MTáSz gazdálkodási, pénzügyi szabályzata 2020. szeptember 3-tól

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Táncsport Szakszövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2004. évi I. törvény a sportról (a továbbiakban: Stv.) 23. § (1) f)-ben előírt, 2020. SZEPTEMBER 3-TÓL HATÁLYBAN ÁLLÓ, 2020. szeptember 2-án a 171/2020(IX.02) számú MTáSz elnökségi határozattal – a 2020. szeptember 2-ig hatályban álló szabályzat módosításaképp - jóváhagyott MTáSz Gazdálkodási és Pénzügyi szabályzatot, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások a Stv.-nek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletnek megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat.
Kérem továbbá
a) (ha van ilyen) a 2020. szeptember 2-i módosításhoz igénybe vett megbízott céggel vagy ügyvéddel vagy ügyvédi irodával kötött megbízási szerződések dokumentumait, és a megbízások díját.
b) a 2020. szeptember 2-ai a szabályzatmódosítás előterjesztésének dátumát, az előterjesztő nevét és tisztségét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Bernau Péter

MTASZ - HDSA, Magyar Táncsport Szakszövetség

2 Melléklet

Tisztelt Bernau Péter!

A 2020. szeptember 30. napján érkezett közérdekű adatigénylését az alábbiak szerint teljesítem:

A 171/2020(IX.02) számú elnökségi határozat értelmében a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége jóváhagyta a Magyar TáncSport Szakszövetség Gazdálkodási és Pénzügyi szabályzatának módosítását, mely 2020. szeptember 3-án lépett hatályba. Ennek alapján mellékelten megküldöm további szíves felhasználására a Magyar TáncSport Szakszövetség 2020. szeptember 3. napjától hatályos Gazdálkodási és Pénzügyi Szabályzatát, mely tartalmazza az állami sportcélú támogatások sportról szóló 2004. évi I. törvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletnek megfelelő felhasználására vonatkozó előírásait is.

Fentiek mellett megküldöm további szíves felhasználásra a Magyar TáncSport Szakszövetség 3-15/2020 iktatószámú, 2020. augusztus 25. napján kelt Elnökségi Közleményét, melyben az Elnökség az alábbikat deklarálta: „Az Elnökség tájékoztatja Tagszervezeteit, hogy az Elnökség az Ellenőrző Testület levelében foglaltakra a közgyűlésen teljeskörű és megnyugtató választ ad. Az Elnökség tájékoztatja Tagszervezeteit, hogy az Elnökség 2019. májusától – a harmadik szakág létrejöttére tekintettel – megkezdte a szabályzatainak felülvizsgálatatát, melyek aktualizásálása jelenleg is folyamatban van”: 194/2019(VI.12) számú elnökségi határozat, 229/2019(VIII.30) számú elnökségi határozat, 238/2019(X.17.) számú elnökségi határozat, 239/2019(X.17.) számú elnökségi határozat, 263/2019(X.17.) számú elnökségi határozat, 287/2019(XI.21.) számú elnökségi határozat, 290/2019(XI.21.) számú elnökségi határozat, 297/2019(XII.19.) számú elnökségi határozat, 324/2019(XII.19) számú elnökségi határozat, 4/2020(I.23) számú elnökségi határozat, 39/2020(I.23) számú elnökségi határozat, 40/2020(I.23) számú elnökségi határozat, 130/2020(VI.16) számú elnökségi határozat, 136/2020(VI.16) számú elnökségi határozat, 137/2020(VI.16) számú elnökségi határozat, 153/2020(VII.31) számú elnökségi határozat, 154/2020(VII.31) számú elnökségi határozat, 171/2020(IX.02) számú elnökségi határozat, 191/2020(IX.14.) számú elnökségi határozat, 192/2020(IX.14.) számú elnökségi határozat, 193/2020(IX.14.) számú elnökségi határozat, 194/2020(IX.14.) számú elnökségi határozat.

A Magyar TáncSport Szakszövetség jelenleg hatályos Gazdálkodási és Pénzügyi Szabályzatát a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöke 2020. szeptember 1. napján terjesztette elő és mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkező könyvelő közreműködésével készítette el, melyet sportjogi szakjogász végzettséggel rendelkező jogász ellenőrzött, ellenérték nélkül, ingyenesen.

Fentiek mellett tájékoztatom, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség hiánytalanul benyújtotta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága részére a sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. § (1) bekezdésben felsorolt, a táncsport sportág rendeltetésszerű működése érdekében kötelezően megalkotott szabályzatait.

Tájékoztatom, hogy az Ön által hivatkozott, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kiadott állásfoglalás (NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalás) nem érhető el elektronikusan. Felhívom továbbá szíves figyelmét, hogy az állásfoglalás jogi kötőerővel nem bíró dokumentum.

Üdvözlettel,
Papp-Klisóczki Alexandra
főtitkár /general secretary
Magyar TáncSport Szakszövetség
Hungarian DanceSport Association
H-1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
tel. (+36) 1 460 6921
fax (+36) 1 460 6922
tel. (+36) 306826342
web www.mtasz.hu

idézett részek megjelenítése