Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Gödi napelempark engedélyei - SUNGOD-BETA Kft.'.
 
Bodnár Zsuzsa  részére 
 
[email protected] 
Iktatószám:  
BP/2003/01336-2/2021 
 
Ügyintéző: 
Kiss Gergely 
 
E-mail: 
[email protected] 
 
Tárgy:  
Válasz közérdekű adatigénylésre 
 
 
Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 
 
Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony! 
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályához 2021.11.09-én 
benyújtott közérdekű adatigénylése kapcsán a következő tájékoztatást adom: 
A  Göd  099/37  hrsz.-ú  és  a  099/39  hrsz.-ú  ingatlanokon  engedélyezett,  egyenként  499  kVA  beépített 
teljesítményű  napelemes  kiserőművek  építési  engedélyei  ÉB-194/2018  és  ÉB-196/2018  nyilvántartási 
számon  2018.12.13-án  kerültek  kiadásra.  Az  építtető  -  Sungod-Beta  Kft.  -  kérelmére  a  határozatok 
módosítása és időbeli érvényességük hosszabbítása 2021.02.12-én történt meg: ÉB-194/2018-M és ÉB-
196/2018-M

A közérdekű adatigénylésben megkért digitalizált dokumentumokat mellékletben csatolom. 
 
Az alábbiakban tájékoztatom Önt a jogorvoslati lehetőségekről. 
A  közérdekű  adat  megismerésére  vonatkozó  igény  elutasítása  vagy  a  teljesítésre  nyitva  álló  (illetve  a 
meghosszabbított)  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén,  valamint  az  esetlegesen  megállapított 
költségtérítés  összegének  felülvizsgálata  érdekében  az  Infotv.  31.  §-ban  foglaltaknak  megfelelően 
keresettel élhet. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés 
esetén 

Nemzeti 
Adatvédelmi 
és 
Információszabadság 
Hatósághoz 
(https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat) is fordulhat. 
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 
 
Tisztelettel: 
dr. Sára Botond 
 
Mellékletek: 
ÉB-194_2018_God_099-37.pdf 
ÉB-196_2018_God_099-39.pdf 
ÉB-194-2018-M_God_099-37.pdf 
ÉB-196-2018-M_God_099-39.pdf 
1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. – 1364 Bp., Pf.: 234. – Telefon: +36 (1) 896-2441– Fax: +36 (1) 237-4882 
E-mail: [email protected] – Honlap: www.kormanyhivatal.hu