Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Bm támogatás felhasználása'.

Azonosító: 396356
PDF készült: 2018.05.10. 13:46:50
Lezárva: 2018.01.26. 11:36:57
BMÖGF/485-5/2018.
A Belügyminisztérium fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII.
27.) Korm. határozat alapján kiadja az alábbi
 
TÁMOGATÓI OKIRATOT
1.  A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Budapest X. Kerület
Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) részére 2 100 000 000,- Ft, azaz kétmilliárdszázmillió forint
vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a Kedvezményezett az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben rögzített, 396356 azonosító számmal rendelkező Adatlap szerinti célokra és részletezésnek megfelelően
használhat fel.
2.  A támogatás költségvetési forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 32. cím  Budapest X. kerület,
Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése alcím elnevezésű előirányzata.
3. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a
Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 5 napon belül.
4.  A Korm. határozat alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-
B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése megvalósítása érdekében, az alábbiakban meghatározott feladatokra (a
továbbiakban: Támogatott feladat), használhatja fel:
A támogatásból megvalósítandó
A Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti társasházi ingatlan
feladat pontos megnevezése:
helyzetének rendezése
 
A feladathoz kapcsolódó kiadási tételek felsorolása összeggel:
Kiadási tétel
No.
Támogatási összeg (Ft)
megnevezése
lakásvásárlás,
kisajátítási
1 111 000 000
kártalanítás
felújítás,
225 000 000
ingatlanvásárlás
bérleti jogviszony
96 000 000
megváltása
értékbecslés
5 000 000
ügyintézési,
közigazgatási,
bírósági és egyéb
60 000 000
eljárási költségek,
követeléskezelés
társasházi tartozások
153 000 000
megfizetése
A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
1/4

Azonosító: 396356
PDF készült: 2018.05.10. 13:46:50
Lezárva: 2018.01.26. 11:36:57
társasházi közös
220 000 000
költség fizetése
megvásárolt
200 000 000
ingatlanok terhei
elhelyezési
kötelezettségből
30 000 000
származó költségek
Összesen
2 100 000 000
Mindösszesen
2 100 000 000 Ft
5. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során
érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat,
valamint a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat előírásait.
6. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak –
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a
beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes
egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a
Kbt-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.
7. A Kedvezményezett köteles a támogatást elkülönítetten (elkülönített alszámlán) kezelni és a felhasználásról
ellenőrizhető, naprakész nyilvántartást vezetni. A támogatás felhasználására kizárólag a Támogatott jogosult, a
támogatás felhasználásának jogát tovább nem ruházhatja.
8. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban,
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését,
eredeti céljának megvalósulását.
9. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve
kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges
tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé
tenni.
10. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére
nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás
felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező
adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános
forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra
vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.
11. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó
értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés
teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
12. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat módosításának a felhasználási határidő végéig a
Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére három alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a
támogatási összeg növelését, és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.
13. A támogatással létrehozott, illetve megszerzett vagyon a létrehozástól, illetve megszerzéstől számított tíz évig
csak kérelemre, a Támogató előzetes jóváhagyásával és a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával,
átruházásával idegeníthető el, illetve terhelhető meg.
2/4

Azonosító: 396356
PDF készült: 2018.05.10. 13:46:50
Lezárva: 2018.01.26. 11:36:57
14. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is beszerez, a tulajdonába került, a tulajdonszerzés
időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más
használatába, illetve terhelhető meg.
15. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat kihirdetésének napja.
16. A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. napja, amely határidőig fel nem használt
támogatásrészt a Kedvezményezett köteles a központi költségvetésbe visszafizetni.
17. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
18.  A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2020. január 31-ig szakmai
és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül,
valamint papír alapon egy eredeti példányban a Támogató részére, amelyben szöveges indokolással, engedélyköteles
beruházás esetén a használatba vételi engedély csatolásával, fényképes dokumentációval, fejlesztéssel érintett
ingatlan rendezett tulajdoni lapjával, a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumaival, így különösen a
felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, tárgyi eszköz
beszerzés esetén a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal alátámasztottan beszámol a támogatási
összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A beszámoló eredeti
példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett
köteles rávezetni az „2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján folyósított költségvetési támogatás terhére
elszámolva” záradékot.
19. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott létesítmény
vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító,
hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta.
20. A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül különösen, amennyiben,
a) a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe
b) a Kedvezményezett azt a nem megjelölt feladatra használta fel
c) a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított
hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki
d) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor
e) támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt
ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved
f) a jogszabályban meghatározott arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, a felhasználási cél a tervezettnél
alacsonyabb összköltséggel valósult meg
g) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban és jelen okiratban rögzített kötelezettségeit, így
különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás
szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni
h) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik
i) a Kedvezményezett a támogatásra vonatkozó valamely feltételt egyéb módon súlyosan megszegett
amely esetek bármelyikében a Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
53/A. § (1) bekezdése alapján jogosult a költségvetési támogatást visszavonni.
21. A támogatás Támogató általi visszavonása esetén – ideértve a 16. pont szerinti felhasználási határidőn túli
pénzügyi teljesítést is – a Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 53/A. §-ának, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével – különös tekintettel az Áht. 62/A. § (2)
bekezdésére – köteles a Kincstár Kedvezményezett székhelye szerint illetékes területi szerve útján lemondani és azt az
Ávr. 98. §-a szerinti ügyleti kamattal, illetőleg késedelem esetén késedelmi kamattal növelten visszafizetni.
22. Amennyiben a támogatott feladat az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló
1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat hatálya alá esik, úgy a Kedvezményezett a KÁBER által igényelt
adatszolgáltatást – meghatározott módon – teljesíti.
23. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., továbbá Kvtv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3/4

Azonosító: 396356
PDF készült: 2018.05.10. 13:46:50
Lezárva: 2018.01.26. 11:36:57
24. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a
támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak
megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni.
25. Az elektronikus Adatlap jelen okirat elválaszthatatlan részét képezi, és a Támogatóra, valamint a
Kedvezményezettre kötelező érvényű, ha fizikai értelemben jelen okirathoz nem is került csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de
mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak.
26. Jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre és a jelen okiratból eredő valamennyi
kötelezettség a Felek általi teljesítéséig terjed.
27. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.
28. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett
részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára
részére.
Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:
Jogi ellenjegyzés:
dr. Papp Emese
dr. Szabó Norbert
főosztályvezető
Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium
Budapest, 2018. május 7. nap
Budapest, 2018. május 8. nap
Elektronikusan aláírta: Pogácsás Tibor János
Elektronikus aláírás ideje: 2018.05.10 13:46:50 CEST
4/4