Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága'.


 
 
 
 
Iktatószám: ALT/719/2023 
 
 
Tárgy: közérdekű adatigénylés 
 
Erdősi Éva részére 
elektronikus úton: [email protected] 
 
Tisztelt Erdősi Éva! 
 

 
2023.  április  13.  napján  érkezett,  „Közérdekűadat  igénylés  -  Csepeli  Városgazda 
Közhasznú Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága
” tárgyú megkeresésére válaszul kérem 
fogadja a következő tájékoztatást. 
 
1.  Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságának 2021.,2022. és 
2023. évi munkatervét, a felügyelő bizottsági ülések jegyzőkönyveit, 
határozatait ugyanerre az időszakra vonatkozóan! 

 
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának 2021., 2022. 
és  2023.  évi  munkaterve,  az  ülések  jegyzőkönyvei,  határozatai  az  alábbi  linken 
érhetőek el: 
https://nextcloud.varosgazda.eu/s/YCXjrz93s9jKiRm 
 
2.  Kérem tájékoztatását, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-
nél van-e belső ellenőr! 
 
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alkalmaz belső ellenőrt. 
 
3.  Kérem tájékoztatását, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-
nél volt-e szakmai ellenőrzés az önkormányzati bérlakások kezelésére 
vonatkozóan és ha volt, akkor kérem küldje meg ennek jegyzőkönyvét! 

 
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. önkormányzati bérlakások kezelésére 
vonatkozó szakmai ellenőrzési dokumentumai az alábbi linken érhetőek el: 
https://nextcloud.varosgazda.eu/s/YCXjrz93s9jKiRm 
 
4.  Kérem tájékoztatását a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
felügyelő bizottság elnökére és tagjaira vonatkozóan, mely tartalmazza a 
nevüket és díjazásukat! 

 
1211 Budapest, Szent Imre tér 10. • Levélcím: 1751 Bp., Pf. 85. • Telefon: +36 1 277 5172 • Fax: +36 1 276 4768 
e-mail: [email protected] • Honlap: www.csepel.hu 

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának elnökére és 
tagjaira vonatkozó adatok az alábbi linken érhetőek el: 
https://varosgazda.eu/vezeto-tisztsegviselok/  
 
Tájékoztatom, hogy az Ön által kért iratok másolatából a személyi adatok, továbbá 
az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi 
CXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Infotv.)  27.  §  (6)  bekezdése,  valamint  a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgttm tv.) 7/I. §-a szerinti adatok kerültek kitakarásra.  
 
 
Indokolásul  előadom,  hogy  az  Infotv.  3.  §  5.  pontja  alapján:  „közérdekű  adat:  az 
állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 
vonatkozó  vagy  közfeladatának  ellátásával  összefüggésben  keletkezett,  a 
személyes  adat  fogalma alá  nem eső,  bármilyen  módon  vagy  formában  rögzített 
információ  vagy  ismeret,  függetlenül  kezelésének  módjától,  önálló  vagy 
gyűjteményes  jellegétől,  így  különösen  a  hatáskörre,  illetékességre,  szervezeti 
felépítésre,  szakmai  tevékenységre,  annak  eredményességére  is  kiterjedő 
értékelésére,  a  birtokolt  adatfajtákra  és  a  működést  szabályozó  jogszabályokra, 
valamint  a  gazdálkodásra,  a  megkötött  szerződésekre  vonatkozó  adat;”  3.  §  6. 
pontja alapján:  „közérdekből  nyilvános  adat:  a  közérdekű  adat  fogalma  alá  nem 
tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét 
vagy  hozzáférhetővé  tételét  törvény  közérdekből  elrendeli;”  Az  Infotv.  27.  §  (6) 
bekezdése szerint az adat megismerésére vonatkozó igény elutasítható, ha az adat 
megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét, vagy a feladat- 
és  hatáskörének  illetéktelen  külső  befolyástól  mentes  ellátását,  így  különösen  az 
adatot  keletkeztető  álláspontjának  a  döntések  előkészítése  során  történő  szabad 
kifejtését veszélyeztetné, továbbá a Kgttm tv. 7/I §-a szerint nem ismerhető meg a 
köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság  tevékenységével  kapcsolatos  adat,  ha 
annak  megszerzése  vagy  nyilvánosságra  hozatala  a  társaság  tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okoz.    
 
E  körben  az  Infotv.  31.  §-a  alapján  jogorvoslati  lehetőségeiről  az  alábbiak  szerint 
tájékoztatom: A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a 
teljesítésre  nyitva  álló,  vagy  az  adatkezelő  által  a  meghosszabbított  határidő 
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított 
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az 
igény  elutasításának  közlésétől,  a  határidő  eredménytelen  elteltétől,  illetve  a 
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon 
belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Az országos 
illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a járásbíróság 
1211 Budapest, Szent Imre tér 10. • Levélcím: 1751 Bp., Pf. 85. • Telefon: +36 1 277 5172 • Fax: +36 1 276 4768 
e-mail: [email protected] • Honlap: www.csepel.hu 

hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten 
a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. 
 
Az  Infotv.  52.  §  szerint  kezdeményezheti  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és 
Információszabadság  Hatóság  (1055  Budapest,  Falk  Miksa  u.  9-11.)  vizsgálatát  is, 
mely az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve 
a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül 
kezdeményezhető. 
 
 
 
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 
 
Budapest, „dátum: elektronikus aláírás szerint” 
dr. 
Digitálisan 
aláírta:  dr. 
 
Tisztelettel: 
Vincze Vincze Anikó 
 
Dátum: 
2023.04.28 
 
Anikó 07:12:46 +02'00'
 
 
dr. Vincze Anikó  
 
jegyző 
1211 Budapest, Szent Imre tér 10. • Levélcím: 1751 Bp., Pf. 85. • Telefon: +36 1 277 5172 • Fax: +36 1 276 4768 
e-mail: [email protected] • Honlap: www.csepel.hu