Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Radetzky laktanya'.
 
Ügyiratszám: BP/2604/01145-2/2020 
Tárgy: Közérdekű adatigénylés ügye, tájékoztatás 
Ügyintéző: Sajti Zsuzsanna 
 
Telefon: +361 795 9017 
E-mail cím: sajti.zsuzsann[email protected] 
 
 
Horn Gabriella részére 
[email protected] 
Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!  
Tisztelt Horn Gabriella! 
Ön  2020.  június  17.  napján  Budapest  Főváros  Kormányhivatalához  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal) 
érkezett  közérdekű  adatigényléseket  nyújtott  be.  Az  adatigénylésekkel  kapcsolatban  az  alábbiakban 
tájékoztatom. 
 
1. Budapest II. Bem tér. 3. sz. 13507/3 hrsz. volt Radetzky-laktanya 
 
Az  ingatlannal  kapcsolatosan  2020.  január  óta  nem  került  kiadásra  építésügyi,  vagy  örökségvédelmi 
hatósági  döntés.  Az  ingatlanon  ál ó  épület  bontási  munkáinak  ügyében,  a  tulajdonos  kérelmére  2020. 
április 1-én örökségvédelmi hatósági eljárás indult. A hatósági eljárás 2020. április 23-án felfüggesztésre 
került. A tervezett beruházás jelenleg nem nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.  
 
A hatósági eljárás során keletkezett döntések bár közfeladatot ellátó szervnél keletkeztek, de egyedi 
hatósági  ügyben  és  nem  a  szerv  tevékenységére  vonatkozó  vagy  közfeladatának  ellátásával 
összefüggésben,  ezért  azok  nem  minősülnek  közérdekű  adatnak.  Ebből  adódóan  ezen  adatok 
megismerésére kizárólag az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban Ákr.) 33. §-ában meghatározott személyek jogosultak.
 
 
Az Ákr.33. § (1) – (3) bekezdése szabályozza az iratbetekintésre jogosultak körét. E szerint: 
33. § [Az iratbetekintési jog]  
(1)  Az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését  követően  is  betekinthet  az  eljárás 
során keletkezett iratba. 
(2) A tanú  a vallomását tartalmazó iratba,  a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet 
be. 
(3)  Harmadik  személy  akkor  tekinthet  be  a  személyes  adatot  vagy  védett  adatot  tartalmazó  iratba,  ha 
igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, il etve jogszabályon, bírósági vagy hatósági 
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.” 

Örökségvédelmi Osztály 
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. - Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 234.  
E-mail: [email protected] - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 
KÉR Hivatali kapu azonosító: 422374158  
 
 


 
Az egyedi építésügyi hatósági ügyben az ügyféli jogállást egyrészt az  Ákr. 10. § (1) és (2) bekezdései, 
másrészt  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági  eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban  312/2012. 
R.
4. §-a alapján kell megállapítani. 
A  hivatkozott  jogszabályhelyek  szerint  a  tárgyi  ingatlant  érintő  építésügyi  hatósági  eljárásban  Önnek 
ügyféli jogállása nincs, tanúként való részvétele pedig ugyancsak kizárt. 
Az  Ákr.  33.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  vizsgálatakor    harmadik  személyként  iratbetekintés    pedig 
megállapítható,  hogy  az  igényelt  adatok  megismerését  jogának  érvényesítése  nem  alapozza  meg,  és 
nincs  olyan  jogszabályon,  bírósági  vagy  hatósági  határozaton  alapuló  kötelezettsége,  amelynek 
teljesítéséhez szükségesek lennének. 
 
2. Budapest VII. Dohány u. 10. sz. 34514 hrsz. épület 
 
Az  ingatlannal  kapcsolatosan  2014.  január  1.  óta  építésügyi  és  örökségvédelmi  hatósági  döntés  nem 
került kiadásra. Jelenleg sincs folyamatban hatósági eljárás. 
 
Tájékoztatom,  hogy  a  közérdekű  adat  megismerésére  vonatkozó  igény  elutasítása  vagy  a  teljesítésre 
nyitva  ál ó  (il etve  a  meghosszabbított)  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén,  valamint  –  ha  a 
költségtérítést  nem  fizette  meg  –  a  másolat  készítéséért  megállapított  költségtérítés  összegének 
felülvizsgálata  érdekében  a  Fővárosi  Törvényszéken  (1363  Budapest,  Pf.  16-  1055  Budapest,  Markó 
utca 27.) keresettel élhet. 
A  közérdekű  adatok  megismeréséhez  fűződő  jogok  gyakorlásával  kapcsolatos  jogsértés  esetén  a 
Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  (1024  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor 
22/C.) is fordulhat. 
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 
Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint  
 
 
 
dr. Sára Botond 
 
kormánymegbízott megbízásából 
 
 
Sajti Zsuzsanna 
Sajti Zsuzsanna 2020.06.29 
08:57:19 +02'00'
osztályvezető 
 
 
Örökségvédelmi Osztály 
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. - Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 234.  
E-mail: [email protected] - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
KÉR Hivatali kapu azonosító: 422374158