Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'A Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelyén lévő monitoring kutak vízjogi létesítési engedélye'.FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Vízikönyvi szám: 6.2/d/511
Tárgy:  Göd,   056   hrsz.   alatti   ingatlanon
lévő   Samsung   SDI   Magyarország   Zrt.
telephelyén   tervezett   monitoring   kutak
vízjogi létesítési engedélye
Hiv.szám:  35100-16613/2022. ált.
Ügyintéző: Szabó Bianka
 Bodnár Balázs
Telefon:     (36-1)459-2476
e-mail:
[email protected]
H A T Á R O Z A T
1./ Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. (2131 Göd, Schenek István
utca 1.; adószám: 12627884-2-44; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Terv-Consult Kft.
(2335 Taksony, Keleti Ágnes utca 8.; a továbbiakban: Tervező) által készített 2022. október
27.   napján   kelt   dokumentáció   alapján,   a   2./   pontban   ismertetett   vízilétesítmények
megvalósítására
vízjogi létesítési engedélyt
adok.
2./ Létesül: 5 db monitoring kút a Göd 056 hrsz.-ú ingatlanon
2.1./ A tervezett kutak helye és műszaki adatai:
Z
Talpmélység
Szűrőzés
Kút jele
EOV X
EOV Y
terep
(mBf)
(m)
(m – m)
MK 1.
259 157
659 246
142,1
32
5,5 – 30,0
MK 2.
258 622
658 878
143,8
32
5,5 – 30,0
MK 3.
259 135
658 248
132,0
20
5,5 – 18,0
MK 4.
259 440
658 375
132,0
20
5,5 – 18,0
MK 5.
259 548
658 577
132,0
20
5,5 – 18,0
Csövezés:
Ø 125/116 mm PVC béléscső
Szűrőzés:
Ø 125/116 mm PVC szűrő (résméret: 0,5 mm)
Talplezárás:
PVC végelzáró idom
Gyűrűstérkitöltés:
0,0 – 4,5 m: agyagtömítés
4,5 – 5,0 m: homok
5,0 m alatt talpmélységig: szűrőkavics (szemcseméret: 2-8 mm)
Kútfej:
acél védőcső betongallérral, zárható kútsapkával
2.2./ Vízkészletadatok:
 Vízkészlet jellege:
felszín alatti víz (talajvíz)
 Vízhasználat jellege:
monitoring
Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak előzetes
időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

2
A kutak üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.)   15/C.   §   (1)   bekezdés   c)   pontja   alapján   mentes   a   vízkészletjárulék-fizetési
kötelezettség alól.

2.3./ Vízügyi objektumazonosítók:
VOR
Objektum név
Objektum típus
Göd, Samsung SDI, 056 hrsz., MK 1.
AUN492
kút
monitoring kút
Göd, Samsung SDI, 056 hrsz., MK 2.
AUN494
kút
monitoring kút
Göd, Samsung SDI, 056 hrsz., MK 3.
AUN496
kút
monitoring kút
Göd, Samsung SDI, 056 hrsz., MK 4.
AUN498
kút
monitoring kút
Göd, Samsung SDI, 056 hrsz., MK 5.
AUN500
kút
monitoring kút
3./ E vízjogi létesítési engedély 2028. január 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának
meghosszabbítása   -   előbbi   időpont   lejárta   előtt   -  a   vízgazdálkodási   hatósági   jogkör
gyakorlásáról
  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm.   rendelet],   valamint  a   vízjogi   engedélyezési   eljáráshoz   szükséges   dokumentáció
tartalmáról
 szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.
4.1./ Előírások:
1. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a
vízügyi hatóságra bejelenteni.
2. Az   építés   ideje   alatt   Engedélyesnek   a   kivitelezéshez   szükséges   érvényes
hozzájárulásokkal rendelkeznie kell.
3. A   fúrási   munka   megkezdésének   időpontjáról   a   vízügyi   hatóságot   a   munkálatok
megkezdése előtt 8 munkanappal értesíteni kell.
4. A   felszín   alatti   vízkészletekbe   történő   beavatkozás   és   a   vízkútfúrás   szakmai
követelményeiről szóló rendelet alapján kút kivitelezését az végezheti, aki az Országos
Képzési   Jegyzék   szerint   vízkútfúró   szakképesítést   szerzett,   vagy   olyan   szakirányú
középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a
kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy
szakirányú   felsőfokú   végzettséggel   rendelkezik   és   kútkivitelezési   jogosultsággal
rendelkező   személy   az   elsajátított   kút-kivitelezési   gyakorlatot   számára   igazolja,
valamint   a   vízkutatási   és  vízfeltárási   célból   végzett   fúrási,   kútépítési,   kúttisztítási,
kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a
bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolással
rendelkezik,   vagy   a   gépek   biztonsági   követelményeiről   és   megfelelőségének
tanúsításáról   szóló   miniszteri   rendelet   szerinti   EK   megfelelőségi   nyilatkozattal
rendelkezik.
5. A   jogosultságokat   igazoló   dokumentumok   másolatát   mellékelni   kell   a   kút
kivitelezésének időpontjáról szóló értesítéshez.
6. A   fúrási   munkálatok   kivitelezését   felügyelő   személyek   kötelesek   az   előírt
nyilvántartások, naplók valósághű és pontos vezetésére.

3
7. A   vízjogi   létesítési   engedélyt,   az   engedélyes   tervet,   a   berendezés   alkalmasságára
vonatkozó   bizonylatokat,   a   munkavégzés   minden   lényeges   körülményét   rögzítő
dokumentációt, illetve a napi jelentést a helyszínen kell tartani.
8. A munkaterületet körül kell keríteni.
9. A fúrási tevékenységhez szükséges terület kialakításánál a munkák megkezdése előtt a
humuszréteget le kell termelni és elkülönítve deponálni.
10. A fúrási tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján meg
kell   akadályozni   a   földtani   közegek   és   a   felszín   alatti   vizek   szennyeződését.
Gondoskodni kell a felszíni vizek szakszerű kizárásáról.
11. A   felső   szennyeződések   kizárása   érdekében   a   gyűrűstéret   a   megfelelő   helyen
vízzáróan tömíteni kell.
12. Gondoskodni   kell   az   esetlegesen   szennyezett   furadék   környezetre   ártalommentes
elhelyezéséről.
13. A fúrás területén a felszíni vizek és a csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről és az
esetlegesen szennyezett csapadékvíz gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell.
14. Talajszennyezés   esetén   a   kárelhárítási   munkát   haladéktalanul   meg   kell   kezdeni,   a
szennyezést   okozó   körülményt   meg   kell   szüntetni,   a   szennyezés   tényét   és
körülményeit az illetékes hatóságnak telefonon azonnal, írásban pedig legkésőbb a
következő munkanapon jelenteni kell.
15. A kutak végleges talpmélységét a fúráskor megütött és az azt követően mért nyugalmi
talajvízszint   figyelembevételével   kell   megválasztani   úgy,   hogy   a   rendeltetésszerű
használat alacsonyabb talajvízállású időszakokban is biztosított legyen.
16. A   fúrás   során   rétegváltozásonként,   de   legalább   5   méterenként   furadékmintát   kell
venni.
17. A szűrőzés pontos mélységközét a fúrási rétegsor kiértékelésének megfelelően kell
kialakítani. A szűrő kialakításánál figyelembe kell venni a réteg szemcseösszetételét,
valamint   figyelemmel   kell   lenni   arra,   hogy   a   kutak   különböző   víztesteket,   illetve
egymástól   jelentősen   eltérő   hidrodinamikai   és   vízkémiai   tulajdonságú   vizeket   ne
kapcsoljanak össze egymással.
18. A   kész   kutakban   tisztító   szivattyúzást   kell   végezni.   A   kúttisztítás   során   felszínre
hozott víz befogadóba történő elvezetését környezetkímélő módon kell megoldani.
19. A kutak kialakítását követően alapállapot-vizsgálatot kell végezni, melynek során az
alábbi komponenseket kell vizsgálni:
 általános vízkémiai paraméterek,
 toxikus fémek és félfémek,
 összes alifás szénhidrogén (TPH),
 NMP (1-metil-2-pirrolidon),
 lítium.
20. A mintavételezéseknél, a minták analitikai vizsgálatánál a földtani közeg és a felszín
alatti   víz   szennyezéssel   szembeni   védelméhez   szükséges   határértékekről   és   a
szennyezések   méréséről
  szóló   rendelet   előírásai   szerint   kell   eljárni,   továbbá   az
eredmények   kiértékelésénél   az   e   rendeletben   meghatározott   határértékeket   kell
figyelembe venni.
21. A  mintavételeket   és a minőségvizsgálatokat  a  felszín  alatti   vizek védelméről  szóló
rendelet alapján csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti.
A mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatát, valamint
az akkreditációt igazoló okirat másolatát az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez
benyújtandó vízvizsgálati jelentéshez mellékelni kell.
22. A   kútfej   végleges   kialakításáig   a   kutak   ideiglenes   lezárásáról,   védelméről   a
kivitelezőnek gondoskodni kell. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és

4
a   vízkútfúrás   szakmai   követelményeiről  szóló   rendelet   alapján   a   kútfejet   úgy   kell
kialakítani, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, továbbá azon keresztül a
felszín alatti víz ne szennyeződhessen el.
23. A kivitelezési munkák befejezését követően a munkaterület rendezését a kivitelezőnek
el kell végezni, a fúrási tevékenységhez szükséges területet rekultiválni kell.
24. A kutak pontos helyének megállapítására geodéziai bemérés szükséges, melynek során
pontosan meg kell határozni az EOV X és Y koordinátákat, a terep- és csőperem Balti
tengerszint feletti magasságát, illetve a vízszintmérés referenciapontját.
25. A   kivitelezési   munkák   befejezését   követően   műszaki   átadás-átvételi   eljárást   kell
tartani. A műszaki átadás-átvételi eljárásról annak időpontja előtt 8 nappal értesíteni
kell a vízügyi hatóságot.
26. A   sikeres   műszaki   átadás-átvételt   követő   30   napon   belül  a   vízjogi   engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról  szóló rendeletben,  a vízgazdálkodási
hatósági   jogkör   gyakorlásáról
  szóló   rendeletben,   valamint  a   felszín   alatti
vízkészletekbe  történő  beavatkozás  és  a  vízkútfúrás  szakmai követelményeiről
  szóló
rendeletben   meghatározott   tartalmú   engedélyezési   dokumentáció   és   mellékletek
benyújtásával   az   elkészült   vízilétesítményekre   vízjogi   üzemeltetési   engedélyt   kell
kérni a vízügyi hatóságtól. A megvalósulási tervdokumentációnak tartalmaznia kell
különösen:
 a kutak megvalósult műszaki adatait;
 a kutak geodéziai adatait;
 a vízminőség-vizsgálati eredményeket kiértékelve, a mintavételi  és laboratóriumi
jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatának csatolásával;
 vízszintadatot (mBf-ben is megadva);
 a fúrási napló másolatát.
27. Amennyiben   jelen   engedély   alapján   tárgyi   vízilétesítmények   nem   kerülnek
megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül
Engedélyesnek be kell nyújtani az erre vonatkozó nyilatkozatát a vízügyi hatóságra.
28. A   Közép-Duna-völgyi   Vízügyi   Igazgatóság   (1088   Budapest,   Rákóczi   út   41.;   a
továbbiakban: KDVVIZIG) 04197-0002/2022. számú vagyonkezelői hozzájárulásában
előírtakat be kell tartani.
4.2./  A   Pest   Vármegyei   Kormányhivatal   Környezetvédelmi,   Természetvédelmi   és
Hulladékgazdálkodási   Főosztály   (a   továbbiakban:   Környezetvédelmi   Hatóság)
PE-06/KTF/37541-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A munkagödröket reggelente ellenőrizni kell, az esetlegesen bekerült kisemlősöket,
hüllőket, kétéltűeket ki kell emelni és szabadon kell engedni.
2. A létesítési és üzemeltetési tevékenység során védett-, fokozottan védett fajok egyedei
nem károsodhatnak.
A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén  az általános
közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133.
§   alapján   az   FKI-KHO   végrehajtási   eljárást   indít,   amelyben   az   Ákr.   131.   §   (2)-(3)
bekezdésében és  a bírósági végrehajtásról  szóló 1994. évi LIII.  törvény (a továbbiakban:
Vht.) 174. § c) pontjában foglalt pénzbírság kiszabásának van helye.
Az engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Vgtv. 32/A. §
(1)   bekezdése   alapján   az   FKI-KHO   Engedélyest   vízgazdálkodási   bírság   megfizetésére
kötelezi.

5
A  munkálatok   csak   e   határozat   véglegessé   válását   követően   kezdhetők   meg.   Jelen
engedély a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Jelen engedély nem mentesíti Engedélyest az építéshez szükséges más hozzájárulások,
hatósági engedélyek beszerzése alól!

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 35 000 Ft, melyet a
Tecton Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) megfizetett.

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás  a Samsung SDI Magyarország
Gyártó   és   Értékesítő   Zártkörűen   Működő   Részvénytársaság   Göd   területén   megvalósuló
beruházásával   összefüggő   közigazgatási   hatósági   ügyek   nemzetgazdasági   szempontból
kiemelt   jelentőségű   üggyé   nyilvánításáról
  szóló   114/2016.   (VI.   1.)   Korm.   rendelet,  az
egyes   gazdaságfejlesztési   célú   és   munkahelyteremtő   beruházásokkal   összefüggő
közigazgatási   hatósági   ügyek   nemzetgazdasági   szempontból   kiemelt   jelentőségű   üggyé
nyilvánításáról,   valamint   egyes  nemzetgazdasági   szempontból   kiemelt   jelentőségű  üggyé
nyilvánításról  szóló  kormányrendeletek  módosításáról
  szóló  141/2018.   (VII.  27.)   Korm.
rendelet   hatálya   alá   tartozik,  a   nemzetgazdasági   szempontból   kiemelt   jelentőségű
beruházások   megvalósításának   gyorsításáról   és   egyszerűsítéséről
  szóló   2006.   évi   LIII.
törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) bekezdése, valamint az Ákr.
88.   §   (3)   bekezdése   alapján   jelen   döntésről   készült   hirdetményt   az   FKI-KHO
hirdetőtábláján   és   honlapján   (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-
hirdetotabla) közzéteszem. 

Jelen vízjogi  létesítési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
alapját   képező   határozatban   –   meghatározott,   a   vízilétesítményekre   vonatkozó   műszaki
alapadatokat,   továbbá   a   kivitelezéshez   kapcsolódó   jogokat   és   jogi   szempontból   jelentős
tényeket,   annak   tudomásulvételéről   szóló  nyilatkozat   ügyfél   általi   kézhezvételét   követő   8
napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.
A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált
döntés   ellen   –   jogszabálysértésre   hivatkozással   –   közigazgatási   per   indítható   a   közléstől
számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de az FKI-KHO-hoz
elektronikus   úton   benyújtott   keresetlevél   előterjesztésével.   A   közigazgatási   perben   tárgyi
illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján
a   közigazgatási   perben   a   jogi   képviselet   kötelező.  A   közigazgatás   perrendtartásról  szóló
2017.   évi   I.   törvény   (a   továbbiakban:   Kp.)   39.   §   (6)   bekezdésére   tekintettel   ha   törvény
eltérően   nem   rendelkezik,   a   keresetlevél   benyújtásának   a   közigazgatási   cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya nincs.
I N D O K O L Á S
Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező 2022. november 28. napján érkezett levelében e
határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. 
A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:
− Engedélyes megnevezését, címét, valamint meghatalmazását, mely szerint Tervező a
nevében eljárhat;
− az engedélyezési tervek elektronikusan benyújtott példányát;

6
− az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Göd 056 hrsz.);
− az érintett közművek kezelőinek 342693953 számú közműnyilatkozatát (DMRV Zrt.,
ELMŰ Hálózati Kft., OPUS TIGÁZ Zrt., FGSZ Földgázszállító Zrt.);
− a KDVVIZIG 04197-0002/2022. számú vízügyi  objektumazonosítási nyilatkozatát és
vagyonkezelői hozzájárulását;
− műszaki leírást;
− tervezői nyilatkozatot (Kiss Judit, 13-5052, Rung József, 13-11146);
− igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.
A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:
A   Környezetvédelmi   Hatóság   PE-06/KTF/37541-2/2022.   számú   szakhatósági
állásfoglalásában   a   rendelkező   részben   foglalt   előírásokkal   hozzájárult   az   engedély
kiadásához. 
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„A   Pest   Megyei   Kormányhivatal   Környezetvédelmi,   Természetvédelmi   és
Hulladékgazdálkodási   Főosztályhoz   (a   továbbiakban:   Környezetvédelmi   Hatóság)   2022.
december  5.   napján   érkezett   Hatóság  35100/16613-1/2022.ált.  számú  megkeresése  tárgyi
vízjogi létesítési engedélyezés ügyében.
A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:
A   Göd   külterület,   056   hrsz.-ú   ingatlan   jogszabály   által   kihirdetett   országos   jelentőségű
védett, és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. §
(2)   bekezdés   alapján   ex   lege   védett   természeti   területet,   illetve   nyilvántartott   természeti
értéket   nem   érint.   Továbbá   a  terület   nem   képezi  részét  az  európai   közösségi  jelentőségű
természetvédelmi   rendeltetésű   területekről  szóló   275/2004.   (X.   8.)   Korm.   rendelet   és  az
európai   közösségi   jelentőségű   természetvédelmi   rendeltetésű   területekkel   érintett
földrészletekről  szóló  14/2010.   (V.   11.)   KvVM   rendelet   által   meghatározott   Natura   2000
hálózat területének, illetve a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009.
(X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezete sem érinti. 
A Tvt.  5. §  (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más
szervezet  kötelessége  a  természeti   értékek  és  területek   védelme.   Ennek   érdekében  a  tőlük
elvárható   mértékben   kötelesek   közreműködni   a   veszélyhelyzetek   és   károsodások
megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti
állapot helyreállításában.”
A Tvt. 16. § (5) bekezdése szerint „a vízfolyások és tavak természetes és természet közeli
állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni.”
A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján „tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése,
engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”
A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján: „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása,
kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-,
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”
A tárgyi vízilétesítmények nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes környezethasználati
engedély   kötelesek,   nem   tartoznak   a   környezeti   hatásvizsgálati   és   az   egységes
környezethasználati   engedélyezési   eljárásról   szóló   314/2005.   (XII.   25.)   Korm.   rendelet
hatálya alá,  továbbá  nem  tartoznak  a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt, a környezeti hatások jelentősége
szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények közé (külterület, monitoring kutak
létesítése).
Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint a terület kármentesítéssel nem érintett. 


7
A hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva
megállapítottam,   hogy   a   vonatkozó   jogszabályi   előírások   betartásával   a   tervezett
tevékenység, illetve a vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása környezetvédelmi, táj- és
természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.
Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok   kijelöléséről   szóló   531/2017.   (XII.   29.)   Korm.   rendelet   [a   továbbiakban:
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet 16. táblázat 9-
10. és 21. pontja és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

− Tárgyi létesítmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen
Működő   Részvénytársaság   Göd   területén   megvalósuló   beruházásával   összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról   szóló   114/2016.   (VI.   1.)   Korm.   rendelet,   valamint   az   egyes
gazdaságfejlesztési   célú   és   munkahelyteremtő   beruházásokkal   összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról,   valamint   egyes   nemzetgazdasági   szempontból   kiemelt   jelentőségű
üggyé   nyilvánításról  szóló   kormányrendeletek   módosításáról   szóló  141/2018.   (VII.
27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

− Az   ügyintézésre   vonatkozó   határidőt   a   nemzetgazdasági   szempontból   kiemelt
jelentőségű   beruházások   megvalósításának   gyorsításáról   és  egyszerűsítéséről   szóló
2006. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdés tartalmazza.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
Kérem   a   Tisztelt   Hatóságot,   hogy   határozatát   az   Ákr.   85.   §   (1)   bekezdése   értelmében
szíveskedjék a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni.”

Az  eljárás  során közreműködő  szakhatóság  állásfoglalását  és  indokolását  az Ákr.   81.  §  (1)
bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4)
bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében
támadható meg.
Az FKI-KHO a kérelem vizsgálatakor megállapította, hogy az  Ákr. 41. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek nem állnak fenn, sommás eljárás lefolytatásának nincs helye, ezért a
kérelmet az Ákr. 43. §-ában foglaltak szerint teljes eljárásban bírálta el, amelyről az Ákr. 43.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatást bocsátott ki. 
A   monitoring   kutak   a   telephelyen   folytatott   tevékenységek   felszín   alatti   vízre   gyakorolt
hatásának nyomon követése érdekében létesülnek.
A   kutak   kitűzött   helyei   a   35100/3991-34/2022.ált.   számú,   monitoring   tervet   elfogadó
határozatban   foglalt   koordinátáktól   eltérnek.   A   kérelemhez   mellékelt   dokumentáció   4.1.
pontja szerint az eltérés oka az, hogy a korábban „megadott koordináták részben a tervezett
burkolatokba estek, illetve a Samsung Zrt területén kívül helyezkedtek el”
.
A tervezett vízilétesítmények a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló
1242/2022.   (IV.   28.)   Korm.   határozattal   elfogadott   vízgyűjtő-gazdálkodási  terv   szerint   az
sp.1.13.1. Duna bal parti vízgyűjtő – Vác-Budapest sekély porózus víztestet érintik, melynek
állapota   mennyiségi   szempontból  jó,   de   fennáll   a   gyenge   állapot   kockázata,   míg   kémiai
szempontból gyenge minősítésű.

8
Tárgyi vízilétesítmények a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények   védelméről
  szóló   123/1997.   (VII.   18.)   Korm.   rendelet   szerint   kijelölt
vízbázisvédelmi területet nem érintenek.
A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2.
számú  melléklete   szerint,   a  7.   §  (4)   bekezdésében  meghatározott   1:100   000  méretarányú
országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny terület.
A   benyújtott   kérelemből,   annak   mellékleteiből   és   az   engedélyezési   eljárás   anyagából
megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak.
A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1)
bekezdése,   valamint   a   72/1996.   (V.   22.)   Korm.   rendelet   előírásainak   figyelembevételével
engedélyeztem. 
Jelen engedély hatálya a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján került
megállapításra.   Jelen   engedély   hatályának   meghosszabbítása   a   72/1996.   (V.   22.)   Korm.
rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.
Felhívom   a   figyelmet   arra,   hogy   a   2006.   évi   LIII.   törvény   3.   §-a   alapján   az   engedély
módosítása  iránti  eljárás ügyintézési határideje a kérelem  beérkezésétől  számított  42  nap,
melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.
Felhívom   továbbá   a   figyelmet,   hogy   a   jelen   engedély   véglegessé   válása   előtt   vagy
hatályának   lejártát   követően   végzett   létesítési   munkálatok   engedély   nélkülinek
minősülnek, és a Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk
után.   A   Vgtv.   29.   §   (4)   bekezdése   szerint:  „Ha   a   vízimunka   elvégzése,   illetve   a
vízilétesítmény   megépítése   vagy   átalakítása   végleges   hatósági   engedély   nélkül,   vagy   a
végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély
kiadása   megtagadható.   Amennyiben   a   vízügyi   hatóság   a   vízimunka,   vízilétesítmény
megvizsgálása után - az eset összes  körülményeire is figyelemmel  - a létesítő részére a
fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését
kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély
nélküli   vízimunka   vagy  vízhasználat   esetén  1  000  000  forintig   terjedhet.   A  természetes
személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.”

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

A   felszín   alatti   vízkészletekbe   történő   beavatkozás   és   a   vízkútfúrás   szakmai
követelményeiről
  szóló   101/2007.   (XII.   23.)   KvVM   rendelet   [a   továbbiakban:
101/2007.   (XII.   23.)   KvVM   rendelet]   13.   §   (2)   bekezdése   szabályozza   a   kút
kivitelezésének személyi, képesítési követelményeit.

A mintavételezéseket, a minták analitikai vizsgálatát és az eredmények értékelését a
földtani   közeg  és  a  felszín  alatti   víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges
határértékekről  és  a  szennyezések  méréséről
  szóló  6/2009.   (IV.   14.)   KvVM-EüM-
FVM együttes rendelet 4. számú mellékletének előírásai szerint kell végezni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a mintavételeket és
laboratóriumi   vizsgálatokat   akkreditált   mintavevő   szervezettel,   illetve   akkreditált
laboratóriummal kell elvégeztetni.

9

A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a kútfejet úgy kell
kialakítani, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, továbbá azon keresztül a
felszín alatti víz ne szennyeződhessen el, illetve – szabad kifolyású kút esetén – ne
keletkezzen szabad vízfolyás.

A vízjogi üzemeltetési engedély alapjául szolgáló dokumentáció tartalmát a 41/2017.
(XII.   29.)   BM   rendeletben,   a   72/1996.   (V.   22.)   Korm.   rendeletben,   valamint   a
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell összeállítani.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól
  szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III.
31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.9.1. sorszáma (5X) alapján állapítottam meg.
Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése
alapján  Engedélyes  köteles.  Az igazgatási szolgáltatási díjat a Tecton Kft. (1031 Budapest,
Záhony utca 7.) megfizette.
A 2006. évi LIII.  törvény 2. § (1) bekezdése szerint a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró
hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló
végzések kivételével – hirdetményi úton közli.
Fentiek figyelembevételével, valamint az Ákr. 88. § (3) bekezdésére tekintettel a határozatról
szóló   hirdetményt   az   FKI-KHO   a   hivatalában   és   a   honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.
A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton
történő   közlés   esetén,   ha   a   döntés   az   ügyfél   számára   kötelezettséget   állapít   meg,   vagy
alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert
ügyfelet   a   döntés   szövegéről   –   a   hirdetmény   kifüggesztésével   egyidejűleg   –   az   ügyfél
tekintetében   az   adott   ügyfajtára   vonatkozó   külön   jogszabály   szerint   alkalmazható   egyéb
kapcsolattartási   forma   használatával   is   tájékoztatja.   A   közlés   jogkövetkezményei   ilyen
esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének
napja   –   a   kiemelt   jelentőségű   üggyé   nyilvánító   kormányrendelet   eltérő   rendelkezése
hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az
Ákr.-ben   meghatározott   kivételekkel   -   nem   változtathatja   meg.   A   véglegesség   a   döntés
közlésével áll be.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja zárja ki, mely szerint nincs
helye   fellebbezésnek   nemzetgazdasági   szempontból   kiemelt   jelentőségűvé   nyilvánított
ügyben. 
A   jogorvoslathoz   való   jogot   az   Ákr.   112.   §   és   114.   §   (1)   bekezdése   biztosítja,
előterjesztésének idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése állapítja meg.
A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet
visszautasítja,   ha   a   beadványok   elektronikus   előterjesztésére   köteles   felperes   vagy   a   jogi
képviselő   a   keresetlevelet   nem   elektronikus   úton   vagy   elektronikus   úton,   de   nem   a
jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő.

10
A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének határidejét
és módját a Kp. 39. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése határozza
meg.
A   bíróság   a   pert   tárgyaláson   kívül   bírálja   el,   a   felek   bármelyikének   kérelmére   vagy   ha
szükségesnek   tartja   tárgyalást   tart.   A   tárgyalás   tartása   iránti   kérelem   lehetőségéről   való
tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. 
A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a)
pontja,   12.   §   (1)   bekezdése,   13.   §   (1)   bekezdése,   (2)   bekezdése,   valamint  a   bíróságok
elnevezéséről,   székhelyéről   és   illetékességi   területének   meghatározásáról  
szóló   2010.   évi
CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg. 
Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás
kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét. 
Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban
előírtak   nem   megfelelő   teljesítése  esetén  az  Ákr.   132.   §  és  133.   §  alapján   a  végrehajtást
elrendelem
, továbbá a Vht. 174. § c) pontjában meghatározott mértékű végrehajtási pénzbírság
kiszabásának   van   helye,   melynek   legmagasabb   összege  ötszázezer   forint.  A   végrehajtási
pénzbírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is
kiszabható.
Felhívom figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági
határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási
előírást   megszeg,   a   jogsértő   magatartás   súlyához   igazodó   vízgazdálkodási   bírságot   köteles
fizetni.
A   határozat   az   Ákr.   80.   §   (1)   bekezdése,   81.   §   (1)   és   (4)   bekezdése   alapján   került
meghozatalra.
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet  22. § (3) bekezdése,  a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és a
vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
 szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM
rendelet   10-16.   §-ai  alapján  jelen   határozat   véglegessé   válását   követően   a   határozatban
megállapított   jogokat,   kötelezettségeket   és   az   ezzel   összefüggő   adatokat   az   e-vízikönyvi
nyilvántartásba be kell jegyezni. 
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi igazgatási  és a vízügyi,  valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről
  szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - véglegessé válását követően - intézkedem.
Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az  Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján.  A  2006. évi
LIII. törvény  
2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság
hirdetményi úton kézbesíti.  A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés

11
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
Terjedelem: 11 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján)
____________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: [email protected]
KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/16613-12/2022.ált.