Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2018.01.01-től az adatigénylés teljesítésének napjáig mikor végzett saját helyszíni vízhőmérséklet-méréseket a Baranya megyei kormányhivatal Pakson, a 15/2001 (VI.6.) KöM rendelet 10$-ának betartatása és a Paksi Atomerőmű méréseinek ellenőrzése céljából?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Müllerné Dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
 

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: +36 (72) 507-008
email: [1][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Jelzem, hogy a 15/2021. (V. 13.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a hivatkozott 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelettel összefüggésben megállapította, hogy az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

Az Alkotmánybíróság azt is rögzítette, hogy az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet " csak szükséges esetben alkalmazható, akkor, ha az adott szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatának ellátását veszélyeztetné a korábbi válaszadás", illetve, hogy a rendelet szövegezéséből egyértelmű, hogy "az Infotv. rendelkezéséhez képest későbbi válaszadás elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő szerv eredményesen működjön közre a koronavírus-járvány leküzdésében".

Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy nem csupán e kormányrendelet szövegéből, hanem az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből is következik, hogy a meghosszabbítás lehetősége nem jelentheti a válaszadási határidő automatikus meghosszabbodását a különleges jogrend időtartama alatt. Az Alkotmánybíróság szerint a szabályozás csak akkor marad az alkotmányos értelmezési tartományban, "ha az adatkezelő nem csupán általánosan hivatkozik a veszélyhelyzetre, hanem valóban valószínűsíti, hogy milyen közfeladatának ellátása került volna veszélybe, ha az Infotv.-ben rögzített határidőn belül kellett volna teljesítenie a válaszadási kötelezettségét". A testület értelmezésében a valószínűsítés "nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell".

Jelzem, hogy az Önök által alkalmazott joggyakorlat nem csupán az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet céljával és rendeltetésével ellentétes, hanem kifejezetten alapjogsértő is, hiszen az egyébként könnyen (többnyire elektronikusan is) a rendelkezésére álló adatok megküldését - az igénylő hátráltatása és az információk elzárása érdekében - akadályozza. Nem jelölte meg ugyanis, hogy milyen feladatellátása sérülne, ha az igényelt adatokat meg kellene küldenie. Ezzel az értelmezéssel és gyakorlattal nem nem értek egyet, hiszen a közérdekű információkhoz való hozzáférés ilyen okból nem korlátozható.

Ezért kérem a kért információk mielőbbi megküldését!

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Müllerné Dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
 

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: +36 (72) 507-008
email: [1][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]