Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Samsung SDI Magyarország Zrt. építésügyi bírságai'.
 
PEST MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL 
 
Ügyiratszám: 
PE-17/EP/1032-28/2019 
 
Tárgy: 
Samsung  SDI  Magyarország  Zrt. 
ÉTDR azonosító: 
201800042370 
 
 
Göd,  Ipartelep  6980  hrsz.  alatti 
Iratazonosító: 
IR-000304192/2019 
 
 
ingatlanon  tervezet  akkumulátor 
gyártó  üzem  bővítés  –  B  Zóna  – 
Hiv. szám: 

 
 
fennmaradási 
és 
továbbépítési 
Ügyintéző: 
Hajduné Nagy Orsolya 
 
 
engedélye  
Telefon: 
06 27/512-288 
 
Melléklet: 

 
Az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztály 
mint első fokú építésügyi hatóság jár el. 
 
 
H A T Á R O Z A T 
 
A  Samsung  SDI  Magyarország  Zrt.  (2132  Göd,  Ipartelep,  hrsz:  6980.)    építtető,  Varga  Béla 
meghatalmazott  által  a  201900042370  ÉTDR  azonosító  számon  benyújtott,  2019.  június  28-án 
hatóságomhoz  érkezett  kérelmére,  a  Göd,  Ipartelep  6980  hrsz.  alatti,  az  építtető  tulajdonában  álló, 
ingatlanon építési  engedélytől eltérően megépített akkumulátor gyártó üzem bővítés – B Zóna – 
fennmaradását és továbbépítését engedélyezem, az I-XVI. pontban előírt feltételekkel.  
 
 
 
Egyben  kötelezem  Samsung  SDI  Magyarország  Zrt.  építtetőt,  hogy  15.040.000,-  Ft,  azaz  
tizenötmillió-negyvenezer forint építésügyi bírságot fizessen meg! 
A kiszabott bírság egyedi azonosítója: 19HTF00528 
A bírság megfizetésének határideje e határozat véglegessé válásától számított 60 nap. 
A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb 60 
napra. 
A bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstár által 
vezetett 10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti 
bírság  bevételek  beszedési  számlára,  készpénzátutalási  megbízással,  átutalási  megbízással, 
bankkártyás átutalással vagy – amennyiben a feltételei fennállnak – elektronikus fizetési és elszámolási 
rendszeren keresztül kell megfizetni. 

befizetési 
megbízás 
közlemény 
rovatban 
fel 
kell 
tüntetni 

határozat 
számát                                     
(PE-17/EP/1032-28/2019),  az  egyedi  birság-azonosító  kódot  (19HTF00528),  a  birság  megnevezését 
(építésügyi bírság), az építtető (Samsung SDI Magyarország Zrt.) nevét. 
A  befizetés  megtörténtét  a  befizetést  követő  nyolc  napon  belül  az  építtető  köteles  a  bírságot 
megállapító elsőfokú építésügyi hatóság részére igazolni. 
Felhívom  a  kötelezett  figyelmét,  hogy  amennyiben  a  kötelezett  pénzfizetési  kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, illetve az állam által előlegezett költség után a megelőlegezés időtartamára 
a jogosultnak a törvényes kamatnak megfelelő mértékű késedelmi pótlékot fizet. 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás során állami kényszerrel is el lehet érni, hogy a 
pénzfizetésre kötelezett kötelezettségét teljesítse. 
 
A  fennmaradási  és  továbbépítési  engedélyezési  eljárásban  felmerült  szakkérdésben 
közreműködő hatóság szakvéleménye a következő:  
 
I./  A  Pest  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  a  36300/1636-5/2019  ált.  számú 
állásfoglalásában tűzvédelmi szempontból az szakhatósági állásfoglalást adja:  
 
„„A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Váci  Járási  Hivatal  Építésügyi  Osztály  (2600  Vác,  dr.  Csányi  László 
körút  45.)  megkeresése  alapján  a  Samsung  SDI  Magyarország  Zrt.  (2132  Göd,  Ipartelep  6980.  hrsz.) 
kérelmére  a  2132  Göd,  Ipartelep  6980.  hrsz-ú  ingatlanon akkumulátor gyártó  üzem bővítése  –  B  zóna 
fennmaradási és továbbépítési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi  
 
f e l t é t e l e k k e l  j á r u l o k  h o z z á : 
 
1.  A 36300/1686-3/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásunkban tett feltételeinket továbbra is 
fenntartjuk. 
2.  Az  építési  engedélyezési  eljárást  lezáró  döntés  véglegessé  válásától  számított  15  napon  belül 
igazolják  az  üzem  épület  (meglévő  és  új  épületrész  vonatkozásában)  tervezett  tűzszakasz 
alapterületeit. ” 
 
 
II./ A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály a 2019.07.12-én 
kelt  PE-17/NEO/02298-2/2019  számú  állásfoglalásában  a  tárgyban  megküldött  megkeresésre  az 
alábbi választ adja: 
 
„Szakkérdésben adott állásfoglalás rendelkezései: 
 
 A Samsung SDI Magyarország Zrt., Göd, Ipartelep 6980 hrsz. alatti ingatlanon akkumulátor gyártó üzem 
bővítés  –  ,,B  Zóna”  fennmaradási  és  továbbépítési  engedélyének  szakkérdésében  az  alábbi 
állásfoglalást adom:  
 
A fennmaradási és továbbépítési engedély kiadásához az alábbi feltételek mellett járulok hozzá:  
  A  felhasználni  kívánt  vegyi  anyagok  biztonsági  adatlapjaiban  foglalt  követelményeket  be  kell 
tartani, különös tekintettel a következő szakaszokra: 6. szakasz, amely a véletlen expozícióra 
vonatkozik,  7.  szakasz,  amely  tárolási  előírásokat  tartalmazza,  8.  szakasz,  amely  a 
munkahelyi határértékeket és kockázat becslési értékeket határozza meg. 
   Tekintettel arra, hogy a felhasználni kívánt anyagok egy része  reprodukció szempontjából 
toxikus  (Repr.1B,1A),  továbbá  légzőszervi  toxicitással  rendelkezik,  vagy  karcinogén 
(carc.1B)  besorolású  különösen  nagy  figyelmet  kell  fordítani  a  légtechnikai  tervek 
elkészítésére.   
  A működés során be kell tartania munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény, a kémiai 
biztonságról  szóló  2000.  évi  XXV.  törvény,  a  munkahelyek  munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a 
foglalkozási  eredetű  rákkeltő  anyagok  elleni  védekezésről  és  az  általuk  okozott 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
egészségkárosodások  megelőzéséről  szóló  26/2000.  (IX.  30.)  EüM  rendelet,  valamint  a 
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 
előírásait,  ez  különösen  vonatkozik  azokra  a  területekre,  ahol  a  vegyi  anyagokkal  történő 
munkavégzés zajlik, illetve ahol extrém alacsony a páratartalom.  
  A raktározás előtt figyelembe kell venni a raktár kapacitását. 
  Gyártás során keletkezett veszélyes hulladék tárolásáról, elszállításáról gondoskodni kell.  
 
Felhívom a figyelmet továbbá az alábbiakra:  
 
1.  
Tekintettel  arra,  hogy  a  tervezett  akkumulátorgyártási  technológia  jelentős  mennyiségben 
használ  fel  (az  illesztés  elősegítésének  céljára  a  katód  elektróda  bevonatához  keverve)  - 
egyébként légszennyező pontforrásnak is minősített - 1-metil-2-pirrolidon (CAS szám: 872-50- 
4,  a  továbbiakban:  NMP) nevű  anyagot  az alábbi  aktuális  jogszabályi  változásra hívnám fel a 
figyelmet:  
 
2018. április 18-án kihirdetésre került a Bizottság 2018/588. rendelete a REACH - korlátozások 
alá eső anyagokat tartalmazó - XVII. mellékletének NMP tekintetében történő módosításáról.  
 
A  CLP  rendelet  értelmében  az  NMP-re  a  következő  veszélyességi  besorolás  alkalmazandó: 
STOT SE 3, H335 Légúti irritációt okozhat.  
Skin Irrit. 2, H315 Bőrirritáló hatású.  
Eye  Irrit.  2,  H319  Súlyos  szemirritációt  okoz.  0,3%-os  vagy  annál  nagyobb  koncentrációban 
tartalmazó anyagok vagy keverékek esetében: 
Repr. 1B H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 
 
A REACH XVII. mellékleteNMP-re vonatkozóan az alábbi korlátozási feltételeket leíró új (71.) 
bejegyzéssel egészült ki:   
 
  „2020.  május  9.  után  nem  hozható  forgalomba  anyagként  önmagában  vagy  keverékben, 
ha  koncentrációja  0,3  %  vagy  nagyobb,  kivéve,  ha  a  gyártók,  az  importőrök,  illetve  a 
továbbfelhasználók  feltüntették  a  vonatkozó  kémiai  biztonsági  jelentésekben  és  biztonsági 
adatlapokban a munkavállalók expozíciójára vonatkozó származtatott hatásmentes szinteket 
(DNEL-ek),  amelyek  értéke  belégzéses  expozíció  esetében  14,4  mg/m3,  bőrön 
keresztüli expozíció esetében pedig 4,8 mg/kg/nap.  
   2020. május 9. után nem gyártható és nem használható fel anyagként önmagában vagy 
keverékben,  ha  koncentrációja  0,3  %  vagy  nagyobb,  kivéve,  ha  a  gyártók,  illetve  a 
továbbfelhasználók 
megfelelő 
kockázatkezelési 
intézkedéseket 
alkalmaznak 
és 
gondoskodnak a megfelelő üzemi feltételek meglétéről annak biztosítása érdekében, hogy a 
munkavállalók expozíciójának mértéke ne érje el az 1. pontban meghatározott származtatott 
hatásmentes szinteket.   
  Az  1.  és  a  2.  ponttól  eltérve  az  azokban  foglalt  kötelezettségek  2024.  május  9-től 
alkalmazandók  a  huzalok  bevonatolása  során  oldószerként  vagy  reagensként  való 
felhasználás, illetve az ilyen felhasználás céljából történő forgalomba hozatal tekintetében.”  
 
Fentiek 
értelmében, 
tehát 
az 
NMP-t 
0,3%-nál 
nagyobb 
koncentrációban 
továbbfelhasználóknak  2020.  május  9-ét  követően  olyan  kockázatkezelési  intézkedéseket  és 
üzemi  feltételeket  kell  alkalmazniuk  az  NMP  felhasználása  során,  amelyek  révén  biztosítható, 
hogy  a  munkavállalók  NMP-nek  való  expozíciója  a  fentiekben  megadott  DNEL  szint  alatt 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
maradjon. Továbbá a biztonsági adatlapok vonatkozó szakaszainak tartalmazniuk kell a szóban 
forgó származtatott hatásmentes szinteket, a tényleges expozíciós szinteket vizsgáló monitoring 
eljárásokat, műszaki ellenőrzési paramétereket és egyéni védőintézkedéseket. 
 
2. 
A  Samsung  SDI  Magyarország  Zrt.  tevékenységéhez  1  t/év  feletti  mennyiségben  tervez 
felhasználni  több  különböző  veszélyes  vegyi  anyagot,  ill.  veszélyes  anyagot  tartalmazó  keveréket, 
melyet az Európai Unión kívüli beszállítótól kíván beszerezni. 
 Az  önmagukban,  keverékekben,  vagy  árucikkekben  előforduló  anyagok  gyártóira,  importőreire  és 
továbbfelhasználóira  vonatkozó  feladatokat  és  kötelezettségeket  a  Kbtv.,  a  REACH  és  CLP 
rendelet  határozza  meg.  Ezen  jogszabályok  értelmében  az  Európai  Unió  területére  nem  hozhatók 
be,  illetve  nem forgalmazhatók  az  évi  egy  tonnát  elérő  vagy  meghaladó  mennyiségű,  önmagában, 
vagy  keverékben  előforduló  anyagok,  melyeknek  gyártója  vagy  importőre  azok  regisztrálását  az 
Európai Vegyianyag Ügynökségnél nem kérelmezte.  
A  regisztrálási  rendelkezések  előírják  a  gyártók  és  importőrök  számára,  hogy  gyűjtsenek  vagy 
állítsanak  elő  adatokat  az  általuk  gyártott  vagy  behozott  anyagokról,  ezeknek  az  adatoknak  a 
felhasználásával  értékeljék  az  ezekkel  az  anyagokkal  összefüggő  kockázatokat,  valamint 
alakítsanak  ki  és  ajánljanak  megfelelő  kockázatkezelési  intézkedéseket  e  kockázatok  ellenőrzése 
érdekében.  Mivel  a  behozatal  forgalomba  hozatalnak  minősül  a  forgalomba  hozatalt  megelőzően 
köteles  elvégezni  az  anyagok  és  keverékek  CLP  szerinti  osztályozását,  címkézését  és 
csomagolását.  A  forgalomba  nem  hozott,  de  a  regisztrálás-  vagy  bejelentés  köteles  anyagokat  is 
osztályozni kell.  
Amennyiben  valamely  felhasználni  kívánt  anyagot,  keveréket  vagy  árucikket  EU-beli  „egyedüli 
képviselőt” 
megbízó 
nem 
Közösségi 
vállalattól 
importál, 
úgy 
szerepkörét 
tekintve 
továbbfelhasználónak minősül és bizonyos feltételek teljesülése esetén nem kell regisztrálnia. Ebben 
az esetben az anyagok/keverékek importőrének dokumentálniuk kell, hogy a behozott anyagok és a 
keverék(ek)ben  behozott  anyagoknak  milyen  mennyiségére  terjed  ki  az  egyedüli  képviselő(k) 
regisztrálási  dokumentációja.  Ha  valamely  importőr  ugyanazon  anyagból  más  nem  Közösségi 
forrástól  közvetlenül  is  hoz  be,  ezen  mennyiség  regisztrációköteles.  Az  importőrnek  képesnek  kell 
lennie  a végrehajtó  hatóságok  számára  világosan  dokumentálni  úgy  az  előbbi,  mint  az  utóbbi  által 
végrehajtott regisztrálásban kezelt behozatalok körét.  
A  továbbfelhasználóknak  minden  alkalmazott  veszélyes  anyag  tekintetében  az  expozíciót 
befolyásoló  felhasználási  és  üzemi  feltételeket,  illetve  a  szállító  által  javasolt  kockázatkezelési 
intézkedéseket  az  emberi  egészég  és  a  környezet  védelme  érdekében  be  kell  tartania.  A  REACH 
35.  cikke  értelmében  a  munkaadónak  biztosítania  kell  a  munkavállalók  hozzáférését  a  biztonsági 
adatlapokban szereplő biztonságos felhasználáshoz szükséges információkhoz.  
 
3. 
Az  üzemrész  majdani  használatbavételéhez  be  kell  majd  nyújtani  a  következő 
dokumentumokat:  
a)  Pontos  és  részletes  leírás  az  alkalmazni  kívánt  technológiáról,  a  technológiához  felhasznált 
önmagukban  vagy  keverékben  lévő  anyagokról  (pontos  megnevezés,  kémiai  azonosítók), 
mennyiségéről és beszerzési forrásairól.  
b)  Pontos  és  részletes  leírás  arra  vonatkozóan,  hogy  az  egyes  anyagok  expozíciós 
forgatókönyvvel  kibővített  biztonsági  adatlapjaiban  az  adott  technológiára  vonatkozóan 
megfogalmazott  egészségi  és  környezeti  kockázatok  csökkentésére  milyen  műszaki 
megoldásokat alakítottak ki.  
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
c) Az EMMI által üzemeltetett OSZIR-KBIR rendszerbe- az anyag- vagy termék nyilvántartásban 
még  nem  szerepelő  –  a  technológia  során  felhasznált  és  keletkező  veszélyes  anyagok  és 
keverékek bejelentésének igazolása.  
d)  A  szelektív  hulladék  gyűjtés  kapcsán  az  újrahasznosítás  során  keletkező  anyagokra 
vonatkozó a REACH-ben meghatározott követelmények betartására vonatkozó intézkedések. 
 e) A 830/2015/EU rendelet szerint összeállított biztonsági adatlapok, valamint kockázatbecslési 
dokumentáció.  
A  fenti  dokumentációk  összeállításánál  Osztályunk  -  igény  esetén  –  szakmai  segítséget 
nyújt.” 
 
 
III./ Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala a 2019.07.04-én kelt BP-12/203/02368-
2/2019  számú  állásfoglalásában  műszaki  -  biztonsági  szakkérdések  tekintetében  az  alábbi 
szakvéleményt adja: 
 
„I/a. Szakkérdésben adott állásfoglalás rendelkezése:  
1.  Főosztályomat  a  létesítmény  használatbavételi  engedélyezési  eljárása  során  műszaki  biztonsági 
szakkérdésben meg kell keresni.  
I/b. Szakkérdésben adott állásfoglalás rendelkező részében tett figyelemfelhívása:  
1.    A  létesítmény  használatba  vételekor  a  vonatkozó  jogszabályok  és  szabványok  előírásain  kívül  a 
külön rendeletben előírt műszaki biztonsági engedélyezési és vizsgálati eljárások lefolytatását kell 
Hatóságomtól kérelmezni!” 
 
 
IV./  A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi 
Főosztály  (a  továbbiakban:  Járási  Hivatal)  a  2019.07.15-én  kelt  PE-06/KTF/20201-3/2019  számú 
állásfoglalásában  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szakkérdések  tekintetében  az  alábbi 
szakvéleményt adja: 
 
„ A benyújtott dokumentáció valamint az előzményi ügyirat alapján megállapítottam, hogy a megvalósult 
módosítás következtében a környezeti elemek tekintetében nem várható többletterhelés.  
 
A  Járási  Hivatal  PE-06/KTF/15521-1/2018.  számon  kiadott  szakvéleményét  változatlan  formában 
és tartalommal fenntartja.” 
 
 
V./  A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35100/8676-5/2019 ált. számú állásfoglalásában 
az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 
 
„A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztály (2600 Vác, dr. Csányi László 
körút  45.;  a  továbbiakban:  Kérelmező  hatóság)  szakhatósági  megkeresésére,  a  Fővárosi 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály  (a 
továbbiakban: FKI-KHO) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 
 
A  Samsung  SDI  Magyarország  Zrt.  (2132  Göd,  Ipartelep,  hrsz.:  6980.)  építtető  részére  a  Göd, 
Ipartelep  6980  hrsz.  alatti  ingatlanon  akkumulátor  gyártó  üzem  bővítés  –  B  Zóna  fennmaradási  és 
továbbépítési engedélyezéséhez 
  
vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárulok: 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
 
1.  A tevékenység során a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. 
2.  A  tevékenység  során  be  kell  tartani  a  felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.  21.) 
Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet]  előírásait  és  fokozott 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön. 
3.  A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy 
a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 
állapotában  a  tevékenység  ne  okozzon  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel 
szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a  szennyezések  méréséről  szóló  6/2009. 
(IV.  14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendelet  mellékleteiben  megállapított  (B)  szennyezettségi 
határértékeket meghaladó minőségromlást.  
4.   Az  esetlegesen  bekövetkező  felszíni-,  felszín  alatti  vizek,  valamint  a  földtani  közeg 
szennyeződését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.  
5.  A munkálatok során csak olyan anyagok használhatóak fel, amelyek a felszíni –és felszín alatti 
vizeket  nem  károsítják.  A  tereprendezés  során  csak  bizonyítottan  szennyeződés  mentes, 
fedőképződménnyel  megegyező  szemcseméretű  föld  használható,  építési  törmelék  használata 
tilos. 
6.  A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a felszíni-, felszín alatti, 
valamint  a  földtani  közeg  szennyeződésének  elkerülése  érdekében  –  gondoskodni  kell.  Az 
építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos. 
7.  Legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig el kell készíteni az üzemeltetési és 
karbantartási utasítást, amelyben ki kell térni a medence leürítése és tisztítása során keletkező 
esetlegesen szennyezett vizek ártalommentes elhelyezésének megoldására.  
8.  A használatbavételi engedély kérelemhez csatolni kell a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett 
jegyzőkönyvet.” 
 
 
VI./  A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatal  Hatósági  Főosztály  Építésügyi  és 
Örökségvédelmi  Osztály  a  PE-06/OR/98-19/2019  számú,  2019.  07.11-én  kelt  szakvéleménye  a 
következő:  
 
1.  A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. 
2.  A  régészeti  megfigyelést  annak  megkezdése  előtt  a  szakfeladatot  ellátó  intézmény  útján 
elektronikus  úton  legalább  5  nappal  korábban  be  kell  jelenteni  Hatóságomnak,  elvégzését 
pedig jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
3.  Amennyiben  a  régészeti  megfigyelés  során  a  régészeti  dokumentálás  régészeti 
bontómunkát  igényel,  akkor  a  régészeti  bontómunkát  régészeti  megfigyelés  keretében  kell 
elvégezni.  A  régészeti  bontómunka  megkezdését  Hatóságomnak  a  kulturális  örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 6. sz. melléklete szerinti tartalommal be kell jelenteni. 
4.  A fenti szakfeladatok elvégzésére a Ferenczy Múzeumi Centrum (Régészeti Titkárság: 2100 
Gödöllő, Kiss J. u. 2.) jogosult. 
5.  A régészeti szakfeladatok elvégzésére Beruházónak a feltárásra jogosultsággal  rendelkező 
intézménnyel szerződést kell kötnie. 
6.  A  szakfelügyeletekről  szóló,  fényképes  dokumentációval  ellátott  jegyzőkönyvet 
Hatóságomnak meg kell küldeni” 
 
 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
VII./  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Bányafelügyeleti  Főosztálya  a  PE/V/2223-2/2019  számú,  2019. 
07. 05-én kelt szakvéleménye a következő:  
„A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Bányafelügyeleti  Főosztálya  (továbbiakban:  Bányafelügyelet)  a  tárgyi 
építési engedély jóváhagyásához 
 
hozzájárul. 
 
A  Bányafelügyelet  a  módosított  építési  engedélyezési  eljárás  során  kiadott,  2019.  május  30-án  kelt, 
PE/V/1630-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét maradéktalanul fenntartja.  
 
Az  1.4.1  Tartószerkezeti  műszaki  leírás  (Tecton  Építészmérnöki  és  Tanácsadó  Kft.,  2019.06.26)  g. 
pontja  szerint  a  Talajvizsgálati  jelentésben  nincs  változás.  A  k.  pont  szerint  az  alapozás  módja  nem 
változik, a cölöpök teherbírása, darabszáma a megnövekedett terhekhez lesz igazítva.  
 
 
A PE/V/1630-2/2019 számú állásfoglalás rendelkező része a következő: 
 
Pest  Megyei  Kormányhivatal  Váci  Járási  Hivatala  a  tárgyi  módosított  építési  engedélyezési  eljárása 
során,  az  építésügyi  hatósági  eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az  építésügyi  hatósági 
szolgáltatásról  szóló  312/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  6.  melléklet  III.  táblázat  12.  sora  alapján 
megkereste a Bányafelügyeletet szakkérdésben történő nyilatkozat kiadására.  
 
A tervezési terület nem felszínmozgás-veszélyes, bányászati tevékenységgel sem érintett. 
 
A  tervezett  épület  nem  alápincézett,  ezért  az  engedélyezésre  kért  építés  során  500  m3-nél  kisebb 
mennyiségű  ásványi  nyersanyagot  termelnek  ki,  így  a  Bányafelügyelet  a  312/2012.  (XI.8.)  Korm. 
rendelet 6. melléklet, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1.§-ának (7) bekezdése, valamint a 
20.§ (6) bekezdés a) pontja alapján ásványvagyon-védelmi szempontból előírást nem tesz.  
 
A  Bányafelügyelet  a  tárgyi  ingatlanon  tervezett  tereprendezési  és  mélyalapozási  munkák  építési 
engedélyezési eljárása során, a tervezett munkákhoz a PE/V/1170-2/2018. számú szakkérdésben adott 
szakvéleményében feltétel nélkül hozzájárult. 
 
Az  üzemcsarnokkal  kapcsolatosan  tervezett  módosítások  főként  homlokzati  részeket  érintenek,  így 
további földmunkával nem járnak.” 
 
 
VIII.  A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala  Közlekedési  és  Fogyasztóvédelmi 
Főosztály  Útügyi  Osztály  a  2019.07.09-én  kelt  ÚT/1196-5/2019  számú  állásfoglalásában  útügyi 
szempontból alábbi szakvéleményt adja: 
 
 „A 
korábban 
kiadott 
PE-06/UT/1196-2/2019 
iktatószámú 
2019. 
május 
20-án 
kelt 
szakvéleményemben foglaltakat fenntartom. 
 
A PE-06/UT/1196-2/2019 számon kiadott állásfoglalás a következő: 
 
Tárgyi építési engedély kiadása az útügyi szempontokat az alábbiak figyelembe vételével nem sérti.  
 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
1. A Göd Város Önkormányzata 2018. május 7. napján kelt, 1-190-2/2018. számon közútkezelői 
hozzájárulását megadta,  amelyben  foglaltak  betartását  –  az  1988.  évi I.  törvény  42/A.  § (1) 
bekezdése alapján – az Építtető részére kötelezően előírom.  
2.  A  kialakítandó  parkolóhelyek  számának  meghatározása  során  –  eltérő  helyi  önkormányzati 
rendelet  hiányában  –  a  253/1997.  (XII.  20.)  Kormányrendelet  (OTÉK)  42.  §-ban  foglaltakat 
kell  figyelembe  venni.  A  parkolóhelyek  és  az  azok  használatához  szükséges  kiszolgáló 
(út)terület méreteinek meghatározásánál „A parkolási létesítmények geometriai tervezése” e-
UT  03.02.31  (ÚT  2-  1.210:2005)  számú  Útügyi  Műszaki  Előírásban  foglaltak  betartását 
kötelezően előírom.  
3.  A  tervezett  közforgalom  elől  elzárt  belső  utakat  és  parkolókat  egyértelmű  jelzésekkel  (kapu, 
sorompó, „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla alatta a kivétel jellegére utaló kiegészítő 
táblával stb.) el kell különíteni a közúthálózattól. A parkolók rendeltetésszerű használatát és 
megközelíthetőségét  a  nyitva  tartás  ideje  alatt  folyamatosan  biztosítani  kell.  Felhívom  a 
figyelmet,  hogy  a  93/2012.  (V.10.)  Kormányrendelet  4.  §  (2)  bekezdés  értelmében,  a 
közlekedési hatósági engedély mellőzése a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb engedélyek 
beszerzésének  szükségességét  nem  érinti  és  nem  mentesít  a  munkavégzés 
szabályszerűségért való felelősség alól. 
4.  A  253/1997.  (XII.  20.)  Kormányrendelet  47.§  (8)-(10)  bekezdése  alapján,  a  kialakítandó 
parkolóhelyek területére hulló csapadékvíz nem veszélyeztetheti a szomszédos ingatlanokat, 
a  közút  vízelvezető-rendszerébe  pedig  csak  az  érintett  közútkezelő  előzetes  hozzájárulása 
alapján vezethető.  
5. A Kkt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kivitelezési munka során a közút 
területét  igénybe  venni,  illetve  a  közúton  forgalomkorlátozással  járó  tevékenységet  végezni, 
csak az érintett közútkezelő előzetes hozzájárulásának birtokában szabad.  
6.  Az  útkezelők  hozzájárulásukat  kártérítési  kötelezettség  keletkezése  nélkül  bármikor 
módosíthatják  és  visszavonhatják,  amennyiben  azt  jogszabály  változása,  vagy 
közlekedésbiztonsági érdekek indokolják.  
7. Az épület használatba vételéhez kiadandó szakvéleményem alapvető feltétele, hogy a terven 
szereplő  illetve  előírt  közlekedési  létesítmények  kiépüljenek,  azok  a  rendeltetésszerű 
használatra 
alkalmasak 
legyenek 
továbbá 
elégítsék 
ki 

forgalombiztonsági 
követelményeket.” 
 
 
A továbbépítés feltételei a következők: 
 
IX./ A továbbépítési engedély hatályossága megegyezik a PE-17/EP/861-24/2018. számú alaphatározat 
időbeni hatályával. 
 
X./  A  PE-17/EP/861-24/2018.  számú  és  az  azt  módosító  PE-17/EP/861-37/2018.  számú  határozatban 
foglalt előírások és feltételek továbbra is érvényben vannak.   
             
XI./  Az  építési  engedélyezési  eljárás  során  hozott  végleges  döntés  a  hozzátartozó,  engedélyezési 
záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 
 
XII./  Az  engedélyt  az  építtető  jogutódja  csak  akkor  használhatja  fel,  ha  a  jogutódlást  az  első  fokú 
építésügyi  hatóságnak  előzetesen  bejelentette  és  e  tényről  az  első  fokú  építésügyi  hatóság 
rendelkezett. 
 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 

 
 
 
XIII./ Közterületen csak az önkormányzat (jegyző) engedélyével lehet építési anyagot tárolni, az építési 
hulladékot el kell szállítani az erre kijelölt helyre az építmény használatbavételéig. 
 
XIV./  Az  engedélyezési  terv  részét  képező  tartószerkezeti  leírásban  foglaltakat  maradéktalanul  be  kell 
tartani. 
 
XV./ Az építtetőnek az építési munkák befejezését követően hatóságunktól használatbavételi engedélyt 
kell kérnie. 
 
XVI./ A tárgyi bővítéshez kapcsolódó tereprendezésre és alapozási munkákra kiadott 2018. május 14-én 
kelt, PE-17/EP/714-15/2018 számú határozatban előírt feltételek továbbra is érvényben vannak.     
 
Az  Ákr.  116.  §  (4)  bekezdésének  e)  pontja  értelmében  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt 
jelentőségűvé nyilvánított ügyben fellebbezésnek nincs helye. 
 
Ezen  döntés  ellen  a  közléstől  számított  30  napon  belül  közigazgatási  per  indítható  az  Ákr.  114.  §  (1) 
bekezdése  és  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I.  törvény  alapján.  A  perben  a  jogi 
képviselet kötelező a 2006. évi LIII. törvény 7. §-ának (1) bekezdése értelmében. 
  
 
I N D O K O L Á S 
 
Elsőfokú kiemelt építésügyi hatóságom a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2132 Göd, Ipartelep, Hrsz: 
6980)  építtető  részére  2018.  június  26-án  kelt  PE-17/EP/861-24/2018  számon  építési,  majd  a  2018. 
október  10-én  kelt,  PE-17/EP/861-37/2018  számú  határozattal  módosított  engedélyt  adott  a  Göd, 
Ipartelep 6980 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő fő gyártó épület „B Zónával” történő bővítésére.  
Építtető,  Varga  Béla  építész  tervező  meghatalmazott  útján  ismételt  módosításra  irányuló  kérelmet 
terjesztett  elő  2019.  május  10-én.  A  kérelem  mellékletét  képező  tervdokumentáció  a  kiadott  építési 
engedélyhez  képest  a  következő  fő  eltéréseket  tartalmazza:  az  épületben  két  új    közbenső  födém 
létesül, toldalék épület és homlokzati változások lesznek a keleti oldalon, a homlokzati változtatások által 
az attika magasságok helyenként módosulnak, homlokzati elemek – külső lépcsők, előtetők, nyílászárók 
– pozíciója megváltozik.  
A 2019. 06. 05-én megtartott helyszíni szemlén megállapításra került, hogy a hogy a módosított építési 
engedélykérelemben szereplő munkafázisok nagy  része az engedély kiadását megelőzően megvalósult. 
A válaszfalak vakolása, gépészeti és elektromos munkák kivitelezése nem fejeződött be.  
Az építési tevékenység jogszerűtlenül valósult meg, ezért a módosított építési engedély kérelmet a PE-
17/EP/779-28/2019.  számú  döntéssel  elutasítottam,  és  a  PE-17/EP/933-2/2019.  számú  végzésben 
felhívtam  az  építtetőt,  a  fennmaradási  és  továbbépítési  engedély  kérelem  30  napon  belül  történő 
benyújtására.  
Samsung  SDI  Magyarország  Zrt.  Varga  Béla  meghatalmazott  útján  2019.  06.  28-án  benyújtotta  a 
fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelmét.  
 
A  tényállás  tisztázása  során  megtartott  helyszíni  szemlén,  valamint  a  megvalósult  állapotról  készült 
építészeti-műszaki  dokumentáció  alapján  megállapítottuk,  hogy  az  elkészült  akkumulátor  üzem  B 
Zónával történt bővítései  a benyújtott fennmaradási engedélyezési tervdokumentációnak megfelel.  
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 
10 
 
 
 
Az építmény rendeltetése, használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely 
a  terület  rendeltetésének  megfelelő  és  jogszabályban  meghatározott  mértéket  meghaladná,  az 
állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. 
 
A  Samsung  SDI  Magyarország  Gyártó  és  Értékesítő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  Göd 
területén  megvalósuló  beruházásával  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági 
szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  szóló  114/2016.  (VI.1.)  Korm.  rendelet 
(továbbiakban:  114/2016.  Korm.  rendelet).  1.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Kormány  nemzetgazdasági 
szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánította  a  Göd  közigazgatási  területén  elhelyezkedő,  az 
ingatlan-nyilvántartás szerinti 6901 és 6980 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megvalósításra 
kerülő  akkumulátorgyár  építésével  és  az  ahhoz  kapcsolódó  építmények,  infrastrukturális  fejlesztések 
megvalósítására irányuló beruházásokat, ezért az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 
és  működési  feltételeiről  szóló  343/2006.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  343/2006.  Korm. 
rendelet)  1.§  (2)  a)  pontja  értelmében  az  eljáró  elsőfokú  építésügyi  hatóság  a  Pest  Megyei 
Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztálya.  
 
A fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás során megkeresett hatóságok állásfoglalásának 
indokolása a következő: 
 
A  Pest  Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság a  36300/1636-5/2019  ált. számú  állásfoglalásának 
indokolása a következő: 
 
„A  Samsung  SDI  Magyarország  Zrt.  (2132  Göd,  Ipartelep  6980.  hrsz.)  kérelmére  indult,  a  2132  Göd, 
Ipartelep  6980.  hrsz-ú  ingatlanon  akkumulátor  gyártó  üzem  bővítése  –  B  zóna  fennmaradási  és 
továbbéptési  engedélyezési  ügyben  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Váci  Járási  Hivatal  Építésügyi 
(Osztály 2600 Vác, dr. Csányi László körút 45.), mint engedélyező hatóság 2019. július 3-án megkereste 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági 
állásfoglalás kiadása céljából. 
 
Az  ÉTDR  rendszerbe  elektronikus módon  feltöltésre  került kérelmet  és  a  hozzá  tartozó  dokumentációt 
valamint at előzményiratokat megvizsgáltuk. A 2132 Göd, Ipartelep 6980. hrsz-ú ingatlanon akkumulátor 
gyártó  üzem  bővítése  –  B  zóna  fennmaradási  és  továbbépítési  engedélyének  megadásához  a 
rendelkező részben rögzített feltételekkel hozzájárultunk. 
 
A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: 
 
ad./1  A  hivatkozott  szakhatósági  állásfoglalásunkban  meghatározott  előírások  betartása  továbbra  is 
indokolt. 
ad./2  Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat  kiadásáról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet  21.§-ban 
foglaltak teljesülésének igazolása céljából.” 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály a 2019.07.12-én kelt 
PE-17/NEO/02298-2/2019 számú állásfoglalásának indokolása a következő: 
 
„Az  állásfoglalás  kiadását  megalapozó  jogszabályhelyek  megjelölése  és  részletes  szakmai 
indokolás:  
 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 
11 
 
 
 
2019.  július  04-én  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Váci  Járási  Hivatalának  Építésügyi  Osztálya  a  fent 
megjelölt  fennmaradási  és  továbbépítési  engedély  tárgyában  ÉTDR  rendszeren  keresztül  megkereste 
Osztályomat, hogy adjon szakkérdésben állásfoglalást.  
A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az épület megfelel az alábbi jogszabályokban 
foglalt követelményeknek:  
 
-  az  ivóvíz  minőségi  követelményeiről  és  az  ellenőrzés  rendjéről  szóló  201/2001.  (X.  25.)  Korm. 
rendelet,  
- a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény,  
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,  
- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet,  
- a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet,  
- a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások 
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet.” 
 
 
Budapest  Főváros  Kormányhivatala  XII.  Kerületi  Hivatala  a  2019.07.04-én  kelt  BP-12/203/02368-
2/2019 számú állásfoglalásának indokolása a következő: 
 
„Az állásfoglalás kiadását megalapozó jogszabályhelyek megjelölése és részletes szakmai indokolás:  
Kikötéseimet az alábbi jogszabályhelyek rendelkezései alapján tettem. 
 A figyelemfelhívás 1. pontját az alábbiakban indokolom.  
A külön rendelet a 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet.  
A 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet jelöli ki műszaki biztonsági hatóságként mely 14.§ (3) bekezdés a) 
pontja szerint:  
„a)  engedélyezési  és  hatósági  ellenőrzési  jogkört  gyakorol,  a  villamos  összekötő  vagy  felhasználói 
berendezés  üzembe  helyezése  esetén  a  balesetelhárítási,  illetve  az  élet-,  testi  épség-,  egészség-és 
vagyonvédelmet,  valamint  az  üzembiztonságot  szolgáló  jogszabályi  rendelkezések  megtartásának 
vizsgálata  céljából  villamos  biztonságtechnikai  ellenőrzést  folytat  le  igazgatási  szolgáltatási  díj 
ellenében,”  
A  312/2012.  (IX.  8.)  Korm.  rendelet  5.  mellékletének  IV.  2.  pontja  az  alábbiakban  határozza  meg  a 
használatbavételi szakhatósági állásfoglalás, illetve szakkérdés iránti kérelem mellékleteit.  
 
2. A használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárás esetén  
2.1. Az építmény, létesítmény, villamos berendezés helyének meghatározása [cím, helyrajzi szám, egyéb 
azonosító (üzem, csarnok, stb.)].  
2.2. A beépített összes villamos berendezés teljesítménye  [kVA] és a névleges villamos feszültségszint 
[V].  
2.3. A közcélú villamos hálózat és a villamos felhasználói berendezés csatlakozási pontja. 
2.4. A villámvédelmi és érintésvédelmi dokumentáció másolata. 
2.5.  A  műszaki-biztonsági  hatósági  felügyelet  alá  tartozó  berendezések  alengedélyeinek  száma.  2.6. 
Nyilatkozat az építtetőtől a nem megvalósított berendezésekről (más berendezések beépítéséről).” 
 
 
A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi 
Főosztály  (a  továbbiakban:  Járási  Hivatal)  a  2019.07.15-én  kelt  PE-06/KTF/20201-3/2019  számú 
állásfoglalásának indokolása a következő: 
 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 
12 
 
 
 
„A vizsgált szakkérdések: 
 
A  természet  és  a  táj  védelmére  vonatkozó  nemzeti  és  közösségi  jogi  követelményeknek  való 
megfeleltetés kérdése: 
Természetvédelmi érintettség tekintetében változás nem történt. 
 
A földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdése. 
 
Tárgyi terület a Járási Hivatal nyilvántartása szerint kármentesítést nem érint. 
 
Annak  elbírálása,  hogy  milyen  hulladék  keletkezik  és  annak  kezelése  megfelel-e  a 
hulladékgazdálkodási előírásoknak. 
 
A  hulladékgazdálkodási  előírásoknak  való  megfelelés  kizárólag  a  hulladék  kezelésével  kapcsolatos 
építmény esetén vizsgálandó szakkérdés. 
 
Az építmény zajkibocsátása, illetve a környezeti zaj-és rezgés elleni védelem követelményeinek való 
megfeleltetés kérdése. 
 
A  módosítás  során  nem  került  kialakításra  zajkeltő  berendezés,  az  alapejárás  során  tett 
előírásokat fenntartom. 
 
Az  elérhető  legjobb  technika  alapján  meghatározott  levegőtisztaság-védelmi  követelményekre 
vonatkozó előírásoknak való megfeleltetés kérdése. 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)  Korm. rendelet 36. § (1)  bekezdését figyelembe 
véve  hatáskörömbe  tartozó  légszennyező  pontforrás  ne  létesült,  az  alapeljárás  során  tett  előírásaimat 
fenntartom.  
 
A  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló 
314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet)  2/A.§  (1) 
bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerint , a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján annak 
vizsgálata,  hogy  az  építési  tevékenység  és  az  építményben  folytatott  tevékenység  kapcsán  jelentős 
környezeti hatások feltételezhetők-e.  
 
A  módosítással  érintett  építményben  folytatott  tevékenység  nem  tartozik  a  312/2012  (XI.8.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklet III. számú táblázatának 11. pontja, A oszlopában felsoroltak alá.  
Tárgyi létesítmény táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi érdekeket nem sért.” 
 
 
A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  a  35100/8676-5/2019  ált.  számú  állásfoglalásának 
indokolási része a következő: 
 
„Kérelmező  hatóság  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a 
továbbiakban:  Ákr.)  55.  §  valamint  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró 
szakhatóságok  kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  531/2017.  (XII. 
29.)  Korm.  rendelet]  1.  §  (1)  bekezdés  és  1.  számú  melléklet  4.  táblázat  17.  és  18.  sora  alapján 
szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben. 
 
Tárgyi létesítmény építéséhez tervezett módosítások: homlokzati elemek, lépcsők, előtetők, nyílászárók 
pozíciójának megváltozása, valamint két új közbenső födém létesítése. 
 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 
13 
 
 
 
Az  üzem  vízellátása  közüzemi  hálózattal  biztosított.  Kérelmező  35100/1600-1/2018.ált.  (FKI-KHO:26-
1/2018.;  vízikönyvi  szám:  6.2/d/157)  számon  a  Göd,  6901  hrsz.  és  6980  hrsz.  alatti  telephely 
csapadékvíz-elvezetésére,  technológiai  szennyvíz-kezelésére  és  elvezetésére  egységes  vízjogi 
üzemeltetési és fennmaradási engedéllyel rendelkezik, mely 2023. február 28. napjáig hatályos. 
 
Tárgyi  terület  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények 
védelméről  szóló  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  123/1997.  (VII.  18.)  Korm. 
rendelet] szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint. 
 
Tárgyi  létesítmény  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban  Vgtv)  1.  számú 
melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a 
vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv  készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó  szabályokról 
szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint. 
 
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
 
 
Tárgyi  létesítmény  a  Samsung  SDI  Magyarország  Gyártó  és  Értékesítő  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 114/2016. (VI. 1.) Korm. 
rendelet alapján kiemelt jelentőségű. 
 
A  hatósági  döntéshozatal  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló 
tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó  általános  szabályokról  szóló  147/2010.  (IV.  29.)  Korm. 
rendelet,  a  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet,  a  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendeletet  és  a 
vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban: 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi. LIII tv. 
valamint a Vgtv. figyelembevételével történt.” 
 
 
A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatal  Hatósági  Főosztály  Építésügyi  és 
Örökségvédelmi  Osztály  a  PE-06/OR/98-19/2019  számú,  2019.  07.11-én  kelt  szakvélemény 
indokolása a következő: 
 
„A  tárgyi  beruházás  a  Samsung  SDI  Magyarország  Gyártó  és  Értékesítő  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 114/2016. (VI. 1.) Korm. 
rendelet  1.  s  zámú  melléklet  2.  pontja  alapján  kiemelt  jelentőségű,  továbbá  a  kulturális  örökség 
védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Kötv.)  7.  §  20.  a)  pontja  alapján 
nagyberuházás részét képezi. A beruházó Samsung SDI Magyarország Zrt. (2132 Göd, Ipartelep, 6800 
hrsz.;  a  továbbiakban:  Beruházó)  az  erre  jogszabályban  kijelölt  Várkapitányság  Integrált 
Területfejlesztési  Központ  Nonprofit  Zrt.  (Régészeti  Igazgatóság:  1113  Budapest,  Daróczi  út  3.) 
jogelődjével a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal elkészíttette a 
Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerinti előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD), amelyet 
Hatóságom  részére  2016  júniusában  eljuttattak.  Az  ÉTDR-felületre  feltöltött  tervdokumentáció  alapján 
megállapítottam,  hogy  a  tárgyi  terület  kis  mértékben  érinti  a  közhiteles  hatósági  nyilvántartásban 
szereplő 10356. azonosító számú „Göd – Bócsaújtelep (Ilkamajor)” nevű kiemelten védett, világörökségi 
várományos régészeti lelőhelyet. A fenti ERD feltárási projekttervében javasoltakra, a Korm. rendelet 43. 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 
14 
 
 
 
§  (3)  bekezdését  figyelembe  véve  a  kivitelezés  földmunkáinak  végzése  során  régészeti  megfigyelést 
írtam elő. 
 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, a megelőző feltárás keretében régészeti megfigyelést 
kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet  és  a  régészeti  örökség  elemeit,  továbbá,  ha  a  régészeti  örökség  elemeinek  előfordulása 
szórványos,  vagy  ha  a  beruházással kapcsolatos földmunka mélysége  nem éri el a régészeti örökségi 
elemek jelentkezési szintjét, illetve a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén. A földmunkák közben 
végzendő régészeti megfigyelés (Kötv.  7.  §  36.  pont)  célja  a  beruházás földmunkájának  régész által a 
helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése 
és  dokumentálása.  A  Korm.  rendelet  35.  §  (1)–(3)  bekezdése  szabályozza  a  régészeti  megfigyelés 
keretében  végzett  régészeti  bontómunkát.  A  régészeti  bontómunka  megkezdését  hivatalomnak  be  kell 
jelenteni  a  Korm.  rendelet  6.  melléklete  alapján.  Felhívom  a  beruházó  figyelmét,  hogy  a  régészeti 
örökség  elemei  a  Kötv.  19.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  régészeti  érdekű  területekről  is  csak  régészeti 
feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (4) bekezdése alapján a hatóság a régészeti feladatokat 
a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 
 
Az előírt régészeti szakfeladatot a  Kötv. 23/E. § (6) és (2a) bekezdése alapján megyei hatókörű városi 
múzeumként  a  Ferenczy  Múzeum  Centrum  végzi,  továbbá  a  Kötv.  23/E.  §  (2b)  bekezdés  a)  pontja 
szerint  a  gyűjtőterületén  érintett  területi  múzeumot  (Tragor  Ignác  Múzeum,  2600  Vác,  Zrínyi  u.  41/a) 
kapacitása  erejéig  kötelezően be kell  vonnia.  A beruházó  a  Kötv.  23/E.  §  (1) bekezdése  értelmében a 
megelőző  feltárás  (régészeti  megfigyelés)  elvégzésére  írásbeli  szerződést  köt,  ha  a  megelőző  feltárás 
elvégzésére a terület rendelkezésre áll. 
 
A beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (1) bekezdése írja elő. A régészeti szakfeladatokra a Kötv. 22. 
§  (10)–(11)  bekezdései  szerint  a  feltárásra  jogosult  intézménynek  és  a  beruházónak  szerződést  kell 
kötnie.  A  szerződés  tartalmazza  a  feltárás  módját,  időtartamát,  a  feltárásra  jogosult  intézmény  által 
végzendő  régészeti  feladatellátás  költségét,  valamint  a  jogszabályban  meghatározott  egyéb  szakmai 
feltételeket. A Kötv. 22. § (9) bekezdése értelmében a megelőző feltárás költségei magukba foglalják a 
régészeti  feltárás  terepi  munkavégzésén  túl  –  beleértve  a  feltárás  munkafeltételei  biztosítását  is  –  a 
jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás költségeit.  
 
A  régészeti  megfigyelés  során  előkerülő  régészeti  lelőhelye  k  feltárási  módjáról  és  feltételeiről  Kötv. 
23/E. § (7) bekezdése értelmében jogszabályban meghatározottak szerint Hatóságom dönt.” 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya a PE/V/2223-2/2019 számú, 2019. 07. 
05-én kelt szakvéleményének indokolása a következő:  
„A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Váci  Járási  Hivatala  a  tárgyi  fennmaradási  és  továbbépítési 
engedélyezési  eljárása  során,  az  építésügyi  hatósági  eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az 
építésügyi  hatósági  szolgáltatásról  szóló  312/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  6.  melléklet  III.  táblázat  12. 
sora alapján megkereste a Bányafelügyeletet szakkérdésben történő nyilatkozat kiadására.  
 
A  Bányafelügyelet  a  módosított  építési  engedélyezési  eljárás  során  kiadott,  2019.  május  30-án  kelt, 
PE/V/1630-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét maradéktalanul fenntartja.  
 
A  Bányafelügyelet  hatáskörét  a  bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.  törvény  43.§  (3)  bekezdése,  a 
bevonás feltételeit a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklet III. táblázat 12. sora, illetékességét a 
161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3.§ és 1. melléklete állapítja meg.” 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 
15 
 
 
 
 
 
A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala  Közlekedési  és  Fogyasztóvédelmi  Főosztály 
Útügyi  Osztály  a  2019.07.09-én  kelt  ÚT/1196-5/2019  számú  állásfoglalásának  indokolása  a 
következő:  
 
„A tárgyi létesítmény építése jelen feltételek betartása esetén közúti érdeket nem sért.  
 
Szakvéleményemet az 1988. évi I. törvény, a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 6. számú melléklete és 
a 46/2018. Kormánymegbízotti Utasítás figyelembevételével adtam meg. A Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi  Járási  Hivatala  Közlekedési  és  Fogyasztóvédelmi  Főosztálya  Útügyi  Osztály  (1141  Budapest, 
Komócsy  u.  17-19.)  útügyi  közlekedési  hatósági  hatáskörét  és  Pest  megye  területére  kiterjedő 
illetékességét  a  közlekedési  igazgatási  feladatokkal  összefüggő  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek 
kijelöléséről  szóló  382/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  illetve  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.” 
 
A  tárgyi  ingatlanon  jogszerűtlenül  végzett  építési  tevékenység  nem  ellentétes  Göd  Város  Helyi  Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2003. (IV.29.) számú ök. rendelete (HÉSZ),  ezáltal a 
fennmaradási engedély kiadásának jogszabályi feltételei fennállnak. 
 
A 312/2012. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében a végleges építési engedélytől és a hozzá 
tartozó  engedélyezési  záradékkal  ellátott  építészeti-műszaki  dokumentációban  foglaltaktól  a  kivitelezés 
során  eltérni  csak  az  építésügyi  hatóság  újabb  előzetes  engedélyével,  módosított  építési  engedéllyel 
lehet. 
 
Fentiekre  tekintettel,  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  tv.  (Étv.) 
48/A. §-a, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljr.) 42. § és 44. § (6) bek. 
alapján,  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  döntöttem  a  fennmaradási  és  továbbépítési  engedélyt 
megadtam. 
Az Étv. 49. § (1) bekezdése szerint, ha az építésügyi hatóság a 48. § szerint a fennmaradási engedélyt 
megadja,  illetőleg  a  lebontást  tudomásul  veszi,  ezzel  egyidejűleg  –  a  Kormány  rendeletében 
meghatározott mértékben és módon – építésügyi bírságot szab ki.  
 
Az  építésügyi  bírság  megállapításának  részletes  szabályairól  szóló  245/2006.  (XII.  5.)  Korm.  rendelet 
figyelembe véve a bírságot a következők szerint állapítottam meg:  
 
• Alapbírság mértéke 200.000 Ft, - 3.§ (2) bekezdés d) pont szerint  
Számított építményérték: 
• az építési engedélytől eltérően megépített nettó alapterület növekedés : 244 m2   
• az építmény egységára 190.000 Ft./m2     - az 1. sz. melléklet 2. pont szerint 
• Készültségi fok 0,8  – a 2. melléklet szerint  
• Bírság százalék: 40% - a 3. § (4) bekezdés b) pont szerint 
A számított építményérték összesen:: 244x190.000x0,8x0,4 = 14.835.200,- Ft, 
10.000,- Ft-ra kerekítve: 14.840.000,- Ft. 
 
Az  építésügyi  bírság  mértéke  összesen:  a  3.§  (1)  bek.  alapján  (Alapbírság  és  a  számított 
építményérték összege)  : 15.040.000,- Ft. 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

 
16 
 
 
 
 
A  bírság  befizetési  határidejének,  illetve  a  határidő  módosításának  lehetőségére  vonatkozó,  a 
rendelkező részben előírt tájékoztatást a 245/2006.(XII. 5.) Korm rendelet 5. § alapján írtam elő.  
A határozat meghozatalánál az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. törvény 
(Ákr.), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 48/A-49. §-ban 
foglaltak szerint, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi  hatósági  szolgáltatásról  szóló  312/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (Eljr.)  42-44.§-aiban 
foglaltakat, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. 
rendelet  (OTÉK),  az  építésügyi  bírság  megállapításának részletes  szabályairól  szóló  245/2006.(XII.  5.) 
Kormányrendeletben  és  az  építőipari  kivitelezési  tevékenységről  szóló  191/2009.  (IX.  15.)  Korm. 
rendeletben foglaltakat vettem figyelembe.  
A  jogorvoslat  lehetőségéről  az  Ákr.  114.  §-a  és  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I. 
törvény alapján adtam tájékoztatást.   
Az eljárási cselekmény kapcsán felmerült eljárási illetéket építtető lerótta.  
Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 43. § 
(4)  bekezdésben  foglaltak  alapján  a  PE-17/EP/1032-3/2019.  számú  függő  hatályú  határozatban 
foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások. 
A határozatot az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006.(XII.23.)  Kormány  rendelet  1.§  (2)f)  pont  által  meghatározott  hatáskörében  és  az  1.  számú 
mellékletben meghatározott illetékességi területen eljárva hoztam meg. 
A  bírósági  végrehajtásról  szóló  1994.  évi  LIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vht.)  3.  §  alapján  ha  törvény 
másképpen  nem  rendelkezik,  a  bírósági  végrehajtás  szabályai  irányadók  a  közigazgatási  végrehajtás 
során foganatosított ingó- és ingatlan-végrehajtás esetén is. 
Az  Ákr.  134.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  végrehajtást  -  ha  törvény,  kormányrendelet  vagy 
önkormányzati  hatósági  ügyben  helyi  önkormányzat  rendelete  másként  nem  rendelkezik  -  az  állami 
adóhatóság foganatosítja. 
Az  eljárási  bírság  önkéntes  megfizetésének  hiányában  állami  kényszerrel  történő  végrehajtásra 
vonatkozóan adott tájokoztatás a Vht. 5. § (1) bekezdésén alapul. 
A  késedelmi  pótlék  felszámításával  és  mértékével  kapcsolatban  adott  tájékoztatás  az  Ákr.  135.  §-án 
alapul. 
Az  eljárási  cselekmény  kapcsán  az  építtető  által  befizetett  illeték  és  igazgatási  szolgáltatási  díjon  felül 
eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. 
Építésfelügyeleti  hatóságom  hatásköre  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatóságok  kijelöléséről  és 
működési  feltételeiről  szóló  343/2006.  (XII.  23.)  Kormányrendelet  3.  §  (1)  bekezdésének  a)  pontján, 
illetékessége ugyanezen rendelet 1. számú mellékletének I. rész 13.5. pontján alapul. 
 
Vác, 2019. július 24. 
 
 
Dr. Maruszki Gábor sk. 
 
 járási hivatalvezető 
 
 
 
 
 
 
Hivatalvezető 
2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Telefon: (27) 200-505   
E-mail: [email protected]  
  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest