1624 - Pályaszámú villamos felújítási költségei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 1624 pályaszámú villamos
1. felújítása mennyi időt vett igénybe és még mennyit vesz igénybe,
2. felújítása mennyibe került mindenestül,
3. várhatóan melyik vonalon fog szolgálatot teljesíteni,
4. várhatóan mikor kerül forgalomba,
5. műanyag székekei cserére kerültek és ha nem akkor miért.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 17.

Üdvözlettel:

Suszter Dominik

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0029315/2020 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Suszter Dominik

[1][FOI #16268 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Suszter Dominik!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2020. november 17-én érkezett adatigénylésére
tájékoztatjuk, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban a BKV Zrt. az
illetékes, állásfoglalásuk alapján az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a keskenyebb kocsitest miatt néhány vonal esetében a
Ganz csuklós villamosok mihamarabbi kiválthatóságára kínálkozott
alternatívaként a TW6000/TW6100-as típus. A – tervezetten – 1624-es
pályaszámú, használtan beszerzett TW6100-as villamos motorkocsi, kísérleti
átalakításokkal kiegészített felújításon esett át. A Hannover városából
használtan beszerzett járművek ciklusrend szerinti felújításához képest ez
a jármű többlet műszaki tartalmat is kapott, amelynek célja, hogy a BKV
Zrt. tisztább képet kapjon arról, hogy a bizonyos korlátozásokkal érintett
pályaszakaszokon hosszútávon alkalmazhatók-e a már állományban lévő
járművek a szükséges átalakítások mellett. A lemodellezés és tesztelés
érdekében valósították meg a kísérleti jármű kifejlesztését, amelynek a
kialakítása során figyelemebe vették az elmúlt, közel 20 évben szerzett
üzemeltetési tapasztalatokat, utas visszajelzéseket, valamint a BKK Zrt.
által elvárt arculati megjelenést, továbbá komfortnövelő beavatkozásokat
is.

 

A kísérleti átalakítás tartalmazta többek között

 

·         a lépcső- és ajtórendszer átalakítását. Korábban számos
hibaforrás oka volt a lenyíló, érzékelőkkel ellátott lépcsőrendszer. Az új
lépcsők kialakításával a hibák forrása leredukálható, és az utascsere
ideje is rövidíthető, mivel az ajtólapok bezáródását követően azonnal
indítható a jármű, nem kell még a lépcsők felzáródását is megvárni;

·         a jármű teljes utasterét, valamint függetlenítve a vezetőfülkét
klimatizálták;

·         a szellőztetőrendszer helyigénye miatt az utastér világítása
teljesen át lett alakítva. Az új rendszer korszerű és energiatakarékos
LED-rendszerű lett. Ugyanezen változtatásokat a külső világító egységeken
is elvégezték;

·         a kinyúló visszapillantó tükröket kicserélték kamerákra, annak
érdekében, hogy megkönnyítsék a közlekedést a szűk keresztmetszetű
pályaszakaszokon, ezek a kamerák egyben integrálva lettek a
járműfedélzeten telepített biztonsági kamerarendszerbe;

·         a szűk keresztmetszetű pályarészek által megkívánt biztonsági
óvintézkedések jegyében az amúgy is elvégzett ablakcserék kihajolásgátló
rendszerrel készültek, sötétített kivitelű hővédő üvegre;

·         a megnövekedett energiaigény miatt a jármű további statikus
áramátalakító berendezéssel lett felszerelve, ezáltal üzembiztosan képes
ellátni a funkcióit és még tartalékképzés is történt, amennyiben a
későbbiek során további elektromos terhelés kísérleti beépítésére jönne
létre igény;

·         a jármű belső színvilága a BKK Zrt. megrendelői igényeihez
igazodva az újonnan beszerzett CAF villamosokéhoz és a már néhány éve
megújuló Tátra-, illetve KCsV-7 villamosokéhoz hasonló lett. Az ülések
cseréjére nem került sor. Mind a műanyag üléseknek, mind pedig az egyéb
járműveken évek során textilbevonatúra lecserélt üléseknek vannak előnyei
és hátrányai egyaránt. A TW6000 és TW6100 villamosok a BKV Zrt.-nél
történt honosításukat megelőzően mintegy két évtizeden át Németországban
üzemeltek ugyanezekkel az ülésekkel. A honosítási átalakítások átgondolása
során felmerült ugyan az utasülések cseréjének kérdése is, azonban, mivel
ezek az ülések vandálbiztosak, gyakorlatilag nem rongálódnak, tisztításuk
pedig egyszerű, - minden szempontot mérlegelve - az eredeti ülések
felújítása és megtartása mellett döntöttek.

 

A felújítás időtartama – a tervezési feladatokkal együtt – 12 hónapot vett
igénybe és összesen nettó 159.877.096 forint volt. Ez az összeg magába
foglalja a nagyságrendileg 110 millió forintos alap felújítás összegét is,
ami azt jelenti, hogy az átalakítások és fejlesztések ~50 millió forint
többletként jelentkeztek. Egy esetlegesen beindítandó sorozat-átalakítás
esetén az átfutási idő jelentősen, a ráfordítás pedig kisebb mértékben
csökkenthető.

 

A jármű nagyjavítása befejeződött, az üzembehelyezési engedély
megszerzésére irányuló felkészítése jelenleg zajlik. A Hatóság által
előírt 1000 kilométeres tesztfutása a napokban fejeződik be, a hatósági
vizsgájára pedig várhatóan december közepén kerülhet sor.

 

A forgalomba állítás pontos időpontjáról és arról, hogy mely vonalon,
vonalakon fog közlekedni, még nem született döntés.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2020. december 1.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben Ön az adatkezelés tekintetében adott
válaszunkkal nem ért egyet, úgy vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi
e-mail cím: [4][email address]) eljárását kezdeményezheti,
illetőleg bírósági jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez, vagy az Ön
lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #16268 email]
2. https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]