Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön toma, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

miért nincs a 107-es busznak a Pázmány Péter sétányon saját BKK/busz sávja? Mikor terveznek kialakítani?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 19.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0026914/2024 

Szerb Tamás

[1][FOI #25005 e-mail]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Szerb Tamás!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2024. július 19-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét. Korábbi értesítésünkben tévesen tüntettük fel az
évszámot, mely miatt ezúton kérjük szíves elnézését!

 

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

 

Budapest, 2024. július 4.

                                   

Tisztelettel:

 

Aranyi Gabriella

Levelezési koordinátor

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #25005 e-mail]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0026914/2024 

Szerb Tamás

[1][FOI #25005 e-mail]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Szerb Tamás!

  

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2024. június 19-én érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - 107-es busz Pázmány Péter sétányon” tárgyú közérdekű
adatigénylésére, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A Pázmány Péter sétányon tapasztalataink szerint nem szokott olyan mértékű
torlódás kialakulni, ami önálló buszsáv létesítését indokolná. A Dombóvári
utat a Henryk Slawik rakpart és a Rákóczi hídról lehajtó forgalom tölti. A
Dombóvári úton kialakuló torlódás hathat vissza a Pázmány Péter sétány
Rákóczi híd előtti szakaszára.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium
megrendelésére a Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány – Dombóvári út
nyomvonalra elkészült a budai fonódó villamos hálózat II. ütemének
tervdokumentációja. Az engedéllyel rendelkező tervek szerint a Pázmány
Péter sétányon a mai két belső forgalmi sáv helyén épülnének meg a
villamosvágányok és az egyéni gépjármű forgalom számára egy-egy forgalmi
sáv maradna. A villamosok zárt pályán, részben füves vágányokon
haladhatnának, így a gépjármű forgalom nem lenne hatással a
közlekedésükre. A kivitelezés várható idejével kapcsolatban kérjük, hogy
az Építési és Közlekedési Minisztériumnál érdeklődjön.

 

A leírtakon kívül figyelmébe ajánljuk honlapunk fejlesztésekre vonatkozó
aloldalát ([2]https://bkk.hu/fejlesztesek/), ahol az összes lezárult,
folyamatban lévő vagy tervezett fejlesztésünkkel kapcsolatosan
tájékozódhat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2024. július 9.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Aranyi Gabriella

Levelezési koordinátor

BKK Zrt.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az
[3]Adatvédelem (bkk.hu) oldalon található.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[4]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [5][email cím]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[6]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #25005 e-mail]
2. https://bkk.hu/fejlesztesek/
3. https://bkk.hu/magunkrol/adatvedelem/
4. http://www.naih.hu/
5. mailto:[email cím]
6. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön toma, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.