Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Covid-szerződések'.


 
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
 
Ikt.sz.: KKM/47085-1/2020/Adm 
Bogád Zoltán 
részére 
 
Tárgy:
  Közérdekű  adatigénylés  –  Egyes,  koronavírussal  szembeni  védekezéssel  összefüggésben 
kötött szerződések kiadása, kifizetések 
 
Tisztelt Bogád Zoltán Úr! 
2020. november 19. napján kelt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 
részére eljuttatott, tárgyban jelölt adatigénylésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és 
az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Infotv.),  valamint  a 
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltéréséről szóló  521/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk: 
 
A  Korm.  rendelet  1.  §  (4)  bekezdése  értelmében  –  a  Minisztérium  KKM/47085/2020/Adm  iktatószámú 
tájékoztatásában meghatározottakkal összhangban
 – a (3) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 45 
nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Infotv. 
szerinti  közfeladatot  ellátó  szervnek  a  veszélyhelyzettel  összefüggő  közfeladatai  ellátását  továbbra  is 
veszélyeztetné.  Erről  az  igénylőt  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  határidő  leteltét  megelőzően 
tájékoztatni kell. 
A  fentiek,  valamint  a  Korm.  rendelet  4.  §-a  alapján  tisztelettel  tájékoztatjuk,  hogy  a  Minisztérium  az 
adatigénylés  teljesítésére  nyitva  álló  határidőt  egy  alkalommal,  45  nappal  meghosszabbítja.  Az 
adatigénylés teljesítésének határideje 2021. február 17. 
 
A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: 
 
A  közérdekű  adat  megismerésére  vonatkozó  igény  elutasítása  vagy  a  teljesítésre  nyitva  álló  (illetve  a 
meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – 
a  másolat  készítéséért  megállapított  költségtérítés  összegének  felülvizsgálata  érdekében  a  Fővárosi 
Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. 
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat. 
 
A  pert  az  igény  elutasításának  közlésétől,  a  határidő  eredménytelen  elteltétől,  illetve  a  költségtérítés 
megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény 
elutasítása,  nem  teljesítése  vagy  a  másolat  készítéséért  megállapított  költségtérítés  összege  miatt  a 
Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál  bejelentést  tesz,  a  pert  a  bejelentés  érdemi 
vizsgálatának  elutasításáról,  a  vizsgálat  megszüntetéséről,  vagy  lezárásáról,  továbbá  az  adatkezelő 
jogsérelem  orvoslására,  illetve  annak  közvetlen  veszélye  megszüntetésére  történő  felszólítása 
eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. 
 
 
Budapest, 2021. január 3. 
Üdvözlettel: 
Külgazdasági és Külügyminisztérium