Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'A Csepeli Jedlik Ányos Gimnázium felújításával kapcsolatos dokumentumok'.


 
 
 
Iktatószám: ALT/430/2023 
 
Tárgy: Közérdekű adatigénylésre válasz 
 
Béres Márton részére 
elektronikus úton: [email protected] 
 
Tisztelt Béres Márton! 
 
2023.  március  9.  napján  érkezett,  „Közérdekűadat  igénylés  -  A  Csepeli  Jedlik  Ányos 
Gimnázium felújításával kapcsolatos dokumentumok”
 tárgyú megkeresésére válaszul kérem 
fogadja a következő tájékoztatást. 
 
Nem Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részesült a Jedlik Ányos Gimnázium teljes 
körű felújításához a 21 000 000 000 forint összegű költségvetési támogatással, így a támogatási 
okiratnak – mivel a támogatási szerződésben nem szerződő fél - nem kezelője. 
 
E körben az Info tv. 31. §-a alapján jogorvoslati lehetőségeiről az alábbiak szerint tájékoztatom: 
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, 
vagy az adatkezelő által a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint 
az  adatigénylés  teljesítéséért  megállapított  költségtérítés  összegének  felülvizsgálata 
érdekében  bírósághoz  fordulhat.  A  pert  az  igény  elutasításának  közlésétől,  a  határidő 
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától 
számított  harminc  napon  belül  kell  megindítani  az  igényt  elutasító  közfeladatot  ellátó  szerv 
ellen.  Az  országos  illetékességű  közfeladatot  ellátó  szerv  ellen  indult  per  kivételével a  per  a 
járásbíróság  hatáskörébe  tartozik,  és  arra  a  törvényszék  székhelyén  lévő  járásbíróság, 
Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. 
 
Az  Info  tv.  52.  §  szerint  kezdeményezheti  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság 
Hatóság  (1055  Budapest,  Falk  Miksa  u.  9-11.)  vizsgálatát  is,  mely  az  igény  elutasításának 
közlésétől,  a  határidő  eredménytelen  elteltétől,  illetve  a  költségtérítés  megfizetésére 
vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető. 
 
 
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 
 
 
Budapest, „dátum: elektronikus aláírás szerint” 
dr. 
Digitálisan 
aláírta:  dr. 
Tisztelettel: 
Vincze Vincze Anikó 
Dátum: 
 
Anikó 2023.03.24 
10:21:03 +01'00'
 
Dr. Vincze Anikó, jegyző 
1211 Budapest, Szent Imre tér 10. • Levélcím: 1751 Bp., Pf. 85. • Telefon: +36 1 427 6100 • Fax: +36 1 276 4768 
e-mail: [email protected] • Honlap: www.csepel.hu