Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Samsung SDI Magyarország Zrt. építésügyi bírságai'.
Mohácsikné  Digitálisan aláírta:  
Mohácsikné Takács 
Takács 
Sarolta Ágnes 
Sarolta Ágnes Dátum: 2021.10.20 
15:33:56 +02'00'
 
Ügyiratszám: 
PE/ETDR-EP/2885-14/2021 
Tárgy: 
Göd,  Ipartelep,  056  hrsz.  ingatlanra 
 
 
 
vonatkozó adatigénylés 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
2 db végzés 
 
 
Bodnár Zsuzsanna  
adatigénylő  
 
részére  
 
elektronikus úton  
 
Tisztelt Adatigénylő!  
 
A  2021.  szeptember  8.  napján  a  Pest  Megyei  Kormányhivatalhoz  elektronikus  úton  előterjesztett 
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.  
A  Göd,  Ipartelep,  056  hrsz.  alatti  ingatlanon  az  akkumulátor  gyártó  üzem  B  és  C  zónával  történő 
bővítésének engedély nélküli használata ügyében, a másod ízben kiszabott bírságról szóló határozatot, 
valamint a G és K  zóna használatát megtiltó határozatot  az általános közigazgatási rendtartásról  2016. 
évi CL. törvény 33. § (5) bekezdése értelmében mellékelten megküldjük további szíves felhasználásra.  
Közérdekű  adatigényléssel  kapcsolatban  tájékoztatom,  az  Ákr.  33.§  (3)  bekezdése  alapján,  hogy 
harmadik  személy  akkor  tekinthet  be  a  személyes  adatot  vagy  védett  adatot  tartalmazó  iratba,  ha 
igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági 
határozaton  alapuló  kötelezettsége  teljesítéséhez  szükséges.(5)  Ha  törvény  a  döntés  nyilvánosságát 
nem  korlátozza  vagy  nem  zárja  ki,  az  eljárás  befejezését  követően  a  személyes  adatot  és  védett 
adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú határozatot megsemmisítő és 
az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti. 
Fentiek alapján az eljárásban keletkezett közbenső döntéseket, iratokat nem áll módomban megküldeni. 
Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Infotv.)  52.  §-a  értelmében  a  közérdekű  adatok  vagy  a  közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem, 
vagy  annak  közvetlen  veszélye  esetén  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság 
vizsgálatát  kezdeményezheti.  Az  Infotv.  31.  §-a  alapján  a  közérdekű  adat  megismerésére  vonatkozó 
igény  elutasítása  vagy  a  teljesítésre  nyitva  álló,  vagy  az  adatkezelő  által  meghosszabbított  határidő 
eredménytelen  eltelte  esetén,  valamint  az  adatigénylés  teljesítéséért  megállapított  költségtérítés 
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.  
 
Budapest, 2021. október 08. 
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott  
nevében és megbízásából  
 
 
        Mohácsikné Takács Sarolta sk. 
      főosztályvezető 
 
 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  
1052 Budapest Városház u.7.  
Telefon: (06 1) 485 6969  
E-mail: [email protected] Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
 
 
Erről értesül:  
1. címzett - [email protected] e-mail címen – melléklettel 
2. irattár 
 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  
1052 Budapest Városház u.7.  
Telefon: (06 1) 485 6969  
E-mail: [email protected] Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest