Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Eredetileg a 107-es busz a Bosnyák térről indult volna a BudaParthoz a
https://hu.wikipedia.org/wiki/107-es_bus...
és
https://bkk.hu/hirek/2020/02/budapart-va...
szerint.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre van-e, vagy most e levelem hatására indítanak-e új vizsgálatot, mert a Bosnyák téren az új épületkomplexumok erősen indokolnák, hogy az eredeti tervek szerint odáig elérjen a 107-es busz? Kérem, legyenek kedvesek ezt újra megfontolni, és indítani, és kibővíteni, hogy az este később is közlekedjen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 8.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0013573/2024 

Szerb Tamás

[1][FOI #24665 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Szerb Tamás!

 

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2024. április 8-án érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - 107-es Busz” tárgyú közérdekű adatigénylésére, az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

A BKK Zrt. 2020 februárjában indított társadalmi egyeztetést a BudaPart
belvárosi kapcsolatának megteremtését szolgáló tervezett új buszjáratról,
mely az akkori tervek szerint csak csúcsidőszakban közlekedett volna
gyorsjáratként a Bosnyák tér és a BudaPart között 107E jelzéssel.

 

A társadalmi egyeztetés a koronavírus-járvány miatti lezárások előtt
indult, amikor még nem voltak ismertek a járvány, és az azzal
összefüggésben hozott intézkedések hatásai. Ahogy a társadalmi
egyeztetésben meghirdetett javaslat dokumentuma is jelzi
([2]https://bkk.hu/dontsunk-kozosen/tarsadal...),
a 107E járat feladata lett volna a nagy forgalmú Thököly úti járatok
tehermentesítése.

 

A járvány mintegy két éven keresztül jelentősen meghatározta és
folyamatosan alakította a világ, így Budapest utasforgalmi helyzetét is,
emellett a BudaParton megvalósuló beruházások is a korábban tervezettnél
később készültek el, az irodákba és a lakásokba beköltözők 2022-2023
években tudtak csak megjelenni az új negyedben.

 

A BKK Zrt. a társadalmi egyeztetést a járvány utasforgalmi hatásainak
megismerése után és a BudaParton zajló beruházások átadási idejének
ismeretében tudta lezárni módosított tartalommal: a járvány hatásai (pl.
home office munkavégzés széleskörű elterjedése) következtében  visszaesett
forgalom miatt a Thököly úti kapacitásbővítésre eddig nem volt szükség,
ezért a járat a Keleti pályaudvartól indul, viszont jelentősen szélesebb
üzemidőben közlekedik, hétköznapokon és hétvégén is – néhány perces
eltéréssel –  6 és 20 óra között jár.

 

A fentiek alapján kialakított új 107-es járat 2022 őszén indult be,
eleinte alacsony, később fokozatosan bővülő utasforgalommal, ahogy egyre
több irodaépület került átadásra a térségben, benépesült a MOL székháza és
birtokba vették az új lakóingatlanokat. A járat elindítását követően több
utasforgalmi mérést is végeztünk és a MOL Campus megnyitása után az itt
dolgozókkal és a BudaPart irodákban dolgozók körében online felmérést
tartottunk, amelyek figyelembevételével alakult ki a jelenlegi viszonylat
közlekedtetése.

 

A BKK Zrt. folyamatosan vizsgálja a járat utasforgalmának alakulását és
figyelemmel követi a BudaPart térségében az ingatlanberuházások átadását,
szükség esetén ehhez igazítja majd a járat által nyújtott kínálatot és a
járat útvonalát is. 

 

A BKK Zrt. hasonló elv szerint jár el a Bosnyák téren épülő új épületekkel
kapcsolatban is, a térségben közlekedő járatokról rendszeresen gyűjtjük az
utasforgalmi adatokat. A Thököly úton biztosított kapacitást az
utasforgalomhoz igazítjuk és szükség szerint bővítjük az ott közlekedő
járatokat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

 

Budapest, 2024.április 23.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Aranyi Gabriella

Levelezési koordinátor

BKK Zrt.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az
[3]Adatvédelem (bkk.hu) oldalon található.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[4]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [5][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a [6]bkk.hu/downloads/17221/ f hivatkozás alatt
érhető el.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #24665 email]
2. https://bkk.hu/dontsunk-kozosen/tarsadal...
3. https://bkk.hu/magunkrol/adatvedelem/
4. http://www.naih.hu/
5. mailto:[email address]
6. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...