Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Kollégiumi férőhelyek kiosztása az elmúlt tanévben'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A DEBRECENI EGYETEM 
 
HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI  
SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
Egységes szerkezetben a módosításokkal 
(A módosítások lábjegyzetben jelölve.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBRECEN 
2019. június 20. 
 

link to page 2 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 17 link to page 17 link to page 23 link to page 27 link to page 29 link to page 30 link to page 33 link to page 35 link to page 36 link to page 39 link to page 39 link to page 40 link to page 41 link to page 43 link to page 43 link to page 43 link to page 44 link to page 44 link to page 44 link to page 44 link to page 44 link to page 47 link to page 48 link to page 50 link to page 53 link to page 55 link to page 55 link to page 55 link to page 57 link to page 57 link to page 60 link to page 60  

 
 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
TARTALOMJEGYZÉK ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK --------------------------------------------------------------------------------- 4 
A SZABÁLYZAT HATÁLYA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 
A SZABÁLYZAT FŐBB RENDELKEZÉSI TERÜLETEI ------------------------------------------------------------------------------ 4 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
A HALLGATÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ -------------------------------------------------------------------- 7 
MENTESSÉG, KEDVEZMÉNY, RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG ------------------------------------------------------------------ 7 
BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI ----------------------------------------------------------------------------------- 7 

A HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ TESTÜLETEK ÉS 
SZEMÉLYEK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
 

EGYETEMI KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ----------------------------------------------------------- 10 
KARI HALLGATÓI JUTTATÁSI BIZOTTSÁG ------------------------------------------------------------------------------------- 11 
KARI TANULMÁNYI BIZOTTSÁG -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
A HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ---------------------------------------------------------------------- 12 
TÁMOGATÁSOK ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

HALLGATÓI TÁMOGATÁSOK ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
AZ INTÉZMÉNYI HALLGATÓI ELŐIRÁNYZAT JOGCÍMEI ÉS ------------------------------------------------------------------ 17 
FELOSZTÁSA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
DOKTORANDUSZ ÖSZTÖNDÍJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ------------------------------------------ HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 
,KIEMELT SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ --------------------------------------------------------------------------- 29 
MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
SPORTÖSZTÖNDÍJ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
ALAPTÁMOGATÁS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
PÉNZBELI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
TANKÖNYV- ÉS JEGYZET-ELŐÁLLÍTÁS, SPORT- ÉS KULTURÁLIS ---------------------------------------------------------- 39 
TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
TEREPGYAKORLATI TÁMOGATÁS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG ORSZÁGAIBAN RÉSZTANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ 
HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FOLYÓSÍTÁSÁNAK RENDJE ------------------------------------------------------------------------ 43 
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK KÜLFÖLDI TANULMÁNYAINAK -------------------------------------------------------------- 44 
TÁMOGATÁSI RENDJE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 

A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ---------------------------------------------------------------- 44 
ÉS TÉRÍTÉSEK -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
EGYÉB DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES ÉS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS -------------------------------------------------------------------------- 50 
A BEFIZETETT DÍJAK FELHASZNÁLÁSA ------------------------------------------------------------------------------------------ 53 
A KÉPZÉSI FORMÁK KÖZÖTTI ÁTSOROLÁS RENDJE ------------------------------------------------- 55 
AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ------------------------------------------------------------------ 55 
HALLGATÓK ÁTSOROLÁSA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSBE --------------------------------------------------------------- 55 
A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSBEN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ HALLGATÓK ÁTVÉTELE --------------------- 57 
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSRE ------------------------------------------------------------------------------------------ 57 

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ HALLGATÓK ------------------------------------------------------ 60 
DÍJFIZETÉSE, TÁMOGATÁSA ----------------------------------------------------------------------------------- 60 


link to page 60 link to page 60 link to page 63 link to page 64 link to page 64 link to page 66 link to page 68 link to page 70 link to page 70 link to page 73 link to page 73 link to page 73 link to page 75 link to page 75 link to page 75 link to page 77 link to page 77 link to page 78 link to page 78 link to page 82 link to page 83 link to page 84 link to page 84 link to page 85 link to page 87 link to page 87 link to page 87 link to page 91 link to page 92 link to page 95 link to page 97 link to page 97  

 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 
KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGI TANULMÁNYAINAK TÁMOGATÁSI RENDJE --------------------- 60 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ------------------------------------------------------------------------------------------ 63 
MELLÉKLETEK ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64 
1. SZÁMÚ MELLÉKLET A KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE ----------------------------------------------------------------- 64 
2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KOLLÉGIUMI ÉS DIÁKOTTHONI TÉRÍTÉSI DÍJAK -------------------------------------------------- 66 
3. SZÁMÚ MELLÉKLET A TÉRÍTÉSI ÉS EGYÉB DÍJAK ---------------------------------------------------------------------------- 68 
4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYETEMI KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI 
ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 
5. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYETEMI KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 73 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ---------------------------------------------------------------------------------------- 73 
A FÉRŐHELYEK FELOSZTÁSA ----------------------------------------------------------------------------------------- 75 
Jelentkezés a kollégiumokba ------------------------------------------------------------------------------------- 75 
A férőhelyek felosztása az évfolyamok között ---------------------------------------------------------------- 75 
A felsőbb éves hallgatókkal betölthető férőhelyek aránya -------------------------------------------------- 77 
A TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN ADHATÓ PONTSZÁM KISZÁMÍTÁSA ------------------------------------------------ 77 
A tanulmányi eredmény értékelése ------------------------------------------------------------------------------ 78 
A tanulmányi eredmény alapján adható pontszám kiszámítása -------------------------------------------- 78 
A szakmai munka értékelése -------------------------------------------------------------------------------------- 82 
A közösségi tevékenység értékelése ---------------------------------------------------------------------------- 83 
A KOLLÉGIUMI FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI --------------------------------------------------------- 84 
SZABÁLYOK -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 
VEGYES RENDELKEZÉSEK --------------------------------------------------------------------------------------------- 85 
6. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ KOLLÉGIUMI FELVÉTEL,                VALAMINT A 
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE ---------------------------------------- 87 
A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások ---------------------------------------------------- 87 
A szociális rászorultság értékelésével kapcsolatos eljárási szabályok ------------------------------------ 91 
A szociális rászorultság alapján adandó pontszámok kiszámítása ---------------------------------------- 92 
7. SZÁMÚ MELLÉKLET KARI KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK ------------------------------------------------------------------ 95 
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR, --------------------------------------------------------------------------------- 97 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR -------------------------------------------------------------------------------------- 97 

 

 

 
1,2 A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetér-
tésben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdésének 
eb) pontjában, valamint 2. számú mellékletének II.3. d) pontjában, a nemzeti felsőokta-
tásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről 
szóló 248/2012. (VIII.31.) Kormány-rendeletben, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kor-
mányrendeletben, továbbá a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes  térítésekről  szóló  51/2007.  (III.  26.)  Kormányrendeletben  kapott  felhatalmazás 
alapján – a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény ren-
delkezései-re  figyelemmel  –  a  hallgatók  részére  nyújtható  támogatások  és  az  általuk 
fizetendő díjak és térítések szabályait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
1. § 
 
(1) Jelen  szabályzat  hatálya  kiterjed  a  Debreceni  Egyetemen  tanulmányokat  folytató 
minden hallgatóra. 
 
(2) A doktori képzésben résztvevők által fizetendő díjakat és térítéseket – az e szabály-
zatban foglalt rendelkezéseken túl – “A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozat-
szerzés szabályzata”, a felvételi eljárás során fizetendő díjakat az “Egyetem felvételi 
szabályzata” tartalmazza. 
 
(3) 3Azt  a  hallgatót,  aki  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló  Egyezményben  részes 
állam, valamint olyan állam állampolgára és családtagja, aki az Európai Gazdasági 
Közösséggel és tagállamaival kötött külön szerződés értelmében a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munka-
vállalás  és  tartózkodás  céljából  kiállított  Európai  Unió  kék  kártyával  rendelkező 
harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekinte-
tében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felső-
oktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót. 
 
A SZABÁLYZAT FŐBB RENDELKEZÉSI TERÜLETEI 
2. § 
 
(1) E  szabályzat  írja  elő  a  hallgatói  támogatások  megállapításának  elveit,  az  odaítélés 
feltételeinek, módjának  és az eljárási  rendnek a  szabályait, továbbá a támogatások 
időtartamát, jogcímét, valamint a pénzügyi források és más támogatások felhaszná-
lásának ellenőrzési rendszerét, a jogorvoslat lehetőségét. 
 
                                                           
1 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
2 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
3 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 

 

 
(2) E szabályzat  rendelkezik  a hallgatók  által  fizetendő díjakról és térítésekről, a men-
tességekről és kedvezményekről, a díjak befizetésének, kezelésének szabályairól, a 
díjakból  és  térítésekből  származó  bevételek  felhasználásának  elveiről,  valamint  a 
pénzügyi források felhasználásának ellenőrzési rendszeréről, a jogorvoslat lehetősé-
géről. 
 
További általános rendelkezések 
3. § 
 
4,5,6,7(1) A jelen szabályzat rendelkezései alapján egyetemi hatáskörben kezelt ösztöndí-
jakkal kapcsolatos döntéseket az illetékes egyetemi vezetők hozzák meg, az admi-
nisztrációs  feladatokat  a  Hallgatói  Kapcsolatok  és  Szolgáltatások  Központja 
(HKSZK) végzi. A jelen szabályzat rendelkezései alapján kari hatáskörben kezelt 
ösztöndíjakkal  kapcsolatos  döntéseket  az  illetékes  kari  vezetők  hozzák  meg,  az 
adminisztrációs feladatokat a HKSZK végzi. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos admi-
nisztrációs  feladatok  ellátásában  a  HKSZK  Egyetemi  Tanulmányi  Információs 
Központja (a továbbiakban: ETIK) és a Kancellária közreműködik. 
 
8(2)  A  hallgatók  részére  nyújtható  állami  és  intézményi  támogatások  és  juttatások,  a 
mulasztás és késedelmes teljesítés miatt fizetendő díjak, a térítési díjak mértékét, 
jogcímét és feltételeit, valamint a kollégiumi díjat, továbbá a költségtérítés, vala-
mint  a  tanulmányait  első  évfolyamon  2012  szeptemberétől,  majd  ezt  követően 
felmenő rendszerben megkezdő hallgató esetében az önköltség mértékét egy tanév 
időtartamára előre kell megállapítani. Egy tanév tíz hónapos oktatási időszakot je-
lent. 
 
(1) Az  egyes  hallgatók  számára  a  tanulmányi  ösztöndíjat  egy  tanulmányi  félévre  kell 
megállapítani. Egy tanulmányi félév öt hónapos időszakot jelent. 
 
(2) 9A 12. § (3) bekezdésének a), ba), bc)-bf), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndí-
jat havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. A GF a félév első hónapjá-
ra eső pénzbeli juttatásokat a következő hónap tizedikéig, a félév többi hónapjában 
az adott hónap tizedikéig utalja át a bankszámlákra. 
 
(3) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat a Felvételi tájékoztatóban és a karon a helyben 
szokásos módon közzé kell tenni – különös figyelemmel az első évfolyamra beirat-
kozott hallgatók tájékoztatására. 
 
(4) 10A  passzív  félév  igénybe  vétele  esetén  a  hallgató  támogatásban  nem  részesül,  a 
passzív  félévre vonatkozóan díjat,  térítést nem  fizet,  viszont  a megelőző aktív fél-
évekre vonatkozó díjakat köteles teljesíteni. 
 
                                                           
4 Módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. június 24-től. 
5 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 1-től. 
6 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
7 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
8 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
9 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
10 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 

 

 
(5) Azt  a  beiratkozott  hallgatót,  aki  külföldi  felsőoktatási  intézményben  ösztöndíjjal 
tanulmányokat folytat, megilletik a neki járó juttatások, kivéve a viszonossági cse-
réket. Amennyiben kéri, a félév végéig esedékes ösztöndíját elutazása előtt felvehe-
ti, ha egyúttal esetleges díjfizetési kötelezettségének eleget tesz. 
 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
4. § 
 
(1) E szabályzat alkalmazásában 
a)  közismereti  tanári  szakok:  magyar  nyelv  és  irodalom  szakos  tanár;  történelem 
szakos  tanár;  idegen  nyelv  szakos  tanár;  matematikatanár;  informatikatanár; 
számítástechnika szakos tanár; természetismeret szakos tanár; fizikatanár; bioló-
giatanár; kémiatanár; földrajztanár; környezettan szakos tanár; ének-zene tanár; 
rajztanár; rajz- és vizuális nevelő tanár; technika és életvitel szakos tanár; tech-
nikatanár; testneveléstanár; gazdaságismeret tanár; politológia szakos tanár; ház-
tartásökonómia-életvitel szakos tanár; etika, ember- és társadalomismeret szakos 
tanár; filozófia szakos tanár; filmelmélet és filmtörténet szakos tanár; művészet-
történet szakos tanár; néprajz szakos tanár; pszichológia szakos tanár; egészség-
tan tanár; ügyvitel szakos tanár, továbbá az a képzés, amelyen 2006. szeptember 
1-je  előtt  a  hallgató  –  második  közismereti  tanári  képzés  alapján  –  mentesült  a 
költségtérítés megfizetése alól; 
b)  árva:  az  a  25  évnél  fiatalabb  hallgató,  akinek  mindkét  szülője,  illetve  vele  egy 
háztartásban  élt  hajadon,  nőtlen,  elvált  vagy  házastársától  külön  élt  szülője  el-
hunyt és nem fogadták örökbe; 
c)  félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fo-
gadták örökbe; 
d)  11fogyatékossággal  élő  vagy  egészségi  állapota  miatt  rászorult  hallgató:  az  a 
hallgató, aki 
da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, 
illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi  és/vagy technikai segít-
ségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 
db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mér-
tékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előrelát-
hatólag még legalább egy évig fennáll; 
e)  családfenntartó: az a hallgató, 
ea) akinek legalább egy gyermeke van, 
eb) aki  a szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló  1993. évi  III. tör-
vény alapján ápolási díjra jogosult; 
f)  nagycsaládos: az a hallgató, akinek 
fa)  legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 
fb) eltartóin  (eltartóján)  kívül  legalább  két  vele  egy  háztartásban  élő  személyre 
igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy 
fc)  legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 
1213g)  szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőoktatási szakképzés-
ben,  alap-  és  mesterképzésben,  illetve  osztatlan  képzésben,  valamint  doktori 
képzésben részt vevő hallgató, aki 
                                                           
11 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
12 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 

 

 
ga) 
államilag  támogatott  képzési  formában,  vagy  magyar  állami 
(rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy 
gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott 
szakon, szakképzésben  megkezdett féléveinek száma alapján jogosult  lenne ál-
lamilag támogatott képzésben való részvételre; 
14h)hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás évében 25. életévét be nem töltött 
hallgató,  akit  a  középfokú  tanulmányai  során,  családi  körülményei,  szociális 
helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvé-
delmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosult, vagy állami gondozott volt, ezen belül halmozottan hátrányos hely-
zetű
 az a hátrányos helyzetű hallgató, akinek a tankötelessé válásának időpontjá-
ban törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi  igazgatásról  szóló  törvényben  szabályozott  eljárásban  tett  önkéntes  szülői 
nyilatkozat  szerint  –  legfeljebb  alapfokú  iskolai  végzettséggel  rendelkezett,  to-
vábbá az, akit tartós nevelésbe vettek; 
15i)  saját bevétel: a Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá a je-
len szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az egyetem vállalko-
zási  tevékenységének  eredménye,  gazdasági  társaságoktól  kapott  támogatásból 
származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére ka-
pott támogatás; 
16,17j) 
 államilag  támogatott  hallgató:  az  államilag  támogatott  képzésben  részt 
vevő  hallgató,  valamint  2012  szeptemberétől  kezdődően  magyar  állami 
(rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató. A magyar állami részösztön-
díjas hallgatót – a magyar állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben – a 
jogosultság megállapításakor 1,0-es szorzóval kell figyelembe venni. 
   
 
A HALLGATÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ 
MENTESSÉG, KEDVEZMÉNY, RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG 
BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 
5. § 
 
(1)  A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, részletfizetési ked-
vezményt, halasztást kérelme alapján kaphat. 
 
18,19,20,21(2)  A költségtérítés, illetve  önköltség fizetési kötelezettségének teljesítéséhez 
mentességet, részletfizetési és egyéb kedvezményt, halasztást a hallgató kirívóan rossz 
szociális helyzet, illetve kiemelkedő tanulmányi teljesítmény esetén a KTB-hoz benyúj-
tott kérelme és/vagy a kari tanács által meghatározott feltételek teljesítése alapján kap-
                                                                                                                                                                          
13 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
14 Módosította a 17/2010. (VI.24.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. szeptember 1-től. 
15 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
16 Beiktatta a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
17 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
18 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
19 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 
20 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
21 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 

 

 
hat. Kirívóan rossz szociális helyzetnek tekinthető, ha a hallgató beletartozik a 20. § (6) 
és  (7)  bekezdésében  említett  szociális  ösztöndíj kategóriákba,  egyéb  esetekben  egyedi 
elbírálást lehet alkalmazni. A kirívóan rossz szociális helyzetét a hallgatónak igazolnia 
kell. Az igazolásra alkalmas, beküldendő dokumentumok felsorolását  a 6. számú mel-
léklet  2.§-a tartalmazza. A részletfizetésre vonatkozó kérelem őszi  félév  esetén legké-
sőbb szeptember 25-ig, tavaszi félév esetén legkésőbb február 25-ig nyújtható be. Ön-
költséges képzésre felvett  hallgató  képzésének  első  félévében csak részletfizetési ked-
vezményben részesülhet. 
 
22(3)  A  kollégiumi  díj  befizetésének  kötelezettsége  alól  az  egyetemi  kollégiumok 
igazgatójához címzett kérelme alapján szociális helyzete miatt mentesülhet, illető-
leg részletfizetési kedvezményt vagy halasztást kaphat az a hallgató, aki 
a) hátrányos helyzetű, 
b) árva, 
c) családfenntartó, 
d) akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. 
A hallgató a mentességet abban az esetben kaphatja meg, ha a pontszáma a kollégi-
umi  felvételi  eljárás  során  alkalmazott,  a  jelen  szabályzat  6.  számú  mellékletében 
részletezett  szociális  pontrendszert  alapul  véve  eléri  a  150  pontot.  Részletfizetési 
kedvezmény vagy halasztás a kollégiumból legkésőbb május 31-ig, ezen időpontnál 
korábban történő kiköltözés esetén a kollégiumból történő kiköltözés adminisztrá-
ciós folyamatának dátumáig bezáróan adható, kiköltözésig minden kollégiumi díj-
tartozást be kell fizetni. A kollégiumi díj kedvezményes befizetésének engedélyezé-
se esetén is a kollégiumi díj adott félévre (5 hónapra) eső összesített összegét legké-
sőbb a félév utolsó kollégiumi díj-fizetési határidejéig be kell fizetni. A mentesség 
biztosítása miatt kiesett kollégiumi díj-bevételt a 12.§ (6) a) pontjában meghatáro-
zott keret terhére a kar/kollégium számára biztosítani kell. 
 
23(4) 
Nem  adható  mentesség,  részletfizetési  kedvezmény  vagy  halasztott  fizetési 
lehetőség a Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése alapján a jelen szabályzatban meghatáro-
zott mulasztási és késedelmes teljesítési  díj megfizetése alól, továbbá a  közösségi 
célú tevékenységben való részvétel alapján. 
 
24,25(5)  A  fizetési  kötelezettség  teljesítése  tárgyában  hozott  döntésről  a  kérelem  be-
nyújtásától számított 10 napon belül határozatot kell hozni. A részletfizetési lehető-
séget  biztosító  határozatban  az  illetékes  testület  rögzíti  a  teljesítés  határidejét  és 
ütemezését, azzal a megkötéssel, hogy az első részletet legkésőbb az őszi félévben 
október 31-éig, a tavaszi félévben március 31-éig, bármilyen részletfizetési üteme-
zés  esetén  az  utolsó  részletet  legkésőbb  a  vizsgaidőszak  kezdete  előtt  négy  héttel 
kell megfizetni, valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határo-
zatban indokolni kell a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről. 
A hallgató az elutasító határozat kézhezvételétől, illetve a kihirdetésétől számított 15 
napon belül jogorvoslatot kérhet „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának 
                                                           
22 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
23 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től.  
24 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
25 Módosította a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 

 

 
és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzatban megha-
tározottak szerint. 
 
(6) 26,27  Az  illetékes  testületnek  a  fizetési  haladékot  biztosító  döntésről  a  kérelem  be-
nyújtásától számított 10 napon belül határozatot kell hoznia, amelyben közölni kell 
a hallgatóval a legkésőbbi fizetési határidőt, ami legkésőbb a vizsgaidőszak kezdete 
előtt négy héttel lehet, valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a 
határozatban indokolni kell a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehető-
ségről.  A  hallgató  az  elutasító  határozat  kézhezvételétől,  illetve  a  kihirdetésétől 
számított  15  napon  belül  jogorvoslatot  kérhet  „A  hallgatói  jogorvoslati  kérelmek 
benyújtásának  és  elbírálásának  eljárási  rendje  a  Debreceni  Egyetemen”  című  sza-
bályzatban meghatározottak szerint. 
 
(7) 28Amennyiben  a  hallgató  bármilyen  fizetési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget  az 
adott határidőig (ide értve a részletfizetésre és a halasztott fizetésre megállapított ha-
táridőket is), és fizetési kötelezettséget csak felszólítást követően teljesíti, tanulmá-
nyai  hátralévő  részében  fizetési  kedvezményben  nem  részesülhet,  több  karon 
és/vagy  képzésen  folytatott  tanulmányok  esetében  egyik  karon  és/vagy  képzésen, 
továbbá  a  kollégiumi  díj  vonatkozásában  sem.  Ezen  túlmenően,  ha  a  hallgató  egy 
adott  díjfizetési  kötelezettség  esetében  egy  alkalommal  már  fizetési  haladékban 
vagy részletfizetési kedvezményben  részesült, további kedvezményre az adott tétel 
esetében nem jogosult. 
 
(8) 29Az elektronikus tanulmányi rendszerben regisztrált, a költségtérítés/önköltség fize-
tésére irányuló diákhitel-kérelem esetén a halasztott fizetésre vonatkozó eljárásrend 
az irányadó, a halasztott fizetés határideje a diákhitel folyósításának időpontja. 
 
(9) 30A  dékán,  500.000  Ft  feletti  összegű  féléves  költségtérítés/önköltség  esetén,  külö-
nösen  indokolt,  speciális  egyedi  esetekben  a  hallgató  számára  kérelme  alapján,  az 
(5)-(6)  bekezdésben,  illetve  a  29.  §  (3)  bekezdésben  meghatározottaktól  eltérően, 
összevont  részletfizetési  lehetőséget,  illetve  fizetési  haladékot  engedélyezhet, 
amelyről értesíti a Kancelláriát. Amennyiben a hallgató a fizetési haladék időtartama 
alatt  passzív  félévet  vesz  igénybe  vagy  jogviszonyát  megszünteti,  az  egyetemen 
folytatott tanulmányairól szóló  hivatalos  igazolást (transcript) akkor kaphatja meg, 
ha az egyetemmel szemben fennálló minden korábbi és az adott félévre vonatkozó 
tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Több, azonos vagy különbö-
ző  karokon  folytatott  képzés  esetén  az  összes  fizetési  kötelezettség  teljesítéséig 
egyik képzésen sem kaphatja meg az említett igazolást. 
 
                                                           
26 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
27 Módosította a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
28 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
29 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
30 Beiktatta a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
 

 
10 
 
 
II. 
A HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI ÜGYEK-
BEN ELJÁRÓ TESTÜLETEK ÉS SZEMÉLYEK 
 
EGYETEMI KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
6. § 
 
(1) Az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: KFSZB) 
feladata: 
a)  a  20.  §-ban  említett  pénzbeli  szociális  ösztöndíjak  odaítélésével  összefüggő 
egyetemi szintű feladatok ellátása, 
b)  döntés a szociális ösztöndíj konkrét formáiról és azok odaítéléséről, 
c)  a kollégiumi bizottságok kollégiumi felvételi döntésének jóváhagyása, 
31d) 
d)  a 25. §-ban és a 34. §-ban említett miniszteri ösztöndíjak odaítélésével kapcsola-
tos egyetemi szintű feladatok ellátása, koordiánálása, 
e)  a Kari Hallgatói Juttatási Bizottságok (KHJB) munkájának koordinálása. 
 
32,33(2)  A KFSZB összetétele: 
a)  elnöke  az  EHÖK  szociális  és  kollégiumi  ügyekért  felelős  delegáltja,  akit  az 
EHÖK elnöke nevez ki, 
34b)  
társelnöke a hallgatói szociális ügyekben illetékes egyetemi vezető által az 
  EHÖK egyetértésével megbízott oktató,  
c)  tagjai 
ca)  az ETIK 1 fő munkatársa,  
cb)  a GF 1 fő munkatársa.  
cc)  az EHÖK kollégiumi bizottságának elnöke,  
cd)  a KHJB-k elnökei,  
ce)  az egyetemi kollégiumi igazgatóság 3 fő delegáltja,  
 
(3)  A KFSZB elnöke a bizottság véleményének meghallgatásával a bizottság technikai 
feladatainak koordinálására titkárt nevez ki. 
 
(4)  Az KFSZB maga alakítja ki ügyrendjét a vonatkozó szabályzatok figyelembe véte-
lével. 
 
(5)  Az KFSZB döntéseit a jelen szabályzat alapelvei és az illetékes testületek által elő-
készített javaslatok, valamint  a kollégiumi  felvételi és szociális  ösztöndíj pályázat 
eljárás során adott pontszámok, beszerzett adatok és igazolások alapján hozza. Pót-
lólagosan benyújtott dokumentumokat csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetek-
ben vehet figyelembe. 
                                                           
31 Hatályon kívül helyezte a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2008. december 18-tól. 
32 Módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
33 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
34 Módosította a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. december 18-tól. 

 
11 
 
 
35(6) 
A KFSZB működéséhez az adatok szolgáltatása az  ETIK feladata. A KFSZB 
által  kibocsátott  igénylőlapoknak,  tájékoztatóknak,  felhívásoknak  az  érintettek 
számára történő eljuttatásához, a KFSZB döntéseinek hirdetményben történő nyil-
vánosságra hozatalához, illetve az érintettek válaszlevélben történő értesítéséhez a 
tanulmányi osztályok szükség szerint segítséget nyújtanak. 
 
36(7) 
A KFSZB saját bevételként a kollégiumi, diákotthoni felvételre pályázók eljá-
rási  díjaival gazdálkodik. Saját bevételéből  személyi  kifizetéseket  is  teljesíthet,  és 
annak a tárgyévben fel nem használt maradványát a következő pénzügyi évre átvi-
heti. 
 
(8)  A KFSZB munkájának teljes körű felügyeletét az egyetem részéről a hallgatói szo-
ciális ügyekben illetékes egyetemi vezető, az EHÖK részéről az EHÖK elnöke látja 
el. Az EHÖK elnöke, illetve az általa kijelölt bizottság felügyeleti jogkörénél fogva 
jogosult az elbírált kérelmekbe betekinteni. A KFSZB szabályzatellenes működése 
esetén az EHÖK elnöke jogosult az EHÖK alapszabályában foglalt rendelkezések-
nek megfelelően eljárni. 
 
(9)  A  KFSZB  jogszabály-  és  szabályzatellenes  döntéseivel  szemben  a  hallgató  a  kéz-
hezvételtől, illetve a kihirdetéstől számított 15 napon belül jogorvoslatot kérhet „A 
hallgatói  jogorvoslati  kérelmek  benyújtásának  és  elbírálásának  eljárási  rendje  a 
Debreceni Egyetemen” című szabályzatban meghatározottak szerint. 
 
KARI HALLGATÓI JUTTATÁSI BIZOTTSÁG 
7. § 
 
(1)  A Kari Hallgatói Juttatási Bizottságok (a továbbiakban: KHJB) feladata a közremű-
ködés a kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj kérelmek beszedésében.  
 
(2)  A KHJB működésének részletes szabályait az EHÖK alapszabálya tartalmazza. 
 
37(3) 
Összetétele:  a  kar  nappali  tagozatos  hallgatói  létszámától  függően  az  EHÖK 
alapszabályában  foglaltak  szerint  5,  8  vagy  12  hallgató,  valamint  a  kar  oktatási 
dékánhelyettese és a tanulmányi osztály vezetője. Elnökét a kari HÖK elnöke, több 
kar  által  közösen  létrehozott  KHJB  esetén  az  érintett  kari  HÖK-ök  javaslatára  az 
EHÖK elnöke bízza meg, oktatói  társelnökét az oktató/dolgozó tagok közül  a kar 
dékánja nevezi ki. Hallgatói tagjait a kari HÖK mandátumával megegyező időre a 
kari HÖK választja. A KHJB munkájában tanácskozási joggal részt vehet a Dékáni 
Hivatal vezetője. A KHJB munkáját az ETIK segíti. 
 
38(4) 
A KHJB munkáját a KFSZB koordinálja, tevékenységének teljes körű felügye-
letét a kar részéről a kar vezetője, az egyetem részéről a hallgatói szociális ügyek-
ben illetékes egyetemi vezető, az EHÖK részéről az EHÖK elnöke látja el. A KHJB 
                                                           
35 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
36 Módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
37 Módosította a 22/2009. (XII:17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
38 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 

 
12 
 
szabályzatellenes működése esetén az EHÖK elnöke jogosult az EHÖK alapszabá-
lyában foglalt rendelkezéseknek megfelelően eljárni. 
 
(5)  A KHJB tagjai az KFSZB döntése alapján az EHÖK közreműködésével díjazásban 
részesülhetnek. 
 
KARI TANULMÁNYI BIZOTTSÁG 
8. § 
 
(1) A  Kari  Tanulmányi  Bizottság  (a  továbbiakban:  KTB)  feladata  a  hallgatók  részéről 
fizetendő díjak (a kollégiumi díjak kivételével) alóli kedvezmények és mentességek 
feltételeinek megállapítása és a kedvezmények, mentességek iránti kérelmek elbírá-
lása. A KTB évente tervezi és áttekinti a díjak bevételezését és felhasználását. 
 
(2) A  KTB  összetételére  és  működésére  vonatkozóan  a  Tanulmányi  és  Vizsgaszabály-
zatban foglaltak az irányadók. 
 
III. 
A HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ  
TÁMOGATÁSOK 
 
HALLGATÓI TÁMOGATÁSOK 
9. § 
 
39(1) 
A hallgatói támogatások egyetemi előirányzatát képezi:  
a)  állami  támogatás,  a  Nftv.  84.  §  (2)  bekezdésének  a)  pontjában  meghatározott 
hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatási keret terhére,  
b)  egyéb támogatás, a központi költségvetésen kívüli források (saját bevételek) felhaszná-
lásával. 
 
(2) Az  egyetemi  alapítványi  támogatások  fajtáit  és  feltételeit  az  adott  kuratórium  által 
jóváhagyott pályázati felhívás tartalmazza, amely megfelel az alapítvány működését 
meghatározó alapító okiratnak. A KTB és a KHJB felkérésre segítheti az alapítvá-
nyok munkáját. 
 
(3) 40,41A  hallgatók  anyagi  támogatására  felhasználható  keret  az  egyetemi  központi 
költségvetésben kerül meghatározásra és felhasználásra.  
 
A 12. § (4) bekezdés a) pontjában említett támogatások a központban, kari hatás-
körben kezelt, a karok hallgatóinak arányában és jogcím szerint kiszámított kerete-
ken kerülnek megnyitásra.  
 
 
 
 
                                                           
39 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
40 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
41 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
13 
 
Hallgatói jogosultság 
10. § 
 
42(1) 
A szabályzatban szereplő támogatás és fizetési kedvezmény egy része csak az 
államilag  támogatott,  valamint  a  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  képzésben  részt 
vevő hallgatónak adható. 
 
(2)  Az  államilag  támogatott  képzésben  részt  vevő  hallgatónak  minősül  az  államilag  fi-
nanszírozott  képzésre  felvett  hallgató  a  jelen  szabályzat  előírásai  szempontjából  az 
alábbiak szerint: 
a)  az  1997.  január  1.  előtt  hallgatói  jogviszonyt  létesített  személy  ezen  jogviszo-
nyának keretében a tanulmányainak befejezéséig; 
b)  az 1997/1998-as tanévben 1997. január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es 
tanévben  hallgatói  jogviszonyt  létesített  személy  ezen  jogviszonya  keretében  a 
tanulmányai befejezéséig, amennyiben 
ba) első oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (első alapképzés) 
vagy 
bb) a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon 
a szakon első egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy 
egyetemi végzettségre épülő első tanári szakképesítés megszerzésére irányu-
ló képzés keretében folytatja tanulmányait (első kiegészítő alapképzés); 
c)  a  2000/2001-es,  a  2001/2002-es  tanévben  hallgatói  jogviszonyt  létesített  sze-
mély ezen jogviszonya keretében 
ca) amennyiben  e  jogviszony  létesítése  előtt  még  nem  létesített  hallgatói  jogvi-
szonyt  és  első  alapképzésben  vesz  részt,  és  megkezdett  féléveinek  száma  a 
képzési  és  kimeneti  követelményekben  előírt  képzési  idő  féléveinek  számát 
nem haladja meg, vagy 
cb) amennyiben  tanulmányai  megkezdésekor  egyszakos  tanári  oklevéllel  már 
rendelkezett,  és  a  második  egyszakos  tanári  végzettség  megszerzését  ered-
ményező  képzésben  vesz  részt,  továbbá  megkezdett  féléveinek  száma  nem 
haladja meg a képzési és kimeneti követelményekben előírt képzési idő fél-
éveinek számát, vagy 
cc) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat,  amelynek képzési  és kime-
neti  követelményei  bemeneti  követelményként  előírják,  hogy  a  hallgatónak 
felsőoktatási  oklevéllel  kell  rendelkeznie,  továbbá  megkezdett  féléveinek 
száma nem haladja meg a képzési és kimeneti követelményekben előírt képzé-
si idő féléveinek számát, vagy 
cd) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül; 
d)  a  2002/2003-as,  2003/2004-es,  2004/2005-ös,  2005/2006-os  tanévben  hallgatói 
jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben 
da) e jogviszonya létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első 
alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg 
a képzési és kimeneti követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát 
legalább  8  féléves  képzés  esetén  hárommal,  egyébként  kettővel  megnövelt 
értéket, vagy 
                                                           
42 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 

 
14 
 
db) e  jogviszony  létesítése  előtt  hallgatói  jogviszonyt  létesített,  de  felvételi  eljárás 
keretében e  jogviszony  megszüntetésével együtt új jogviszonyt  hozott  létre  és 
első  alapképzésben  vesz  részt,  továbbá  összes  megkezdett  féléveinek  száma 
nem  haladja  meg  a  képzési  és  kimeneti  követelményekben  előírt  képzési  idő 
féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettő-
vel megnövelt értéket, vagy 
dc) tanulmányai  megkezdésekor  államilag  finanszírozott  egyszakos  közismereti 
tanári  vagy  hittanár-nevelő  képzésben  vesz  részt,  és  a  második  egyszakos 
közismereti  tanári  végzettség  megszerzését  eredményező  képzésben  vesz 
részt,  továbbá  megkezdett  féléveinek  száma  nem  haladja  meg  a  képzési  és 
kimeneti követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 
féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy 
dd) olyan szakon folytat tanulmányokat,  amelynek  képzési és kimeneti követel-
ményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási 
oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem ha-
ladja meg a képzési és kimeneti követelményekben előírt képzési idő féléve-
inek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel 
megnövelt értéket, vagy 
de) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül; 
e)  bármely  szakon  költségtérítéses  képzésből  a  kar  döntése  alapján,  a  karnál  már 
meglevő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzé-
si idejéből még hátralevő időtartamban; 
f)  2006. március 1-je előtt felsőoktatási szakképzés keretében tanulmányokat kez-
dett hallgató a felsőoktatási szakképzés képzési idejét kettővel meghaladó számú 
félévig. 
 
(3)  Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/2001-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek 
hallgatói jogviszonyt  és  államilag  finanszírozott képzésben kezdték meg  tanulmá-
nyaikat, de már nem számítanak államilag támogatott hallgatóknak, amennyiben a 
megkezdett  képzés  legfeljebb  8  féléves  volt,  a  megkezdett  képzésben  további  két 
féléven keresztül, egyéb esetekben további három féléven keresztül költségtérítési 
díj nem szedhető. 
 
43(4) A 2006. szeptember 1-je és 2012. augusztus 31-e között hallgatói jogviszonyt léte-
sítő személy 12 féléven át minősül államilag támogatott képzésben részt vevőnek, 
beleértve a felsőoktatási szakképzést is. A 2012. szeptember 1-jétől hallgatói jogvi-
szonyt  létesítő  személy  –  felsőoktatási  szakképzésben,  alapképzésben  és  mester-
képzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányo-
kat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). 
 
44(5)  A  támogatási  időbe  be  kell  számítani  a  megkezdett  államilag  támogatott,  illetve 
magyar állami (rész)ösztöndíjas félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a 
hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. 
 
(6)  A támogatási idő 
a)  a fogyatékossággal élő hallgató esetében négy félévvel, 
                                                           
43 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
44 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 

 
15 
 
b)  az  egységes,  osztatlan  képzésben  részt  vevők  esetében,  amennyiben  a  képzési 
követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet, legfeljebb két fél-
évvel, 
c)  a részidős képzésben és a távoktatás esetében legfeljebb négy félévvel, 
d)  45a 2016. szeptember 1. előtt megkezdett  doktori képzésben részt vevő hallgató 
esetében legfeljebb további hat félévvel 
meghosszabbítható. 
 
46(7)  A  2012.  szeptember  1-je  előtt  hallgatói  jogviszonyt  létesítő  személy  esetében  az 
államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szer-
zett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag tá-
mogatott  képzésben  valamely  képzési  ciklusban  záróvizsgát  tett,  ugyanabban  a 
képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelke-
zést alkalmazni kell a felsőoktatási szakképzés tekintetében is. A 2012. szeptember 
1-jétől  hallgatói  jogviszonyt  létesítő  személy  esetében  a  magyar  állami 
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatás-
ban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklus-
ban  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  képzésben  tanulmányokat  folytat,  ugyanazon 
képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatá-
si  időből  félévente  a  párhuzamosan  folytatott  állami  (rész)ösztöndíjjal  támogatott 
képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 
 
47(8) 
Ha a hallgató kimerítette – a (2)-(6) bekezdésekben meghatározottak szerint – a 
rendelkezésére  álló  támogatási  időt,  csak  költségtérítéses,  illetve  önköltséges  kép-
zési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. 
 
48(9) 
Azon  hallgató  esetében,  aki  tanulmányait  2006.  szeptember  1-je  előtt  kezdte 
meg,  illetve  aki  a  hagyományos  egyetemi  szintű  vagy  főiskolai  szintű  alapképzé-
sekről  a  bolognai  típusú  alapképzésekre  (BSc,  BA)  kíván  átvételt  nyerni,  illetve 
2006. szeptember 1-jét követően belső szakváltással nyert átvételt, a hallgatói jog-
viszony folyamatosnak tekintendő a felvételkor érvényes feltételek figyelembe vé-
tele  mellett  azzal,  hogy  tanulmányait  a  választott  új  szak  követelményei  szerint 
folytathatja. Az ilyen hallgató számára érvényes államilag támogatott félévek szá-
mát a (2)-(3), illetve az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján kell meg-
állapítani. 
 
11. § 
 
(1) Az egyes hallgatói juttatásokra az egyes képzési formákban részt vevő hallgatók az 
alábbiak szerint jogosultak: 
a)  tanulmányi ösztöndíj és alaptámogatás jogcímeken az államilag támogatott teljes 
idejű  alapképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben,  mesterképzésben,  felsőok-
tatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. 
                                                           
45 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
46 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
47 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
48 Beiktatta a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. december 18-tól. 

 
16 
 
b)  nemzeti felsőoktatási ösztöndíj jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osz-
tatlan  képzésben,  mesterképzésben,  felsőoktatási szakképzésben  részt  vevő  hallgató 
részesülhet támogatásban. 
c)  a szakmai, tudományos, sport és közéleti ösztöndíj jogcímen a teljes idejű alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szak-
képzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatás-
ban. 
d)  a doktorandusz ösztöndíj jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes idejű 
doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.  
e)  a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja jogcímen az államilag támogatott teljes 
idejű  alapképzésben,  egységes,  osztatlan  és  mesterképzésben,  illetve  a  részta-
nulmányokat folytató hallgató részesülhet. 
f)  49a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj jogcímeken a szociális juttatásra 
jogosult hallgató részesülhet támogatásban. 
50g) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része jog-
címen a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támo-
gatásban. 
51h) szakmai  gyakorlati  ösztöndíj  jogcímen  az  államilag  támogatott  teljes  idekű 
alapképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben,  mesterképzésben  részt  vevő 
hallgató részesülhet támogatásban. 
 
(2) A hallgató a szociális alapú és a doktorandusz ösztöndíj támogatási jogcímeken egy-
idejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hall-
gató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, ab-
ban  a  felsőoktatási  intézményben  részesülhet  ezekben  a  támogatásokban,  amellyel 
elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. 
 
(3) A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon  nem  hitéleti,  másik  szakon  hitoktató  (katekéta),  illetve  hittanár  (hittanár-
nevelő) – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény ré-
széről kaphat juttatást. 
 
(4) A  hallgató  nemzeti  felsőoktatási  ösztöndíjban  egy  intézményben  részesülhet. 
Amennyiben  több  intézmény  tesz  javaslatot  ugyanazon  személy  elismerésére,  a 
hallgató abban az intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amely-
lyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. 
 
52(5) 
Amennyiben a hallgató párhuzamos jogviszony keretében több karon is állami-
lag támogatott képzésben folytat tanulmányokat, a tanulmányi ösztöndíj kivételével 
annak a karnak a juttatási kerete terhére részesülhet támogatásban, amelyen tanul-
mányait korábban kezdte meg. Amennyiben a hallgató tanulmányait több karon is 
azonos  időben  kezdte  meg,  a  tanulmányai  megkezdésekor  írásban  köteles  nyilat-
kozni arról, hogy a képzés időtartama alatt mely karon kívánja – a tanulmányi ösz-
                                                           
49 Módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
50 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
51 Beiktatta a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
52 Módosította a 17/2010. (VI.24.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. szeptember 1-től. 

 
17 
 
töndíj  kivételével  - a juttatásokat  igénybe venni. Amennyiben  a hallgató párhuza-
mos jogviszony keretében több karon is államilag támogatott képzésben folytat ta-
nulmányokat, minden olyan kar juttatási kerete terhére részesülhet tanulmányi ösz-
töndíjban,  amelyen  aktív  hallgatói  jogviszonnyal  rendelkezik,  és  a  karon  elért  ta-
nulmányi teljesítménye alapján megfelel a tanulmányi ösztöndíj 13. §-ban megálla-
pított feltételeinek. 
 
53(6) 
A jelen szabályzatban meghatározott teljesítmény vagy szociális alapú ösztön-
díjra jogosult hallgatót e juttatás – az (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt ösztön-
díjat ide nem értve – legfeljebb a 10. § szerinti támogatási idővel azonos időtartam-
ban illeti meg. 
 
 
AZ INTÉZMÉNYI HALLGATÓI ELŐIRÁNYZAT JOGCÍMEI ÉS  
FELOSZTÁSA 
12. § 
 
54,55(1)  A hallgató részére szociális, illetve teljesítmény alapú támogatás a felsőoktatási 
intézménynek a Nftv. 84. § (2) bekezdésének a) pontja szerint nyújtott költségvetési 
támogatásának terhére nyújtható. Az egyetem, illetve a kar, valamint a HÖK saját 
bevétele és egyéb bevételi forrásai terhére pályázati úton egyéb ösztöndíjat adomá-
nyozhat. 
 
(562) 
 
57,58(2) A hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források az alábbi jogcímeken hasz-
nálhatók fel: 
a)  teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére 
aa) tanulmányi ösztöndíj, 
ab) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, 
ac) intézményi szakmai, tudományos, sport és közéleti ösztöndíj, 
b)  szociális alapú ösztöndíj kifizetésére 
ba) rendszeres szociális ösztöndíj, 
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, 
bc) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, 
bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, 
be) alaptámogatás, 
bf) 59szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, 
c)  doktorandusz ösztöndíjra, 
                                                           
53 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
54 Kiegészítette a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
55 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
56 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2010. november 12-től. 
57 Számozását módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
58 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
59 Beiktatta a 22/2009. (XII:17.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2010. január 1-től. 

 
18 
 
d)  60egyéb, a jelen szabályzatban meghatározott ösztöndíj valamint a magyar állami 
(rész)ösztöndíjas képzésben részt vevők, különösen a hátrányos helyzetű hallga-
tók, sportolók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak kifizetésére, 
e)  61az intézményi működési költségek finanszírozására 
ea)  a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és 
a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogya-
tékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, 
eb)  a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, 
ec)  kollégium fenntartása, működtetése, 
ed)  kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás, 
ee)  a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok működésének támogatása, 
ef) 
a hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása. 
 
62(3) 
63a)  A  hallgatói  előirányzat  részét  képező  hallgatói  normatíva  keretösszegéből  a 
(4) bekezdésben meghatározott felosztást megelőzően, az egyetemi központi 
költségvetésben  az  EHÖK  hatáskörében  kezelt  elkülönített  keretek  kerülnek 
létrehozásra a HÖK által vállalt egyetemi hallgatói célú feladatok, ezen belül 
különösen  a (2) bekezdés ac)  bb), be), d), eb),  ee) pontjaiban meghatározott 
jogcímek  céljaira.  A  (2)  bekezdés  ee)  pontjában  meghatározott  jogcímen  az 
EHÖK által a kari HÖK-ök célfeladatainak ellátására elkülönített támogatást 
az EHÖK által meghatározott gazdálkodási keretekre kell utalni. 
 
b) 
Az elkülönített keretek összegét úgy kell megállapítani, hogy a hallgatói elő-
irányzat  részét  képező  hallgatói  normatíva  egyetemre  érkező  teljes  keretösz-
szegéből a (2) bekezdés ba), bb), be), bf) pontjaiban meghatározott támogatási 
formákra  együttesen  fordított  összeg  feleljen  meg  a  felsőoktatási  hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendeletben  a  szociális  alapú  ösztöndíjra  fordítható  arány  mértéké-
nek. 
 
64,65,66(4) A hallgatói előirányzat részét képező hallgatói normatíva – a (3) bekezdésben 
meghatározott feladatokra létrehozott elkülönített keretek összegének levonását kö-
vetően - az alább részletezett arányban kerül szétosztásra, felhasználásra: 
67a) kari hatáskörben kerül felhasználásra, a karok között a beiratkozott, támogatás-
ra jogosult hallgatók létszámának megfelelően kerül felosztásra: 
68,69,70aa)  tanulmányi  ösztöndíj:  58  %  (teljesítmény  szerinti  automatikus  elosz-
tás,) 
                                                           
60 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
61 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
62 Beiktatta a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
63 Módosította a 14/2014. (XII.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. január 1-től. 
64 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
65 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
66 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos  2013. június 28-tól. 
67 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
68 Módosította a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. január 1-től. 
69 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
70 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
19 
 
ab)  kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj: 3 % (pályázati elosztás) 
71ac)  terepgyakorlati támogatás: 4,5 % (kari szabályozással) 
ad)  mesterképzési szakmai ösztöndíj: 1 % (pályázati elosztás) 
72ae)  szakmai gyakorlati ösztöndíj: 3 % (pályázati elosztás) 
73b) egyetemi központi hatáskörben kerül felhasználásra, egyetemi szinten egységes el-
vek szerint kerül felosztásra: 
74ba)  kiemelt művészeti, rektori és sportösztöndíj: 1,5 % (pályázati elosztás) 
bb)  közéleti ösztöndíj (egyetemi közéleti hallgatói munkavégzés): 3 % (pályáza-
ti, illetve teljesítmény szerinti elosztás, egyetemi és kari HÖK) 
75,76bc)  pénzbeli  szociális  ösztöndíj:  22  %  (pályázati  elosztás,  KFSZB,  egy 
közös gazdálkodási keret) 
bd)  az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat támogatása: 2 % 
77be)  kiemelt  tehetséggondozási  ösztöndíj:  1,5  %  (pályázati  elosztás,  Rektori 
Hivatal) 
78bf)  tehetséggondozási program támogatása: 0,5 % 
 
(5)  A hallgatói előirányzat részét képező, tankönyv- és jegyzettámogatásra, valamint sport- 
és  kulturális  tevékenységre  fordítható  keretösszeg  az  alább  részletezett  arányban  kerül 
felhasználásra: 
a)  egyetemi központi hatáskörben kerül felhasználásra, egyetemi szinten egységes 
elvek szerint kerül felosztásra: 
79aa) 
pénzbeli  szociális  ösztöndíj:  56  %  (pályázati  elosztás,  KFSZB,  egy 
közös gazdálkodási keret) 
ab)  sporttevékenység támogatása: 10 % 
ac)  kulturális tevékenység támogatása: 10 % 
80b) a karok hatáskörében kerül felhasználásra, a karok között az egyes karokra be-
iratkozott,  támogatásra  jogosult  hallgatók  létszámának  megfelelően  kerül  fel-
osztásra: 
ba)  tankönyv-  és  jegyzet-előállítás, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a 
felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fo-
gyatékossággal  élő  hallgatók  tanulmányait  segítő  eszközök  beszerzésére: 
24 % 
 
81(6) 
A  hallgatói  előirányzat  részét  képező,  lakhatási  támogatásra  fordítható  keret-
összeg   az alább részletezett arányban kerül felhasználásra: 
a)  pénzbeli  szociális  ösztöndíj:  30  %  (pályázati  elosztás,  KFSZB,  egy  közös  gaz-
dálkodási keret) 
                                                           
71 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
72 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
73 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
74 Módosította a 21/2012. (II.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. február 10-től. 
75 Módosította a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. január 1-től. 
76 Módosította a 21/2012. (II.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. február 10-től. 
77 Beiktatta a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. január 1-től. 
78 Beiktatta a 21/2012. (II.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. február 10-től. 
79 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
80 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
81 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
20 
 
b) kollégiumi, diákotthoni férőhely bérlése, kollégiumi felújítás: 70 % (felhasználá-
sa az EHÖK egyetértésével), amelyből kollégiumi, diákotthoni férőhelyek bérlé-
se (a PPP Kollégiumokbérleti díjának kiegészítése, valamint az egyetem által bé-
relt külső kollégiumi férőhelyek bérleti díja), illetve felújítás történhet. A keret 
egyetemi központi hatáskörben, egy közös gazdálkodási kereten, központi utal-
ványozási joggal kerül felhasználásra, egyetemi  szinten egységes elvek szerint, 
az érintett férőhelyeken lakó hallgatók létszáma alapján kerül kiszámításra.  
 
82,83(7)  A (2) bekezdés ab) pontja szerint kell felhasználni a nemzeti felsőoktatási ösz-
töndíj e szabályzat hatálya alá tartozó hallgatók  után biztosított intézményi össze-
gét. 
 
84,85(8)  A  (2)  bekezdés  ec)  pontja  szerint  kell  felhasználni  a  kollégiumi  támogatás  in-
tézményi összegét. 
 
(9)  A  (2)  bekezdés  a)-d)  pontjai  szerinti  jogcímeken  a  támogatás  kizárólag  pénzbeli 
támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére. 
 
(10) A képzési és kimeneti követelményekben foglalt nyelvi követelmények teljesítésé-
nek elősegítése céljából a karok a nyelvvizsga-előkészítő intenzív nyelvi kurzus té-
rítési  díját,  illetőleg  a  sikeres  nyelvvizsga  térítési  díját  részben  (a  lehetőségektől 
függően) visszatéríthetik, amennyiben a kurzus elvégzését követően, de legkésőbb 
az  abszolutórium  megszerzésének  naptári  évében  a  hallgató  sikeres  nyelvvizsgát 
tett. A visszatérítés a (4) bekezdés ac) pontjában meghatározott keretek terhére tör-
ténhet.  
 
86(11)  87,88,89A  (4)-(6)  bekezdésekben  említett  jogcímeken  megmaradt  keretek  az 
EHÖK kezelésében használhatók fel. A kereteket külföldi és belföldi szakmai utak, 
programok  támogatására,  a  hallgatók  számára  adományozott,  a  (2)  bekezdés  d) 
pontjában  meghatározott  ösztöndíjra,  illetve  (4)  bekezdés  bb)  és  bd)  pontjában 
meghatározott támogatásra kell fordítani az EHÖK által megjelölt gazdálkodási ke-
reteken.  A  külföldi  és  belföldi  szakmai  utakra  és  programokra  fordítható  összeg 
felhasználásáról, illetve annak módjáról az EHÖK elnöksége dönt. 
 
90,91,92(12) A Debreceni Egyetem tehetséggondozási programjának finanszírozásában az 
EHÖK hallgatói előirányzat részét képező hallgatói normatíva terhére részt vállal. 
A támogatás mértéke a (4) bekezdés bf) pontjában meghatározott összeg. 
 
                                                           
82 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
83 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
84 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
85 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
86 Módosította a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. január 1-től. 
87 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 3.-tól. 
88 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
89 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
90 Beiktatta a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. január 1-től. 
91 Módosította a 21/2012. (II.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. február 10-től. 
92 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 

 
21 
 
93(13)  Az EHÖK az általa kezelt keretek terhére pályázatot hirdethet a végzős hallgatók szá-
mára  a  tanulmányaik  befejezésével  összefüggő  többletkiadások  támogatására.  Az  EHÖK 
döntése alapján egyszeri alkalommal folyósítható ösztöndíjban a hallgatók az egyéb hallga-
tói juttatásokra vonatkozó jogosultságuktól függetlenül részesülhetnek. 
 
94(14) Az  éves  költségvetésben  meghatározott  hallgatói  előirányzatokhoz  tartozó  keretek 
kiszámítása a hallgatói létszámjelentés alapján történik meg. Az egyes keretek fel-
használásról  a  GF  havi  rendszerességgel  értesíti  az  adott  egységeket,  valamint  az 
EHÖK-öt. 
 
95,96,97,98,99,100,101(15) (15) Az egyes jogcímek szerinti ösztöndíjak betöltését az elektro-
nikus  tanulmányi  rendszerbe  és  a  kifizetési  listák  készítését  az  alábbiakban  felsorolt 
szervezeti egységek végzik:  
a) a (2) bekezdés c) pontjában felsorolt jogcímek esetében a HKSZK,  
b) a (4) bekezdés aa)-ae) pontjában felsorolt jogcímek esetében a HKSZK,  
c)  a  (2)  bekezdés  ab),  bc)  bd)  pontjában,  valamint  a  (4)  bekezdés  aa)-ae),  ba)  és  be) 
pontjában felsorolt jogcímek esetében a HKSZK,  
d) a (4) bekezdés bc) pontjában, az (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdés a) pont-
jában  felsorolt  jogcímek  esetében  az  ösztöndíjak  betöltését  az  elektronikus  tanul-
mányi rendszerbe a KFSZB végzi, a kifizetési listát a HKSZK készíti.  
e) a (4) bekezdés bb) pontjában felsorolt jogcímek esetében az EHÖK által leadott lista 
alapján a HKSZK. 
 
102(16)  A juttatásokat a kifizetési listát készítő egység vezetője és az adott keret felelő-
se által történt engedélyeztetés után az ETIK számfejti és továbbítja a GIRO-n ke-
resztül történő átutalásra a költségvetési és pénzügyi főosztálynak. A hiányos, visz-
szaküldött kiutalásokat pótolni kell. A keretek felhasználását a munkaszámok fele-
lősei az egységes gazdálkodási rendszerből követik. 
 
103,104105(17) Nem költségvetési forrásból az oktatási egység vezetőjének kezdeménye-
zése  alapján  a  hallgató  részére  ösztöndíj-támogatás,  kiegészítés  adható.  A  juttatás 
GF  általi kötelezettségbe vételét  követően  a betöltését  az elektronikus  tanulmányi 
rendszerbe és a kifizetési listák készítését a HKSZK végi, számfejtését a GF hajtja 
végre. 
 
                                                           
93 Beiktatta a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
94 Számozását módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
95 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2010. január 1-től. 
96 Számozását módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
97 Módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
98 Módosította a 21/2012. (II.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. február 10-től. 
99 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. február 1-től. 
100 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
101 Módosította a 41/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
102 Beiktatta a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
103 Számozását módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
104 Számozását módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
105 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
22 
 
106,107,108(18) A  hallgatók  részére  kifizetett  ösztöndíjak  jogcímei  és  mértéke,  illetve  a 
kollégiumi  felvételi  adatok  személyes  adatnak  minősülnek.  A  hallgatók  számára 
megítélt  vagy  kifizetett  ösztöndíjakkal,  illetve  a  kollégiumi  felvételi  eredménnyel 
kapcsolatos adatok bizalmas kezeléséért az adatokat kezelő egyetemi dolgozók, il-
letve a kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj eljárásban részt vevő hallgatók az 
egyetemi  adatkezelés,  adatvédelmi  és  adatbiztonsági  szabályzat  rendelkezéseinek 
megfelelően a munkáltatói jogkörbe, illetve az egyetemi fegyelmi szabályzat hatá-
lya alá tartozó fegyelmi eljárás terhe mellett felelősek.  
 
109,110,111(19) A hallgatók részére kifizetett ösztöndíjak jogcímeivel és mértékével kap-
csolatos, illetve a kollégiumi felvételi adatokat kezelő kari adminisztrátorok kizáró-
lag az általuk kezelt kar(ok) hallgatóinak adataihoz rendelkezhetnek hozzáféréssel 
az elektronikus tanulmányi rendszerben. 
 
112,113,114(20) A hallgató részére kizárólag a neki megítélt vagy kifizetett ösztöndíjakról, 
illetve a saját kollégiumi felvételi eredményéről adható információ. Amennyiben  a 
hallgató számára megítélt vagy kifizetett ösztöndíjakról, illetve kollégiumi felvételi 
eredményéről a hallgató hozzátartozója, illetve más személy kér információt, ren-
delkeznie kell az érintett hallgató és két tanú által aláírt szabályszerű írásos megha-
talmazással, amelyet be kell mutatnia az információt szolgáltató személynek. 
 
115(21)  A 12. § (4) bekezdés ab)-ae) pontjában meghatározott ösztöndíjak keretössze-
gei  szükség  esetén  egymás  között  átcsoportosíthatók  a  KTB  döntése  alapján  az 
EHÖK egyetértésével. 
 
116(22)  Amennyiben  a  hallgató  számára  bármilyen  típusú  ösztöndíjtétel  tévesen  vagy 
téves összegben kerül kifizetésre, az a Ptk. szerinti jogalap nélküli gazdagodásnak 
minősül,  ezért  a  hallgató  arról  haladéktalanul  értesíteni  köteles  az  ösztöndíjat  az 
elektronikus tanulmányi rendszerbe a (15) bekezdés szerint betöltő szervezeti egy-
séget. A hallgató számára tévesen kiutalt ösztöndíj összegét az azt betöltő szerve-
zeti  egység  a  tanulmányi  rendszerben  visszafizetési  kötelezettségként,  legfeljebb 
10 napos befizetési határidővel kiírja, és a hallgatónak azt a kiírt határidőig a ta-
nulmányi rendszeren keresztül be kell fizetnie. A tévesen kiutalt ösztöndíj vissza-
fizetési tételét az illetékes szervezeti egység abban az esetben is köteles kiírni, ha 
arról  az érintett hallgató nem  értesítette. A visszafizetendő ösztöndíj  a kiírt költ-
ségtérítéssel/önköltséggel, illetve térítési díjakkal azonos, az egyetemmel szemben 
fennálló  tartozásnak  minősül,  befizetésére  és  behajtására,  a  befizetés  elmaradása 
                                                           
106 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
107 Számozását módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
108 Számozását módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
109 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
110 Számozását módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
111 Számozását módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
112 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
113 Számozását módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től.  
114 Számozását módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
115 Beiktatta a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
116 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 

 
23 
 
esetén  követendő  eljárásra  a  térítési  díjakkal  azonos,  a  26.  §-ban  megállapított 
rendelkezések az irányadók. 
 
A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 
13. § 
 
(1) 117A  12.  §  (4)  bekezdés  aa)  pontjában  meghatározott  keretből  kizárólag  rendszeres 
tanulmányi  ösztöndíj  jogcímen  folyósítható  juttatás,  kivéve  a  (13)  bekezdésben 
meghatározott eseteket. Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók az előző félévi tanulmá-
nyi eredményük alapján jogosultak külön pályázat nélkül. 
 
(2) Az  egyetemre  első  alkalommal  beiratkozott  hallgató  a  beiratkozását  követő  első 
tanulmányi időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.  
 
(3) 118A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának 
meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi köte-
lezettség alapján elért eredmények összemérhetők és az így megállapított ösztöndí-
jak azonos mértékűek legyenek. A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséhez az egymással 
összehasonlítható hallgatói csoportokat (évfolyam, szak, szakirány stb.) a karok ál-
lapítják  meg.  Az  így  létrejött  csoportokon  belül a  tanulmányi  ösztöndíj  azonos  ta-
nulmányi  eredmény  (teljesítmény)  elérése  esetén  azonos  mértékben  jár.  Amennyi-
ben az egyes csoportok kialakításának alapja az évfolyam, egy évfolyamhoz tarto-
zónak  az  adott  képzésben  ugyanannyi  félévet  eltöltött  hallgatókat  kell  tekinteni, 
függetlenül  attól,  hogy  támogatott/állami  ösztöndíjas  vagy  költségtéríté-
ses/önköltséges félévről van szó. 
 
(4) Korábban  más  felsőoktatási  intézményben,  illetve  egyetemen  belüli  karon,  szakon 
tanulmányokat folytató hallgató, amennyiben teljesíti az átvevő kar által a tanulmá-
nyi  és  vizsgaszabályzatban  meghatározott  feltételeket,  az  előzőleg  megszerzett  ta-
nulmányi eredménye alapján a jelen szakaszban leírt módon részesülhet tanulmányi 
ösztöndíjban. 
 
(5) 119,120A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félév-
ben legalább 18 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint 
teljesítették a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban 
szereplő  feltételeket.  Külföldi  felsőoktatási  intézményben  teljesített  félév  esetén  a 
tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele az adott intézményben összesen 15 
kredit  teljesítése.  Kivételes  esetekben  bizonyos  szakok  adott  félévei  esetén  a  sza-
bályzat ettől eltérő értékeket is előírhat. 
Azokban a félévekben, amikor az adott besorolási csoportban az előző félévi ajánlott 
mintatanterv szerint 18, ezen belül 15 szakmai kreditnél kevesebb vehető fel, a hall-
gatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben az ajánlott 
mintatanterv szerint haladtak. 
 
                                                           
117 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
118 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
119 Módosította a 41/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
120 Módosította a 19/A/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. július 1-től. 

 
24 
 
 
(6) A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. Azon hallgatóknál, 
akik  a fenti követelményeknek megfeleltek, az  ösztöndíjindex a teljesített kreditek 
és a hozzájuk  tartozó (legalább kettes)  érdemjegyek szorzatainak összege osztva a 
vállalt kreditszámmal: 
 
 
 kredit * érdemjegy (>1) 
ösztöndíjindex = 
vállalt kredit 
 
Azon hallgatóknál, akik a fenti követelményeknek nem tesznek eleget, az ösztöndíj-
index értéke 0 (nulla). 
 
(7) 121 
 
(8) 122 
 
123(9) 
A tanulmányi ösztöndíjat a beiratkozott hallgatók az alábbiak szerint kapják: 
a)  A hallgatói egyéni  tanulmányi  teljesítményeket  a féléves ösztöndíjindexek/átlagok 
szerint évfolyamonként/szakonként/szakirányonként a legmagasabb ösztöndíjindex-
től/átlagtól  kezdve  csökkenő  sorrendbe  kell  rendezni,  a  kar  oktatási 
dékánhelyettesének döntése alapján, a kari HÖK egyetértésével. 
b)  A  tanulmányi  ösztöndíj  alapjául  szolgáló  csoportképzést  (évfolyamonkén-
ti/szakonkénti/  szakirányonkénti)  jelen  szabályzat  kari  mellékleteiben  kell  szabá-
lyozni. 
c)  A rendezett  –  csökkenő  –  sorrend szerint 65 % fölött  4 kategóriát  kell képezni.  A 
négy kategóriába a féléveik száma alapján, a g) pontban meghatározottak szerint és 
a (2) bekezdésben említett kivétellel ösztöndíjra jogosult hallgatók legjobb teljesít-
ményű 35 %-át kell besorolni. Az így képzett sávokba eső hallgatók aránya és az 
egyes sávokban érvényes tanulmányi ösztöndíjaknak az adott félévben rendelkezés-
re  álló  kerettől  függően  legmagasabb  összege  csökkenő  teljesítmény  szerinti  sor-
rendben, a hallgatók között felosztható keretösszeg figyelembe vételével: 
I.  sáv:  a  hallgatók  5  %-a,  a  rendelkezésre  álló  keret  24  %-a,  legfeljebb  29000 
Ft/hó/fő 
II.  sáv:  a  hallgatók  10  %-a,  a  rendelkezésre  álló  keret  34  %-a,  legfeljebb  21000 
Ft/hó/fő 
III.  sáv:  a  hallgatók  10  %-a,  a  rendelkezésre  álló  keret  22  %-a,  legfeljebb  14000 
Ft/hó/fő 
IV.  sáv:  a  hallgatók  10  %-a,  a  rendelkezésre  álló  keret  17  %-a,  legfeljebb  10000 
Ft/hó/fő 
Azonos tanulmányi ösztöndíjindex/átlag esetén az egyes sávokba tartozó hallgatók 
száma ± 1 %-kal módosítható a 35 %-os létszámkereten belül. 
d)  A rendezett – csökkenő – sorrend szerint a 0-65 %-os sávhoz tartozó teljesítményre 
tanulmányi ösztöndíj nem adható. Ettől eltérni csak a sávhatáron azonos ösztöndíj-
indexszel  rendelkező  hallgatók  esetében  lehet,  a  kar  oktatási  dékánhelyettesének 
döntése alapján. 
                                                           
121 Hatályon kívül helyezte a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2017. június 23-tól. 
122 Hatályon kívül helyezte a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2017. június 23-tól. 
123 Módosította a 41/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 

 
25 
 
e)  Támogatott  szakpár  esetén  a  szakonként  külön-külön  számított  ösztöndíjértékek 
átlagát kell folyósítani. 
f)  Amennyiben  azonos  tanulmányi  ösztöndíjindexszel/átlaggal  több  hallgató  rendel-
kezik, mint az egy sávba sorolhatók száma, akkor az érintett hallgatókra jutó tanul-
mányi ösztöndíjkeret átlaga ezen hallgatók ösztöndíjértéke. Ez alól kivételt képez a 
legalacsonyabb tanulmányi ösztöndíjra jogosító sáv alsó határa. A legalacsonyabb 
tanulmányi ösztöndíjra jogosító sáv és az alsó 0-65 %-os sáv határán azonos ösz-
töndíjindexszel rendelkező hallgatók tanulmányi ösztöndíjának mértékéről a kar ok-
tatási  dékánhelyettese  dönt  az  érintett  hallgatók  számától  és  a  rendelkezésre  álló 
ösztöndíjkerettől függően. 
g)  Az intézményi tanulmányi ösztöndíj jogcímen rendelkezésre álló keret függvényé-
ben az oktatási rektorhelyettes az EHÖK egyetértésével határoz arról, hogy az ösz-
töndíjban részesíthető hallgatók számának a c) pontban leírt képlet szerinti megha-
tározásakor a teljes kari finanszírozott hallgatói létszámot, vagy az ösztöndíjra való 
jogosultsághoz szükséges, az (5) bekezdésben említett szakmai krediteket megszer-
zett hallgatók számát veszi alapul. 
h)  Az adott félévben a c) pontban említett rendelkezésre álló keret 3 %-a a (13) bekez-
dés szerinti egyszeri kifizetésekre kerül elkülönítésre. 
i) 
Az adott félévben egy hónapra rendelkezésre álló keret meghatározása: 
- a tavaszi félévben az egyetemi költségvetésben tanulmányi ösztöndíj céljára meg-
határozott  összegből  a  január  havi  tényleges  kifizetés  levonása  után  megmaradó 
összeg egykilenced része; 
- az őszi félévben az egyetemi költségvetésben tanulmányi ösztöndíj céljára megha-
tározott összegből  a január-augusztus  havi tényleges kifizetés levonása  után meg-
maradó összeg egynegyed része. 
 
(10) A  külföldön  teljesített  és  elfogadott  félévet  követően  tanulmányi  ösztöndíj  jár  a 
hallgatónak elsősorban a külföldön nyújtott, tanulmányi ösztöndíjra jogosító tanul-
mányi teljesítménye alapján, vagy a Debreceni Egyetemen elvégzett utolsó félévi tel-
jesítménye alapján. 
 
(11) A  nemzeti  felsőoktatási  ösztöndíjat  elnyert  hallgatók  az  ösztöndíjindexük-
nek/átlaguknak megfelelő tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek. 
 
(12) 124A  félévre  (5  hónapra)  fizetendő  tanulmányi  ösztöndíjhoz  a  tanulmányi  átla-
got/ösztöndíjindexet a HKSZK számolja, ellenőrzi, elektronikus formában rögzíti, s 
közös egyetemi nyilvántartásban vezeti. A számításokat szeptember, illetve február 
végéig kell elvégezni. A hallgatók sorrendbe állítása, az adott évfolyamra a sávok és 
a  kategóriák  kialakítása  után  a  hatályos  ösztöndíjtáblázatot  a  honlapon  közzé  kell 
tenni  úgy,  hogy  abból  évfolyamonként/szakonként/szakirányonként  a  hallgatók 
számára egyértelműen megállapítható legyen, mely ösztöndíjindexhez mekkora ösz-
szegű tanulmányi ösztöndíj tartozik. 
 
125,126(13) Egyszeri tanulmányi ösztöndíj jogcímen kizárólag az alábbi esetekben folyó-
sítható juttatás: 
                                                           
124 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
125 Beiktatta a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2010. január 1-től. 
126 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
26 
 
a)  rendszeres tanulmányi ösztöndíj tévesen megállapított összegének korrekciója, 
b) hallgatók számára adományozott egyetemi, illetve kari kitüntetéssel járó egyszeri 
ösztöndíj-kiegészítés. 
 
127,128(14) A 12. § (4) bekezdés aa) pontja szerinti keretösszegből szükség esetén össze-
sen legfeljebb 3 % átcsoportosítható a HKSZK döntése alapján az EHÖK egyetér-
tésével a 12. § (4) bekezdés bc) pontjában meghatározott ösztöndíj keretösszegére. 
 
 
129Mesterképzési szakmai ösztöndíj 
13/A. § 
 
(1)  A  12.  §  (4)  bekezdés  ad)  pontja  szerinti  keretösszegből  a  mesterképzés  első  évfo-
lyam első félévére beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag 
támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók szakmai ösztöndíjban része-
sülhetnek. 
 
(2)  Az  (1)  bekezdésben  megnevezett  ösztöndíjban  a  karokon  a  kar  mesterképzés  első 
évfolyam első félévére beiratkozott hallgatóinak legfeljebb 50 %-a részesülhet. 
 
(3) A (1) bekezdésben megnevezett ösztöndíj a hallgató által a KTB-hez benyújtott pá-
lyázat alapján egyszeri alkalommal folyósítható juttatás. Az ösztöndíjra azon hall-
gatók pályázhatnak, akik a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett kredittel 
rendelkeznek,  a  mesterképzésre  felvételi  jogalapot  jelentő  előző  képzés  során  leg-
alább 3,00 összesített korrigált kreditindexet értek el, továbbá az alapképzési okle-
velük legalább jó minősítésű. 
 
(4)  A  pályázatokat  a  KTB  bírálja  el.  Az  elbírálás  során  első  helyen  az  alapképzésben 
nyújtott  teljesítményt  (összesített  korrigált  kreditindex),  második  helyen  az  alap-
képzési oklevél minősítését, harmadik helyen a mesterképzés első félévében felvett 
kreditek számát kell figyelembe venni. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha 
a hallgató több nyelvvizsgával rendelkezik. 
 
(5)  Az  (1)  bekezdésben  megnevezett  ösztöndíj  mértéke  legalább  15000,  legfeljebb 
30000 Ft. 
 
(6) Az ösztöndíj odaítélésének, illetve esetleges visszavonásának eljárási rendjét a karok 
e szabályzat mellékletét képező kiegészítő rendelkezéseikben határozzák meg. 
 
130(7)  
 
 
 
                                                           
127 Beiktatta a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
128 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
129 Beiktatta a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
130 Hatályon kívül helyezte a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2011. június 24-től. 

 
27 
 
DOKTORANDUSZ ÖSZTÖNDÍJ 
14. § 
 
(1) Az  államilag  támogatott  teljes  idejű  képzésben  részt  vevő  doktorandusz  hallgató 
doktorandusz ösztöndíjának éves összege a költségvetési törvényben e célra megál-
lapított  normatíva  éves  összege,  megnövelve  az  államilag  támogatott  teljes  idejű 
képzésben  részt  vevő  doktorandusz  hallgatókra  jutó  tankönyv-,  jegyzettámogatási, 
sport- és kulturális normatíva 56%-ával. 
 
(2) A  bejelentkezett  doktoranduszok  számára  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  éves 
összeg egy tizenketted részét kell havonta kifizetni. 
 
(3) 131Az egyetem a doktoranduszok, doktorjelöltek, predoktorok, posztdoktorok részé-
re pályázati úton, tudományos teljesítményük alapján kiegészítő doktorandusz ösz-
töndíjat,  illetőleg  intézményi  kiválósági  doktorandusz  ösztöndíjat  folyósíthat.  Az 
ösztöndíjban azok részesülhetnek, akik az aktuális ösztöndíj kiírásban meghatározott 
feltételeknek  megfelelnek.  A  pályázat  kiírásáról,  az  ösztöndíj  mértékéről,  időtarta-
máról és forrásáról a Rektori Vezetés dönt. 
 
132Szakmai gyakorlati ösztöndíj 
14/A. § 
 
(1)  A  12.  §  (4)  bekezdés  ae)  pontja  szerinti  keretösszegből  folyósítható  szakmai  gya-
korlati  ösztöndíj  a  képzési  és  kimeneti  követelményben  meghatározott  legfeljebb 
féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, a kar döntése alapján a kari 
HÖK egyetértésével a KHJB-hez vagy a KTB-hez benyújtott pályázat alapján, leg-
feljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. 
 
133(2) 
A  szakmai  gyakorlati  ösztöndíjban  az  a  hallgató  részesülhet,  aki  a  szakmai 
gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti,  és e helyen nem részesül 
kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó 
lakóhely közötti távolság legalább 1 km. 
 
(3)  Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, mértékét, az odaítélés, az esetleges visszavo-
nás eljárási rendjét a karok e szabályzat mellékletét képező kiegészítő rendelkezése-
ikben határozzák meg. 
 
(4)  A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 
10%-át nem haladhatja meg. 
 
134(5) 
 
 
                                                           
131 Beiktatta a 12/2016. (X. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. október 28-tól. 
132 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
133 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
134 Hatályon kívül helyezte a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2011. június 24-től. 

 
28 
 
135NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 
15. § 
 
(1)  Az felsőoktatási ügyekért felelős miniszter által egy tanévre adományozott nemzeti fel-
sőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot kar által előírt feltételeknek 
megfelelően a karhoz kell benyújtani. A pályázati felhívást a pályázati határidőt 30 nap-
pal megelőzően – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt – a karokon a hely-
ben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
(2) 136Pályázhatnak  azok  a  hallgatók,  akik  a  kar  által  előírt  feltételeknek  megfelelnek, 
szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, 
demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak. 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásának időpontjában teljes idejű 
képzésben való részvétel. 
 
(3) 137A pályázat lebonyolítása a mindenkor hatályos jogszabálynak, illetve pályázati ki-
írásnak  megfelelően  történik.  A  végleges  kari  rangsort  a  kari  HÖK  véleményének 
meghallgatásával  a  Kari Tanács határozza meg  és továbbítja a szenátusnak, amely 
minden év augusztus 1-ig tesz javaslatot a felsőoktatási ügyekért felelős miniszter-
nek  a  nemzeti  felsőoktatási  ösztöndíj  adományozására.  A  szenátus  a  javaslatát  a 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, mes-
terképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi 
meg. 
 
(4) 138,139,140Nemzeti  felsőoktatási  ösztöndíjban  az  egyetem/kar  államilag  támogatott 
állami ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben 
részt vevő hallgatóinak 0,8 %-a, de karonként legalább egy fő részesülhet. Az ösz-
töndíjban az az alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő 
hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre 
bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett a két utolsó aktív félévében azon 
a szakon/keresztfélévben végző hallgatók esetében szakokon, amelynek eredményei 
alapján a pályázatát benyújtotta. A DETEP kredit legfeljebb két kredit értékig szá-
mítható be a pályázati feltételként teljesítendő minimum 55 kreditbe. 
 
(5) Amennyiben  a  nemzeti  felsőoktatási  ösztöndíjra  pályázott,  de  elutasított  hallgató 
esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató az (1) és 
(2) bekezdésben foglaltak alapján érdemes a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és az 
intézményi felterjesztésben a (4) bekezdésben meghatározott feltételek és az intéz-
ményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán 
nem kapta meg, az felsőoktatási ügyekért felelős miniszter jogosult a hallgató részé-
re nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató 
                                                           
135 A köztársasági ösztöndíj elnevezést a szabályzat teljes szövegében nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra 
módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
136 Módosította a 20/A/2019. (VI. 20.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. június 21-től. 
137 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
138 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
139 Módosította a 20/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. április 28-tól. 
140 Módosította a 20/A/2019. (VI. 20.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. június 21-től. 

 
29 
 
nem vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározása-
kor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevéte-
lei terhére köteles kifizetni. 
 
(6) 141Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szüne-
tel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. 
 
(7) 142  Az  adott  tanévre  elnyert  nemzeti  felsőoktatási  ösztöndíj  csak  az  adott  tanévben 
folyósítható. 
 
 
143,144KIEMELT SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ 
16. § 
 
145,146(1) A  12.  §  (4)  bekezdés  ab)  pontja  szerinti  keretösszegből  a  tantervi  követelmé-
nyeken  túlmenő  kiemelkedő  szakmai,  illetve  tudományos  teljesítmény  alapján 
nyújtható  rendszeres,  illetve  egyszeri  ösztöndíj  odaítélésének  feltételeit,  mértékét, 
az odaítélés, az esetleges visszavonás eljárási rendjét a karok e szabályzat mellékle-
tét képező kiegészítő rendelkezéseikben határozzák meg.  
 
147,148(2)Az (1) bekezdésben megnevezett ösztöndíjban a karokon a kar hallgatóinak legfel-
jebb 10 %-a részesülhet. 
 
149(3)Az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíj rendszeres formája a hallgató által a 
kar  döntése  alapján  a  kari  HÖK  egyetértésével  a  KHJB-hez  vagy  a  KTB-hez  be-
nyújtott pályázat alapján egy tanulmányi félévre nyújtható és pályázat alapján meg-
ismételhető. 
 
150(4)A 12. § (4) bekezdés ab) pontja szerinti keretösszegből egyszeri ösztöndíj az aláb-
bi jogcímeken állapítható meg: 
a) demonstrátori feladatok ellátása, 
b) OTDK vagy helyi TDK versenyeken elért 1-3. helyezés, 
c) egyéb országos szakmai, tudományos versenyen elért 1-3. helyezés, 
d) szakmai, tudományos konferencián való előadás, elért tudományos eredmények 
bemutatása. 
 
151(5) Az egyszeri kiemelt szakmai, tudományos ösztöndíj legmagasabb összege 50000 
Ft. 
                                                           
141 Módosította a 20/A/2019. (VI. 20.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. június 21-től. 
142 Beiktatta a 20/A/2019. (VI. 20.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. június 21-től. 
143 Módosította a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. december 18-tól.  
144 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
145 Módosította a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. december 18-tól. 
146 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
147 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
148 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
149 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
150 Beiktatta a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
151 Beiktatta a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 

 
30 
 
 
(6)  Köztársasági  és  kiemelt  tanulmányi  ösztöndíj  együttesen  ugyanabban  a  tanévben 
nem nyerhető el. 
 
(7)  Az ösztöndíjat nyert hallgatók névsorát nyilvánosságra kell hozni. 
 
152KIEMELT TEHETSÉGGONDOZÁSI ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ 
16/A. § 
 
153(1) 
A  12.  §  (4)  bekezdés  bb)  pontja  alapján,  pályázati  úton  folyósítható  közéleti 
ösztöndíjakról jelen szabályzat 1. számú melléklete rendelkezik. A közéleti ösztön-
díj keretösszege az egyetem költségvetésében a központi kiadások között elkülöní-
tetten kerül tervezésre.  Az EHÖK, illetve a kari HÖK-ök  javaslatára odaítélt ösz-
töndíj  számfejtését  és  kiutalását  az  EHÖK-től  érkező,  hivatalosan  aláírt  átutalási 
megbízás alapján az ETIK és a GF végzi. 
 
154(2)A 12. § (4) bekezdés be) pontja szerinti keretösszegből a Debreceni egyetem tehet-
séggondozási programjában részt vevő hallgatók részesülhetnek a tehetséggondozá-
si program szabályzatában foglaltaknak megfelelően. 
 
 
MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ 
17. § 
 
(1) 155A Debreceni Egyetem az első alapképzésben, első mesterképzésben, első osztat-
lan egységes képzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőokta-
tási  szakképzésben  nappali  tagozaton  tanulmányokat  folytató  magyar  állampolgár-
ságú, valamint  a külföldi  állampolgárságú hallgatói számára művészeti ösztöndíjat 
alapít. 
 
(2) Az ösztöndíjban – tanulmányaik során legfeljebb három alkalommal  – azok a hall-
gatók részesülhetnek, akik a lentiekben meghatározott tanulmányi követelményeken 
túl rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen kulturális éle-
tében,  illetve  művészeti  tevékenységük,  eredményük  kivételes  színvonalat  mutat, 
eredményesen  vesznek  részt  hazai  és/vagy  nemzetközi  versenyeken,  rendezvénye-
ken. 
 
(3) Az  ösztöndíjra  azok  a  hallgatók  pályázhatnak,  akiknek  az  előző  félévi  tanulmányi 
eredményük (ösztöndíjindexük) az adott karon a tanulmányi ösztöndíjra jogosító al-
só határ felett van. Ha a pályázó a Zeneművészeti Kar hallgatója, további tanulmá-
nyi követelmény, hogy főtárgya előző félévi érdemjegye jeles legyen. 
 
(4) Az  ösztöndíj  egy  tanulmányi  félévre  (szeptember  1-től  január  31-ig;  február  1-től 
június 30-ig) szól. 
                                                           
152 Beiktatta a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 
153 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
154 Beiktatta a 11 2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. január 1-től. 
155 Módosította a 21/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 

 
31 
 
 
(5) Az ösztöndíj fedezete a 12. § (4) bekezdés ba) pontja szerinti keretösszeg. Azt, hogy 
ezen keret milyen arányban kerül felhasználásra a kulturális, a sport, illetve a rektori 
ösztöndíjra,  a  beérkezett  pályázatok  függvényében  a  rektor  az  EHÖK  elnökének 
egyetértésével  határozza  meg.  Az  ösztöndíjak  kifizetése  központi  utalványozással 
történik. 
 
(6) Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a 
félév kezdetekor azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje legalább 10 nap, és a 
pályázatokról való  döntést  minden félév második hónap végéig  meg kell  hozni. A 
pályázat formai követelményét, és a pályázathoz csatolandó igazolásokat, mellékle-
teket a pályázati kiírásban kell meghatározni azzal, hogy mindenképpen mellékelni 
kell  egy  olyan  személy/szakember  ajánlását,  aki  az  adott  művészi,  kulturális  tevé-
kenység megítélésében kompetenciával bír. Nem szükséges ilyen ajánlás csatolása, 
ha a pályázó hazai vagy nemzetközi kulturális, művészeti versenyen 1, 2, 3. helye-
zést ért el. Ebben az esetben az erről szóló igazolást kell csatolni. A pályázati kiírást 
az egyetem internetes honlapján kell közzétenni, és meg kell küldeni valamennyi kar 
és a hallgatói önkormányzat vezetőjének. 
 
(7) A  hiányos  adatokat  tartalmazó,  vagy  nem  minden  igazolással,  melléklettel  benyúj-
tott pályázat érvénytelen. 
 
(8) 156Az  ösztöndíjra  a  pályázatot  a  rektornak  címezve  a  HKSZK-nak  kell  benyújtani, 
ahol a pályázatokat formai szempontból megvizsgálják, és az érvényes pályázatokat 
a benyújtási határidő leteltét követő 15 napon belül a döntéshozó szervhez, illetve az 
érvényes pályázatokról készült összesítést – a keret meghatározása céljából – a rek-
torhoz és az EHÖK elnökéhez továbbítják. 
 
(9) 157A  művészeti  ösztöndíjban  részesülők  személyéről  és  az  ösztöndíj  összegéről  a 
rendelkezésre álló keret ismeretében a Művészeti és Közművelődési Bizottság dönt. 
Az  egy  havia  ösztöndíj  összege  nem  haladhatja  meg  a  tanulmányi  ösztöndíjnak  a 
Szabályzat 13. § (9) bekezdése c) pontjában rögzített legmagasabb havi összegét. 
 
158(10)   
 
159(11)  Amennyiben  az  ösztöndíjat  elnyert  hallgató  jogviszonya  úgy  változik  meg, 
hogy az ösztöndíjra már nem jogosult, illetve a hallgatói jogviszonya szünetel vagy 
megszűnik, vagy az ösztöndíja alapjául szolgáló tevékenységét az ösztöndíj folyósí-
tásának időtartama alatt megszünteti, a változás tényéről és indokairól, azok esetle-
ges bizonyítékairól 8 napon belül köteles a döntést hozó bizottságok elnökeit értesí-
teni.  A  bejelentéssel  kapcsolatban  szükség  esetén  a  bizottságok  a  hallgatót  meg-
hallgatják, és döntenek az ösztöndíj továbbfolyósításáról vagy megvonásáról. 
 
 
                                                           
156 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
157 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
158 Hatályon kívül helyezte a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2011. április 1-től. 
159 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 

 
32 
 
 
 
 
 
REKTORI ÖSZTÖNDÍJ 
18. § 
 
(1) 160A Debreceni Egyetem rektora az első alapképzésben, első kiegészítő alapképzés-
ben,  első  szakirányú  továbbképzésben,  valamint  első  akkreditált  iskolai  rendszerű 
felsőoktatási  szakképzésben  nappali  tagozaton  tanulmányokat  folytató  magyar  ál-
lampolgárságú, valamint a külföldi állampolgárságú államilag támogatott képzésben 
résztvevő hallgatói számára rektori ösztöndíjat alapít. 
 
(2) Az ösztöndíjban – tanulmányaik során legfeljebb három alkalommal  – azok a hall-
gatók  részesülhetnek,  akik  a  pályázat  benyújtását  megelőző  tanulmányi  félévben 
legalább 4,0 tanulmányi eredményt (ösztöndíjindexet) értek el, és a Debreceni Egye-
tem  érdekében  olyan  kiváló  tevékenységet  fejtenek/fejtettek  ki,  amely  növe-
li/növelte az Egyetem hírnevét, tekintélyét. Az ösztöndíj más ösztöndíjjal együtt is 
elnyerhető. 
 
(3) Az  ösztöndíj  egy  tanulmányi  félévre  (szeptember  1-től  január  31-ig,  február  1-től 
június 30-ig) szól. 
 
(4) Az ösztöndíj fedezete a 12. § (4) bekezdés ba) pontja szerinti keretösszeg. Azt, hogy 
ezen keret milyen arányban kerül felhasználásra a művészeti, a sport-, illetve a rek-
tori ösztöndíjra, a beérkezett pályázatok függvényében a rektor az EHÖK elnökének 
egyetértésével  határozza  meg.  Az  ösztöndíjak  kifizetése  központi  utalványozással 
történik. 
 
(5) Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a 
félév kezdetekor azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje legalább 10 nap, és a 
pályázatokról való  döntést  minden félév második hónap végéig meg kell  hozni. A 
pályázat részletes feltételeit, formai követelményét, és a pályázathoz csatolandó iga-
zolásokat, mellékleteket a pályázati kiírásban kell meghatározni. A pályázati kiírást 
az  egyetem  internetes  honlapján  kell  közzétenni,  és  meg  kell  küldeni  valamennyi 
kar, és a hallgatói önkormányzat vezetőjének. 
 
(6) A  hiányos  adatokat  tartalmazó,  vagy  nem  minden  igazolással,  melléklettel  benyúj-
tott pályázat érvénytelen. 
 
(7) 161Az  ösztöndíjra  a  pályázatot  a  rektornak  címezve  a  HKSZK-nak  kell  benyújtani, 
ahol a pályázatokat formai szempontból megvizsgálják, és az érvényes pályázatokat 
a benyújtási határidő leteltét követő 15 napon belül a rektorhoz, illetve az érvényes 
pályázatokról készült összesítést – a keret meghatározása céljából – az EHÖK elnö-
kéhez továbbítják. 
 
                                                           
160 Módosította a 21/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 
161 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 

 
33 
 
(8) Az ösztöndíjban részesülők személyéről és  az ösztöndíj  összegéről a rendelkezésre 
álló keret ismeretében a rektor által felkért ad hoc bizottság javaslata alapján a rek-
tor dönt. 
 
(9) Az  ösztöndíjat  elnyert  hallgatóval  az  egyetem  szerződést  köt,  melyben  az  egyetem 
az ösztöndíj havonta, átutalással történő fizetését, a hallgató pedig az ösztöndíj el-
nyerésének  alapjául  szolgáló  tevékenysége  további,  az  ösztöndíj  folyósítása  alatti 
rendszeres  végzését  vállalja.  Amennyiben  az  ösztöndíj  elnyerése  alapjául  egy  ko-
rábbi  kimagasló  teljesítmény  szolgál,  a  hallgatónak  újabb  vállalási  kötelezettsége 
nincs. 
 
(10) Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató jogviszonya úgy változik meg, hogy az 
ösztöndíjra már nem jogosult, illetve a hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszű-
nik, vagy az ösztöndíja alapjául szolgáló tevékenységét az ösztöndíj-szerződés idő-
tartama alatt abbahagyja, a változás tényéről és indokairól, azok esetleges bizonyíté-
kairól 8 napon belül köteles a rektort értesíteni. A bejelentéssel kapcsolatban szük-
ség esetén a rektor a hallgatót meghallgatja, és dönt az ösztöndíj továbbfolyósításá-
ról vagy megvonásáról. 
 
SPORTÖSZTÖNDÍJ 
18/A. § 
 
(1) 162A Debreceni Egyetem az első alapképzésben, első mesterképzésben, első osztat-
lan egységes képzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőokta-
tási  szakképzésben  nappali  tagozaton  tanulmányokat  folytató  magyar  állampolgár-
ságú,  valamint  a  külföldi  állampolgárságú  hallgatói  számára  a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kategóriákban sportösztöndíjat alapít. 
 
163,164(2) Az  ösztöndíjban  azok  a  hallgatók  részesülhetnek,  akik  az  aktuális  ösztöndíj 
kiírásban meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállal-
nak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen sportéletében, illetve sportteljesítményük 
kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és nemzetközi ver-
senyeken.  A  pályázat  elbírálásánál  előnyt  élveznek  a  DEAC  sportolói,  valamint  a 
debreceni klubokban sportolók. 
 
165(3) 
Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik 
a)  „élsportolói  szinten”  azon  olimpiai  spotágakban  versenyzők,  akik  sportáguk 
legmagasabb osztályában szerepelnek, (kosárlabda: NBI/A; röplabda: Extra liga; 
kézilabda: NBI; labdarúgás: NBI; atlétika: válogatott; tenisz: NBI; asztalitenisz: 
NBI; jégkorong: NBI; cselgáncs: OBI; sakk: NBI, tollaslabda: NBI; futsal: NBI 
stb.) illetve egyéni sportág esetében világversenyeken, vagy korosztályos válo-
gatottban versenyeznek, vagy az adott sportág Országos Bajnokságán 1-3 helye-
zést értek el; 
                                                           
162 Módosította a 21/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 
163 Módosította a 30/2011. (X.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. október 7-től. 
164 Módosította a 12/2016. (X. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. október 28-tól. 
165 Módosította a 30/2011. (X.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. október 7-től. 

 
34 
 
b)  „egyetemi minőségi sport szintjén” azon olimpiai sportágakban versenyzők, akik 
első-,  de  nem  a  legmagasabb  osztályban  és  másodosztályban  (területi,  megyei, 
városi bajnokságban, MEFOB) versenyeznek, illetve egyéni sportág versenyzői, 
akik  az  adott  sportág  országos  bajnokságának  4.  vagy  egyéb  helyezettjei  és 
egyetemi, városi, megyei klubban korosztályos válogatottak, 
c)  166  
 
(4)  Az  ösztöndíj  egy  tanulmányi  félévre  (szeptember  1-től  január  31-ig,  február  1-től 
június 30-ig) szól. 
 
(5)  Az  ösztöndíj  fedezete  a  12.  §  (4)  bekezdés  ba)  pontja  szerinti  keretösszeg.  Azt, 
hogy ezen keret milyen arányban kerül felhasználásra a művészeti, a sport-, illetve 
a rektori ösztöndíjra, a beérkezett pályázatok függvényében a rektor az EHÖK el-
nökének egyetértésével  határozza meg. Az  ösztöndíjak kifizetése központi utalvá-
nyozással történik. 
 
(6)  Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a 
félév kezdetekor azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje legalább 10 nap, és a 
pályázatokról való döntést minden félév második hónap végéig meg kell hozni. A 
pályázat formai követelményét és a pályázathoz csatolandó igazolásokat, mellékle-
teket a pályázati kiírásban kell meghatározni. A pályázati kiírást az egyetem inter-
netes honlapján kell közzétenni, és meg kell küldeni valamennyi kar és a hallgatói 
önkormányzat vezetőjének. 
 
(7)  A hiányos adatokat tartalmazó, vagy nem minden igazolással, melléklettel benyúj-
tott pályázat érvénytelen. 
 
167(8) A pályázatot  a  Hallgatói Kapcsolatok  Igazgatóságára kell benyújtani,  ahol a pá-
lyázatokat  formai  szempontból  megvizsgálják,  és  az  érvényes  pályázatokat  hala-
déktalanul a döntéshozó szervhez, illetve az érvényes pályázatokról készült összesí-
tést a – keret meghatározása céljából – a rektorhoz és az EHÖK elnökéhez továbbít-
ják. 
 
168(9) Az ösztöndíjban részesülők személyéről és az ösztöndíj összegéről az  általa fel-
kért  szakmai  bizottság  javaslatának  figyelembe  vételével  és  a  rendelkezésre  álló 
pénzügyi  keret  ismeretében  a  Hallgatói  Kapcsolatok  és  Szolgáltatások  Központja 
(HKSZK) az EHÖK egyetértésével dönt. Az egy havi ösztöndíj összege nem halad-
hatja meg a tanulmányi ösztöndíjnak a Szabályzat 13. § (9) bekezdése c) pontjában 
rögzített legmagasabb havi összegét. 
 
169(10)   
 
170,171(11) 
Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató jogviszonya úgy változik meg, 
hogy az ösztöndíjra már nem jogosult, illetve a hallgatói jogviszonya szünetel vagy 
                                                           
166 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
167 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
168 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
169 Hatályon kívül helyezte a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2011. április 1-től. 

 
35 
 
megszűnt, vagy az ösztöndíja alapjául szolgáló tevékenységét az ösztöndíj- folyósí-
tásának időtartama alatt megszünteti, a változás tényéről és indokairól, azok esetle-
ges bizonyítékairól 8 napon belül köteles a döntést hozót értesíteni. A bejelentéssel 
kapcsolatban szükség esetén a bizottság a hallgatót meghallgatja, és dönt az ösztön-
díj  továbbfolyósításáról  vagy  megvonásáról.  Amennyiben  az  ösztöndíjat  elnyert 
hallgató nem vesz részt MEFOB versenyen, valamint más, egyetemek közötti ver-
senyeken, illetve nem látogatja rendszeresen az edzéseket, az ösztöndíj azonnali ha-
tállyal visszavonható. 
 
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELBŐL ADOMÁNYOZOTT ÖSZTÖNDÍJ 
17218/B § 
 
(1) A Debreceni Egyetem hallgatói részére, a jogszabály szerinti intézményi saját 
bevételből ösztöndíj adományozható.  
 
(2) Az (1) pont szerinti ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, adott célra, vagy adott 
időszakra, vagy egyszeri juttatásként.  
 
(3) A pályázati feltételek a következők: 
a) A pályázóknak a mindenkor aktuális pályázati kiírásban leírtak szerint kell 
eljárniuk, valamint az abban foglalt dokumentumokat benyújtaniuk (pl.: 
önéletrajz, motivációs levél, karrierterv, bizonyítvány másolatok, oklevél 
másolatok, valamint minden egyéb olyan dokumentum, amit a pályázó a 
pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart). 
b) A nyertes pályázóval a Debreceni Egyetem ösztöndíjszerződést köt. 
c) Amennyiben a pályázatot elnyert hallgató jogviszonya bármely okból 
megszűnik, az ösztöndíjra való jogosultsága is megszűnik. 
d) Az ösztöndíj kifizetése a hallgató által megadott bankszámlára történik a 
hallgatóval kötött ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint. 
e) A további feltételeket (pályázati beadási határidő, az elbírálás szempontjai 
stb.) a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza. 
 
A BT ROC KFT. ÁLTAL ALAPÍTOTT ÖSZTÖNDÍJ 
17318/C. § 
 
ALAPTÁMOGATÁS 
19. § 
 
(1) Az  első  alkalommal  államilag  támogatott  teljes  idejű  felsőoktatási  szakképzésben, 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy 
az  első  bejelentkezése  alkalmával  –  kérelemre  –  a  hallgatói  normatíva  50%-ának 
megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató  a 20. § (6)-(7) 
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 
 
                                                                                                                                                                          
170 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
171 Módosította a 30/2011. (X.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. október 7-től. 
172 Beiktatta a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. november 6-ától. 
173 Beiktatta a 20/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. április 28-tól. 

 
36 
 
(2) Az  első  alkalommal  államilag  támogatott  teljes  idejű  mesterképzésben  hallgatói 
jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hall-
gatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben 
a hallgató a 20. § (6)-(7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 
 
(3)  Az  alaptámogatás  keretösszegét  az  egyetemi  központi  költségvetésben  a  12.  §  (3) 
bekezdésében  meghatározottak  szerint  kell  megtervezni.  Az  alaptámogatásra  for-
dítható keretösszeg nem lehet alacsonyabb, mint a tárgyévet megelőző három évben 
alaptámogatásra kifizetett ösztöndíjösszeg számtani átlaga. 
 
PÉNZBELI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 
20. § 
 
(1) A pénzbeli szociális ösztöndíj formái:  
a)  rendszeres szociális ösztöndíj, 
b)  rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj, 
c)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része.  
(2) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni 
a)  174a  hallgató  lakcíme  szerinti  ingatlanban  életvitelszerűen  együttlakó,  ott  beje-
lentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, 
b)  a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költsé-
gét, 
c)  175amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a társadalombiztosítás ellátása-
ira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szó-
ló 1997. évi  LXXX. tv.   (a továbbiakban: Tbj.). szerinti közös háztartásban él, 
ennek költségeit, 
d)  a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök 
beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi 
segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, 
e)  a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi ál-
lapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, 
f)  a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele 
együtt eltartott gyermekek számára, 
g)  az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. 
 
(3)  A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó há-
rom hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figye-
lembe  venni.  A  hallgató  kérésére  a  bizonyított  jövőbeni  jövedelemváltozást  is  figye-
lembe kell venni. 
 
(4) Pénzbeli  szociális  ösztöndíjban  a  valóban  rászoruló  hallgatók  részesülhetnek  a 
KFSZB  döntése  alapján.  Ezért  az  ösztöndíj  csak  egyéni,  részletes  indoklást  tartal-
mazó pályázat alapján ítélhető meg, az egységesen kidolgozott, a 6. számú mellék-
letben részletezett szempontrendszer alapján. 
 
                                                           
174 Módosította a 21/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 
175 Módosította a 21/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 

 
37 
 
(5) Az  (1)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  ösztöndíjban  nem  részesülő  hallgató 
számára  az  (1)  bekezdés  a)  pontjában  megnevezett  rendszeres  szociális  ösztöndíj 
legalacsonyabb összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói 
normatíva 5 %-a. 
 
(6) 176A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, 
mint  az  éves  hallgatói  normatíva  20%-a,  amennyiben  a  hallgató  szociális  helyzete 
alapján  rendszeres  szociális  ösztöndíjra  jogosult  –  eléri  a  6.  számú  mellékletben 
meghatározott szociális pontrendszer alapján intézményi szinten megállapított pont-
határt - és 
a)  fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 
b)  halmozottan hátrányos helyzetű, 
c)  családfenntartó, vagy 
d)  nagycsaládos, vagy 
e)  árva. 
 
(7) 177A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, 
mint  az  éves  hallgatói  normatíva  10%-a,  amennyiben  a  hallgató  szociális  helyzete 
alapján  rendszeres  szociális  ösztöndíjra  jogosult  –  eléri  a  6.  számú  mellékletben 
meghatározott szociális pontrendszer alapján intézményi szinten megállapított pont-
határt - és 
a)  hátrányos helyzetű, vagy 
b)  gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 
c)  félárva. 
 
(8) A  rendszeres  szociális  ösztöndíj  havi  összegének  mértéke  nem  lehet  alacsonyabb, 
mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a 34. § szerinti kül-
földi hallgatók miniszteri ösztöndíjában részesül. 
 
(9) A lakhatási feltételek támogatására a rendszeres szociális  ösztöndíj keretében kerül 
sor. A képzés székhelyén állandó lakóhellyel nem rendelkező hallgatók a lakhatási 
feltételek  támogatására  differenciáltan  rendszeres  szociális  ösztöndíjban  részesül-
hetnek,  melynek  havi  összege  az  (5)  bekezdésben  meghatározott  legalacsonyabb 
összegű rendszeres szociális ösztöndíj egy- és kétszerese között lehet. 
 
(10) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendszeres szociális ösztöndíj összegét 
a 6. számú mellékletben részletezett szociális pontrendszert alapul véve differenciál-
tan kell megállapítani. 
 
(11) Az Erasmus ösztöndíjjal külföldön részképzésben részt vevő hallgatók, lakóhelyüktől 
függetlenül, ösztöndíjuk időtartama alatt a KFSZB döntése alapján rendszeres szociális 
ösztöndíjban részesülhetnek, melynek havi összege a KFSZB döntése alapján legfeljebb 
az (5) bekezdésben meghatározott legalacsonyabb összegű rendszeres szociális ösztön-
díj kétszerese. 
 
                                                           
176 Módosította a 21/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 
177 Módosította a 21/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 

 
38 
 
(12) A rendszeres szociális ösztöndíj kérelem a kollégiumi felvételi kérelemmel azonos, 
a 23. § (8) bekezdésében meghatározott űrlapon adható be. A kérelmek leadásának 
határideje  megegyezik  a  kollégiumi  felvételi  kérőlapok  leadásának  határidejével. 
Ezen kérelmek elbírálása egy tanévre szól, de a jogosultak körét félévente kell meg-
állapítani. 
 
(13) Amennyiben a hallgató késve adja le kérőlapját, vagy a kérőlap leadását elmulaszt-
ja, a következő tanév első félévére rendszeres szociális ösztöndíjban nem részesül-
het. Ezeknek a hallgatóknak a második félév elején lehetőséget kell adni pótpályázat 
benyújtására. A pályázat elbírálása során ez esetben is ugyanazon időszakra vonat-
kozó adatokat kell figyelembe venni, mint a teljes tanévre benyújtott pályázatok ese-
tében. A pótpályázat egy félévre szól, ez alapján csak a második félévre folyósítható 
rendszeres szociális ösztöndíj. 
 
178(14)  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj az alábbi eljárási rendben 
adandó: 
a)  A Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati és intézményi részével kapcsolatos 
adatokat is a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (HKSZK) tartja 
nyilván az oktatási, illetve a közigazgatási ügyekért felelős miniszter által kije-
lölt szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelő szervezet) tájékoztatása alapján. 
b)  A  Hallgatói  Kapcsolatok  és  Szolgáltatások  Központja  (HKSZK)  gondoskodik 
arról, hogy a hallgatói jogosultságok és az esetleges változások a Bursa Hunga-
rica ösztöndíj informatikai rendszerében beállításra kerüljenek. 
c)  A pályázatkezelő szervezet által kiszámított intézményi ösztöndíjrész számfejté-
sét a hivatalos adatok alapján a 12. § (15) bekezdés c) pontjában meghatározott 
eljárás szerint kell elvégezni. 
d)  A pályázatkezelő szervezet által kiszámított önkormányzati ösztöndíjrészt a 12. 
§ (15) bekezdés c) pontjában meghatározoptt eljárás szereint akkor kell a jogo-
sult hallgatók számára átuitalni, ha annak fedezete a pályázatkezelő szervezettől 
az egyetem számlájára került.  
e)  Passzív hallgatói jogviszony esetén a Bursa Hungarica ösztöndíj nem folyósítható. 
f)  179Az  ösztöndíjban  részesülő  hallgató  köteles  az  ösztöndíj  folyósításának  idő-
szaka  alatt  minden,  az  ösztöndíj  folyósítását  érintő  változásról  a  legrövidebb 
időn – de legfeljebb 15 napon – belül írásban értesíteni a HKSZK-t és a pályá-
zatkezelő szervezetet. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon be-
lül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: a hallgató neve, lakóhelye, 
elektronikus levelezési címe; a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, 
finanszírozási formája; tanulmányok halasztása. 
g)  Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj 
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az 
ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az egye-
tem részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének el-
mulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását 
követően  (június  30-ig,  illetve  január  31-ig)  ki  nem  fizetett  ösztöndíjára  már 
nem tarthat igényt. 
 
                                                           
178 Módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
179 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 

 
39 
 
180(15)  A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj odaítéléséről egyénenként, részletes 
indoklást tartalmazó kérelem alapján az KFSZB elnöke dönt. Rendkívüli (egyszeri) 
szociális ösztöndíj az alábbi esetekben adható: 
a)  ha a hallgató az igénylést megelőző fél évben házasságot kötött, 
b)  ha a hallgatónak az igénylést megelőző fél évben gyermeke született, 
c)  ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző fél évben elhalá-
lozott, 
d)  egyéb, a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásával járó, különös méltá-
nyosságot igénylő, rendkívül indokolt esetben. 
A  rendkívüli  (egyszeri)  szociális  ösztöndíj  legkisebb  összege  az  a)-c)  pontokban 
foglalt  esetekben  50000  forint,  a  d)  pontban  foglalt  esetekben  ennél  alacsonyabb 
összeg is lehet. 
 
181(16)A pályázók adatlapjait, igazolásait a vonatkozó adatbiztonsági szabályzatok sze-
rint a KFSZB kezeli, tárolja. A pénzbeli szociális ösztöndíj mértékét, a támogatást 
kapott hallgatók adatait mások által a személyi azonosításra alkalmatlan módon kell 
közzétenni. 
 
182(17)  A pénzbeli szociális juttatás utalását  a 12., § (15) bekezdés d) pontjában  és a 
12.  §  (16)  bekezdésében  meghatározott  eljárás  szerint  kell  elvégezni.  A  szociális 
keretek felhasználásának felügyeletét a hallgatói szociális ügyekben illetékes egye-
temi vezető és az EHÖK elnöke látja el.  
 
(18) A kollégiumi felvételi eljárás (23. §) költségeire a pályázók eljárási díjat fizetnek a 
3. számú melléklet szerint. 
 
TANKÖNYV- ÉS JEGYZET-ELŐÁLLÍTÁS, SPORT- ÉS KULTURÁLIS  
TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 
21. § 
 
(1) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget az egyetem jegyzetek 
előállítására,  azok  hallgatókhoz  való  eljuttatásának  segítésére  fordíthatja,  továbbá 
felhasználhatja digitális tananyag előállításának vagy a fogyatékossággal élő hallga-
tók  tanulmányait  segítő  eszközök  beszerzésének  céljából  elektronikus  tankönyvek, 
tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére is. 
 
(2)  183Az Egyetemi Könyvtári és Kiadói és Bizottság félévente áttekinti a pénzügyi keretek 
jogszerű felhasználását, melyről írásban tájékoztatja az EHÖK-öt. A bizottság az előál-
lításra javasolt tankönyvek és jegyzetek listáját véleményezés céljából félévente meg-
küldi az EHÖK számára. 
 
184(3) 
Az Egyetemi Könyvtári és Kiadói Bizottság a (2) bekezdésben foglalt jogkörét 
a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése tekinte-
                                                           
180 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
181 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
182 Módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
183 Módosította a 11/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
184 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 

 
40 
 
tében a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Egyetemi Bizottságával (továb-
biakban:  FHB)  egyetértésben  gyakorolja.  Az  FHB  az  Egyetemi  Könyvtári  és  Ki-
adói Bizottsággal egyetértésben dönt mindazon, a fogyatékossággal élő hallgatókat 
segítő eszközöknek a beszerzéséről, amelyek megvásárlása a 12. § (5) bekezdésé-
nek  ba)  pontjában  meghatározott  keret  felhasználásával  történik.  A  bizottság  a 
megvásárlásra javasolt eszközök listáját véleményezés céljából félévente megküldi 
az EHÖK számára. 
 
185,186,187(4)  A 12. § (5) bekezdésének ab) pontjában említett sporttevékenység támoga-
tása 50 %-ban az egyetemi verseny- és tömegsport támogatására szolgál központi 
hatáskörben, másik 50 %-ban a testnevelés támogatására szolgál a Sporttudományi 
Koordinációs  Intézet  hatáskörében.  A  felhasználás  mindkét  esetben  az  EHÖK 
egyetértésével történik. A sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőok-
tatás  keretei  között  a  hallgatók  részére  szervezett,  illetve  nyújtott,  testmozgást, 
sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az 
életmód-tanácsadás, valamint a Sporttudományi Koordinációs Intézet hatáskörében 
az egyetemi testnevelés feltételeinek javítása. 
 
188(5) 
A  12. § (5) bekezdésének  ac) pontjában  említett kulturális tevékenység támo-
gatása az egyetemi szintű kulturális rendezvények támogatására szolgál az EHÖK 
hatáskörében. A kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási 
intézmény  keretei  között  a  hallgatók  részére  szervezett,  illetve  nyújtott  kulturális 
tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, va-
lamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás. 
 
TEREPGYAKORLATI TÁMOGATÁS 
22. § 
 
(1) A  12.  §  (4)  bekezdés  ac)  pontja  szerinti  keretösszegből  támogatás  folyósítható  a 
belföldi tanulmányi utak, szakmai gyakorlatok költségtérítésére. A támogatás feltét-
eleit, mértékét, az odaítélés, az esetleges visszavonás eljárási rendjét a karok e sza-
bályzat mellékletét képező kiegészítő rendelkezéseikben határozzák meg. 
 
(2) A karok a 12. § (4) bekezdés ac) pontja szerinti keretösszegből egyéb, pályázat útján 
elnyerhető egyszeri szakmai támogatási formákat is megállapíthatnak. A támogatás 
feltételeit, mértékét, az odaítélés, az esetleges visszavonás eljárási rendjét a karok e 
szabályzat mellékletét képező kiegészítő rendelkezéseikben határozzák meg. 
 
(3) A tíz hónapos tanulmányi időszakot meghaladó időben a karon meghatározott mér-
tékű egyszeri pénzbeli szakmai támogatás adható azon államilag támogatott képzés-
ben részt vevő hallgatók részére, akik a tantervben előírt, szorgalmi időszakon kívüli 
időben  szervezett  gyakorlaton  vesznek  részt.  A  támogatás  feltételeit,  mértékét,  az 
odaítélés, az esetleges visszavonás eljárási rendjét a karok e szabályzat mellékletét 
képező kiegészítő rendelkezéseikben határozzák meg. 
                                                           
185 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
186 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
187 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
188 Módosította a 22/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. január 1-től. 

 
41 
 
 
(4) A  tantervben  előírt  nyári  szakmai  gyakorlat  idejére  –  a  hallgató  külön  kérésére  a 
kollégiumok szabályzatában rögzített kedvezményes díj mellett kollégiumi elhelye-
zés adható. 
 
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS 
23. § 
 
189(1) 
Az egyetem rendelkezésére álló, az egyetem által alapított és/vagy üzemeltetett 
kollégiumi, férőhelyeken szorgalmi és vizsgaidőszakban elhelyezésre jogosultak el-
sősorban az egyetem azon államilag támogatott hallgatói – az esti és levelező tago-
zatos hallgatók kivételével –, akik a képzési hely (település) közigazgatási határain 
kívül  rendelkeznek  állandó  lakóhellyel.  Az  egyetem  rendelkezésére  álló,  a  nem  az 
egyetem  által  alapított  és/vagy  üzemeltetett  diákotthoni  férőhelyeken  szorgalmi  és 
vizsgaidőszakban  elhelyezésre  jogosultak  az  egyetem  azon  államilag  támogatott  és 
költségtérítéses hallgatói – az esti és levelező tagozatos hallgatók kivételével –, akik a 
képzési hely (település) közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó lakóhellyel. 
 
190(2)Az egyetem által alapított és/vagy üzemeltetett kollégiumi férőhelyekre a költség-
térítéses képzésben részt vevő, a finanszírozási formától függetlenül esti és levelező 
tagozaton,  illetve  szakirányú  továbbképzésben  tanuló  hallgatók  kizárólag  súlyos 
szociális vagy egészségügyi helyzetükre való tekintettel, az ilyen helyzet fennállá-
sáig, illetőleg kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti vagy sporttevékenységük 
alapján,  egyedi  elbírálás  keretében  vehetők  fel.  A  nem  az  egyetem  által  alapított 
és/vagy üzemeltetett diákotthoni férőhelyekre a költségtérítéses képzésben részt ve-
vő hallgatók a felvételi eljárás során elért pontszámuk alapján, a finanszírozási for-
mától  függetlenül  esti  és  levelező  tagozaton,  illetve  szakirányú  továbbképzésben 
tanuló hallgatók kizárólag súlyos szociális vagy egészségügyi helyzetükre való te-
kintettel, az ilyen helyzet fennállásáig, illetőleg kiemelkedő szakmai, tudományos, 
közéleti vagy sporttevékenységük alapján, egyedi elbírálás keretében vehetők fel. A 
kiemelkedő  tevékenység  igazolásához  az  illetékes  egyetemi/kari  vezető  ajánlása 
szükséges. 
 
(3)  Az egyetem rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyek legfeljebb 5%-ának erejéig, 
súlyos  szociális  vagy  egészségügyi  helyzetükre  való  tekintettel,  az  ilyen  helyzet 
fennállásáig, egyedi elbírálás alapján, a képzés helyén állandó lakóhellyel rendelke-
ző hallgatók is elhelyezhetők kollégiumban. 
 
(4)  A kollégiumi jogosultság megállapításához minden esetben a bármely felsőoktatási 
intézményben  eltöltött  félévek  számát  kell  alapul  venni,  függetlenül  attól,  hogy  a 
hallgató ezen belül hány félévet volt ténylegesen kollégista. 
 
(5)  A 10. § (2) bekezdésének c) pontjában említett hallgatók és az első kiegészítő kép-
zésben részt vevő hallgatók a képzési és kimeneti követelményekben előírt képzési 
időn túl legfeljebb még két félévig lakhatnak kollégiumban. A 10. § (2) bekezdésé-
nek a), b), d), e) pontjaiban és a 10. § (4) bekezdésében említett hallgatók mindad-
                                                           
189 Módosította a 22/2012. (VI.21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. június 22-től.  
190 Módosította a 22/2012. (VI.21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. június 22-től. 

 
42 
 
dig jogosultak kollégiumi elhelyezésre, amíg a 10. § (2) bekezdésének a), b), d), e) 
pontjai, valamint a 10. § (4) bekezdése értelmében államilag támogatott hallgatónak 
minősülnek.  Állami  ösztöndíjban  részesülő  doktori  képzésben  részt  vevő  nappali 
tagozatos hallgató legfeljebb hat félévig lakhat kollégiumban. 
 
(6)  A kollégiumokban az oktatási  időszaktól eltérő bentlakás (VII-VIII. hó) külön  en-
gedélyhez és/vagy térítéshez kötött a tanulmányi osztály és a kollégiumi bizottság 
javaslata alapján, mely döntést a kollégium vezetője hozza meg. 
 
(7)  Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyar-
országon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében 
ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiu-
mi elhelyezésre. 
 
191(8) A hallgatónak kollégiumi, illetve diákotthoni felvételi kérelméről az elektronikus 
tanulmányi rendszer erre a célra szolgáló felületén kitöltött, majd kinyomtatott egy-
séges kérőlapon kell nyilatkoznia. Érvényes az a kérelem, amelyet a kollégiumi el-
látásra, illetve a diákotthoni jelentkezésre jogosult hallgató az illetékes testületek ál-
tal meghirdetett időpontban és határidőre, a szükséges igazolásokkal ellátva nyújtott 
be, valamint az a kérelem is, amelyet a felvételi eljárás során a hallgatói szociális 
ügyekben illetékes egyetemi vezető vagy az illetékes testület méltányossági alapon 
annak nyilvánított. 
 
(9)  A hallgató, ha kollégiumi felvételét kéri, köteles jogosultságáról vagy annak hiányá-
ról írásban nyilatkozni.  Ha  a  hallgató a kollégiumi jogosultságát megszüntető vagy 
szüneteltető  változás  bekövetkezésekor  kollégiumban  lakik,  köteles  a  kizáró  felté-
tel(ek) beálltáról a kollégium igazgatóját vagy tanárát haladéktalanul értesíteni, és ha 
szükséges, a kollégiumból kiköltözni. Ha a hallgató valótlan nyilatkozatot tesz, vagy 
bejelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a kollégiumból azonnal kiköltözni és 
kifizetni a kollégiumi térítési díj és a 2. számú melléklet (3) bekezdésében megállapí-
tott díj különbözetét.  Mulasztása miatt  ezen  felül  az éves hallgatói  normatíva 3  %-
ának megfelelő szolgáltatási díjat is fizetnie kell. 
 
(10) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről a jelen 
szabályzatban meghatározott pontozásos rendszer alapján kell dönteni. A pontrend-
szer megismerését a pályázati kérelmek benyújtása előtt lehetővé kell tenni.  
 
(11) A hallgatók kollégiumi felvétele ügyében a kollégiumi bizottságok határoznak. 
 
192(12)  A kollégiumi férőhelyek elosztására és a felvételi eljárásra, a fizetendő téríté-
sekre vonatkozó részletes szabályokat a jelen szabályzat mellékletét képező Egye-
temi kollégiumi felvételi eljárási rend tartalmazza, amely alapján összehasonlítható 
a különböző karokon tanuló hallgatók teljesítménye és szociális helyzete. A pont-
rendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, ta-
nulmányi  teljesítményét,  a  hallgatói  közösségért  végzett  munkáját,  képzésének 
munkarendjét,  az  5.  §  (5)  bekezdése  szerint  mentesülést,  valamint  ha  a  hallgatót 
                                                           
191 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
192 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 

 
43 
 
egyéb  jogszabály  alapján  a  kollégiumi  jelentkezés  elbírálásánál  előnyben  kell  ré-
szesíteni,  akkor  az  előnyben  részesítés  jogszabályban  meghatározott  feltételének 
fennállását is. 
 
193(13) A kollégiumi felvételi eljárás eljárási költségeire a pályázók eljárási díjat fizet-
nek a 3. számú melléklet szerint. 
 
194(14)  A kollégiumi térítési díj a kollégium működési bevételét képezi. 
 
(15) A 12. § (6) bekezdés b) pontjában említett, a lakhatási támogatási keretösszeg terhére 
történő kollégiumi férőhelyek bérlése, illetve kollégiumi fejlesztés az alábbi módon 
történik: 
a)  indokolt  kezdeményezésre  a  KFSZB  döntése  alapján,  az  EHÖK  egyetértésével 
az  egyetem  a  lakhatási  támogatási  keretösszeg  terhére  kollégiumi  férőhelyeket 
bérelhet,  valamint  kollégiumfejlesztést,  illetve  kollégiumi  férőhely-bővítést  va-
lósíthat meg, 
b)  ha a 12. § (6) bekezdés ba) pontjában említett keretet bérleményekre fordítják, ak-
kor a kedvezményezett hallgatónak a bérlemény használatáért legalább a KFSZB 
által meghatározott összeget kell fizetnie. 
 
 
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG ORSZÁGAIBAN RÉSZTANULMÁ-
NYOKAT FOLYTATÓ HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJA  
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FOLYÓSÍTÁSÁNAK RENDJE 
24. § 
 
(1) 195Ha  az  államilag  támogatott,  illetve  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  képzésben 
részt vevő hallgató az Európai Gazdasági  Térség országaiban olyan részképzésben 
vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a képzésébe beszámíthatók, a hallgató a 
külföldi tanulmányok idejére – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – ösztön-
díjat kaphat. 
 
(2) A hallgató akkor jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi 
tanulmányait az egyetem vagy a kar hozzájárulásával kezdte meg. A hallgató az ösz-
töndíjra  a  tanulmányi  és  vizsgaszabályzatban  meghatározott  feltételek  teljesítése 
esetén jogosult, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a hallgató az alapképzésben 
folytatja tanulmányait, akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább 60 %-át már 
teljesítette. Az ösztöndíj éves összege az éves hallgatói ösztöndíj-támogatás három-
szorosa. Az ösztöndíjalapot az egyetemi költségvetésben évenként meg kell tervez-
ni. 
 
(3) A  (2)  bekezdésben  meghatározott  ösztöndíjalap  terhére  adományozott  ösztöndíjjal 
kapcsolatos  egyetemi  feladatokat  a  Külső  Kapcsolatok  Igazgatósága  (a  továbbiak-
ban: KKI) látja el az alábbiak figyelembevételével: 
a)  az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni; 
                                                           
193 Módosította a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től. 
194 Számozását módosította a 19/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
195 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 

 
44 
 
b)  az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjét és elveit a KKI az EHÖK egyet-
értésével állapítja meg; 
c)  a pályázati felhívást az egyetemen és a karokon a helyben szokásos módon, va-
lamint az egyetem és a karok honlapján kell közzétenni; 
d)  a pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 na-
pot kell biztosítani; 
e)  az  ösztöndíj  átutalásáról  a  tanulmányi  osztály  lehetőleg  a  hallgató  kiutazása 
előtt, de legkésőbb a kiutazását követő 15 napon belül gondoskodik; 
f)  sikertelen részképzés esetében az elnyert támogatás felét a hallgató köteles vissza-
fizetni. 
 
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK KÜLFÖLDI TANULMÁNYAINAK 
TÁMOGATÁSI RENDJE 
25. § 
 
196(1) 
A  magyar  állampolgárságú  hallgatók  számára  az  oktatásért  felelős  miniszter 
nyilvános pályázat útján ösztöndíjat adományozhat államilag elismert külföldi felsőok-
tatási intézményben folytatott tanulmányok segítéséhez 
a)  a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárok számára az 
anyanyelven  –  az  adott  országgal  kötött  kétoldalú  egyezményben  meghatározottak 
szerint –,  
b) 
külföldi teljes vagy részképzés keretében. 
 
(2) 197A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – az okta-
tásért felelős miniszter írja ki és a Balassi Intézet bonyolítja le.  
 
 

IV. 
A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK  
ÉS TÉRÍTÉSEK 
 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
26. § 
 
198(1) 
Az 1. § (1) és (2) bekezdésében említett államilag támogatott, illetve magyar 
állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók – a kormányrendelet kere-
tei között, e szabályzat szerint – térítési díjakat, az államilag nem támogatott kép-
zésben részt vevő hallgatók költségtérítést illetve önköltséget és térítési díjakat fi-
zetnek.  Államilag  támogatott,  illetve  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  képzésben 
részt vevő hallgatótól költségtérítési díj, illetve önköltség nem szedhető, kivéve, ha 
erre a Nftv. felhatalmazást ad. A jelen szabályzatban meghatározott díjakat és térí-
téseket az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül kell befizetni. 
 
                                                           
196 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
197 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
198 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 

 
45 
 
199,200(2) Amennyiben  a  hallgatónak  az  (1)  bekezdés  alapján  díjfizetési  kötelezettsége 
keletkezik,  a  hallgató  nevére  automatikusan  elektronikus  számla  készül,  amelyet  a  ta-
nulmányi  rendszerből  elektronikus  formában  letölthet.  Ha  a  hallgató  a  számlát  papír 
alapon kéri, vagy az összeg egy részéről vagy egészéről nem a saját nevére kér számlát, 
akkor a HAK által előírt határidőig, de legkésőbb a befizetés teljesítésének napjáig nyi-
latkoznia kell erről, és meg kell adnia, hogy milyen megosztásban, név- és címadatokkal 
kéri a számlát. 
 
(3) 201,202,203  A  hallgató  akkor  regisztrálhat  aktív  vagy  passzív  tanulmányi  félévre,  és 
vehet fel tantárgyat, ha az egyetemmel szemben fennálló minden korábbi tartozását 
rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Több, azonos vagy különböző karokon 
folytatott képzés esetén az összes fizetési kötelezettség teljesítéséig egyik képzésére 
sem regisztrálhat aktív vagy passzív félévre és egyik képzésen sem vehet fel tantár-
gyat. 
 
(4) 204Az adott félévben aktív státuszú hallgató adott félévben vizsgára akkor jelentkez-
het, ha az egyetemmel szemben fennálló minden korábbi és az adott félévre vonat-
kozó tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Több, azonos vagy kü-
lönböző karokon folytatott képzés esetén az összes fizetési kötelezettség teljesítéséig 
egyik képzésen sem jelentkezhet vizsgára. 
 
(5) 205,206A  hallgató  vagy  hallgatói  jogviszonyban  már  nem  álló  személy  záróvizsgára 
akkor jelentkezhet, ha az egyetemmel szemben fennálló minden korábbi és az adott 
félévre  vonatkozó  tartozását  rendezte,  fizetési  kötelezettségeit  teljesítette.  Több, 
azonos  vagy  különböző  karokon  folytatott  képzés  esetén  az  összes  fizetési  kötele-
zettség teljesítéséig egyik képzésen sem jelentkezhet záróvizsgára. 
 
(6) 207,208,209 A tanulmányi rendszer a hallgatónak a fizetési kötelezettsége határidejének 
lejártakor automatikus fizetési emlékeztetőt küld, amennyiben a 26.§ (11) bekezdés 
szerinti automatikus teljesítés sikertelen volt. A HAK november, illetve április má-
sodik  hetében  írásban,  tértivevényes  küldemény  formájában  és  a  tanulmányi  rend-
szeren keresztül küldött email- és rendszerüzenetben felszólítja a hallgatót, hogy  8 
napon belül pótolja fizetési elmaradását vagy igazolja szociális helyzetét. 
 
(7) 210,211Amennyiben a hallgató nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és szociális 
rászorultságát sem igazolja a fenti határidőig, úgy az illetékes  kar dékánja a rektor 
által átruházott jogkörben a hallgató adott szakon fennálló hallgatói jogviszonyát a 
                                                           
199 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
200 Módosította a 12/A/2019. (III. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. március 22-től. 
201 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
202 Módosította a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. november 6-ától. 
203 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
204 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
205 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
206 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
207 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
208 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
209 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
210 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
211 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 

 
46 
 
felszólításban megjelölt  fizetési határidő  lejártát  követő  5 munkanapon belül  meg-
szünteti.  A  hallgatói  jogviszonyt  megszüntető  döntés  ellen  a  hallgató  a  közléstől, 
ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül jogorvoslatot kér-
het „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendje 
a Debreceni Egyetemen” című szabályzatban meghatározottak szerint. 
 
(8) 212Amennyiben  a  hallgató  által  visszaküldött,  szociális  helyzetét  igazoló  okiratok 
alapján indokolt, úgy részére az eljáró szervezeti egység az 5. §-ban meghatározot-
tak szerint részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot adhat és erről a hall-
gatót haladéktalanul tájékoztatja.  
 
(9) 213,214,215,216 Amennyiben a hallgatói jogviszonya megszűnik, és a fizetési hátraléka 
marad, az erre vonatkozó adatokat a központi hallgató adminisztráció (ETIK) a fél-
évet  követő  első  regisztrációs  időszak után  továbbítja a Kancelláriának a hivatalos 
eljárás lefolytatása céljából. 
A megszűnt jogviszonyú hallgatók fizetési hátralékának behajtásával kapcsolatos el-
járást a HKSZK a Kancelláriával együttműködésben szervezi meg. Az eljárás kere-
tében a megszűnt jogviszonyú hallgatók részére ügyvédi felszólítást kell küldeni. Az 
ügyvédi  felszólításokat  a  HKSZK  készíti  elő  és  kezeli  a  beérkező  válaszleveleket. 
Ügyvédi  megbízás  kiadására  a  Kancellár  jogosult.  Az  eljárásról  a  HKSZK  adatot 
szolgáltat  a Kancellária  részére,  amely tartalmazza az ügyvédi  felszólítással  kikül-
dött hátralék összegét és az érintett volt hallgatók létszámát, a befolyt hátralékot és a 
teljesítő  volt  hallgatók  létszámát,  a  törölt  vagy  csökkentett  hátralék  összegét  és  az 
érintett volt hallgatók létszámát, a behajthatatlan követelésként való leírásra javasolt 
összeget és az érintett volt hallgatók létszámát. 
 
(10) 217,218Amennyiben  a  hallgató  jogviszonya  úgy  szűnt  meg,  hogy  az  egyetemmel 
szemben  fennálló  tartozása  maradt,  majd  azt  követően  külső  felvételi  eljárással 
ugyanazon vagy másik  képzésen, karon ismételten hallgatói jogviszonyt  létesít, az 
új  képzésre  történő  első  beiratkozást  követően  tantárgyakat  csak  abban  az  esetben 
vehet fel, aktív félévre csak akkor regisztrálhat, továbbá korábbi tanulmányai vagy 
munkatapasztalatai alapján tárgyakat csak akkor ismertethet el, ha a korábbi jogvi-
szonyaiból megmaradt minden tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítet-
te. 
 
(11) 219,220A hallgató az egyetemre történő beiratkozással egyidejűleg nyilatkozik arról, 
hogy hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az egyetemmel szemben fennálló bármi-
lyen fizetési kötelezettségét az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül határ-
időre nem teljesítette, ugyanakkor gyűjtőszámla-egyenlegén a fizetési kötelezettség 
fedezete egészben vagy részben rendelkezésre áll, egyenlegéből a fizetési kötelezett-
                                                           
212 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
213 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
214 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
215 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
216 Módosította a 10/A/2017. (XII. 14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. december 15-től. 
217 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
218 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
219 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
220 Módosította a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. november 6-ától. 

 
47 
 
ségek  automatikusan  teljesítésre  kerülnek  az  alábbi  sorrendben:  költségtérí-
tés/önköltség, tévesen kiutalt ösztöndíj visszafizetése, kollégiumi díj, felvett de nem 
teljesített  kreditek  díja,  egyéb  eljárási  és  késedelmi  díjak.  A  (6)-(10)  bekezdésben 
meghatározott  eljárást  a  jelen  bekezdésben  meghatározott  automatikus  teljesítést 
követően megmaradó fizetési kötelezettség tekintetében kell alkalmazni. 
 
221(12)  A  hallgató  az  egyetemre  történő  beiratkozással  egyidejűleg  nyilatkozik  arról, 
hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus tanulmányi rendszerben az 
egyetemmel szemben fennálló bármilyen lejárt tartozása, fizetési kötelezettsége van, 
gyűjtőszámla-egyenlegéből a fizetési kötelezettség teljesítéséig saját bankszámlájára 
visszautalást nem kezdeményezhet. 
 
222,223(13) 
Amennyiben  a  hallgató  jogviszonya  bármely  okból  oklevélszerzés  nélkül 
megszűnik, vagy passzív félévet vesz igénybe, az egyetemen folytatott tanulmányai-
ról  szóló  hivatalos  igazolást  (transcript)  akkor  kaphatja  meg,  ha  az  egyetemmel 
szemben fennálló minden korábbi és az adott félévre vonatkozó tartozását rendezte, 
fizetési kötelezettségeit teljesítette. Több, azonos vagy különböző karokon folytatott 
tanulmányok esetén az összes fizetési kötelezettség teljesítéséig egyik képzésen sem 
kaphatja meg az említett igazolást. 
 
 
KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ 
27. § 
 
(1) A  kollégiumi  ellátásért  a  tanévben,  kollégiumonként  –  azon  belül  az  azonos  kom-
fortfokozatú és azonos szolgáltatást nyújtó férőhelyekért – minden, kollégiumi elhe-
lyezésre jogosult, államilag támogatott képzésben részt vevő egyetemi és főiskolai 
hallgatónak  azonos  összegű  kollégiumi  térítési  díjat  kell  fizetnie.  A  gyermeküket 
kollégiumban nevelő  hallgatóknak  – ha  a  gyermek külön  férőhelyet  foglal  – gyer-
mekük után a mindenkori kollégiumi térítési díj felét kell fizetniük. 
 
(2) Az egy főre eső havi kollégiumi térítési díjat kollégiumonként a 3. számú melléklet 
tartalmazza. A kollégiumi térítési díj összegét tanévenként a rektor és az EHÖK kö-
zötti megállapodás alapján kell megállapítani a tárgyév május 30-ig, amely megálla-
podás a jelen szabályzat mellékletét képezi. 
 
(3) 224A  kollégiumi  díj  fizetése  szempontjából  a  kollégiumból  való  kiköltözés  esetén 
minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít.  Kollégiumi  beköltözés esetén a 
tárgyhónap tizenhatodik napjától csak félhavi térítést kell fizetni. Az a hallgató, aki 
kollégiumi jogviszonyát a tanévben február 28-át követő napra mondja fel, kiköltö-
zésének idejétől függetlenül köteles kifizetni a június 30-ig esedékes kollégiumi dí-
jat, kivéve, ha a kiköltözéssel egyidejűleg más hallgató kerül elhelyezésre. 
 
                                                           
221 Beiktatta a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. november 6-ától. 
222 Beiktatta a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. november 6-ától. 
223 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
224 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 

 
48 
 
(4) A kollégista a tárgyhavi kollégiumi díját az elektronikus tanulmányi rendszeren ke-
resztül köteles kifizetni a hónap huszadik napjáig. A szeptemberre és októberre ese-
dékes kollégiumi díjat legkésőbb október 20-ig kell befizetni. 
 
(5) Az  a  hallgató,  aki  a  kollégiumi  díjfizetési  kötelezettségének  határidőre  nem  tesz 
eleget (határidőt mulaszt), a kollégiumi díjon felül a 3. számú melléklet szerinti ké-
sedelmi díjat köteles fizetni. 
 
(6) 225Azonnali  hatállyal  megszüntetendő  a  kollégiumi  jogviszonya  annak  a  hallgató-
nak, aki önhibájából két egymást követő kollégiumi díjfizetési határidőt elmulaszt. 
A  kollégiumi  jogviszony  megszüntetéséről  az  igazgató  írásban  értesíti  a  hallgatót, 
aki  azonnali hatállyal  köteles a kollégiumból  kiköltözni  és a tartozását  megfizetni. 
Ha a hallgató a tartozását a kiköltözéskor sem rendezi, a Polgári Törvénykönyv ren-
delkezései szerint kell eljárni. A 26.§ (6)-(7) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni a kollégiumokból bármely okból távozó és maguk után díjhátralékot 
vagy egyéb anyagi tartozást hagyó hallgatókra is. 
 
EGYÉB DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK 
28. § 
 
226(1) 
A  hallgatók  a  tanulmányi  és  vizsgaszabályzatban,  illetve  más  szabályzatban 
rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén – jelen sza-
bályzat  3.  számú  mellékletében  meghatározott  –  díjakat  fizetnek.  A  díjak  összege 
esetenként nem  haladhatja meg a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) öt százalékát. 
 
(2)  Az egyetem – az EHÖK-kel történő egyeztetéssel – minden olyan egyéb szolgálta-
tásért, amelyek nem kapcsolódnak a  képzési és kimeneti követelményekben, ill. a 
tantervekben  foglalt  tanulmányi  kötelezettségek  teljesítéséhez  –  a  szolgáltatás 
igénybe vétele esetén – térítési díjakat is megállapíthat. 
 
(3)  Az egyéb díjak és térítések jogcímeit és összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
A karok további jogcímeken nem állapíthatnak meg díjakat, illetve a 3. számú mel-
lékletben meghatározott díjtételeket nem állapíthatják meg a mellékletben szereplőtől 
eltérő összegben. 
 
227,228,229,230(4)  A (2) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, a képzési és kimeneti kö-
vetelményekben,  illetve  a  tantervekben  foglalt  tanulmányi  kötelezettségek  teljesítéséhez 
nem kapcsolódó, sporttevékenységgel és egészségtudatosság növeléssel összefüggő szolgál-
tatásokért minden olyan félévben, amelyben aktív jogviszonnyal rendelkeznek, a nappali és 
levelező tagozatos hallgatók életmódfejlesztési klubtagsági díjat fizethetnek.  
                                                           
225 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
226 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
227 Beiktatta a 26/2016. (VI. 30.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. július 1-jétől. 
228 Módosította a 12/2016. (X. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. október 28-tól. 
229 Módosította a 25/2016. (XII. 15.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. december 16-tól. 
230 Módosította a 15/A/2017. (IX. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 22-től. 

 
49 
 
Az életmódfejlesztési klubtagsági díj összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A díj ma-
gában foglalja  
a) a sportlétesítmények ingyenes szolgáltatási körön kívüli eső időben történő használa-
ta, 
b) egységes megjelenést biztosító felsőruházat minden őszi szemeszterben, 
c) évente több alkalommal szervezett, meghatározott sport-egészségügyi, közösségi, is-
meretterjesztő rendezvényeken való térítésmentes részvétel, 
d) kedvezményes díjak az alábbi szolgáltatások igénybe vétele esetén:  
-  általános  állapotfelmérés  (testösszetétel,  –  mozgásszervi,  -  szemészeti,  -  teljesít-
mény-diagnosztikai, - mentális vizsgálatok),  
- egyetemi fitnesz és rehabilitációs központ használata,  
-  partner  klubok  (DVSC,  DVSE,  DHK,  egyéb)  látványsport  rendezvényeinek  ked-
vezményes látogatása.  
e) a meghirdetett egyetemi sportbajnokságokon való részvétel külön nevezési díj nélkül,  
f)  meghatározott  egyetemi  sportrendezvényeken  való  kedvezményes  részvétel  (pl. 
vízitábor). 
 
A klubtagsági díj minden aktív státuszú hallgató számára kiírásra kerül, melyet befizetéssel, 
illetve szociális ösztöndíjban részesülők esetében a szociális helyzetre hivatkozással történő 
lemondással,  vagy  minden  más  hallgató  esetében  a  klubtagsággal  járó  kedvezményekről 
való kifejezett lemondással lehet teljesíteni vagy törölni a tanulmányi rendszerben való jel-
zés alapján.  
A szociális helyzetre tekintettel be nem fizetett klubtagsági díj nem feltétlenül vonja maga 
után a klubtagságból és az azzal járó többletszolgáltatásokból való kizárást. A lemondással 
élő hallgatók esetében a klubtagsági díj összegét külső támogató vagy belső szervezeti egy-
ség átvállalhatja. 
 
 
231(5) A (2) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, a képzési és kimeneti  követelmé-
nyekben,  illetve  a  tantervekben  foglalt  tanulmányi  kötelezettségek  teljesítéséhez  nem 
kapcsolódó, a Hallgatói Önkormányzat által szervezett kulturális rendezvényekért, szol-
gáltatásokért  minden  olyan  félévben,  amelyben  aktív  jogviszonnyal  rendelkeznek,  a 
nappali és levelező tagozatos hallgatók kulturális kedvezmény díjat fizethetnek. A kul-
turális kedvezmény díj összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A díj magában foglal-
ja 
a) ingyenes belépés a Debreceni Egyetemi Napok (DEN) rendezvénysorozatra 
b)  kedvezményes  belépés  egyes  kulturális  és  közösségi  rendezvényekre  (pl.  gólyabál, 
medikus hét, sárgulás, szakhetek), illetve minden, a HÖK által az aktuális félév elején 
kiadott rendezvénynaptárban megjelölt eseményre 
 
A díj minden aktív státuszú hallgató számára kiírásra kerül, melyet befizetéssel vagy a 
díj  ellenében  járó  kedvezményekről  való  kifejezett  lemondással  lehet  teljesíteni  vagy 
törölni a tanulmányi rendszerben való jelzés alapján.  
 
232(6) Amennyiben jelen szabályzat, vagy egyéb egyetemi szabályzat, törvény vagy ren-
delet másképp nem  rendelkezik, akkor az egyéb díjak és térítések fizetési határideje a 
DE Gazdálkodási szabályzatában a kimenő számlákra meghatározott 15 nap. A 28. § (4) 
                                                           
231 Beiktatta a 25/2016. (XII. 15.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. december 16-tól. 
232 Beiktatta a 12/A/2019. (III. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. március 22-től. 

 
50 
 
és (5) bekezdésekben meghatározott díjtípusoknál a fizetési határidő őszi félévben kiírt 
díj  esetén  a  következő  év  február  15.  napja,  tavaszi  félévben  kiírt  díj  esetén  tárgyév 
szeptember  15.  napja.  A  3.  sz.  mellékletben  meghatározott  „felvett,  de  nem  teljesített 
kredit  díja”  és  „vizsgáról  való  igazolatlan  távolmaradás  díja”  fizetési  határideje  őszi 
félévben kiírt díj esetén október 31., tavaszi félévben kiírt díj esetén március 31. 
 
233KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES ÉS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS 
29. § 
 
234(1) 
Költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: 
a)  akiket a felvételi eljárás során költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre vet-
tek fel, 
b)  akiket  államilag  támogatott  képzésből  költségtérítéses  képzésre,  illetve  magyar 
állami (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésre vettek át, 
c)  akik kimerítették az államilag támogatott képzési időt, 
d)  akik a szakra előírt összes kredit 10 %-át meghaladó kreditértékben vesznek fel 
tárgyakat, a többlet kreditek tekintetében, 
e)  a nem állami ösztöndíjas külföldi hallgatók. 
 
(2) 235,236,237,238 A költségtérítés és az önköltség mértékét szakonként – a képzéssel kap-
csolatos  valamennyi  ráfordításra  tekintettel,  valamint  a  kedvezmények  körét  a  Kari 
Tanács javaslatára a szenátus állapítja meg. Az (1) bekezdés d) pontjában meghatáro-
zott esetben a hallgató által a tanulmányai során szerzett kreditek összesítésekor kizá-
rólag  a  többletkreditek  számával  arányos  költségtérítés,  illetve  önköltség  állapítható 
meg.  Amennyiben  az egyetem  által koordinált  mobilitási programok  alatt  külföldön 
szerzett  kreditek  elismeréséből  adódóan,  a  hallgató  kreditjeinek  száma  az  oklevél 
megszerzéséhez előírt összes kreditet tíz százaléknál nagyobb mértékben meghaladja, 
abban az esetben a többletkreditek után nem kell önköltséget fizetnie. A második, il-
letve további évfolyamokon – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 
képzési időt meghaladó legfeljebb két félév időtartamon keresztül – a költségtérítési 
díj, illetve az önköltség legfeljebb az előző tanévben megállapított díjnak a Központi 
Statisztikai Hivatal  által  az előző évre vonatkozóan közzétett  fogyasztói árindexszel 
növelt összege lehet. Amennyiben a hallgató a tanulmányi ideje alatt szakot vagy ta-
gozatot vált, az új szakra vagy tagozatra előírt költségtérítést, illetve önköltséget köte-
les a továbbiakban fizetni. A költségtérítési díj, illetve az önköltség összegét a meg-
előző tanév május 31-ig a karon szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
239,240,241(3)  A hallgatónak  a félévre  megállapított költségtérítést, illetve önköltséget a 
kari kiegészítő rendelkezésekben meghatározott eljárásrend szerint félévenként egy ösz-
szegben vagy részletekben kell megfizetni. Részletfizetés lehetősége esetén a költségté-
                                                           
233 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
234 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
235 Módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
236 Módosította a 36/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól. 
237 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
238 Módosította a 41/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
239 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
240 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
241 Módosította a 19/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 

 
51 
 
rítés, illetve önköltség legalább az első részletét, egy összegű befizetés előírása esetén a 
költségtérítés, illetve önköltség teljes összegét az őszi félévben legkésőbb október 31-ig, 
a tavaszi félévben március 31-ig be kell fizetni. Részletfizetés lehetősége esetén a költ-
ségtérítés,  illetve  önköltség  utolsó  részletét  legkésőbb  a  vizsgaidőszak  kezdete  előtt 
négy héttel kell megfizetni. 
 
242,243,244,245(4)  Ha  a  2012.  szeptember  1-je  előtt  már  jogviszonyban  álló  hallgató  a 
költségtérítés befizetése után passzív félév igénybe vételét kéri, vagy hallgatói jog-
viszonyát megszünteti, a befizetett költségtérítést nem igényelheti vissza. Ez alól a 
dékán méltányossági okból felmentést adhat, illetve kérelemre a passzív félév után 
tanulmányait folytató hallgató esetében a befizetett költségtérítés összegét vagy an-
nak egy részét  a passzív félév utáni  első  aktív félév költségtérítése összegébe be-
számíthatja. Ha a 2012. szeptember 1-jétől jogviszonyt létesítő hallgató az önkölt-
ség teljes összegének vagy részletfizetés esetén legalább egy részletének befizetése 
után, passzív félév igénybe vételét kéri, vagy hallgatói jogviszonyát megszünteti, a 
már befizetett önköltség teljes összegét vagy egy részét a dékánhoz benyújtott kére-
lemmel visszaigényelheti az alábbi szabályok szerint:  
a)  ha jogviszonyának törlését vagy passzív félév igénybe vételét őszi félév esetén 
szeptember 25-ig, tavaszi félév esetén február 25-ig kéri, számára a teljes befizetett 
összeg visszatérítendő;  
b)  ha jogviszonyának törlését vagy passzív félév igénybe vételét őszi félév eseté-
ben  szeptember  26.  és  október  14.  között,  a  tavaszi  félév  esetében  február  26.  és 
március 14. között kéri, számára az általa befizetett összeg 50%-a visszatérítendő; 
c)  ha  jogviszonyának  törlését  az  őszi  félév  esetében  október  15.  után,  a  tavaszi 
félév esetében március 15. után kéri, számára az általa befizetett összeg nem térít-
hető vissza.  
 
246(5) 
A  költségtérítés,  illetve  az  önköltség  téves  megállapítása  miatt  a  hallgató  15 
napon belül jogorvoslatot kérhet „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának 
és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzatban meg-
határozottak szerint. 
 
247248(6) A  hallgató  és  a  kar  a  hallgató  beiratkozásával  egyidejűleg  szerződést  köt.  A 
költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben a  hallgatói jogviszonyból  eredő jo-
gokra  és  kötelezettségekre  alkalmazni  kell  a  felnőttképzésről  szóló  2013.  évi 
LXXVII. törvény 13. §-ában foglaltakat is, azzal az eltéréssel, hogy a szerződésnek 
tartalmaznia kell a következőket is: a költségtérítés összegét, a költségtérítésért járó 
szolgáltatásokat,  a  befizetett  költségtérítés  visszafizetésének  feltételeit.  A  szerző-
dést 10 évig meg kell őrizni. 
 
(7)  A költségtérítéses  képzésben a tanulmányi  félévek száma nem  korlátozott. A hall-
gató azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet 
                                                           
242 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
243 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 
244 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
245 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
246 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
247 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
248 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 

 
52 
 
igénybe, ha az egyetemen a megkezdett féléveinek a száma – beleértve az államilag 
támogatott képzés idejét is – meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt 
a  rendelkezést  annál,  aki  a  hallgatói  jogviszonya  megszűnését  követő  öt  év  eltelte 
után létesít új hallgatói jogviszonyt. 
 
249(8) 
A hallgatói jogviszony során felhasznált támogatási idő számítását a FIR végzi, 
amely a tanulmányi rendszerből lekérdezhető. 
 
Az a hallgató, aki  
a)  2006. december 31-e előtt létesített hallgatói jogviszonyt és 
aa) költségtérítéses képzésben vett részt és a félév (oktatási időszak) első napján 
terhességi-gyermekágyi  segélyben,  gyermekgondozási  segélyben,  gyermek-
nevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy 
ab) közismereti  tanári  vagy  hittanár-nevelő  szakon  egyszakos  tanári  oklevéllel 
már  rendelkező  magyar  állampolgárságú  hallgatóként  második  közismereti 
tanári  szakképzettség  megszerzésére  irányuló  szakon  az  adott  tanári  szak 
képzési  és  kimeneti  követelményeiben  meghatározott  időtartamban  folytat 
tanulmányokat, és 
b)  a félév (oktatási időszak) első napján az aa) vagy az ab) pontok szerinti feltételek-
nek eleget tesz, 
azon a szakon, szakképzésben, melyben 2007. szeptember 12. előtt az aa) vagy az 
ab) pont alapján korábban költségtérítés-mentességben részesült, a b) pont szerinti 
félévben (oktatási időszakban) költségtérítés fizetésére nem kötelezhető. 
 
(9)  Az  egyetem  a  (8)  bekezdésben  meghatározott  hallgatók  képzésének  költségvetési 
támogatásához az adott tanév első félévére november 15-ig, második félévére ápri-
lis 15-ig tételes jelentést  készít az OM számára. Az érintett hallgatók  a (9) bekez-
désben fennálló helyzetet a terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási se-
gélyt, gyermeknevelési támogatást vagy gyermekgondozási díjat folyósító kifizető-
helyről  beszerzett  igazolással  a  beiratkozáskor  kötelesek  igazolni,  továbbá  mellé-
kelni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. 
 
250(10)   
 
251(11)   
 
(12) Az  a  tanulmányait  2006.  szeptember  1-je  előtt  megkezdő  hallgató,  aki  korábban 
már részt vett államilag támogatott képzésben és azt megszüntetve új felvételi eljá-
rás keretében ismét államilag támogatott hallgatóként folytatja tanulmányait, az új 
felvételi  eljárás  alapján  megkezdett  képzésben  olyan  időtartamig  lehet  államilag 
támogatott, amely szerint az összes megkezdett államilag támogatott félévek száma 
nem haladja meg az új képzés képzési és kimeneti követelményeiben megjelölt ta-
nulmányi időtartamot. Az a hallgató, aki korábbi államilag támogatott képzésben a 
hallgatói jogviszonyának megszüntetésére önhibáján kívül kényszerül, az új felvé-
teli eljárás alapján megkezdett képzésben az új képzés – képzési és kimeneti köve-
telmények szerinti – teljes időtartamára jogosult az állami támogatásra. 
                                                           
249 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
250 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2012. november 9-től. 
251 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2012. november 9-től. 

 
53 
 
 
252,253,254(13)  A  költségtérítés,  illetve  önköltség  előírt  határidőre  történő  meg  nem 
fizetése a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az adott sza-
kon  fennálló  a  hallgatói  jogviszony  megszűnését  vonja  maga  után,  azzal,  hogy  a 
hallgató valamennyi, az egyetemmel szemben fennálló tartozását köteles megfizetni.  
 
255,256(14)  Amennyiben  a  hallgató  költségtérítés/önköltség  fizetési  kötelezettségét  a 
(3)  bekezdésben  meghatározott  határidőig  nem  teljesítette  és  fizetési  haladékot, 
részletfizetési kedvezményt vagy fizetési mentességet az 5. §-ban meghatározot-
tak szerint nem kapott, akkor a Szabályzat 26. § (6)-(10) bekezdései szerint kell a 
hallgatóval  szemben  eljárni.  Fizetési  haladék  iránti  kérelemnek  minősül  a  tanul-
mányi rendszerben regisztrált, a költségtérítés/önköltség fizetésére irányuló diák-
hitel-kérelem is. 
 
257,258,259(15) Amennyiben  a  költségtérítéses,  illetve  önköltséges  képzésben  részt  vevő 
hallgató az adott félévben aktív hallgatóként regisztrálta magát, de a félév során a hall-
gatói jogviszonya megszűnik, vagy saját kérésre passzív félévet vesz igénybe, az egye-
temmel és a karral szemben fennálló tartozásait rendeznie kell az alábbi szabályok sze-
rint:  
a) ha jogviszonyának törlését, vagy passzív félév igénybevételét őszi félév esetén szept-
ember 25-ig, tavaszi félév esetén február 25-ig kéri, mentesül az adott félévben a költ-
ségtérítési díj/önköltség befizetése alól, az esetlegesen már kiírt díj törlendő;  
b) ha jogviszonyának törlését, vagy passzív félév igénybevételét az őszi félév esetében 
szeptember 26. és október 14. között, a tavaszi félév esetében február 26. és március 14. 
között kéri, az adott félévre kiírt költségtérítési díj 50%-át kell megfizetnie;  
c)  ha  jogviszonyának  törlését  az  őszi  félév  esetében  október  14.  után,  a  tavaszi  félév 
esetében  március  14.  után  kéri,  az  adott  félévre  kiírt  költségtérítési  díj  100%-  át  kell 
megfizetnie. 
 
260,261(16)  Amennyiben  a  hallgató  az  adott  félévben  nem  kéri  jogviszonyának  meg-
szüntetését,  az  adott  félévre  fennálló  fizetési  kötelezettségei  annak  ellenére  is 
fennmaradnak, hogy ha az adott félévben egyetlen kreditet sem teljesített. 
 
 
A BEFIZETETT DÍJAK FELHASZNÁLÁSA 
30. § 
 
(1) 262A  költségtérítési  díjakból,  a  térítési  díjakból,  valamint  a  kollégiumi  díjakból  be-
folyt  bevételeknek  az áfa-tartalom  és az  állami  befizetési kötelezettség  után az in-
                                                           
252 Beiktatta a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 
253 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
254 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
255 Beiktatta a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 
256 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
257 Beiktatta a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 
258 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. január 1-jétől. 
259 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
260 Beiktatta a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 
261 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 

 
54 
 
tézményt megillető részével az intézményi költségvetésben és a gazdálkodásra vo-
natkozó szabályzatok  szerint jogosult  egységek (központ,  karok, kollégiumok stb.) 
rendelkeznek. E bevételek felhasználhatók az egyetem, illetve a kollégiumok műkö-
dési  kiadásaira,  fejlesztésekre,  továbbá  az  ösztöndíjkeret  növelésére,  valamint  az 
egyetem,  illetve  a  kollégiumok  kulturális,  művészeti,  sport  és  diákszociális  tevé-
kenységének támogatására, fejlesztésére, illetve a hallgatói önkormányzat feladatai-
nak ellátására. 
 
263,264,265,266,267,268(2) A térítési díjakból befolyt összeg 75 %-a az EHÖK, a további 10 
%-a a kari HÖK célfeladatainak ellátásra használható fel a HÖK hatáskörben, 15%-
a a HKSZK hatáskörében használható fel. Az összeg HÖK célfeladatokra eső részét 
az EHÖK által meghatározott gazdálkodási keretekre kell utalni. 
 
269,270,271 (3) A  HKSZK  hatáskörében  kezelt  összeg  a  HKSZK  egyetemi  SZMSZ-ben 
meghatározott feladatainak ellátására, ezen belül különösen a hallgatói tanácsadási, 
karrierszolgáltatási, egyetemi kártyarendszerek működtetésére és fejlesztésére hasz-
nálható fel. 
 
272,273,274(4)  Az  EHÖK  és  a  kari  HÖK-ök  (2)  bekezdésben  említett  kereteire  befolyt 
összeg az EHÖK és a kari HÖK-ök egyetemi SZMSZ-ben, illetve a DEHDK Alap-
szabályában  meghatározott  feladatainak  ellátására,  ezen  belül  különösen  hallgatói 
sport/kulturális célú infrastrukturális fejlesztésekre, fenntartásukra, valamint a hall-
gatói jóléti szolgáltatások bővítésére, illetve más kiemelt hallgatói célfeladatok ellá-
tására használható fel az EHÖK rendelkezéseinek megfelelően. 
 
275(5) 
A befizetett kollégiumi díjak és kollégiumi késedelmi díjak, költségtérítések a 
kollégium működési bevételét képezik; a felhasználásuk az egyetemi pénzügyi ren-
delkezések figyelembevételével történik. Az itt befolyt késedelmi díjak felhasználá-
sáról a kollégiumi bizottságok döntenek azzal, hogy azt a komfortfokozat növelésé-
re,  s  a  kollégium  infrastruktúrájának  fejlesztésére,  illetve  a  nem  az  egyetem  által 
üzemeltetett diákotthonok esetében kulturális programok szervezésére használhatják 
fel. 
 
                                                                                                                                                                          
262 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
263 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
264 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. november 9-től. 
265 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
266 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
267 Módosította a 27/2016. (II. 11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. február 12-től. 
268 Módosította a 41/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
269 Beiktatta a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2.-tól. 
270 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
271 Módosította a 27/2016. (II. 11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. február 12-től. 
272 Beiktatta a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 
273 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
274 Módosította a 27/2016. (II. 11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. február 12-től. 
275 Számozását módosította a 13/2008. (X:2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 

 
55 
 
276,277,278(6)  Az  életmódfejlesztési  klubtagsági  díjból  befolyt  összeg  elkülönített  nyil-
vántartással  sport, kulturális, illetve közösségépítési  célokra használható fel  az EHÖK 
egyetértésével.  
 
279(7) 
A kulturális kedvezmény díjból befolyt összeg elkülönített kereten a Hallgatói 
Önkormányzat  által  szervezett  kulturális,  valamint  közösségépítési  célokra,  rendezvé-
nyekre használható fel az EHÖK hatáskörében. 
 
 
 
 
 
 
 
V. 
A KÉPZÉSI FORMÁK KÖZÖTTI ÁTSOROLÁS 
RENDJE 
 
AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ  
HALLGATÓK ÁTSOROLÁSA 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSBE 
31. § 
 
280,281(1) Az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett, 2012. szeptember 1-je 
előtt jogviszonyt létesített hallgató helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a karon 
költségtérítéses formában tanulmányokat folytató, 2012. szeptember 1-je előtt jog-
viszonyt  létesített kiemelkedő tanulmányi  teljesítményű hallgató,  illetve a magyar 
állami  (rész)ösztöndíjas  hallgatói  létszámkeretre  felvett,  2012.  szeptember  1-jétől 
jogviszonyt létesített hallgató helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a karon ön-
költséges  vagy  állami  részösztöndíjas  formában  tanulmányokat  folytató,  2012. 
szeptember 1-jétől jogviszonyt létesített kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hall-
gató  léphet,  amennyiben  az  államilag  támogatott,  illetve  a  magyar  állami 
(rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett hallgató 
a)  hallgatói  jogviszonya  a  tanulmányai  befejezése  előtt  megszűnik  az  alábbi  okok 
miatt: 
aa) másik felsőoktatási intézmény átvette, 
ab) bejelenti hallgatói jogviszonya megszűnését, 
ac) az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat 3. § (9)-(10) bekezdésében, vagy 
a jelen szabályzatban foglaltak miatt nem folytathatja tanulmányait államilag 
támogatott képzésben, és nem megy át költségtérítéses képzésbe, 
                                                           
276 Beiktatta a 26/2016. (VI. 30.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. július 1-jétől. 
277 Módosította a 12/2016. (X. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. október 28-tól. 
278 Módosította a 15/A/2017. (IX. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 22-től. 
279 Beiktatta a 25/2016. (XII. 15.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. december 16-tól. 
280 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
281 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 

 
56 
 
ad) hallgatói jogviszonyát fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt a rektor által 
átruházott jogkörében a dékán megszünteti, 
ae) kizárás jogerős fegyelmi határozatban részesült, vagy 
b)  tanulmányait  költségtérítéses,  illetve  önköltséges  képzésben  folytatja  tovább  az 
alábbi okok miatt: 
ba) az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat 3. § (9)-(10) bekezdésében az ál-
lamilag támogatott képzésben való tanulmányok folytatásához meghatározott 
tanulmányi feltételeket nem teljesíti, vagy 
bb) amennyiben 2007. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között kezdte meg ta-
nulmányait, az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem 
szünetelt,  a  két  félév  teljesítményét  együttesen  számítva  nem  szerezte  meg 
legalább az ajánlott tantervben a két félévre együttesen előírt kreditmennyiség 
ötven százalékát, vagy 
bc) a jelen szabályzatban foglaltak miatt nem folytathatja tanulmányait államilag 
támogatott képzésben,  
bd) a Nftv. 47. §-ában, illetve a jelen szabályzat 10. § (2)-(6) bekezdésében meg-
határozott képzési időt túllépi, vagy 
be) amennyiben 2012. szeptember 1-jétől kezdte meg tanulmányait, az utolsó két 
olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte 
meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, 
illetve  a  tanulmányi  és  vizsgaszabályzatban  meghatározott  tanulmányi  átla-
got; 
282bf) 
amennyiben  tanulmányait  a  2016/2017.  tanév  első  félévében  kezdte 
meg,  az  utolsó  két  olyan  félév  átlagában,  amelyben  hallgatói  jogviszonya 
nem  szünetelt,  illetve  nem  a  24.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  meghatározott 
külföldi képzésben vett  részt,  nem  szerzett legalább tizennyolc kreditet,  és 
nem érte el a tanulmányi és vizsgaszabályzatban – a Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot; 
bg) amennyiben  2012.  szeptember  1-jétől  kezdte  meg  tanulmányait,  az  adott 
képzésre történő beiratkozáskor tett, az állami ösztöndíjas képzés feltételei-
nek vállalásáról szóló, az Nftv. 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát 
visszavonja. 
283(2) 
A  2012.  szeptember  1-je  előtt  jogviszonyt  létesített  hallgatók  esetében  az  (1) 
bekezdésben  foglalt  feltételek  alapján  az  átsorolással  érintett,  államilag  támogatott 
képzésben  részt  vevő  hallgatók  száma  a  tanévben  az  egyetem  államilag  támogatott 
képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb tizenöt százaléka lehet. 
 
284,285(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti döntést az államilag támogatott, illetve költségtéríté-
ses, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve az önköltséges képzési forma 
közötti átsorolásról minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni. 
 
286(4) 
Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik 
az adott felsőoktatási intézményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak ta-
                                                           
282 Módosította a 41/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
283 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
284 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
285 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
286 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 

 
57 
 
nulmányokat, továbbá akik a Nftv. 47. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatáro-
zottak szerint betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt fél-
évüket nem tudták befejezni. 
 
287(5) 
Amennyiben a kar megállapítja, hogy a 2012. szeptember 1-je előtt jogviszonyt 
létesített hallgatók esetében a (2) bekezdésben megfogalmazott mértéket meghaladó 
hallgatót  kellene  átsorolni  költségtérítéses  képzési  formára,  a  hallgatók  összesített 
korrigált  kreditindexe  alapján  legjobban  teljesített  hallgatókat  kell  az  átsorolás  alól 
mentesítenie. 
 
(6)  Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott döntést  
a)  elsőfokú szakképzésben 
aa)  szakképzésenként és/vagy 
ab)  az adott képzésben eddig eltöltött aktív félévek számának, 
b)  alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben 
ba) szakonként, 
bb) képzési áganként, 
bc) képzési területenként, és/vagy 
bd) amennyiben a képzés telephelyenként (településenként) elkülönülten folyik, a 
telephelyek, és/vagy 
be) az adott képzésben eddig eltöltött aktív félévek számának 
figyelembe vételével kell meghozni. Azonos kreditindexű hallgatók esetében a dön-
tésnek azonosnak kell lennie. 
 
288,289(7) Doktori  képzésben  az  illetékes  doktori  tanács  a  Nftv.  keretei  között  a  doktori 
szabályzatban  meghatározottak  szerint  dönt  a  hallgatók  államilag  támogatott/állami 
ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átsorolásáról. 
 
(8)  A  (6)  bekezdés  alapján  az  egyes  hallgatói  csoportok  kialakításáról  minden  képzési 
szintre vonatkozóan a Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével dönt. Az egyes hallga-
tók átsorolásáról az (1)-(2) bekezdésben meghatározott döntést a dékán vagy megbí-
zottja hozza meg. 
 
A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES/ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSBEN TANULMÁNYO-
KAT FOLYTATÓ HALLGATÓK ÁTVÉTELE 
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT/ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJKAS KÉPZÉSRE 
29032. § 
 
291,292(1) Megürült  államilag  támogatott/állami  ösztöndíjas  hallgatói  létszámkeretre  az 
vehető át, aki 
a) 
az aktuális jogszabályban előírt állami ösztöndíjban maradás feltételeit teljesíti, 
továbbá akinek 
                                                           
287 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
288 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
289 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
290 Módosította a szalagcímet a 19/A/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. július 1-től. 
291 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
292 Módosította a 19/A/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. július 1-től. 

 
58 
 
b) 
az ösztöndíjindexe magasabb, mint a hallgatók ösztöndíjindexe alapján felállí-
tott rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató ösztöndíjindexe. 
 
293,294(2) A karnak a következő képzési időszakra államilag támogatott/állami ösztöndí-
jas formára átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a hallgatók tanulmá-
nyi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy az adott tanévben, adott szakon 
a)  hány államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatónak szűnt meg a hallgatói 
jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt [31. § (1) bekezdés a) pont],  
b)  hány  olyan  államilag  támogatott/állami  (rész)ösztöndíjas  hallgató  van  a  jegy-
zéken, aki költségtérítéses/önköltséges képzésre került átsorolásra [31. § (1) bekez-
dés ba)-bb) pont],  
c)  hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon 
a Nftv. 47. § (3) bekezdése, illetve a jelen szabályzat 10. § (2)-(6) bekezdése szerint 
rendelkezésre álló támogatási időt [31. § (1) bekezdés bc) pont].  
 
295(3) 
Nem vehető át államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzési formára az a költ-
ségtérítéses/önköltséges hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támoga-
tott/állami  ösztöndíjas  féléveinek  száma  kettővel  –  fogyatékossággal  élő  hallgatók 
esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét.  
 
296(4) 
Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában foly-
tatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.  
 
297(5) 
Amennyiben a karon nem folyik költségtérítéses/önköltséges képzés, illetőleg a 
31.  §  (6)  bekezdésben  kialakított  hallgatói  csoportokban  az  államilag  támoga-
tott/állami  ösztöndíjas képzésre átvehető  hallgatók száma kisebb, mint az államilag 
támogatott/állami ösztöndíjas képzésből a költségtérítéses/önköltséges képzésbe átso-
rolásra kerülő hallgatók száma, a 31. § (6) bekezdésben kialakított hallgatói csopor-
tok szerint kialakuló létszámkeretek karok közötti átcsoportosításáról a rektori veze-
tés jogosult dönteni.  
 
298(6) 
Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költ-
ségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását. 
 
(7) 299  A  költségviselési  forma  változásáról  szóló  határozatban  –  a  hallgató  Nftv.  47.  § 
(3)–(7) bekezdése szerint rendelkezésre álló támogatási idejének egyidejű megvizsgá-
lásával – meg kell határozni, hogy a hallgató az átsorolást követően maximálisan hány 
félév támogatott időt tud igénybe venni. 
 
(8) 300  A  magyar  állami  ösztöndíjra  való  átsorolást  követő  első  félévre  való  bejelentke-
zéskor a hallgató nyilatkozatot tesz az állami ösztöndíjas képzés feltételeinek vállalá-
                                                           
293 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
294 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
295 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
296 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
297 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
298 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
299 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
300 Beiktatta a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 

 
59 
 
sáról. Ha az átsorolt hallgató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés fel-
tételeit  nem  vállalja,  a  kar  felajánlja  a  részére  ugyanazon  képzésre  az  önköltséges 
képzésben való további részvétel lehetőségét. 

 
60 
 
 
VI. 
A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ HALLGATÓK  
DÍJFIZETÉSE, TÁMOGATÁSA 
 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
33. § 
 
301(1) A külföldi állampolgárságú hallgatók költségtérítéses, önköltséges formában, ösz-
töndíjasként vagy intézményi szerződés alapján vehetnek részt a képzésben, kivéve 
ha a jelen szabályzat másként nem rendelkezik. 
 
302(2) A külföldi állampolgárságú hallgatók anyagi támogatásáról és az általuk fizetendő 
díjakról és térítésekről külön szabályzat rendelkezik. 
 
303(3) 
A költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre felvett külföldi hallgatókra vo-
natkozó szabályokat a költségtérítéses, illetve önköltséges képzésről szóló kari sza-
bályzatok tartalmazzák. 
 
(4)  Az állami ösztöndíjas külföldi hallgatókra is vonatkozik a mulasztási és késedelmi 
eljárási díjakról szóló rendelkezés. 
 
304(5) 
 
 
KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGI TANULMÁNYAI-
NAK TÁMOGATÁSI RENDJE 
34. § 
 
305(1) 
A  kétoldalú  nemzetközi  szerződés  alapján  államilag  elismert  felsőoktatási  in-
tézményben államilag támogatott képzésben részt vevő nem magyar állampolgársá-
gú hallgató részére –magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hall-
gatót kivéve – az oktatásért felelős miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az 
adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól. 
 
(2)  A miniszteri  ösztöndíj  havi  összege megfelel  alap- és mesterképzésben részt  vevő 
hallgatók esetében 
a)  a  költségvetési  törvényben  meghatározott  hallgatói  normatíva  éves  összege  34  %-
ának, 
b)  doktori  képzésben  részt  vevő  hallgatók  esetében  a  költségvetési  törvényben  e 
célra megállapított normatíva éves összege egytizenketted részének. 
 
                                                           
301 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
302 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
303 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
304 Hatályon kívül helyezte a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2015. október 3-tól. 
305 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 

 
61 
 
306(3) 
A miniszteri ösztöndíjat a hallgató számára az e célra rendelkezésre álló egy, 
központi hatáskörben kezelt, elkülönített gazdálkodási keretből az egyetem a 12. § 
(15) és (16) bekezdésben rögzített eljárásrend szerint fizeti ki. 
 
(4)  307Az  államilag  támogatott  alap-  és  mesterképzésben,  valamint  doktori  képzésben  Ma-
gyar-országon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek ese-
tében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kol-
légiumi  elhelyezésre.  A  két-  vagy  többoldalú  nemzetközi  szerződés  alapján  Magyaror-
szágon önköltséges tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató évi 12 
hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre, amelynek díját a miniszteri ösztöndíjából fizeti. 
 
308(5) 
 
 
(6)  Nemzetközi megállapodás vagy a kedvezménytörvény alapján részképzésben részt 
vevő  nem  magyar  állampolgárok  esetében  az  (1)-(4)  bekezdés  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részképzés időtar-
tamára szól. 
 
309(7) 
A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag  elismert  felsőoktatási in-
tézményben  államilag  támogatott  képzésben  részt  vevő  hallgató  részére  –magyar 
állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve – az oktatásért fe-
lelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat. 
 
(8)  A (7) bekezdésben említett miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségve-
tési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 15%-ának. 
 
310(9) 
A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot a Balassi In-
tézet bonyolítja le. 
 
(10) Az ösztöndíj kifizetésére a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 
 
311312(11) 
A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt ve-
vő nem magyar állampolgárságú hallgató részére – az (1) bekezdés szerinti hallgatók 
kivételével  –  tanévenként  az  oktatásért  felelős  miniszter  ösztöndíjat  adományozhat. 
Az államközi megállapodás alapján miniszteri ösztöndíjjal támogatott harmadik or-
szágbeli állampolgárságú személyt a miniszteri ösztöndíjjal támogatott időszakra vo-
natkozóan nem terhelik a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő, az Nftv.-ben meghatá-
rozott kötelezettségek. 
 
(12) A (11) bekezdésben említett miniszteri ösztöndíj az alábbi eljárási rendben adandó: 
a)  a pályázatokat az felsőoktatási ügyekért felelős miniszter által kijelölt pályázat-
kezelő  szervezet  által  meghatározott  módon  és  határidőre  a  KTB-hez  kell  be-
                                                           
306 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
307 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
308 Hatályon kívül helyezte a 17/2015. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2015. október 3-tól. 
309 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
310 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 
311 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
312 Módosította a 17/2015. (X. 2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. október 3-tól. 

 
62 
 
nyújtani. A KTB a tanulmányi teljesítmény alapján, valamint a kiemelkedő szak-
mai és tudományos tevékenység figyelembe vételével rangsorolja a pályázatokat, 
majd azokat felterjeszti a KFSZB felé; 
b)  a végleges egyetemi rangsort a KTB által felterjesztett kari rangsorok alapján, il-
letve  a  pályázók  szociális  helyzetének,  kiemelkedő  sport-  és  közösségi  tevé-
kenységének figyelembe vételével a KFSZB állapítja meg; 
c)  a  rangsorolt  pályázatokat  a  KFSZB  továbbítja  az  felsőoktatási  ügyekért  felelős 
miniszter által kijelölt pályázatkezelő szervezethez; 
d)  a pályázatokról az felsőoktatási ügyekért felelős miniszter dönt. 

 
63 
 
VII. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
35. § 
 
(1) Jelen szabályzatot a Debreceni  Egyetem  Szenátusa  38/2007.  (V.24.) számú  határo-
zatával 2007. május 24-én elfogadta. A szabályzat 2007. augusztus 1-jén lép hatály-
ba. A szabályzat rendelkezéseit először a 2007. évi kollégiumi felvételi és szociális 
ösztöndíj pályázati eljárás során kell alkalmazni. 
 
(2) E szabályzat  hatálybalépésével  egyidejűleg az azonos című korábbi  szabályzat, „A 
Debreceni  Egyetem  kollégiumi  felvételi  szabályzata”,  valamint  a  „Szabályzat  a 
hallgatói sport- és kulturális normatíva elosztásáról a Debreceni  Egyetemen” hatá-
lyát veszti. 
 
(3) E  szabályzat  a  Debreceni  Egyetem  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  Hallgatói 
követelményrendszer című fejezetének a részét képezi. 
 
36. § 
 
(1) Jelen szabályzat 1. számú módosítását a Debreceni Egyetem Szenátusa 6/2007. (X. 
4.) számú  határozatával  2007. október 4-én  elfogadta. A szabályzatmódosítás elfo-
gadásával egyidejűleg lép hatályba. 
 
(2) Jelen  szabályzat  2.  számú  módosítását  a  Debreceni  Egyetem  Szenátusa  15/2007. 
(XII. 20.) számú határozatával 2007. december 20-án elfogadta. A szabályzatmódo-
sítás elfogadásával egyidejűleg lép hatályba. 
 
(3) Jelen szabályzat 3. számú módosítását a Debreceni Egyetem Szenátusa 30/2008. (V. 
15.) számú határozatával 2008. május 15-én elfogadta. A szabályzatmódosítás elfo-
gadásával egyidejűleg lép hatályba. 
 
(4)  A 2008. május 15-ét következő módosítások lábjegyzetben jelölve. 
 
Debrecen, 2019. június 20. 
 
 
 
Dr. Szilvássy Zoltán 
rektor 
 
 
Dr. Bács Zoltán 
kancellár 
 

 
64 
 
VIII. 
MELLÉKLETEK 
 
1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE 
 
313,314(1) A  szabályzat  12.  §  (4)  bekezdés  bb)  pontja  alapján  az  EHÖK  pályázati  úton 
közéleti ösztöndíjat folyósíthat a kiemelkedő egyetemi közéleti, valamint közösségi 
munkát, tevékenységet végző hallgatóknak. 
 
315(2) 
Az ösztöndíjak odaítéléséről az EHÖK tisztségviselői és munkatársai esetében 
az EHÖK elnöksége, egyéb esetekben a kari HÖK javaslatára az EHÖK határoz a 
végzett  munka,  a  testületi  üléseken  való  részvétel  mértéke  és  egyéb  szempontok 
alapján. 
 
316,317,318,319,320(3) 
A DEHDK és az EHÖK elnökének havonta a mindenkori hallga-
tói normatíva másfélszeres, elnökhelyettesének és a DÖK elnökének egyszeres ösz-
szegének megfelelő rendszeres közéleti ösztöndíj folyósítható. A többi tisztség után 
járó  rendszeres  közéleti  ösztöndíj  mértéke  legfeljebb  az  alábbi  táblázat  alapján 
megállapított érték lehet. Egy hallgató egyidejűleg legfeljebb egy, az alábbi táblá-
zatban említett tisztség vagy beosztás után részesülhet az ösztöndíjban. 
 
Tisztség  
Arányszám  
DEHDK, EHÖK alelnök  
30x 
EHÖK kabinetfőnök  
25x 
EHÖK-titkárságvezető, referens  
18x 
EHÖK elnöki megbízott  
17x 
EHÖK bizottsági elnök 
16x 
EHÖK bizottsági alelnök 
12x 
Kari HÖK-elnök  
25x 
Kari HÖK-alelnök  
15x 
Kari HÖK-ügyvivő  
10x 
KHJB-elnök  
5x 
Kari HÖK irodavezető, elnöki referens   8x 
Kollégiumi kulturális bizottsági elnök   6x 
Kollégiumi  kulturális  bizottsági  el- 4x 
nökhelyettes/operatív tag  
 
 
                                                           
313 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
314 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
315 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
316 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
317 Módosította a 22/2012. (VI.21.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. június 22-től. 
318 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
319 Módosította a 41/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
320 Módosította a 20/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. április 28-tól. 

 
65 
 
321,322(4) Az  “x”  értéke  a  kifizethető  keretösszeg  ismeretében  évente  kerül  meghatáro-
zásra. A kifizethető keretösszeg a hallgatói normatíva közéleti ösztöndíjra fordítha-
tó a 12. § (4) bekezdés bb) pontjában meghatározott arányának alapján kerül megál-
lapításra. 
 
323,324(5) Rendszeres  közéleti  ösztöndíj  a  (3)  bekezdésben  rögzített  tisztségeken  kívül 
egyéb, rendszeres közösségi tevékenységért is adható. Ezen felül az EHÖK és a ka-
ri HÖK-ök képviselői és az egyetem hallgatói számára alkalmanként, egyedi eset-
ben,  megbízás  alapján  közösségi  tevékenységükét  egyénileg  és/vagy  csoportosan 
beadott pályázat útján egyszeri közéleti ösztöndíj adható. 
 
325,326(6) A  közéleti  ösztöndíj  keretösszege  az  egyetem  költségvetésében  elkülönítetten 
kerül tervezésre, a kifizetési lista készítése az EHÖK elnökének jóváhagyásával tör-
ténik. A DEHDK és az EHÖK elnökének közéleti ösztöndíját az egyetem  rektora 
hagyja jóvá. 
 
327,328(7) A  rendszeres  közéleti  ösztöndíj  jogcímen  folyósított  ösztöndíjak  egy  főre  eső 
havi összege nem haladhatja meg a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallga-
tók számára folyósítható havi ösztöndíj juttatások összegét. 
 
                                                           
321 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
322 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
323 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
324 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
325 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
326 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
327 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
328 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
66 
 
329,3302. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A KOLLÉGIUMI ÉS DIÁKOTTHONI TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 
(1) 331,332,333,334,335,336A  Debreceni  Egyetem  kollégiumi  egységeiben  az  alábbi  térítési 
díjak fizetendők: 
 
Kollégium 
Kollégiumi térítési díj 
Arany Sándor Diákapartman 
24000 Ft 
Veres Péter Kollégium 
14000 Ft 
Markusovszky Lajos Kollégium II. épület 
21000 Ft 
Markusovszky Lajos Kollégium III. épület 
19000 Ft 
EK Nyíregyházi Kollégium 
12000 Ft 
Kossuth Lajos I. Kollégium (1 ágyas szobák) 
36000 Ft 
Kossuth Lajos I-II. Kollégium (2 ágyas szobák) 
23000 Ft 
Kossuth Lajos III. Kollégium 
19000 Ft 
Tisza István Kollégium 
15000 Ft 
Vámospércsi Úti Kollégium 
13500 Ft 
Weiner Leó Kollégium 
13500 Ft 
Borsos József Kollégium 
13500 Ft 
GYGYK Kollégiuma 
13500 Ft 
Sportkollégium 
19000 Ft 
 
337(2) 
Az (1) bekezdés táblázatában feltüntetett kollégiumi díjból elkülönített kereten 
a kollégiumi tanulócentrum fenntartására kell fordítani  
a)  a kollégiumi tanulócentrum fenntartására kell fordítani:  
aa)  a Kossuth Lajos I-II-III. Kollégiumok esetében 300 Ft-ot, 
ab)  a Tisza István Kollégium esetében 500 Ft-ot, 
ac)  a Vámospércsi Úti Kollégium esetében 500 Ft-ot. 
 
338,339(2a)  Minden  kollégium  és  diákotthon  esetén  a  kulturális  hozzájárulás  összege 
egy tanévre 5000 Ft, a javítási-kártérítési hozzájárulás összege 5000 Ft, melynek 
befizetése a beköltözés előtt esedékes a NEPTUN rendszeren keresztül. A tavaszi 
félévre beköltöző hallgató az említett díjak 50 %-át fizeti. 
 
340,341(3) Egyéb díjak megállapításáról az EHÖK egyetértésével a kollégiumi közgyűlé-
sek és a kollégiumi kulturális bizottságok határoznak. A kollégiumi internethálózat 
                                                           
329 Módosította a 20/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 1-jétől. 
330 Változatlan tartalommal elfogadta a 27/2019. (IV. 25.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. szept-
ember 1. és 2020. június 30. között. 
331 Módosította az 54/2009. (V.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. szeptember 1-től  
    2010. június 30-ig. 
332 Módosította a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től. 
333 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. szeptember 1-től. 
334 Módosította a 12/2012. (V.10.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. szeptember 1-től. 
335 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
336 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
337 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
338 Beiktatta a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
339 Módosította a 41/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
340 Kiegészítette az 54/2009. (V.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. szeptember 1-től. 

 
67 
 
használatával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos jogcímeken nem állapít-
ható meg többletszolgáltatási díj. 
 
342,343,344(4) A költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő, a diákotthon-
ban lakó hallgatók a diákotthoni térítési díj és a havi kollégiumi normatíva együttes 
összegét fizetik. 
 
345,346,347,348,349,350(5) A Campus Hotel diákotthonban az alábbi térítési díjak fizetendők: 
 
Szobatípus 
Térítési díj 
3 ágyas férőhely  
21000 Ft 
Kiemelten kedvezményes férőhely (2 ágyas szobák) 
22000 Ft 
2 ágyas (kedvezményes) férőhely  
23000 Ft 
1 ágyas férőhely  
36000 Ft 
                                                                                                                                                                          
341 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
342 Módosította a 11/2008. (XII.18.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. február 1-től. 
343 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
344 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
345 Módosította az 54/2009. (V.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. szeptember 1-től. 
346 Módosította a 24/2010. (V:13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től. 
347 Módosította a 29/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. szeptember 1-től. 
348  Módosította a 12/2012. (V.10.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. szeptember 1-től. 
349 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
350 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
68 
 
351,3523. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A TÉRÍTÉSI ÉS EGYÉB DÍJAK 
 
A 23. §, a 26. §, a 27. § és a 28. § alapján az alábbi díjak fizetendők: 
 
Térítési díjak 
 

Díjtétel 
Mérték (Ft) 
regisztráció késedelmes teljesítése 
3535000/hét 
354 
 
diplomamunka témaválasztás késedelme 
3552500 
diplomamunka határidőn túli leadása 
1. héten   356800/nap 
2. héten 3571600/nap 
egyetemi kártya pótlása 
2500 
kollégiumi jogosultság megszűnte bejelentésének elmulasztása 
2000 
kollégiumi díjfizetés késedelmi díja 
1000 
könyvtári késedelmi díj 
50/könyv/nap 
leckekönyv késedelmes leadása 
3582500/hét 
leckekönyv pótlása 
2000 
vizsgáról való igazolatlan távolmaradás 
3594500 
360felvett, de nem teljesített kredit díja* 
1700/kredit 
tantárgyfelvétel késedelme 
1500 
tantárgytörlés késedelme 
3613000 
tanulmányi célt szolgáló anyagok késői leadása 
1000 
ismételt javítóvizsga** 
3623000 
vizsgaidőszak utáni vizsgaengedélyeztetés 
3632000 
vizsgára való késedelmes jelentkezés 
3642000 
költségtérítés befizetéséről szóló számla és/vagy adóigazolás módosí-
tása, illetve kiállításának késedelmes kérelmezése
3400 
 
oklevélmásodlat idegen nyelven 
2500 
hálózati jelszó pótlása 
600 
365Szabadon választható kurzushoz kapcsolódó térítéses anyag költsé-
366Kurzusonként meghatá-
ge*** 
rozva, legfeljebb 5950 
 
                                                           
351 Módosította a 20/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 1-től. 
352 Módosította a 33/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
353 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 3-tól. 
354 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2010. november 12-től. 
355 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 
356 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 
357 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 
358 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 
359 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 
360 Beiktatta a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat, hatályos a 2008/2009. tanév II. félévétől a 12/2008. 
(XII.18.) sz. szenátusi határozat szerint. 
361 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2008. október 2-tól. 
362 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2008. október 2-tól. 
363 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2008. október 2-tól. 
364 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 
365 Beiktatta a 14/2014. (XII.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. január 1-től. 
366 Beiktatta a 14/2014. (XII.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. január 1-től. 

 
69 
 
*   egy félévben legfeljebb 12 kredit után szedhető be, a 20/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határo-
zattal megállapított összege első alkalommal a hallgatók által a 2017/2018-as tanév első félévé-
ben felvett, de nem teljesített kreditekre vonatkozik, amely összeg 2018. februárban kerül kiírás-
ra. 
 
**  ugyanabból  a  tárgyból  tett  harmadik  és  további  vizsga  (ismételt  tantárgyfelvétel  esetén  is), 
kivéve a sikeres vizsga javítását a TVSZ 21.§-ban meghatározott feltételek szerint. 
 
*** összegét a kari HÖK egyetértésével kell megállapítani 
 
367,368Egyéb díjak 
 
369 
 
370 új matrica kiadása ugyanarra a félévre a matrica elvesztése esetén 
(ugyanazon  diákigazolvány  ismételt  érvényesítése,  érvényes  matricá-
val ellátott diákigazolvány elvesztése esetén megrendelt új diákigazol-
3500 
vány érvényesítése) * 
kollégiumi felvételi eljárási díj 
371600 
hangszerkölcsönzési díj (ZK)** 
egyedileg meghatározva 
oklevélmelléklet idegen nyelven (angol kivételével) 
egyedileg meghatározva 
oklevélmelléklet másodlat (magyar, illetve idegen nyelven - angol)/db 
3000 
tanulmányok igazolása külföldi tanulmányokhoz idegen nyelven (an-
gol) II. és III. évfolyamos hallgatóknak
2000 
 
tanulmányok igazolása külföldi tanulmányokhoz idegen nyelven (an-
gol) IV. és V. évfolyamos hallgatóknak
3000 
 
372Elektronikus leckekönyv nyomtatott kivonatának másodlata 
3000 
373,374,375életmódfejlesztési klubtagsági díj 
5000/félév 
376 kulturális kedvezmény díj 
8.000/félév 
 
* hatályos jogszabályban meghatározott költség 
 
** összegét a kari HÖK egyetértésével kell megállapítani 
                                                           
367 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tó 
368 Módosította a 18/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
369 Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (II. 11.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2016. február 12-től. 
370 Módosította a 26/2016. (VI. 30.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. július 1-jétől. 
371 Módosította a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 
372 Beiktatta a 21/2012. (II.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. február 10-től.  
373 Beiktatta a 26/2016. (VI. 30.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. július 1-jétől. 
374 Módosította a 12/2016. (X. A kulturális kedvezmény díj első kiírására, a Neptun rendszerben szüksé-
ges fejlesztések elvégzését követően, a 2016/2017 tanév második félévében kerül sor.27.) sz. szenátusi 
határozat; hatályos 2016. október 28-tól. 
375 Módosította a 15/A/2017. (IX. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 22-től. 
376 Beiktatta a 25/2016. (XII. 15.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. december 16-tól. 
A kulturális kedvezmény díj első kiírására, a Neptun rendszerben szükséges fejlesztések elvégzését köve-
tően, a 2016/2017 tanév második félévében kerül sor. 

 
70 
 
4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
AZ EGYETEMI KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA 
1.§ 
 
(1) Az eljárást a hallgatói szociális ügyekben illetékes egyetemi vezető irányítása mel-
lett a KFSZB koordinálja. Az eljárás lebonyolításának szabályszerű végrehajtásáért 
az eljárásban részt vevők felelősek. 
 
(2) A kollégiumokba való jelentkezés, illetve a szociális ösztöndíj kérelmek beadásának 
határidejét  a  KFSZB  a  tanév  rendje  és  a  helyi  sajátosságok  figyelembe  vételével 
egyetemi szinten egységesen állapítja meg minden év április 30-ig. 
 
(3) Az eljárással kapcsolatos határidőket egységesen a KFSZB állapítja meg. 
 
(4) A kollégiumi felvételi, illetve szociális ösztöndíj kérőlap a jelen szabályzatban meg-
határozott adatokra vonatkozó kérdéseket tartalmazza. A KFSZB által megszerkesz-
tett  kérőlapot  a  kérelmek  beadási  határideje  előtt  legalább  négy  héttel  a  hallgatók 
számára hozzáférhetővé kell tenni. 
 
(5) Az  eljárásban  részt  vevők  a  kérvényátvevők,  pontozók,  adatfeldolgozók,  listázók 
stb. 
 
(6) 377,378A kérvények szedését  a KHJB-k tagjai közül  a KFSZB  által  megbízott tagok 
végzik. A kérvények szedése campusonként zajlik az alábbiak szerint: 
 
Böszröményi úti campus (Böszörményi út  GVK, MÉK 
138.) 
Klinikai  campus  (Nagyerdei  körút  98.,  ÁOK, FOK, GYTK, NK, 
Móricz Zs. Körút 22.) 
 
Nyíregyházi kollégium (Nyíregyháza, 
EK  
Bethlen Gábor utca 58-60.) 
Egyetem téri campus (Egyetem tér 1.) 
Kossuth  Lajos  kollégiumok  lakói 
(összes kar) 
Kassai úti campus (Kassai út 26.) 
ÁJK,  IK,  KTK,  Campus  Hote  lakói 
(összes kar) 
MK campus (Ótemető utca 2-4.) 
MK 
Hajdúböszörményi  campus  (Hajdúbö- GYGYK 
szörmény, Désány István utca 1-9.) 
 
(7) A kérvények pontozása egyetemi szinten közösen, azonos időpontban és helyszínen 
történik. A pontozó bizottság tagjait a KFSZB az EHÖK egyetértésével bízza meg. 
A  pontozóbizottság  tagjai  a  KHJB-k  legfeljebb  2-2  fő  delegáltja,  a  kollégiumi  bi-
zottságok legfeljebb 3-3 fő delegáltja, továbbá az EHÖK által delegált legfeljebb 15 
fő. A felvételi eljárásban részt vevők munkájukért díjazásban részesülhetnek. 
 
                                                           
377 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tó 
378 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
71 
 
(8) 379A kollégiumi bizottságok felvételi határozatait a KFSZB hagyja jóvá. E jogköré-
ben, indokolt esetben, a kollégiumi bizottsági határozatokat megváltoztathatja, vagy 
a kollégiumi bizottságokat új eljárásra kötelezheti. Az egyedi eseteket a kollégiumi 
bizottságok, a Campus Hotel esetében a KFSZB bírálja el. Az egyedi esetek elbírá-
lásában  szavazati  joggal  részt  vesz  karhoz  rendelt  kollégiumok  esetében  a  kari 
HÖK, több kar hallgatóit elhelyező kollégiumok esetében az EHÖK további 3 fő de-
legáltja. 
 
(9) 380Az  eljárás  szabályszerű  lefolytatásáért,  az  adatbevitel  pontosságáért,  valamint  a 
jelentkezők által szolgáltatott adatok törvényes kezeléséért az eljárásban résztvevők 
– ide értve a számítógépes adatbevitelt végzőket is – a munkáltatói jogkörbe, illetve 
az egyetemi hallgató fegyelmi és kártérítési szabályzat hatálya alá tartozó fegyelmi 
eljárás terhe mellett felelősek. 
 
381A jogorvoslati eljárás 
2. § 
 
(1)  Az illetékes testületek által hozott határozat ellen a hallgató, amennyiben az eljárás 
során a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértését vagy számára kirívó-
an méltánytalan elbírálást észlel, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon be-
lül jogorvoslatot kérhet „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírá-
lásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzatban meghatározot-
tak szerint. A jogorvoslati bizottság döntése meghozatalához bármely, az eljárás so-
rán keletkezett iratot, dokumentumot bekérhet. 
 
(2)  A  kollégiumi  felvételi  eljáráshoz  kapcsolódó  jogorvoslati  eljárás  során  betölthető 
férőhelyek  aránya  kollégiumonként  a  kollégiumi  bizottságok  által  pályázati  úton 
betölthető férőhelyek legfeljebb 1 %-a. 
 
(3)  Az elsőéves hallgatók kollégiumi felvételi eljárásához kapcsolódó jogorvoslati eljá-
rást úgy kell lebonyolítani, hogy a jogorvoslati döntésről az érintett hallgatók leg-
később a tanévkezdés előtt három nappal értesüljenek." 
 
382A méltányossági kérelem 
3. § 
 
(1)  Az  illetékes  testületek  által  hozott  elutasító  határozat  kézhezvételétől  számított  8 
napon  belül  a  hallgató  méltányossági  kérelmet  nyújthat  be  a  hallgatói  szociális 
ügyekben  illetékes  egyetemi  vezetőhöz,  amennyiben  az  eljárás  jogszerűségét  nem 
vitatja, de az eredeti kérelem benyújtása óta szociális  helyzete jelentősen romlott, 
illetőleg önhibáján kívül olyan szociális helyzetbe került, amely indokolttá teszi a 
méltányosság gyakorlását. A hallgatói szociális ügyekben illetékes egyetemi vezető 
a kérelemről a beérkezést követő 8 napon belül határoz. 
                                                           
379 Módosította a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től. 
 
380 Módosította a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től 
381 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
382 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 

 
72 
 
 
(2)  A  kollégiumi  felvételi  eljáráshoz  kapcsolódó  méltányossági  kérelmek  elbírálása 
során betölthető férőhelyek aránya kollégiumonként a kollégiumi bizottságok által 
pályázati úton betölthető férőhelyek legfeljebb 1 %-a. 
 
3834. § 
 
(1)  Egy  adott  határozattal  kapcsolatban  a  hallgató  vagy  jogorvoslati,  vagy  méltányos-
sági kérelmet nyújthat be, melynek elutasítása esetén nem nyújthat be másik típusú 
kérelmet. 
 
(2)  A jogorvoslati, illetve méltányossági kérelmeket azok tartalma szerint kell besorol-
ni és elbírálni. A besorolásról a hallgatói szociális ügyekben illetékes egyetemi ve-
zető dönt. 
 
 
 
                                                           
383 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 

 
73 
 
5. SZÁMÚ MELLÉKLET 
AZ EGYETEMI KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 
 
I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
l. § 
 
(1) Jelen melléklet hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem által alapított és/vagy üzemel-
tetett  összes  kollégiumra,  valamint  minden  olyan,  nem  a  Debreceni  Egyetem  által 
alapított és üzemeltetett diákotthonra (a továbbiakban: diákotthon), amelyben a Deb-
receni Egyetem hallgatói az egyetem által támogatott férőhelyen laknak. Jelen mel-
léklet  alkalmazásában  –  amennyiben  a  nevezett  diákotthonokra  eltérő  rendelkezés 
nem vonatkozik – ezeket együttesen kollégiumnak nevezzük. 
 
(2) 384Az elkülönített férőhelyek (a hallgatói szociális  ügyekben illetékes egyetemi ve-
zető  jogorvoslati  és  méltányossági  kerete,  szakkollégisták,  az  egyetem  nemzetközi 
szerződéseiben  vállalt  kötelezettségek  alapján  betöltendő  férőhelyek)  kivételével  a 
DE valamennyi  kollégiumában egységes elvek alapján, pályázati alapon  történik  a 
felvétel. 
 
(3) A közös felvételi rendszer célja: az egyetem minden kollégiumra jogosult hallgatója 
azonos feltételekkel, azonos eséllyel pályázhasson kollégiumi férőhelyre és a lakha-
tási feltételek támogatására is szolgáló rendszeres szociális ösztöndíjra. 
 
(4) A közös felvételi rendszerben kvantitatív módon összemérhető a különböző karról, 
szakról pályázó hallgatók teljesítménye és szociális helyzete. A rendszerben – kivé-
teles esetekben – helye van az egyedi teljesítmények, egyedi szociális és egészség-
ügyi helyzetek méltányossági elbírálásának is. 
 
385(5) 
A kollégiumi felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni az Nftv. 108. § 8. 
pontja  szerinti  hátrányos  helyzetű  hallgatót,  aki  kollégiumi  elhelyezés  hiányában 
felsőfokú tanulmányait nem tudja megkezdeni, illetve folytatni. 
 
2. § 
 
386(1) 
A  kollégiumok  és  diákotthonok  felvételi  rendszere  „kétcsatornás”,  azaz  telje-
sítmény (tanulmányi, szakmai, közéleti munka, sportteljesítmény stb.) vagy szociá-
lis rászorultság alapján lehet a kollégiumba bekerülni. A teljesítményi és a szociális 
pontszámok nem vonhatók össze. Ennek megfelelően a kollégiumi férőhelyeket is 
fel kell osztani teljesítmény, illetve szociális helyzet alapján betöltendő férőhelyek-
re. A teljesítmény- és a szociális alapon betöltendő férőhelyek arányáról a kollégi-
umi bizottságok javaslata alapján e melléklet rendelkezik. A kollégiumi felvételi el-
                                                           
384 Módosította a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2010. május 14-től. 
385 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
386 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 

 
74 
 
járás során a teljesítmény- és a szociális alapon betöltendő férőhelyek közül első-
ként a teljesítmény alapján betöltendő férőhelyekre kell a pályázókat felvenni. 
 
387(2) 
 
 
(3)  A  szociális  pontszámok  abszolút  értékben  összehasonlíthatók.  A  tanulmányi  átla-
gok azonban –  az eltérő követelmények és munkaráfordítások miatt  –  abszolút ér-
tékben nem hasonlíthatók össze, pontértéküket az adott évfolyam, szak, szakterület, 
csoport átlagához (a továbbiakban: csoportátlag) mért pozitív, illetve negatív eltéré-
sük  alapján,  valamint  a  hallgató  szakjainak  száma  és  típusa  alapján  súlyozva  kell 
megállapítani. 
 
388(4) 
A  kollégium  székhelyén  lakóhellyel  rendelkezők,  a  költségtérítéses,  illetve 
önköltséges képzésben részt vevők, az esti és levelező tagozatos, valamint a szak-
irányú továbbképzésben részt vevő hallgatók kivételével a kapott pontszám alapján 
történik a kollégiumi férőhelyek feltöltése, a rendszeres szociális ösztöndíj odaítélé-
se, illetve mértékének megállapítása.  
 
(5)  A felvételi  eljárást  közösen, egy időben, közös  felvételi adatlap használatával  kell 
lebonyolítani. A felvételi kérelmek elbírálása – a pontozás kölcsönös ellenőrzése és 
az  adatok  feldolgozására  készített  azonos  szoftver  használata  mellett  –  egy  bizo-
nyos időintervallumon belül meghatározott véghatáridővel történik. 
 
(6)  A  felsőoktatási  szakképzésben  részt  vevő  hallgatókra  a  jelen  mellékletben  foglalt 
általános szabályok az irányadók. 
 
3. § 
 
(1) A  DE  valamennyi  hallgatóját  a  felvételi  eljárás  során  szükségszerűen  külön  kezelt 
hallgatói csoportok (első  évre felvételt  nyert, felsőbb évfolyamon tanuló és dokto-
randusz hallgatók) közötti különbségeket figyelembe vevő felvételi rendszer alapján 
kell elbírálni.  
 
(2) A kollégiumi  felvétel  egy  tanévre szól,  amely  a  hallgatók  esetén 10  – VI. éves or-
vostanhallgatók esetén 13 – hónapot, doktorandusz hallgatók esetén 12 hónapot je-
lent. A doktorandusz hallgatók kollégiumi férőhelyüket a nyári időszakban (július-
augusztus hónapban) a kollégium vezetője által meghatározott kollégiumokban ve-
hetik igénybe. 
 
(3) A felvételi eljárás során bekövetkező eljárási hibák és egyéb vitás esetek kezelésére 
kollégiumonként a kollégiumi bizottságok által pályázati úton betölthető férőhelyek 
2 %-át mint korrekciós keretet kell fenntartani. 
                                                           
387 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatálytalan 2012. november 9-től. 
388 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 

 
75 
 
II. 
A FÉRŐHELYEK FELOSZTÁSA 
 
Jelentkezés a kollégiumokba 
4. § 
 
(1) 389,390,391A  Debreceni  Egyetem  minden  elhelyezésre  jogosult  hallgatója,  képzési 
szinttől függetlenül az egyetem bármely kollégiumába kérheti felvételét. 
 
392(2) 
 
 
393,394(3) 
 
395(4) 
A  Balassi  Intézet  Debreceni  Márton  Áron  Szakkollégiumába  a  Debreceni 
Egyetem állami finanszírozású, állami ösztöndíjas, határon túli magyar nemzetisé-
gű,  nappali  tagozatos  részképzésben,  alapképzésben,  mesterképzésben,  doktoran-
dusz és kiegészítő képzésben részt vevő, illetve  kutatói ösztöndíjas hallgatói nyer-
hetnek felvételt. 
 
A férőhelyek felosztása az évfolyamok között 
5. § 
 
(1) 396,397A  Debreceni  Egyetemen  a  kollégiumi  bizottságok  és  a  KFSZB  rendelkezése 
alá tartozó férőhelyek az alábbi arányban osztandók fel az elsőévesek és a felsőbb 
évesek között (százalékban): 
 
398Jogorvos-
lati és mé
Kollégium
Első-
Felsőbb 
Korrekciós 
l-
 
évesek  évesek 
keret 
tányossági 
keret 
Arany Sándor Diákapartman 
20 
76 


Veres Péter Kollégium 
20 
76 


Markusovszky Lajos Kollégium 
15 
81 


Nyíregyházi Kollégium 
30 
66 


DE-DRHE Kossuth Lajos III.  
35 
61 


Kollégium 
Kossuth Lajos  I-II.Kollégium 
25 
71 


Tisza István Kollégium* 
0-35 
61 


                                                           
389 Módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
390 Módosította a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. november 12-től. 
391 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
392 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2010. november 12-től. 
393 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
394 Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatálytalan 2014. május 16-tól. 
395 Számozását módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
396 Módosította a 22/2012. (VI.21.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. június 22-től. 
397 Módosította a 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
398 Módosította a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től. 

 
76 
 
Vámospércsi Úti Kollégium 
35 
61 


Weiner Leó Kollégium 
28 
68 


Borsos József Kollégium 
30 
66 


Hajdúböszörményi Kollégium 
30 
66 


Campus Hotel 
30 
66 


Sportkollégium 
30 
66 


Indokolt esetben ettől a kollégiumi bizottságok  3 %-kal eltérhetnek. 
399*,400 
 
(2) A Balassi Intézet Debreceni Márton Áron Szakkollégiumában a férőhelyek az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium által meghatározott létszámarányok szerint kerülnek 
felosztásra az elsőévesek, a felsőbb évesek és a doktoranduszok között. A korrekci-
ós keret aránya megegyezik a Debreceni Egyetem kollégiumainak korrekciós kere-
tével. 
 
(3)  A felsőbb évesek keretéből a felvételi eljárás során kimaradt férőhelyekre elsőévesek vehe-
tők fel. 
 
(4) Az  Országos  Középiskolai  Tanulmányi  Versenyen  vagy  az  Országos  Szakmai  Ta-
nulmányi Versenyen 1–10. helyezést elért, az adott tanévben elsőéves jelentkezők az 
adott tanévre felvételt nyernek a kollégiumba. 
 
(5) 401A  (2)  bekezdésben  meghatározott  esetek  kivételével  az  adott  tanévben  elsőéves 
hallgatók az adott tanévre kizárólag szociális alapon nyerhetnek felvételt. A jelent-
kezési lapot, illetőleg elektronikus jelentkezés esetén a jelentkezésről szóló tájékoz-
tatót az egyetemi felvételről szóló értesítéssel együtt kell számukra megküldeni. 
 
(6) Ha az elsőévesek keretébe bekerülnének olyan hallgatók, akik nem érik el a szociá-
lis alapon felvett, legalacsonyabb szociális pontszámot elért felsőbb éves hallgatók 
pontszámának 50 %-át, akkor az ő helyükre is felsőbb éveseket vesznek fel a kollé-
giumi bizottságok. 
 
(7) A doktorandusz hallgatók jelentkezésük esetén felvételt nyernek a kollégiumba. Az 
elsőéves doktoranduszokat  az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott elsőéves, a 
felsőéves doktoranduszokat a felsőéves keret terhére kell felvenni. 
 
402(8) Amennyiben az egyetem alapképzésben (BA, BSc) részt vevő, végzős hallgatója a 
felsőbb éves felvételi eljárás keretében felvételt nyer az egyetem valamely kollégi-
umába,  és  a  következő  tanévben  tanulmányait  az  egyetemen  mesterképzés  (MA, 
MSc) keretében tovább folytatja, akkor a felsőbb éves felvételi eljárás során elnyert 
férőhelyét megtarthatja. 
 
                                                           
399 Módosította a 13/2012. (XI.8.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. november 9-től. 
400 Hatályon kívül helyezte az 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatálytalan 2014. május 16-tól. 
401 Módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től 
402 Módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 

 
77 
 
403,404(9)  Az  egyetemre  mesterképzésre  felvételt  nyert  hallgató  az  elsőéves  kollégiumi 
felvételi eljárásban való részvételre jogosult, azonban az a mesterképzésre felvételt 
nyert hallgató, aki a (8) bekezdés szerint a felsőbb éves eljárás keretében alapkép-
zésben részt vevő végzős hallgatóként már részt vett a kollégiumi felvételi eljárás-
ban, az elsőéves eljárás során új kérelmet csak akkor nyújthat be, amennyiben a fel-
sőbb éves eljárás során nem nyert kollégiumi elhelyezést.  
  
A felsőbb éves hallgatókkal betölthető férőhelyek aránya 
6. § 
 
(1) 405A  Debreceni  Egyetem  kollégiumaiban  és  diákotthonaiban  a  kollégiumi  bizottsá-
gok rendelkezése alá tartozó férőhelyek az alábbi arányban osztandók fel a felsőbb 
éves  jelentkezőkön  belül  a  tanulmányi  és  a  szociális  alapon  betölthető  férőhelyek 
között (százalékban): 
 
Kollégium 
Tanulmányi alapon 
Szociális alapon 
Arany Sándor Diákapartman 
70 
30 
Veres Péter Kollégium 
30 
70 
Markusovszky Lajos Kollégium 
20 
80 
Nyíregyházi Kollégium 
30 
70 
DE-DRHE Kossuth Lajos III.  
60 
40 
Kollégium 
Kossuth Lajos  I-II. Kollégium 
90 
10 
Tisza István Kollégium 
75 
25 
Vámospércsi Úti Kollégium 
50 
50 
Weiner Leó Kollégium 
42 
58 
Borsos József Kollégium 
25 
75 
Hajdúböszörményi Kollégium 
40 
60 
Campus Hotel férőhelyek 
50 
50 
Campus Hotel 2 ágyas férőhelyek 
50 
50 
Campus Hotel 1 ágyas férőhelyek 
100 

Indokolt esetben ettől a kollégiumi bizottságok  3 %-kal eltérhetnek. 
 
406(2) 
 
III. 
A TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN ADHATÓ PONTSZÁM KISZÁMÍTÁSA 
 
7. § 
 
(1) A felvételi során a tanulmányi, szakmai munkára és közéleti tevékenységre maximá-
lisan kapható összpontszám 200 pont. Ennek összetétele:  
a)  60%, azaz maximum 120 pont adható a tanulmányi átlagra,  
                                                           
403 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
404 Módosította a 24/2010. (V.03.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2010. május 14-től. 
405 Módosította az 52/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
406 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XI.11.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2010. november 12-től. 

 
78 
 
b)  20%, azaz maximum 40 pont adható az egyéb szakmai munkára (TDK stb.), 
c)  20%, azaz maximum 40 pont adható a közéleti tevékenységre. 
(2) A  fenti  maximált  pontszámoknál  több  akkor  sem  adható,  ha  az  adott  tevékenységi 
körben a részpontszámok összege több lenne.  
 
A tanulmányi eredmény értékelése 
8. § 
 
(1) Azoknál a hallgatóknál, akiknél ez lehetséges, az utolsó két lezárt félév tanulmányi 
eredményét  kell  figyelembe  venni.  A  felvételi  során  minden  esetben  a  tanulmányi 
osztályok által számított átlagot kell alapul venni. 
 
(2) Amennyiben az átlag/ösztöndíjindex nem haladja meg az 1.00-t (azaz a hallgató fél-
éve ösztöndíj szempontjából érvénytelen), az adott félévre szintén 0 pont adandó. (A 
fenti tanulmányi féléveknek megfelelő összes indexoldalról másolatot kell a kérelem-
hez csatolni.) 
 
(3) Ha a hallgató az utolsó két félév valamelyikében azért nem teljesítette a fentiekben 
megfogalmazott feltételeket, illetve azért kapna 0 pontot, mert 
a)  passszív féléve(ke)t vett igénybe, 
b)  hivatalosan félévet halasztott, 
c)  külföldi tanulmányúton vett részt, 
d)  tartósan kórházi kezelés alatt állt, 
és ezt hitelt érdemlően igazolta, akkor az addig teljesített félévek közül a két leg-
utolsó értékelhető félévet kell a pontszám kiszámításához figyelembe venni.  
 
(4) A  kreditrendszerben  haladó  hallgatók  esetén  a  tanulmányi  osztály  által  kiszámított 
ösztöndíjindexet (a továbbiakban: átlag) kell figyelembe venni. Mindkét félév átlag-
ára külön-külön alkalmazni kell az alábbi, a csoportátlagot, a szakok számát és sú-
lyát tartalmazó számításokat (9. és 10. §). Az így kapott eredmények számtani köze-
pe adja a hallgató tanulmányi pontszámát. Elsőéves hallgatók esetében a következő 
évre történő felvételkor  csak egyetlen félév átlagával  lehet  számolni  (a kollégiumi 
felvételi időszakában még csak egy féléves eredményük van). 
 
 
A tanulmányi eredmény alapján adható pontszám kiszámítása 
9. § 
 
(1) A tanulmányi pontszám kiszámításához először meg kell vizsgálni, hogy a jelentke-
ző  8.  §  szerint  érvényes  tanulmányi  átlaga  (E)  alulmúlja  vagy  meghaladja  az  ún. 
csoportátlagot. A csoportátlag (CS) számítása a következőképpen történik: a hallga-
tó különböző szakjaihoz tartozó csoportátlagokat (vagyis az adott szakon (is) tanuló 
hallgatók  eredményeiből  számított  átlagot)  vesszük  alapul;  ezen  átlagok  számtani 
közepe adja a csoportátlagot. Egyszakos pályázó esetén természetesen a hallgatóval 
azonos  évfolyamra  járó,  az  adott  szakon  (is)  tanulók  eredményeinek  átlaga  lesz  a 
csoportátlag. 
 

 
79 
 
(2) Ha a jelentkező tanulmányi  átlaga a csoportátlagot  nem  éri el,  akkor a hallgatónak 
adható pontszám a következő módon számítandó: 
 
65 + (E – CS) x 50 
 
Minimálisan adható 0 pont. Amennyiben a hallgató eredménye elérné a csoportát-
lagot, 65 pontot kapna; a csoportátlaghoz képest 0.1 negatív eltérés -5 pontot jelent. 
 
(3) Ha a jelentkező tanulmányi átlaga a csoportátlagot meghaladja, akkor a pontszám:  
 
65 + (E – CS) / (5 – CS) x 55 
 
Maximálisan adható 120 pont. Amennyiben a hallgató eredménye eléri a csoportátla-
got, 65 pontot kap; az 5.00 átlag a maximális 120 pontot éri. A többi esetben a kapott 
pontszám a csoportátlagnak és az 5.00 átlagnak megfelelő pontszámok közé képeződik 
le lineárisan. 
 
(4) Ha az adott szakon azonos évfolyamon tanuló hallgatók száma a 3 főt nem haladja 
meg, akkor az egyéni elbírálás sajátos eseteként a tanulmányi átlagra adható pontok 
a következőképpen számítandók: 
a)  a 3.0 átlag pontszáma 0 pont,  
b)  az 5.0 átlag pontszáma 120 pont,  
c)  a 3.0 és az 5.0 közötti átlagokra adandó pontszám a következő módon számítan-
dó: 
 
60 x (E – 3.0) 
 
Minimálisan adható 0 pont, maximálisan adható l20 pont. 
 
(5)  A fentiek szerint kapott pontértéket szorozni kell a többszakosságot preferáló szorzóval. 
A rendszer lényege, hogy az átlagból számított pontszámot egy 0.8 és 1.0 közé eső szor-
zóval kell szorozni, a szakok milyenségétől (A vagy B szak) függően. A rendszer nem 
tesz különbséget a szaktípuson belül az egyes szakok között, ha azok egyébként egyenér-
tékűnek számítanak. 
 
(6) A  szorzó  kiszámításának  első  lépéseként  az  egyetemen  felvehető  összes  szakot,  il-
letve szaktípust súlyozni kell a következők szerint: 
A = 1 egység (az A szakoknak megfelelő súly), 
B = 0.75 egység (a B szakoknak megfelelő súly), 
T = 0.25 egység (a tanárszaknak megfelelő súly). 
Ennek alapján mindenki kap valamilyen súlyt, ez minimum 0.75 (azaz egy B sza-
kos,  tanárszak  nélkül),  míg  a  maximum  2.5  egységben  állapítható  meg  (ez  több 
mint egy kétszakos tanárszak, de a további extra szakok már nem preferálhatók). A 
hallgató  valamely  szakját  a  többszakosságot  preferáló  szorzó  kiszámításakor  csak 
akkor lehet figyelembe venni, ha az adott félévben a hallgató az adott szak szakmai 
tárgyai közül legalább kettőt teljesített (legalább két érdemjegye van). A tanársza-
kot, alapképzést és a specializációt csak akkor lehet elfogadni a szorzó kiszámítása-
kor, ha legalább egy, a tanárképzési modulhoz, alapképzéshez illetve az adott spe-

 
80 
 
cializációhoz tartozó szakmai tárgyat teljesített a hallgató a kollégiumi felvételinél 
figyelembe vett egyik félév során. Akinek a szakjaira adott súly nem éri el a 0.75-
öt, azaz még egy B szakon sem teljesített kettő szakmai tárgyat, azoknak a hallga-
tóknak a tanulmányi eredményére adott pontszámát nullával kell szorozni. Ezeket a 
súlyokat (A, B és T) felhasználva a szakok súlyai az alábbiak: 
 
ÁJK 
valamennyi szakja esetében – A+B 
specializáció – T 
ÁOK 
valamennyi szakja esetében – A+B+B 
BTK 
a 2006. szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében 
külső felvételű, „A” típusú főszakoknál, szakonként – A 
belső felvételű, „B” típusú szakoknál, szakonként – B 
(általános  és  alkalmazott  nyelvészet,  elméleti  nyelvészet,  pszichológia–angol-
magyar szakfordító) 
a 2006. szeptember 1-je után felvett hallgatók esetében (BA szakok) – A+B 
specializáció – T 
tanárképzésben való részvétel – T 
EK 
valamennyi szakja esetében – A+B 
FOK 
valamennyi szakja esetében – A+B+B 
GYTK 
valamennyi szakja esetében – A+B 
GYGYK 
a 2006. szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében – A+T 
kétszakosság esetén – A+A+T 
a 2006. szeptember 1-je után felvett hallgatók esetében (BA szakok) – A+B 
IK 
a 2006. szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében a következő szakoknál:  
informatika – A 
informatikus könyvtáros – A 
programozó matematikus – A+B 
programtervező matematikus – A+B 
valamennyi BSc szakos hallgató esetében – A+B 
GTK 
valamennyi szakja esetében – A+B 
specializáció – T 
MÉK 
nem tanári szakok esetén – A+B 
mérnöktanári képzés esetén – A+B+T 
MK 
nem tanári szakok esetén – A+B 
mérnöktanári képzés esetén – A+B+T 
NK 
valamennyi szakja esetében – A+B 

 
81 
 
 
TTK 

a 2006. szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében 
tanári szakoknál, szakonként – A+T 
nem tanári szakoknál, szakonként– A+B 
a 2006. szeptember 1-je után felvett hallgatók esetében (BSc szakok) – A+B 
egyéb: ábrázoló geometria – B 
szakfordító – B 
ZK 
a 2006. szeptember 1-je előtt felvett zeneművész, -tanár hallgatók esetében – A+T 
kéthangszeres szak esetén – A+A+T 
a 2006. szeptember 1-je után felvett hallgatók esetében (BA szakok) – A+B 
 
Minden karra vonatkozóan: 
MA, MSc képzéshez tartozó szakok – A+A 
 
(7)  Az ilyen módon kiszámított súly egy képlet alapján szorzószámra váltandó (ez a képlet 
a (0.75, 2.5) intervallumot képezi le lineárisan a (0.8, 1.0) intervallumra). A képlet a kö-
vetkező:  
 
szorzószám = (0.2 / 1.75) x súly + (1.25 / 1.75) 
 
A képlet alkalmazásakor adódó szorzók lehetséges értékei az alábbiak: 
 
Szak típusa  Szaksúly 
Szorzó 

0,75 
0,8 


0,829 
BT 

0,829 
AT 
1,25 
0,857 
BTT 
1,25 
0,857 
ATT 
1,5 
0,886 
BB 
1,5 
0,886 
AB 
1,75 
0,914 
ATTT 
1,75 
0,914 
AA 

0,943 
ABT 

0,943 
BBTT 

0,943 
AAT 
2,25 
0,971 
ABTT 
2,25 
0,971 
AATT 
2,5 

AAB 
2,5 

ABB 
2,5 

ABBT 
2,5 

ABTTT 
2,5 

 
 

 
82 
 
A szakmai munka értékelése 
10. § 
 
(1) Országos  Tudományos  Diákköri  Konferenciákon  a  kollégiumi  felvételi  tanévében 
bemutatott, különdíjban, I.-II.-III. helyezésben részesített TDK dolgozatra, az okle-
vél másolatának csatolásával adandó: 20 pont 
 
(2) A  kollégiumi  felvételi  tanévében  teljesített  demonstrátori  megbízásért,  a  megbízás 
másolatának csatolása esetén adandó: 10 pont 
 
(3) Kizárólag  folyóiratban  vagy  önálló  kötetben,  a  kollégiumi  felvétel  événél  2  évvel 
nem régebben megjelent vagy a szerkesztőség által közlésre elfogadott szakmai pub-
likációért,  a  teljes  hivatkozás  megadása  mellett  (folyóiratcím,  mű  címe,  évfolyam, 
szám,  oldal),  illetve  a  publikált  dolgozat  címét  tartalmazó  lap  (fény)másolatának 
csatolása 
esetén 
adandó:  
10 pont 
 
(4) A  kollégiumi  felvételi  tanévében  OTDK-n  való  részvételért  –  akkor,  ha  nem  ért  el 
helyezést  –  a részvételt  igazoló  oklevél  másolatának benyújtása  esetén  adandó:  10 
pont
 
 
(5) Jelölve van az OTDK-ra, és ezt a kari TDK felelősök igazolják (de abban az évben 
nincs OTDK) adandó: 5 pont 
 
(6) A kollégiumi felvételi tanévében országos, felsőoktatási intézmények hallgatói szá-
mára  szervezett  tanulmányi,  szakmai,  irodalmi,  nyelvi,  művészeti,  műveltségi  ver-
senyen – kivéve az OTDK-n (ld. (1) bekezdés) – elért I., II., III. helyezésért adandó: 
10 pont 
 
(7) A nyelvvizsgáért az alábbi pontok csak a Magyarországon teljesített államilag elis-
mert  vagy  Magyarországon  minősített  külföldi  nyelvvizsgáért  a  nyelvvizsga  bizo-
nyítvány másolatának csatolása esetén adandó:  
a)  Egy középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért adandó: 2 pont 
b)  Egy  középfokú  C  típusú  vagy  különböző  nyelvekből  szerzett  A  és  B  típusú 
nyelvvizsgáért adandó: 4 pont 
c)  Egy felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért adandó: 4 pont 
d)  Egy felsőfokú C típusú állami nyelvvizsgáért adandó: 8 pont 
 
(8) A Debreceni  Egyetem  Tehetséggondozási  Programjában való  részvételért, az okle-
vél másolatának csatolása esetén adandó: 10 pont 
 
(9) A kollégiumi felvételi tanévében a Debreceni Egyetem sportösztöndíját az „egyete-
mi minőségi sport” kategóriájában elnyert hallgatók számára, az ösztöndíj elnyerését 
igazoló okirat másolatának csatolása esetén adandó: 20 pont. 
(10) 
 
 

 
83 
 
A közösségi tevékenység értékelése 
11. § 
 
(1) Az  érvényes  mandátummal  rendelkező  kollégiumi  bizottsági  tagok  felvételi  eljárás 
nélkül felvételt nyernek a kollégiumba. 
 
(2) Az adott tanévben az EHÖK elnökének és alelnökének, illetve kari HÖK elnökének 
adandó: 30 pont 
 
(3) Az adott tanévben a kollégiumi bizottság titkárának adandó: 25 pont 
 
(4) 407Az adott tanévben HÖK-tag, karitanács-tag, illetve az előző ciklusban kollégiumi 
bizottsági tag tevékenységére a testületek – a kollégiumi bizottságok, illetve a kari 
HÖK – javaslata és az EHÖK döntése alapján adható: 1 – 20 pont 
(5)  
(6) Az adott tanévben a KHJB elnököknek adandó: 15 pont 
 
(7) A kollégiumi felvételi tanévében KHJB-tagnak a kari HÖK által előzetesen összeál-
lított lista alapján adható: 1 – 10 pont 
 
(8) Az  intézeti,  tanszékcsoporti,  tanszéki  tanács  hallgatói  képviselőjének,  a  HÖK  által 
előzetesen összeállított lista alapján adható: 1 – 5 pont 
 
(9) A kollégiumi bizottságok előzetesen összeállított listája alapján kollégiumi közössé-
gi tevékenységet végző hallgatónak adható: 1 – 15 pont 
Az  egyes  kollégiumi  bizottságok  által  ilyen  módon  jutalmazott  hallgatók  száma 
nem haladhatja meg az adott kollégium hallgatói férőhelyeinek 3 %-át. 
 
(10) Nem adható pont egyházi és politikai tevékenységért. 
 
                                                           
407 Módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 

 
84 
 
IV. 
A KOLLÉGIUMI FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI  
SZABÁLYOK 
 
12. § 
 
(1) A kollégiumi felvételi jelentkezés leadásakor ellenőrizni kell a jelentkező kollégiu-
mi jogosultságát. 
 
(2) Nem  vehető  fel  a  kollégiumba  és  a  diákotthonba  az  a  hallgató,  akinek  kollégiumi 
díj-, késedelmi díj- vagy kártérítési tartozása áll fenn a kollégiummal, illetve a diák-
otthonnal szemben. Elutasítható annak a hallgatónak a pályázata is, aki rendszeresen 
késve fizeti a kollégiumi díját, illetőleg a bentlakási  feltételekben vagy a házirend-
ben foglalt rendelkezéseket a korábbi időszakban az illetékes szerv/testület határoza-
ta alapján megszegte. 
 
(3) 408,409A felvételt nyert hallgatók csak akkor költözhetnek be a kollégiumba, illetve a 
diákotthonba, ha aláírásukkal igazolják, hogy tudomásul veszik a kollégiumi bentla-
kás  felsőoktatási  törvény  és  egyéb  jogszabályok,  illetve  az  egyetemi  szabályzatok 
által előírt feltételeit. A bentlakási feltételeket a hallgatók a felvételi határozatukkal 
együtt  érhetik  el  az  elektronikus  tanulmányi  rendszer  e  célra  szolgáló  felületén.  A 
bentlakási feltételek szövege tartalmazza a kollégium által nyújtott szolgáltatásokat 
és a hallgató kötelezettségeit, részletes tartalmát a kollégium felelős vezetője a kol-
légiumi bizottsággal egyetértésben határozza meg. A hallgató a bentlakási feltételek 
elfogadásával vállalja, hogy a kollégiumi férőhely felmondására 14 napos felmondá-
si idő mellett legkésőbb minden év február 15-ig, diákotthoni férőhely felmondására 
28 napos felmondási idő mellett legkésőbb minden év február 1-ig van lehetősége. 
Ennek  értelmében  a  hallgatónak  a  kollégiumból/diákotthonból  legkésőbb  február 
28-ig  költözhet  ki  anélkül,  hogy  a  tanév  végéig  meg  kellene  fizetnie  a  kollégiu-
mi/diákotthoni térítési díjat. Amennyiben a hallgató február 28-a után kíván kiköl-
tözni  a  kollégiumból/diákotthonból,  illetve  kiköltözési  szándékát  kollégium  esetén 
február 15-e, diákotthon esetén február 1-je után jelzi, a kollégiumi/diákotthoni térí-
tési díjat a tanév végéig ki kell fizetnie, kivéve, ha a kiköltözéssel egyidejűleg férő-
helyére más hallgató kerül elhelyezésre. A hallgató a bentlakási feltételek elfogadá-
sával továbbá vállalja, hogy amennyiben a kollégiumban/diákotthonban más hallga-
tók  kiköltözése  miatt  a  szobákban  üres  férőhelyek  keletkeznek,  a  racionális  férő-
hely-gazdálkodás  érdekében  a  kollégium  vezetőjének  utasítására  a  kollégiumi  egy-
ségen belül átköltözik az üres férőhelyekre. A hallgató kollégiumi felvétele csak ak-
kor válik véglegessé, ha aláírta és felsőbb évesek esetén legkésőbb augusztus 10-ig a 
kollégium részére postán visszaküldi, elsőévesek esetében legkésőbb  a beköltözés-
kor átadja a bentlakási feltételek aláírt kollégiumi példányát. Amennyiben a hallgató 
ezt elmulasztja, felvétele érvénytelenné válik és férőhelyén más hallgató kerül elhe-
lyezésre. 
 
                                                           
408 Módosította a 22/2012. (VI.21.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. június 22-től. 
409 Módosította a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos  2013. június 28-tó 

 
85 
 
(4) A  kollégiumba  a  hallgató  csak  akkor  költözhet  be,  ha  befizeti  a  közgyűlés  által 
meghatározott kulturális hozzájárulást, valamint a kiegészítő szolgáltatási díjat, kár-
térítési átalányt. 
 
(5) Az  a  hallgató,  aki  a  meghatározott  beköltözési  időpontokban  nem  tudja  elfoglalni 
férőhelyét, köteles a beköltözés lezártáig eljuttatni a kollégiumba az aláírt bentlakási 
feltételeket, továbbá ugyanezen időpontig a (4) bekezdésben foglalt díjfizetési köte-
lezettségének eleget tenni. Ellenkező esetben elveszíti kollégiumi felvételét, és férő-
helyén más jelentkező kerül elhelyezésre. 
(6) Az  évközben  megüresedő  kollégiumi  helyekre  a  várakozólista  alapján  kerülhetnek 
fel a hallgatók. Azok a hallgatók, akik férőhely hiányában nem kaptak kollégiumot, 
a  kollégiumi  bizottságok  döntése  szerint  tanulmányi  és/vagy  szociális  pontszámuk 
alapján kérhetik várakozólistára való felvételüket. A lista rangsora a júniusi és au-
gusztusi  eljárás  során  szerzett  pontszámok  alapján  alakul  ki.  Új  szociális  pontszá-
mok megállapítására csak a szociális helyzetben bekövetkezett jelentős változás ese-
tén kerülhet sor. Szintén megkapják a lehetőséget a jelentkezésre azok a hallgatók, 
akik önhibájukon kívül nem vehettek részt a felvételi eljárásban. 
 
41013. § 
 
V. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
14. § 
 
(1) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott korrekciós keretet az illetékes testület a tan-
év kezdetéig folyamatosan tölti fel a felderített hibák alapján. Az esetlegesen fenn-
maradó korrekciós férőhelyeket a várakozólistáról kell betölteni. 
 
(2) A  határon  túlról  érkező,  magyar  nemzetiségű  hallgatók  kollégiumi  elhelyezése  az 
alábbiak szerint történik: 
a)  A  határon  túlról  érkező  magyar  nemzetiségű,  A/3  állami  ösztöndíjas  hallgató 
csak akkor helyezhető  el  – a szakkollégiummal történt  egyeztetés után  –  a DE 
debreceni kollégiumaiban, ha a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának 
debreceni épületében már nincs több férőhely. Ettől eltérni – szintén a szakkol-
légiummal történt egyeztetés után – csak egyedi esetekben (pl. házasság, speciá-
lis tanulmányi vagy egészségügyi helyzet) lehet. 
b)  Az  a)  pontban  szereplő  rendelkezéseket  a  nappali  tagozatos  részképzésben, 
alapképzésben, kiegészítő képzésben részvevő és kutatói ösztöndíjas hallgatókra 
egyaránt alkalmazni kell. A doktorandusz hallgatók esetében az a) pontban emlí-
tett rendelkezések a 2003/2004-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben lépnek 
hatályba. 
c)  Az a)-b) pontokban említett hallgatók további kollégiumi felvételi szabályairól a 
Debreceni  Márton  Áron  Szakkollégium  Felvételi  és  Beiratkozási  Szabályzata 
rendelkezik. 
 
                                                           
410 Hatályon kívül helyezte a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. április 10-től. 

 
86 
 
(3) Az  EHÖK  elnöksége  kiemelkedő  munkájuk  elismeréseként  az  EHÖK-  és  kari 
HÖK-képviselők, az EHÖK és a kari HÖK-ök tisztségviselői, illetve titkárságveze-
tője számára kollégiumi férőhelyet biztosíthat, amelyről a kollégiumi felvételi eljá-
rás megkezdése előtt köteles tájékoztatni a KFSZB-t. Az ilyen módon felvételi eljá-
rás  nélkül  az  egyetem  által  alapított  és/vagy  üzemeltetett  kollégiumok,  illetve  a 
Campus  Hotel  esetében  külön-külön  számítva  felvételt  nyerő  hallgatók  létszáma 
egyetemi szinten nem haladhatja meg az adott tanévben működő kari HÖK-ök szá-
mát. Az érintett hallgatók ebben az esetben is kötelesek részt venni a felvételi eljá-
rásban és befizetni a kollégiumi felvételi eljárási díjat. 
 
(4) A pályázati kérelem  és  a  6. számú  mellékletben  említett, megfelelő  igazolások be-
nyújtása esetén fel kell venni az általa megjelölt kollégiumba azt a hallgatót, aki ál-
lamilag támogatott teljes idejű képzésben vesz részt és 
a)  árva, 
b)  korábban állami gondozott volt, 
c)  aki  korábban  a  gyermekvédelmi  törvény  20.  §-a  (3)  bekezdésének  b)  pontja 
alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, feltéve, hogy 
ca) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy vagy 
cb) mindkét  szülője,  illetve  vele  egy  háztartásban  élő  hajadon,  nőtlen,  elvált 
vagy házastársától külön élő szülője elhunyt vagy 
cc) kikerült a nevelésbe vétel alól vagy 
cd) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. 
 
(5) A  fogyatékkal  élő  és  kollégiumi  elhelyezésre  jogosult  hallgatók  a  felvételi  eljárás 
során benyújtott kérelmük alapján felvételt nyernek a Campus Hotel kiemelten ked-
vezményes férőhelyeire. 
 
(6) A kollégiumi felvételi tanévében a Debreceni Egyetem sportösztöndíját az „élspor-
toló” szinten elnyert hallgatók a felvételi eljárás során benyújtott kérelmük alapján 
felvételt nyernek az általuk megjelölt kollégiumba. 
 
(7)  Azoknak a hallgatóknak, akiknek a szociális rászorultság alapján adható pontszáma eléri a 
150 pontot, a Campus Hotelbe való felvételi eljárás során a szociális rászorultságra kapott 
pontjaik kétszeresét kell figyelembe venni a 2. § (2) bekezdésében említett pontszámítást 
megelőzően. 
 
(8) A  doktoranduszok  a  Campus  Hotelben  a  kedvezményes  vagy  a  teljes  árú  férőhe-
lyekre nyerhetnek felvételt. 
 
(9) A  más  felsőoktatási  intézményből  átvett  hallgatók  az  elsőévesek  keretének  terhére 
nyerhetnek felvételt a kollégiumba, felvételük alapja kizárólag a szociális helyzetük. 
 
(10) Az  Európai  Gazdasági  Térséghez  tartozó  országok  állampolgárainak  kollégiumi 
felvételekor pontszámítás csak tanulmányi teljesítményük alapján történik. A Cam-
pus Hotelbe történő jelentkezés esetén a pontszámításkor a tanulmányi teljesítmény-
re kapott pontszámukat 1,75-os szorzóval kell figyelembe venni. Szociális helyzetük 
csak egyedi elbírálás keretében vehető figyelembe. 

 
87 
 
6. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ KOLLÉGIUMI FELVÉTEL,                
VALAMINT A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 
ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE 
 
1. § 
 
(1) 411A jelentkezőnek minden olyan állítását igazolnia kell, amely a szociális rászorult-
ságát hivatott alátámasztani. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem adja be, 
annak  az  alacsony  jövedelemre,  illetve  egyéb  hátrányt  okozó  körülményekre  való 
hivatkozását  figyelmen  kívül  kell  hagyni.  A  következő  adatokat  kell  figyelembe 
venni:  
a)  a pályázó anyakönyvi jellegű adatai, beleértve az állandó lakóhelyet; 
b)  a pályázóval egy háztartásban élők 
ba) neve, 
bb) rokonsági foka (az eltartók megjelölésével), 
bc) életkora, 
bd) foglalkozása vagy az általa folytatott vállalkozási tevékenység megnevezése, 
be) munkahelye, 
bf) éves bruttó jövedelme, 
c)  ha kevesebb kettőnél az eltartók száma, akkor ennek az oka, 
d)  külön  részben  a  pályázó  esetleges  egyéb  közlendője,  pl.  ha  az  eltartó(k)  nem  a 
születési anyakönyv szerinti szülő(k), akkor ennek az oka; eltartó(k) munkaké-
pességének ideiglenes csökkenése, egészségügyi problémák, stb. 
 
A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 
4122. § 
 
(1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó: 
a)  önadózó: a területileg illetékes NAV adóigazgatóság jövedelemigazolása az elő-
ző évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV adó-
igazgatóság  határozata  arról,  hogy  az  előző  évről  kért  jövedelemigazolást  nem 
adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban 
nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást, és az önadózó előző évi SZJA beval-
lásának aláírással ellátott fénymásolata; 
b)  egyetlen munkaviszonnyal rendelkezik, ezért a munkáltató készíti az adóbevallá-
sát: az önadózótól kért igazolások, vagy az előző évi jövedelemadó-megállapítás 
(M29/20... jelzetű nyomtatvány) fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és 
aláírással hitelesítve; ennek hiányában munkáltatói igazolás az előző évi szemé-
lyi  jövedelemadó  bevalláshoz  (M30/20...  jelzetű  nyomtatvány)  fénymásolata  a 
munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve, továbbá nyilatkozat az elő-
ző  évi  személyi  jövedelemadó  munkáltató  által  történő  megállapításához 
(NY29/20…)  nyomtatvány  fénymásolata  arról,  hogy  a  munkáltató  készítette  el 
az eltartó adóbevallását,  amelynek tartalma megegyezik  az M30/20... nyomtat-
                                                           
411 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
412 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 

 
88 
 
vány tartalmával elfogadható az eredeti nyomtatvány és a fénymásolat együttes 
bemutatása a kérvény leadásakor; 
c)  mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel 
foglalkozik): az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért igazolás(ok), valamint 
az előző évi  őstermelői  igazolvány és értékesítési  betétlap fénymásolata az ős-
termelő saját kezű aláírásával hitelesítve; 
d)  nyugdíj  mellett  más  jövedelemmel  nem  rendelkező  nyugdíjas  (rokkantnyugdíjas, 
rendszeres  szociális  járadékos):  a  nyugdíjas  igazolvány  és  az  utolsó  nyugdíjszel-
vény, vagy a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az 
utolsó bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hi-
telesítve,  mindezek  mellett  a  területileg  illetékes  NAV  adóigazgatóság  határozata 
arról, hogy  az  előző  évről kért jövedelemigazolást nem  adhatja ki, mert  az adózó 
SZJA bevallást nem nyújtott be; 
e)  nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a 
nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV adóigazgatóság 
határozata  arról,  hogy  az  előző  évről  kért  jövedelemigazolást  nem  adhatja  ki, 
mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be; 
f)  413nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyug-
díjas:  a  nyugdíjas  igazolvány  és  az  utolsó  nyugdíjszelvény,  vagy  a  nyugdíj 
bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó bankszám-
lakivonat  együttes  fénymásolata  az  eltartó  sajátkezű  aláírásával  hitelesítve, 
mindezek mellett az önadózótól kért igazolások; 
g)  munkanélküli: 
ga) járadékos:  a  munkaügyi  központ  egy  hónapnál  nem  régebbi  igazolása  a 
munkanélküli járadék összegére vonatkozóan, 
gb) ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ erre vonatkozó igazolása, 
továbbá  az  illetékes  önkormányzat  igazolása  arról,  hogy  részesül-e  jövede-
lempótló támogatásban; 
gc) ha  a  kérelem  leadásának  időpontjában  újra  munkaviszonyban  van:  a  mun-
kaügyi központ igazolása a munkanélküliség időtartamáról; és  a NAV által 
kibocsátott jövedelemigazolás az előző évi személyi jövedelemről; ennek hi-
ányában a területileg illetékes NAV adóigazgatóság határozata arról, hogy az 
előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA be-
vallást nem nyújtott be ; továbbá igazolás az előző évben a munkaügyi köz-
pont  és/vagy  az  illetékes  önkormányzat  által  folyósított  járadékok/segélyek 
összegéről; 
h)  huzamosabb ideig táppénzen van:  az önadózótól, illetve a nem  önadózótól  kért 
igazolás(ok) és a kezelő orvos igazolása a táppénz (várható) időtartamáról; 
i)  gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: az igénybejelentés a segélyre és 
az igényelbíráló szerv záradéka a segély megállapításáról szóló kitöltött nyom-
tatványok fénymásolata az igénylő saját kezű aláírásával hitelesítve; 
j)  háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyér-
telműen tartalmazza a háztartásbeli eltartotti státuszt. 
 
 
 
                                                           
413 Módosította a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től. 

 
89 
 
(2) 414415Eltartott testvér esetén: 
a)  16  éves  kor  alatt:  a  testvér  születési  anyakönyvi  kivonatának  fénymásolata  a 
szülő saját kezű aláírásával hitelesítve; 
b)  16 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mel-
lett  a  testvér  iskolalátogatási  igazolása  nappali  tagozatos  tanulmányok  folytata-
tásáról a kollégiumi felvételi időpontjában. Ha a jelentkező és testvéreinek veze-
tékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek 
meg, indokolni kell, hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. 
c)  A  szociális  rászorultság  szempontjából  nem  vehető  figyelembe  a  nem  nappali 
tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér. 
 
(3) Elvált szülők esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) ren-
delkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelke-
ző részt is.  
 
(4) Elvált szülők új házassága, élettársi kapcsolata esetén: ekkor az új házastárs/élettárs 
is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben ho-
zott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiál-
lított házassági anyakönyvi kivonat másolata. 
 
(5) Elhunyt szülő esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata. 
 
(6) Házastárs esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá 
a)  ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD-hallgató, már befejezte nappa-
li tagozatos tanulmányait, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): a 2. § (1) 
bekezdésében leírtak alapján szükséges igazolások; 
b)  ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallga-
tó): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyerme-
kére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltar-
tók 2. § (1) bekezdésben felsorolt igazolásait kell benyújtani. 
 
(7) Saját gyermek esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata. 
 
(8) Eltartó,  testvér  vagy  saját  betegsége  esetén:  zárójelentés  fénymásolata  az  eltartó, 
illetve a jelentkező saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha a zárójelentés egy évnél ré-
gebbi,  akkor  a  zárójelentés  fénymásolata  aláírással  hitelesítve  és  orvosi  igazolás  a 
betegség fennállásáról a kollégiumi felvételi időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul 
olvasható vagy latin nyelvű, akkor magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni. 
Rokkantság esetén csatolni kell a rokkantságot megállapító orvosszakértői bizottság 
igazolását is. 
 
(9) Hátrányos helyzet esetén: 
a)  ha  a  pályázót  a  jegyző  védelembe  vette:  az  állandó  lakóhely  szerint  illetékes 
jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás; 
                                                           
414 Módosította a 24/2010. (V. 13.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2010. május 14-től. 
415 Módosította a 24/2015. (VI. 25.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. június 26-tól. 

 
90 
 
b)  ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó la-
kóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján ki-
állított igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről; 
c)  ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: 
az  illetékes  gyámhatóság  határozatának  fénymásolata,  illetve  az  általa  erre  vo-
natkozóan kiállított igazolás. 
 
(10) Halmozottan hátrányos helyzet esetén: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolá-
sok, továbbá 
a)  amennyiben  törvényes  felügyeletet  ellátó  szülő(k),  eltartó(k)  legfeljebb  az  iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezték be sikeresen: a szülő(k), 
eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelős-
ség tudatában tett(ek); 
b)  ha a pályázót tartós nevelésbe vették: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a 
közigazgatási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) által kiállí-
tott igazolás. 
 
(11) Fogyatékosság esetén: 
a)  a  közoktatási  tanulmányok  során  fennálló  fogyatékosság  esetén:  amennyiben  a 
jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, 
és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben ré-
szesült, abban az esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatáro-
zott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására. 
aa) érzékszervi fogyatékosság esetén 
  hallássérült  –  Hallásvizsgáló  Országos  Szakértői  és  Rehabilitációs  Bi-
zottság 
  látássérült – Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizott-
ság 
ab) testi fogyatékosság esetén 
  mozgássérült – Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bi-
zottság 
ac) beszédfogyatékosság  esetén:  Beszédvizsgáló  Országos Szakértői és Rehabi-
litációs Bizottság 
 
ad) autizmus esetén: 
  fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabili-
tációs Bizottságok, vagy 
  Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy 
  Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy 
  Budapesti Korai Fejlesztő Központ 
ae) megismerés-  és  viselkedés-fejlődési  rendellenesség  esetén:  a  fővárosi  és 
megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsá-
gok 
b)  a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletke-
zett fogyatékosság esetén: az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői In-
tézet  által  kiállított  igazolás.  A  beszédfogyatékosság,  hallássérültség,  látássé-
rültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha va-
lamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt. 

 
91 
 
c)  Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el, amelyben 
ismertetik  az  előzményeket,  a  vizsgálati  eredményeket,  BNO  kóddal  jelölik  a 
fogyatékosság típusát  és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyaté-
kosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell 
továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dá-
tum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító szakértői bizottság adata-
it (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyeg-
zővel  kell  ellátni.  A  középiskolai  tanulmányok  során  fennálló  fogyatékosság 
igazolható  azzal  is,  ha  a  jelentkező  rendelkezik  a  középiskola  határozatával, 
amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült. 
 
(12) Külföldi  állampolgár  jelentkezése  esetén:  az  (1)-(11)  bekezdésekben  felsorolt,  Ma-
gyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályázó külföldön kiállított, idegen 
nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvű fordítással együtt fo-
gadhatók el. 
 
(13) Ha  a  súlyos  szociális  helyzet/állapot  az  (1)-(11)  bekezdésekben  említett  igazolá-
sokkal egyértelműen nem dokumentálható (más az eltartó, rossz családi viszonyok, 
öneltartó, háztartásbeli eltartó, stb.), akkor az illetékes polgármesteri hivatal által ki-
állított környezettanulmányt és/vagy igazolást is figyelembe lehet venni. 
 
A szociális rászorultság értékelésével kapcsolatos eljárási szabályok 
3. § 
 
(1) A 2. §-ban felsorolt adatok és igazolások alapján kell megállapítani az eltartók szá-
mát és aktivitását, az eltartottak számát, illetve kell kiszámítani az egy főre eső havi 
bruttó jövedelmet a jelentkező családjában.  
 
(2)  Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a 2. §-ban 
felsorolt elfogadható igazolások közé. Ezekben az esetekben az egy főre eső éves bruttó 
jövedelmet nem lehet értékelni, a hátrányos helyzetet a család összetételében nem lehet 
elfogadni. 
 
(3) A szociális rászorultság ellenőrzésére a KHJB-k és a kollégiumi bizottságok kérhe-
tik a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását. 
 
(4) 416A szociális helyzet értékelésének alapja egy pontrendszer, amely az eltartók számát 
és aktivitását (teljes értékű vagy csökkentett keresettel rendelkezik-e), ill. az eltartot-
tak számát, a lakóhelynek a képzés székhelyétől való távolságát, az egy főre jutó éves 
bruttó jövedelmet, valamint a pályázó és családjának egészségi állapotát veszi figye-
lembe. Az egyes szempontok alapján adható pontszámok a 4. §-ban találhatók. 
 
(5) Pontszámegyenlőség esetén elsősorban a jelentkezők családszerkezet, másodsorban 
a lakóhely távolsága alapján kapott pontszáma szerint kell különbséget tenni. 
 
 
                                                           
416 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 

 
92 
 
A szociális rászorultság alapján adandó pontszámok kiszámítása 
4. § 
 
(1) 417Családszerkezet  (K):  A  kollégiumi  felvételi  és  szociális  ösztöndíj  jelentkezési 
lapnak a család eltartott-eltartói szerkezetére, illetve megoszlására vonatkozó táblá-
zatos részéből megállapítható, hogy egy vagy két eltartó van-e, és azok teljes értékű 
keresettel rendelkeznek (mert keresőképes korúak és van munkahelyük) vagy csök-
kentett  keresettel  rendelkeznek:  nyugdíjasok  vagy  munkanélküliek.  A  K  pontérték 
számításához egy törtet kell képezni, amelynek számlálójába a fogyasztók számát – 
beleértve  az eltartókat,  teljes értékű jövedelemmel  l,  nyugdíjas vagy munkanélküli 
0.5, hiányzó eltartó esetében 0, az eltartottakat l értékkel – és pluszban 0.5 értéket, 
nevezőjébe pedig hasonlóan a “termelők” számát kell írni. A pluszban a számlálóba 
írt  0.5  értékkel  a  kevesebb  keresővel  rendelkező  családok  részesítendők  előnyben. 
Így egy aktív keresőből, egy nyugdíjasból álló és két tanuló gyermekkel rendelkező 
családra a kereseteloszlás törtje 
 
K= (1 + 0.5 + 2 + 0.5) / (1 + 0.5) = 2.66-nak adódik. 
 
A tört értékét tizenöttel szorozva és egészre kerekítve pontérték adódik. Ennek alapján a 
következő táblázatban találhatók a racionálisan gyakran előforduló esetek a nyilvánvaló 
súlyos  esetek  pontszámaival  együtt.  Az  árva,  a  volt  állami  gondozott,  illetve  akinek  a 
családjában négynél több az eltartottak száma automatikusan 150 pontot kap. (Házaspár 
esetén  a kereső fél minősül eltartónak.  Ha mindkét házasfél  eltartott, azaz tanuló,  úgy 
kell tekinteni, mintha szüleivel élne.) Ha a pályázó bejelentett lakcíme eltér szülei lakcí-
métől („öneltartó”), a családszerkezetre adható pontszám megegyezik az élő szülők és 
testvérek száma és kereseti besorolása szerint a táblázat alapján adható pontszámmal. Et-
től eltérni csak a KFSZB egyedi döntése alapján lehet. Ha a pályázó és eltartóinak beje-
lentett lakcíme megegyezik a pályázó nagyszülőjének bejelentett lakcímével, a nagyszü-
lőt – kizárólag abban az esetben, ha bármilyen jogviszonyból származó jövedelme igazo-
lásra kerül – eltartottként kell számítani, ugyanakkor az egy főre jutó éves bruttó jövede-
lem (J pontszám) megállapításakor a jövedelmét figyelembe kell venni. 
 
 
Eltartók 
ebből teljes, 
csökkentett 
Eltartottak száma 
Pontszám (K) 
száma 
aktív kereső 
keresetű 
26 
30 
37 
37 
34 
40 
41 
60 
50 
52 
52 
                                                           
417 Módosította a 18/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 

 
93 
 
49 
60 
67 
67 
82 
90 
82 
120 
150 
 
(2) Lakóhely  távolsága  (L):  Az  előzetes  besoroláshoz  figyelembe  kell  venni  még  a  la-
kóhely  és  a  kollégium/képzés  székhelye  közötti  autós  térképen  mért  távolságot  az 
alábbiak szerint: 
 
    0 –   40 km  
L =   0 pont 
  41 –   90 km   
L =   2 pont 
  91 – 150 km   
L =   4 pont 
151 – 200 km   
L =   6 pont 
201 – 250 km   
L =   8 pont 
251 – 300 km   
L = 10 pont 
301 – 350 km   
L = 11 pont 
351 – 400 km   
L = 12 pont 
400 km felett   
L = 13 pont 
 
418Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok állampolgárai esetében: a fenti 
 
táblázat alapján kiszámított L + 5 pont. 
 
(3) Éves bruttó jövedelem (J): Kizárólag hiteles, a szabályzatban felsorolt igazolások 
esetén  adandók  az  egy  főre  jutó  éves  bruttó  jövedelem  alapján  számított  pontszá-
mok: 
 
J = M, ha F < A 
J = (M – 1) x (F – B) / (A – B), ha A < F < B 
J = 0, ha B < F 
 
J: A jövedelemre adandó pontszám. 
A:  Az  a  jövedelem,  amire  még  a  maximális  (22)  pont  jár:  a  0  forinttól  az 
előző  évre  érvényes  minimálbér  tizenkétszeresének  50%-áig  terjedő  tarto-
mány. 
B: Az a jövedelem, amire már 0 pont jár: az előző évre érvényes minimálbér 
kétszeresének  a  tizenkét  hónapra  kiszorzott  összege  és  az  a  fölötti  jövede-
lem. 
F: Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem értéke. 
M: A maximális pontszám (22). 
 
A fenti módon történő pontszámítás célja, hogy kizárólag az alacsony jövedelműek 
esetén  juttassa  előnyhöz  a  jelentkezőket,  az  A-tól  B-ig  terjedő  jövedelemtarto-
                                                           
418 Beiktatta a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től. 

 
94 
 
mányban pedig széthúzza a mezőnyt, elkerülve ezzel, hogy sokan azonos pontszá-
mot kapjanak. 
Amennyiben az egy főre jutó éves bruttó jövedelem nem haladja meg a 100.000.- 
Ft-ot,  a  jövedelemre  adandó  pontszám  megállapítása  során  egyedi  elbírálást  lehet 
alkalmazni. 
 
(4) Egészségi állapot (E): Kizárólag hiteles, a szabályzatban felsorolt igazolások esetén 
az alábbiak szerint adható: 
a)  a pályázó saját súlyos betegsége esetén: 7 pont 
b)  a pályázó saját betegsége esetén: 5 pont 
c)  a pályázó eltartójának súlyos betegsége esetén: 15 pont 
d)  a pályázó eltartójának betegsége esetén: 10 pont 
e)  419fogyatékossággal  élő  hallgatók  esetében  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók 
egyetemi  koordinátorának  javaslata  alapján,  a  KFSZB  jóváhagyásával:  0-25 
pont
 
 
 
(5)  A fentiek  alapján K  +  L  + J + E adja a teljes szociális pontszámot. Ennek maximális 
értéke 200 pont lehet. 
                                                           
419 Beiktatta a 24/2010. (V.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 14-től. 

 
95 
 
7. SZÁMÚ MELLÉKLET 
KARI KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 
 
420I. fejezet 
ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR  
 
1. § 
/a Szabályzat 13. § (5) és (9) bekezdéséhez/ 
 
(1) Jogász szakon ösztöndíj a jogszabályban meghatározott állami finanszírozás időtar-
tamára jár. Jogász szakon az utolsó szemeszterben akkor részesülhetnek a hallgatók 
tanulmányi  ösztöndíjban,  ha  az  ösztöndíj  számításának  alapjául  szolgáló  félévben 
legalább 15 kreditpont értékben teljesítettek kötelező és kötelezően választható tár-
gyakat. 
 
(2) A DE ÁJK vonatkozásában a tanulmányi ösztöndíj odaítélése szakonként, a szako-
kon belül pedig évfolyamonként történik.  
 
2. § 
/a Szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez/ 
 
(1) Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra a DE ÁJK azon hallgatói pályázhatnak, akik 
a, nem részesülnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban; és 
b, ösztöndíjindexük legalább 4,50 a pályázat benyújtását megelőző két félév mindegyi-
kében; és 
c, a tanulmányaikon túl igazolt szakmai (így különösen DETEP, TDK, tanszéki koordi-
nátori tevékenység), közéleti, kulturális vagy sporttevékenységet végeztek. Kizáró-
lag tanulmányi eredmény alapján kiemelt tanulmányi ösztöndíj nem folyósítható. 
 
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:  
a, mindazon tevékenység hitelt  érdemlő igazolását,  amelyeket  a hallgató  pályázatában 
feltüntetett. Az igazolás nélküli tevékenységeket az elbírálás során figyelmen kívül 
kell hagyni. 
b, a hallgató szakmai önéletrajzát; 
c, egy oktató írásbeli ajánlását. 
 
(3) A pályázatot (az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével) minden félév 
kezdete előtt a Kar oktatási dékánhelyettese írja ki. Az ösztöndíjban részesülő hall-
gatók maximális számát, illetőleg az ösztöndíj mértékét a DE ÁJK államilag támo-
gatott képzésben részt vevő hallgatóinak számára, illetőleg a hallgatói normatíva ke-
retösszegének állására tekintettel kell a pályázati kiírásban meghatározni. 
 
(4)  A  pályázatokat  formanyomtatványon  kell  benyújtani,  hiánypótlásra  kizárólag  az 
ösztöndíjindex  esetében  van  lehetőség,  amennyiben  a  hallgató  a  beadási  határidőt 
követően tesz valamely tárgy(ak)ból vizsgát. 
 
                                                           
420 Beiktatta a 13/2008. (X.2.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. október 2-tól. 

 
96 
 
(5) A pályázatokat a Tanulmányi Bizottság az előzetesen meghatározott és a hallgatók 
számára  hozzáférhető  bírálati  szempontrendszer  alapján  rangsorolja.  A  kiemelt  ta-
nulmányi  ösztöndíj  odaítéléséről  a  Tanulmányi  Bizottság  rangsora  alapján  a  Kari 
Tanács dönt. 
 
(6) A tanszéki koordinátori pályázatokra az (1)-(5) bekezdések rendelkezései megfele-
lően irányadóak azzal, hogy a megpályázott tanszék vezetőjének írásbeli ajánlása a 
pályázat  érvényességének  feltétele,  alkalmas  pályázók  esetén  pedig  a  rangsorolás 
alapja a tanszékvezető által felállított sorrend. Tanszéki koordinátori és kiemelt ta-
nulmányi ösztöndíj egyidejűleg is folyósítható. 
 
3. § 
/a Szabályzat 22. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 
 
(1) Kiemelkedő szakmai rendezvények (így különösen belföldi és külföldi konferenciák, 
tanulmányutak)  esetében  a  Kar  államilag  támogatott  képzésben  részt  vevő  hallgatói 
egyszeri terepgyakorlati támogatásban részesíthetők. Egy hallgató több szakmai rendez-
vényen való részvétele alapján is jogosult egyidejűleg támogatásra. 
 
(2)  A  támogatásra  az  adott  szakmai  rendezvényt  szervező  vagy  felügyelő  kari  oktató 
vagy  a  kari  hallgatói  önkormányzat  tehet  írásban  javaslatot  az  oktatási 
dékánhelyettesnek. A terepgyakorlati támogatásról a hallgatói normatíva keretösszegé-
nek állására tekintettel a Tanulmányi Bizottság javaslatára  
a, egy rendezvényre összesen legfeljebb 350.000 forint kifizetéséről a dékán; 
b, ezt meghaladó összeg esetén a kari tanács dönt. 
 
(3) Amennyiben a kari tanács döntött a terepgyakorlati támogatásról, úgy a rendezvény 
lebonyolítását követő első kari tanácsi ülésen a javaslattevő részletes szakmai beszámo-
ló benyújtására köteles.  
 
4. § 
/a Szabályzat 31. § (8) bekezdéséhez/ 
 
A hallgatók rangsorolását szakonként, a szakokon belül pedig finanszírozási formánként 
(államilag  támogatott,  költségtérítéses),  azon  belül  az  adott  képzésben  eddig  eltöltött 
aktív félévek számának figyelembe vételével kell meghatározni." 
 
5. § 
Záró rendelkezések 
 
(1) Az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a kari mellékletet a 2008. június 25-i 
ülésén megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta. 
 
(2)  A  Szenátus  a  fenti  módosításokat  a  2008.  október  2.-i  ülésén  megtárgyalta,  és  a 
……/2008. (X.2.) sz. határozatával elfogadta. A rendelkezések 2008. október 3-án 
lépnek hatályba, és azokat a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

 
97 
 
II. fejezet 
421422ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR, 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 
 
4231. § 
[A Szabályzat 13. § (3) bekezdéséhez] 
 
A tanulmányi ösztöndíj odaítélését szakonként és évfolyamonként, a több szakiránnyal 
rendelkező  szakokon  a  szakirány-választás  után  évfolyamonként  és  szakirányonként 
kell végezni. 
Az ÁOK szigorló évére – sajátos helyzete alapján – a többi évfolyamtól eltérő támoga-
tási szabály a következő: 
Tanulmányi ösztöndíj az első öt hónapban a 10. szemeszter tanulmányi átlageredménye 
(kreditben ösztöndíjindexe) után jár az egyetemi szabályzat szerint. A következő öt hó-
napban – mivel a VI. évfolyam nem tagolható szemeszterekre, ezért az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében – a hallgatók a 9.-10. szemeszter tanulmányi átlageredménye után 
kapnak ösztöndíjat. 
 
4242.§ 
[A Szabályzat 14/A. § (3) bekezdéséhez] 
 
425,426(1) 
Azok az általános orvostanhallgatók, akik IV. és V. éves évközi blokkgya-
korlatukat Debrecentől vagy lakhelyüktől távol töltik, szállásdíj támogatásban ré-
szesülnek. 
A támogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik 
  nem Debrecenben töltik a blokkgyakorlatukat 
  a DE ÁOK oktató kórházaiban vagy más egyetem oktató kórházában töltik 
gyakorlataikat, és 
  állandó lakóhelyük nem azonos az oktató kórház székhelyével 
A pályázatot a Neptun tanulmányi rendszerben kell kitölteni és elküldeni. A kérvényé-
hez  csatolni  kell  a  lakcímkártya  másolatát,  valamint  a  blokkgyakorlati  leckekönyvnek 
az adott blokkgyakorlat(ok)ra vonatkozó másolatát. 
 
(2)  A  általános  orvostanhallgatók  egyéb  szakmai  gyakorlati  támogatásként,  az 
ERASMUS,  MOE  cseregyakorlat,  hazai  és  külföldi  konferenciákon  való  szerep-
lés,  stb.  költségeinek  támogatására  pályázhatnak  az  ÁOK  Hallgatói  Önkormány-
zatnál. 
 
427(3) 
                                                           
421 A fejezet címét módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-
tól. 
422 Módosította, a Fogorvostudományi Karra kiterjedő hatályát megszüntette a 27/2016. (VI. 30.) sz. sze-
nátusi határozat; hatályos 2016. július 1-jétől. 
423 Módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 
424 Beiktatta a 20/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 14-től. 
425 Módosította a 13/2012. (V.10.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. május 11-től. 
426 Módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 
427 Módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 

 
98 
 
a) Az ÁOK osztott képzésben résztvevő hallgatói szakmai gyakorlati ösztöndíjra 
pályázhatnak. A pályázat célja, hogy a laboratóriumi munkához kedvet érző, 
abban jobban elmélyülni szándékozó hallgatók a nyári oktatási szünetben az 
ösztöndíj segítségével aktívan bekapcsolódhassanak az őket fogadó intézetek 
kutatásaiba. A hallgatók ezen munkájuk során kiterjeszthetik saját kutatásai-
kat, tovább integrálódhatnak az adott intézetbe és hosszabb távon feltehetően 
nagyobb  sikerrel  kapcsolódhatnak  az  adott  intézet  által  meghirdetett  PhD. 
programokba illetve léphetnek a munkaerőpiacra. 
b) 
A pályázat az ÁOK osztott képzéseiben tanuló, BSc-s hallgató esetében leg-
alább három, MSc-s hallgató esetében egy lezárt félévvel rendelkező hallga-
tók számára érhető el. 
c) 
 A nyári gyakorlati ösztöndíj összege minimum 50.000 Ft. Az ösztöndíjat az 
ÁOK  Hallgatói  Önkormányzat  a  hallgatói  normatíva  „szakmai  gyakorlati 
ösztöndíj” fejezetéből biztosítja. 
d) 
A nyári gyakorlati ösztöndíj időtartama egy hónap. A pályázó pályázatában 
nyilatkozik arról, hogy ennek folyamán legalább 168 munkaórát a pályázat-
ban megjelölt cél megvalósításán dolgozik az intézetben. Az intézet ugyan-
akkor a pályázat támogatásával nyilatkozik arról, hogy a pályázó számára a 
pályázatban megjelölt téma feldolgozásához a feltételeket biztosítja. A rend-
szerbe az Általános Orvostudományi Kar kutatóhelyei, illetve a pályázatokat 
bíráló ad hoc bizottság támogatása esetén egyéb külső intézetek is bekapcso-
lódhatnak. 
e)  A  nyári  ösztöndíj  pályázatokat  a  Tanulmányi  Osztályra,  a  megadott  forma-
nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A pályázatokat a pontozási útmuta-
tó alapján rangsorolják, majd a díjazottakat az Osztott képzések Tanulmányi 
és Kreditátviteli Bizottsága jelöli ki a kapott pontszámok és a pénzügyi forrá-
sok alapján. Az értékelési űrlapon feltüntetett teljesítmény igazolására alkal-
mas  (index,  kongresszusi  kivonatok,  különlenyomatok)  iratok  fénymásolatai 
szintén benyújtandók a Tanulmányi Osztályra. A pályázati űrlapban valótlan 
adatokat közlő hallgató kizárásra kerül.  
f) 
A forráshiány miatt elutasított hallgatók esetében lehetőség van arra, hogy az 
ösztöndíj  minimum  50.000  Ft-os  összegének  kutatóhely  általi  átvállalása 
esetén az ösztöndíjat számukra megítéljék. Ebben az esetben a kutatóhely az 
ösztöndíj összegét az ÁOK Hallgatói Önkormányzat részére a döntést követő 
két  héten  belül  átutalja,  melyet  az  ÁOK  Hallgatói  Önkormányzat  7  napon 
belül nyári gyakorlati ösztöndíjként továbbutal a hallgató részére. 
g) 
A  hallgató  teljesített  nyári  ösztöndíjáról  a  kutatóintézettől  igazolást  kap.  A 
nyári  ösztöndíj  ezen  igazolás  és  az  ösztöndíj  segítségével  végzett  munkát 
bemutató  első  szerzős  helyi  TDK  konferencia  előadással  tekinthető  teljesí-
tettnek.  A  nyári  gyakorlati  ösztöndíj  elnyeréséről  a  Tanulmányi  Osztály  a 
hallgató kérésére igazolást állít ki. Amennyiben, a hallgató nem képes a nyá-
ri  ösztöndíj  pályázatában  foglaltakat  teljesíteni,  akkor  az  ösztöndíj  összege 
az  ÁOK  Hallgatói  Önkormányzat  számlájára  visszafizetendő,  e  nélkül  a 
hallgató abszolutóriuma nem állítható ki. 
 
 
 

 
99 
 
4283.§ 
[A Szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez] 
 
429,430(1) A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra pályázhat minden olyan ÁOK, GYTK  hall-
gató, aki nem részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban köztársasági ösztöndíjban 
az  adott  tanévben,  és  ösztöndíjindexe  a  két  utolsó  félévben  külön-külön  legalább 
4,50 és rendelkezik középfokú C típusú nyelvvizsgával. Az ösztöndíj pályázati be-
adási határideje a szemeszter első hetében a Tanulmányi Osztályon kerül kiírásra. A 
pályázatokat a Tanulmányi Osztályon, a KHJB-nek címezve kell leadni. 
 
431(2) 
A  pályázatnak  tartalmaznia  kell:  a  Neptun  tanulmányi  rendszerben  kitöltött, 
kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot, a TDK tevékenység igazolását (előadások-
ról,  poszte-rekről,  pályamunkákról,  publikációkról  szóló  igazolásokat).  Az  egyéb 
közéleti, sport, kulturális tevékenységről szintén igazolás csatolandó. 
 
(3)  Az ösztöndíjban részesülő hallgatók körére és az ösztöndíj összegére a Kari Hallga-
tói Önkormányzatokkal egyetértésben a KHJB-k tesznek javaslatot. A döntést a Ka-
ri Tanulmányi Bizottságok hozzák. A döntés ellen a döntéstől számított 8 napon be-
lül a dékánok felé fellebbezéssel lehet élni. 
 
(4)  Az elbírálás szempontjaira a KHJB-k tesznek javaslatot, melyet a Kari Tanulmányi 
Bizottságok hagynak jóvá. A pontozás módja a Tanulmányi Osztályon elérhető. 
 
4324. § 
[A Szabályzat 22. § (1) bekezdéséhez)] 
 
(1) A  12.  §  (4)  bekezdés  ac)  pontja  szerinti  keretösszegből  a  következő  támogatások 
kerülnek folyósításra: 
a)  Belföldi: A belföldi szakmai nyári gyakorlatok idejére a hallgatók ún. alanyi jo-
gú támogatásban részesülnek. A nyári gyakorlatok költségtérítése minden évben 
a novemberi eleji számfejtéssel kerül a tanév első félévére beiratkozott hallgatók 
számlájára. 
b)  Külföldi:  A  Magyar  Orvostanhallgatók  Egyesülete  (MOE)  által  meghirdetett 
külföldi cseregyakorlaton és csere TDK-n részt vevő hallgatóknak, amennyiben 
a hallgató megfelel a cseregyakorlat és a csere TDK feltételeinek,  a Debreceni 
Egyetem  ÁOK  pályázati  úton  elnyerhető  támogatást  nyújt.  A  támogatás  iránti 
kérelem megegyezik a MOE-hoz beadott kérelemmel. 
 
(2)  A  belföldi  nyári  gyakorlatokra  és  a  külföldi  cseregyakorlatokra  odaítélhető  pénz 
összegéről a KHJB dönt a HÖK egyetértésével. 
 
                                                           
428 Számozását módosította a 20/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. június 14-től. 
429 Módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 
430 Módosította a 34/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
431 Módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 
432 Számozását módosította a 20/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. június 14-től. 

 
100 
 
(3)  Azoknak  a  hallgatóknak,  akik  a  külföldi  gyakorlatlehetőségéről  lemondtak  és  a 
pályázati irodák feladása alapján a támogatás már számfejtésre került, a támogatás 
összegét haladéktalanul vissza kell az egyetemnek fizetniük. 
 
(4)  A fenti támogatás mértéke is egységes, független a külföldön való tartózkodás idő-
tartamától, a gyakorlati hely távolságától. 
 
4335.§ 
(A Szabályzat 22.§ (3) bekezdéséhez) 
 
434(1) 
Nyári szakmai gyakorlatok támogatása: 
 
 
ÁOK, GYTK hallgatók esetében  1000 Ft/fő/hét 
 
(2)  MOE cseregyakorlat és a TDK cseregyakorlat alanyi jogú támogatása: 35.000 Ft/fő 
 
(3)  MFHE cseregyakorlat alanyi jogú támogatása: 15.000 Ft/fő 
 
(4)  MGYE cseregyakorlat alanyi jogú támogatása: 25.000 Ft/fő 
 
435,436 
 
437,4386. § 
/a Szabályzat 5. § (2), (4)-(9) bekezdéséhez/ 
 
(1)  439A hallgatónak a félévre megállapított költségtérítést, illetve önköltséget féléven-
ként egy összegben vagy részletekben kell megfizetni. A hallgatónak a félévre megálla-
pított  költségtérítést,  illetve  önköltséget  félévenként  egy  összegben  vagy  részletekben 
kell  megfizetnie.  Részletfizetés  lehetősége  esetén  legalább  a  költségtérítés,  illetve  ön-
költség első részletét, egy összegű befizetés előírása esetén a költségtérítés, illetve ön-
költség  teljes  összegét  az  őszi  félévben  legkésőbb  október  31-ig,  a  tavaszi  félévben 
március  31-ig  be  kell  fizetni.  Részletfizetés  lehetősége  esetén  a  költségtérítés,  illetve 
önköltség utolsó részletét legkésőbb a vizsgaidőszak kezdete előtt négy héttel meg kell 
fizetni. 
 
(2)  A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, részletfizetési ked-
vezményt, halasztást kérelme alapján kaphat. A hallgató a költségtérítés, illetve önkölt-
ség fizetési kötelezettségének teljesítéséhez a kar dékánjától mentességet, részletfizetési 
és egyéb kedvezményt, halasztást kérhet kirívóan rossz szociális helyzet, illetve kiemel-
kedő  tanulmányi  eredmény  alapján,  melyre  vonatkozó  kérelmét  a  szorgalmi  időszak 
                                                           
433 Számozását módosította a 20/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. június 14-től. 
434 Módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 
435 A címet és az 5-7.§-t beiktatta a 24/2009. (XI.12.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. november 
13-tól. 
436 Hatályon kívül helyezte a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2015. december 18-
tól. 
437 Számozását módosította a 20/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. június 14-től. 
438 Módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 
439 Módosította a 34/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 

 
101 
 
első  hetének  végéig  nyújthatja  be  a  kar  Dékáni  Hivatalába.  A  kérelem  elbírálásához 
csatolni kell a térítési és juttatási szabályzat 6. számú mellékletének 2. §-ban előírt do-
kumentumokat.  
 
(3)  Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehető-
ség a Nftv. 82. (1)-(2) bekezdése alapján a mulasztási és késedelmes teljesítési díj meg-
fizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján. 
 
(4)  440A  fizetési  kötelezettség  teljesítése  tárgyában  hozott  döntésről  a  kar  dékánja  a 
kérelem benyújtásától számított 10 napon belül határozatot hoz. Részletfizetés lehetősé-
ge esetén a költségtérítés, illetve önköltség első részletét a szorgalmi időszak harmadik 
hetének  végéig,  utolsó  részletét  az  őszi  félév  esetében  legkésőbb  december  1-jéig,  a 
tavaszi félév esetében legkésőbb május 1-jéig kell megfizetni. Elutasítás esetén a hallga-
tó az elutasító határozat kézhezvételétől, illetve a kihirdetésétől számított 15 napon belül 
jogorvoslatot kérhet „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának 
eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzatban meghatározottak szerint. 
 
(5)  Az elektronikus tanulmányi rendszerben regisztrált, a költségtérítés/önköltség fize-
tésére irányuló diákhitel-kérelem esetén a halasztott fizetésre vonatkozó eljárásrend az 
irányadó, a halasztott fizetés határideje a diákhitel folyósításának időpontja. 
 
(6)  Ha  a  2012.  szeptember  1-je  előtt  már  jogviszonyban  álló  hallgató  a  költségtérítés 
befizetése után passzív félév igénybe vételét kéri, vagy hallgatói jogviszonyát megszün-
teti,  a  befizetett  költségtérítést  nem  igényelheti  vissza.  Ez  alól  a  dékán  méltányossági 
okból  felmentést  adhat,  illetve  kérelemre  a  passzív  félév  után  tanulmányait  folytató 
hallgató  esetében  a  befizetett  költségtérítés  összegét  vagy  annak  egy  részét  a  passzív 
félév utáni első aktív félév költségtérítése összegébe beszámíthatja.  
 
(7)  Ha a 2012. szeptember 1-jétől jogviszonyt létesítő hallgató az önköltség teljes ösz-
szegének  vagy  részletfizetés  esetén  legalább  egy  részletének  befizetése  után,  passzív 
félév  igénybe  vételét  kéri,  vagy  hallgatói  jogviszonyát  megszünteti,  a  már  befizetett 
önköltség teljes összegét vagy egy részét a dékánhoz benyújtott kérelemmel visszaigé-
nyelheti az alábbi szabályok szerint:  
a) ha jogviszonyának törlését a regisztrációs időszakban (a félévkezdéstől számított há-
rom hét: regisztrációs hét + két hét) kéri, számára a teljes befizetett összeg visszatérí-
tendő;  
b)  ha  jogviszonyának  törlését  a  regisztrációs  időszak  letelte  után,  de  október  15-ig,  a 
tavaszi  félév  esetében  március  15-ig  kéri,  számára  az  általa  befizetett  összeg  50%-a 
visszatérítendő;  
c)  ha  jogviszonyának  törlését  az  őszi  félév  esetében  október  15.  után,  a  tavaszi  félév 
esetében március 15. után kéri, számára az általa befizetett összeg nem téríthető vissza. 
 
(8)  Amennyiben  a  hallgató  bármilyen  fizetési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget  az 
adott határidőig (ide értve a részletfizetésre és a halasztott fizetésre megállapított határ-
időket  is),  és  fizetési  kötelezettséget  csak  felszólítást  követően  teljesíti,  tanulmányai 
hátralévő részében fizetési kedvezményben nem részesülhet. Amennyiben a hallgató a 
fizetési  haladék  időtartama  alatt  passzív  félévet  vesz  igénybe  vagy  jogviszonyát  meg-
                                                           
440 Módosította a 34/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 

 
102 
 
szünteti,  az  egyetemen  folytatott  tanulmányairól  szóló  hivatalos  igazolást  (transcript) 
akkor  kaphatja  meg,  ha  az  egyetemmel  szemben  fennálló  minden  korábbi  és  az  adott 
félévre vonatkozó tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Több, azonos 
vagy különböző karokon folytatott képzés esetén az összes fizetési kötelezettség teljesí-
téséig nem kaphatja meg az igazolást. 
 
4416/A. § 
/a Szabályzat 26. § (6), (7), (8) bekezdéséhez/ 
 
442(1) A hallgatónak a tanulmányi rendszer fizetési kötelezettsége határidejének lejártát 
követő  5  munkanapon  belül  automatikusan  felszólítást  küld,  továbbá  a  HAK  írásban, 
tértivevényes  küldemény  formájában  felszólítja,  hogy  a  küldemény  kézhezvételétől 
számított 8 napon belül pótolja fizetési elmaradását vagy igazolja szociális helyzetét. A 
hallgatónak a tanulmányi rendszer fizetési kötelezettsége határidejének lejáratát követő 
5 munkanapon belül automatikusan személyre szóló  felszólítást küld,  továbbá  a HAK 
írásban, tértivevényes küldemény formájában felszólítja, hogy a küldemény kézhezvéte-
létől számított 8 napon belül pótolja fizetési elmaradását vagy igazolja szociális helyze-
tét. 
 
(2) Amennyiben a hallgató nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és szociális rászo-
rultságát sem igazolja a fenti határidőig, úgy a kar dékánja a rektor által átruházott jog-
körben a hallgató hallgatói jogviszonyát megszünteti. A hallgatói jogviszonyt megszün-
tető döntés ellen a hallgató a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számí-
tott 15 napon belül jogorvoslatot kérhet „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásá-
nak és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzatban meg-
határozottak szerint. 
 
(3) Amennyiben a hallgató által visszaküldött, szociális helyzetét igazoló okiratok alap-
ján indokolt, úgy részére az a kar dékánja részletfizetési kedvezményt vagy fizetési ha-
ladékot adhat és erről a hallgatót haladéktalanul tájékoztatja. 
 
443(4)  Amennyiben  a  hallgató  jogviszonya  megszűnik,  és  fizetési  hátraléka  marad,  az 
erre vonatkozó adatokat a központi hallgató adminisztráció (ETIK) továbbítja a Kancel-
láriának a hivatalos eljárás lefolytatása céljából.  
 
444(5) Amennyiben  a hallgató jogviszonya úgy szűnt meg, hogy  az egyetemmel szem-
ben tartozása áll fenn, majd azt követően külső felvételi eljárással ugyanazon vagy má-
sik képzésen, karon ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, az új képzésre történő első 
beiratkozást követően tantárgyakat csak abban az esetben vehet fel, ha a korábbi jogvi-
szonyból megmaradt minden tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. 
 
 
 
                                                           
441 Beiktatta a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 
442 Módosította a 34/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
443 Beiktatta a 34/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
444 Beiktatta a 34/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 

 
103 
 
445,4467. § 
/a Szabályzat 32. § (1), (6) bekezdéséhez/ 
 
(1)  Megürült államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az a hall-
gató vehető át, aki 
a) az utolsó két bejelentkezett félévében a két félév teljesítményét együttesen számítva 
megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az 
összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallga-
tó, továbbá akinek  
b)  az  összesített  korrigált  kreditindexe  magasabb,  mint  az  államilag  támogatott/állami 
ösztöndíjas hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél 
elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe. 
 
(2)  Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költség-
térítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását. 
 
447,4488. § 
/a Szabályzat 31. § (8) bekezdéséhez/ 
 
                                                           
445 Számozását módosította a 20/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. június 14-től. 
446 Módosította a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól. 
447 Számozását módosította a 20/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. június 14-től. 
448 Hatályon kívül helyezte a 30/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2015. december 18-
tól. 

 
104 
 
III. fejezet 
EGÉSZSÉGÜGYI KAR  
 
4491. § 
 
/a szabályzat 13. § (3) bekezdéséhez/ 
 
(1)  A tanulmányi ösztöndíj odaítélését évfolyamonként és alapszakonként, a több szak-
iránnyal  rendelkező  alapszakokon  a  szakirányválasztás  után  évfolyamonként  és 
szakirányonként kell végezni. 
 
450(2) 
Azon  hallgatók  esetében,  akik  az  aktuális  szorgalmi  időszakot  megelőzően 
passzív  hallgatói  jogviszonnyal  rendelkeztek,  de  az  utolsó  aktív  félévben  a  tanul-
mányi ösztöndíj odaítélésének feltételeit teljesítették, az utolsó aktív félévben elért 
tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. 
 
4512. § 
/a Szabályzat 12 § (10) bekezdéséhez/ 
 
(1)  A képzési és kimeneti követelményekben foglalt nyelvi követelmények teljesítésé-
nek  elősegítése  céljából  a  kar  a  nappali  tagozatos  hallgatóknak  a  nyelvvizsga-
előkészítő intenzív nyelvi kurzus térítési díját részben (a hallgató tanulmányai alatt 
egy alkalommal, maximum 20 000 Ft-ig), illetőleg a sikeres nyelvvizsga térítési dí-
ját részben (max. 15 000 Ft-ig) visszatéríti, amennyiben a kurzus elvégzését köve-
tően, de legkésőbb az abszolutórium megszerzésének naptári évében a hallgató si-
keres nyelvvizsgát tett.  
 
(2)  A térítési díjak visszatérítésére vonatkozó kérvényt és a befizetéseket igazoló szám-
lákat a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Irodához kell benyújtani. 
 
(3)  A kérvényeket az oktatási dékánhelyettes bírálja el. 
 
(4)  A visszatérítés a terepgyakorlati támogatás keretének terhére történik. 
 
(5)  Ez a rendelkezés a 2011. január 1-je után tett nyelvvizsgákra és az ahhoz kapcsoló-
dó nyelvi kurzusra érvényes. 
 
4523. § 
/a Szabályzat 13/A. § (6) bekezdéséhez/ 
Mesterképzési szakmai ösztöndíj 
 
(1)  Nevezett ösztöndíjban a nappali tagozatos mesterképzés hallgatóinak 50 %-a része-
sülhet. 
 
                                                           
449 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
450 Módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
451 Beiktatta a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
452 Beiktatta a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 

 
105 
 
(2)  A  pályázatot  minden  szorgalmi  időszak  második  hét  végéig  a  kari  Tanulmányi  és 
Kreditátviteli Bizottság (KTKB) elnöke írja ki. Pályázatot nyújthat be az a hallgató,  
a) 
aki a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett kredittel rendelkezik, 
b) 
a mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő  előző képzés során legalább  3,0 
összesített korrigált kreditindexet ért el, 
c) 
az alapképzési oklevele legalább jó minősítésű. 
 
(3)  A  pályázatokat  a  KTKB-nak  címezve  a  Tanulmányi  Adminisztrációs  és  Diákta-
nácsadó Irodához kell benyújtani. 
 
(4)  A mesterképzési szakmai ösztöndíj egyszeri alkalommal folyósítható juttatás. 
 
(5)  Az ösztöndíj összege legalább 15.000 Ft, legfeljebb 30.000 Ft. 
 
(6)  A pályázathoz csatolni kell a szükséges igazolásokat. 
 
(7)  A pályázatokat a KTKB bírálja el. Az elbírálás szempontjai fontossági sorrendben: 
a) 
az alapképzésben nyújtott teljesítmény  
b) 
az alapképzési oklevél minősítése 
c) 
a mesterképzés első félévében felvett kreditek száma. 
A pályázatok rangsorolásánál a bizottság a következő szempontokat is figyelembe 
veszi: 
a) 
alapképzésben folytatott TDK tevékenység 
b) 
alapképzésben folytatott demonstrátori tevékenység 
c) 
az alapképzési diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán felül szerzett 
nyelvvizsgák száma, szintje. 
(8) 
A  pályázat  elnyeréséről  a  Tanulmányi  Adminisztrációs  és  Diáktanácsadó 
Iroda írásban értesíti a hallgatót. 
 
453,4544. § 
/a Szabályzat 14/A. § (3) bekezdéséhez/ 
Szakmai gyakorlati ösztöndíj 
 
(1)  Nevezett ösztöndíjban a képzési  és kimeneti követelményben meghatározott mini-
mum 80 órás és legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatók ré-
szesülhetnek. 
 
(2)  Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki a szakmai gyakorlatot a képzési székhelyé-
től eltérő helyen teljesíti és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a 
szakmai  gyakorlat  végzésének  helye  és  az  állandó  lakóhelye  vagy  bejelentett  tar-
tózkodási helye közötti távolság legalább 10 km. 
 
(3)  Az ösztöndíj a hallgató által a KHJB-hez benyújtott pályázat alapján legfeljebb egy 
tanulmányi félévre adható juttatás.  
 
(4)  Az ösztöndíj összege minimum 5000 Ft/hó, maximum 11.000 Ft/hó. 
                                                           
453 Beiktatta a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
454 Módosította a 26/2018. (IV. 19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. április 20-tól. 

 
106 
 
(5)  Az ösztöndíj a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal együttesen nem nyerhető el. 
 
(6)  Pályázni  a  megfelelő  űrlapon  lehet,  a  pályázathoz  csatolni  kell  a  gyakorlati  idő, 
valamint hely, illetve az állandó lakóhely igazolására szolgáló dokumentumokat. 
 
(7)  A  pályázatot  minden  szorgalmi  időszak  második  hetének  végéig  a  KHJB  elnöke 
írja ki, a beadás módját és határidejét megjelölve. 
 
(8)  A beérkezett pályázatokat a KHJB elnökének előterjesztése alapján a Kari Tanul-
mányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el. 
 
(9)  Ha a hallgató betegség vagy más akadályoztatás miatt a gyakorlaton nem vett részt, 
vagy gyakorlatát olyan helyen töltötte, ami alapján nem jogosult az ösztöndíjra, kö-
teles erről azonnal írásban értesíteni a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanács-
adó Irodát, valamint a már kiutalt ösztöndíjat 30 napon belül visszafizetni. 
 
455,456,4575. § 
/a Szabályzat 16. § (1) és (7) bekezdéséhez/ 
Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj 
 
(1)  Nevezett ösztöndíjban a kar hallgatóinak legfeljebb 10 %-a részesülhet. 
 
(2)  Az ösztöndíj formája: havi rendszeres vagy egyszeri. 
 
(3)  Az ösztöndíj a hallgató által a KHJB-hez benyújtott pályázat alapján egy tanulmá-
nyi félévre nyújtható és pályázat alapján megismételhető. 
 
(4)  Egyszeri ösztöndíj az alábbi jogcímeken nyerhető:  
a) 
demonstrátori feladatok ellátása,  
b) 
OTDK vagy TDK versenyen elért 1-3. helyezés,  
c) 
egyéb országos szakmai, tudományos versenyen elért 1-3. helyezés,  
d) 
szakmai  tudományos  konferencián  való  előadás,  elért  tudományos 
eredmények bemutatása. 
 
(5)  A kiemelt szakmai, tudományos ösztöndíj havi rendszeres összege 10.000 Ft/hó, az 
egyszeri összege min. 10.000, maximum 50.000 Ft. 
 
(6)  Pályázatot  nyújthat  be  az  a  hallgató,  aki  legalább  két  lezárt  félévvel  rendelkezik, 
tanulmányi átlageredménye (ösztöndíjátlaga) az utolsó két aktív félévben legalább 
3,8. 
 
(7)  Nemzeti  felsőoktatási  ösztöndíj  és  kiemelt  szakmai  ösztöndíj  együttesen  ugyanab-
ban a tanévben nem nyerhető el. 
                                                           
455 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től 
456 Számozását módosította, és módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. 
április 1-től. 
457 Módosította a 26/2018. (IV. 19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. április 20-tól. 

 
107 
 
 
(8)  Pályázni a megfelelő pályázati űrlapon lehet. A pályázathoz csatolni kell a tantervi 
követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, illetve tudományos tevékenységet 
igazoló dokumentumokat. 
 
(9)  A  pályázatot  minden  szorgalmi  időszak  második  hét  végéig  az  oktatási 
dékánhelyettes  és  a  KHJB  elnöke  közösen  írja  ki,  a  beadás  módját  és  határidejét 
megjelölve. 
 
(10)  A beérkezett pályázatokat a KHJB elnökének előterjesztése alapján a Kari Tanul-
mányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.  
 
(11) Az ösztöndíjat nyert hallgatók névsorát nyilvánosságra kell hozni. 
 
(12) A demonstrátori  tevékenységhez kapcsolódó egyszeri kiemelt szakmai és tudomá-
nyos ösztöndíj elnyerésére vonatkozó külön feltételek és szabályok:  
a)  Nevezett  ösztöndíjban  tanszékenként  3  hallgató  részesülhet.  A  keret  az  igé-
nyeknek megfelelően a tanszékek között szabadon átcsoportosítható. 
b)  Pályázatot nyújthat be a legalább 4,0 tanulmányi átlageredményű (ösztöndíjin-
dexű), az adott tanszék által oktatott tantárgyakból kiváló eredményt felmutató 
II-IV. éves alapszakos és az alapképzés utolsó két félévében vagy a mesterkép-
zésben ugyanilyen teljesítménnyel rendelkező I-II. éves mesterszakos hallgató. 
c)  A  pályázatokat  az  oktatási  dékánhelyettesnek  címezve  a  meghirdető  tanszék 
vezetőjének kell benyújtani, aki rangsorolja a pályázatokat. Az intézeti szinten 
összegyűjtött és rangsorolt pályázatokat az intézetigazgató hagyja jóvá és eljut-
tatja az oktatási dékánhelyetteshez. 
d)  Az egyszeri demonstrátori ösztöndíj összege 30.000 Ft/félév, amit a hallgató a 
demonstrátori beszámolójának tanszékvezető általi elfogadása után kap meg. A 
hallgató a beszámolóját a szorgalmi időszak utolsó napjáig köteles elkészíti. 
e)  A demonstrátori pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató:  

korábbi tanulmányi átlageredményét félévente, 

a  demonstrátori  tevékenységgel  összefüggő  főbb  szakmai  tantárgyak  ér-
demjegyeit, 

demonstrátori tevékenységének célkitűzéseit, 

a demonstrátor által a tanszéken ellátandó tevékenységet 

ha volt, utalást 

a TDK-s tevékenység témájára és időtartamára 

a  TDK-s  tevékenység  eredményeire  (utalva  esetleges  előadásra,  közle-
ményre) 

korábbi demonstrátori tevékenységére és az arra vonatkozó beszámolójá-
ra. 
 
(13) A demonstrátori  tevékenységhez kapcsolódó egyszeri kiemelt szakmai és tudomá-
nyos ösztöndíj odaítéléséről a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben az oktatási 
dékánhelyettes dönt.  
 

 
108 
 
458,459,4606. § 
/a Szabályzat 22. § (1) és (2) bekezdéséhez
 
(1)  Terepgyakorlati  támogatás  folyósítható  minden  államilag  támogatott  nappali  és 
levelező tagozatos hallgatónak belföldi tanulmányi utak, külföldi tanulmányi utak, 
konferencián való részvétel és szakmai gyakorlatok költségének támogatására. 
 
(2)  A belföldi és külföldi tanulmányi utak, valamint konferencián való részvétel iránti 
támogatás a KHJB-hez benyújtott pályázat alapján nyerhető el. 
 
(3)  Pályázni a megfelelő pályázati űrlapon, a szükséges igazolások csatolásával a  vár-
ható költségek tervezésével az utazás időpontja előtt minimum 3 héttel lehet. 
 
(4)  A támogatás mértéke abban az esetben, ha a hallgató(k) más forrásból nem  része-
sülnek  támogatásban  az  igazolható  költségek  maximum  80  %-a.  Amennyiben  a 
hallgató(k) más forrásból is ( pl. ERASMUS, intézet) részesül(nek) támogatásban, 
akkor a támogatás alá nem eső igazolható költségek maximum 80 %-a. 
 
(5)  A támogatás mértéke egyéni pályázó esetén maximum 180.000 Ft, csoportos pályá-
zók  (minimum  5  fő)  esetén  a  támogatás  összegéről  a  KTKB  az  intézetigazgató 
egyetértésével dönt. 
 
(6)  A támogatás odaítéléséről a KHJB elnökének előterjesztése alapján a Kari Tanul-
mányi és Kreditátviteli Bizottság dönt, a döntésről és a támogatás mértékéről írás-
ban értesíti a hallgatót.  
 
(7)  A támogatás felhasználásáról a hallgatónak az utazást követő 10 munkanapon belül 
el  kell  számolnia.  A  számlákat  a  Tanulmányi  Adminisztrációs  és  Diáktanácsadó 
Irodába kell leadni. 
 
(8)  Amennyiben a hallgató a támogatást nem használja fel, köteles azt 30 3 munkana-
pon belül visszafizetni az egyetem számlájára. 
 
461,4627.§ 
/a Szabályzat 22. § (3) bekezdéséhez/ 
 
(1)   A  nyári  szakmai  gyakorlaton  részt  vevő  nappali  tagozatos  hallgatók  alanyi  jogon 
támogatásban részesülnek. 
 
(2)  A támogatás mértéke: 2500 Ft/fő/hét. 
 
(3)  A támogatás maximális összege 17.500 Ft/fő. 
 
                                                           
458 Beiktatta a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
459 Számozását módosította és módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. 
április 1-től. 
460 Módosította a 26/2018. (IV. 19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. április 20-tól. 
461 Beiktatta a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
462 Módosította a 26/2018. (IV. 19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. április 20-tól. 

 
109 
 
(4)  A támogatás kiutalására a szakmai gyakorlat letöltése után kerül sor. 
 
 
463,464,465,4668. § 
/a Szabályzat 29. § (1) bekezdéséhez/ 
 
(1) Az Egészségügyi Karon nappali és levelező tagozaton államilag támogatott képzés-
ben  résztvevő  hallgató  a  képzési  időtől  függően  231/264/132  kreditértékben  vehet 
fel tárgyakat. Az ezt meghaladó tárgyfelvételért kreditarányos díjat köteles fizetni (1 
kredit díja = a hallgató felvételének évében az adott szakra megállapított költségtérí-
tés összege/30). 
 
(2) Az Egészségügyi Karon a költségtérítéses/önköltséges képzésben résztvevő hallgató 
nappali és levelező tagozaton a féléves kreditarányos költségtérítés összegéért ösz-
szesen 30 kredit értékű tantárgyat vehet fel. A költségtérítéses képzésben résztvevő 
hallgató az ettől eltérő kreditértékért kreditarányos díjat fizet (1 kredit díja = a hall-
gató felvételének évében az adott szakra megállapított féléves költségtérítés  össze-
ge/30). 
 
467,468,4699. § 
/a Szabályzat 29. § (2) bekezdéséhez/ 
 
A költségtérítéses hallgatóknak nyújtható kedvezmények 
 
470(1) 
A  költségtérítéses  képzésben  legalább  két  aktív  félévvel  rendelkező  hallgató-
nak indoklással ellátott kérelme alapján a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizott-
ság költségtérítési díjkedvezményt adhat egy félévre tanulmányi és szociális szem-
pontok alapján. 
 
(2)  Kérelmet nyújthat be a költségtérítés tanulmányi átlag alapján történő mérséklésére 
az a hallgató, aki 
a)  legalább két lezárt félévvel rendelkezik, az előző két félévben a kreditindexe 
legalább 4,01 volt, 
b)  az utolsó két félévben legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik, 
c)  a kérelem beadásáig nem indult ellene fegyelmi, vagy büntetőeljárás. 
 
(3)  A  (2)  bekezdés  alapján  kérelmet  benyújtott  hallgató  egy  félévre  megállapítható 
költségtérítési kedvezmény mértéke a megelőző félév teljesítménye alapján: 
a) 4,01-4,5 kreditindex esetén maximum10 %, 
a) 4,51-5,0 kreditindex esetén maximum 20 % lehet. 
 
                                                           
463 Beiktatta a 14/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től. 
464 Számozását módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
465 Számozását módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 
466 Módosította a 26/2018. (IV. 19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. április 20-tól. 
467 Beiktatta a 14/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től. 
468 Számozását módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
469 Számozását módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től 
470 Módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től 

 
110 
 
(4)  Kérelmet  nyújthat  be  a  költségtérítés  szociális  alapon  történő  csökkentésére  az  a 
hallgató, aki 
 
a) fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászorult, 
 
b) árva, 
 
c) munkanélküli, 
 
d) nagycsaládos, 
 
e) hátrányos helyzetű (vagy halmozottan hátrányos helyzetű), 
 
f) ahol a családban az egy főre jutó jövedelem összege nem éri el a minimálbér 
 
összegét. 
 
 
A kérelem elbírálásához csatolni kell a térítési és juttatási szabályzat 6. számú mel-
lékletének 2. §-ban előírt megfelelő dokumentumokat. 
 
 
(5)  Szociális alapon – a hallgató körülményeit mérlegelve – maximum 50 % költségté-
rítési kedvezmény adható. 
 
(6)  Nem részesülhet költségtérítési díjkedvezményben az a hallgató, aki más intéz-
ményből került át a DE EK-ra mindaddig, míg a karon 2 eredményes félévet le 
nem zárt. 
 
471(7) 
A költségtérítési díj mérséklésére szóló kérelmet a szorgalmi időszak első he-
tének végéig a KTKB-nak címezve a az intézetigazgatóhoz kell benyújtani. A ké-
relmet az intézetigazgató véleményezi és eljuttatja azt a a KTKB-hez. A hallgatót a 
KTKB  döntésről  a  Tanulmányi  Adminisztrációs  és  Diáktanácsadó  Iroda  alakszerű 
határozattal értesíti. 
 
(8)  A hallgató  a döntés ellen 8 munkanapon belül jogorvoslati kérelmet  nyújthat  be a 
jogorvoslatra vonatkozó szabályok szerint. 
 
472,473,474,47510. § 
/a Szabályzat 29. § (11) bekezdéséhez/ 
 
 
476,47711. § 
/ a Szabályzat 31. § (8) bekezdéséhez/ 
 
A 31. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott döntést 
 
alapképzésben és mesterképzésben 
-   szakonként (alapszakonként), 
-   képzési áganként (egészségtudományi, szociális), 
-  képzési területenként (orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány) 
                                                           
471 Módosította a 13/2011. (XI.10.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. november 11-től, és a folya-
matban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
472 Beiktatta a 14/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től. 
473 Számozását módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
474 Számozását módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től 
475 Hatályon kívül helyezte a 26/2018. (IV. 19.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2018. április 20-tól. 
476 Számozását módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
477 Számozását módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től 

 
111 
 
-   az adott képzésben eddig eltöltött aktív félévek számának 
   
figyelembe vételével kell meghozni. 
 
478,47912. § 
/a Szabályzat 31. § (8) bekezdéséhez/ 
 
Az egyes hallgatók átsorolásáról a döntést a dékán hozza meg. 
 
480,48113. § 
/a Szabályzat 31/A § (5) bekezdéséhez/ 
 
Amennyiben  a  karon  a  31.  §  (6)  bekezdésében  kialakított  hallgatói  csoportban  az 
államilag támogatott  képzésre átvehető  hallgatók kisebb, mint  az államilag támogatott 
képzésből a költségtérítéses képzésbe átsorolásra kerülő hallgatók száma, a karon belül 
a  betöltetlen  államilag  támogatott  helyek  ugyanazon  képzési  területen,  más  szak 
(alapszak) javára átcsoportosíthatóak. 
 
482,48314. § 
Az átsorolásról szóló döntésről a hallgatót a Tanulmányi Osztály értesíti. 
 
484,48515. § 
 
A  hallgató  a  döntés  ellen  az  értesítés  kézhezvételétől  számított  8  munkanapon  belül 
jogorvoslati kérelemmel élhet a rektorhoz.  
 
                                                           
478 Számozását módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
479 Számozását módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től 
480 Számozását módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
481 Számozását módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től 
482 Számozását módosította, és módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. 
április 10-től. 
483 Számozását módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től 
484 Számozását módosította a 18/2009. (IV.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. április 10-től. 
485 Számozását módosította a 30/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től 

 
112 
 
486III/A Fejezet 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 
 
 

1. § 
(A Szabályzat 13. § (3) bekezdéséhez) 
 
A tanulmányi ösztöndíj odaítélését évfolyamonként kell végezni. 
 
2. § 
(A Szabályzat 14/A. § (3) bekezdéséhez) 
 
(1)  Azok  a  fogorvostanhallgatók,  akik  nyári  asszisztensi,  szájsebészeti  vagy  komplex 
fogászati  gyakorlatukat  Debrecentől  vagy  lakhelyüktől  távol  töltik,  szállásdíj  támoga-
tásban részesülhetnek. 
A támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik: 
-   nem Debrecenben töltik gyakorlatukat, 
-   akkreditált fogorvosi rendelőben töltik gyakorlataikat, 
-   állandó lakóhelyük nem azonos a rendelő székhelyével. 
A pályázatot a Neptun tanulmányi rendszerben kell kitölteni és elküldeni. A kérvényé-
hez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, a rendelő akkreditáltságának igazolását és a 
rendelő  fogadó  nyilatkozatát.  Nem  teljesített  gyakorlat  esetén  a  támogatás  összegét  a 
hallgató köteles visszafizetni. Minden gyakorlat esetében támogatás csak egyszer nyer-
hető. A pályázatról a KHJB javaslatára a kaki HÖK egyetértésével KTB dönt. 
 
(2)  A  fogorvostanhallgatók  egyéb  szakmai  gyakorlati  támogatásként  az  ERASMUS, 
MFHE cseregyakorlat, hazai és külföldi konferenciákon való szereplés stb. költségeinek 
támogatására pályázhatnak az FOK Hallgatói Önkormányzatnál. 
 
3.§ 
(A Szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez) 
 
(1)  A  kiemelt  tanulmányi  ösztöndíjra  pályázhat  minden  olyan  FOK  hallgató,  aki  nem 
részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az adott tanévben, és ösztöndíjindexe a két 
utolsó félévben külön-külön legalább 4,50, valamint rendelkezik középfokú B2 komp-
lex  típusú  nyelvvizsgával.  Az  ösztöndíj  pályázati  beadási  határideje  a  szemeszter  első 
hetében a Tanulmányi Osztályon kerül kiírásra. A pályázatokat a Dékáni Hivatalban, a 
KHJB-nek címezve kell leadni. A pályázat elbírálásának módja kari szabályzás alapján 
történik. 
 
(2)  A  pályázatnak  tartalmaznia  kell  a  Neptun  tanulmányi  rendszerben  kitöltött,  ki-
nyomtatott  és  aláírt  jelentkezési  lapot,  valamint  a  kiemelt  szakmai  vagy  tudományos 
tevékenységről szóló igazolást. 
 
(3)  Az ösztöndíjban részesülő hallgatók körére és az ösztöndíj összegére a Kari Hallga-
tói  Önkormányzattal  egyetértésben  a  KHJB  tesz  javaslatot.  A  döntést  a  kari  HÖK 
                                                           
486 Beiktatta a 27/2016. (VI. 30.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. július 1-jétől. 

 
113 
 
egyetértésével a KTB hozza. A döntés ellen a döntéstől számított 8 napon belül a dé-
kánnak címzett fellebbezéssel lehet élni. 
 
(4)  Az  elbírálás  szempontjaira  a  KHJB  tesz  javaslatot,  melyet  a  Kari  Tanulmányi  Bi-
zottság hagy jóvá. Az elbírálás módja a Dékáni Hivatalban elérhető. 
 
4. § 
(A Szabályzat 22. § (1) bekezdéséhez) 
 
(1)  A  12.  §  (4)  bekezdés  ac)  pontja  szerinti  keretösszegből  a  következő  támogatások 
kerülnek folyósításra: 
a)  Belföldi:  A  belföldi  szakmai  nyári  gyakorlatok  idejére  a  hallgatók  ún.  alanyi  jogú 
támogatásban részesülnek. A nyári gyakorlatok költségtérítése minden évben a novem-
beri eleji számfejtéssel kerül a tanév első félévére beiratkozott hallgatók számlájára. 
b)  Külföldi:  Az  MFHE  által  meghirdetett  külföldi  cseregyakorlaton  és  csere  TDK-n 
részt  vevő  hallgatóknak,  amennyiben  a  hallgató  megfelel  a  cseregyakorlat  és  a  csere 
TDK feltételeinek, a DE FOK pályázati úton elnyerhető támogatást nyújt. A támogatás 
iránti kérelem megegyezik a MFHE-hoz beadott kérelemmel. 
 
(2)  A  belföldi  nyári  gyakorlatokra  és  a  külföldi  cseregyakorlatokra  odaítélhető  pénz 
összegéről a KHJB dönt a HÖK egyetértésével. 
 
(3)  Azoknak  a  hallgatóknak,  akik  a  külföldi  gyakorlatlehetőségéről  lemondtak,  és  a 
pályázati irodák feladása alapján a támogatás már számfejtésre került, a támogatás ösz-
szegét haladéktalanul vissza kell az egyetemnek fizetniük. 
 
(4)  A fenti támogatás mértéke egységes, független a külföldön való tartózkodás időtar-
tamától, a gyakorlati hely távolságától. 
 
5.§ 
(A Szabályzat 22.§ (3) bekezdéséhez) 
 
Nyári szakmai gyakorlatok támogatása: 800 Ft/fő/hét. 
MFHE cseregyakorlat alanyi jogú támogatása: 15.000 Ft/fő. 
 
6. § 
(a Szabályzat 5. § (2), (4)-(9) bekezdéséhez) 
 
 
(1)  A hallgatónak a félévre megállapított költségtérítést, illetve önköltséget félévenként 
egy összegben a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig be kell fizetni. 
 
(2)  A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, részletfizetési ked-
vezményt, halasztást kérelme alapján kaphat. A hallgató a költségtérítés, illetve önkölt-
ség fizetési kötelezettségének teljesítéséhez a kar dékánjától mentességet, részletfizetési 
és egyéb kedvezményt, halasztást kérhet kirívóan rossz szociális helyzet, illetve kiemel-
kedő  tanulmányi  eredmény  alapján,  melyre  vonatkozó  kérelmét  a  szorgalmi  időszak 
első  hetének  végéig  nyújthatja  be  a  kar  Dékáni  Hivatalába.  A  kérelem  elbírálásához 

 
114 
 
csatolni  kell  a  térítési  és  juttatási  szabályzat  6.  számú  mellékletének  2.  §-ában  előírt 
dokumentumokat. 
 
(3)  Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehető-
ség a Nftv. 82. (1)-(2) bekezdése alapján a mulasztási és késedelmes teljesítési díj meg-
fizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján. 
 
(4)  A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről a kar dékánja a kére-
lem  benyújtásától  számított  10  napon  belül  határozatot  hoz.  Részletfizetés  lehetősége 
esetén  a  költségtérítés,  illetve  önköltség  első  részletét  a  szorgalmi  időszak  harmadik 
hetének  végéig,  utolsó  részletét  az  őszi  félév  esetében  legkésőbb  december  1-jéig,  a 
tavaszi félév esetében legkésőbb május 1-jéig, V. évfolyam esetében április 1-jéig kell 
megfizetni. Elutasítás esetén a hallgató  az elutasító határozat kézhezvételétől, illetve a 
kihirdetésétől  számított  15  napon  belül  jogorvoslatot  kérhet  „A  hallgatói  jogorvoslati 
kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című 
szabályzatban meghatározottak szerint. 
 
(5)  Amennyiben  a  hallgató  bármilyen  fizetési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget  az 
adott határidőig (ide értve a részletfizetésre és a halasztott fizetésre megállapított határ-
időket  is),  és  fizetési  kötelezettséget  csak  felszólítást  követően  teljesíti,  tanulmányai 
hátralévő részében fizetési kedvezményben nem részesülhet. 
 
(6)  Az elektronikus tanulmányi rendszerben regisztrált, a költségtérítés/önköltség fize-
tésére irányuló diákhitel-kérelem esetén a halasztott fizetésre vonatkozó eljárásrend az 
irányadó, a halasztott fizetés határideje a diákhitel folyósításának időpontja. 
 
(7)  Amennyiben  a  hallgató  a  fizetési  haladék  időtartama  alatt  passzív  félévet  vesz 
igénybe  vagy  jogviszonyát  megszünteti,  az  egyetemen  folytatott  tanulmányairól  szóló 
hivatalos igazolást (transcript) akkor kaphatja meg, ha az egyetemmel szemben fennálló 
minden korábbi és az adott félévre vonatkozó tartozását rendezte, fizetési kötelezettsé-
geit teljesítette. Több, azonos vagy különböző karokon folytatott képzés esetén az ösz-
szes fizetési kötelezettség teljesítéséig nem kaphatja meg az igazolást. 
 

 
115 
 
 
487,488IV. fejezet 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
 
1. § 
/a Szabályzat 5. §-ához/ 
 
A  költségtérítés  fizetési  kötelezettségének  teljesítéséhez  mentességet,  részletfizetési 
kedvezményt,  halasztást  a  hallgató  a  Kari  Tanulmányi  Bizottsághoz  (továbbiakban 
KTB)  a  félévkezdés  harmadik  hetének  végéig  (regisztrációs  hét  +  két  hét)  benyújtott 
kérvénye alapján kaphat. Ez alól kivételt csak olyan esetek képeznek, amikor a kedvez-
mény  kérelmezésének  indokai  igazolhatóan  az  ezt  követő  időszakban  merültek  fel.  A 
kérvényhez minden olyan dokumentumot csatolni kell, amelyek a kirívóan rossz szociá-
lis helyzetet, illetve a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt igazolják. 
 
2. § 
/a Szabályzat 13/A. § (5), (6), (9) bekezdéséhez/ 
 
(1) 
Nem kaphat tanulmányi ösztöndíjat az a kreditrendszerű képzésben tanuló hallga-
tó, akinek az ösztöndíjindexe, illetve az a hagyományos rendszerű képzésben ta-
nuló hallgató, akinek a tanulmányi átlaga nem éri el a 2,5-et. 
 
(2) 
A  tanulmányi  ösztöndíj  odaítélése  szakonként,  a  szakokon  belül  pedig  évfolya-
monként történik.  
 
(3) 
A  mesterképzési  szakmai  ösztöndíjra  külön  kérelem  előterjesztése  nélkül  vala-
mennyi  első  évfolyam  első  félévére  beiratkozott,  aktív  hallgatói  jogviszonnyal 
rendelkező, államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő mesterszakos 
hallgató pályázhat. 
 
(4) 
Mesterképzési szakmai ösztöndíjban a DE GTK -n a mesterképzés első évfolyam 
első  félévére  beiratkozott  teljes  idejű  államilag  támogatott  képzésben  résztvevő 
hallgatóinak legfeljebb 50 %-a részesülhet. 
 
(5) 
A  mesterképzési  szakmai  ösztöndíjra  jogosult  hallgatók  rangsorát  a  Tanulmányi 
Osztály állítja össze a Szabályzat 13/A. § (4) bekezdésében meghatározott szem-
pontok alapján. A KTB a hallgatói normatíva keretösszegének állására tekintettel 
dönt a támogatásban részesített hallgatókról és a támogatás mértékéről. 
 
3. § 
/a Szabályzat 14/A. § (3) bekezdéséhez/ 
 
(1) 
A  szakmai  gyakorlati  ösztöndíjra  rendelkezésre  álló  keretösszegből  a  Kar  támo-
gatja a szakmai gyakorlatukat töltő hallgatókat. 
 
                                                           
487 Beiktatta a 21/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
488 Módosította a 13/2014. (IX.35.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. szeptember 26-tól. 

 
116 
 
(2) 
Szakmai gyakorlati ösztöndíj  adható  azon államilag támogatott  teljes idejű alap-
képzésben résztvevő hallgatónak, aki a szakmai gyakorlatát (ideje min. 6 hét max. 
fél év) a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kol-
légiumi ellátásban, valamint - a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó 
lakóhely közti távolság legalább 1 km. 
 
(3) 
A szakmai gyakorlati ösztöndíjra vonatkozó pályázatot minden szorgalmi időszak 
második hetéig az oktatási dékánhelyettes írja ki. Az ösztöndíjban részesülő hall-
gatók  maximális számát, valamint az ösztöndíjak mértékét  a  DE GTK államilag 
támogatott,  teljes  idejű  képzésben  részt  vevő  hallgatóinak  számára,  illetőleg  a 
hallgatói normatíva keretösszegének állására tekintettel kell meghatározni. 
 
(4) 
A  pályázati  kiírást  valamennyi  érintett  hallgatóval  közölni  kell  az  elektronikus 
tanulmányi rendszeren keresztül. A pályázatokat a honlapról bárki által letölthető 
formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázatok benyújtására legalább két he-
tes határidőt kell biztosítani. 
 
(5) 
A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítéléséről az oktatási dékánhelyettes előterjesz-
tése  alapján  a  KTB  dönt  az  előzetesen  meghatározott  bírálati  szempontrendszer 
alapján. 
 
4. § 
/a Szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez/ 
 
(1) 
A  kiemelt  szakmai  és  tudományos  ösztöndíj  keretösszegből  az  alábbi  hallgatók 
részesülhetnek támogatásban: 
a) 
a demonstrátori/tanszéki koordinátori feladatokat ellátó hallgatók; 
b) 
a kiemelt ösztöndíjas hallgatók; 
c) 
azok a hallgatók, akik a helyi vagy országos tudományos versenyen (TDK, 
OTDK, proszemináriumi verseny) vettek részt; 
489d)  az Ihrig Károly, a Tormay Béla és a Kerpely Kálmán Szakkollégium GTK-s 
hallgatói; 
e) 
azok a hallgatók,  akik a c) pontba nem tartozó egyéb kiemelkedő szakmai, 
tudományos eredményeket értek el. 
 
(2) 
Az (1) bekezdés a) – c) pontja szerinti ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályáza-
tokat minden félév kezdete előtt a Kar oktatási dékánhelyettese írja ki. Az ösztön-
díjban részesülő  hallgatók maximális számát, illetőleg az ösztöndíjak mértékét  a 
DE  GTK  államilag  támogatott,  teljes  idejű  képzésben  részt  vevő  hallgatóinak 
számára,  illetőleg  a  hallgatói  normatíva  keretösszegének  állására  tekintettel  kell 
meghatározni. 
 
(3) 
A  pályázati  kiírást  valamennyi  érintett  hallgatóval  közölni  kell  az  elektronikus 
tanulmányi rendszeren keresztül. A pályázatokat a honlapról bárki által letölthető 
formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
                                                           
489 Módosította a 19/B/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. június 29-től. 

 
117 
 
(4) 
Az  (1)  bekezdés  a)  –  c)  pontja  szerinti  ösztöndíjak  odaítéléséről  az  oktatási 
dékánhelyettes előterjesztése alapján a KTB dönt az előzetesen meghatározott bí-
rálati szempontrendszer alapján. 
 
(5) 
Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra a DE GTK azon államilag támogatott teljes idejű 
képzésben rést vevő hallgatói pályázhatnak, akik 
a) 
nem részesülnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban; és  
b) 
ösztöndíjindexük  legalább  4,00  a  pályázat  benyújtását  megelőző  két  félév 
mindegyikében, mindkét félévben teljesítették az ösztöndíjkritériumot és 
c) 
a  tanulmányaikon  túl  igazolt  szakmai  (így  különösen  DETEP,  TDK,  de-
monstrátori/tanszéki  koordinátori,  kutatási  és  publikációs  tevékenység), 
közéleti, kulturális vagy sporttevékenységet végeztek. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  
a) 
mindazon  tevékenység  hitelt  érdemlő  igazolását,  amelyeket  a  hallgató  pá-
lyázatában feltüntetett. Az igazolás nélküli tevékenységeket az elbírálás so-
rán figyelmen kívül kell hagyni. 
b) 
a hallgató szakmai önéletrajzát, nyelvvizsga bizonyítványait.  
 
(6) 
A tanszéki demonstrátori/koordinátori pályázatokra az (1)-(5) bekezdések rendel-
kezései  megfelelően  irányadóak  azzal,  hogy  a  megpályázott  intézet  vezetőjének 
írásbeli  ajánlása  a  pályázat  érvényességének  feltétele,  alkalmas  pályázók  esetén 
pedig a rangsorolás alapja az intézetigazgató által felállított sorrend. Tanszéki ko-
ordinátori és kiemelt tanulmányi ösztöndíj egyidejűleg nem folyósítható. Rendkí-
vül méltányolható esetben az intézetigazgató alacsonyabb ösztöndíjindexű hallga-
tót is javasolhat, de az ösztöndíjindexe nem lehet 3.51 alatt. 
 
(7) 
A Tormay Béla és a Kerpely Kálmán Szakkollégium GTK-s hallgatói az oktatási 
dékánhelyettes előterjesztésére a KTB által a hallgatói normatíva keretösszegének 
állására tekintettel meghatározott összegű, egyszeri támogatásban részesülnek. A 
támogatást minden szorgalmi időszak nyolcadik hetéig kell a hallgatóknak kiutal-
ni. 
 
(8) 
Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a támogatás odaítéléséről az 
oktatási  dékánhelyettesnek  a  hallgatói  normatíva  keretösszegének  állására  tekin-
tettel megtett előterjesztése alapján a KTB dönt. 
 
(9) 
Egyszeri  kiemelt  szakmai  és  tudományos  ösztöndíj  adható  még  jelen  szabályzat 
általános részében meghatározott jogcímeken túl a proszemináriumi versenyen 1-
3. díjat elért hallgatók számára. Az ösztöndíj odaítéléséről a Tanulmányi Bizottság 
dönt a hallgatói normatíva keretösszegének figyelembe vételével. 
 
5. § 
/a Szabályzat 22. § (1)–(3) bekezdéséhez/ 
 
(1) 
A terepgyakorlati ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszegből a Kar támogatja: 
a) 
a szakmai gyakorlatukat töltő hallgatókat, és 
b) 
a kiemelkedő szakmai rendezvényeken résztvevő hallgatókat. 
 

 
118 
 
(2) 
A  terepgyakorlati  ösztöndíj  keretösszegének  (1)  bekezdés  a)–c)  pontja  szerinti 
felhasználás arányáról az érintett hallgatók számának és a hallgatói normatíva ke-
retösszege állásának figyelembe vételével az oktatási dékánhelyettes előterjeszté-
sére a KTB dönt. 
(3) 
A szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók az oktatási dékánhelyettes előterjesztésé-
re a KTB által a hallgatói normatíva keretösszegének állására tekintettel meghatá-
rozott  összegű  támogatásban  részesülnek.  Az  ösztöndíjra  külön  kérelem  előter-
jesztése nélkül valamennyi érintett hallgató pályázik. 
 
(4) 
Az  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  ösztöndíj  odaítéléséről  az  oktatási 
dékánhelyettes előterjesztése alapján a KTB dönt az előzetesen meghatározott bí-
rálati szempontrendszer alapján. 
 
(5) 
A  terepgyakorlati  ösztöndíjra  rendelkezésre  álló  keretösszegből  a  Kar  államilag 
támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgatói részére kiemelkedő szakmai 
rendezvényeken való részvétel támogatására (különösen belföldi és külföldi kon-
ferenciák,  tanulmányutak)  egyszeri  támogatás  folyósítható.  Egy  hallgató  több 
szakmai rendezvényen való részvétele alapján is jogosult egyidejűleg támogatásra. 
A támogatásról az oktatási dékánhelyettes előterjesztésére a KTB dönt. 
A támogatásra az adott szakmai rendezvényt szervező vagy felügyelő kari oktató 
vagy  a  kari  hallgatói  önkormányzat  tehet  írásban  javaslatot  az  oktatási 
dékánhelyettesnek. 
 
(6) 
A  terepgyakorlati  támogatásról  a  rendezvény  lebonyolítását  követően  az  ösztön-
díjban részesülő részletes szakmai beszámoló benyújtására köteles a KTB-hez. 
 
(7) 
Azoknak a hallgatóknak, akik a szakmai rendezvényen való részvételről lemond-
tak vagy arra való jogosultságuk megszűnik, és a támogatásuk már átutalásra ke-
rült, a támogatás összegét haladéktalanul vissza kell az egyetemnek fizetniük. 
 
6. § 
 
Ha  a  kari  hatáskörben  felhasználható,  a  Szabályzat  12.  §  (4)  bekezdés  ab)–ae)  pontja 
szerinti keretösszegek között átcsoportosításra van szükség, arról a KTB előterjesztésére 
a dékán dönt. 
 
7. § 
/a Szabályzat 29§ (1) (2) bekezdéséhez/ 
 
(1) 
A karon nappali és levelező tagozaton államilag támogatott képzésben résztvevő 
hallgatóknak, akik a szakra előírt összes kredit 10%-át meghaladó kreditértékben 
vesznek fel tárgyakat, a többlet kreditek tekintetében kreditenként 6000 Ft-ot kell 
megfizetniük. 
 
490(2) A kar valamennyi képzése esetén az önköltséget/költségtérítést az adott szak, kép-
zési  és  kimeneti  követelményében  meghatározott  képzési  időn  túl,  a  felvett  kre-
ditpontok figyelembe vételével, a hallgatónak a szorgalmi időszak legkésőbb ne-
                                                           
490 Módosította a 42/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 

 
119 
 
gyedik hetének végéig, a tanulmányi bizottsághoz benyújtott kérelmére, az alábbi-
ak szerint kell megállapítani: 
 
0 - 10 kredit 50%, 
11 - 20 kredit 75%, 
21 -      kredit 100%. 
(3) 
A  költségtérítéses  képzés  egyes  szakjai  oktatásának  szervezésében  (óra-rend  ki-
alakítás, oktatók felkérése, záróvizsga megszervezése, költségvetés és a szak érté-
kelésének elkészítése stb.) résztvevők az érintett szakokon befolyó költségtérítési 
díjakból ezen munkájukért juttatásban részesülhetnek. 
 
(4) 
A költségtérítéses levelező képzés egyes szakjain az oktatók óra- és egyéb díjai-
nak változásait a megelőző félév szorgalmi  időszakának végéig dékáni  körlevél-
ben kell nyilvánosságra hozni. 
 
(5) 
A kar részismereti képzésein a költségtérítés mértékét félévenként 6000 Ft/felvett 
kredit összegben határozza meg. 
 
8. § 
/a Szabályzat 31§ (8) bekezdéséhez/ 
 
(1) 
Az államilag támogatott képzésből a költségtérítéses képzésbe történő átsorolással 
felszabadult államilag támogatott helyek a kar képzései között átcsoportosíthatók. 
 
(2) 
A  megüresedett  államilag  támogatott  helyek  a  költségtérítéses  rangsor  elejéről 
tölthetők fel azon hallgatókkal, akik a szabályzatokban előírt feltételeknek megfe-
lelnek. 
 
(3) 
Ha az átsorolt hallgatók között vannak olyan hallgatók, akik kreditindexe azonos 
és a rangsorban az ilyen hallgatók egyik része a rangsorolt hallgatók 15 %-a felett 
van,  a  másik  része  pedig  alatta,  akkor  a  15  %  alá  eső  ugyanolyan  kreditindexű 
hallgatókat is az államilag támogatott képzésbe kell sorolni. 
 
(4) 
A hivatkozott szabályzatok és jelen szabályozás figyelembe vételével az átsorolási 
döntést  a  dékán  oktatási  helyettese  hozza  meg  és  értesíti  a  hallgatókat  a  hozott 
döntésről. 
 
9. § 
/a Szabályzat 3. számú mellékletéhez/ 
 
A 2005. évi CXXXIX törvény a felsőoktatásról 76§ (1) bekezdésének e) pontja szerint a 
felsőoktatási  szakképzésben  tanuló  hallgatói  jogviszonya  megszűnik  az  első  szakmai 
vizsga utolsó napján. A második és további szakmai vizsgák díját a kar a 20/2008 (XII. 
17.)  SZMM  rendeletben  meghatározott  költségeket  is  figyelembe  véve,  a  mindenkori 
havi  minimálbér  összege  15%-ának  ezer  forint  forintra  kerekített  összegében  állapítja 
meg. 
 
 

 
120 
 
10. § 
Gazdasági társaság/külső szervezet által alapított ösztöndíj 
 
(1) 
A Kar hallgatói részére gazdasági társaság/külső szervezet ösztöndíjat alapíthat a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes té-
rítésekről  szóló  51/2007.  (III.  26.)  Korm.rendelet  2.§  (1)  h.)  és  6.§  (2)  pontjai 
alapján. 
(2) 
Az ily módon alapított, saját bevételből létrehozott ösztöndíj pályázat útján nyer-
hető el, melynek feltételei a következők: 
a) 
Az ösztöndíjas jogviszony adott tanévre vonatkozik, adott év szeptemberétől 
következő év júniusáig, azaz 10 hónapra szól, későbbi kezdésére nincs lehe-
tőség, nem szakítható meg és nem szüneteltethető. 
b) 
Az ösztöndíjra költségtérítéses képzésben részvevő alapszakos hallgatók pá-
lyázhatnak. A pályázat feltételeit az ösztöndíjat felajánló gazdasági társaság 
/külső szervezet határozza meg a Gazdaságtudományi Karral egyetértésben. 
c) 
A pályázóknak a mindenkor aktuális pályázati kiírásban leírtak szerint kell 
eljárniuk, valamint az abban foglalt dokumentumokat benyújtaniuk (pl.: ön-
életrajz, motivációs levél, karrierterv, bizonyítvány másolatok, oklevél má-
solatok, valamint minden egyéb olyan dokumentum, amit a pályázó a pályá-
zat elbírálása szempontjából fontosnak tart). 
d) 
Amennyiben  a  pályázatot  nyert  hallgató  jogviszonya  bármely  okból  meg-
szűnik, a fennmaradó időszakra ösztöndíjra nem jogosult. 
e) 
Az  ösztöndíj  kifizetése  a  hallgató  által  megadott  bankszámlára  történik  a 
hallgatóval kötött ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint. 
f) 
A nyertes pályázóval a Kar ösztöndíjszerződést köt. 
 
11. § 
491MNB kiválósági ösztöndíj 
 
(1) Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a 
közgazdasági  értékteremtésben,  amelynek  keretében  „MNB  kiválósági  ösztöndíj” 
elnevezésű ösztöndíj programot (későbbiekben ösztöndíjprogram) támogat. 
 
(2) A támogatási összeget a támogatott hallgató „MNB kiválósági ösztöndíj” jogcímén 
kapja meg a Debreceni  Egyetemtől (mint Támogatott-tól) akként, hogy a havi ösz-
töndíj összege 30.000.- Ft, amely egy tanév során 10 hónapra jár (szeptember-június 
hónapokra),  amennyiben  a  hallgató  az  ösztöndíjra  való  jogosultság  feltételeinek 
megfelel. 
 
(3) Támogatott szakok: 
a)  Alapképzésen:  gazdálkodási  és  menedzsment,  nemzetközi  gazdálkodás, 
pénzügy és számvitel 
b)  492Mesterképzésben:  nemzetközi  gazdaság  és  gazdálkodás,  számvitel,  veze-
tés és szervezés 
 
 
                                                           
491 Beiktatta a 19/2016. (IX. 29.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. szeptember 30-tól. 
492 Módosította a 15/B/2017. (IX. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 22-től. 

 
121 
 
(4) 493Jelentkezési feltételek: Azon hallgatók pályázhatnak, akik 
a)  a fent felsorolt (támogatni kívánt) alap- és mesterszakok nappali munkaren-
dű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önkölt-
séges finanszírozási formában tanuló hallgatói, 
b)  a támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre be-
jelentkeztek, és az előző két egymást követő aktív félévben legalább 54 kre-
ditet megszereztek, 
c)  akik  a  szakon  előírt  mintatanterv  összes  kreditjeinek  időarányosan  legalább 
90 %-át teljesítették, továbbá 
d)  494az  előző  két  egymást  követő,  lezárt,  aktív  félév  átlagában  a  megszerzett 
érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és azokban 
a félévekben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek. 
e)  A beérkezett pályázatok  értékelésekor a Debreceni Egyetem 70 %-ban a ta-
nulmányi teljesítményt (az utolsó két egymást követő lezárt aktív félévben a 
megszerzett  érdemjegyek  kredittel  súlyozott  számtani  átlaga),  20  %-ban  a 
tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nem-
zetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 
10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet (hallgatói közéleti te-
vékenység, hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szer-
vezése,  egyéb  kiemelkedő  társadalmi,  szociális,  kulturális  tevékenység, 
eredményes sporttevékenység) veszi figyelembe. A pontszámításnál az utób-
bi részkategórián (szakmai, közéleti) belül végzett egy-egy tevékenységért a 
részkategória  maximálisan  elérhető  pontszámának  legfeljebb  50  %-a  kerül-
het  kiosztásra.  A  felsőoktatási  intézmény  saját  hatáskörben  dönthet  úgy, 
hogy eltekint a tudományos és közéleti tevékenységtől; amennyiben a hallga-
tó  tanulmányi  teljesítménye  kiemelkedő  és  ezzel  nem  zár  ki  más  ösztöndí-
jast. 
f)  A beérkezett pályázatokat a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el és rangso-
rolja. 
 
(5) A pályázat benyújtásának határideje az őszi képzési időszak szorgalmi időszaka első 
hetének  utolsó  munkanapján  délelőtt  10.00  óra, helye:  DE  GTK  Tanulmányi  Osz-
tály. 
 
(6) Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Az ösztöndíj 
folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át. 
 
(7) Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félév-
ben fejezi be tanulmányait, valamint a Debreceni Egyetemen indul az ösztöndíjprog-
ram  által  támogatott  mesterképzési  szak,  abban  az  esetben  jogosult  továbbra  is  az 
ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően 
a Debreceni Egyetem egy, az ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési sza-
kán folytatja. 
 
                                                           
493 Módosította a 11/A/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
494 Módosította a 15/B/2017. (IX. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 22-től. 

 
122 
 
(8) 495,496A  hallgató  nem  jogosult  a  2.  (tavaszi)  féléves  ösztöndíj  támogatására,  ha  az 
adott tanév őszi félévében a felvett tantárgyait nem teljesítette, ide nem értve a min-
tatanterven felül felvett, de nem teljesített tantárgyakat. 
 
(9) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az 
ösztöndíj tovább nem folyósítható. 
 
(10) Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj és a 
tanulmányi ösztöndíj támogatásából. 
 
(11) Az ösztöndíj havi összege 30.000 Ft tíz hónapon keresztül. 
 
(12) 497Amennyiben  a  hallgató  –  a  képzési  időnek  megfelelően  –  páratlan  tanulmányi 
félévben (tehát a tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait vagy egyéb más 
ok  miatt  megszakítja  tanulmányait,  és  nem  folytatja  az  Ösztöndíjprogram  által  tá-
mogatott mesterképzési szakon sem, vagy ha a hallgató valamennyi tárgyát nem tel-
jesíti az első (őszi) félévben, és így részére a továbbiakban nem jár ösztöndíj, a fel-
sőoktatási  intézmény  jogosult  –  ismételt  pályázat  kiírása  nélkül  –  a  kiesett  hallga-
tó(k) helyét feltölteni a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati 
rangsorban következővel. A pályázó számára az így elnyert ösztöndíj csak a 2. (ta-
vaszi) félévre folyósítható. 
 
(13) 498Az alap-, és mesterképzésen részt vevő hallgatók Ösztöndíjprogramra vonatkozó 
pályázata elkülönítetten kezelendő. 
 
                                                           
495 Módosította a 15/B2017. (IX. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 22-től. 
496 Módosította a 11/A/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
497 Beiktatta a 11/A/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
498 Beiktatta a 11/A/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 

 
123 
 
499,500,501V. Fejezet 
GYERMEKNEVELÉSI ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 
 
5021. § 
/a Szabályzat 12. § (2) bekezdéséhez/ 
 
503(1) Pályázat  útján  a  legmagasabb  pontszámmal  felvett  elsőéves  hallgatók  maxi-
mum 10 %-a – a kar saját bevételének terhére - Gólya ösztöndíjban részesül. 
 
(2)  Az ösztöndíj szakonként és az első két félévben adható. 
 
(3)  A  pályázati  kiírást  minden  első  félév  kezdetén  a  Tanulmányi  Osztály  teszi 
közzé. 
 
(4)  A pályázatokat a Tanulmányi Osztály rangsorolja és az ösztöndíj odaítéléséről 
a dékán dönt. 
 
(5)  Az ösztöndíj két tanulmányi félévre adható. 
 
(6)  Az ösztöndíj mértéke 25.000 Ft/fő/félév. 
Az ösztöndíjhoz egyszeri 5.000 Ft értékű tanszertámogatás jár. 
 
2. § 
/a Szabályzat 14/A. § (3) bekezdéséhez/ 
 
(1)  Szakmai  gyakorlati  ösztöndíj  adható  azon  államilag  támogatott  teljes  idejű 
alapképzésben résztvevő hallgatónak, aki  

az összefüggő szakmai gyakorlatát (ideje min. 6 hét max. fél év) a képzés 
székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi el-
látásban, valamint  

a  szakmai  gyakorlat  végzésének  helye  és  az  állandó  lakóhely  közti  távol-
ság legalább 10 km.  
 
(2)  A pályázatot a KHJB írja ki minden félév kezdetén. 
 
Pályázni a megfelelő pályázati űrlapon, a szükséges igazolások csatolásával az 
összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félév lezárását követően kell (ha az 
összefüggő szakmai gyakorlat az őszi félévre esik július 10-ig, ha a tavaszi fél-
évre esik február 10-ig). 
 
(3)  Az  ösztöndíj  odaítéléséről  -  a  kari  HÖK  egyetértésével  -  a  kari  Tanulmányi 
Bizottság dönt. 
 
                                                           
499 Beiktatta a 19/2010. (IV.8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. május 1-től. 
500 Számozását módosította a 21/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
501 Elnevezését módosította a 10/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. február 1-jétől. 
502 Beiktatta a 15/2010. (XII.16.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. január 1-től. 
503 Módosította a 31/2011. (III.31.) sz. szenétusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 

 
124 
 
(4)  Az  ösztöndíj  egy  tanulmányi  félévre  adható,  mértéke  maximum  10.000 
Ft/fő/hó. 
 
5043. § 
/a Szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez/ 
 
(1)  Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj a hallgató által a KHJB-hez benyúj-
tott pályázat alapján egy tanulmányi félévre nyújtható és pályázat alapján meg-
ismételhető. 
 
(2)  Az ösztöndíjban részesülő hallgatók maximális számát, illetőleg az ösztöndíjak 
mértékét a DE GYGYK államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő 
hallgatóinak számára, illetőleg a hallgatói normatíva keretösszegének állására 
tekintettel  kell  meghatározni.  Az  ösztöndíj  havi  rendszeres  összege  minimum 
10.000 Ft/hó. 
 
(3)  Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki  
a)   legalább két lezárt félévvel rendelkezik,   
b)   tanulmányi  átlageredménye  (ösztöndíjindex)  az  utolsó  két  aktív  félében 
legalább 4,0, valamint  
c)   a tanulmányain túl igazolt szakmai és/vagy tudományos tevékenységet vé-
gez. 
 
(4)  Köztársasági és kiemelt tanulmányi ösztöndíj együttesen ugyanabban a tanév-
ben nem nyerhető el. 
 
(5)  Pályázni a megfelelő pályázati űrlapon lehet. A pályázathoz csatolni kell a tan-
tervi  követelményeken  túlmenően  a  kiemelkedő  szakmai,  illetve  tudományos 
tevékenységet igazoló dokumentumokat. 
 
(6)  A pályázatot a beadás módját és határidejét megjelölve az őszi félévben szept-
ember 30-ig, a tavaszi félévben február 28-ig a KHJB elnöke írja ki. 
 
(7)  A beérkezett pályázatokat  – kivéve a demonstrátori tevékenységhez kapcsoló-
dó ösztöndíjat - a KHJB – az előzetesen meghatározott és a hallgatók számára 
hozzáférhető  bírálati  szempontrendszer  alapján  –  rangsorolja,  és  az  ösztöndíj 
odaítéléséről a Tanulmányi Bizottsággal együtt dönt.  
 
(8)  Az ösztöndíjat nyert hallgatók névsorát nyilvánosságra kell hozni. 
 
(9)  A  demonstrátori  tevékenységhez  kapcsolódó  kiemelt  szakmai  és  tudományos 
ösztöndíj elnyerésére vonatkozó külön feltételek és szabályok az alábbiak:  
a)  Pályázatot nyújthat  be  a  legalább 4,0 tanulmányi  átlageredményű (ösztön-
díjindexű)  hallgató,  de  rendkívül  méltányolható  esetben  az  oktatási 
dékánhelyettes  alacsonyabb  ösztöndíjindexű  hallgatót  is  javasolhat,  de  az 
ösztöndíjindexe nem lehet 3,51 alatt. 
                                                           
504 Módosította a 10/B/2017. (XII. 14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. december 15-től. 

 
125 
 
b)  A pályázatokat a Tanulmányi Osztály vezetőjének címezve kell benyújtani, 
aki rangsorolásra eljuttatja azokat az oktatási dékánhelyettesnek. 
c)  A demonstrátori ösztöndíj összege 20.000 Ft/hó. 
 
(10) A  demonstrátori  tevékenységhez  kapcsolódó  kiemelt  szakmai  és  tudományos 
ösztöndíj odaítéléséről a KHJB-vel egyetértésben a dékán dönt. 
 
4. § 
/a Szabályzat 22. § (1) bekezdéséhez/ 
 
(1)  Terepgyakorlati támogatás folyósítható minden államilag támogatott teljes ide-
jű alapképzésben résztvevő hallgató összefüggő szakmai gyakorlatának (ideje 
min. 6 hét max. fél év) költségtérítésére. 
 
(2)  A támogatás mértéke: 

a  hallgató  lakóhelye  szerinti  gyakorlati  helyen  történő  szakmai  gyakorlat 
esetén: 3.000 Ft/fő/gyakorlati idő, 

a  hallgató  állandó lakóhelyétől legalább 10 km  távolságra lévő  gyakorlati 
helyen történő szakmai gyakorlat esetén: 6.000 Ft/fő/gyakorlati idő. 
 
5. § 
/a Szabályzat 22. § (2) bekezdéséhez/ 
 
(1)  Továbbá  pályázat  útján  terepgyakorlati  támogatás  folyósítható  államilag  tá-
mogatott  teljes  idejű  alapképzésben  résztvevő  hallgató  tanulmányi  útjának 
költségtérítésére. 
 
(2)  Pályázni  minden  félév  során  bármikor  lehet  a  megfelelő  pályázati  űrlap  és  a 
szükséges igazolások csatolásával. 
 
(3)  A beérkezett pályázatokat a KHJB rangsorolja és ennek figyelembevételével a 
Tanulmányi Bizottság dönt az ösztöndíj odaítéléséről. 
 
(4)  Az ösztöndíj mértéke maximum 30.000 Ft/fő/hó. 
 
505,5066. § 
 
(1)  A Kar hallgatói részére,  saját bevétele terhére,  az alábbiak szerint meghatáro-
zott módon, pályázati úton elnyerhető támogatást nyújthat. 
 
(2)  A támogatás elnyerésének feltételei a következők:  
 
a)  Az támogatásra azok az alapszakos hallgatók pályázhatnak, akik a kar vala-
mely tudományos kutató műhelyében vesznek részt, és akiknek kiemelkedő 
a társadalmi szerepvállalásuk, közösségi munkájuk. 
 
                                                           
505 Beiktatta a 45/2016. (IV. 28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. április 29-től. 
506 Módosította a 11/B/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 

 
126 
 
b)  A pályázóknak a pályázati kiírásban leírtak szerint kell eljárniuk, valamint az 
abban foglalt dokumentumokat kell benyújtaniuk. 
 
c)  A pályázati kiírást minden félévben a Tanulmányi Osztály teszi közzé.  
A  benyújtott  pályázatok  elbírálási  határideje  minden  félévben  a  szorgalmi 
időszak vége. 
 
d)  A pályázatokat a Dékáni Tanács  rangsorolja,  és a  támogatás  odaítéléséről  a 
dékán dönt. 
 
e)  Az támogatásra minden félévben lehet pályázni. 
 
f)  A támogatás legfeljebb 20 hallgatónak adható.  
Az támogatás összege 20.000-100.000 forint/félév. 
 

 
127 
 
507VI. fejezet 
MEZŐGAZDASÁG- ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS  
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR 
 
1. § 
a Szabályzat 13/A. § (6) bekezdéséhez 
 
(1)  A  mesterképzési  szakmai  ösztöndíjra  külön  kérelem  előterjesztése  nélkül  valamennyi 
első  évfolyam  első  félévére  beiratkozott,  aktív  hallgatói  jogviszonnyal  rendelkező,  ál-
lamilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő mesterszakos hallgató pályázik. 
 
(2)  A mesterképzési szakmai ösztöndíjra jogosult hallgatók közötti rangsort az Oktatásszer-
vezési  és  Minőségbiztosítási  Hivatal  állítja  fel  a Szabályzat  13/A.  §  (4)  bekezdésében 
meghatározott szempontok alapján. A KTB a hallgatói normatíva keretösszegének állá-
sára tekintettel dönt a támogatásban részesített hallgatókról és a támogatás mértékéről. 
 
(3)  A mesterképzési szakmai ösztöndíjat a szorgalmi időszak nyolcadik hetéig kell kiutalni. 
 
2. § 
/a Szabályzat 14/A. § (3) bekezdéséhez/ 
 
(1)  A  szakmai  gyakorlati  ösztöndíjra  rendelkezésre  álló  keretösszegből  a  Kar  támogatja  a 
szakmai gyakorlatukat töltő hallgatókat. 
 
(2)  A szakmai gyakorlati ösztöndíjra vonatkozó pályázatot minden félév második hetéig az 
oktatási dékánhelyettes írja ki. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók maximális számát, 
valamint az ösztöndíjak mértékét a DE MÉK államilag támogatott, teljes idejű képzés-
ben  részt  vevő  hallgatóinak  számára,  illetőleg  a  hallgatói  normatíva  keretösszegének 
állására tekintettel a pályázati kiírásban kell meghatározni. 
 
(3)  A  pályázati  kiírást  valamennyi  érintett  hallgatóval  közölni  kell  az  elektronikus 
tanulmányi  rendszeren keresztül. A pályázatokat  a honlapról bárki  által  letölthető for-
manyomtatványon kell benyújtani. A pályázatok benyújtására legalább két hetes határ-
időt kell biztosítani. 
 
(4)  A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítéléséről az oktatási dékánhelyettesnek előterjeszté-
se alapján a KHJB dönt az előzetesen meghatározott bírálati szempontrendszer alapján. 
A KTB döntését a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt követő két héten belül 
meghozza. 
 
3. § 
a Szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez 
 
(1)  A  kiemelt  szakmai  és  tudományos  ösztöndíj  keretösszegből  az  alábbi  hallgatók 
részesülnek támogatásban: 

 a demonstrátori feladatokat ellátó hallgatók; 
b) 
a kiemelt ösztöndíjas hallgatók; 
                                                           
507 Beiktatta a 22/2011. )VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 

 
128 
 
c) 
azok  a  hallgatók,  akik  a  helyi  vagy  országos  tudományos  versenyen  (TDK, 
OTDK) kimagasló eredményeket értek el; 
d) 
a Tormay Béla és a Kerpely Kálmán Szakkollégium MÉK-es hallgatói; 
e) 
azok a hallgatók, akik a c) pontba nem tartozó egyéb kiemelkedő szakmai, tudo-
mányos eredményeket értek el; 
 
(2)  Az  (1)  bekezdés  a)  –  c)  pontjában  meghatározott  pályázatokat  minden  félév  kezdete 
előtt a Kar oktatási dékánhelyettese írja ki. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók maxi-
mális számát, illetőleg az ösztöndíjak mértékét a DE MÉK államilag támogatott, teljes 
idejű képzésben részt vevő hallgatóinak számára, illetőleg a hallgatói normatíva keret-
összegének állására tekintettel kell meghatározni. 
 
(3)  A  pályázati  kiírást  valamennyi  érintett  hallgatóval  közölni  kell  az  elektronikus 
tanulmányi  rendszeren keresztül. A pályázatokat  a honlapról bárki  által  letölthető for-
manyomtatványon kell benyújtani. 
 
(4)  Az  (1)  bekezdés  a)  –  c)  pontja  szerinti  ösztöndíjak  odaítéléséről  az  oktatási 
dékánhelyettes  előterjesztése  alapján  a  KTB  dönt  az  előzetesen  meghatározott  bírálati 
szempontrendszer alapján. A KTB döntését a pályázatok benyújtására nyitva álló határ-
időt követő két héten belül meghozza. 
 
(5)  A  Tormay  Béla  és  a  Kerpely  Kálmán  Szakkollégium  MÉK-es  hallgatói  az  oktatási 
dékánhelyettes előterjesztésére a KTB által a hallgatói normatíva keretösszegének állá-
sára  tekintettel  meghatározott  összegű,  egyszeri  támogatásban  részesülnek.  A  támoga-
tást minden szorgalmi időszak nyolcadik hetéig kell a hallgatóknak kiutalni. 
 
(6)  Az  (1)  bekezdés  d)  pontjában  meghatározott  esetben  a  támogatás  odaítéléséről  az 
oktatási  dékánhelyettesnek  a  hallgatói  normatíva  keretösszegének  állására  tekintettel 
megtett előterjesztése alapján a KTB dönt. 
 
4. § 
/a Szabályzat 22. § (1) – (3) bekezdéséhez/ 
 
(1)  A terepgyakorlati ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszegből a Kar támogatja: 
a) 
a szak tantervében szereplő terepgyakorlatok költségei (utazás, szállás) 
b) 
a nyári gyakorlatukat töltő hallgatókat 
c) 
a „projekt modul” képzésben résztvevő hallgatókat; 
d) 
a kiemelkedő szakmai rendezvényeken résztvevő hallgatókat és 
e) 
a hallgatók szakmai gyakorlati útját. 
 
(2)  A  terepgyakorlati  ösztöndíj  keretösszegének  (1)  bekezdés  a)  –  e)  pontja  szerinti 
felhasználás arányáról az érintett hallgatók számának és a hallgatói normatíva keretösz-
szege állásának figyelembe vételével az oktatási dékánhelyettes előterjesztésére a KTB 
dönt. 
(3)  A nyári gyakorlatukat töltő hallgatók az oktatási dékánhelyettes előterjesztésére a KTB 
által  a  hallgatói  normatíva  keretösszegének  állására  tekintettel  meghatározott  összegű 
támogatásban  részesülnek.  Az  ösztöndíjra  külön  kérelem  előterjesztése  nélkül  vala-
mennyi érintett hallgató pályázik. 

 
129 
 
 
(4)  Az  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  ösztöndíj  odaítéléséről  az  oktatási 
dékánhelyettes előterjesztése alapján a KTB dönt. A KTB döntését a pályázatok benyúj-
tására nyitva álló határidőt követő két héten belül meghozza. 
 
(5)  A „projekt modul” képzésben résztvevő hallgatók az oktatási dékánhelyettes előterjesz-
tésére a KTB által a hallgatói normatíva keretösszegének állására tekintettel meghatáro-
zott összegű, egyszeri támogatásban részesülnek. A támogatást minden félév nyolcadik 
hetéig kell a hallgatóknak kiutalni. 
 
(6)  A terepgyakorlati ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszegből a Kar hallgatói részére 
kiemelkedő szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására (különösen belföldi és 
külföldi konferenciák, tanulmányutak) egyszeri támogatás folyósítható. A támogatásról 
az oktatási dékánhelyettes előterjesztésére a KTB dönt. 
 
(7)  A  terepgyakorlati  ösztöndíjra  rendelkezésre  álló  keretösszegből  a  Kar  támogathatja 
hallgatóinak szakmai gyakorlati útját. A támogatásról az oktatási dékánhelyettes előter-
jesztésére a KTB dönt. 
 
5. § 
Ha a kari hatáskörben felhasználható, a Szabályzat 12. § (4) bekezdés ab) – ae) pontja szerinti 
keretösszegek  között  átcsoportosításra  van  szükség,  arról  a  KTB  előterjesztésére  a  dékán 
dönt. 
 
6. § 
/a 29. § (1) bekezdéséhez/ 
 
(1)  A  Karon  nappali  és  levelező  tagozaton  államilag  támogatott  képzésben  részt  vevő 
hallgató  a  képzési  időtől  függően  210+21  kreditértékben  (alapképzésben),  illetve 
120+12 kreditértékben (mesterképzésben) vehet fel tárgyakat. Az ezt meghaladó teljesí-
tett tárgyfelvételért kreditarányos díjat köteles fizetni a képzési időszak utolsó félévében 
(1  kredit  díja  =  az  aktuális  félévre  az  adott  szakra  megállapított  költségtérítés  össze-
ge/30). 
 
(2)  A  költségtérítéses  képzésben  részt  vevő  hallgatók  számára  a  Kar  minden  tanévet 
megelőzően megállapítja a féléves költségtérítés összegét, amiért a hallgató 30 kreditér-
tékű tárgyat vehet fel. Az ezt meghaladó kreditekért kreditarányos díjat fizet (1  kredit 
díja a féléves költségtérítés összege/30). 
 
 

 
130 
 
508VII. fejezet 
ZENEMŰVÉSZETI KAR 
 
5091. § 
/a Szabályzat 5. §-ához/ 
 
(1)  A költségtérítéses / önköltséges hallgatóknak nyújtható kedvezmények:  
 
A költségtérítéses képzésben legalább egy lezárt félévvel  rendelkező hallgatónak 
indoklással ellátott  kérelme alapján a rektor által átruházott hatáskörben  a dékán 
költségtérítési  díjkedvezményt  adhat  az  adott  félévre  tanulmányi  teljesítménye 
alapján.  
 
Jelen szabályzat 5§ (2) bekezdése alapján költségtérítési kedvezményt kérő hallga-
tónak  –  amennyiben  hivatkozik  rá  –  kirívóan  rossz  szociális  helyzetét  igazolnia 
kell. A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolandó, amelynek alapján a ké-
relmező hitelt érdemlően bizonyítani tudja szociális rászorultságát. 
 
(2)  Nem részesülhet költségtérítési díjkedvezményben az a hallgató,  
a) 
aki más intézményből került át a DE Zeneművészeti Karára, míg a karon egy 
eredményes félévet le nem zárt,  
b) 
aki államilag támogatott / állami (rész)ösztöndíjas képzésből nem megfelelő 
tanulmányi  teljesítmény  (tantárgyfelvételi  lehetőségek  számának  kimerítése 
vagy  átsorolás)  miatt  kerül  költségtérítéses  /önköltséges  képzésbe  addig, 
amíg költségtérítéses képzésben 2 aktív félévet le nem zárt.  
 
(3)  Egyszeri, maximum 50%-os költségtérítés-csökkentési engedélyt kaphat az a vég-
zős hallgató, akinek az utolsó félévben maximum 2 felvett tárgyat kell teljesítenie 
az abszolutórium kiállíthatóságához. Amennyiben a hallgató mégsem fejezi be az 
adott félévben tanulmányait, a következő félévben már nem  kaphat  további  ked-
vezményt.  
 
510,5112. § 
/a Szabályzat 13/A. §-ához/ 
 
512(1) A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséhez az egymással összehasonlítható csoportokat 
Zeneművészeti Kar az alábbiakban határozza meg: 
 
a) alapképzésben részt vevő hallgatók, 
 
b) osztatlan tanári mesterképzésben részt vevő hallgatók, 
 
c) művész mesterképzésben résztvevő hallgatók, 
 
d) osztott, tanári mesterképzésben részt vevő hallgatók. 
 
513(2) Mesterképzési  szakmai  ösztöndíjra  jogosult  az  a  hallgató,  aki  jelen  Szabályzat 
13/A §-ban foglaltaknak megfelel. 
                                                           
508 Számozását módosította a 22/2011. (VI.23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. június 24-től. 
509 Beiktatta az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
510 Beiktatta a 18/2010. (VI.24.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. június 25-től. 
511 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
512 Beiktatta az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
513 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
131 
 
514(3) A  pályázatokat  minden  tanév  október  1-ig  kell  benyújtani  a  Tanulmányi  Bizott-
sághoz, amely minden tanév október 15-ig dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A hall-
gatókat  a Bizottság a döntés eredményéről a kari hirdetőtáblákon tájékoztatja az 
adatvédelmi jogok betartásával. 
 
515(4) Az ösztöndíj a hallgató  által KTB-hez benyújtott pályázat alapján egyszeri alka-
lommal  folyósítható  juttatás.  A  pályázatot  pályázati  űrlapon  kell  benyújtani,  a 
szükséges  mellékletek  becsatolásával.  A  pályázati  űrlap  letölthető  a 
www.music.unideb.hu honlapról. 
 
516(5) Az  ösztöndíjra  a  karra  mesterképzésre  beiratkozott  I.  éves  hallgatók  maximum 
50%-a jogosult. Az ösztöndíj mértéke legalább 15.000, legfeljebb 30.000 Ft.  
 
517(6) Az ösztöndíj – amennyiben a Fegyelmi Bizottság megállapítja a fegyelmi vétség 
elkövetését – visszavonható. 
 
518,5193. § 
/a Szabályzat 14/A. §-ához/ 
 
(1) 
Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult az a hallgató, aki jelen Szabályzat 14/A §-
ban foglaltaknak megfelel. 
 
(2) 
A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a lakóhely/kollégium és a gyakorlat-
végzési hely távolságának függvényében változik. Az ösztöndíj mértéke legalább 
5000 Ft, de nem haladhatja meg a hallgatói normatíva éves összegének a 10%-át. 
 
520(3) A pályázatot a www.music.unideb.hu honlapon megtalálható űrlapon a KTB-hez 
kell benyújtani minden tanév február 25-ig. A pályázat benyújtásához a hallgató 
költségtervet  készít.  A KTB a kari HÖK egyetértésével  bírálja  el  a pályázatokat 
minden tanév március 10-ig. Az ösztöndíj legfeljebb egy tanulmányi félévre adha-
tó jutatatás.  
 
(4) 
Az ösztöndíj – amennyiben a Fegyelmi Bizottság megállapítja a fegyelmi vétség 
elkövetését – visszavonható. 
 
                                                           
514 Beiktatta az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
515 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
516 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
517 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
518 Beiktatta a 18/2010. (VI.24.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. június 25-től. 
519 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
520 Módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 

 
132 
 
521,5224. § 
/a Szabályzat 16. §-ához/ 
 
(1)  A  Szabályzat  16.  §-ában  meghatározott  rendszeres  kiemelt  szakmai  és  tudomá-
nyos ösztöndíjban a kar hallgatóinak legfeljebb 2,5 %-a részesülhet. 
 
(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a hallgató által a KTB-hez benyújtott 
pályázat  alapján egy tanulmányi  félévre nyújtható, és pályázat  alapján megismé-
telhető. 
 
(3)  Köztársasági  és  kiemelt  tanulmányi  ösztöndíj  együttesen  ugyanabban  a  tanévben 
nem nyerhető el. 
 
523(4) Az  ösztöndíjra  pályázhat  minden  államilag  finanszírozott,  nappali  tagozatos,  a 
félévre  beiratkozott  hallgató,  az  utolsó  2  félév  során  nyújtott,  a  tantervi  követel-
ményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, illetve tudományos teljesítmény alapján 
(versenyeredmények, egyéb kiemelkedő szakmai vagy tudományos teljesítmény). 
 
A  pályázat  elnyerésének  feltétele  a  minimum  4,5-es  tanulmányi  átlag,  melyet 
mindkét félévben teljesíteni kell, valamint főtárgytanári és tanszékvezetői ajánlás. 
Mellékelni kell az utolsó két félév indexmásolatát, valamint minden olyan doku-
mentumot,  amely  a  szakmai  illetve  tudományos  teljesítmények  bizonyítékául 
szolgál.  
 
(5)  A pályázatokat minden tanév szeptember 30-ig illetve február 25-ig kell benyújta-
ni  a  Tanulmányi  Bizottsághoz,  amely    a  kari  HÖK  egyetértésével  minden  tanév 
október 10-ig illetve március 10-ig dönt az ösztöndíj megítéléséről, és október 15-
ig illetve március 15-ig kiértesíti a pályázókat az eredményről. A Bizottság  hatá-
rozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg.  
 
(6)  Egyszeri ösztöndíj az alábbi jogcímeken állapítható meg: 
a)  demonstrátori feladatok ellátása (ideértve a Zeneművészeti Kar együtteseinek 
titkári pozícióját),  
b)  OTDK vagy helyi TDK versenyeken elért 1-3. helyezés,  
c)  egyéb országos szakmai, tudományos versenyen elért 1-3. helyezés,  
d)  szakmai,  tudományos  konferencián  való  előadás,  elért  tudományos  eredmé-
nyek bemutatása. 
 
(7)  Az egyszeri kiemelt szakmai, tudományos ösztöndíj legmagasabb összege 50.000 
Ft. 
 
(8)  Az ösztöndíj  –  amennyiben a Fegyelmi  Bizottság megállapítja a fegyelmi  vétség 
elkövetését – visszavonható. 
 
                                                           
521 Számozását módosította és módosította a 18/2010. (VI.24.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. 
június 25-től. 
522 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
523 Módosította a 23/2012. (BVI.21.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2012. június 22-től. 

 
133 
 
524,5255. § 
/a Szabályzat 22. §-ához/ 
 
(1)  Terepgyakorlati támogatásra pályázhatnak: 

a Zeneművészeti Kar együttesei (állandó és alkalmi csoportok is) belföldi ta-
nulmányutak, szakmai gyakorlatok költségtérítésére;  

valamint a Zeneművészeti Kar minden, a félévre beiratkozott, aktív státuszú 
hallgatója egyszeri szakmai támogatásra – elsősorban szakmai versenyek, il-
letve mesterkurzusok költségtérítésére –, valamint a szorgalmi időszakon kí-
vül szervezett szakmai gyakorlat költségtérítésére. 
 
526(2) A pályázatokat minden tanév november 20-ig és április 20-ig kell benyújtani – a 
www.music.unideb.hu honlapon megtalálható formanyomtatványon – a Tanulmá-
nyi  Bizottsághoz,  amely  minden  tanév  december  1-ig  illetve  május  1-ig  dönt  a 
támogatás odaítéléséről. Az eredményről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. 
 
(3)  A pályázat elbírálásának szempontrendszere a következő: 

az intézmény hallgatói a képzési idejük alatt – képzési szintenként – egyszer 
részesülhetnek ilyen támogatásban, 

előnyt élveznek azok a hallgatók, akiknek a tantervében a mesterkurzus kredi-
tek megszerzése kötelező jelleggel szerepel, 

elsősorban a kötelező 4 kreditösszegű mesterkurzus megszerzéséig adható, 

a pályázat elnyerésének a feltétele a minimum 4,00 tanulmányi átlag, 

a  Bizottság  figyelembe  veszi,  milyen  egyéb  ösztöndíj-juttatásban  részesül  a 
pályázó, 

valamint az elbírálás függ a szakmai rendezvény típusától. 
 
A  pályázók  a  szakmai  rendezvénnyel  kapcsolatban  részletes  költségtervet 
nyújtanak be a pályázat mellékleteként. 
 
(4)  A támogatás mind a szakmai rendezvény  előtt  és utána is  pályázható,  de a meg-
ítélt támogatás kifizetése kizárólag a rendezvényen való  részvétel igazolása után 
történhet. 
 
(5)  A pályázat elnyerése esetén a támogatás legkisebb összege 5000 Ft, de maximum 
a rendezvényen költségtervében szereplő összeg fele adható. 
  
(6)  A pályázati keretösszegből – tekintettel arra, hogy a szakmai rendezvények több-
ségét  tavasszal  szervezik  –  a  tanév  első  félévében  az  összeg  1/3-a,  második  fél-
évében 2/3-a kerülhet felhasználásra.  
 
                                                           
524 Beiktatta a 18/2010. (VI.24.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. június 25-től. 
525 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
526 Módosította a 32/2011. (III.31.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. április 1-től. 

 
134 
 
527,5286. § 
/a Szabályzat 29. §-ához/ 
 
(1)  A  Zeneművészeti  Karon  a  10  %-ot  meghaladó  kredit  túllépés  díja  kreditenként 
5000 Ft.   
 
A kredittúllépést a Tanulmányi Iroda a képzés végén, a záróvizsga-időszak kezde-
te előtt a számolja.  Nem számít kredittúllépésnek, a tanári mesterképzésbe történő 
belépés feltételéül szabott 10 kreditértékű pedagógia-pszichológia tantárgyak tel-
jesítése, valamint a mesterkurzuson való részvétel után megszerzett kredit. A kre-
dittúllépés díjának az elektronikus tanulmányi rendszerben történő teljesítése a zá-
róvizsgára bocsátás feltétele. 
 
(2)  Az azonos szakon belül több  szakirányt  teljesítő hallgató  – a kredittúllépés előre 
látható mértékének megfelelő összegű – költségtérítése a második szakirány vég-
zésének megkezdésétől fennmaradó képzési időre egyenlő részletekben szétosztva 
kerül kivetésre. Az elszámolás a tényleges kreditszám ismeretében a képzés utolsó 
félévében történik. 
 
529(3) Az  a  hallgató,  aki  a  képzések  mintatantervében  rögzített  főtárgy  órákon  kívül,  a 
képzési  időn  túlnyúló  félévekben  szabadon  választható  tantárgyként  további  fő-
tárgy  órákra  tart  igényt,  főtárgy  speciális  kollégium  felvételére  irányuló  –  a 
főtárgytanár  és  tanszékvezető  jóváhagyásával  ellátott  –  kérelemmel  fordulhat  a 
Tanulmányi  Bizottsághoz. Kérelme jóváhagyása esetén a Kari Tanács által meg-
határozott költségtérítési díjat köteles fizetni. Az engedélyezett szabadon választ-
ható főtárgy órák mellett a hallgatók korrepetíciós óra felvételére is jogosultak.  
 
 
                                                           
527 Beiktatta a 18/2010. (VI.24.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. június 25-től. 
528 Számozását módosította az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
529 Beiktatta az 53/2014. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. május 16-tól. 
 

 
135 
 
530VIII. fejezet 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
 
1.  § 
/ a Szabályzat 29. § (2) bekezdéséhez/ 
 
(1)  531Költségtérítést/önköltséget fizet a  
a) költségtérítéses, önköltséges finanszírozási formára felvett, átvett vagy átsorolt 
hallgató minden aktív félévében, függetlenül az adott félévben felvett tantár-
gyak, kreditek számától. 
b) hallgató, aki államilag támogatottként vagy állami (rész)ösztöndíjasként kime-
rítette a rendelkezésére álló támogatási időt, és ezért be nem fejezett tanul-
mányait csak költségtérítéses / önköltséges formában folytathatja. 
 
(2) 532A költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak nyújtható kedvezmények  
a)  A költségtérítéses/önköltséges képzésben legalább két aktív félévvel rendelkező 
hallgatónak  indoklással  ellátott  kérelme  alapján  a  rektor  által  átruházott  hatás-
körben  a  dékán  –    levelező  tagozatos  hallgató  esetén  figyelembe  véve  a  szak 
szervezeti  egysége  intézetigazgatójának,  tanszékvezetőjének  javaslatát  –  költ-
ségtérítés/önköltség  kedvezményt  adhat  az  adott  félévre  tanulmányi  teljesítmé-
nye alapján.  
b)  A  29.  §  (7)  bekezdés  figyelembe  vételével  kérelmet  nyújthat  be  a  költségtérí-
tés/önköltség tanulmányi átlag alapján történő mérséklésére az a hallgató, aki 
i)  legalább két  lezárt félévvel  rendelkezik  és az  előző két  félévben a kreditin-
dexe legalább 3,51 volt, és 
ii)  az utolsó két félévben legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik, és  
iii) a kérelem beadásáig nem indult ellene fegyelmi, vagy büntetőeljárás. 
c)  a (2) b) bekezdés alapján kérelmet benyújtott hallgató egy félévre megállapítható 
költségtérítés/önköltség  kedvezmény  mértéke  a  megelőző  félév  teljesítménye 
alapján:  
i)  3,51-4,0 ösztöndíjindex esetén maximum 25 %,  
ii)  4,01-4,5 ösztöndíjindex esetén maximum 35 %, 
iii) 4,51-5,0 ösztöndíjindex esetén maximum 50 % lehet.  
 
(3) 533Nem részesülhet költségtérítés/önköltség kedvezményben az a hallgató,  
i)  aki más intézményből került át a DE TEK BTK-ra mindaddig, míg a karon 2 
eredményes félévet le nem zárt, 
ii)  aki államilag támogatott / állami (rész)ösztöndíjas képzésből nem megfelelő 
tanulmányi  teljesítmény  (tantárgyfelvételi  lehetőségek  számának  kimerítése 
vagy  átsorolás)  miatt  kerül  költségtérítéses/önköltséges  képzésbe  addig, 
amíg költségtérítéses/önköltséges képzésben 2 aktív félévet le nem zárt. 
iii) aki  kimerítette a támogatási időt (lásd fentebb) és emiatt csak költségtéríté-
ses / önköltséges finanszírozási formában folytathatja tanulmányait. Kivétel: 
egyszeri,  maximum  50%-os  költségtérítés/önköltség  -csökkentési  engedélyt 
                                                           
530 Számozását módosította a 21/2012. (XII.20.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. december 21-től 
531 Módosította a 12/B/2019. (III. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. március 22-től. 
532 Módosította a 12/B/2019. (III. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. március 22-től. 
533 Módosította a 12/B/2019. (III. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. március 22-től. 

 
136 
 
kaphat  az  a  végzős  hallgató,  akinek  az  utolsó  félévben  maximum  2  felvett 
tárgyat  kell  teljesítenie  az  abszolutórium  kiállíthatóságához.  Amennyiben  a 
hallgató mégsem fejezi be az adott félévben tanulmányait, a következő fél-
évben már nem kaphat kedvezményt. 
 
(4) 534Annak a hallgatónak, akinek a kar hivatalból 
a)  a  TVSZ  3.  §  (10)  bekezdése  alapján  háromszori  tárgyfelvétel  kimerítése  miatt 
szünteti meg adott félévben az aktívra regisztrált hallgatói jogviszonyát és félévi 
költségtérítés/önköltség a Neptunban kiírásra került, a törölt státusz beállításával 
egy időben a költségtérítés/önköltség is törlendő.  
b)  a TVSZ 3. § (12) bekezdés e) pontja alapján fizetési hátralék miatt szünteti meg 
jogviszonyát, tartozása továbbra is fennáll, ha a kiírt költségtérítés/önköltség fél-
évében aktívra regisztrált. 
c)  a TVSZ 3. § (13) bekezdés alapján tanulmányok nem folytatása vagy be nem je-
lentkezés miatt szünteti meg a jogviszonyát, a karral szemben fennálló tartozását 
rendeznie kell.  
 
(5) 535Annak a hallgatónak, akinek a kar saját kérésre szünteti meg jogviszonyát, a kar-
ral szemben fennálló tartozásait rendeznie kell. Ha a hallgató aktívra regisztrált fél-
évben 
a)  jogviszonyának törlését a regisztrációs időszakban kéri, mentesül az adott félév-
ben  a  költségtérítés/önköltség  befizetése  alól,  az  esetleg  kiírt  költségtérí-
tés/önköltség törlendő. 
b)  jogviszonyának  törlését  a  regisztrációs  időszak  letelte  után,  de  a  költségtérí-
tés/önköltség  befizetési  határideje  (őszi  félév  esetén  október  31.,  tavaszi  félév 
esetén  március  31.)  előtt  kéri,  az  adott  félévben  kiírt  költségtérítés/önköltség 
50%-át kell megfizetnie. 
c)  jogviszonyának törlését a költségtérítés/önköltség befizetési határideje után kéri, 
a félévre kiírt költségtérítés/önköltség 100%-át kell megfizetnie. 
 
(6) A  (4)  és  (5)  bekezdések  esetében  a  hallgató  az  előző  félévekre  vonatkozó  egyéb 
fizetési kötelezettségeinek (pl. nem teljesített kreditek díja, vizsgáról való igazolat-
lan távolmaradás miatti térítési díj stb.) eleget kell, hogy tegyen. Nem fizetés esetén 
az Egyetem polgári peres úton eljárhat a tartozások beszedése érdekében. 
 
                                                           
534 Módosította a 12/B/2019. (III. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. március 22-től. 
535 Módosította a 12/B/2019. (III. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. március 22-től. 

 
137 
 
536IX. fejezet 
MŰSZAKI KAR 
1.§ 
/A Szabályzat 13.§ (9) bekezdéshez/ 
Tanulmányi ösztöndíj 
 
A tanulmányi ösztöndíj alapjául szolgáló csoportképzés alapjai: 
(1)  Nappali  tagozaton,  szakonként,  azon  belül  évfolyamonként  és  legvégül  szakirá-
nyonként  kell  csoportokat  képezni,  amelyet  az  ösztöndíj  elosztás  szempontjából 
egy csoportnak tekintünk. 
 
(2)  Évfolyam  szempontjából az első  beiratkozás, illetve ha már volt passzív  féléve a 
hallgatónak, akkor a beiratkozott félévek száma a mérvadó. 
 
(3)  Azon hallgatók esetében, akik az aktuális szorgalmi időszakot megelőzően passzív 
hallgatói  jogviszonnyal  rendelkeztek,  de  az  utolsó  aktív  félévben  a  tanulmányi 
ösztöndíj  odaítélésének  feltételeit  teljesítették,  az  utolsó  aktív  félévben  elért  ta-
nulmányi eredményt kell figyelembe venni. 
 
2.§ 
/A Szabályzat 13/A § (6) bekezdéshez/ 
Mesterképzési szakmai ösztöndíj 
 
(1)  A  mesterképzési  szakmai  ösztöndíjra  külön  kérelem  előterjesztése  nélkül  vala-
mennyi  első  évfolyam  első  félévére  beiratkozott,  aktív  hallgatói  jogviszonnyal 
rendelkező, államilag támogatott,  teljes idejű képzésben részt  vevő mesterszakos 
hallgató pályázik. 
 
(2)  A  mesterképzési  szakmai  ösztöndíjra  jogosult  hallgatók  rangsorát  a  Tanulmányi 
Osztály állítja fel a Szabályzat 13/A. § (4) bekezdésében meghatározott szempon-
tok alapján. A KTB a hallgatói normatíva keretösszegének állására tekintettel dönt 
a támogatásban részesített hallgatókról és a támogatás mértékéről. 
 
(3)  A mesterképzési szakmai ösztöndíjat a szorgalmi időszak 8. hetéig ki kell utalni. 
 
(4)  Amennyiben  a  keretösszeg  nem  kerül  felhasználásra  a  KTB  döntése  alapján  az 
EHÖK  egyetértésével  a  12.  §  (4)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  további 
ösztöndíjak keretösszegét növeli. 
 
3.§ 
/A Szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez/ 
Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj 
 
A  kiemelt  szakmai  és  tudományos  ösztöndíj  célja  a  kiemelkedően  tanuló,  tudományos 
és kutató tevékenységet folytató hallgatók elismerése. 
(1)  Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíjra az a hallgató pályázhat aki: 
                                                           
536 Beiktatta a 32/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 

 
138 
 
  

nem részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban; 

regisztrált 

DE 
MK 
Tudományos 
Diákkör 
honlapján 
(www.mk.unideb.hu/userdir/tdk/); 

a  pályázat  benyújtását  megelőző  két  lezárt  félév  mindegyikében  az  ösztön-
díjindexe legalább 3,50; 

a  pályázat  benyújtását  megelőző  két  lezárt  félév  mindegyikében  minimum 
20 kreditet teljesített, amelyből legalább 15 szakmai kredit; 

a tanulmányain túl kiemelkedő szakmai tevékenységet folytat; 

pályázata tanszékvezetői és konzulensi ajánlást is tartalmaz; 

vállalja, hogy részt vesz az adott tanszék tudományos, kutató és adminisztra-
tív munkájában;  

vállalja, hogy tudományos, kutató tevékenységéről havonta 1 oldalas beszá-
molót készít; 
 
(2)  Kizárólag tanulmányi eredmény alapján kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj 
nem folyósítható. 
 
(3)  A pályázatot minden tanév őszi szemeszter végén a HÖK írja ki és az előzetesen 
meghatározott bírálati szempontrendszer alapján rangsorolja, melyet a Kari Okta-
tási Bizottság a hallgatói normatíva keretösszegének állására való tekintettel hagy 
jóvá. 
 
(4)  A  pályázat  „pozitív  elbírálása”  esetén,  az  ösztöndíj  a  következő  két  félévre  (10 
hónapra) szól. Havi kifizetésre a tanszéki TDK titkár tesz javaslatot a beszámoló 
alapján. A beszámoló tartalmazza az adott hónapban elvégzett munkát és a konzu-
lens igazolását az elvégzett tevékenységről.  
 
(5)  Passzív félév esetén az ösztöndíj nem kerül folyósításra. 
 
4.§ 
/A Szabályzat 14/A. § (3) bekezdéséhez és a 22. § (1)-(3 bekezdéshez)/ 
Terepgyakorlati támogatás 
 
Terepgyakorlati támogatás folyósítható  minden nappali és levelező tagozatos hallgató-
nak. 
A támogatás lehet egyszeri vagy egy félévre vonatkoztatva rendszeres.  
A terepgyakorlati támogatás keretösszege a következőkre fordítható:  
Bel-  és  külföldi  szakmai  tanulmányi  utak,  kiemelkedő  szakmai  rendezvények,  konfe-
rencián való részvétel és szakmai gyakorlatok költségének (utazás, autóbusz, részvételi 
díj,  szállás,  stb.)  támogatására.  Országos  szakmai  versenyen  helyezést  elért  hallgatók 
jutalmazása.  Kari  projektben  végzett  kutató,  fejlesztő  tevékenység;  valamint  egyéb  a 
karon végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére. 
A támogatásban részesített hallgatók és a támogatás mértékének megállapítása a norma-
tíva keretösszegének állására tekintettel történik. 
A támogatás igényelhető, pályázható a HÖK-höz beadott, tanszék által támogatott kére-
lem vagy írásban beadott oktatói-vezetői kezdeményezések alapján. 

 
139 
 
A  terepgyakorlati  támogatásban  részesülő  hallgatóknak  részletes  szakmai  beszámoló, 
összefoglaló benyújtása kötelező. 
 
5375.§ 
/A Szabályzat 29. § (1)-(3 bekezdéshez)/ 
Költségtérítéses hallgatóknak nyújtható kedvezmény 
 
(1) 
A Műszaki Karon a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató nappali és leve-
lező tagozaton  a féléves kreditarányos költségtérítés összegéért összesen 30 kre-
ditértékű tantárgyat vehet fel. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató az 
ettől lefelé eltérő kreditértékért kreditarányos díjat fizet (1 kredit díja = az aktuális 
félévre az adott szakra megállapított költségtérítés összege/30). 
 
(2) 
További költségtérítési díj mérséklésre nincs lehetőség. 
 
(3) 
A  Költségtérítéses  képzésben  részt  vevő  hallgató  legfeljebb  két  félévre  lehet 
tárgyfelvétel nélkül aktív státuszon. 
 
(4) 
Amennyiben  a  költségtérítéses  képzésben  részvevő  hallgató  a  félév  során  a  tan-
tárgyfelvételre nyitva álló időszakon követően vesz fel tantárgya(k)at, úgy köteles 
a tantárgy(ak) kreditértékének megfelelő tandíjat fizetni.  
 
6.§ 
/A Szabályzat 31. § (8) bekezdéshez)/ 
A hallgatók átsorolásáról 
 
Az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgató helyére, a karon költ-
ségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató átsorolásáról a döntést a TO elő-
terjesztése alapján a dékán vagy megbízottja hozza meg. 
                                                           
537 Módosította a 18/2013. (XII.19.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. december 20-tól. 

 
140 
 
538X. fejezet 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR 
 
1. § 
/a Szabályzat 12. § (10) bekezdéséhez/ 
 
(1) 
A  képzési  és  kimeneti  követelményekben  foglalt  nyelvi  követelmények  teljesí-
tésének elősegítése céljából a kar a nappali tagozatos hallgatóknak a tanulmánya-
ik  alatt  szerzett  első  államilag  elismert  C  típusú  nyelvvizsga  díját  egy  alkalom-
mal, maximum  20000 Ft összegig  visszatérítheti, amennyiben azt az e célra for-
dítható pénzügyi keret lehetővé teszi.   
 
 
A  térítési  díjak  visszatérítésére  vonatkozó  kérvényt  és  a  befizetéseket  igazoló 
számlákat  a  Tanulmányi  Osztályon  kell  benyújtani.  A  kérvényeket  az  oktatási 
dékánhelyettes bírálja el. 
 
(2) 
A visszatérítés a terepgyakorlati támogatás keretének terhére történik, amennyiben 
erre a pénzügyi keret lehetőséget ad. 
 
 
Ez  a  rendelkezés  a  2011.  január  1.  után  tett  államilag  elismert  C  típusú  nyelv-
vizsgákra érvényes. 
 
5392. § 
/a Szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez/ 
 
(1)  Kiemelt szakmai ösztöndíjra a DE TTK azon hallgatói pályázhatnak, akik  
a) nem részesülnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban.  
b) államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgató.  
c) az utolsó két lezárt félévben összesen minimum 55 kredit teljesítése és félévente leg-
alább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot (átlag) értek el a DE TTK-n.  
d)  igazolt  aktív  részvétel  a  tudományos  diákkörben,  esetleg  publikációs  tevékenység 
(így különösen DETEP,  TDK, tanszéki  koordinátori  tevékenység), közéleti, kulturális, 
tudománynépszerűsítő,  beiskolázási  vagy  sporttevékenységet  végeztek.  Kizárólag  ta-
nulmányi eredmény alapján kiemelt tanulmányi ösztöndíj nem folyósítható.  
e) igazolt a szakon belül legalább egy, a Kar valamelyik tanszékéhez kötődő tárgy iránti 
elmélyült érdeklődés, jó előadói készség.  
Képzési időn túl csúszó hallgató nem pályázhat. Az utolsó éves, végzős hallgatókra vo-
natkozó pályázati feltételek, követelmények mindig az aktuális pályázati  kiírásban ke-
rülnek rögzítésre. Párhuzamos képzésben részt vevő hallgatóknál, kizárólag a DE TTK-
n  felvett  kreditek  és  tanulmányi  átlag,  valamint  a  karon  végzett  közösségi,  kulturális, 
sport  és  tudományos  tevékenység  vehető  figyelembe  a  pályázat  elbírálásánál.  DETEP 
kreditek nem számíthatók be a minimálisan teljesítendő 55 kreditbe.  
A kiemelt ösztöndíj egy félévre szól.  
Azok a hallgatók, akik a tanév első félévében kiemelt ösztöndíjat nyertek és az Intézeti 
honlapokon található  - a kiemelt ösztöndíjat nyert hallgatókkal szemben  megfogalma-
zott - elvárások teljesítését az Intézet Oktatási Felelőse a Tanulmányi Osztályon igazol-
                                                           
538 Beiktatta a 18/2013. (XII.19.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. december 20-tól. 
539 Módosította a 27/2018. (IV. 19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. április 20-tól. 

 
141 
 
ja, ismételt pályázat benyújtása nélkül a tanév II. félévében tovább kaphatják a kiemelt 
ösztöndíjat. 
Az aktuális tanév második félévére kiírt pályázatra kizárólag a tanév első félévében ösz-
töndíjat nyert és a téli záróvizsga időszakban végzett hallgató helyére léphet be új pá-
lyázó.   
Kiemelt szakmai ösztöndíjban a kar hallgatóinak legfeljebb 10 %-a részesülhet, a karon 
rendelkezésre  álló  összeg  határáig.  A  kiemelt  szakmai  ösztöndíj  összege  50000 
Ft/fő/félév,  melynek  folyósítása  10000  Ft/fő/hó,  5  hónapon  keresztül,  ösztöndíj-
kiegészítésként történik. 
 
(2) 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati feltételek teljesülését dokumentálva: 
a) 
mindazon  tevékenység  hitelt  érdemlő  igazolását,  amelyeket  a  hallgató 
pályázatában feltüntetett.  Az  igazolás  nélküli  tevékenységeket  az  elbírálás 
során  figyelmen kívül kell hagyni. 
b) 
a hallgató szakmai önéletrajzát; 
c) 
a szakmai témavezetői és tanszékvezetői ajánlást, véleményt aláírt formá-
ban. 
 
(3) 
A  pályázatot  (az  (1)  és  (2)  bekezdésben  foglaltak  figyelembevételével)  minden 
félév kezdete előtt a Kar oktatási dékánhelyettese írja ki. Az ösztöndíjban része-
sülő  hallgatók  maximális  számát,  illetőleg az  ösztöndíj  mértékét  a  DE  TTK  ál-
lamilag  támogatott/állami  (rész)ösztöndíjas  képzésben  részt  vevő  hallgatóinak 
számára, illetőleg a hallgatói normatíva keretösszegének állására tekintettel kell a 
pályázati kiírásban meghatározni. 
 
(4) 
A  pályázatokat  a  megadott  határidőig,  az  elektronikus  tanulmányi  rendszeren 
keresztül kell  benyújtani. 
 
A  feltöltési  határidő  azt  is  jelenti,  hogy  a  pályázónak  a  határidőig  a  gyakorlati 
jegyeit meg kell szereznie, a vizsgáit teljesítenie kell a félév zárásához. Az érdem-
jegyeknek az elektronikus tanulmányi rendszerben szerepelniük kell a féléves át-
lagok számolásához. Ellenkező esetben a pályázó tudomásul veszi, hogy az adott 
állapotnak megfelelő érdemjegyek, féléves átlag alapján vesz részt a rangsorban. 
 
Az a hallgató, aki a megadott határidőig elektronikusan nem töltött fel pályázatot, 
tudomásul  veszi,  hogy  a  határidőt  követően  más  formában  utólag  már  nem  pá-
lyázhat és nem lehet jogosult az ösztöndíj elnyerésében. 
 
(5) 
Az Illetékes Intézet javaslatát az Intézeti sorrendre a Kar kéri meg. A  pályázato-
kat  az  Oktatási  és  Minőségbiztosítási  Bizottság   az  előzetesen  meghatá-
rozott  és  a  hallgatók  számára  hozzáférhető  bírálati  szempontrendszer  alapján 
rangsorolja.  A  kiemelt  tanulmányi  ösztöndíj  odaítéléséről  az   O M B   rangsora 
alapján  a  Kari Tanács dönt. 
 
 
 
 
 

 
142 
 
540,5413.§ 
/ a Szabályzat 29. § (1)-(2) bekezdéséhez/ 
 
(1) Nem állapít meg a TTK költségtérítést többletkreditért az állami vagy költségtéríté-
ses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak. 
 
(2)  Költségtérítés  második  specializáció,  vagy  50  kredites  modul  párhuzamos  végzése 
esetén: 
BSc, MSc képzésben a második specializáció, vagy 50 kredites modul párhuza-
mos végzése esetén a képzés kara által meghatározott költségtérítési díj fizeten-
dő. A fizetési kötelezettség azon a karon lép fel, amelyik karon a hallgató a má-
sodik specializációt, vagy 50 kredites képzését végzi (az alapszaknak megfelelő 
kar  pedig  nem  fizettet  többletkreditekért  ilyen  esetekben  sem  félévente,  sem  a 
képzés végén). Amennyiben a második specializációt a TTK-n veszi fel a hallga-
tó, két féléven keresztül 60.000,- Ft költségtérítést köteles fizetni. 
 
(3) Költségtérítést fizet a 
a) költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formára felvett, átvett vagy átso-
rolt hallgató minden aktív félévében, függetlenül az adott félévben felvett tan-
tárgyak, kreditek számától. A képzési idő félévei teljes költségtérítésűek. 
b) hallgató, aki államilag támogatottként vagy állami (rész)ösztöndíjasként ki-
merítette a rendelkezésére álló támogatási időt és ezért be nem fejezett tanul-
mányait  csak  költségtérítéses  /  önköltséges  formában  folytathatja.  A  képzési 
idő félévei teljes költségtérítésűek. 
 
(4) A költségtérítéses / önköltséges hallgatóknak nyújtható kedvezmények 
Költségtérítési díj csökkentési kérelem elektronikusan a Neptunon keresztül adha-
tó be a félév elején, az alábbi feltételekkel: 
 
a)  Ha  a  hallgató  kimerítette  egy  adott  fokozat  (oklevél)  megszerzéséhez  igénybe 
vehető támogatási időt, de féléveinek száma nem lépi túl a képzési idő plusz 3 
félév limitet, kreditarányos csökkentést kérhet. A költségtérítési díj alapdíjból és 
kreditarányos részből áll. Az alapdíj a teljes költségtérítési díj 40 %-a, egy kredit 
költségtérítése a teljes költségtérítés 2 %-a. Amennyiben a hallgató mégsem fe-
jezi  be  tanulmányait  a  képzési  idő  plusz  3  félév  alatt,  a  következő  félévekben 
már nem kaphat további kedvezményt. 
 
b)  Ha a 2019. szeptember előtt tanulmányait megkezdő hallgató hallgatói jogviszo-
nya  megszűnt,  de  az  adott  képzésre  felvételi  eljárásban  újra  felvételt  nyert  ön-
költséges képzésre, kreditarányos csökkentést kérhet. A költségtérítési díj alap-
díjból és kreditarányos részből áll. Az alapdíj a teljes költségtérítési díj 40 %-a, 
egy kredit költségtérítése a teljes költségtérítés 2 %-a. 
 
c)  A  tanulmányait  első    évfolyamon  2019  szeptemberében  megkezdő,  majd  ezt 
követően  felmenő  rendszerben,  az  önköltséges  képzésben  legalább  két  aktív 
félévvel rendelkező hallgató kreditarányos csökkentést kérhet. A költségtéríté-
                                                           
540 Módosította a 27/2018. (IV. 19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. április 20-tól. 
541 Módosította a 20/B/2019. (VI. 20.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2019. április 21-től. 

 
143 
 
si díj alapdíjból és kreditarányos részből áll. Az alapdíj a teljes költségtérítési 
díj 40 %-a, egy kredit költségtérítése a teljes költségtérítés 2 %-a. 
 
d)  Az  önköltséges  képzésre  felvételt  nyert  hallgató  mentesül  a  költségtérítési  díj 
megfizetése  alól,  ha  az  első  aktív  félévben  kizárólag  akkreditált  tárgyai  van-
nak. 
 
(5) Nem részesülhet költségtérítési díjkedvezményben az a hallgató, 
a)  aki más intézményből került át a DE TTK-ra mindaddig, míg a karon 2 ered-
ményes félévet le nem zárt. 
aki  államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas  képzésből  nem   megfelelő  
tanulmányi  teljesítmény  (tantárgyfelvételi  lehetőségek  számának  kimerítése 
vagy 
b)  átsorolás)  miatt  kerül  költségtérítéses/önköltséges  képzésbe  addig,  amíg  költ-
ségtérítéses/önköltséges képzésben 2 aktív félévet le nem zárt. 
c)  aki kimerítette egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető tá-
mogatási időt és emiatt csak költségtérítéses / önköltséges finanszírozási for-
mában  folytathatja  tanulmányait.  Kivétel:  féléveinek  száma  nem  lépi  túl  a 
képzési idő plusz 3 félév limitet. 
d)  aki  levelező  tagozaton,  párhuzamos  vagy  másoddiplomás  képzésben 
vesz részt. 
 
(6) Annak a hallgatónak, akinek a kar hivatalból 
a) a TVSZ 3. § (10) bekezdése alapján - a tanulmányait első évfolyamon 
2012 szeptemberében megkezdő majd ezt követően felmenő rendszerben há-
romszori tárgyfelvétel kimerítése miatt szünteti meg adott félévben az aktívra 
regisztrált hallgatói jogviszonyát és félévi költségtérítési díja az elektronikus 
tanulmányi rendszerben kiírásra került, a törölt státusz beállításával egy idő-
ben a költségtérítési díja is törlendő. 
b) a TVSZ 3. § (13) e) pontja alapján fizetési hátralék miatt szünteti meg jogvi-
szonyát, tartozása továbbra is fennáll, ha a kiírt költségtérítés félévében aktív-
ra regisztrált és tantárgyakat/kurzusokat vett fel. Aktív regisztráció, de nulla 
felvett kredit esetén az aktuális félévre kiírt költségtérítési díj a törölt státusz 
beállításával egy időben törlendő. 
c) a TVSZ 3. § (13) bekezdés alapján tanulmányok nem folytatása vagy be nem 
jelentkezés miatt szünteti meg a jogviszonyát, a karral szemben fennálló tar-
tozását rendeznie kell. 
 
(7) Annak a hallgatónak, akinek a kar saját kérésre szünteti meg jogviszonyát, a karral 
szemben fennálló tartozásait rendeznie kell. Ha a hallgató aktívra regisztrált fél-
évben 
a)  jogviszonyának  törlését  a  regisztrációs  időszakban  kéri,  mentesül  az  adott 
félévben a költségtérítési díj befizetése alól, az esetleg kiírt díj törlendő. 
b) jogviszonyának törlését a regisztrációs időszak letelte után, de a költségtéríté-
si díj befizetési határideje (őszi félév esetén október 31. tavaszi félév esetén 
március 31.) előtt kéri, az adott félévben kiírt költségtérítési díj 50%-át kell 
megfizetnie. 

 
144 
 
c) jogviszonyának törlését  a költségtérítési  díj befizetési határideje után kéri, a 
félévre kiírt költségtérítési díj 100%-át kell megfizetnie. 
 
(8) A (6) és (7) bekezdések esetében a hallgató az előző félévekre vonatkozó egyéb 
fizetési  kötelezettségeinek  (pl.  nem  teljesített  kreditek  díja,  vizsgáról  való 
igazolatlan távolmaradás miatti térítési díj stb.) eleget kell, hogy tegyen. Nem 
fizetés esetén az Egyetem polgári peres úton eljárhat a tartozások beszedése 
érdekében. 
 
5424. § 
/A Szabályzat 16 § (1) bekezdéséhez/ 
 
(1)  A Kar Tehetséggondozó Ösztöndíjára azok az első évre felvett hallgatók pályázhat-
nak, akik kiemelkedő pontszámmal nyertek felvételt a Kar valamelyik szakára, és 
az  Országos  Középiskolai  Tanulmányi  Verseny  (OKTV)  országos  fordulójában, 
vagy az Arany János Tehetséggondozó Program tagjaként már a középiskolában bi-
zonyították  kiemelkedő  képességeiket  és  a  természettudományok  iránti  elkötele-
zettségüket. 
 
(2)  Az ösztöndíj egy tanévre, a hallgató tanulmányainak első két félévére szól, összege 
10.000 Ft/hónap. 
 
(3)  Pályázhatnak azok az első évre beiratkozott hallgatók, akik 
a) a felvételi eljárás során legalább 420 pontot értek el. 
 
b)  középiskolai  tanulmányaik  alatt  valamilyen  természettudományos  tan-
tárgyból (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) legalább egy al-
kalommal bejutottak az OKTV országos döntőjébe.  
 
c) Valamilyen  országos  és/vagy  nemzetközi  tanulmányi/tudományos  verse-
nyen eredményesen szerepeltek. A pályázat elbírálásánál figyelembe ve-
hető versenyek listája a pályázati felhívás részeként közzétételre kerül. 
 
d)  Középiskolás  diákként  hátrányos  szociális  helyzetük  miatt  az  Arany  Já-
nos Tehetséggondozó Program támogatásában részesültek és kiemelkedő 
tanulmányi eredményeket értek el: az utolsó év átlaga 4,5 feletti kell le-
gyen, az érettségin  legalább 80%-os  eredményt érjen el  és legalább  egy 
természettudományos tantárgyból emelt szintű érettségit tegyen.  
 
e) A feltételek közül a felvételin elért 420 pont mellé még egy kritériumnak 
teljesülni kell a sikeres pályázáshoz. 
 
(4)  Évente maximum 30 ösztöndíj adományozható. Az ösztöndíj kifizetése a Kar saját 
bevételeinek terhére történik, amennyiben erre a pénzügyi keret lehetőséget ad. 
 
(5)  A pályázatok elbírálásánál azonos pontszám esetén a rangsor kialakítása a követke-
ző szempontok alapján történik:  
                                                           
542 Beiktatta a 26/2016. (XII. 15.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2016. december 16-tól. 

 
145 
 
-  középfokú nyelvvizsgák száma, 
-  felsőfokú nyelvvizsgák száma, 
-  minél magasabb felvételi pont, 
-  több kritérium teljesülése, 
-  minél előkelőbb helyezés a tanulmányi versenyeken, 
-  középiskolásként a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technoló-
giai  Karán  végzett  (a  tanszékvezető  és  a  témavezető  által  igazolt)  kuta-
tómunka, 
-  szociális rászorultság / hátrányosabb szociális helyzet. 
 
(6) Az ösztöndíj folyósításának feltételei: 
-  Az  ösztöndíj  egy  alkalommal,  a  hallgató  tanulmányainak  első  tanévére 
nyerhető el, legfeljebb két félévre folyósítható. 
-  Az ösztöndíj időtartama alatt a hallgató vállalja, hogy szorgalmasan tanul, 
fegyelmezetten látogatja az órákat, tanulmányaival a mintatanterv szerint 
halad és legalább jó tanulmányi eredményt ér el (mindkét félév tanulmá-
nyi átlaga legalább 4,00). 
-  A  hallgató  tanulmányi  teljesítményét  a  Kar  Tanulmányi  Osztálya  az  első 
félév végén ellenőrzi, nem megfelelő teljesítés esetén az ösztöndíj meg-
vonásra kerül. A már kifizetett ösztöndíjat nem kell megtéríteni. 
-  A hallgató  az ösztöndíj időtartama alatt  köteles aktívan részt  venni  a Kar 
beiskolázási és tudománynépszerűsítő tevékenységében. 
-  A második félévtől kezdődően a hallgató bekapcsolódik a Karon folyó ku-
tatómunkába, TDK munkát végez a Kar egy oktatójának irányításával. 
-  A hallgató mindkét félév végén írásos beszámolót készít tanulmányai előre 
haladásáról és egyéb tevékenységeiről. 
 
(7)  Az ösztöndíjra pályázni a beiratkozást követően lehet. A pályázati felhívás mellék-
leteként közzétett pályázati űrlapot kitöltve, a csatolmányokkal együtt,  a tantárgy-
felvételi időszak végéig kell benyújtani a TTK Dékáni Hivatalhoz. 
5435. § 
 
(1)  A  Szolvegy  Kft.  a  felsőfokú  vegyész  végzettségűek  utánpótlásának  biztosítására 
„Szolvegy Ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíjprogramot (továbbiakban ösztöndíjprogram) 
támogat.  
 
(2)  A  támogatási  összeget  a  támogatott  hallgató  „Szolvegy  ösztöndíj”  jogcímén  kapja 
meg a Debreceni Egyetemtől (mint Támogatottól), amennyiben a hallgató az ösztöndíjra 
való jogosultság feltételeinek megfelel.  
 
(3)  Támogatott szakok:  
 
a) vegyész Mesterképzési szak, 
 
b) vegyészmérnök Mesterképzési szak. 
 
(4)  Jelentkezési feltételek:  
 
Azon hallgatók pályázhatnak, akik  
                                                           
543 Beiktatta a 43/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 

 
146 
 
a)  a fent felsorolt (támogatni kívánt) mesterszakok nappali munkarendű, aktív hallga-
tói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formá-
ban tanuló hallgatói,  
b)  a mesterszakukat megelőző alapszakon legalább 4,0 alapdiploma átlagot értek el és 
a mesterszakon is vállalják a legalább 4,0 tanulmányi átlag elérését. 
 
c)  vállalják, hogy a Szolvegy Kft által meghirdetett szakdolgozati témát dolgoznak ki 
és tanulmányi idejük alatt magas szintű elméleti tudást szereznek a ragasztókról, a fel-
használt alapanyagokról, a formulázásról.  
 
d)  vállalják, hogy szakmai gyakorlatukat a Szolvegy Kft-nél végzik.  
 
e)  vállalják  az  EN  204-es  szabvány  szerinti  vizsgálatok  elsajátítását  a  Nyugat-
Magyarországi Egyetemen (Sopron).  
 
f)  vállalják  a  munkavégzést  az  oktatási  szünetek  idején  a  Szolvegy  Kft  telephelyén 
(fizetés ellenében és a törvényes szabadság figyelembe vételével).  
 
g)  vállalják a végzés után az ösztöndíj fizetésével egyező időtartamú munkavégzést a 
Szolvegy Kft telephelyén (5000 Szolnok, Téglagyári út 8). 
 
h)  A Szolvegy Kft támogatja és előnyben részesíti azt a pályázót, aki ez egyetemi ta-
nulmányainak befejezése után vállalja a PhD fokozat megszerzését (levelező tagozaton). 
Az ehhez szükséges anyagi támogatást a Kft. biztosítja. 
 
(5)  A  beérkezett  pályázatokat  a  Kari  Tanulmányi  Bizottság  bírálja  el  és  rangsorolja  - 
egyeztetve a Szolvegy Kft. képviselőivel. 
 
(6)  A  pályázat  benyújtásának  határideje  az  őszi  félév  tantárgyfelvételi  időszakának 
utolsó munkanapján 12.00 óra, helye: DE TTK Dékáni Hivatal. 
 
(7)  Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az 
ösztöndíj tovább nem folyósítható.  
 
(8)  Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj és a 
tanulmányi ösztöndíj támogatásából.  
 
(9)  A  tanulmányi  ösztöndíj  mértéke  havi  50.000  Ft  tíz  hónapra  (szeptember  –  június 
időszakra).  
 
(10) Kiemelkedő  tanulmányi  eredmény,  illetve  plusz  diákköri  dolgozat  esetén  az  ösz-
töndíj havi összege növelhető 75.000 Ft-ig.  
 
(11) Egy tanévben legfeljebb két hallgató részesülhet az ösztöndíjban. 
 
5446. § 
 
                                                           
544 Beiktatta a 11/2017. (VI. 1.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 2-től. 

 
147 
 
Kiegészítés az 
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELBŐL ADOMÁNYOZOTT ÖSZTÖNDÍJ 
18/B. §-hoz 
 
TTK Szakmai Közéleti Ösztöndíj 
 
(1)  A Kar Szakmai Közéleti Ösztöndíjára azon nappali tagozatos hallgatók pályázhat-
nak, akik szakterületükön/képzési területükön kiemelkedően aktív közéleti tevékenysé-
get  folytatnak  szakmai  előadások,  tudománynépszerűsítő  és  disszeminációs  rendezvé-
nyek szervezésével, a hallgatók TDK munkáját és a kutatói utánpótlást segítő, valamint 
a TTK képzéseit népszerűsítő tevékenységükkel. 
 
(2)  Az  ösztöndíj  egy  félévben  végzett  munka  elismeréseként  a  félév  végén  kerül  egy 
összegben  folyósításra.  Maximális  összege  a  mindenkori  TTK  Kiemelt  Szakmai  Ösz-
töndíj féléves összege (jelenleg 50.000 Ft/félév). 
 
(3)  Az ösztöndíj kifizetése a Kar saját bevételeinek terhére történik, amennyiben erre a 
pénzügyi keret lehetőséget ad. Az ösztöndíj pontos összegét a Kar pénzügyi lehetőségei 
alapján félévente a Kar dékánja határozza meg a (2) bekezdésben rögzítettek figyelembe 
vételével. 
 
(4)  Pályázhatnak azok a nappali tagozatos hallgatók, akik 
 
aktív szakmai közéleti tevékenységet folytatnak, segítő tevékenységükkel hozzájá-
rulnak  a  TTK  intézetei  és  a  Dékáni  Hivatal  által  rendezett  tudományos, 
disszeminációs  és  a  Kar  szakjait  népszerűsítő  rendezvények  lebonyolításához.  A 
pályázathoz a TTK oktatási dékánhelyettese igazolja a hallgató által végzett mun-
kát. 
 
 
(5)  A beérkezett pályázatokat a Kari Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság bírálja el 
és rangsorolja egyeztetve a TTK HÖK képviselőivel. 
 
(6)  A pályázat benyújtásának határideje az őszi és tavaszi félév szorgalmi időszakának 
utolsó munkanapján 12.00 óra, helye: DE TTK Dékáni Hivatal. 
 
(7)  Az  ösztöndíj  kifizetése  az  őszi,  illetve  a  tavaszi  félév  vizsgaidőszakának  végéig, 
egy összegben történik. 
 
(8)  Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az 
ösztöndíj nem folyósítható.  
 
(9)  Az  ösztöndíjat  elnyert  hallgató  nem  zárható  ki  semmilyen  más  ösztöndíj-
támogatásból. 
 
 

 
148 
 
545XI. FEJEZET 
INFORMATIKAI KAR 
 
1.§. 
 
/a Szabályzat 12. § (10) bekezdéséhez/ 
 
Az Informatikai Karon nincs lehetőség a nyelvi kurzus térítési díjának visszatérítésére a 
Terepgyakorlati Keretből. 
 
2.§. 
 
/a szabályzat 13. § (9) bekezdéséhez/ 
Tanulmányi ösztöndíj 
 
A tanulmányi ösztöndíj alapjául szolgáló csoportképzés alapjai:  
(1) Nappali tagozaton, szakonként, azon belül évfolyamonként kell csoportokat képezni, 
amelyet az ösztöndíj elosztás szempontjából egy csoportnak tekintünk. 
 
3.§. 
 
/a Szabályzat 13/A. § (6) bekezdéséhez/ 
Mesterképzési szakmai ösztöndíj 
 
(1)  A mesterképzési szakmai ösztöndíjra a pályázatot minden félév elején a kar dékánja 
hirdeti meg. 
(2)  A pályázatokat a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el. 
 
4.§. 
 
/a szabályzat 16. § (1) bekezdéséhez/ 
Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj 
 
(1)  Kiemelt  szakmai ösztöndíjban az  Informatikai  Kar azon nappali tagozatos  álla-
milag támogatott vagy állami ösztöndíjas hallgatói részesülhetnek, akik 
  nem részesülnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban; és  
  korrigált kreditindexük legalább 3,50 a pályázat benyújtását megelőző két félév 
mindegyikében; és 
  a szakon belül legalább egy tárgy iránt elmélyült érdeklődést mutatnak 
  továbbá teljesítik az aktuális pályázati kiírásban szereplő feltételeket. 
  Előnyben  részesülnek,  akik  a  tanulmányaikon  túl  igazolt  szakmai  (DETEP, 
TDK) tevékenységet végeznek. 
 
(2) A  pályázatot  minden  félév  kezdete  előtt  a  Kar  dékánja  írja  ki,  a  pályázatokat 
formanyomtatványon kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra. Az ösztöndíj egy 
félévre szól. 
                                                           
545 Beiktatta a 20/2015. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. november 6-ától. 

 
149 
 
(3) A  pályázathoz  szakmai  önéletrajzot,  valamint  témavezetői  ajánlást  kell  mellé-
kelni. 
 
(4) Az ösztöndíj odaítéléséről – a tanszéki rangsorolás figyelembe vételével – a Ta-
nulmányi Bizottság dönt. 
 
5.§. 
/a szabályzat 29. § (1)-(2) bekezdéséhez/ 
Költségtérítéses és önköltséges képzés 
 
(1)  A  karon  nappali  tagozaton  államilag  támogatott  vagy  állami  ösztöndíjas  kép-
zésben részt vevő hallgatóknak, akik a szakra előírt összes kredit 10 %-át meghala-
dó kreditértékben teljesítenek tárgyakat, a többlet kreditek tekintetében kreditenként 
6000 Ft-ot kell megfizetniük. 
 
(2)  Nem kell költségtérítést fizetni a hallgatónak az akkreditált és a külföldön tel-
jesített tárgyak kreditjeiért. 
 
(3)  A fizetendő költségtérítés összegét a Tanulmányi Osztály az abszolutórium ki-
állításával egyidejűleg írja ki, és a záróvizsgáig kell azt megfizetni. 
 
(4)  Költségtérítést fizet a 
a) 
költségtérítéses/önköltséges  finanszírozási  formára  felvett,  átvett  vagy  át-
sorolt hallgató minden aktív félévében, függetlenül az adott félévben felvett tan-
tárgyak, kreditek számától. 
b) 
hallgató,  aki  államilag  támogatottként  vagy  állami  (rész)ösztöndíjasként 
kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt és ezért tanulmányait csak költ-
ségtérítéses / önköltséges formában folytathatja 
 
(5)  A költségtérítéses / önköltséges hallgatóknak nyújtható kedvezmények: 
a) 
Térítési  díj  két  részletben  történő  fizetése  március  20./  április  30.  illetve 
október 20. / november 30. határidőkkel 
b) 
Térítési díj csökkentés kreditarányosan az alábbi feltételekkel 
a. A képzési idő félévei teljes költségtérítésűek. 
b. A képzési időt meghaladó hallgatók esetén a költségtérítési díj 
alapdíjból és kreditarányos részből áll. 
c. Az alapdíj a teljes költségtérítés 40 %-a 
d. Bizonyos tárgyak költségtérítés mentesek (tanítási gyakorlat, szak-
dolgozat, szigorlat) 
e. Egy kredit költségtérítése a teljes költségtérítés 2 %-a 
 
c) 
A kérelem a Neptunon keresztül adható be minden félév elején a megadott 
határidőig. 
 
Debrecen, 2019. június 20. 
Dr. Szilvássy Zoltán 
rektor 
 
Dr. Bács Zoltán 
kancellár