Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Vízvédelmi vizsgálatok dokumentációi'.
Katus Eszter
részére
Elektronikus úton továbbítva
[email protected]

Iktatószám: BA/2/00099-11/2022.
Ügyintéző: dr. Jakab Réka
Tárgy: Tájékoztatás adatkérés 
kapcsán
Elérhetőség: 72/507-089
Tisztelt Katus Eszter!
A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) részére 2022. október 25. napján,
elektronikus   úton   érkezett,   „Közérdekűadat   igénylés   –   Vízvédelmi   vizsgálatok   dokumentációi”   tárgyú
megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
A Paksi Atomerőmű a többszöri módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, K6K8324/06 iktatószámú
környezetvédelmi engedélyében foglaltaknak megfelelően a 2009-2010., 2012., 2015., 2018. és 2021.
évekre vonatkozó jelentéseket megküldte, melyek közül a Kormányhivatal a digitálisan rendelkezésre
ál ó, 2012., 2015., 2018. és 2021. évekre vonatkozó vizsgálati dokumentációkat az alábbi elérési helyen
hozzáférhetővé tette az adatigénylő számára:
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f9018419a571ad5d4b/133733/-
4335461270953468465/Paks_Duna_Okologiai_al apot_2009-2022.zip
A   Paksi   Atomerőmű   a   2009-2010.   évekre   vonatkozó   jelentése   nem   ál   digitális   formában   a
Kormányhivatal rendelkezésére, így arról másolat készítése szükséges.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§
(3) bekezdése értelmében az adatot kezelő közfeladatot el átó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést ál apíthat meg, akkor ha  a
felmerült   költség   mértéke   meghaladja   a   kormányrendeletben   meghatározott,   költségtérítésként
megál apítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor
sem   haladhatja   meg   a   kormányrendeletben   meghatározott   legmagasabb   összeget.   A   költségtérítés
összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kel . 
7623 Pécs, József Attila u. 10.
: +36 72 507 001
: [email protected]
Honlap: www.bamkh.hu

2
A 29.§ (3a) bekezdése értelmében az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét
követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az
igénylő   nyilatkozatának   az   adatkezelőhöz   való   beérkezéséig   terjedő   időtartam   az   adatigénylés
teljesítésére   rendelkezésre   ál ó   határidőbe   nem  számít   bele.   Ha   az   igénylő   az   igényét   fenntartja,   a
költségtérítést az adatkezelő által megál apított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő
részére megfizetni.
A   29.§   (6)   bekezdése   értelmében   az   (5)   bekezdésben   meghatározott   költségelemek   megál apítható
mértékét jogszabály határozza meg.
Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentum 230 oldal, melyből a 301/2016. Korm. rendelet 1.§ (3)
bekezdése alapján 220 oldal megtérítése szükséges.
Az adatszolgáltatás költsége a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője 45/2022. (XI.16.) utasítása,
valamint   a   közérdekű   adat   iránti   igény   teljesítéséért   megál apítható   költségtérítés   mértékéről   szóló
301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet alapján:
Adatok terjedelme
Egységnyi díjtétel
Összesen
Jelentés (A4) 147 oldal: ebből 
45 oldal * 130 forint = 5850,- Ft
12.778,- Ft
színes: 50 oldal, fekete-fehér: 
97 oldal *12 forint = 1164,- Ft
97 oldal
14 oldal*  130 forint = 1820,- Ft
Mel éklet (A4) 56 oldal: ebből 
42 oldal * 12 forint = 1764,- Ft
színes: 14 oldal, fekete-fehér: 
7 oldal * 260 forint = 1820,- Ft
42 oldal
15 oldal * 24 forint = 360,- F
Mel éklet (A3) 22 oldal: ebből 
színes: 7 oldal, fekete-fehér: 15 
oldal
Mel éklet (egyéb méret) 5 oldal: 
ebből színes: 5 oldal
Tájékoztatom   továbbá,   hogy   a   fent   meghatározott   el enszolgáltatást   a   Kormányhivatal
bankszámlaszámára – Magyar Ál amkincstár 10024003-00299585-00000000 – történő utalással tudja
teljesíteni.
Kérem,   hogy  az  átutalást   követően   kiál ított  bizonylatot  elektronikus  levél  formájában  küldje   meg  dr.
Jakab   Réka  kormánytisztviselő   részére   az  [email protected]  email   címre.   A   bizonylat
beérkezését követően tudja a Kormányhivatal az adatszolgáltatást teljesíteni.
Tekintettel arra, hogy a 2009-2010. évekre vonatkozó jelentés esetében papír alapú megküldésére van
lehetőség, így kérem az [email protected] email címen tájékoztatni szíveskedjen, hogy ha
igényt tart a dokumentumra, az mely postai címre küldhető meg.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Pécs, 2022. november „      ”
Tisztelettel:
Dr. Horváth Zoltán
főispán
7623 Pécs, József Attila u. 10.
: +36 72 507 001
: [email protected]
Honlap: www.bamkh.hu