt.".
ü Mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a környezetre. P Please consider the environment before printing this email.

BKV vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekű adatigénylés - 1624 - Pályaszámú villamos felújítás végleges költségei - Budapesti Közlekedési Központ Zrt.".
ü Mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a környezetre. P Please consider the environment before printing this email.

1 Attachment

Tisztelt Suszter Dominik úr!

 

Köszönettel megkaptuk levelét, melyre válaszolva ezúton küldjük
Társaságunk szíves állásfoglalását.

 

Az 1624 pályaszámú TW6100 villamos átalakításának és korszerűsítésének a
végösszege 159.877.096 Ft + ÁFA volt.

 

A várható "tömeges átalakítások" – elsősorban – a Hatóság által előírt
kötelező futástesztek végét követő kiértékelések eredményétől függenek,
tehát azok ismeretében lehet egyértelműen állást foglalni ebben a
kérdésben. 

 

Üdvözlettel : BKV Zrt.

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

BKV Zrt.

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése