Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'HIV/AIDS protokoll'.

 
 

 
 
Antiretrovirális kezelés, védőoltások alkalmazása és az 
opportunista betegségek primer és szekunder profilaxisa 
HIV-fertőzött felnőtteknél 
 
 
 
 
Összeállították:  
Szlávik János dr., Lakatos Botond dr., Bánhegyi Dénes dr., Jekkel Csilla dr., 
Kulcsár Andrea dr.  
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet,  
Budapest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2017 

HIV/AIDS betegek diagnosztikus  
és terápiás protokollja 
Szlávik János dr., Lakatos Botond dr., Bánhegyi Dénes dr. 
 
 
Bevezetés 
1981-ben a Centers for Diseases Control (CDC) Atlantába (USA) összehívott 
értekezletén,  néhány  ritka  betegség  megjelenését  észlelték  járványügyi  szakemberek 
és a klinikusok közül még senki sem sejtette, hogy egy világjárvány első jeleit regiszt-
rálták.  A Pneumocystis  jiroveci  (korábban  carinii)  pneumonia  (PCP)  és  a  Kaposi 
sarcoma  (KS)  megjelenése  korábban  egészséges  homoszexuális  fiatalemberekben, 
majd  haemophiliásokban  segített  megfogalmazni  a  szerzett  immunhiányos 
tünetegyüttes klinikai fogalmát, a ma már csak betűszóként használt halálos betegsé-
get jelképező AIDS-et. 1982-ben F. Barre-Sinoussi, L. Montaner és kollégái a párizsi 
Pasteur  Intézetből,  izolálták  a  betegség  kórokozóját,  mely  teljesítményért  2008-ban 
megosztott  orvosi  Nobel  díjat  kaptak.  A  Nemzeti  Egészségügyi  Intézetben  (NIH, 
USA) fejlesztették ki a diagnosztikus szerológiai vizsgálatokat. A betegség kórokozó-
ját 1985-től nevezzük egységesen humán immundeficiencia vírusnak (HIV). Érdekes 
módon az AIDS fogalom továbbra is megmaradt az orvosi köztudatban, bár ma  már 
tudjuk,  hogy  a  betegség  a  HIV  fertőzést  követően  kialakuló  HIV  betegségnek  évek, 
évtized  alatt  kialakuló  azon  stádiuma,  amikor  az  immundeficiencia  olyan  súlyossá 
válik, hogy ún. indikátor betegségek, opportunista infekciók, daganatok lépnek fel. Az 
elmúlt  három  évtizedben  az  orvostudomány  történetében  talán  éppen  az 
antiretrovirális kezelés  fejlődése  volt a  legdrámaibb, mely gyorsan és  viszonylag rö-
vidéletű  változásokkal  fejlődött,  hiszen  jelentősen  növekedett  az  antiretrovirális 
gyógyszerek száma, és változott a kezelés koncepciója. A korábban, 5-10 éven belül 
mindenképpen  halálos  kimenetelű  vírusbetegség  hosszú  évtizedeken  keresztül  jól 
kezelhető betegséggé szelídült, mely különösen kiemeli a kezeléssel kapcsolatos dön-
tések jelentőségét. Az antiretrovirális kezelés tartós virológiai, immunológiai és klini-
kai előnyökkel jár, egyben csökkenthető a toxicitás és gyógyszer rezisztencia kialaku-
lása.  A  hatékony  kezelés  epidemiológiai  jelentőséggel  is  bír,  hiszen  a  virológiailag 
szupprimált  vírushordozók nem terjeszetik tovább a  betgeséget.  A szakmai  útmutató 
kidolgozásában a szerzők a nagy nemzetközi klinikai vizsgálatok bizonyítékon alapu-
ló eredményeire támaszkodtak és figyelembe vették az Egészségügyi Világszervezet, 
az USA, Egyesült Királyság és a Nemzetközi AIDS Társaság-USA, valamint Német-
ország kezelési útmutatóit, ajánlásait. 

A Human Immundeficiencia Vírus (HIV) 
A HIV virion összetett felépítésű, két RNS láncot tartalmazó vírus, mely a 
retrovírusok  közé  tartozik.  Két  humánpatogén  csoportja  ismert,  a  HIV-1,  mely  lé-
nyegében  a  világon  pandémiát  okozó  vírus  és  a  HIV-2,  mely  elsősorban  Nyugat 
Afrikában  található,  de  kisszámú  fertőzött  világszerte  előfordul,  elsősorban  kettős 
HIV-1/2 fertőzés formájában. Legutóbbi ismereteink szerint a HIV a csimpánzokról 
váltott fajt mintegy 80 évvel ezelőtt. A HIV-1 három alcsoportra sorolható, úgymint 
M,  N,  és  O,  amelyek  közül  az  M,  vagy  major  a  leggyakoribb,  melyen  belül  újabb 
variánsokat  írtak  le,  A-tól  H-ig,  területi  megoszlásuk  jellegzetes,  például  Észak 
Amerikában,  Európában  a  B  variáns  a  leggyakoribb,  míg  Afrikában  inkább  az  A 
típus a gyakoribb.  
A vírus replikációs ciklusa 
A  HIV  a  sejtfelszíni  CD4+  receptorokhoz  kötődik  a  gp120  fehérjével,  melyhez  egy 
további ún. koreceptor kötődésére is szüksége van, melyek a béta-kemokin receptorok 
közül kerülnek ki, a monocyta/makrofág sejteken a CCR5 receptor a legjelentősebb, 
míg  a  T-helper  limfocitáknál  a  CCXC4-es.  A  HIV  megtapadását  követően  a  sejtbe 
bejutva a vírus „levetkőzik” és a reverz transzkriptáz enzim (RT) segítségével a RNS 
lánc mellé egy kiegészítő DNS láncot szintetizál, majd a heteroláncot elhasítja. Ebben 
a folyamatban átírásonként átlag 1-5 bázispár tévesztés történik, mely a  molekuláris 
alapja  HIV  rendkívüli  variabilitásának.  Ezt  követően  a  sejt  saját  DNS  polimeráza 
segítségével egy kettős, víruseredetű DNS láncot szintetizál, melyet az integráz enzim 
a sejtmagba „bevisz” és ott integrálja a sejt DNS állományába. Ezt az állapotot látens 
fertőzésnek  nevezzük.  A  vírus  eredetű  DNS  láncról  azonnal,  vagy  egy  későbbi  idő-
pontban RNS kópiák készülnek, melyek a sejt riboszomáin mRNS-ként a vírus erede-
tű fehérjék transzlációjában vesznek részt, illetve a termelődő vírusok részei lesznek. 
Kiemelésre érdemes, hogy a  vírus fehérjék egy része ún. poliprotein formájában ké-
szül  el  és  csak  a  későbbiekben,  a  vírus  alkotórészeinek  „összeverbuválódása”  (as-
sembly) és a virion sejtből történő távozása után történik meg a poliproteinnek a fel-
darabolása, melyet a proteáz enzim végez, és alakul ki a fertőző, végleges HIV virion.  
 
 
 
 
 
 

A HIV fertőzés terjedése 
A  HIV  fertőzött  személyek  vére,  ondó-  illetve  hüvelyváladéka  tartalmaz  fertőző 
mennyiségű viriont illetve fertőzőtt perifériás mononukleáris fehérvérsejtet. Azokban 
a periódusokban, amikor a fertőzött vírusmennyisége kiemelkedően magas, a fertőzés 
nagyon korai szakaszában (viraemiás stádium) és a késői, AIDS stádiumban a fertő-
zés átvitelének valószínűsége magasabb. A fertőzés az alábbi három úton mehet vég-
be: 
1.  Szexuális aktus során, ha az egyik fél fertőzött, a fertőzés valószínűsége 1:200-
300, a nők fogékonyabbak.  A világjárványban a heteroszexuális átvitel a jellemző, a 
fertőzések  több,  mint  háromnegyede  ilyen  úton  jött  létre,  a  homoszexuális  fertőzési 
mód elsősorban Észak Amerikában, és Nyugat- és Közép-Európában fordul elő. 
2.  Vér és vérkészítmények útján. A transzfúzió Észak Amerikában, Európában, így 
hazánkban is biztonságos, a donorok HIV szűrését rendszeresen végzik. Egyes orszá-
gokban, elsősorban Afrikában, ilyen vizsgálatokra nem kerül sor, és a véradók között 
gyakran  fordul  elő  HIV  fertőzött.  A  vérkészítményeket,  pl.  véralvadási  faktorokat  a 
gyártás  folyamán  biztonságos  plazmából  készítik  és  a  terméket  utólag  vírus 
inaktiválják. Az egészségügyi dolgozók HIV fertőzésének valószínűsége tű, éles esz-
köz  sérülés  kapcsán  minimális,  de  valós  kockázat  (hazánkban  eddig  egyetlen  ilyen 
típusú  fertőzésről  sem  tudunk).  Az  intravénás  kábítószer  használók  között  a  vérrel 
szennyezett tű, fecskendő csere nagyon magas HIV fertőzési kockázatot jelent, és sok 
esetben  ez  a  fő  oka  a  HIV  fertőzés  gyors  terjedésének  egyes  országokban,  pl.  Spa-
nyolország, Olaszország, Oroszország, Ukrajna és balti államok. 
3.  Vertikális  transzmisszió.  HIV  fertőzött  anyáról  csecsemőjére,  a  fertőzés  leg-
gyakrabban a perinatális periódusban, ritkábban intrauterin jön létre,  míg a szoptatás 
további fertőzési kockázatot jelent. A HIV fertőzés kockázatának átvitele 20-33%-os. 
A világjárványban minden tizedik fertőzés vertikális transzmisszió útján jön létre, bár 
az  utóbbi  évek  segélyprogramjai  elérhetik  azt  a  célt,  hogy  a  fejlődő  országokban 
2020-ra már szinte teljesen visszaszorítsák az anya-gyermek vírusátvitelt (hazánkban 
az elmúlt tíz évben, évente 5-6  gyermek született teljesen  egészségesen olyan édes-
anyától, aki rendszeres vírusellenes kezelésben részesült). 
 
A HIV fertőzés természetes lefolyása 
A  bőrben,  az  urogenitális,  gastrointestinális  és  légzőszervrendszeri  nyálka-
hártya submucosájában elhelyezkedő macrophagok (dendritikus sejtek) a vírust beke-
belezik, a régionális nyirokszervekbe továbbítják, és mint antigénprezentáló sejtek a 
nyirokszervekben  a  CD4+  receptort  hordozó  T  limfocitáknak  bemutatják.  Azok  a 
vírusok,  melyek  elkerülték  az  antigén  feldolgozást,  képesek  megfertőzni  a 
limfocitákat. A HIV fertőzést követően a HIV replikációja a helyi nyirokszervekben a 
CD4+  receptort  hordozó  T  limfocitákban  (ezek  az  immunrendszer  irányító  sejtjei) 
megy végbe, melyet generalizált nyirokszöveti fertőzés, és viraemia követ.  

Az aktívan HIV viriont termelő limfociták átlag életkora másfél napra csök-
ken.  Az  immunrendszer  aktivációjának  eredményeként  HIV  ellenes  antitestek, 
citotoxikus  limfociták  termelődnek,  melyek  hatására  a  termelődő  HIV  virionokat  a 
follikuláris dendritikus sejtek kiszűrik, és csökken a HIV viraemia mértéke. A napon-
ta termelődő virionok száma bizonyos mértékig arányos a HIV betegség progressziójá-
val, minél magasabb a szám (1-10×109 -en átlagosan) annál gyorsabb a betegség prog-
ressziója. 
 
Primer, vagy akut HIV tünetegyüttes 
A HIV fertőzést követő 3-6 héten belül lép fel, legjellemzőbb tünetei a láz, átmeneti 
nyirokcsomó  megnagyobbodás,  fáradékonyság,  rossz  közérzet,  izomfájdalom  és 
gyakran  kíséri  maculo-papulosus  bőrkiütés.  A  tünetek  általában  egy-két  hét  alatt 
spontán megszűnnek. 
Krónikus, tünetmentes HIV betegség 
A  HIV  betegségnek  semmilyen  klinikai  tünete  sincs,  az  immunrendszer  funkciója 
kielégítő, azonban a HIV replikáció változatlan mértékben folyik, az immunrendszer 
állapotát jellemző CD4+ limfociták száma fokozatosan csökken és vírus vérben kimu-
tatható mennyiségben van jelen. Ez az állapot 3-8 évig tart. 
Tünetes HIV betegség 
A HIV replikáció hatására az immunrendszer fokozatosan gyengül, generalizált tartós 
limfadenopátia  alakul  ki,  plusz  néhány  klinikai  tünet,  pl.  soor,  herpes  zoster,  oral 
hairy  leukoplakia  hívhatja  fel  a  figyelmet  a  HIV  betegségre.  Ez  a  stádium  2-3  évig 
tarthat. 
Kifejlett HIV betegség, vagy AIDS stádium 
Úgynevezett AIDS indikátor betegség, opportunista fertőzés, vagy tumor kialakulása, 
mely súlyos immunhiányos állapot következtében jön létre, az átlagos időtartama fél–
két év, melyet vírusellenes gyógyszeres kezelés hiányában a halál követ. 
 
 
 
 
 
 

A HIV fertőzés diagnózisa 
A HIV fertőzés természetes lefolyása alatt a fertőzött személyek hosszú éve-
ken keresztül nem mutatnak az esetleges HIV fertőzésre utaló klinikai, vagy általános 
laboratóriumi  eltéréseket.  Ezért  a  klinikusnak  sokszor  nem  állnak  rendelkezésére 
megalapozott klinikai gyanújelek. Természetesen a HIV fertőzött személlyel találkoz-
va annak anamnézisében felmerülhetnek olyan magas HIV fertőzés kockázatára utaló 
momentumok, melyek felvethetik a fertőzés esetleges meglétét, pl. más szexuális úton 
terjedő  betegség  (syphilis,  genitális  herpes,  gonorrhoea  stb.),  intravénás  kábítószer 
használata, prostitúció stb. 
HIV szerológiai vizsgálat. 
A vizsgálathoz legalább 5 ml natív vért tartalmazó zárt csövet kell küldeni az 12/2002 
ESzCsM rendelet által meghatározott, ilyen vizsgálatra feljogosított laboratóriumok 
egyikébe. Pozitív eredmény esetén a vizsgáló laboratórium újabb vérmintát kér a 
vizsgált személytől. Mindkét minta pozitivitása esetén a laboratórium tovább küldi a 
savómintákat az ún. verifikáló laboratóriumok egyikébe. Verifikált HIV fertőzés ese-
tén az eredeti laboratórium értesíti a vizsgálatot kérő orvost a vizsgálat eredményéről. 
Javasolt a HIV szerológiai vizsgálat elvégzése előtt a beteget tájékoztatni a vizsgá-
latról, annak esetleges szükségességéről és klinikai gyanú hiányában beteg beleegye-
zését kérni. Ez utóbbi nélkül is elvégezhető a vizsgálat diagnosztikus célból a jelenle-
gi egészségügyi rendszabályaink szerint. 
A HIV szerológiai vizsgálat után minden esetben meg kell beszélni a vizsgált sze-
méllyel a vizsgálat eredményét, számba kell venni az esetleges kockázati tényezőket, 
és azok lehetőség szerinti csökkentését kell ajánlani. 
Pozitív eredmény esetén a tanácsadás rendkívüli fontossággal bír. Ekkor a HIV fer-
tőzött személlyel  részletesen  meg kell  beszélni,  hogy  mit jelent a  HIV  fertőzés,  mi-
lyen óvórendszabályok, betartására van szükség a fertőzés továbbadásának elkerülésé-
re. Ezen túl életviteli, életmódbeli tanácsokra, lelki segítségnyújtásra van szükség. A 
többszöri  tanácsadást  esetleg  ajánlott  ebben  jártas  kollegára  bízni.  Javasolt  részletes 
sejtes  immunológiai  vizsgálatok  és  a  HIV  mennyiségi  vizsgálatának  végzése,  hogy 
megállapítható legyen a HIV fertőzés stádiuma, illetve tájékoztatni kell a fertőzöttet, 
hogy  a  legújabb  ajánlások  szerint  a  kezelést  a  stádiumtól  függően  azonnal  el  kell 
kezdeni,  mert csak így lehet  biztonságosan elkerülni az opportunista fertőzéseket  és 
daganatokat, illetve lehet elérni, hogy a HIV-fertőzött hosszú évtizedekig tartó egész-
séges életet élhessen. Mai ismereteink szerint a tartósan vírusmentes személyeknél a 
vírusátvitel veszélye minimális, így a gyógyszeres terápiának fontos közegészségügyi 
vonatkozása is van.  
Az egészségügyi adatok és személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló tör-
vény XLVII/1997 rendelkezett a fertőző betegségekkel kapcsolatos adatközlésről, és a 
népjóléti miniszter 63/1997 NM rendelete alapján a HIV fertőzés személyes adatok 
nélkül  bejelentendő  betegség  (a  jelentés  generált  azonosítóval,  a  rizikócsoport, 
életkor,  nem  és  a  lakóhely  irányítószámának  megadásával,  illetve  a  betegség 


stádiumának meghatározásával történik). 
 
Vizsgálati algoritmus HIV fertőzött betegek állapot meghatározására  
Orvosi vizsgálat 
A  vizsgálatnak  részletes  anamnézissel  kell  kezdődnie,  magában  foglalva  a  korábbi 
betegségeket,  az  esetleges  akut,  elsődleges  HIV  tünetegyüttesre  utaló  tüneteket,  a 
dohányzást,  az  alkohol-  és  drogfogyasztást,  a  transzfúziós  anamnézist,  illetve  a  ko-
rábban elvégzett HIV-tesztek eredményét.  
A fizikális vizsgálat során ki kell térni esetleges bőrelváltozásokra (pl. seborrheas 
dermatitis,  stb),  a  szájnyálkahártyára,  nyirokcsomó  megnagyobbodásokra,  részletes 
fizikális statusra, neurológiai vizsgálatra. Esetleges kifejezett pszichés funkciózavaro-
kat is rögzíteni kell.  
Ajánlott vizsgálatok: 
Általános laboratóriumi vizsgálatok: 

teljes mennyiségi és minőségi vérkép 
vérkémia és biokémia vizsgálatok 
 
Szerológiai vizsgálatok: 
CMV, EBV, Toxoplasma szerológia 
Syphilis szerológia 
Hepatitis A, B és C szerológia 
Egyéb vizsgálatok 
Mellkas rtg, PPD test 
Nőknél cervix, férfiaknál analis PAP kenet vizsgálat, HPV-vel egybekötve 
Tanácsadás, konzultáció 
A pácienssel meg kell beszélni a betegségét, a jelen állapotát, a HIV fertőzés termé-
szetes  lefolyását  és  a  gyógyszeres  kezelés  fontosságát.  Fontos  megtárgyalni  a  HIV 
fertőzés  átadásának  megelőzési  lehetőségeit,  a  biztonságos  szexuális  magatartást,  a 
jelen állapotában szükséges orvosi teendőket, beleértve életviteli, munkaköri, diétás, 
stb. kérdéseket is. Részletesen meg kell beszélni a rendelkezésre álló antiretrovirális 
terápiás  lehetőségeket,  egyéb  kezelések,  pl.  az  opportunista  fertőzések  elleni 
kemoprofilaxis és az esetleges védőoltások lehetőségeit is. 

Speciális  vizsgálatok  a  HIV  betegség  progressziójának  meghatározására, 
illetve az antiretrovirális kezelés monitorozására 

CD4+ és CD8+ sejtszám meghatározás, sejtfelszíni marker vizsgálatok. 
A  perifériás  vérben  keringő,  a  sejtfelszínükön  CD4+  receptort  hordozó  limfociták, 
más  néven  T-helper  limfociták  számának  és  százalékos  megoszlásának  kitüntetett 
szerepe van a HIV betegség stádiumának meghatározására. Két érték bír különösebb 
jelentőséggel,  az  500  sejt/μl  érték  felett  az  AIDS-hez  társuló  súlyos  szövődmények 
kialakulásának  a  valószínűsége  rendkívül  csekély  (de  a  gyógyszeres  kezelés  már 
ekkor  is  javasolt),  ezzel  szemben  a  200  sejt/μl  alatti  értékeknél  a  súlyos  szövődmé-
nyek kialakulásának valószínűsége jelentősen gyakoribb. A HIV betegség természetes 
lefolyása során, amennyiben a fertőzött nem egyezik bele az antiretrovirális kezelés-
be,  negyed-félévente  ajánlott  a  vizsgálat  elvégzése.  A  vizsgálatot  megfelelő  gyakor-
lattal  rendelkező  laboratóriumban  kell  elvégeztetni,  ún.  flow  cytometriás  eljárással, 
monoklonális  antitest  jelöléssel.  A  betegek  hosszú  távú  követését  lehetőleg  azonos 
laboratórium végezze. 
A  perifériás  vérben  keringő,  sejtfelszínükön  CD8+  receptort  hordozó  limfocitás, 
más  néven  T-suppressor  limfociták  számának  meghatározása  elsősorban  a  celluláris 
immunrendszer  aktivációjára  ad  felvilágosítást,  és  közel  hasonló  szerepet  játszik  a 
betegség progressziójának és a terápiás tennivalóknak a meghatározásában. 
Az ún. naiv és memória T- sejtek kompartmanjának meghatározása elsősorban az 
immunrekonstrukció pontosabb nyomon követésére szolgál, vizsgálatukra a CD4+ és 
CD8+ CD45/RA, CD45/RO sejtfelszíni marker vizsgálatok alkalmasak. 
Plazma HIV-RNS kópia szám mérése 
A HIV  fertőzött szervezetében naponta termelődő vírusmennyiség arányos a plazma 
vírusmennyiségével, mely fontos prognosztikus tényező a fertőzés korai stádiumában 
is, segítségével következtetni lehet a fertőzés, betegség lefolyására. Minél magasabb a 
plazma  vírusmennyisége  a  HIV  betegség  krónikus  szakaszában,  annál  gyorsabb  a 
betegség  progressziója.  A  plazma  vírusmennyiséget  a  HIV-RNS  kópia  mérésével 
lehet  meghatározni.  Alacsony  a  vírusmennyiség,  ha  a  plazma  HIV-RNS  kópiaszám 
kisebb  10.000  kópia/ml-nél,  és  magas  a  vírusmennyiség,  ha  a  HIV-RNS  kópiaszám 
100.000  kópia/ml  feletti.  Ezek  a  határok  nem  abszolútak,  csak  tájékoztató  jellegűek, 
és jelentős egyéni variációk lehetségesek.  
A  plazma  HIV-RNS  kópiaszám  különösen  fontos  az  antiretrovirális  kezelés  haté-
konyságának a mérésére. A kombinált antiretrovirális kezelés (HAART vagy kART) 
hatására a plazma HIV-RNS kópiaszám dinamikusan csökken és a kiindulási értéktől 
függően 8-24 hét alatt a méréshatár alatti (20-40 kópia/ml) értékre csökken. 
A  valósidejű  polimeráz  láncreakció  (real-time  PCR)  vizsgálaton  alapuló  HIV 
TaqMan  vizsgálat  plazma  HIV-RNS  kópia  szám  alsó  méréshatára  20  kópia/ml.  A 
mérési  értékeket  lineáris  számokkal,  illetve  10-es  alapú  logaritmus  számokkal  lehet 
megadni. Az egyes mérések közötti különbséget csak ± háromszoros lineáris, vagy ± 

0,5 log eltérés estén kell változásként értékelni.  
HIV gyógyszer rezisztencia vizsgálat 
A  gyógyszer  rezisztens  HIV  törzsek  kialakulása  a  fő  oka  az  antiretrovirális  kezelés 
elégtelenségének.  A  HIV  változékonysága  miatt,  mely  a  reverztranszkripció  során 
létrejövő hibás átírás eredménye, naponta mutáns viriononok milliárdjai keletkeznek. 
Antiretrovirális gyógyszerek mellett ezekből a mutációkból rezisztens törzsek szelek-
tálódhatnak  és  válhatnak  dominánssá.  A  genotípus  alapú  rezisztencia  vizsgálatok 
terjedtek  el  a  klinikai  gyakorlatban,  melyek  a  HIV  pol  –  génszakaszának 
szekvenálásával  határozzák  meg  az  aminósavak  sorrendjét  és  az  egyes  mutációkat 
értékelik  az  esetleges  gyógyszerrezisztencia  irányában.  A  rezisztencia  vizsgálatok 
jelentősége  nő,  azonban  számos  tény  korlátozza  a  klinikai  alkalmazhatóságukat.  A 
gyógyszeres kezelés megkezdése előtt mindenképpen indokolt a rezisztencia vizsgálat 
elvégzése olyan területeken, ahol a primo-rezisztencia aránya 5% feletti.   
Terápiás gyógyszerszint mérés (Therapeutic Drug Monitoring, TDM) 
Vizsgálatok  igazolták,  hogy  az  antiretrovirális  gyógyszerek  közül  a  nem-nukleozid 
reverz transzkriptáz inhibitorok (NNRTI) és proteáz inhibitorok (PI) hatékonysága a 
plazma  minimum  koncentrációkkal  (Cmin)  áll  összefüggésben,  míg  a  gyógyszerek 
toxicitása részben a gyógyszerek teljes expozíciójával (AUC) illetve  maximum kon-
centrációjával  (Cmax)  áll  arányban.  Az  egyes  gyógyszerek  farmakokinetikája  és 
farmakodinámiája  jelentősen  különbözhet  a  gyógyszer  felszívódása,  metabolizmusa 
miatt különbségek miatt, ezért a TDM klinikai jelentősége növekszik. Különös hang-
súlyt  ad  a  TDM  alkalmazásának  a  ritonavir  ún.  farmakokinetikus  erősítő  hatásának 
egyre kiterjedtebb klinikai felhasználása. Legelterjedtebb módszerek a magasnyomá-
sú  folyadék  chromatographia,  illetve  tömegspektroszkópia  segítségével  mérik  az 
egyes gyógyszerek plazma koncentrációját.  A TDM a rutin betegellátásban nem be-
vett klinikai gyakorlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antiretrovirális kezelés 
Szlávik János dr., Lakatos Botond dr., Bánhegyi Dénes dr. 
 
A kezelés céljai és elvei: 
Mai  ismereteink  szerint  nem  rendelkezünk  egyetlen  olyan  gyógyszerrel,  mellyel 
tökéletesen és tartósan gátolni lehetne a HIV replikációját, valamint az is tény, hogy a 
HIV fertőzés korai időszakában hosszú élettartamú memória sejtek is fertőződnek, így 
a vírus eradikációja a tudomány mai állása szerint nem lehetséges. 
A kezelés klinikai célja az élet meghosszabbítása mellett a jó életminőség eléré-
se  és  fenntartása,  valamint  a  fertőzőképesség  megszüntetése.  Ez  nem  csupán  az 
AIDS  szövődményeinek,  opportunista  fertőzéseknek,  daganatoknak  a  megelőzését 
jelenti,  hanem  az  antiretrovirális  kezelés  okozta  rövid  és  hosszú  távú  mellékhatások 
megelőzését és gyógyítását is magába foglalja.  
A  kezelés  virológiai  célja,  a  vírusmennyiség  lehető  legnagyobb,  és  tartós  csök-
kentése, lehetőség szerint a méréshatár alá. Ennek eredményeként megáll a betegség 
progressziója és segít megelőzni, vagy késleltetni a rezisztencia kialakulását. 
Immunológiai  célja  az  immunrendszer  quantitativ  (normál  CD4+  sejtszám)  és 
qualitativ (kórokozó-specifikus immunválasz) rekonstrukciója. 
Terápiás célja a gyógyszerek racionális kombinálása, szükség szerinti cseréje an-
nak érdekében, hogy a fenti kezelési célok minél tökéletesebben elérhetők legyenek, 
továbbá, hogy megmaradjanak további kezelési lehetőségek, csökkenjen a gyógysze-
rek toxicitása, mellékhatása, és maximalizálható legyen a kezelési együttműködés. 
Epidemiológiai cél a HIV fertőzés átvitelének csökkentése, illetve megszüntetése.  
Indikációk: 
A HIV fertőzés természetes lefolyásának progressziója 
Az  utóbbi  évek  retrospektív  vizsgálatai  annak  tisztázására  irányultak,  hogy  mikor  a 
legcélszerűbb  elkezdeni  a  kezelést.  Ezek  a  vizsgálatok  (EuroSIDA,  START, 
Temprano  study),  valamint  a  jelen  tudásunk  szerint  a  hosszú  évekig  tartó  gyógyszer 
kombinációk szedése okozta anyagcsere  mellékhatások  miatt a kezelés megkezdésé-
nek  időpontja  megváltozott.  Természetesen  ma  is  érvényes  az  alapelv,  hogy  a  HIV 
fertőzöttnek készen kell állnia kezelésre, elsősorban pszichésen. A kezelés időpontjá-
nak  megválasztásában  ma  már  a  CD4+  sejtszámnak  nincs  jelentősége,  valamennyi 
HIV-fertőzöttnél  mielőbb  javasolt  a  gyógyszeres  terápia  megkezdése.  Az  aktuális 
HIV-RNS  kópiaszám  az  ajánlott  gyógyszer  kombináció  megválasztásában  játszik 
szerepet. 
 

1. táblázat. Kezelési ajánlások 
Klinikai kategória 
CD4+ 
Ajánlás 
 
sejtszám 
 
 
Súlyos tünetek, AIDS  
bármely 
Azonnali kezelés javasolt 
 
 
 
Tünetes vagy tünetmentes 
< 200 /µl 
Azonnali kezelés javasolt 
 
 
 
Tünetes vagy tünetmentes 
200 és 350/µl 
Azonnali kezelés javasolt 
 
között 
 
Tünetes vagy tünetmentes 
350 és 500/µl 
Azonnali kezelés javasolt 
között 
 
Tünetmentes 
>500/µl  
Kezelést fel kell ajánlani és, ha a páciens 
felkészült, a kezelés elindítható 
 
Tünetes HIV –fertőzött, AIDS beteg kezelése 
Minden előrehaladt immunhiányos állapotú tünetes HIV fertőzött betegnek, akinek a 
CD4+  sejtszáma  kisebb  200/μl,  akinek  aktív  opportunista  betegsége,  vagy  daganata 
van, haladéktalanul el  kell kezdeni a kezelést. Ez  feltétlenül szüséges, hiszen az op-
portunista  fertőzések  kiújulhatnak,  újabb  szövődmény  léphet  fel,  melyek  a  beteg 
életminőségét jelentősen rontják, illetve az életét veszélyeztetik.  
Tünetmentes HIV-fertőzöttek kezelése 
Tünetmentes HIV  fertőzöttek, akik  CD4+  sejtszáma  200/μl  alatti,  kezelését  feltétlen 
meg  kell  kezdeni,  mivel ebben az állapotban az AIDS és szövődményei kialakulásá-
nak  a  kockázata  nagy.  Egyes  vizsgálatok  azt  sugallják,  hogy  az  alacsony  kiindulási 
CD4+  szám  rosszabb  virológiai  választ  eredményez,  bár  az  újabb  csoportú  ARV-k 
hatékonysága kevésbé függ az immunológiai állapottól. 200 és 500/μl közötti CD4+ 
sejtszám esetén ma már valamennyi protokoll ajánlja a terápia elindítását, hiszen sok 
opportunista megbetegedés előfordulása jelentősen gyakoribb, mint normál celluláris 
immunfunkciók esetén.  
Olyan  tünetmentes  HIV  fertőzötteknél,  akik  CD4+  sejtszáma  500/μl  feletti,  a  rö-
vidtávú klinikai progressziónak a valószínűsége csekély. Mégis a legújabb megfigye-
lések alapján még alacsony vírusmennyiség mellett is javasolt az antiretrovirális keze-
lés, mert csak így kerülhetőek biztonságosan a krónikus HIV fertőzéshez társuló da-
ganatok (Kaposi sarcoma és non-Hodgkin lymphoma) és tartható fenn a jó immunál-

lapot. 
Egészen  a  legutóbbi  időkig  a  klinikusok  mérlegelték  az  alábbiak  alapján  terápia 
hosszú távú klinikai előnyeit és hátrányait és ezek figyelembe vételével kezdték meg 
a vírusellenes kezelést:  
A korai kezelés lehetséges előnyei 

A  vírusreplikáció  és  a  mutációk  számának,  valamint  a  vírusmennyiség 
 
csökkentése 

A progresszív immunkárosodás megakadályozása; a normál immunrendszer
 
lehető leghosszabb ideig való fenntartása 

Az AIDS kialakulásának késleltetése és az élet meghosszabbítása 

Rezisztens vírusok szelektálódásának a csökkentése 

Mérsékeltebb gyógyszer mellékhatások (a korszerűbb gyógyszerek a  
 
korábbiaknál jóval kevesebb mellékhatással bírnak) 
A korai kezelés lehetséges veszélyei 

A  maximális  vírus-szuppressziót  létrehozó  gyógyszer-kombinációk  életmi-
nőséget rontó hatása (gyógyszer mellékhatások és egyéb kellemetlenségek) 

Korábban jelentkező gyógyszer-rezisztencia 

Rezisztencia kialakulása esetén korlátozottabb gyógyszerválaszték  

Egyes antiretrovirális gyógyszerek hosszú távú toxicitása 

A  jelenlegi  antiretrovirális  kombinációk  hatékonyságának  hossza  egyelőre 
ismeretlen 
 
Bár a legújabb ajánlások szerint már valamennyi HIV-fertőzöttnek javasolt a gyógy-
szeres kezelés, a kezelés elindításához az alábbi tényezőket kell egyedileg figyelembe 
venni: 
•  az egyén készsége és elkötelezettsége a terápia elkezdésére 
•  az immundeficiencia mértéke a CD4+ sejtek száma alapján 
•  a betegség progressziójának rizikója a CD4+ sejtek száma és a plazma  
HIV-RNS mennyisége alapján 
•  a terápia előnyeinek és hátrányainak mérlegelése 
•  a tanácsadás és oktatás után az alkalmazott terápia elfogadása. 
 
 

 
Akut, primer HIV tünetegyüttes 
Korábban egyre több adat gyűlt össze, melyek bizonyították, hogy az akut, primer 
tünetegyüttesben  alkalmazott  fél-,  háromnegyed  éves  kombinációs  antiretrovirális 
kezelés jelentősen lassítja a HIV betegség természetes, az átlagnál gyorsabb progresz-
szióját. Az új protokoll nem tesz különbséget az akut és krónikus HIV-fertőzés között, 
mindkét esetben javasolja az antiretrovirális kezelést. 
Az akut HIV-fertőzés kezelésének előnyei teoretikusan az alábbiakban foglalhatók 
össze: 
  •  a  kezdeti  fokozott  vírusreplikáció  szuppressziója  és  a  vírus  szervezetben  való 
disszeminációjának mérséklése 
•  az akut tünetegyüttes súlyosságának csökkentése 
  •  a  kezdeti  vírus  „set  point”  csökkentése,  mely  hatással  lehet  a  betegség  további 
progressziójára 
•  a vírus replikáció gátlásával a mutációk számának lehetséges csökkentése. 
 
Az antiretrovirális gyógyszerek áttekintése 
 
A HIV betegség kezelésére használt majdnem húsz gyógyszer három fő ha-
tástani  csoportba  osztható:  nukleozid  (nukleotid)  reverz  transzkriptáz  inhibitorok 
(NRTI),  proteáz  inhibitorok  (PI)  és  nem-nukleozid  reverz  transzkriptáz  inhibitorok 
(NNRTI).  Az  utóbbi  években  három  újabb  hatástani  csoportban  törzskönyveztek 
néhány gyógyszert, nevezetesen a vírus fúzió inhibitor csoportba tartozó enfuvirtide, a 
CCR5  antagonista  maravirok  és  az  integráz  inhibitor  raltegravir,  dolutegravir  és 
elvitegravir.  Hazánkban  a  felnőtt  HIV  betegek  antiretrovirális  kezelését  Budapesten 
az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Infektológiai Osztá-
lya  és  Szakambulanciája  végzi.  2014-ben  három,  HIV-fertőzöttek  gondozására  és 
kezelésére  szakosodott  infektológiai  centrum  nyílt  meg,  egy  Miskolcon,  egy  Debre-
cenben  és  egy  Pécsett.  A  betegek  az  antiretrovirális  gyógyszereiket  egészségügyi 
rendelkezés alapján 100%-os térítéssel, az úgynevezett dobozdíj megfizetésével kap-
ják.  
 
 
 

Nukleozid/nukleotid reverz transzkriptáz inhibitorok (NRTI-k) 
A HIV a sejtbejutást követően az információt tartalmazó RNS láncról a reverz transz-
kriptáz  enzim  segítségével  egy  kiegészítő  DNS  láncot  polimerizál.  Ezt  a  jelenséget 
reverz  traszkripciónak  nevezik.  A  heterolánc  elkészülte  után  a  RT  másik  funkciója-
ként (RNS H–áz) a láncot elhasítja, majd a sejt az így elkészült egyszálú DNS láncot 
egy komplementer DNS lánccal egészíti ki, mely „vírus-specifikus” kettős DNS lán-
cot az integráz enzim a fertőzött sejt DNS állományába véletlenszerűen integrálja. Ezt 
az állapotot látensen fertőzött sejtnek nevezik. A nukleozid analógok a HIV fertőzött 
sejtekben  trifoszforilálódnak  és  a  vírus  aktív  reverz  transzkripázához  kapcsolódva 
annak  működését  gátolják,  valamint  az  enzim  által  szintetizált  hetero  (RNS-DNS) 
láncból  a  készülő  DNS  láncot  terminálják,  mivel  e  vegyületek  nem  rendelkeznek 
olyan kötőhellyel, mely a DNS lánc további polimerizációját lehetővé tennék. Ebbe a 
csoportba tartoznak a leggyakrabban, és  legrégebben használt antiretrovirális gyógy-
szerek (ld. 2. táblázat). A csoportra jellemző, hogy önmagukban csupán mérsékelten 
tudják csökkenteni a vírus replikációt (tizedére – századára).  
Orálisan  közepesen–jól  felszívódnak,  viszonylag  toxikus  vegyületek,  relatív  szűk 
terápiás indexszel. Legjellemzőbb mellékhatásaik, részben a myelotoxicitás, részben a 
perifériás polyneuropátia. A csoport tagjai  kombinációs kezelésre (2NRTI) alkalma-
sak,  ha  különböző  toxicitás  profilú  vegyületeket  alkalmazunk.  A  keresztrezisztencia 
nagyon gyakori a csoportban. 
A nukleizod/nukleotid analógok nagyrészt a veséken át eliminálódnak, így nem ke-
rülnek interakcióba  más, a  hepatikus enzimek segítségével  átalakuló szerekkel, azaz 
nagyon  kevés  gyógyszerinterakcióval  kell  számolni,  ugyanakkor  a  vesére  gyakorolt 
krónikus  toxicitás  némely  vegyületnél  (pl.  tenofovir  disoproxil  fumarát)  komoly 
szempont. Hazánkban 2017-ben elérhetővé válik különböző kombinációkban, a vesé-
re  és  csontanyagcserére  sokkal  kedvezőbb  hatású  tenofovir  származék  a  tenofovir 
alafenamid fumarát (TAF).    
 
Proteáz inhibitorok (PI-k) 
Ez az a vegyületcsoport, mely jelentősen megváltoztatta a HIV betegség ke-
zelési lehetőségeit. A HIV proteáz az az enzim, mely a keletkező HIV virion gag-pol 
polyproteinjét virális enzimekre és struktúr fehérjékre hasítja, mely után a virion fer-
tőzőképessé  válik.  A peptid illetve  peptid-like  vegyületek  a  proteáz enzim aktív he-
lyéhez kötődve annak működését gátolják. Így a keletkezett HIV virionok nem tudnak 
újabb sejteket megfertőzni. A csoportba tartozó vegyületek (ld. 2. táblázat) nagy mo-
lekulasúlyúak,  viszonylag  rosszul  szívódnak  fel,  a  bél  nyálkahártya  és  a  célsejtek  P-
glikoprotein aktivitása elsősorban a saquinavir,  a lopinavir, kevésbé az indinavir fel-
szívódását  és  hatékony  intracelluláris  koncentrációját  csökkenti.  A  máj  P450 
citochrom  CYP  3A4  izoenzimeken  keresztül  metabolizálódnak.  A  csoport  tagja,  a 
ritonavir kis mennyiségben (100-400 mg) jelentősen javítja a PI-k farmakokinetikáját, 
ezért  egy  kivétellel  (atanazavir)  minden  esetben  kombinációban  kerül  alkalmazásra 

(„boosted”  PI,  illetve  PI/r  rövidítéssel  jelöljük  a  kombinációt).  Utóbbi  években  a 
cobicistat  boosterként  való  alkalmazása  egyre  elterjedtebb.  Viszonylag  atoxikus  ve-
gyületek, azonban éppen metabolizációjuk miatt jelentős gyógyszer-interakciós hatá-
sokkal  rendelkeznek,  elsősorban  a  ritonavir  kifejezetten  bénítja  mind  a  P-
glicoproteinek,  mind  a  CYP  3A4  izoenzim  aktivitását.  A  leggyengébb  ilyen  típusú 
tulajdonsággal a saquinavir rendelkezik. 
Krónikus  mellékhatásaik  közül  a  lipodisztrofia  a  leggyakoribb,  emelkedett 
szérum choleszterin és triglicerid szintekkel, a zsírszövet átrendeződésével (az arcról, 
végtagokról a zsír a hasi régióba kerül) esetenként bölénypúp kialakulásával kísérve, 
valamint  hiperbilirubinaemia,  inzulin  dependens  diabetes  mellitus,  hemolitikus  ané-
mia, májkárosodás a legjellemzőbb elváltozások. Újabban adatok gyűlnek arról, hogy 
emelhetik a kardiovaszkuláris betegségek (miokardiális infarktus, stroke) kockázatát. 
Non-nukleozid reverz transzkriptáz inhibitorok (NNRTI-k) 
Az antiretrovirális vegyületek (ld. 2. táblázat) különböző kémiai szerkezetű csoportja, 
mely közös jellemzője, hogy nagy affinitással kötődnek a HIV-1 reverz transzkriptáz 
enzimhez, annak katalitikus régiójában konformáció változást hoznak létre, és blok-
kolják működését.  A nukleozid analógokkal additíven illetve szinergista  módon hat-
nak.  Orálisan  általában  jól  felszívódnak,  a  máj  P450  citochrom  CYP  A3  izoenzim 
rendszerén keresztül metabolizálódnak. A nevirapin induktor, míg az efavirenz induk-
tor és inhibitor szerepet egyaránt játszhat a metabolikus folyamatokban. Az ún. „má-
sodik generációs” etravirin hatékony a szokásos NNRTI rezisztens HIV-1-gyel szem-
ben  is.  Legfontosabb  mellékhatásuk  az  adagolás  2-5.  hetében  jelentkező  bőrkiütés, 
mely az esetek egy részében  intoleranciához  vezet.  Hazánkban is elérhető a  csoport 
egyik legkorszerűbb képviselője a rendkívül kedvező mellékhatás profillal rendelkező 
rilpivirin. 
Fúzió inhibitorok 
Új hatásmechanizmusú vegyületcsoport, melynek jelenleg egy tagja vált gyógyszerré, 
az enfuvirtide, mely egy polypeptid. A HIV a megfelelő CD4+ receptorú és CCRC5 
vagy CCXC4 koreceptorú sejthez kötődve  a  felületi fehérjéin jelentős konformációs 
változások jönnek létre, és ezek eredményeként fúziónál a sejttel és fertőzi meg azt. A 
T-20 polyprotein  a  gp41  HR1  régiójához  kötődve  képes  a konformáció  változásokat 
gátolni és ezzel megakadályozni a vírus bejutását a sejtbe. A fúzió inhibitorok előnye, 
hogy a vírusokban korábban kialakult NRTI, NNRTI vagy PI rezisztencia nem befo-
lyásolják hatékonyságukat. Tekintettel a betegek számára kedvezőtlen adagolási mód-
jára (napi kétszeri szubkután injekció) ez a szer kiszorult a klinikai gyakorlatból.  
CCR5 inhibitorok 
A maravirok az első CCR5 ko-receptor antagonista, mely gátolja a HIV kö-
tődését  a  CCR5  koreceptorú  CD4+  lymphocytához,  ezzel  megakadályozza  a  vírus 
sejtbe jutását. A fertőzés korai szakaszát elsősorban a CCR5 – tróp vírusok jellemzik, 

majd  a  későbbiekben  fokozatosan  megjelennek  a  CXCR4  –  tróp  vírus  variánsok  is, 
melyekkel  szemben a  maravirok hatástalan.  A  maravirok a  virológiai  hatékonyságán 
túl, attól attól független, kedvező immunológiai hatással is rendelkezik. 
A maraviroc nem a CYP 3A4 rendszeren keresztül metabolizálódik, így ke-
vés  gyógyszer  interakcióval  kell  számolni  A  diltiazem  és  a  verapamil,  a 
clarithromycin, itraconazol, voriconazol szérumszintje mérsékelten emelkedik, míg a 
carbamazepin, rifampicin a maraviroc szérum szintjét csökkenti 60-70%-kal.  
 
  
Integráz inhibitorok 
A  raltegravir  az  új  hatástani  csoport  első  tagja,  mely  az  integráz  enzimhez  kötődve 
gátolja annak funkcióját, nevezetesen, hogy a HIV RNS templátról polimerizált ket-
tősláncú DNS szakasz bejusson a fertőzött sejt sejtmagjába és beillesztésre kerüljön a 
sejt DNS állományába. 
Az integráz inhibitorok a CYP 3A4 rendszerben sem induktorként, sem inhibitor-
ként  nem  szerepelnek,  így  rendkívül  kevés  gyógyszerinterakcióval  kell  számolni.  A 
raltegravir  az  UGT1A1  glucuronidizáción  megy  keresztül,  így  egyáltalán  nem  kell 
gyógyszer  interakcióval  számolni  hormonális  fogamzásgátló  tabletták  szedésekor. 
Egészséges  személyeknél  omeprazol  együttadásakor  a  raltegravir  szérum  szintek 
emelkedését  észlelték.  A  dolutegravir  10-15%-ban  a  CYP  3A4  rendszeren  keresztül 
metabolizálódik, de emiatt nem szükséges dózismódosítás és a hatékonyság is megfe-
lelő,  hasonló  metabolizmuson  megy  keresztül  az  elvitegravir  is.  Carbamazepin, 
fenitoin és rifampicin, valamint egyes daganatellenes szerek szintén csökkenthetik az 
integráz-inhibitorok szintjét. 
A  raltegravir  hatására  gyorsan  (hetek  alatt)  két  nagyságrenddel  csökken  a  HIV 
replikáció. A csoport legújabb gyógyszerei között szerepel a dolutegravir, mely szin-
tén mind naív, mind előzetesen már kezelt betegek számára elérhető. Előnyei között 
az egyszeri adagolás, a szintén nagyon kedvező mellékhatás és gyógyszer interakciós 
profil  említhetőek.  Az  elvitegravir  (ELV)  egy  négyes  kombináció  (tenofovirral, 
emtricitabinnal  és  cobicistattal  kombinálva)  részeként,  napi  egyszeri  adagolásban 
egyre  több  országban  érhető  el.  A  parenteralis  cabotegravir  egy  újonnan  vizsgálat 
integráz-inhibitor, melynek újszerűségét és klinikai relevanciáját a különösen hosszú 
felezési idő adja. 
Hepatitis  B  és/vagy  C  koinfekció,  valamint  tuberculosis  esetén  az  integráz-
inhibitorok az első választandó gyógyszercsoport. 
 
 
 
 
 
 

 
2. táblázat. Antiretrovirális gyógyszerek: 
 
Név 
Védett 
Ajánlott dózis 
 
(generikus) név 
 
 
Nukleozid analóg reverztranszkriptáz inhibitorok (NRTI) 
 
Zidovudin, ZDV, AZT 
Retrovir 
2×250 mg vagy 3×100-200 mg  
 
 
 
Didanozin, DDI 
Videx 
1×250 vagy 400 mg 
 
 
 
Lamivudin, 3TC 
Epivir, 
2×150 vagy 1×300 mg 
 
(Lamivudine 
 
TEVA, HSPT) 
 
Stavudin, D4T 
Zerit1 
2×30 vagy 40 mg 
 
 
 
Abacavir, ABC 
Ziagen5 
2×300 vagy 1×600 mg  
 
 
 
Tenofovir, TDF 
Viread 
1×245 mg 
 
(Tenofovir 
 
TEVA, Virofob) 
Tenofovir, TAF 
Vemlidy3 
1×25 mg 
Emtricitabin, FTC 
Emtriva 
1×200 mg 
 
 
 
FIX kombinációk 
 
ZDV + 3TC 
Combivir, 
2 × 300 + 150 mg 
 
(Lazid, 
 
Zidovudine/lami
vudine TEVA) 
 
ABC + 3TC 
Kivexa5 
1 × 600 + 300 mg 
 
 
 
ZDV + 3TC + ABC 
Trizivir3,5 
2 × 300 + 150 + 300 mg 
 
 
 

TDF + FTC 
Truvada 
1 × 245 + 200 mg 
 
 
 
TAF + FTC 
Descovy3 
1 × 25 + 200 mg 
EFV + TDF + FTC 
Atripla3 
1 × 600 + 245 + 200 mg 
 
 
 
DTG + ABC + 3TC  
Triumeq5 
1 × 50 + 600 + 300 mg 
TDF + FTC + RPV 
Complera3 
1 × 245 + 200 + 25 mg 
TDF + FTC + ELV/cobicistat 
Stribild3 
1 × 245 + 200 + 150/150 mg 
TAF + FTC + ELV/cobicistat 
Genvoya 
1 × 25 + 200 + 150/150 mg 
FTC+RPV+ TAF 
Odefsey 
1 × 200 + 25 + 25 mg 
ATZ/cobicistat 
Evotaz3 
1 × 300/150 mg 
DRV/cobicistat 
Rezolsta 
1 × 800/150 mg  
 
Proteáz inhibitorok (PI) 
 
Saquinavir, SQV 
Invirase 
2×600-1000 mg /2×100-200 mg RTV2 
 
 
 
Ritonavir, RTV 
Norvir6 
2 × 600 mg 
 
 
 
Indinavir, IDV 
Crixivan1 
2 × 600-800 mg/2×100 mg RTV2  
 
 
 
Nelfinavir, NFV 
Viracept1 
3 × 750 vagy 2 × 1250 mg 
 
 
 
Lopinavir/ritonavir, LPV/r 
Kaletra 
2 × 300/100-400/133 mg 
 
 
 
Fosamprenavir, FPV 
Telzir 
2 × 700 mg/2×100 mg RTV2 
 
 
vagy 1 × 1400 mg/1×100 mg RTV2 
Atazanavir, ATV 
Reyataz 
1 × 400 mg vagy 1 × 300 mg/1×100 
 
 
mg RTV2 
 
Darunavir, DRV, TMC114 
Prezista 
2 × 600 mg/2×100 mg RTV2 
 
 
vagy 1 × 800 mg/1×100 mg RTV2 
Tipranavir, TPV 
Aptivus 
2 × 500 mg/2×200 mg RTV2 
 
 
 

Nem-nukleozid reverztranszkriptáz inhibitorok (NNRTI) 
 
Efavirenz, EFV 
Stocrin, 
1 × 600 mg 
 
(Efavirenz 
 
TEVA) 
Nevirapin, NVP 
Viramune, 
2 × 200 vagy 1 × 400 mg 
 
(Nevirapine 
 
HSPT, TEVA, 
Nevita) 
Etravirin, ETV, TMC125 
Intelence 
2 × 200 vagy 1 × 400 mg 
 
 
 
Delavirdine, DLV 
Rescriptor4 
3 × 400 mg 
 
 
 
Rilpivirin, RPV 
Edurant 
1 × 25 mg 
Fúzió inhibitor (FI) 
 
Enfuvirtide, T-20 
Fuzeon 
2 × 90 mg szubkután injekció 
 
 
 
Entry inhibitor (EI), CCR5 koreceptor inhibitor 
 
Maravirok, MVC 
Celsentri 
2 × 150, 2 × 300 vagy 2 × 600 mg 
 
 
 
Integráz inhibitor (II) 
 
Raltegravir, RAL 
Isentress 
2 × 400 mg 
 
 
 
Raltegravir, RAL 
 
1 × 1200mg 
Elvitegravir, ELV 
Vitekta3 
1 × 150mg 
Dolutegravir, DTG 
Tivicay 
1 × 50 mg vagy 2 × 50 mg 
Megjegyzés:  
  1. Végleg kivonták a forgalomból 
  2. 100-200 mg ritonavir kedvező farmakodinámiai hatással van a vele együttadott PI-ra 
  3. OEP által nincs befogadva 
  4. Európában nem regisztrált 
  5. Csak negatív HLA-B*5701 teszt esetén 
  6. Önmagában nem alkalmazzák, csak más PI-ral kombinálva 

Mivel kezdeni a kezelést - az első választandó gyógyszer kombináció 
A  klinikai  megfigyelések  elsöprő  tényekkel  igazolták,  hogy  a  kombinált 
antiretrovirális terápia (kART) hatására drámaian csökkent az AIDS-hez kapcsolódó 
halálozások és a HIV-fertőzéssel kapcsolatos szövődmények száma. A kezdő kART-
nak személyre szólónak kell lennie, hogy a leghatékonyabb legyen, figyelembe véve a 
beteg  toleranciáját,  kezelési  együttműködését,  korát,  alapbetegségeit,  az  esetleges 
koinfekciókat (HBV, HCV, tuberculosis stb), minimalizálva a hosszú távú mellékha-
tásokat és elkerülve az esetleges gyógyszer kölcsönhatásokat. 
A kART kezelés célja a hatékony, rövid és hosszú távon is jól tolerálható gyógysze-
rek által 
  a HIV-hez társuló morbiditás csökkentése, a túlélés hosszának és minőségé-
nek növelése  
  az immunrendszer helyreállítása és a celluláris immunfunkciók megőrzése 
  a szérum vírusmennyiség maximális és tartós szuppressziója 
  a vírus átvitelének csökkentése. 
 
Az antiretrovirális kezelést a tudomány mai álláspontja szerint  élethosszig kell al-
kalmazni,  ami  a  vírusszaporodás  gátlása  révén  az  immunrendszer  megerősödését,  jó 
életminőségű, egészséges életet biztosít, míg a rezisztencia kialakulásának valószínű-
ségét csökkenti, és a transzmissziót gátolja. A kezelés hatékonysága a vírusmennyiség 
csökkenésével mérhető, mely szerint lehetőleg három, de legkésőbb hat hónap alatt a 
vírusmennyiségnek 20 kópia/ml alá kell csökkennie, és tartósan ilyen alacsony szinten 
kell maradnia.  
Melyik kART kombináció a leghatékonyabb 
Az elmúlt két évtizedben az optimális kART meghatározására vonatkozóan 
intenzív  kutatásokat  végeztek.  A  vizsgálatok  alapvető  megállapítása,  hogy  nincs 
egyetlen, minden kívánt feltételnek megfelelő („one-size  fits all”) kombinációs terá-
pia. Minden esetben az egyes betegek különböző sajátosságaihoz, társbetegségeihez, 
életviteléhez, krónikusan szedett gyógyszereihez és a betegség stádiumához kell iga-
zítani az individualizált terápiát. Fontos szempont a  kezdő kombináció kiválasztásá-
nál,  hogy  a  beteg  informált  legyen  a  kombinációk  előnyeiről,  esetleges  kedvezőtlen 
mellékhatásairól.  A  választásnál  a  beteg  és  a  gyógyszer  adottságait,  tulajdonságait 
kell  alaposan  mérlegelni.  A  páciens  oldaláról  figyelembe  kell  venni  a  beteg  korát, 
nemét, aktuális CD4+ limfocitaszámát és vírusmennyiségét, belgyógyászati státuszát, 
különös tekintettel az esetleges vesebetegségre, lipidprofil eltérésekre, kardiovaszku-
láris  kockázatokra,  cukorbetegségre,  vagy  annak  hajlamára,  továbbá  központi  ideg-
rendszeri  betegséget,  pszichiátriai  vonatkozásokat,  koinfekciókat  (HBV,  HCV, 
tuberculosis). Tekintetbe kell venni a beteg által szedett gyógyszereket, egyes geneti-
kai faktorokat (pl. HLA- B*5701), tervezett terhességet. A gyógyszer vonatkozásában 
annak  hatékonyságát, tolerálhatóságát, rövid-  és  hosszú távú  mellékhatás profilját,  a 

lehetséges  gyógyszer  interakciókat,  farmako-kinetikai  tulajdonságokat,  a  gyógyszer-
szedés gyakoriságát és a költségeket kell mérlegelni. Mindezek ismeretében, a gyógy-
szerszedésre megfelelően felkészült beteggel együtt javasolt döntést hozni.  
A két NRTI váz 
Az elmúlt két évtized kutatásai alapján a mai napig a kettős nukleozid analóg a leg-
gyakoribb  összetevője  a  kezdő  kART-nak,  melyet  nukleoz(t)id  váznak  is  neveznek, 
melyhez  egy  harmadik,  hatékony  antiretrovirális  gyógyszer  kerül.  Ez  a  kombináció 
biztosítja  a  tartós,  maximális  vírus  replikáció  gátlást.  Az  ajánlott  kombinációk  a 
lamivudin  +  tenofovir,    lamivudin  +  abacavir,  lamivudin  +  zidovudin,  tenofovir  + 
emtriticabin. Ezek közül a legtöbb, hazánkban fix kombinációban is elérhető (lásd 2. 
táblázat).  Abacavir  adása  csak  a  súlyos,  életet  veszélyeztető  hyperszenzitív  reakció 
valószínűségét jelentősen csökkentő negatív HLA-B*5701 eredmény, vagy negatív in 
vitro ABC-HSR esetén ajánlott.  
Két NRTI + egy NNRTI kombinációja 
Rilpivirin, efavirenz és nevirapin egyaránt ajánlott kezdő kombinációban, bár a proto-
kollok  többsége  a  két  utóbbi  NNRTI-t  már  csak  alternatívaként  ajánlja.  A  rilpivirin 
számos kedvező tulajdonsága miatt kedvelt, kART naiv betegnek adható gyógyszer, 
de alkalmazását a szérum vírusmennyiség behatárolja (100.000 kópia/ml felett alkal-
mazása nem ajánlott). 
A rilpivirin előnyös lipidprofilja, a ritkábban jelentkező allergiás reakciók és a csak 
elvétve  jelentkező  központi  idegrendszeri  mellékhatások  (szédülés,  alvászavarok) 
miatt népszerű. Az efavirenz hátránya a kezdeti dysphoria, rémálmok, hangulatválto-
zás, álmatlanság – melyek általában átmenetiek, és az esetek többségében nem kell a 
kezelést felfüggeszteni –, valamint két hét elteltével jelentkező allergiás bőrkiütések, 
valamint a hyperlipidaemiát és májkárosodást okozó hatása. A nevirapinnál az aller-
giás reakciók, a bevezető kezelés szükségessége (két hétig csak a napi dózis fele java-
solt)  és  a  lehetséges  májkárosodás  (különösen  magas  CD4+  sejtszám  esetén)  miatti 
ellenőrzések korlátozzák alkalmazhatóságát.   
Az efavirenz állatkísérletekben teratogénnek bizonyult, ugyanakkor humán össze-
hasonlító vizsgálatokban a WHO álláspontja alapján nem volt szignifikánsan nagyobb 
terhességmegszakadási arány, vagy kóros  magzati  fejlődés.  Ennek ellenére  a  terhes-
ség  első  trimszterében,  illetve  szülőképes  nőknek  való  adása  nem  javasolt.  Az 
etravirin nagyon kevés mellékhatással rendelkezik és rezisztencia profilja is kíváló. 
Két NRTI + egy PI kombinációja  
A  PI-k  bevezetése  az  antiretrovirális  kezelésbe  drámaian  csökkentette  mind  a  beteg-
ség progresszióját, mind a halálozást. A kezelés tartósan javította a klinikai és labora-
tóriumi jellemzőket. A korábbi PI tartalmú kombinációkat részben a háromszori ada-
golás,  részben  a  viszonylag  nagyszámú  kapszula  (6-18)  jellemezte.  A  kis  dózisú, 
booster hatású ritonavir (általában  1-2×100 mg) fokozta  több más PI hatékonyságát, 

részben azok felszívódásának elősegítésével (SQV, LPV) részben a CYP 3A4 enzim 
gátlásán  keresztül  azok  lebomlásának  gátlásával  (IDV,  AMP,  SQV,  LPV,  DRV, 
TPV).  Ezzel  lehetővé  vált  a  PI-k  hagyományos  adagjának  csökkentése  és  kétszeri, 
illetve egyszeri adagolásuk. Az ilyen kis dózisú RTV-t tartalmazó kombináció jelzé-
sére  a  PI/r  használatos.  A  „boosted”  PI/r-t  tartalmazó  kombinációk  közül  a 
darunavir/r,  az  atanazavir/r  az  elsőként  választható  kombinációk  része.  A  lopinavir/r 
előnyös fix kombinációs formulációja a gasztrointesztinális mellékhatások (hasmenés, 
hányinger, hányás) és a kedvezőtlen metabolikus hatásai miatt felnőttek esetén kike-
rült az első választandó csoportból. Az újabb PI-kat tartalmazó kombinációk hosszú 
távú  mellékhatásai  a  hyperlipidaemia  és  a  lipodystrophia  vonatkozásában  is  kedve-
zőbbek  az  elődeiknél.  Az  atazanavirral  önállóan  is  hatékony  plazma  koncentráció 
érhető el,  melynek előnye,  hogy  nem alakul  ki  hyperlipidaemia, hátránya  a  gyakran 
kezelési korlátot jelentő, de klinikailag ártatlan hyperbilirubinaemia okozta sárgaság. 
Hátránya  a  vese-,  illetve  epekövesség  kialakulását  elősegítő  kockázati  tényező.  A 
cobicistattal boosterolt PI-k mellékhatásprofilja aránylag kedvező. 
Három NRTI kombinációja 
A három NRTI-t tartalmazó kombináció néhány előnye (kisszámú tabletta, virológiai 
hiba esetén több kezelési lehetőség marad) mellett a hosszútávon észlelhető kedvezőt-
len mellékhatások miatt adásuk már nem ajánlott. 
 
Két NRTI + egy INSTI kombinációja 
A legújabb gyógyszercsoport számos előnyös tulajdonsága és az eredményes klinikai 
vizsgálatok miatt az integráz inhibitorok a nemzetközi guideline-okban is bekerültek a 
naiv betegeknek adható első választékba. A napi két alkalommal adandó raltegravir és 
a napi egyszeri adagolású, jelentősen hosszabb felezési idővel rendelkező dolutegravir 
egyaránt  hatékony  és  biztonságos  választás  a  nuleoz(t)id  váz  mellett  individualizált 
terápia  keretei  között.  A  jelenleg  elérhető  gyógyszercsoportok  közül  az  integráz 
inhibitorok  rendelkeznek  a  legjobb  mellékhatás  profillal  és  a  legkevesebb 
gyógyszerinterakciókkal. A dolutegravir, a szokásos napi dózis duplájában adagolva, 
hatékony lehet a raltegravir-rezisztens törzsek ellen is. 
 
Dual- és monoterápiák 
Az  utóbbi  években  több  kontrollált,  randomizált  kutatást  indítottak  a  kettős-  és 
monoterápia stratégiák rövid és hosszú távú hatékonyságának megítélése céljából. A 
kutatások  egy  része  még  nem  zárult  le,  mások  különböző eredményeket  hoztak.  Jól 
definiált betegek csoportjában a kettős kombináció (pl. HIV-2 fertőzés vagy alacsony 
víruskópia  esetén)  kezdő  terápiában,  illetve  hosszú  ideig  tartó  vírus  szuppressziót 

követően  szelektált  betegek  körében  a  proteáz-inhibitor  monoterápia  is  alternatíva 
lehet,  HBsAg  negativitás  esetén.  Az  integráz  inhibitorokkal  kapcsolatos  dual-  és 
monoterápia stratégiák hatákonyságát vizsgáló pilot kutatások jelenleg zajlanak, egy 
újabb, dolutegravir monoterápiával kapcsolatos klinikai  vizsgálat eredményei szerint 
jelentős az integráz-inhibitor rezisztencia kialakulásának a veszélye. 
 
 
 
 
 
 

3. táblázat. A hazánkban legtöbbször alkalmazott javasolt és alternatív kezdő 
gyógyszer kombinációk: 
 
 
JAVASOLT KEZDŐ KOMBINÁCIÓK 

Edurant + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa 
Prezista/r + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa 
Prezista/c + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa 
Reyataz/r + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa 
Isentress + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa 
Tivicay + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa 
 
 

ALTERNATÍV KEZDŐ KOMBINÁCIÓK 
Efavirenz + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa vagy ZDV/3TC 
Nevirapin + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa vagy ZDV/3TC 
Intelence + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa vagy ZDV/3TC 
Kaletra + lamivudin/tenofovir vagy Truvada vagy Kivexa vagy ZDV/3TC 
 
 
 
 
Napi egyszeri kezelés 
A napi egyszeri kezelés előnye, hogy a betegek kezelési együttműködése, valamint a 
kényelme optimálisabb a napi egyszeri gyógyszer bevétel esetén. Hátránya, hogy egy 
adag kimaradása esetén a betegnél hosszabb ideig elégtelen gyógyszer szint léphet fel, 
amely a rezisztencia kialakulását elősegítheti. Ma már számos olyan gyógyszer kom-
binációval rendelkezünk, melyek lehetővé teszi az egyszeri adagolást.  

 
Gyógyszer kölcsönhatások 
Az  antiretrovirális  kombináció  összeállításakor  figyelembe  kell  venni  a  gyógyszer 
kölcsönhatásokat, melyek részben az egyes antiretrovirális összetevők között alakul-
hatnak ki, elsősorban a CYP 3A4-re gyakorolt hatásuk miatt, ld. RTV hatás. Legalább 
ennyire fontos a beteg egyéb betegségeire adott gyógyszerek mérlegelése. Leggyako-
ribb  a  rifampicinnel  létrejövő  kölcsönhatás,  mely  a  CYP  3A4-nek  rendkívül  erős 
induktora.  Rifampicin  tartalmú  tuberkulosztatikus  kezelés  esetén  vagy  a  kART  ha-
lasztása,  vagy  alacsony  vírusmennyiség  esetén  három  NRTI  kombináció,  magas  ví-
rusmennyiség esetén dupla dózisú integráz inhibitor adása ajánlott.  
Immunrekonstrukciós gyulladásos szindróma (IRIS) 
 
Immunrekonstrukciós gyulladásos szindróma az antiretrovirális kezelés 
elkezdésekor, újrakezdésekor, illetve egy sokkal hatékonyabb kombinációra váltáskor 
alakulhat ki, különösen abban az esetben, ha az induló CD4+ limfocitaszám alacsony, 
így egy jelentős CD4+ szám emelkedés és gyors víruskópia szám csökkenés jön létre. 
Általában a kezelés 4-8. hetében kezdődik, sokszor valamilyen lappangó opportunista 
infekció fellángolásáról van szó (klasszikus vagy atípusos mycotuberculosis 
infekciók, cryptococcus meningitis, cytomegalovírus okozta retinitis, uveitis és 
vitritis, valamint Kaposi sarcoma alakulhatnak ki) vagy herpes, varicella-zoster 
indukálta, illetve aspecifikus bőrelváltozások alakulnak ki. A specifikus kórokozó 
kezelése mellett enyhébb esetekben non-szteroid, a súlyosabb szindrómákban az 
átmeneti szteroid kezelés enyhítheti a tüneteket. Az IRIS miatt az antiretrovirális 
kezelés abbahagyása vagy felfüggesztése nem javasolt. 
Tanácsadás 
Az  antiretrovirális  kezelés  indikációja  esetén  a  kezelés  megkezdése  előtt  a 
beteget részletesen tájékoztatni kell a kezelés mibenlétéről, annak várható előnyeiről, 
a mellékhatásokról, esetleges adverz reakciókról, a gyógyszerek szedésének rendjéről 
(étkezéssel, éhgyomorra, adagolás gyakorisága, együttszedhetőség, stb.), a gyógysze-
rek  kihagyásának,  abbahagyásának  esetleges  hatásairól.  Hangsúlyozni  kell,  hogy  a 
beteg gyógyszeres kezelés ellenére fertőzőképes maradhat, ezért a biztonságos szexu-
ális  magatartást  be  kell  tartania,  háziorvosát,  illetve  más  orvost,  vagy  egészségügyi 
dolgozót  a  fertőzés  tényéről  tájékoztatnia  kell.  A  betegnek  minden  esetben  fel  kell 
készülnie a terápia elindítására és rendszeres alkalmazására, illetve bele kell egyeznie 
a kezelésbe. 

A beteg kezelési együttműködése (compliance) 
Krónikus betegségekben, különösen, ha a betegnek nincsenek tünetei, pana-
szai,  és  mintegy  „megelőzésként”  szed  gyógyszereket,  a  kezelési  együttműködés,  a 
gyógyszerek  pontos  előírás  szerinti  adagolása,  általában  alacsony  (40-60%).  A  HIV 
betegség  kezelése  hasonló  problémákat  vet  fel,  befolyásolják  a  beteg  ismeretei,  a 
mellékhatások, a kezelési séma bonyolultsága, túlzott elvárások a kezeléstől, szociális 
és környezeti tényezők, stb. Kétségtelen, hogy a már szövődményes HIV betegeknél 
az opportunista fertőzés gyógyulása után jobb a kezelési együttműködés, mint tünet-
mentes esetekben. A napi kétszeri gyógyszeradagolás, az azonos körülmények közötti 
szedés  (egyszerre  bevehetők)  jelentősen  javítják  a  beteg  kezelési  együttműködését. 
Másrészt a csökkenő kezelési együttműködés óhatatlanul a legfontosabb oka a kom-
binált kezeléssel szemben kialakuló HIV rezisztenciának és a betegség progressziójá-
nak.  Ezért  játszik  egyre  nagyobb  szerepet  a  betegek  oktatása,  tudatossá  tétele  és  a 
kezelési együttműködés  folyamatos  megerősítése  konzultációkkal, napirendek készí-
tésével, stb.  
Az antiretrovirális kezelés monitorozása 
A kezelt betegek állapotától függően 1-3 havonta fizikális vizsgálat, labora-
tóriumi  vizsgálatok  –  beleértve  a  CD4+,  CD8+  sejtek  számának  és  a  plazma  HIV-
RNS meghatározását is – szükségesek. A vizsgálatok célja a HIV betegség stádiumá-
nak  meghatározása  (remisszió,  stabil  állapot,  progresszió),  az  esetleges  gyógyszer 
mellékhatások  felismerése,  monitorozása,  valamint  a  kezelés  hatékonyságának  vizs-
gálata. 
 
Ajánlott vizsgálatok 
Fizikális vizsgálat 
Hasonló a kezdő vizsgálathoz, ajánlott 1-2 havonta. 
Laboratóriumi vizsgálatok 
Egy-három-hat havonta 
  •  teljes vérkép 
  •  vérkémia és biokémia 
A HIV fertőzés progressziójára utaló marker vizsgálatok 
Egy-három, illetve három-hat havonta 
  •  sejtfelszíni marker vizsgálatok (elsősorban CD4+, CD8+ sejtszám) 
 
•  plazma HIV-RNS kópia szám (általában elegendő 3-6 havonta, terápia elkez-
désekor gyakrabban) 

Vizsgálatok értékelése 
Mellékhatások, adverz reakciók 
A  HIV/AIDS  betegek  antiretrovirális  kezelése  folyamán  folyamatosan  értékelni  kell 
esetleges  mellékhatásokra,  adverz  reakciókra  utaló  tüneteket,  elváltozásokat.  Ezek 
gyanúja esetén mérlegelni kell az addig alkalmazott kezelés azonnali felfüggesztését, 
esetleg  az  alkalmazott  gyógyszerek  adagjának  csökkentését.  A  tüneteket  rögziteni 
kell, rendszeres időközben megbeszélni, súlyos tünetek esetén azonnal jelentendők az 
Országos  Gyógyszerészeti  és  Élelmezés-egészségügyi  Intézetnek  (OGYÉI),  egyes 
esetekben a gyártó cégnek (regisztrált alapon adott gyógyszerek esetén). Részletes ld. 
„Mellékhatások és kezelésük” fejezet. 
 
Az antiretrovirális kezelés módosítása 
Általában hat ok miatt kell a kezelést módosítani, mint 
 Akut mellékhatások 
 A kezelés virológiai hibája 
 Hosszútávú mellékhatások kialakulása vagy azok megelőzése 
 Gyógyszerinterakciók elkerülése 
 Szimplifikáció, a kezelés egyszerűsítése 
 Tervezett vagy létrejött terhesség 
 
A kezdő kART módosítása a korábbi években meglehetősen gyakori volt, az első 
évben  az  esetek  mintegy  felében  került  erre  sor,  elsősorban  az  akut  mellékhatások 
miatt.  A  korszerűbb  gyógyszer  kombinációk  esetén  csak  a  legritkább  esetben  kerül 
sor akut mellékhatások miatt az első választandó kART megváltoztatására.   
Akut mellékhatások 
Az akut mellékhatás a leggyakoribb oka a kezdő kART módosításának, ám a mellék-
hatások jelentős hányada átmeneti, és türelemmel, bíztatással, tüneti kezeléssel átse-
gíthető a beteg ezen a perióduson, így elkerülhető a módosítás.  
Közepes, vagy súlyos mellékhatás illetve adverz reakció esetén az addig alkalma-
zott  antiretrovirális  kezelés  azonnali  felfüggesztése  indokolt.  Súlyos  mellékhatás 
esetén  a  mellékhatásért  felelőssé  tehető  komponenst  általában  egy  másik  csoportba 
tartozó szerre kell cserélni.  

 
A kezelés virológiai hibája 
A virológiailag hibás kART kombinációt lehetőség szerint rövid időn belül módosíta-
ni  kell.  Virológiailag  hibás  a  kART,  ha  a  vírusmennyiség  >  20  kópia/ml,  hat-kilenc 
hónapos  kezelés  után, továbbá, ha  a kezelés alatt a korábban  határérték alatti vírus-
mennyiség  ismét  mérhetővé  válik.  „Blip”-nek  nevezzük  azt  a  jelenséget,  amely  jól 
kontrollált vírus mellett, egyszeri alkalommal 100-200 kópia/ml-re való vírus megje-
lenést  eredményez.  Amennyiben  a  későbbi  kontrollok  alkalmával  ismét  határérték 
alatti vírust észlelünk, terápiás változtatás nem indokolt. A jelenség virológiai háttere 
nem  teljes  mértékben  tisztázott.  Az  egyszer  mért  jelentősebb  vírus  kiugrás  (>1000 
kópia/ml), vagy az 500-1000 kópia/ml vírusmennyiség még nem okoz klinikai prog-
ressziót, a betegek gyakran tiltakoznak is a változtatás ellen, azonban még ilyen  ala-
csony vírusmennyiség mellett is fennáll annak a lehetősége, hogy egyre több rezisz-
tencia mutáció szelektálódjon, és ezzel romlanak a későbbi kombinációk hatékonysá-
gának  az  esélyei.  Minden  esetben  gondosan  meg  kell  vizsgálni  a  beteg  kezelési 
együttműködését, az adherenciát és a lehetséges gyógyszerinterakciókat. Amennyiben 
van rá lehetőség, terápiás gyógyszer monitorozással ki kell zárni az elégtelen gyógy-
szerszinteket,  illetve  meg  kell  ismételni  a  vírusmennyiség  mérést.  Amennyiben  az 
ismételt mérés is hibára utal, akkor a kART módosítása szükséges, lehetőség szerint 
rezisztencia vizsgálat alapján. 
Különösen  fontos  a  módosítás  az  NNRTI  tartalmú  kombinációkban,  mert  az 
NNRTI-k 
genetikai  gátja  alacsony  (kivéve  etravirin),  egyetlen  mutáció 
csoportspecifikus rezisztenciához vezethet. 
Minden esetben, ha az addig alkalmazott antiretrovirális kezelés változtatására van 
szükség jelentős vírushiba miatt, a lehető leggyorsabban még a „hibás” kART mellett 
gyógyszerrezisztencia  vizsgálatot  kell  végezni  és  ennek  ismeretében,  a  megelőző 
kezelési rezsimek figyelembevételével kell az új kART kiválasztani.  
Az  új  kombináció  bevezetése  előtt  a  tervezett  gyógyszerek  farmakodinámiájának 
esetleges megváltozása miatt figyelembe kell venni a beteg egyéb gyógyszereit is. 
 
Az  új  kombináció  bevezetése  előtt  a  tervezett  gyógyszerek  farmakodinámiájának 
esetleges megváltozása miatt figyelembe kell venni a beteg egyéb gyógyszereit is. 
Az új kombináció monitorozása 
A vizsgálatok hasonlók az előzőekben leírtakhoz, azonban a bevezetést kö-
vető néhány hónapban szükség van szorosabb obszervációra. Az új kezelés bevezeté-
sét követően egy hónap múlva lehetőleg HIV-RNS kópiaszám mérést kell végezni, a 
terápia  hatékonyságának  igazolására,  és  három-hat  hónapon  belül  virológiai 
szuppressziót kell látnunk. 

Mellékhatások és kezelésük 
A  kombinált  antiretrovirális  kezelés  (kART)  krónikus  mellékhatásai  az  egyik  fő 
problémája  a  HIV  medicinának.  A  HIV  kezelése  egy  különösen  komplikált  egyen-
súlyt teremtő tevékenység a tartós HIV szuppressziót eredményező kezelés előnyei és 
a  mellékhatások hátrányai  között.  Korábban a betegek  közel felében a  kezelés meg-
változtatására került sor éppen a mellékhatások miatt, ugyanakkor a betegek mintegy 
20%-a éppen a mellékhatásoktól való félelmében utasította el a felajánlott kezelést. A 
kezelés megkezdése előtti részletes tanácsadás, mely magába foglalja a gyógyszerek 
hatékonyságát, a  kezelés célját, valamint a  valószínűsíthető és esetleges  mellékhatá-
sokat, egyik legfontosabb eleme a terápiának. A jól informált, megfelelő ismeretekkel 
rendelkező betegtől sokkal jobb kezelési együttműködés,  az  esetleges  átmeneti  mel-
lékhatások jobb tolerálhatósága várható el. Ha a beteg felkészül egy váratlan mellék-
hatásra (mint például a hasmenés, bőrkiütés) gyorsabban, kevesebb problémával old-
hatók meg a tünetek, míg egy esetleg súlyos következményekkel járó hyperszenzitiv 
reakciónál  a  beteg  gyors  jelzése  esetleg  életveszélyes  szövődményeket  előzhet  meg. 
Mindezek  ellenére  ki  kell  hangsúlyozni,  hogy  a  betegek  túlnyomó  többsége  éveken 
keresztül  képes  tolerálni  a  kezelést,  és  a  rendszeres  klinikai  ellenőrzés  segít  abban, 
hogy a mellékhatásokat minimalizáljuk.  
A mellékhatásokat, adverz reakciókat megjelenésük alapján feloszthatjuk koraiak-
ra, melyek gyakran a  gyógyszer bevétele után azonnal, vagy az első  néhány napban 
jelentkezhetnek.  Ilyen  lehet  a  hányinger,  hasmenés,  gyengeségérzés,  stb.  melyek  az 
esetek többségében fokozatosan enyhülnek. Ilyen akut reakciók a kezelés első hetei-
ben  jelentkező  allergiás  reakciók  az  NNRTI-k,  vagy  ABC  adásakor.  Vannak  késői, 
vagy  krónikus  mellékhatások,  melyek  hónapok  alatt  alakulnak  ki,  mint  a  perifériás 
neuropathia,  a  lipodystrophia,  osteopenia/osteoporosis,  nephropathia,  hepatopathia, 
melyeknél  a  tünetek  jellegzetesen  enyhe  formában  jelentkeznek,  de  fokozatosan 
progrediálnak.  Az  adverz  reakciók,  viszonylag  kis  számban  a  tartós  kezelés  során 
hirtelen lépnek fel és az esetek egy részében súlyos, életet veszélyeztető módon zajla-
nak, mint például a szerencsére nagyon ritka laktát acidózis. 
 A  következőkben  szervrendszerek,  illetve  tünetek  alapján  csoportosítva  vannak 
összefoglalva a legfontosabb mellékhatások: 
Laktát acidózis/zsírmáj 
Kompenzált  krónikus  hyperlactaemia  a  NRTI-vel  kezelt  HIV  fertőzöttek  mintegy 
15%-nál  fordul  elő,  ezzel  szemben  a  súlyos,  dekompenzált,  májmegnagyobbodással, 
steatosissal szövődő laktát acidózis ritka (1,3/1000 NRTI-vel kezelt betegév), azonban 
magas a halálozása. Súlyos laktát acidózis, sokszor hasnyálmirigy gyulladással kísér-
ve,  jelentkezhet  DDI-t  és  D4T-t  tartalmazó  kART  kezelés  során  a  terhesség  késői 
szakaszában és szülés után, de hasonlóan fokozott kockázatot jelent az elhízás, a női 
nem  és  a  hosszas  NRTI  szedés,  bár  egyes  esetekben  nem  sikerült  ilyen  tényezőket 
azonosítani. 

Az  NRTI  indukálta  laktát  acidózis  és  steatosis  egyik  lehetséges  magyarázata  a 
mitochondrium  károsodás,  mivel  a  NRTI-k  képesek  gátolni  a  mitochondriumokban 
jelenlévő DNS polymeráz gammát, mely enzim felelős a mitochondrium DNS szinté-
ziséért. A keletkező mitochondrium károsodás következtében többszörös adverz reak-
ció  jöhet  létre,  mint  pancreatitis,  perifériás  neuropathia,  myopathia  és 
cardiomyopathia. Bizonyos megfigyelések arra utalnak, hogy lipodystrophia kialaku-
lása a szöveti mitochondriumok károsodásával hozhatók összefüggésbe. 
A laktát acidózis kezdeti tünetei, mint nem specifikus gyomor-bél panaszok, puffa-
dás,  étvágytalanság,  enyhék  lehetnek.  Súlyos  esetben  hányás,  hasmenés,  hasi  fájda-
lom, fogyás, ascendáló izomgyengeség, légszomj jellemzik a kórképet. A laboratóri-
umi  eredmények  közül  az  emelkedett  laktát  szint,  a  szélesedő  ún  anionhiány,  az 
emelkedett  szérum  transzamináz,  LDH,  CPK,  lipáz  és  amiláz  értékek  emelhetők  ki. 
Hasi  ultrahang  vizsgálat  a  máj  steatosisát  erősítheti  meg.  5  mmol/l-nél  magasabb 
plazma laktát szint súlyos, 10 mmol/l-nél magasabb laktát szint életveszéles állapotot 
jelent.  A  NRTI  adását  fel  kell  függeszteni,  tüneti  kezelés  mellett  a  laktát  szint  csak 
lassan rendeződik. Kialakulását követően az NRTI adása kerülendő, bár egyes esetek-
ben  fokozott  monitorozás  mellett  adható  NRTI,  lehetőleg  olyan,  melynek  kisebb  a 
mitochondrium  toxicitása,  máskor  NRTI-t  nem  tartalmazó  kART  kombinációt  (PI 
plusz NNRTI, vagy PI plusz II)  kell választani, bár erre vonatkozóan még nincsenek 
elégséges klinikai adatok.  
Májtoxicitás 
Emelkedett májfunkciós értékeket eredményezhetnek az antiretrovirális gyógyszerek 
mellett a  virusos  hepatitis  koinfekciók és  az alkohol abuzus.  Májkárosodás a kART-
val kezelt betegek 8-12%-ánál fordul elő és független a gyógyszer csoporttól. Súlyos 
hepatotoxicitást,  májelégtelenséget  legtöbbször  a  nevirapin  adásakor  írtak  le. 
Hepatotoxikus reakciók a kezelés különböző időpontjaiban jelentkezhetnek, az NRTI-
k okozta mitochondrialis toxicitáshoz társuló steatosis fél év kezelés után jön létre, a 
NVP-hez  és  ritkábban  EFV-hez  társuló  hyperszenzitív  májkárosodás  a  kezelés  első 
heteiben jelentkezik. HBV és HCV koinfekció esetén a PI alapú kART kezelés jelen-
tős hepatotoxicitást indukálhat, mely elsősorban a kezelés hatására kialakuló immun-
rekonstrukció  eredményeként  inkább  a  HCV-nek  tulajdonítható,  mint  közvetlen  PI 
okozta  májsejt  károsításnak.  Ismert  HBV/HCV  koinfekció  esetén  integráz  inhibitor 
tartalmú antiretrovirális gyógyszerkombináció adása javasolt.  
Hyperglycaemia 
Hyperglycaemia,  cukorbetegség  kialakulása,  diabeteszes  ketoacidozis  vagy  a  már 
korábban  meglévő cukorbetegség romlása összefüggésbe  hozható a kART-tal.  Az öt 
év elteltével kialakuló új cukorbetegségek száma 5%-ra tehető, és korrelációban áll a 
PI használattal, de  ritkán  függetlenül is kialakulhat.  A fenti anyagcsere  elváltozások 
kialakulásának  pontos  patomechanizmusa  még  nem  ismert,  de  a  hyperglycaemia 

kialakulása a perifériás és májsejtek inzulin rezisztenciájával, a relatív inzulin hiány-
nyal hozható összefüggésbe, melyek a  tartós PI-t  tartalmazó kART kezelés eredmé-
nyeként alakulnak ki. Tartós kART kezelés során a vércukor negyedévenként történő 
ellenőrzése  ajánlott.  Nincs  elegendő  klinikai  adat,  hogy  a  kialakult  cukorbetegség  a 
kART változtatásával (PI-t nem tartalmazó kombináció adása) javulna, de egyes ese-
tekben az újabb kombináció hatására cukorbetegség javulását észleltük. 
Zsíreloszlási zavar 
A HIV fertőzés és az antiretrovirális kezelés különleges zsíreloszlási zavarokat ered-
ményezhet.  A  zsírszövet  elveszítése  gyakori  szövődménye  a  HIV-hez  társuló 
kachexiának, és NRTI monoterápiához kapcsolódó zsírfelhalmozást is megfigyeltek. 
Ennek ellenére a zsíreloszlási zavar másnéven lipodystrophia a kART elterjedésével 
vált  gyakori  jelenséggé,  melyet  részben  a  perifériás  zsíratrophia  (az  arcon,  végtago-
kon jelentősen csökkent a bőralatti zsírszövet), részben a zsírfelhalmozódás (a hasban 
inkább a belek között zsírszövet felszaporodása, nőknél az emlőkben és a nyaki-háti 
régióban,  min  bölénypúp)  jellemeznek.  Ezekhez  gyakran  társulnak  anyagcserezava-
rok, mint inzulinrezisztencia, hyperlipidaemia. A lipodystrophia előfordulási gyakori-
sága  széles  határok  között  változik  (25-75%).  A  kialakulásának  mechanizmusa  nem 
ismert pontosan, valószínűleg multifaktoriális oka van, gyakorisága az NRTI kezelés 
tartamával  hozható  összefüggésbe.  Hatékony  kezelés  sem  a  lipoatrophiára,  sem  a 
zsírfelhalmozódásra  nem  ismert,  a  PI-t  tartalmazó  kART  felcserélése  atrazanavirra 
illetve  PI-t  nem  tartalmazó  kombinációra  egyes  betegeknél  csökkentette  a 
lipodystrophiát. 
Hyperlipidaemia 
A HIV fertőzés és a kART hatására komplex anyagcsere változások jöhetnek létre, ld. 
hyperglycaemia,  lipodystrophia,  valamint  dyslipidaemia.  A  hatékony  antiretrovirális 
kezelés előtt a kachexia, a csökkent összkoleszterin és emelkedett triglicerid jellemez-
ték az anyagcsere elváltozásokat. A hatékony antiretrovirális kezeléshez, a kART-hoz 
emelkedett összkoleszterin, alacsonysűrűségű lipoprotein, LDL-koleszterin, valamint 
éhgyomri  triglicerid  társulnak.  A  dyslipidaemia  elsősorban  PI/r-t  tartalmazó  kART-
hoz  társul,  de  atanazavir  adásakor  általában  nem  alakul  ki.  Egyes  statinok  toxikus 
mellékhatásait  a  RTV  tartalmú  kART  fokozhatja,  ezért  csak  fokozott  óvatossággal 
adhatóak. 

PI/r-t 
NNRTI-vel 
helyettesítő  kombináció  csökkentheti  a 
hyperlipidaemiát. 
Haemophiliás betegek fokozott vérzékenysége  
A PI hatására mind az A, mind a B haemophiliás betegek spontán vérzéses eseménye-
inek a  száma emelkedhet, ez  többnyire a PI kezelés első egy hónapjában fordul elő. 
Egyes betegek véralvadási faktor igénye megnőhet. 

Osteonecrosis, osteopenia és osteoporosis 
A humerus vagy a femurfej  avascularis necrosisa a HIV betegek mintegy 0,4%-ában 
fordul elő, mely arány jelentősen magasabb az össznépességéhez képest. Az osteopo-
rosis a proteáz inhibitorok és/vagy a tenofovir adásával hozható összefüggésbe, bár az 
újabb  tenofovir-alafenamid  változatra  már  nem  jellemző.  Az  avascularis  necrosis 
kockázati  tényezői  az  alkohol,  nikotin  abuzus,  hyperlipidaemia,  kortizon  kezelés, 
hyperkoagulabilitás, haemoglobinopathia és a krónikus pancreatitis. Leggyakrabban a 
combcsontfejben, ritkábban a felkarcsontfejben alakul ki a necrosis. Az érintett cson-
tok terhelésekor jelentkező fájdalom, mely napok, hetek alatt szinte elviselhetetlenné 
erősödik, hívja fel a  figyelmet az elváltozásra. Különösen a proteáz inhibitort tartal-
mazó kombinált ART betegeknél az első, enyhe tüneteknél is képalkozó vizsgálatok 
szükségesek,  melyek  közül  az  MR  vizsgálat  a  leginformatívabb.  Az  avascularis 
necrosis kezelése orthopaed sebészeti feladat. 
HIV fertőzött betegeknél, elsősorban az inaktivitás, malnutrició, csökkent zsírszö-
vet következtében gyakrabban alakul ki osteopenia/osteoporosis, ezért ajánlott évente 
csontsűrűségi  vizsgálatot  végeztetni.  Ospeopenia  esetén  napi  1000  NE  D  vitamin  és 
kalcium-dús étrend, osteoporosisban aminobiphosphonát adása ajánlott. 
Allegiás reakciók 
Gyógyszer  indukált  allergiás  reakciók  mintegy  százszor  gyakrabban  fordulnak  elő 
HIV  fertőzötteknél,  mint  az  átlag  populációban.  Az  antiretrovirális  gyógyszerekhez 
társuló allergiás reakciók közül az NNRTI-khez társulnak leggyakrabban, de az esetek 
2-4%-ban  abacavir  adása  súlyos  hyperszenzitív  reakcióval  szövődhet  és  ritkán 
fosamprenavir is allergiás reakciót vált ki. Az NNRT-khez társuló allergiás reakciók a 
kezelés első két hónapjában jelentkeznek és reverzilisisek, az NVP adásakor 15-20%-, 
efavirenz esetében 20-20%-ban fordul elő allergiás reakció, bőrkiütéssel, viszketéssel, 
mely az esetek felében spontán, kb. két hét alatt elmúlik. A ritka, magas lázzal, máj-
károsodással,  nyálkahártya  elváltozásokkal  kisért  allergiás  reakció  esetén  a  kezelést 
azonnal fel kell függeszteni.  
Az ABC adásához 2-4%-ban társul hyperszenzitív reakció (HSR), mely az esetek 
93%-ban a kezelés első hat hetében jelentkezik, de jellemzően az első két hétben.  A 
kezdeti  tünetek  viszonylag  enyhék  és  reverzibilisek,  de  az  ABC  továbbadása  esetén 
gyorsan súlyosbodnak, és halálos kimenetelűek lehetnek. Láz, hányinger, hányás, hasi 
fájdalom,  légszomj,  köhögés,  bőrkiütés,  valamint  transzamináz,  alkalikus  foszfatáz, 
LDH,  kreatinin  emelkedés  a  leggyakoribb  tünetek  és  elváltozások.  Az  ABC  HSR 
kialakulásában  genetikai  tényezők  szerepet  játszhatnak  és  viszonylag  gyakran  fordul 
elő  HLA-B*5701  szöveti  antigén  típusban.  Amennyiben  az  ABC  HSR 
diagnosztikusan megállapítást nyert, soha többé nem szabad a betegnek ABC-t adni. 

 
Gyomor-bélrendszer 
A  gyomor-bélrendszeri  mellékhatások  a  leggyakoribbak,  szinte  mindegyik  antiretro-
virális gyógyszerhez társulhatnak, általában a kezelés korai szakaszában jelentkeznek, 
gyakran  átmenetiek.  Típusos  tünetei  a  hányinger,  hányás,  étvágytalanság,  hasi 
dyscomfort,  hasi  fájdalom,  meteorizmus,  hasmenés.  Émelygés  viszonylag  gyakran 
társul  ZDV-t tartalmazó kombinációhoz, hasmenés  gyakori tünete  a  PI-oknak, külö-
nösen a NFV, valamint SQV és LPV/r tartalmú kombinációkban. A tüneteket, pana-
szokat  tüneti  szerekkel,  türelemmel  az  esetek  többségében  uralni  lehet,  a 
kellemtlenségek a későbbiekben enyhülnek, és viszonylag ritkán kerül sor gyógyszer-
váltásra. 
Központi idegrendszer 
A  kART központi idegrendszerbe  való  mérsékelt  fokú penetrációjának következmé-
nyeként a helyi vírusgátlás az esetek nagy részében nem elégséges, mely hosszú távon 
neurokognitív  eltéréseket  eredményezhet.  A  jó  központi  idegrendszeri  penetrációval 
rendelkező  gyógyszerek  optimálisabb  víruskontrollt  eredményeznek,  ugyanakkor  a 
neurotoxicitás  kockázata  is  nő.  Jó  liquor  penetrációjú  gyógyszerek  a  ZDV,  ABC, 
EFV, NVP, DRV/r, LPV/r, RAL, DTG. 
Az  EFV  kezelt  betegek  harmadánál  jelentkezik  központi  idegrendszeri  tünet,  mint 
tompaság, álmatlanság, rémálmok,  hangulatváltozások, depresszió.  A  legújabb meg-
figyelések szerint dolutegravir alkalmazása esetén is gyakoribbak a neuropszichiátriai 
tünetek.  
Perifériás polyneuropathia (PNP) 
A HIV fertőzés önmagában is okozhat PNP-t, illetve egyéb betegségek, mint alkoho-
lizmus, diabetes mellitus is növelik a PNP kockázatát. Jellegzetesen mitochondrialis 
toxicitás talaján jön létre az NRTI-khez társuló, elsősorban DDI, D4T kezeléssel ösz-
szefüggő  súlyos,  progressziv  PNP.  Ma  már  a  DDI-t  csak  igen  kivételes  helyzetben 
használjuk (rezisztencia vizsgálat alapján vagy, ha a páciens hosszú évek óta szedi, és 
panaszt nem okoz).  
Vese 
Vese problémák korábban az indinavir adásakor merültek fel, mert az esetek mintegy 
20%-ban az IDV-ral kezelt beteg kristályos formában üriti az IDV-t, és kb. 10%-ban 
okozott nephrolithiasist, vesegörcsöt, átmeneti vesepangást, de a folyamat veseelégte-
lenséghez ritkán vezetett. A tenofovir a proximalis tubulusok reverzibilis károsításá-
val szérum kreatinin emelkedést és eGFR csökkenést okozhat, idősebb korban tartós 

adásával beszűkült vesefunkció, veseelégtelenség alakulhat ki (a tenofovir nemsokára 
forgalomba kerülő újabb változata, a tenofovir-alafenamid már nem okoz vesekároso-
dást és osteoporosist). Az új, booster szerepet betöltő cobicistat a kezelés első 4 heté-
ben kreatinin emelkedést okozhat, ám a  kezelés további időszakában  nem várható a 
vesefunkció romlása. Beszűkült vesefunkció esetén egyes gyógyszerek dózismódosí-
tása szükséges (pl.3TC, dolutegravir). 
Myelotoxicitás 
A  ZDV  kezelt  betegek  5-10%-ánál  alakul  ki  anaemia,  elsősorban  olyan  betegeknél, 
akik HIV betegsége előrehaladt állapotban van. Leukopenia, neutropenia ritkán alakul 
ki elsősorban olyan esetekben, ahol a  betegek egyéb  myelotoxikus  gyógyszereket  is 
kapnak,  vagy  a  HIV  betegségüket  myelodepresszió  jellemzi.  Átmeneti  cytopeniákat 
stimuláló  szerekkel  lehet  javítani  (erythropoietin,  G-CSF),  de  lehetőség  szerint  más 
kevébbé myelotoxikus kombinációt kell alkalmazni. 
 
Speciális esetek 
A nők HIV betegségének sajátosságai 
A HIV betegség lefolyása, a szövődmények kialakulása, a Kaposi sarcoma kivételével 
hasonló a férfiakéhoz. Nőknél általában a betegség későbbi stádiumában kerül sor a 
fertőzés  diagnosztizálására,  illetve  esetenként  a  HIV  fertőzött  csecsemő  hívja  fel  a 
figyelmet az anya fertőzésére. 
HIV  fertőzött  nők  szövődményei:  Candida  okozta  vulvovaginitis,  kismedencei 
gyulladás (PID), human papilloma vírus (HPV) indukálta méhnyakrák. 
A vertikális transzmisszió gyógyszeres kezelés nélkül 20-28%-os és, ha a fertőzött 
mama szoptat, akkor ez további 10%-kal növeli a fertőzés átvitelének valószínűségét. 
Ezért  nem  javasolt,  hogy  a  HIV  fertőzött  édesanya  szoptassa  kisdedét.  A 
monoterápiás  zidovudin  kezelés  8%-ra,  a  kombinált  antiretrovirális  kezelés  (kART) 
kevesebb,  mint  2%-ra  csökkentette  a  HIV  fertőzés  átvitelének  kockázatát.  Ez  utóbbi 
adatok,  valamint  az  a  tény,  hogy  a  kART  jelentősen  javította  a  HIV/AIDS  betegek 
életminőségét és életkilátásait, egyre gyakoribb a HIV fertőzött nők gyermekvállalása. 
A  HIV fertőzés  szexuális és  vertikális transzmissziójában  döntő szerepe van a fertő-
zött  plazma,  illetve  szexuális  váladék  vírusmennyiségének.  Ideális  esetben  a  gyer-
mekvállalás  kapcsán  a  nőknek  meg  kell  ismerniük  azokat  a  kockázatokat,  melyet  a 
terhesség során vállalnak, és ismerniük kell mindazokat a beavatkozásokat, melyekkel 
a  HIV  fertőzés  átvitele  csökkenthető.  A  tanácsadásnak  mindig  a  HIV  fertőzött  sze-
mélynél kell kezdődnie, akkor is, ha a fertőzött a párkapcsolatban a férfi. 

 
A fertőzési kockázat csökkentése: 
1. A HIV fertőzött férfi, de  felesége, barátnője nem fertőzött. Ha a gyermekválla-
lást csak a férfi akarja, javasolni kell partnerének a bevonását (gyakran a partner nem 
is tudja, hogy barátja, férje HIV fertőzött!). Legfontosabb, hogy a kART-val a plazma 
vírusmennyiséget határérték alá (< 20 kópia/ml) kell csökkenteni. Ebben az esetben a 
partnere  fertőzési  kockázata  1/3500-20000.  Ha  ez  a  kockázat  mindkét  fél  számára 
elfogadható,  akkor  a  fogékonyképes  napokon  védekezés  nélküli  szexuális  kapcsolat 
ajánlható, a teherbeesésig. Tovább csökkenthető a kockázat az ondó speciális „mosá-
sával”,  ilyen  esetben  „lombikbébi”  programot  ajánlunk,  bár  Magyarországon  erre 
nincs lehetőség.  
2.  A  HIV  fertőzött  nő,  de  férje,  partnere  nem  fertőzött.  Ebben  az  esetben  három 
szempontot kell figyelembe venni. Ne fertőzze meg férjét, partnerét, illetve csökkent-
se a magzat fertőzésének kockázatát. Vigyázzon saját egészségére, csökkentse a HIV 
betegség progresszióját. Mindenképpen javasolt a kART kezelés, a fertőzött immun-
rendszerének  állapotától  függetlenül,  hiszen  ezzel  biztosítható  a  magzati  fertőződés 
kockázatának csökkentése is (1/5-ről kevesebb, mint 1/50-re, ld. fent). Az ondóbevitel 
in vitro történhet plasztik fecskendővel, intravaginálisan. 
3.  Mindketten  HIV  fertőzöttek.  Amennyiben  mindkét  fél  vírusmennyisége  mérés-
határ alatti, csak a nem kívánt terhesség és a szexuálisan átvihető betegségek veszélye 
miatt ajánlott az óvszer használat. 
 
 
Abban az esetben, ha a HIV  fertőzött terhes plazma  vírusmennyisége a terhesség 
alatt,  és  a  szülés  idejében  határérték  alatti,  akkor  az  elektív  császármetszés  további 
kockázatcsökkentést nem jelent, ezért napjainkban már nem ajánlott. 
 
A  terhesség előtti,  alatti  kART kezelést csak a  HIV  betegség  kezelésében járatos 
szakember végezheti. A megfelelően megválasztott antiretrovirális gyógyszer kombi-
náció  nem  növeli  a  magzati  károsodás  és  veleszületett  rendellenességek  kockázatát, 
gyakoriságát  a  nem-fertőzött populációhoz  képest.  Ezzel  szemben a  legújabb retros-
pektív, és a nemzetközi terhességi adatbázis adatai alapján magasabb a koraszülések 
aránya (37. hétnél rövidebb: 13%, ezen belül a 32. hétnél rövidebb: 23%). 
 
 
 

A tanácsadás jelentősége, legfontosabb tényei: 
 
A  fertőzötteknek  tisztában  kell  lenniük  azzal,  hogy  a  HIV  egy  olyan  vírus,  mely 
többnyire szexuális úton és injekciós kábítószer használattal terjed és kezelés nélkül 
az  AIDS  stádiumhoz  vezet.  A  vírussal  sokszor  rizikócsoportba  nem  tartozó  nők  is 
megfertőződhetnek, gyakran úgy, hogy nem is tudnak róla. 
Hatékony kezeléssel rendelkezünk a magzati fertőzés megelőzésére, és felnőtteknél 
a  betegség  morbiditásának  és  mortalitásának  csökkentésére.  HIV  teszt  ajánlott  min-
denkinek, akinél fennáll a HIV fertőzés kockázata. 
A terhességgel, gyógyszerszedéssel, egyéb beavatkozásokkal kapcsolatos döntése-
ket,  megfelelő  információk  birtokában,  a  terhes  nőnek  kell  meghozni,  és  ezeket,  a 
döntéseket az orvosoknak, szakdolgozóknak tiszteletben kell tartaniuk! 
 
Az antiretrovirális gyógyszerek teratogén hatása  még nem kellően meghatározott, 
ezért alkalmazásuk az organogenezis időszakában, a 10.-14. hétig rendkívül meggon-
dolandó, ha a terhes addig HIV ellenes gyógyszert nem szedett. Mindazonáltal a dön-
tést a terápia megkezdéséről a kezelőorvosnak és a terhesnek együtt kell meghoznia, 
és, amennyiben a klinikai, immunológiai  és virológiai paraméterek alapján a kezelés 
megkezdése indokolt lenne, az azonnali antivirális terápiát mérlegelni kell, függetle-
nül a gesztációs időponttól. 
Bizonyos esetekben a terhesség felismerésekor a HIV-fertőzött már szed antivirális 
gyógyszereket,  ilyenkor a gyógyszerszedés folytatása ajánlott, hiszen a  terápia  meg-
szakítása  elméletileg  fokozza  a  vírus  transzmisszióját  a  magzatra  és  a  terhesnél  a 
betegség progresszióját válthatja ki. Lehetőleg kerülni kell a terheseknél az efavirenzt 
tartalmazó  kombináció  indítását  (ha  már  korábban  szedte,  folytatható),  valamint 
didanozint  vagy  d4T-t  (laktát  acidózis  veszélye)  tartalmazó  ART  adását.  Az  ilyen 
gyógyszereket tartalmazó kombinációkat más gyógyszerekkel kell helyettesíteni, és a 
kombináció lehetőleg tartalmazzon zidovudinet, mivel ennek hatásosságával kapcso-
latban  rendelkezünk  klinikai  vizsgálati  eredményekkel.  A  PI/r  kombinációk  közül  a 
LPV/r vagy  ATZ/r részesüljenek előnybe, de a DRV/r sem kontraindikált. Az újszü-
löttnek a végleges HIV diagnózisig még mindig ajánlott 4×2 mg/kg orális zidovudin 
szirupot adni 4-6 héten át. 
 
HBV és/vagy HCV koinfekció HIV-fertőzötteknél 
HBV és HCV szerológia minden esetben javasolt a HIV-fertőzés diagnosztizálása-
kor,  majd  kétévente.  HBV  koinfekció  esetén  a  javasolt  ART  mindenképpen  tartal-
mazzon lamivudint és/vagy tenofovirt, mellyel megfelelő vírusszuppresszió érhető el. 
Amennyiben a tenofovir kontraindikált, entecavir, vagy entecavir+adefovir kombiná-

ció is hatásos lehet.  
Krónikus HCV/HIV  koinfekció esetén a korszerű, tablettás DAA kezelés javasolt 
F0/F1 fibrózis, és egyértelműen ajánlott F3/F4 fibrózis megléte esetén (Magyarorszá-
gon jelenleg a kezelési indikációt a HepReg rendszeren keresztül lehet beállítani, ahol 
a  HIV-fertőzöttség  ténye  és  a  májkárosodás  mértéke  alapján  kapja  meg  a  beteg  a 
megfelelő terápiát ). Mindazonáltal a fibrózis mértékétől függetlenül ajánlott a HCV 
elleni  kezelés  200/mm3  alatti  CD4+  limfocitaszám,  egyidejű  HBV  koinfekció, 
extrahepatikus manifesztációk kialakulása esetén, illetve a  HCV transzmisszió  foko-
zott  rizikója  (intravénás  droghasználók,  rabok,  promiszkuus  homoszexuálisok, 
fogamzóképes korú nők) miatt.  
A  korszerű  interferon  mentes  DAA  kezelés  indikációi  a  HCV  genotípus  szeint, 
HIV/HCV koinfekció fennállása esetén: 
 
HCV genotípus 
Anti-HCV DAA kom-
Kezelési idő 
Kezelési idő 
bináció 
cirrhosis nél-
kompenzált 
kül 
cirrhozisban 
1& 4 
SOF + SMP 
12 hét 
12 hét + RBV 
SOF + LDV 
12 hét 
12 hét + RBV 
SOF + DCV 
12 hét 
12 hét + RBV 
OBV +PTV/r +DSV 
12 hét – GT 1b 
nem ajánlott 
OBV+PTV/r+DSV+RBV  12 hét-GT 1a 
24 hét 
GZR + EBV 
12 hét 

SOF + DCV 
12 hét 
12 hét 
SOF + RBV 
12 hét 
16-20 hét 

SOF + RBV 
24 hét 
nem ajánlott 
SOF + DCV  
12 hét 
24 hét + RBV 

SOF/LDV 
12 hét 
12 hét 
  
RBV=ribavirin, 
SOF=sofosbuvir, 
SMP=simeprevir, 
DCV=daclatazavir, 
LDV=ledipasvir, 
OBV=ombitasvir, 
PTV/r=paritaprevir/RTV, 
DSV=dasabuvir, 
GZR=grazoprevir, EBV=elbasvir 
 
 
Posztexpozíciós profilaxis (PEP) 
A posztexpozíciós profilaxist HIV fertőzött vérrel szennyezett sérülések, vá-
gás,  tűsérülés,  stb.  esetén  a  primer  sebellátást  követően  minél  előbb  (ideális  4  órán 
belül, de már nem javasolt 72 óra elteltével) kell alkalmazni. Magyarországon, a jelen 
epidemiológiai helyzetben csak tudottan, vagy újonnan felismert (azonnali gyorsteszt 
elvégzését követően) HIV-fertőzöttek vérével történt sérülés esetén javasolt, a rizikó-
csoport önmagában nem jelenti a PEP javallatát. Az első javaslat a zidovudin mono-

profilaxis volt, napjainkban a legkevesebb mellékhatással és megfelelő hatékonyság-
gal  bíró  Truvada  +  raltegravir,  Truvada  +  lopinavir/r  vagy  Truvada  +  dolutegravir 
adása javasolt teljes adagban négy héten át, rendszeres klinikai és laboratóriumi moni-
torozás (HIV teszt elvégzése a 2. és 4. hónapban ajánlott) mellett. Részletesen ld. Az 
Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója a Betegellátás során a vérrel és test-
váladékokkal terjedő vírusfertőzések megelőzéséről. 
Posztexpozíciós  profilaxis  ismert  vagy  újonnan  felfedezett  olyan  HIV-
fertőzött  személlyel  létesített  védekezés  nélküli  szexuális  kapcsolat  után  is  javasolt, 
aki  nem  részesült  kART  kezelésben,  vagy  a  kezelés  hatékonysága  nem  megfelelő 
(ilyenkor  figyelembe  kell  venni az  illető által szedett anti-retrovirális  gyógyszereket 
is). 
Preexpozíciós profilaxis (PrEP) 
2015-ben, prospektív kutatásokra alapozva, mind az Európai AIDS Klinikai Társa-
ság, mind a WHO irányelvébe foglalta a rizikócsoportba tartozó HIV negatív szemé-
lyek preexpozíciós profliaxisát. A PrEP elkezdését megelőzően hepatitis B szerológiai 
vizsgálat szükséges és hepatitis C szerológiai vizsgálata is javasolt, továbbá rendsze-
res  STD  szűrés.  Az  irányelv  hangsúlyozza,  hogy  a  gyógyszeres  beavatkozás,  bár  a 
rizikót  csökkenti,  nem  nyújt  teljes  körű  védelmet  a  HIV  ellen,  illetve  egyéb  nemi 
betegségektől  sem  véd,  így  egyéb  védekezési  módszerek  együttes  használatával 
együtt javasolja, beleértve az óvszert is. A PrEP rövid és hosszú távú mellékhatásairól 
a  személyt  informálni  kell.  Irányelvünk  megírásakor  az  emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát javallatának kiterjesztését az Európai bizottság jóvá hagyta PrEP-
re a biztonságos szex gyakorlatával kombinálva a HIV-1 fertőződés rizikó csökkenté-
se céljából. 
 
Útmutatók: 
1.  EACS:  Guidelines  for  the  Clinical  Management  and  Treatment  of  HIV 
Infected  Adults  in  Europe.  Panel  members:  Jens  D.  Lundgren  (Guidelines 
Coordinator), Jose M Gatell, Hansjakob Furrer, Jürgen  K. Rockstroh, Euro-
pean AIDS Clinical Society, Version 8.1, October 2016 
2.  Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines 
for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. 
Department of Health and Human Services. Available 
hthttp://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf Ac-
cessed 01.02.2017 
3.  British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive 
adults with antiretroviral therapy 2015 (2016 interim update) and British 

HIV Association guidelines for the routine investigation and monitoring of 
adult HIV-1-positive individuals 2016. 
www.bhiva.org/documents/Guidelines/. Accessed:10.02.2017 
4.  HIV 2015/2016. Ed.: Hoffmann C, JA Rockstroh, Medizin Fokus Verlag, , 
Hamburg 2015. www.hivbook.com 
5.  WHO Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and 
care for key populations –  2016 update. 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/en/. Accessed 
15.01.2017 
6.  Günthard HF, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2014 
recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 
2014;312:410-425 
7.  British HIV Association guidelines on the use of vaccines in HIV-positive 
adults 2015. www.bhiva.org/documents/Guidelines/. Accessed:10.02.2017 
8.  British HIV Association. Guidelines for the management of HIV infection in 
pregnant women 2012 (2014 interim review). 
http://www.bhiva.org/documents/Guidelines/. Accessed August 10.02.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Védőoltások alkalmazása HIV fertőzöttek esetén 
dr. Jekkel Csilla, dr. Kulcsár Andrea 
 
A HIV fertőzött betegek a mai kombinált antiretrovirális kezelésnek (HAART) és 
a tartós immunrekonstitúciónak köszönhetően hosszú életkilátással, jó életminőséggel 
rendelkeznek, aktív életet élnek, dolgoznak, utaznak, különböző szabadidős tevékeny-
séget  végeznek,  gyermeket  vállalhatnak.  Így  életük  során  különböző  védőoltásokkal 
megelőzhető  fertőző  megbetegedéseknek  lesznek  kitéve,  folyamatosan  változó  epi-
demiológiai környezetben. 
HIV  fertőzött betegekben bizonyos  védőoltásokkal  megelőzhető fertőző betegsé-
gek esetén expozíciót követően nagyobb a rizikó a betegség kialakulására és a beteg-
ségek lefolyása is súlyosabb lehet. Magyarországon a HIV fertőzöttek jelentős része 
homoszexuális  beállítottságú  (MSM),  ez  a  betegek  magatartása  miatt  további  rizikó 
emelkedést  jelent  más,  egyéb  szexuálisan  terjedő  fertőző  betegségre  -  ezek  között 
több védőoltásokkal megelőzhető, pl. HBV, HAV, HPV.  
Általánosságban  elmondható,  hogy  a  védőoltások  immunogének  és  biztonságosak 
HIV fertőzötteknél.  A megfelelő immunstátuszú, rendszeresen HAART-ban részesü-
lő  betegnél  is  kisebb  mértékű  és  kevésbé  tartós  lehet  a  védőoltások  által  kiváltott 
immunválasz  a  nem  HIV  fertőzöttekkel  összehasonlítva,  így  egyes  védőoltások  al-
kalmazása,  az  oltások  közötti  intervallumok  módosulhatnak,  és  nagyobb  hangsúlyt 
kell fektetni a védőoltások immunogenitásának szerológiai ellenőrzésére.  
Élő  kórokozót  nem  tartalmazó  védőoltások  biztonsággal  alkalmazhatók  bármilyen 
immunstátusznál,  de  immunogenitásuk  csökkent  alacsonyabb  CD4  sejtszám  esetén. 
Amennyiben  a  fertőző  betegség  expozíciójának  veszélye  magas,  alacsonyabb  CD4 
sejtszámnál  is  olthatunk  ilyen  védőoltásokkal,  de  ismétlésük  javasolt,  amint  az 
immunrekonstitúció  bekövetkezett.  Amennyiben  a  járványügyi  helyzet  megengedi, 
érdemes  ezen  oltásokkal  megvárni  az  immunrekonstitúciót  a  jobb  immunogenitás 
biztosításához. 
Élő kórokozót tartalmazó vakcinák ( morbilli, rubeola, mumps  - MMR, varicella 
és  sárgaláz  elleni  oltások)  alkalmazása  CD4  <200/ul  alatt  kontraindikált  a  vakcina 
okozta betegség kialakulásának rizikója  miatt.  CD4 200 és 350/ul között, amennyi-
ben  a  fertőző  betegség  kialakulásának  rizikója  magas,  a  védőoltás  várható  előnye 
felülmúlja  a  tényleges  betegséggel  járó  rizikót.  Ha  a  járványügyi  helyzet  alapján  a 
fertőző betegség kialakulásának a rizikója alacsony, akkor az élő gyengített kórokozó 
tartalmú védőoltások az imunrekonstitúciót követően (legalább CD4>350/ul és határ-
érték alatti HIV kópiaszám) adhatók.  
A védőoltások általános kontraindikációit tekintve, itt is igaz, mint a nem HIV fer-
tőzöttek esetén, hogy olyan védőoltást nem szabad adni, amire vagy annak egy kom-
ponensére  korábban  anafilaxiás  allergiás  reakció  alakult  ki.  Lázas  vagy  más  súlyos 
megbetegedés  kapcsán  szintén  átmenetileg  kontraindikált  védőoltást  alkalmazni. 
Terhesség során általában kontraindikáltak az élő kórokozót tartalmazó védőoltások.  
Néhány vakcina után megfigyelhető a korábban tartósan határérték alatti HIV kópia-
számú betegnél átmeneti alacsony víruskópia  megjelenés,  ennek klinikai jelentősége 
nincs, nem kontraindikálja a további oltásokat. 

Védőoltási  terv  készítését  a  járványügyi  helyzettől  függően  tartós 
immunrekonstitúció  és  határérték  alatti  HIV  kópiaszám  esetén  érdemes  elkezdeni. 
Ameddig  ez  bekövetkezik,  lehetőség  szerint  a  beteg  környezetét  oltsuk  az  indirket 
védelem érdekében (fészek immunitás). 
 
Gondozási terv  
Ambulanciánkon megjelenő minden új HIV fertőzött betegnél az indító vizsgála-
tok (CD4, HIV PCR, stb.) mellett fel kell mérni védőoltások szempontjából a követ-
kezőket: 
  Milyen korábbi kötelező védőoltásokat kapott? (magyar kötelező védőoltási 
rend szerint oltott?) 
  Milyen védőoltásokat kapott a kötelező védőoltásokon kívül? 
  Védőoltásokkal megelőzhető betegségeket átvészelt-e? Pl. volt-e bárányhim-
lős, kanyarós? 
  Van-e kisgyermek a környezetében? 
  Mi a foglalkozása, szabadidős tevékenysége, sokat utazik-e külföldre? 
  Homoszexuális rizikócsoportba tartozik-e? 
  Terhes-e vagy tervez-e gyermekvállalást? 
  Vérvételkor:  hepatitis  szerostátusz  (HBsAg,  aHBs,  aHBcIgG,  HAV  IgG, 
HCV  IgG),  amennyiben  a  beteg    anamnézise  nem  biztos    (  VZV,  Morbilli 
IgG) szerostátusz is tisztázandó. 
A védőoltási tervet a fentieken kívül a beteg immunstátusza, valamint a hazai jár-
ványügyi helyzet határozza meg. 
 
Influenza  
  HIV fertőzöttekben nagyobb a rizikója az influenza szövődményes lefolyá-
sának, gyakoribb a hospitalizáció és a mortalitás. HAART csökkenti ezt a ri-
zikót, de továbbra is magasabb a nem HIV fertőzöttekkel összevetve. 
  Még  HAART  mellett  is  csökkent  az  influenza  oltóanyag  immunogenitása 
HIV fertőzöttekben HIV negatívakkal összevetve. 
  Minden HIV fertőzöttnél évente javasolt inaktivált oltóanyaggal történő im-
munizálás (HIV fertőzött terheseknél is). 
  HIV fertőzöttek környezetében is javasolt az oltás (fészek immunizáció). 
  Olyan HIV  fertőzötteknél, akik CD4<200/ul,  antivirális profilaxis  meggon-
dolandó influenza vírus szignifikáns expozíciója esetén, még akkor is ha inf-
luenza elleni oltásban részesültek. 
 
  
 

Hepatitis A 
  A  járványügyi  helyzetnek,  illetve  rizikócsoportnak  megfelelően  (pl  MSM) 
javasolt immunizáció (hazánk jelenleg kedvezőtlen HAV járványügyi szem-
pontjából). 
  HAV infekció lefolyása HIV fertőzöttben nem különbözik a nem HIV fertő-
zöttekkel összehasonlítva. 
  A  védettség  kialakítása  a  hazai  járványügyi  helyzet  miatt  jelenleg  minden 
HIV fertőzöttnek javasolt, különösen az MSM populációnak.  
  Az  indító  vizsgálatoknál  minden  új  HIV  fertőzött  betegnél  indokolt  a 
szerostátusz ellenőrzés (HAV IgG), majd a szeronegatívak oltása javasolt. 
  Ha CD4 >350/ul, 2 oltás javasolt (0., 6. hó) 
  Ha CD4<350/ul, 3 oltás javasolt (0., 1., 6. hó) 
  Az oltási sor  után javasolt a szerokonverzió ellenőrzése. 
  Booster oltás javasolt ezután 10 évente, amennyiben továbbra is indokolt a 
járványügyi helyzet alapján. 
  Postexpozíciós profilaxis: HIV fertőzött, HAV szeronegatívaknál expozíciót 
követően aktív immunizáció javasolt mielőbb (14 napon belül), amennyiben 
CD4<200/ul, passzív immunizáció  szükséges, melyet az immunrekonstruk-
ciót követően aktív immunizálással kell kiegészíteni. A passzív immunizácó 
hatása legfeljebb 3 hónapig tart. 
 
Hepatitis B 
  HIV  fertőzöttekben  nagyobb  a  HBV  infekció  kialakulásának  a  rizikója 
(MSM, gyakori szexuális partner csere), gyakrabban alakul ki krónikus HBV 
infekció,  illetve  gyorsabban  progrediál  a  betegség  a  májcirrhosis, 
hepatocelluláris carcinoma felé. 
  Minden  HIV  fertőzöttet  indító  vizsgálatok  során  szűrni  kell  HBV  infekció 
irányában és a  szeronegatívakat  (HBsAg, a-HBs és a-HBc  IgG  mindegyike 
negatív) oltani kell. 
  Amennyiben az első, szokványos oltási sorozat (20ug adagban, 0., 1., 6.hó) 
után non-responder (a-HBs<10 IU/ml), alternatív oltási sorozatot kell alkal-
mazni:  dupla  dózisú  (40ug)  oltóanyag  alkalmazása,  több,  gyakoribb  oltási  
intervallumokban (0., 1., 2., 6. hó). Alacsonyabb CD4 sejtszámnál érdemes 
indulásként  is  az  alternatív  oltási  sémát  alkalmazni,  illetve  a  második  oltás 
után ellenőrizni az immunválaszt.  
  HIV  fertőzötteknél  gyakori  a  non-responder  státusz  (korrelál  a  CD4  sejt-
számmal), oltás után mindenképp anti-HBs-t kell ellenőrizni 4 héttel az oltási 

sor után. A szerokonverzió legalább 10 IU/ml esetén mondható ki (amennyi-
ben a titer ekkor 10-100 IU közötti, még egy booster oltás adása javasolt). 
  Szerokonverzió után is időszakosan javasolt a-HBs titert nézni, ennek gyako-
risága függ a kezdeti titertől és az immunstátusztól. 
  Aki az alternatív oltási sémák után is non-repsonder, azoknál évente HBsAg 
ellenőrzés javasolt a mielőbbi HBV infekció felismerésére, illetve a beteget 
edukálni kell a betegség kivédésre. 
  HBV  immunizációra  non-responder  (a-HBs  <10  IU/ml)  HIV  fertőzötteket, 
szignifikáns HBV expozíciót követően passzív védőoltásban kell részesíteni 
postexpozíciós profilaxisként CD4 sejtszámtól függetlenül. 
  HBV  szeronegatív  (védőoltásban  nem  részesült  vagy  ismeretlen  HBV 
szerostátusz) HIV fertőzötteket, HBV expozíciót követően passzív immuni-
zációban kell részesíteni CD4 sejtszámtól függetlenül, illetve aktív immuni-
zációban is amennyiben az immunstátusza elfogadható állapotú (gyors oltási 
séma: 0., 1., 2. hó).  
  Azoknál a HIV fertőzötteknél, akiknél a-HBs >10 IU volt az oltások utáni el-
lenőrzés kapcsán, HBV expozíciót követően egy booster oltásban kell része-
síteni, és ha a CD4 sejtszámuk <200/ul, passzív védőoltást is kell alkalmazni 
az aktív oltás mellett. 
  Post-expozíciós profilaxis 7 napon belül alkalmazandó.  
 
Pneumococcus 

  Nagyobb  a  rizikó  az  invazív  pneumococcus  betegség  kialakulására  még 
HAART alatt álló HIV fertőzött esetén is. 
  Minden HIV fertőzöttet javasolt oltani egyszeri alkalommal. 
  Oltáshoz a konjugált vakcina javasolt -  PCV13 egyszeri dózisban. 
  Booster dózis adására jelenleg nincs ajánlás. 
  Polyszacharid vakcina (PPV23) csak akkor javasolt HIV fertőzöttekben, ha 
egyéb  indikációja  is  fennáll  az  oltásnak,  pl.  egyéb  immunszupresszió,  >65 
éves kor, stb. 
 
HPV 
  HIV fertőzött férfiakban és nőkben is magasabb a rizikója a HPV expozíció-
jának és expozíciót követően a fertőzés kialakulásának. Gyakori a több HPV 
típus  hordozása  is,  és  nagyobb  az  esélye  a  HPV  talaján  létrejövő  malignus 
betegségek  kialakulásának  a  nem  HIV  fertőzöttekkel  összehasonlítva.  A 
HPV okozta anogenitális betegségek rizikóját a HAART nem befolyásolja. 

  9-valens oltóanyag javasolt férfiak és nők esetében is 
  Korábban HPV védőoltásban nem részesült HIV fertőzött férfiak és nők ese-
tén 26 éves korig, MSM populációban 40 éves korig javasolt az oltás. Nők 
esetén 40 éves korig is felajánlható, de itt kevesebb bizonyíték áll rendelke-
zésünkre a hatékonyságra. 
  Amennyiben a HPV fertőzés, illetve  HPV okozta megbetegedés jelen van, a 
megbetegedést okozó szerotípussal szemben az oltásnak terápiás hatása nem 
várható. 
 
Meningococcus 
  Önmagában a HIV fertőzés nem indikálja a meningococcus vakcinációt. 
  Az általános rizikócsoportoknak megfelelően javasolt az oltás HIV fertőzöt-
teknél (25 éves kor alatt, splenectomia, komplement defektus, stb) 
  Rekombináns  meningococcus B oltásból (MenB) két  adag szükséges 1 hó-
nap időközzel. Fehérje konjugált polyszacharid meningococcus kvadrivalens 
ACWY  oltásból  egyszeri  adag  javasolt  (HIV  fertőzöttek  esetén  megfonto-
landó két oltás két hónap időközzel) majd 5 évente booster, amíg indikált. 
MMR 
  Nincs arra adat, hogy a mumpsz és a rubeola súlyosabb lenne HIV fertőzöt-
tekben, nem HIV fertőzöttekkel összehasonlítva. 
  A  kanyaró  súlyosabb  lefolyású  lehet  HIV  fertőzöttekben,  különösen  rossz 
immunstátusz esetén. Hónapokkal a kezdeti fertőzést követően is megjelen-
het szövődményként Morbilli okozta pneumonitis vagy encephalitis. 
  A hazai járványügyi helyzet jelenleg kedvező kanyaró szempontjából, de ez 
nem mondható el több szomszédos vagy más Európai országról. 
  Korábbi oltottság nem jelent biztosan védettséget és az IgG pozitivitás sem 
garantál biztos védelmet a fertőződéstől. 
  CD4<200/ul  alatt  nem  szabad  oltani,  mert  kanyaró  vakcina  okozta 
pneumonitis, encephalitis alakulhat ki. 
  CD4>200/ul javasolt a szeronegatívak oltása. Ha CD4>200/ul, de még nem 
indult el a HAART, akkor érdemes megvárni a HAART hatására bekövetke-
ző  immunrekonstitúciót  és  ezután  betervezni  az  oltást,  amennyiben  a  jár-
ványügyi helyzet megengedi. 
  Szignifikáns expozíciót követően kanyaró szeronegatív HIV fertőzöttek ese-
tén jó immunstátusz esetén (CD4 >200/ul) aktív immunizáció, CD4<200/ul 
esetén  passzív  immunizáció  javasolt.  (Intratect  alkalmazása  javasolható 
400mg/tkg egyszeri dózisban) 

  Fiatal, szülőképes korú HIV fertőzött nők esetén javasolt Rubeola IgG titer 
ellenőrzése  és  a  szeronegatívak  oltása,  amennyiben  nem  várandósak  és 
CD4>200/ul. 
 
Varicella 
  HIV  fertőzöttekben  nagyobb  a  rizikója  a  betegség  (bárányhimlő,  övsömör) 
kialakulásának és súlyosabb, akár fulmináns  formában is jelentkezhet  a  be-
tegség. 
  Minden HIV  fertőzöttnél fel  kell  mérni,  hogy  volt-e  a  beteg bárányhimlős, 
amennyiben  nem  volt,  szerológiát  (VZV  IgG)  kell  ellenőrizni  és  a 
szeronegatívakat oltani kell, amennyiben nem kontraindikált (CD4 > 200/ul, 
graviditás kizárt) 
  Két adag VZV oltás javasolt 3 hónap különbséggel. 
  Oltási sor után szerokonverzió ellenőrzése javasolt 4-6 héttel a második ada-
got követően. 
  VZV  szeronegatív HIV  fertőzött >400/ul CD4 sejtszám esetén szignifikáns 
expozíciót  követően  aktív  védőoltás  javasolt  3  napon  belül  postexpozíciós 
profilaxisként. 
  VZV  szeronegatív  HIV  fertőzött  200-400/ul  CD4  sejtszám  esetén  szignifi-
káns  expozíciót  követően  passzív  védőoltás  javasolt  7  napon  belül 
postexpozíciós profilaxisként (amennyiben ez nem elérhető, akkor megkísé-
relhető az expozíciót követő 7 nap múlva 5x800mg adagban aciclovir adása 
7 napon keresztül - bár ennek alkalmazására nincs evidencia) 
  VZV  szeronegatív HIV  fertőzött <200/ul CD4 sejtszám esetén szignifikáns 
expozíciót  követően  passzív  védőoltás  és  antivirális  kezelés  javasolt 
postexpozíciós profilaxisként 
  VZV szeronegatív HIV fertőzöttek, akiknek CD4<200/ul, a környezetükben 
lévő bárányhimlőre fogékonyakat aktív immunizációban kell részesíteni (fé-
szek immunizáció) 
DTP-Poliovírus 
  Hazánkban C.diphteriae szempontjából kedvező a járványügyi helyzet. 
  Akik  diphteria  alapimmunizációban  részesültek  (5+1  oltás),  azoknál  10 
évente javasolt emlékeztető, amennyiben utazás kapcsán fokozott expozíció-
nak vannak kitéve diphteria szempontjából. 
  Szamárköhögés nem gyakoribb, vagy súlyosabb HIV fertőzöttek esetén. 

  Szamárköhögés  megelőzése  tekintetében  HIV  fertőzötteknél  is  az  általános 
indikációk  esetén  javasolt  oltás  (terhességet  tervezők,  vagy  terhes  nők  ese-
tén). 
  Akik tetanusz alapimmunizációban részesültek (5+1 oltás), azoknál 10 éven-
te  javasolt  emlékeztető,  amennyiben  utazás  vagy  szabadidős  tevékenység 
kapcsán fokozott expozíciónak vannak kitéve tetanusz szempontjából. 
  Akik poliovírus alapimmunizációban részesültek (5 oltás), azoknál 10 évente 
javasolt emlékeztető (IPV), amennyiben utazás kapcsán fokozott expozíció-
nak vannak kitéve poliovírus szempontjából. 
 
Sárgaláz 
  Bizonyos országok esetén kötelező a sárgaláz  elleni immunizáció beutazás-
kor. 
  Magyarországon utazás tanácsadásra akkreditált oltóközpontokban adható az 
oltás.  
  CD4 >200/ul felett adható HIV fertőzöttek esetén, amennyiben nincs egyéb 
kontraindikációja (terhesség, szoptatás, életkor>60 év, súlyos tojás allergia) 
 
Haemophilus influenzae b szerotípus (Hib) 
  Hazánkban Hib szempontjából kedvező a járványügyi helyzet. 
  Hib  vakcináció  nem  ajánlott  rutinszerűen  minden  HIV  fertőzött  betegnél. 
Amennyiben egyéb rizikótényező, pl. splenectomia is fennáll, ebben az eset-
ben javasolt immunizáció. 
 
 
Útmutatók: 
 
1.  European AIDS Clinical Society, Guidlines 2016 
2.  British  HIV  Association  guidelines  on  the  use  of  vaccines  in  HIV-positive 
adults 2015 
3.  2013  IDSA  Clinical  Practice  Guideline  for  Vaccination  of  the 
Immunocompromised Host 
 
 

Opportunista infekciók primer és szekunder kemoprofilaxisa humán 
immundeficiencia vírussal fertőzött személyeknél 
Szlávik János dr., Lakatos Botond dr., Bánhegyi Dénes dr. 
 
 
A  családorvosi  gyakorlatban  a  tünetes  HIV-fertőzésre  jellemző  legfontosabb  pana-
szok és tünetek, különösen a rizikócsoportba tartozó személyeknél különös figyelmet 
érdemelnek. 
A  tünetes  HIV-fertőzésre  jellemző  legfontosabb  nem  specifikus  tünetek  és  pana-
szok a 1. táblázatban találhatók. 
 
1. táblázat. Nem specifikus tünetek és panaszok HIV-fertőzés kapcsán 
Általános tünetek 
Oralis 
 
 
Láz 
Ulceratio 
 
 
Súlycsökkenés 
Cheilitis angularis 
 
 
Generalizált lymphadenopathia 
Candidiasis 
 
 
Dermatológiai 
Parotis megnagyobbodás 
 
 
Seborrhoeás dermatitis 
Szájszárazság 
 
 
Xerosis/ichtyosis 
Hairy leukoplakia 
 
 
Dermatophyta infekció 
Gastrointestinalis 
 
 
Candidiasis 
Hasmenés 
 
 
Molluscum contagiosum 
Splenomegalia 
 
 

Herpes zoster 
Mozgásszervi 
 
 
Herpes simplex 
Arthritis 
 
 
Szemészeti 
Reiter szindróma 
 
 
Retinalis haemorrhagia, gyulladás 
Neurológiai 
 
 
Szemszárazság 
Perifériás neuropathia 
 
 
 
 
 
Az AIDS stádiumra jellemző opportunista fertőzések és daganatok, valamint a di-
rekt HIV okozta károsodások leggyakoribb tünetei és azok legfőbb okai a 2. táblázat-
ban
 találhatók. 
 
 
 
 
2. táblázat: AIDS-re jellemző legfontosabb tünetek és panaszok 
Általános tünetek  
1. Láz (atípusos mycobacteriosis, klasszikus tuberculosis, salmonellosis, sepsis, 
cryptococcosis, toxoplasmosis, Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP), Non-Hodgkin 
lymphoma) 
2. Súlycsökkenés 
Csökkent energiabevitel: orális lézio, oesophagitis, anorexia, dementia, depressio. 
Malabsorptio: entero-colitis, HIV-enteropathia, intestinalis lymphoma 
Szisztémás megbetegedés: daganat, HIV wasting (sorvadásos) szindróma 
3. Generalizált vagy lokális lymphadenopathia 
Non-Hodgkin lymphoma 
Mycobacteriosis 
Bőrgyógyászati tünetek 
1. Ulceratio (herpes simplex) 
2. Pustula (herpes simplex, disszeminált mycobacteriosis vagy gombás fertőzések) 
3. Nodusok (Kaposi sarcoma, lymphoma, disszeminált mycobacteriosis vagy gombás 
fertőzések) 
Szemészeti panaszok 

1. Csökkent látásélesség, látótérkiesés (Citomegalovírus-, Toxoplasma okozta retinitis) 
2. Látótérkiesés (cerebralis toxoplasmosis, központi idegrendszeri lymphoma) 
3. Szemkörüli bőrelváltozás (Kaposi sarcoma) 
Légzőszervi panaszok 
1. Elhúzódó non-produktív köhögés (200/mm3 CD4+ limfocita-szám alatt; Pneumocystis 
jirovecii pneumonia vagy visceralis Kaposi sarcoma, 200/mm3felett tuberculosis vagy 
bakteriális pneumonia) 
2. Haemoptoe (pulmonalis tuberculosis, Kaposi sarcoma) 
3. Dyspnoe (legtöbbször PCP, Pneumococcus okozta pneumonia) 
Gastrointestinalis panaszok 
1. Dysphagia (Candida-, CMV-oesophagitis) 
2. Hasmenés (CMV-colitis, Salmonellosis gastroenteritica, cryptosporidiosis, 
mycobacteriosis) 
3. Hepatomegalia (mycobacteriosis, lymphoma, Kaposi sarcoma) 
4. Sárgaság (CMV infekció, cryptosporidiosis) 
Neurológiai panaszok és tünetek 
1. Kognitív dysfunkció (AIDS dementia complex) 
2. Neurológiai góctünetek (Cerebralis toxoplasmosis, lymphoma, agyvérzés, progresszív 
multifocalis leukoencephalopathia) 
3. Fejfájás (cryptococcus meningitis, toxoplasmosis, lymphoma, meningitis basilaris 
tuberculosa) 
 
 
 
 
 
A családorvosi gyakorlatban, ismerten HIV-fertőzötteknél az alábbi esetekben van 
szükség sürgős beavatkozásra vagy kórházi beutalásra: 
Ismeretlen eredetű láz 
Fokális neurológiai tünetek 
Fulladás 
Csökkent látásélesség, látótérkiesés 
Perzisztáló köhögés 
Súlyos hasmenés 
Perzisztáló fejfájás 
Perzisztáló hányás és hasmenés 
Görcsök 
Sárgaság 
Zavartság 
 
 
 
 
 
 
 

A HIV/AIDS betegség alapvető jellegzetessége a betegség különböző stádiumaira 
jellemző opportunista infekciók és tumorok megjelenése. Az opportunista fertőzések 
megelőzősét  (primer  kemoprofilaxis)  vagy  ismétlődésének  megakadályozását  (sze-
kunder kemoprofilaxis) célzó terápia napjainkra már a standard betegellátás részévévé 
vált.  A  hatékony  antiretroviralis  kezelés  bevezetésének  eredményeként  az  utóbbi 
években drámaian csökkent az opportunista infekciók száma, jelentősen mérséklődött 
a halálozás. A vírusellenes kezelés következtében a korábban élethosszig alkalmazott 
kemoprofilaxis, bizonyos jól meghatározott esetekben felfüggeszthető.  
 
Opportunista fertőzések megelőzése 
Az  opportunista  fertőzések  megelőzése  során  néhány  alapelvet  mindenképpen  fi-
gyelembe kell venni:  
Egyes  non-ubiquiter  pathogének  által  okozott  opportunista  infekciók  a  kórokozó 
elkerülésével megelőzhetők.  
HIV-fertőzötteknél a CD4+ limfocitaszám az opportunista fertőzések megjelenésé-
nek legjobb indikátora 
 
Egyetlen profilaktikus rezsim sem nyújt 100%-os védelmet és bármely beavatko-
zás  (viselkedési  szokások  megváltoztatása,  immunizáció,  kemoprofilaxis)  járhat  kel-
lemetlenségekkel,  mellékhatásokkal,  környezeti  hatásokkal,  vagy  komoly  anyagi 
kihatásokkal, melyeket gyakran egyénre szabottan kell kezelni 
 
A HIV-fertőzés megállapítása után hasznos lehet egyes pathogénekkel való koráb-
bi találkozás kiszűrése. Valamennyi újonnan diagnosztizált HIV-fertőzöttnél célszerű 
a tuberculin-teszt elvégzése, kivéve, ha az illető már korábban tuberculin pozitív volt. 
A szűrés évente megismételhető. A toxoplasma, a CMV, EBV elleni antitestek meg-
határozása,  valamint  a  hepatitis  A,  B  és  C  vírusszerológia  szintén  sok  segítséget 
nyújthat a védekezés, illetve az esetleges terápia meghatározásában. Az utóbbi évek-
ben észlelt syphilis esetszám emelkedés szükségessé teszi az évenként egyszeri szero-
lógiai vizsgálatot (VDRL, RPR). Figyelmet kell fordítani a tuberculosis szempontjá-
ból 
veszélyeztetett 
csoportokra 
(hajléktalanok, 
menekültek, 
intravénás 
kábítoszerélvezők) 
és 
bizonyos 
endémiás 
területekre 
(histoplasmosis, 
coccidiomycosis,  enteralis  pathogének,  leishmaniasis,  trypanosomiasis,  sárgaláz, 
malária) való utazásokra.  
 
 
 

Az expozíció elkerülése 
Az AIDS-hez társuló opportunista kórokozók többsége ubiquiter a környezetben és a 
folyamatos  expozíció  miatt  betegséget  bármikor  okozhatnak.  Bizonyos  fertőzések 
korábbi  múltbéli  infekciók  reaktivációjaként  jelentkeznek.  Mindazonáltal  kerülni 
lehet  az  intenzív  expozíciót  (például  aktív  Pneumocystis  jirovecii  fertőzött  beteggel 
egy légtérben tartózkodni) és lehet törekedni az új törzsekkel való reinfekció elkerülé-
sére. Mindazonáltal  még nem rendelkezésünkre  megfelelő  számú adat  a fertőzés ily 
módon történő átvitelének bizonyításához. 
Bizonyos  kórokozókkal  való  találkozás  könnyen  kivédhető.  HIV-fertőzött  bete-
geknek  lehetőleg  kerülni  kell  a  fertőző  betegségek  szempontjából  magas  rizikójú 
helyeket,  börtönöket,  szociális  szállásokat,  fertőző  betegekkel  foglalkozó  egészség-
ügyi intézményeket. Az állatokkal  való szoros kontaktus, illetve a  fertőző ágenseket 
tartalmazó felszíni vizek kerülése szintén ajánlott.  
 
Az expozíció elkerülésének módozatai bizonyos kórokozók esetében 
 
Pathogén 
Expozíció elkerülése 
Pneumocystis jirovecii 
P.  jirovecii  pneumoniában  szenvedő  beteggel  való
 
szoros kontaktus kerülése (pl. közös kórterem). 
Toxoplasma gondii 
Kerülni a nyers vagy a rosszul átsütött hús fogyasztá-
sát. Nyers hús elkészítése és kerti munka után mindig 
kezet kell mosni. Házimacskát lehetőleg táppal, vagy 
jól  átsütött  étellel  etessünk,  az  almot  pedig  naponta 
cseréljük. 
Cryptosporidium 
Kerülni kell a felszíni, nem tisztított vizek fogyasztá-
sát, a járványos területeket, a 6 hónaposnál fiatalabb 
állatokkal  való  kontaktust,  különösen,  ha  azoknak 
hasmenése  van. Nyers tengeri ételek is közvetíthetik 
a fertőzést. 
Mycobacterium tuberculosis  Kerülje a magas rizikójú munkahelyeket, mint a kor-
rekciós  intézet,  hajléktalan  szállás,  bizonyos  fertőző 
betegekkel foglalkozó egészségügyi intézmények.  
Cytomegalovírus 
Szeronegativitás esetén lehetőleg kerüljük a transzfú-
ziót és a vérkészítmények adását, a nem biztonságos 
szexet. Gyereknevelés esetén fontos a jó hygienie. 
Human papillomavírus,  
HSV,hepatitis A, B és C 
A nem biztonságos sex kerülése. 
 
Histoplasma capsulatum 
Endémiás területeken ne csirkékkel  foglalkozó mun-
kahelyeken  dolgozzon,  vadmadarak  székletével  való 
szennyeződés elhárítása.  

Pneumocystis jirovecii (korábban carinii) pneumonia (PCP) 
100/mm3 alatti CD4+ limfocitaszám esetén a PCP kialakulásának valószínű-
sége évente 40-50%, sőt ismétlődő pneumonia esetén több, mint 60% is lehet. A be-
tegség mortalitása még időben megkezdett gyógyszeres kezelés mellett is15-20%.  
Primer kemoprofilaxis 
A  Pneumocystis  jirovecii  protozoon  okozta  pneumonia  elleni  kemoprofilaxisban 
kell  részesülnie  valamennyi  HIV-fertőzött  személynek,  akinek  abszolút  CD4+ 
limfocitaszáma  200/mm3,  vagy  17%  alatt  van,  több,  mint  két  hétig  tartó  ismeretlen 
eredetű  láza  (FUO)  volt,  anamnézisében  oropharyngeális  candidiasis  szerepel,  vagy 
más indikátorbetegség (opportunista infekció vagy daganat, a HIV közvetlen hatására 
létrejövő  kórképek,  stb.)  kialakulása  miatt  AIDS  stádium  alakult  ki.  Érdemes  meg-
kezdeni a profilaxist már 250/ mm3 alatt a veszélyeztetett csoportban, különösen, ha 
ritkán  történik  laboratóriumi  ellenőrzés,  magas  a  szérum  vírusmennyiség  (több  mint 
10-20 000 kópia/mm3) vagy a CD4+ limfocitaszám folyamatosan csökken. A profila-
xis  hatástalanságát  elsősorban  50/mm3  alatti  CD4+  limfocitaszám  alatt,  illetve  non-
compliance betegeknél észleljük.   
PCP  profilaxisra  elsőként  választandó  szerek  a  szulfonamid  származékok,  a 
trimethoprim-sulfamethoxazole  /TMP-SMX/  (naponta  vagy  másnaponta)  vagy  a 
pyrimethamine-sulfadoxine  (heti  2  tabletta).  A  heti  háromszori  szulfonamid  adás  is 
elterjedt és bár kevésbé hatékony, de sokkal jobban tolerálható, mint a mindennapos 
gyógyszerelés.  A  TMP-SMX  egyidejűleg  védettséget  ad  a  toxoplasmosis  és  több 
légúti  valamint  enterális  bakteriális  infekció  kialakulása  ellen  is  (Nocardia, 
Legionella,  salmonellák,  methicillin-érzékeny  Staphylococcus  aureus,  H.  influenzae
valamint  néhány  gram-negatív  bacillus  és  S.  pneumoniae  törzs).  Enyhe 
gyógyszermellékhatások  jelentkezése  esetén  tovább  kell  próbálkozni  a  szulfonamid 
tartalmú  szerek  szedésével  vagy  a  deszenzibilizációval  (a  dózis  fokozatos  emelése), 
súlyosabb,  esetleg  életet  veszélyeztető  reakciók  kialakulásakor  azonban  alternatív 
profilaktikus módszert kell alkalmazni.  
Szulfonamid-érzékenység,  vagy  az  előbbi  szerekre  kialakuló  súlyos  gyógyszer-
mellékhatások (hányás, hányinger, hasmenés) miatt használható a dapsone (napi 50-
100 mg vagy heti 200 mg dapsone) önmagában, vagy pyrimethaminnal (heti 1×25-50 
mg  vagy  3x25  mg  pyrimethamin  tabletta)  kombinálva  és  leucovorinnal  (heti  25  mg 
calcium-folinat)  kiegészítve.  Dapsone  alkalmazása  előtt  célszerű  glukoz-6-foszfát 
deficiencia  meghatározása  a súlyos  haemolytikus  szindróma  megelőzése  céljából.  A 
nagymértékben toxikus pentamidine aeroszolos vagy intravénás formában adható (3-4 
hetente 300 mg pentamidine isothionat intravénásan, lassú infúzióban vagy inhalátor-
ral).   
A dapsone-pyrimethamin kombináció a toxoplasmosis ellen is védettséget nyújt, de 
nem akadályozza meg a bakteriális infekciók kialakulását. 

Akiknél az előbbi szerek nem alkalmazhatók, alternatív megoldásként clindamycin 
(napi 3×150 mg clindamycin per os) plusz primaquine (napi 25 mg primaquine tablet-
ta)  vagy  orális  atovaquone  (napi  1500  mg  atovaquone  tabletta),  esetleg  aeroszolos 
pentamidine vagy a dapsone, de ezek sokkal költségesebbek.  
Szekunder kemoprofilaxis 
A szekunder kemoprofliaxis a pneumocystis jirovecii pneumonia gyógyulása 
után  a  további  relapszusok  megakadályozása  céljából,  a  primer  kemoprofilaxisnál 
leírt módon folytatandó, antiretroviralis gyógyszeres kezelés nélkül élethosszig tartó, 
illetve  kART  okozta  immunrekonstrukció  esetén  átmeneti  fenntartó  kezelés  szüksé-
ges.  
Immunrekonstrukció 
Három hónapon keresztül 200/mm3 –nél nagyobb CD4+ limfocitaszám mé-
rése esetén a primer és szekunder PCP kemoprofilaxis biztonságosan abbahagyható, 
ha az emelkedést legalább három hónapig adott kART okozta. A profilaxis fenntartá-
sa  ebben  az  esetben  már  alig  jelent  némi  védelmet  az  egyébként  is  nagyon  ritkán 
kialakuló  PCP  ellen,  felfüggesztése  továbbá  csökkenti  a  bevett  tabletták  számát,  a 
lehetséges  gyógyszertoxicitást,  a  gyógyszerinterakciókat,  a  gyógyszer-rezisztens 
törzsek  kiszelektálódásának  valószínűségét  illetve  a  kezelés  költségét.  A  profilaxist 
újra el kell kezdeni a CD4 szám 200/mm3 alá kerülésekor.   
Speciális esetek 
HIV-fertőzött  anyák  újszülöttjeit  4-6  hetes  koruktól  kezdve  PCP  elleni  profilaxisban 
kell részesíteni. A profilaxis felfüggeszthető, amennyiben az újszülött HIV-fertőzését 
biztonsággal  ki  lehet  zárni.  Amennyiben  a  fertőződés  nem  tisztázható,  a  profilaxist 
legalább egy éves korig kell alkalmazni, majd az aktuális CD4+ limfocitaszám állása 
szerint kell alkalmazni. 
Terhes anyáknál a profilaxist az általános irányelvek szerint kell alkalmazni, a vá-
lasztandó szer a TMP/SMX, a dapsone pedig alternatíva lehet. Az első trimeszterben 
a lehetséges teratogén hatások miatt a legtöbb klinikus felfüggeszti a TMP/SMX ke-
zelést és aeroszolos pentamidinet használ, amelynek szisztémás felszívódása minimá-
lis.  

 
 
Toxoplasma encephalitis 
A  toxoplasmosis  kialakulásának  valószínűsége  megnő  100/mm3  alatti  CD4+  limfo-
citaszám alatt, valamint pozitív IgG szerológia fennállása esetén. 
Primer kemoprofilaxis 
Toxoplasma  gondii  okozta  encephalitis  elleni  kemoprofilaxis  toxoplasma 
szeropozitivitás és 100/mm3 alatti CD4+ limfocitaszám alatt javasolt. A Pneumocystis 
jirovecii
 pneumonia ellen adott TMP/SMX egyidejűleg véd a toxoplasmosis ellen is. 
Szulfonamid érzékenység vagy intolerancia esetén napi 50 mg dapsone plusz heti 50 
mg  pyrimethamin  kombináció  választható  leucovorinnal  kiegészítve,  de  javasolható 
atovaquone  is  önmagában  vagy  pyrimethaminnal  kiegészítve.  Egyelőre  a  dapsone, 
pyrimethamin,  azithromycin,  vagy  a  clarithromycin  monoterápia  hatékonyságát  ille-
tően  még  nem  állnak  rendelkezésünkre  megfelelő  számú  adatok.  Az  aeroszolos 
pentamidine nem nyújt védettséget a szisztémás vagy cerebrális toxoplasmosis ellen. 
Toxoplasma szeronegatív, 100/mm3-nél kevesebb CD4+ limfocitaszámmal rendel-
kező HIV-fertőzötteknél rendszeres Toxoplasma gondii elleni IgG antitest meghatáro-
zás javasolt és szerokonverzió esetén a fenti profilaktikus eljárások alkalmazása cél-
szerű.  
Szekunder kemoprofilaxis 
Toxoplasma  encephalitis  gyógyulása  után  a  betegeket  tartós  kemoprofilaxisban 
kell  részesíteni.  A  relapszus  megakadályozására  első  választandó  kombináció  a 
pyrimethamin (napi 25-75 mg pyrimethamin per os) és sulfadiazine (napi 4×500-1000 
mg sulfadiazine tabletta) leucovorinnal (napi 10 mg Ca-folinat kapszula) kiegészítve.  
Szulfonamid érzékeny pácienseknél clindamycin (napi 4×300 mg vagy 3×450 mg 
clindamycin  per  os)  és  pyrimethamin  szedése  javasolt,  de  ez  nem  nyújt  elegendő 
védelmet a PCP kialakulása ellen. 
A  szekunder  kemoprofilaxis  antivirális  gyógyszeres  kezelés  nélkül  élethosszig 
fenntartandó,  de  a  kART  okozta  immunrekonstrukció  tartós  fennmaradása  esetén 
bizonyos körülmények között felfüggeszthető.  
Immunrekonstrukció 
Három hónapon keresztül 200/mm3 –nél nagyobb CD4+ limfocitaszám mérése esetén 
a  primer  toxoplasma  elleni  profilaxis  biztonságosan  abbahagyható,  amennyiben  a 

páciens  jól  reagál  a  kART-ra.  A  szekunder  kemoprofilaxis  a  kART  következtében 
legalább 6 hónapig tartó 200/mm3 feletti CD4+ szám emelkedés esetén felfüggeszthe-
tő  abban  az  esetben,  ha  a  toxoplasmosis  elleni  terápia  befejeződött  és  semmilyen 
toxoplasma  fertőzésre  utaló  panaszt  vagy  tünetet  nem  észlelünk  (egyes  klinikusok 
kontroll koponya MRI vizsgálatot is végeztetnek). A profilaxist újra el kell kezdeni a 
CD4 szám 200/mm3 alá kerülésekor.   
 
 
Mycobacterium tuberculosis infekció 
HIV-fertőzötteknél  a  tuberculosis  kialakulásának  valószínűsége  7-80×-ával 
megnövekszik.  A  klinikai  megfigyelések  alátámasztják,  hogy  az  aktív  tuberculosis 
felgyorsítja a HIV-betegség progresszióját. Aktív tbc-s beteggel történt szoros kontak-
tus esetén a HIV-fertőzötteknél ki kell zárni az aktív megbetegedést, majd profilaxist 
kell alkalmazni.   
Primer kemoprofilaxis 
A  35  év  feletti  HIV-fertőzött  személyeket  pozitív  tuberculin  bőrteszt  esetén  9-12 
hónapos  isoniazid  (napi  300  mg  vagy  heti  2x900  mg  isoniazid  tabletta)  kezelésben 
kell részesíteni,  amennyiben  nincs aktív tuberculosisra  utaló klinikai  tünetük, illetve 
korábban nem részesültek tbc elleni kezelésben vagy tartós profilaxisban.  
Az antituberculotikus kezelés a gyógyszerinterakciók és toxicitás szoros monitoro-
zását követeli meg. Az isoniazid hepatotoxikus, ezért egyidejű HBV vagy HCV fertő-
zés,  vagy  egyéb  potenciálisan  májkárosító  gyógyszerek,  mint  a  proteáz-inhibitorok 
(különösen  a  ritonavir)  adása  esetén  óvatosság  ajánlott.  A  rifamycin-származékok 
(rifampin,  rifabutin  vagy  rifapentin)  és  a  proteáz-inhibitorok,  vagy  non-nukleozid 
reverz  transzkriptáz-inhibitorok interakciója  az antiretroviralis  szerek csökkent  haté-
konyságához vagy fokozott toxicitásához vezethetnek. Bizonyos antiretroviralis kom-
binációkhoz  nem adható rifampin és a  rifabutin is csak  fokozott óvatossággal alkal-
mazható. Egyesek két hónapos rifampin v. rifabutin+pyrazinamid kezelést javasolnak, 
ha  a  beteg  nem  szed  proteáz-inhibitort  vagy  NNRTI-t.  A  rifampin  vagy  rifabutin  4 
hónapos monoterápia a rezisztencia kialakulásának veszélye miatt meggondolandó.  
A  perifériás  neuropathia  kialakulásának  veszélye  HIV-pozitívoknál  fokozottabb, 
ezért javasolt a pyridoxin (pl. napi 3×2 tabletta Vitamin B6) kiegészítő terápia.  
Egy  vagy  több  első  vonalbeli  antituberculotikumra  rezisztens  Mycobacterium 
tuberculosis  törzzsel  való  expozíció  esetén  második  vonalbeli  antituberculotikumok 
adhatók. 
Azokat a HIV-pozitív személyeket, akik szoros kontaktusba kerültek igazoltan  M. 

tuberculosissal  fertőzött  betegekkel  (függetlenül  a  tuberculin  teszt  eredményétől, 
illetve a korábban alkalmazott kemoprofilaxistól), az aktív tbc kizárása után minden-
képpen  prevencióban  kell  részesíteni.  Bizonyítottan  isoniazid  vagy  rifampicin-
rezisztens  törzzsel  fertőzött  személlyel  való  kontaktust  követően  a  még  érzékeny 
szerekkel való kettős kombinációs gyógyszerprofilaxis javasolt. 
Az igen magas tbc prevalenciájú (10% felett) országokból származó személyek fo-
kozott  veszélynek  vannak  kitéve,  ezért  náluk  negatív  tuberculin  bőrteszt  esetén  is 
javasolt a kemoprofilaxis.  
BCG  vakcina  adása  HIV-fertőzötteknél  újszülötteknél  és minden  más korosztály-
ban kontraindikált a disszeminált oltási betegség kialakulásának veszélye miatt. 
Szekunder kemoprofilaxis 
A  nem  gyógyszerrezisztens  Mycobacterium  tuberculosis  infekció  megfelelő  ideig 
tartó és a szükséges dózisú kezelését követően nem szükséges szuppresszív terápia. 
Amennyiben  újabb  fertőzés  történik  az  sokkal  inkább  reinfekció,  mint  relapszus 
következménye. 
Speciális esetek 
A  rifampicin  csaknem  valamennyi  proteáz-inhibitor  és  non-nukleozid  reverz  transz-
kriptáz-inhibitor  metabolizmusát  indukálja.  Ez  gyorsított  gyógyszerkiürülést  és  a 
terápiásnál alacsonyabb antiretrovirális gyógyszerkoncentrációkat jelent. A rifampicin 
a  következő szerekkel nem adható együtt: amprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, 
nelfinavir,  saquinavir  és  delavirdine.  Biztonsággal  adható  ritonavir/saquinavirral, 
efavirenzzel  és  nevirapinnal.  A  rifampicin  alternatívája  a  rifabutin  lehet,  mely  csak 
saquinavirral és delavirdinnel nem adható együtt. 
HIV-fertőzött  terheseknél  isoniazid  profilaxis  adható,  de  az  első  trimeszterben  a 
gyógyszerezés  kerülendő  a  lehetséges  teratogén  hatások  kialakulásának  nagyobb 
valószínűsége miatt.  
 
 
Disszeminált Mycobacterium avium-complex okozta 
betegség 
A nehezen diagnosztizálható és többnyire sikertelenül kezelhető betegség ál-
talában 50/mm3 CD4+ limfocitaszám alatt jelentkezik.   

Primer kemoprofilaxis 
Disszeminált  Mycobacterium  avium-complex  (MAC)  fertőzés  elleni  primer  pre-
venció 75/mm3 CD4+ limfocitaszám alatt (egyes ajánlások szerint 50/mm3 alatt) java-
solt. A legtöbb szerző profilaxis céljából a rifampicinnek egy módosított változatát, a 
rifabutint (napi 300 mg rifabutin kapszula) ajánlja. A kezelés megkezdése előtt ki kell 
zárni a disszeminált MAC betegséget (haemokultúra, májbiopszia, csontvelő vizsgá-
lat), valamint ki kell vizsgálni a beteget aktív M. tuberculosis infekció szempontjából 
is,  mivel  a  rifabutin  monoterápia  alkalmazásával  fennáll  a  veszélye  a 
gyógyszerrezisztencia és a rifampicin keresztrezisztencia kialakulásának. A prevenció 
során  különös  gondot  kell  fordítani  a  gyógyszerinterakciókra  (fluconazole,  proteáz 
inhibitorok). 
 
Klinikai  vizsgálatok  igazolták  a  clarithromycin  vagy  azithromycin 
monoterápia, illetve a rifabutin clarithromycinnel  vagy azithromycinnel  való kombi-
nációjának  hatékonyságát.  Az  azithromycinnek  gasztrointesztinalis  mellékhatásai 
lehetnek, de a heti egyszeri alkalmazás (heti 1200 mg) rendkívül kényelmes a beteg-
nek  és  sokkal  kevesebb  a  gyógyszerinterakció  a  napi  kétszer  alkalmazható 
clarithromycinnal  (napi  2×500  mg)  összehasonlítva.  Az  azithromycin  rifabutinnal 
kombinálva szignifikánsan hatékonyabb, de a nagyobb toxicitás, a magasabb ár és a 
gyógyszerinterakciók  fokozottabb  veszélye  ellensúlyozza  a  kombináció  előnyét.  A 
rifabutin clarithromycinnel kombinációja csökkenti utóbbi szérumszintjét. Hasonlóan 
a TMP/SMX-hez a makrolidok is csökkentik a bakteriális légúti infekciók gyakorisá-
gát, sőt az azithromycin anti-pneumocystis aktivitással is rendelkezik.  
Szekunder kemoprofilaxis 
Az  AIDS  betegség  végstádiumában  több,  mint  a  betegek  felében  kialakuló 
disszeminált MAC betegség kezelését  folyamatosan, a  beteg élete végéig kell alkal-
mazni  (napi  300  mg  rifabutin  +  2×250-500  mg  clrithromycin  vagy  1×500  mg 
azithromycin  +  15  mg/kg  ethambutol  +  500-1000  mg  ciprofloxacin  +  50-100  mg 
clofazimin).  
Immunrekonstrukció 
Három hónapon keresztül 100/mm3 –nél nagyobb CD4+ limfocitaszám mérése esetén 
a  primer  MAC  elleni  profilaxis  biztonságosan  abbahagyható,  ha  az  emelkedést  leg-
alább  három  hónapig  adott  kART  okozta.  A  szekunder  kemoprofilaxis  a  kART  kö-
vetkeztében  legalább  6  hónapig  tartó  100/mm3  feletti  CD  szám  emelkedés  esetén 
felfüggeszthető abban az esetben, ha a 12 hónapos terápia befejeződött és semmilyen 
MAC fertőzésre utaló panaszt vagy tünetet nem észlelünk.  A profilaxist újra el kell 
kezdeni a CD4 szám 100/mm3 alá kerülésekor.   

 
 
Bakteriális légúti infekciók 
 Primer kemoprofilaxis 
HIV  fertőzés diagnosztizálása után, 200/mm3  CD4+  limfocitaszám  felett  a lehető 
legrövidebb időn belül polivalens pneumococcus vakcina egyszeri adása javasolt. Az 
oltás  fontosságára  utal,  hogy  egyre  több  közlemény  számol  be  a  Streptococcus 
pneumoniae
 gyógyszerrezisztens (TMP/SMX, macrolide és béta-laktám rezisztencia) 
törzsei  által  okozott  súlyos,  invazív  fertőzésekről.  A  “b”  típusú  Haemophilus 
influenzae
 elleni vakcina hasznáról egyenlőre kevés adat áll rendelkezésünkre. 
 
A  Pneumocystis  jirovecii  okozta  pneumonia  ellen  alkalmazott  TMP-SMX 
profilaxis  számos  légúti  pathogén  ellen  védettséget  ad,  bár  nem  hat  a  polirezisztens 
pneumococcusokra. 
Szekunder kemoprofilaxis 
Sorozatos alsó légúti infekciók után folyamatos antibiotikum kemoprofilaxis aján-
lott;  az  esetek  túlnyomó  többségében  a  TMP/SMX  elegendő  a  további  pneumoniák 
megakadályozása szempontjából.  
Az  invazív  pneumococcus  baktériumok  esetében  a  profilaxist  az  antibiotikum-
érzékenységnek  megfelelően  kell  beállítani.  A  H.  influenzae  fertőzések  előfordulási 
valószínűsége alacsony, ezért a rutin HIB vakcináció felnőtteknél nem javasolt.  Visz-
szatérő H. influenzae infekciók esetén béta-laktamáz termelő törzsek ellen is hatékony 
antibiotikumot kell alkalmazni (pl. amoxicillin/klavulánsav), de hosszan tartó antibio-
tikum monoterápia a bakteriális légúti patogének ellen nem javasolt. 
 
Bakteriális enterális infekciók 
Primer kemoprofilaxis 
Fejlődő országokba utazó HIV-pozitívoknak profilaktikus antibiotikus szer szedése 
általában nem javasolt.  Meggondolandó lehet a profilaxis, ha az immunszuppresszió 
mértékét, az utazás helyét és tartamát is figyelembe vesszük.  
HIV-pozitívoknál kialakuló, lázzal járó, úgynevezett  “utazási hasmenés” esetén 3-

5 napig tartó ciprofloxacin (napi 2×250 mg ciprofloxacin) kezelés javasolt. Az utóbbi 
években forgalomba került, az emésztőtraktusból fel nem szívódó rifaximin jó alter-
natíva  az  utazási  hasmenések  kezelésében.    Mindenképpen  orvossal  kell  konzultálni 
terápiára nem reagáló súlyos hasmenés, véres diarrhoea, láz, illetve dehydratio kiala-
kulásakor. Enyhe  hasmenés esetén, láztalan betegnél loperamid (maximum napi 3x2 
kapszula) adható. 
Az  extraintestinális  terjedés  megakadályozására  a  különböző  salmonella  törzsek 
okozta  akut  gastroenteritis  miatt  minden  esetben  antimikróbás  terápia  javasolt.  A 
fluorokinolonok közül a ciprofloxacin az első választandó szer.  
Szekunder kemoprofilaxis 
Salmonella  septicaemia  kialakulását  követően folyamatos  fenntartó antibio-
tikum  kezelés  szükséges  a  további  relapszusok  megakadályozására.  Fluorokinolon-
érzékeny  baktériumtörzs  esetén  a  ciprofloxacin  (pl.  napi  2x250  mg  per  os)  adása  a 
legcélszerűbb.  Salmonella  vagy  Shigella  hordozóval  történt  szoros  kontaktus  esetén 
szintén javasolt antimikróbás terápia az invazív megbetegedések kialakulásának lehe-
tősége miatt. 
 
 
Candidiasis 
Primer kemoprofilaxis 
A primer fluconazole (napi 50 mg) profilaxis hatékonyságát Candida fertő-
zések (oropharyngealis, oesophagealis vagy vaginalis) és a cryptococcosis megakadá-
lyozására  több prospektív, kontrollált vizsgálat is kimutatta, de  a rutinszerűen alkal-
mazott kemoprofilaxis továbbra sem javasolt az akut mucosalis candidiasis jó  kezel-
hetősége, a lokalis candidiasis alacsony mortalitása, a rezisztens törzsek kiszelektáló-
dásának veszélye, a gyógyszerinterakciók lehetősége és a fluconazole profilaxis ma-
gas ára miatt. Az itraconazole a profilaxis a histoplasmosis és a cryptococcosis kiala-
kulását megakadályozhatja, de hatástalan a candidiasisra.  
Szekunder kemoprofilaxis 
A primer profilaxisnál felsorolt okok miatt az esetek nagy részében nem ajánlott a 
prevenció  visszetérő  oropharyngealis  és  vulvovaginalis  candidiasis  jelentkezésekor. 
Gyakori vagy igen súlyos relapszusok esetén lokális nystatin (napi  

3-4x2  tabletta  nystatin),  cotrimazol  oldat  vagy  szisztémás  azolok,  ketoconazole 
(napi 2x200 mg), fluconazole (egyszeri napi 200 mg) vagy itraconazole (napi 200 mg) 
alkalmazhatók.  
Hosszan  tartó  szisztémás  azol  kezelés,  különösen  100/mm3  CD4+  limfocitaszám 
alatt jelentősen növeli a rezisztencia kialakulásának valószínűségét.  
 
 
Cryptococcosis 
Primer kemoprofilaxis 
Tünetmentes  HIV-fertőzötteknél  nem  javasolt  a  rutinszerű,  ismételt  cryptococcus 
antigén (CRAG) meghatározás.  
Több  vizsgálat  is  igazolta,  hogy  AIDS  betegekben  az  oralis  fluconazole  hatéko-
nyan  csökkenti  a  cryptococcus  meningitis  kialakulásának  valószínűségét.  Egyesek 
50/mm3  CD4+ limfocitaszám alatt javasolják a fenntartó  kezelést.  Általánosan azon-
ban  mégsem  ajánlott  a  prevenció,  hiszen  a  cryptococcus  meningitis  relatíve  ritka, 
gyakoriak a gyógyszerinterakciók és maga a fluconazole is meglehetősen drága. 
Szekunder kemoprofilaxis 
A  Cryptococcus  neoformans  okozta  meningitis  induktív  kezelése  után  fo-
lyamatos,  élethosszig  tartó,  fenntartó  terápia  szükséges  oralis  fluconazollal  (napi  2-
400  mg  per  os)  vagy  itraconazollal  (napi  200  mg),  vagy  ezek  hatástalansága  esetén 
intravénás amphotericin B-vel (heti 1-3× 0,6-1,0 mg/kg lassú infúzióban). 
Immunrekonstrukció 
Hat  hónapon  keresztül  100/mm3  –nél  nagyobb  CD4+  limfocitaszám  mérése  esetén, 
kART kezelés mellett a primer toxoplasma elleni profilaxis biztonságosan abbahagy-
ható.  A  szekunder  kemoprofilaxis  a  kART  következtében  legalább  6  hónapig  tartó, 
legalább  100-200/mm3  közötti  CD4+  szám  esetén  felfüggeszthető  abban  az  esetben, 
ha  a  cryptococcus  elleni  terápia  befejeződött  és  semmilyen  cryptococcus  fertőzésre 
utaló panaszt  vagy tünetet  nem észlelünk.  A profilaxist újra el kell kezdeni a CD4+ 
szám 100/mm3 alá kerülésekor.   

 
 
Cytomegalovírus okozta kórképek 
Primer kemoprofilaxis 
Az  oralis  ganciclovir  a  választandó  szer  CMV-szeropozitivitás  és  50/mm3  alatti 
CD4+  limfocitaszám  esetén.  Alkalmazásakor  figyelembe  kell  venni  a  ganciclovir-
kiváltotta  neutropeniát,  az  anaemiát,  a  hatékonyságára  vonatkozó  ellentmondásos 
eredményeket, a további túlélésre vonatkozó hatását, a rezisztens törzsek kiszelektá-
lódásának lehetőségét és nem utolsó sorban igen magas árát.  
A  herpesvírus  csoport  más  tagjai  ellen  hatékony  acyclovir  nem  hat  a 
citomegalovírusra.  Egyelőre  hatásos  kemoprofilaktikum  hiányában  törekedni  kell  a 
korai felismerésre és kezelésre. A betegeket meg kell tanítani, hogy látászavar esetén 
azonnal forduljanak orvoshoz (különösen 50/mm3 alatti CD4+ limfocitaszám esetén), 
valamint rendszeres szemfenék vizsgálatokat kell végeztetni.  
Szekunder kemoprofilaxis 
A  cytomegalovírus  okozta  kórképek  (retinitis,  oesophagitis,  pneumonitis,  colitis, 
encephalitis stb.) nem gyógyíthatók meg véglegesen, ezért a két-, háromhetes induk-
ciós kezelést (ganciclovir, foscarnet, cidofovir vagy az intravitrealis fomivirsen) köve-
tően  folyamatos  fenntartó  terápia  szükséges  intravénás  ganciclovirral  (heti  öt-hét 
alkalommal  napi  5-6  mg/kg  ganciclovir  infúzióban)  vagy  foscarnettel  (naponta  90-
120 mg/kg lassú infúzióban). A fenntartó kezelés ellenére kialakuló relapszus esetén 
ismételt indukciós kezelés szükséges egyik vagy másik szerrel. 
Amennyiben  a  beteg  vidéken  lakik,  vagy  a  mindennapos  infúziós  kezelés  egyéb 
okok folytán nem kivitelezhető, oralis ganciclovir kapszula (napi 3×1000 mg) is adha-
tó,  de  a  felszívódási  problémák  miatt  ennek  alkalmazása  során  a  beteg  szorosabb 
követést igényel. Az újabban kifejlesztett valganciclovir (dózisa napi 900 mg) sokkal 
jobban  felszívódik  (60%,  míg  a  ganciclovir  kapszula  csak  6-9%-a  abszorbeálódik), 
így  kemoprofilaxisra  inkább  ezt  ajánlják.    A  ganciclovir  kezelés  mellékhatásaként 
gyakran  alakul  ki  neutropenia  vagy  anaemia,  mely  miatt  citokinek  (GM-CSF 
/granulocyta-monocyta  colonia-stimuláló  factor/  vagy  G-CSF  /granulocyta  colonia-
stimuláló factor/ injectio) és transzfúzió adása válhat szükségessé.  
Alkalmazható  antivirális  készítmény  még  a  cidofovir,  melyet  fenntartó  terápiára 
kéthetente adott 5 mg/kg infúzió formájában lehet alkalmazni, nephrotoxicitása miatt 
probeneciddel  és jelentős folyadékbevitellel  kiegészítve  az infúzió előtt és után.  Al-

kalmazása az utóbbi években jelentősen visszaszorult.  
A 2-4 hetente az üvegtestbe injektált fomivirsen a retinitisek fenntartó terápiájában 
lehet hasznos. 
Immunrekonstrukció 
Három-hat hónapon keresztül 100-150/mm3-nél nagyobb CD4+ limfocitaszám méré-
se,  aktív  elváltozások  hiánya  és  rendszeres  szemészeti  kontrol  biztosítása  esetén  a  
szekunder  CMV  elleni  profilaxis  biztonságosan  abbahagyható.  A  profilaxist  újra  el 
kell  kezdeni  a  CD4+  szám  100/mm3  alá  kerülésekor.  Ritkán  400/mm3-nél  nagyobb 
CD4+ szám felett is észleltek relapszust, de a nagyobb beteganyagon végzett vizsgálat 
igazolta  a  profilaxis  felfüggesztésének  biztonságosságát  (162  beteg  közül  2-nél  ala-
kult ki újra retinitis).   
 
 
Egyéb kórképek 
HIV-fertőzötteknek szexuális együttlét esetén mindenképpen latex condom haszná-
lata javasolt a herpes simplex vírusfertőzések és más nemi úton terjedő megbetegedé-
sek megelőzése érdekében. Kerüljék a szexuális együttlétet, ha látható herpeses léziók 
vannak a nemi szerveken vagy az ajkakon. Primer profilaxis herpes simplex ellen nem 
javasolt. Gyakran visszatérő, súlyos elváltozások esetén oralis acyclovir, famciclovir 
vagy valacyclovir adása meggondolandó. 
Varicella-zoster  vírusfertőzésre  érzékeny  (negatív  VZV  szerológia,  bárányhimlő 
vagy  övsömör  hiánya  az  anamnézisben)  HIV-fertőzöttek  lehetőleg  kerüljék  a  VZV-
fertőzöttekkel  való  kontaktust.  Szeronegatív  családtagokat,  kontaktokat  védőoltásban 
kell részesíteni.  A védőoltás  HIV-fertőzöttekben  kifejtett  hatékonyságára  vonatkozóan 
még  nem  állnak  rendelkezésre  kellő  számú  adataink,  de  VZV  fertőzöttel  való  szoros 
kontaktust  követő  96  órán  belül  a  varicella-zoster  immunglobulin  (VZIG)  hatékony 
lehet.  
Human herpesvírus-8 (HHV-8)-al egyidejűleg  fertőzött HIV-pozitívoknál  meg-
nő a Kaposi sarcoma (KS) kialakulásának valószínűsége. A HHV-8 átvitel fő útjai az 
oralis, a  szexuális (bár a  spermában sokkal  kevésbé  van jelen,  mint a nyálban) és a 
közös tűhasználat. A fertőzöttek figyelmét fel kell hívni a védekezés nélküli szexuális 
aktus és közös tűhasználat HHV-8 átvitelét lehetővé tevő veszélyeire. A HHV-8 sza-
porodása in vitro gátolható ganciclovirral, foscarnettel és cidofovirral, de ennek klini-
kai jelentősége még nem ismert. Mindazonáltal a KS előfordulása drámaian csökkent 
a kART bevezetését követően.  
A  human  papilloma  vírusok  okozta  condyloma  és  méhnyakrák  előfordulási  való-
színűsége nagymértékben megnő HIV-fertőzött nőknél, míg a homoszexuális férfiak-

nál  az  analis  condylomák  és  carcinomák  prevalenciája  emelkedik,  ezért  évenkénti 
rutinszerű citológiai szűrés javasolt mindkét csoportban. 
Valamennyi HIV-fertőzött személyt, legalább egy alkalommal érdemes  szűrni he-
patitis B és C vírus fertőzés szempontjából. Mindenképpen szűrni kell az intravénás 
droghasználókat és a haemofíliásokat, hiszen a HIV-betegség kezelését is alapvetően 
megváltoztathatja  a  HCV  státus.  A  kettős  infekció  is  gyakran  teljesen  tünetmentes, 
sokszor  csak  a  krónikus  fáradtság  és  a  portális  hypertenzió  tünetei  (spider  naevus, 
splenomegalia,  ascites,  icterus,  pruritus,  encephalopathia)  hívják  fel  a  figyelmet  a 
májbetegségre. A krónikus HIV/HCV fertőzöttek figyelmét fel kell hívni az alkohol-
fogyasztás májra gyakorolt fokozottan káros hatására. A krónikus HCV fertőzötteket 
vakcinálni kell hepatitis A vírus ellen, mert ráfertőződés esetén fokozott a fulmináns 
hepatitis kialakulásának veszélye és az oltóanyag rendkívül biztonságos és hatékony 
HIV-fertőzötteknél is. HIV/HCV fertőzötteknél rövidebb idő alatt alakulnak ki a szö-
vődményes  májbetegségek,  különösen  idős  korúaknál,  alacsony  CD4+  szám  esetén, 
illetve  alkoholistáknál,  ezért  a  betegeket  szorosabban  kell  ellenőrizni  hepatopathia 
szempontjából és valószínűleg a májbetegség kezelését is hamarabb kell elkezdeni (a 
HCV  okozta  elváltozások  sokszor  hullámzó  vagy  normális  májfunkciós  enzimek 
mérésekor  is  kialakulhatnak).  Az  eddigi  klinikai  megfigyelések  szerint  a  krónikus 
hepatitis C infekció jól kezelhető HIV-fertőzötteknél is, de az egyidejű antiretroviralis 
kezelés kiválasztása a gyógyszerek hepatotoxikus mellékhatásai miatt nagy odafigye-
lést igényel.  
Hasonlóan  a  HCV-hez,  a  HBV  infekció  is  progresszívebben  zajlik  HIV-
fertőzötteknél, ezért  valamennyi beteget szűrni kell HbsAg szempontjából.  A  króni-
kus progresszív hepatitis kezelése során érdemes figyelembe venni, hogy számos HIV 
ellenes antivirális szer (lamivudine, tenofovir, emtricitabine) HBV ellenes aktivitással 
is rendelkezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. táblázat. Opportunista infekciók primér prevenciója HIV fertőzötteknél 
Pathogén 
Első választandó szer 
Alternatív kezelés 
 
 
 
Pneumocystis jirovecii 
1600 mg SMX + 320 mg 
100 mg dapsone/nap; 
 
TMP/nap; 
300 mg pentamidine inhalálva 
1000 mg sulfadoxin + 50 mg 
v. infúzióban, havonta 
pyrimethamin/hét 
Mycobacterium 
300 mg isoniazid/nap + 60 mg  600 mg rifampicin/nap 4 
tuberculosis 
pyridoxin/nap 12 hónapig 
hónapig v. 300 mg 
 
 
rifabutin/nap 2 hónapig 
 
Toxoplasma gondii 
TMPS/MX; dapsone 
100 mg dapsone + 50 mg 
 
 
pyrimethamin/nap v. 1500 mg 
atovaquone/nap 
 
Streptococcus 
0,5 ml pneumococcus vakcina  nincs  
pneumoniae 
im. 
 
 
 
Mycobacterium avium 
300 mg rifabutin/nap 
2x500 mg clarithromycin/nap; 
complex 
 
 
 
 
 
1200-1250 mg 
azithromycin/hét 
Candida sp. 
200 mg ketoconazole/nap 
100-200 mg fluconazole/nap 
 
 
 
Cryptococcus 
100-200 mg fluconazole/nap 
200 mg itraconazole/nap 
neoformans 
 
 
 
Cytomegalovírus 
900 mg oralis 
5 mg/kg cidofovir kéthetente 
 
valganciclovir/nap 
 
 
Varicella-zoster vírus 
Varicella-zoster 
nincs 
 
immunglobulin (VZIG) 6,25 
 
ml im. 
 
Hepatitis B vírus 
Hepatitis B elleni vakcina 3 
nincs 
 
dózisa 
 

Pathogén 
Első választandó szer 
Alternatív kezelés 
 
 
 
 
Hepatitis A vírus 
Hepatitis A elleni vakcina 2 
 
 
dózisa 
 
Influenza vírus 
Inaktivált trivalens influenza 
75 mg oseltamivir/nap v. 
 
vakcina 0,5 ml im. 
zanamivir inhalálva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. táblázat. Opportunista infekciók szekunder kemoprofilaxisa  
HIV fertőzötteknél 
Pathogén 
Első választandó szer 
Alternativ kezelés 
 
 
 
Pneumocystisjirovecii 
TMP/SMX; dapsone 
300 mg pentamidine 
 
 
inhalálva v. infúzióban 
havonta 
 
Toxoplasma gondii 
4 g sulfadiazine + 
900 mg clindamycin + 
 
 
 
 
50-75 mg 
50-75 mg pyrimethamin/nap 
pyrimethamine/nap 
 
 
Mycobacterium avium 
1000 mg clarithromycin + 
500 mg azithromycin + 15 
complex 
15 mg/kg ethambutol + 100 
mg/kg ethambutol + 100 mg 
 
mg clofazimine  + 300 mg 
clofazimine  + 300 mg 
rifabutin  + 500 mg 
rifabutin  + 500 mg 
ciprofloxacin/nap 
ciprofloxacin/nap 
 
 

Pathogén 
Első választandó szer 
Alternativ kezelés 
 
 
 
Cytomegalovírus 
5 mg/kg ganciclovir iv. a hét  6 g foscarnet/nap v. 330 ug 
 
öt napján;  
fomivirsen intravitr. v. 5 
900 mg valganciclovir/nap 
mg/kg cidofovir kéthetente 
per os 
 
Cryptococcus neoformans 
2-400 mg fluconazole/nap 
200 mg itraconazole/nap; 
 
 
1 mg/kg amphotericin B iv. 
1-3× hetente 
Salmonella sp. 
500-1000 mg 
más érzékenység alapján 
 
ciprofloxacin/nap 
kiválasztott antibiotikum 
 
 
Herpes simplex vírus 
600-800 mg acyclovir/nap 
1000 mg valacyclovir/nap; 
 
 
500 mg famciclovir/nap 
Candidiasis 
100-200 mg fluconazole/nap  200 mg itraconazole/nap 
 
 
 
 
 
A profilaxis abbahagyása 
Korábban  az  ajánlások  a  primer  vagy  szekunder  kemoprofilaxis  élethosszig  tartó 
alkalmazását  tartalmazták,  de  újabban  a  korszerű,  hatékony  antiretroviralis  kezelés 
birtokában  világossá vált,  hogy a  profilaxis bizonyos esetekben biztonságosan  meg-
szakítható.  Napjainkban  a  legtöbb  tapasztalat  a  P.  jirovecii  pneumonia  és  M.avium 
complex
  elleni  primer  és  CMV-retinitis  elleni  szekunder  kemoprofilaxist  illetően 
gyűlt össze. 
Amennyiben  három-hat  hónapon  keresztül  a  korszerű,  kombinált  antiretroviralis 
kezelésben  részesülő  személy  CD4+  limfocitaszáma  200/mm3  felett  van,  a  primer 
pneumocystis elleni profilaxis biztonsággal megszakítható. Általában ugyanez vonat-
kozik a toxoplasmosis elleni primer profilaxisra is. 
A  Mycobacterium  avium  elleni  primer  kemoprofilaxis  szintén  abbahagyható, 
amennyiben a CD4+ limfocitaszám tartósan 100/mm3 fölé emelkedik.  
A  szekunder  kemoprofilaxis  tekintetében  nem  egyöntetűek  a  vélemények,  a 
cerebralis  toxoplasmosis,  a  CMV  retinitis,  a  cryptococcus  meningitis  és  a 
disszeminált  histoplasmosis  esetében  nincsenek  egyértelmű  adatok  a  profilaxis  biz-
tonságos  felfüggesztését  illetően.  A  P.  jirovecii  elleni  profilaxis  biztonsággal  abba-

hagyható  200/mm3  CD4+  sejtszám  felett:  egy  európai  vizsgálat  adatai  szerint  236 
betegéves követés alatt egyetlen esetet sem észleltek.  
A  kART-os  betegek  abbahagyhatják  a  profilaxist,  ha  a  CD4+  szám  100-150/mm3 
felett van három-hat hónapig, a léziók nem veszélyeztetik a látást és a beteg szoro-
san  kontrollálható  szemész  szakorvossal.  Hasonló  szabályok  vonatkoznak  az 
extraocularis megbetegedésekre is, csak itt az esetek száma igen alacsony. Ame ny-
nyiben  megszakítjuk a primer vagy  szekunder profilaxist, az  újrakezdést  érdemes 
meggondolni 10-20 000/mm3 víruskópia felett. 
 
 
 
 
 
Útmutatók: 
1.  Panel on Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents. 
Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in 
HIV-infected adults and adolescents: recommendations from the Centers for 
Disease Control and Prevention, the National Institutes of Health, and the 
HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. 
Available at  http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adult_oi.pdf. 
Accessed 05.02.2017 
 
2.  Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases 
treatment guidelines 2015. MMWR June 5, 2015 / 64 (RR3);1-137. 
3.  EACS:  Guidelines  for  the  Clinical  Management  and  Treatment  of  HIV 
Infected  Adults  in  Europe.  Panel  members:  Jens  D.  Lundgren  (Guidelines 
Coordinator), Jose M Gatell, Hansjakob Furrer, Jürgen K. Rockstroh, Euro-
pean AIDS Clinical Society, Version 8.1, October 2016 
4.  HIV 2015/2016. Ed.: Hoffmann C, JA Rockstroh, Medizin Fokus Verlag, , 
Hamburg 2015. www.hivbook.com 
5.  WHO Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and 
care for key populations – 2016 update. 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/en/. Accessed 
15.01.2017