Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Zárt ülésen elhangzottakról nyilvános közlemény'.


 
 
 
 
 
Iktatószám: ALT/719/2023 
 
Tárgy: közérdekű adatigénylés teljesítése 
 
 
Erdősi Éva részére 
elektronikus úton: 
[email protected] 
 
 
Tisztelt Erdősi Éva

 
 
 
2023. október 16. napján elektronikus úton érkezett „Közérdekűadat igénylés - Zárt ülésen 
elhangzottakról nyilvános közlemény
” tárgyú megkeresésére válaszul kérem, fogadja az 
alábbiakat. 
 
 
„Kérem, szíveskedjen szíves tájékoztatását, hogy az Önök által zárt ülésnek nyilvánított és 
így összehívott 2023.10.19. napján megtartott SZEFOB ülésről hogyan jelenhetett meg az 
önkormányzat hivatalos oldalán egy közlemény mely beszámolt a zárt ülésen tárgyaltak 
egy részéről!” 
 
Tájékoztatom, hogy Ilyen adat rögzítésére semmilyen módon nem került  sor, közérdekű 
adat  nem  keletkezett.  A  bizottság  zárt  ülésére  vonatkozó  szabályait  az  Önkormányzat 
működésére  vonatkozó  jogszabályok  határozzák  meg,  melyek  a  Nemzeti 
Jogszabálytárban megtalálhatóak (njt.hu).  
 
Tájékoztatom, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja alapján: „közérdekű adat: az állami vagy helyi 
önkormányzati  feladatot,  valamint  jogszabályban  meghatározott  egyéb  közfeladatot 
ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében  lévő  és  tevékenységére  vonatkozó  vagy 
közfeladatának  ellátásával  összefüggésben  keletkezett, a személyes adat fogalma alá 
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 
il etékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 
valamint  a  gazdálkodásra,  a  megkötött  szerződésekre  vonatkozó  adat;”  Ugyanezen 
törvény 26. § (2) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv 
feladat-  és  hatáskörében  eljáró  személy  neve,  feladatköre,  munkaköre,  vezetői 
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a 
személyes  adatai,  amelyek  megismerhetőségét  törvény  előírja.  A  jogszabályok 
alkalmazhatósága,  értelmezése,  jogi  állásfoglalások,  iránymutatások  vagy  az 
Önkormányzat  működését  bemutató  eljárások  meghatározása  nem  tartozik  az 
Önkormányzat által kezelt, tevékenysége során keletkezett vagy általa rögzített adatok 
körébe, így azt közérdekű adatkérésre megküldeni sem lehet. Felhívom figyelmét, hogy az 
1211 Budapest, Szent Imre tér 10. • Levélcím: 1751 Bp., Pf. 85. • Telefon: +36 1 427 6100  • Fax: +36 1 276 4768 
e-mail: [email protected] • Honlap: www.csepel.hu 

 
ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
jogi tanácsadást kizárólag a 4. § szerint jogosítottak végezhetnek.  
 
E  körben  az  Info  tv.  31.  §-a  alapján  jogorvoslati  lehetőségeiről  az  alábbiak  szerint 
tájékoztatom:  A  közérdekű  adat  megismerésére  vonatkozó  igény  elutasítása  vagy  a 
teljesítésre  nyitva  álló,  vagy  az  adatkezelő  által  a  meghosszabbított  határidő 
eredménytelen  eltelte  esetén,  valamint  az  adatigénylés  teljesítéséért  megál apított 
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény 
elutasításának  közlésétől,  a  határidő  eredménytelen  elteltétől,  il etve  a  költségtérítés 
megfizetésére  vonatkozó  határidő  lejártától  számított  harminc  napon  belül  kel  
megindítani az igényt  elutasító közfeladatot  el átó szerv  ellen. Az országos il etékességű 
közfeladatot  ellátó  szerv  ellen  indult  per  kivételével  a  per  a  járásbíróság  hatáskörébe 
tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság il etékes. 
 
Az Info tv. 52. § szerint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) vizsgálatát is, mely az igény elutasításának 
közlésétől,  a  határidő  eredménytelen  elteltétől,  il etve  a  költségtérítés  megfizetésére 
vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető. 
 
 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 
 
 
Budapest, „dátum: elektronikus aláírás szerint” 
 
 
 
 
dr. Villányi Digitálisan aláírta: 
dr. Villányi Dóra 
 
Tisztelettel:  
Dóra 
 Zsófia 
Dátum: 
2023.11.21 
 
Zsófia
15:59:04 +01'00'
 
 
dr. Vincze Anikó  
 
 
jegyző h. 
 
 
 
1211 Budapest, Szent Imre tér 10. • Levélcím: 1751 Bp., Pf. 85. • Telefon: +36 1 427 6100  • Fax: +36 1 276 4768 
e-mail: [email protected] • Honlap: www.csepel.hu